KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Sisämarkkinoiden pääosasto TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS, SÄÄNNELLYT AMMATIT, POSTIPALVELUT Ammattipätevyyden osalta säännellyt ammatit MARKT/D/8327/2001-FI Orig.: FR KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ

2 JOHDANTO Tässä oppaassa kuvataan direktiivillä 89/48/ETY luodun ja myöhemmin direktiivillä 92/51/ETY täydennetyn, ammatillisesta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevan yleisen järjestelmän keskeisiä piirteitä. Opas on suunnattu lähinnä niille, joilla on pätevyys harjoittaa ammattia jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja jotka harjoittaakseen ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa hakevat tutkintotodistuksensa tunnustamista. Opas on kaksiosainen, ja se on laadittu kysymysten ja niihin annettujen vastausten muodossa. Ensimmäisessä osassa vastataan tavallisimpiin yleistä järjestelmää koskeviin kysymyksiin, kuten: Mikä on järjestelmän tarkoitus? Keitä se koskee? Miten se toimii? Toisessa osassa vastataan erityiskysymyksiin, joita saattaa ilmetä, kun järjestelmän mukaisesti haetaan tutkintotodistuksen tunnustamista. Oppaassa on myös kaavio (s. 14), jossa esitetään tiivistelmä yleisen järjestelmän piiriin kuulumisen edellytyksistä, sekä 2 liitettä: Liite 1: esimerkkiluettelo yleiseen järjestelmään kuuluvista säännellyistä ammateista Liite 2: kaksi luetteloa säännellyistä ammateista, jotka eivät kuulu yleisen järjestelmän piiriin Aiheesta saa tarkempia tietoja seuraavasta Internet-osoitteesta: 2

3 Peruskysymyksiä yleisestä järjestelmästä 1. Keille järjestelmä on tarkoitettu? Ammattihenkilöille, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyytensä. Järjestelmä ei koske niitä, jotka haluavat jatkaa opintojaan toisessa jäsenvaltiossa. Nämä henkilöt voivat ottaa yhteyttä tutkintotodistusten tunnustamisen kansallisiin tiedotuskeskuksiin (NARIC), jotka antavat tietoja tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta. Järjestelmä ei myöskään koske niitä, jotka haluavat harjoittaa ammattia jossakin jäsenvaltiossa, mutta eivät vielä ole suorittaneet loppuun koulutusta, joka vaaditaan kyseisen ammatin harjoittamiseksi toisessa jäsenvaltiossa. Yleinen järjestelmä koskee ainoastaan niitä, joilla on täysimittainen pätevyys ammatin harjoittamiseen jossakin jäsenvaltiossa. 2. Missä maissa järjestelmä toimii? Järjestelmään kuuluvat seuraavat 18 maata: EU:n 15 jäsenvaltiota (Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein. 3. Keitä järjestelmä koskee? Järjestelmä koskee näiden 18 maan kansalaisia, Järjestelmä ei koske esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kanadan ja Sveitsin tai Keski- ja Itä-Euroopan maiden tai Afrikan tai Aasian maiden kansalaisia. Se koskee kuitenkin niitä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, joilla on myös EU:n jonkin jäsenvaltion kansalaisuus (kaksoiskansalaisuus). Näin ollen se voi esimerkiksi koskea Argentiinan kansalaista, jolla on myös Italian kansalaisuus. Se koskee henkilöitä, joilla on tunnustamishakemuksen jättämishetkellä jonkin näihin 18 maahan kuuluvan maan kansalaisuus, vaikka heillä aiemmin olisi ollut muu kansalaisuus. jotka ovat saaneet ammattipätevyytensä jossakin näistä 18 maasta (kotijäsenvaltio) *, Jotta henkilö voisi hyötyä yleisestä järjestelmästä, hänellä on oltava täysimittainen pätevyys tietyn ammatin harjoittamiseen kotijäsenvaltiossaan. Kotijäsenvaltioksi katsotaan se jäsenvaltio, jossa ammattipätevyys on hankittu. Se voi olla jäsenvaltio, jonka kansalaisuus henkilöllä on, tai toinen jäsenvaltio. * yhteisön ulkopuolisessa maassa saadun pätevyyden tunnustaminen, ks. s

4 Esimerkiksi seuraavat henkilöt kuuluisivat yleisen järjestelmän piiriin: italialainen insinööri, joka on suorittanut tutkintonsa Italiassa; ruotsalainen opettaja, jolla on Ruotsissa suoritettu tutkinto; ranskalainen fysioterapeutti, joka on suorittanut tutkintonsa Belgiassa, ja Saksassa tutkintonsa suorittanut itävaltalainen asianajaja. ja jotka haluavat harjoittaa ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa (vastaanottava jäsenvaltio). Esimerkiksi seuraavat henkilöt kuuluisivat järjestelmän piiriin: italialainen insinööri, jolla on täysimittainen pätevyys Italiassa ja joka haluaa toimia insinöörinä Espanjassa; norjalainen opettaja, jolla on täysimittainen pätevyys Norjassa ja joka haluaa toimia opettajana Yhdistyneessä kuningaskunnassa; ranskalainen fysioterapeutti, jolla on täysimittainen pätevyys Belgiassa ja joka haluaa toimia fysioterapeuttina Ranskassa, ja itävaltalainen jolla on täysimittainen pätevyys Saksassa ja joka haluaa toimia asianajajana Itävallassa. Yleinen järjestelmä ei koske jäsenvaltion sisäisiä tilanteita, vaan sitä sovelletaan "muuttajiin". Jäsenvaltion, jossa ammattia halutaan harjoittaa, on oltava muu kuin se, jossa pätevyys on hankittu. Kyseessä on aina "rajatylittävä" tilanne. 4. Koskeeko järjestelmä kaikkia ammatteja? Ei, järjestelmä koskee ainoastaan niitä ammatteja, jotka ovat säänneltyjä vastaanottavassa jäsenvaltiossa eli ammatteja, joita voivat harjoittaa ainoastaan tietyn ammattipätevyyden hankkineet henkilöt. Yleistä järjestelmää sovelletaan, jos harjoitettava ammatti on vastaanottavassa jäsenvaltiossa säännelty. 5. Mistä saa tietoa siitä, onko tietty ammatti säännelty toisessa jäsenvaltiossa? Vastaanottavan jäsenvaltion yhteyspisteestä tai mahdollisesti kyseistä ammattia edustavalta ammattijärjestöltä kotijäsenvaltiossa. Liitteenä on viitteellinen esimerkkiluettelo säännellyistä ammateista, joita yleinen järjestelmä koskee. 6. Entä jos ammattia ei säännellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa? Siinä tapauksessa ammatillisen tutkinnon tunnustamista ei tarvitse hakea. Ammatin harjoittamisen voi aloittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaiset. Viranomaisen antamaa tunnustamisasiakirjaa ei tarvitse esittää. Tässä tapauksessa ammattipätevyyden 4

5 merkitys määräytyy työmarkkinatilanteen mukaan eikä oikeudellisten sääntöjen mukaan. Voi myös olla, että kyseistä ammattia ei säännellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mutta sen harjoittaminen ei kuitenkaan ole vapaata. On siis mahdollista, että ammatti ei ole vastaanottavassa jäsenvaltiossa itsenäinen ammatti, koska hakijan ammattiin kuuluvat toiminnot ovat osa toista ammattia ja sen vuoksi ne on varattu kyseisen ammatin harjoittajille. Näissä tapauksissa yleistä järjestelmää ei sovelleta. Esimerkki: hakija on suorittanut psykoterapeutin erityiskoulutuksen yhdessä jäsenvaltiossa ja haluaa työskennellä psykoterapeuttina toisessa jäsenvaltiossa, jossa psykoterapeutin ammatti ei ole itsenäinen ammatti vaan kuuluu lääketieteen alaan ja on varattu psykiatreille. 7. Koskeeko yleinen järjestelmä kaikkia säänneltyjä ammatteja? Ei, se ei koske niitä säänneltyjä ammatteja, jotka kuuluvat alakohtaisen tai siirtymätoimenpidedirektiivin piiriin. Liitteessä 2 on luettelo seitsemästä säännellystä ammatista, jotka kuuluvat alakohtaisen direktiivin piiriin, sekä esimerkkiluettelo ammateista, jotka kuuluvat siirtymätoimenpidedirektiivin piiriin. Lisätietoja näistä direktiiveistä saa yhteyspisteistä. Liitteessä 1 on lisäksi esimerkkiluettelo säännellyistä ammateista, jotka kuuluvat yleisen järjestelmän piiriin. Myös näistä saa lisätietoja yhteyspisteistä. 8. Miten toimitaan, jos ammatti on säännelty vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja kuuluu yleisen järjestelmän piiriin? Jotta tällaista ammattia voi harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kyseisen maan toimivaltaiselta viranomaiselta on haettava ammatillisen tutkinnon tunnustamista. 9. Mistä saa tietää, miltä viranomaiselta tutkinnon tunnustamista voi hakea? Vastaanottavan jäsenvaltion yhteyspisteestä. Internetissä olevat oppaat ja lomakkeet sisältävät myös hyödyllisiä osoitteita jäsenvaltioissa. 5

6 10. Onko mahdollista hakea ammatillisen tutkinnon tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa, jotta siellä voisi harjoittaa mitä tahansa säänneltyä ammattia tai yleensä työskennellä? Ei. Hakemus on tehtävä tietyn ammatin harjoittamiseksi. Vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettavan säännellyn ammatin on oltava se ammatti, johon hakijalla on täysimittainen pätevyys kotijäsenvaltiossaan. Jos hakijalla on pätevyys useiden ammattien harjoittamiseen, hänen on tehtävä kutakin ammattia varten erillinen hakemus. Toimivaltainen viranomainen voi vaihdella eri ammattien kohdalla. Yleinen järjestelmä koskee esimerkiksi henkilöä, jolla on täysimittainen kiinteistönvälittäjän pätevyys Espanjassa ja joka haluaa harjoittaa kiinteistönvälittäjän ammattia Ranskassa. Sen sijaan järjestelmä ei koske henkilöä, jolla on täysimittainen kiinteistönvälittäjän pätevyys Espanjassa ja joka haluaa harjoittaa asianajajan ammattia Ranskassa. Henkilöllä on psykologin pätevyys Espanjassa ja lisäksi siellä vaadittava sosiaalityöntekijän pätevyys, ja hän haluaa harjoittaa näitä kahta ammattia Ranskassa. Yleistä järjestelmää sovelletaan, mutta kummastakin ammatista on jätettävä erillinen hakemus toimivaltaisille viranomaisille. 11. Mitkä ammatilliset tutkinnot kuuluvat yleisen järjestelmän piiriin? Kattavan ammatillisen koulutuksen suorittamista edellyttävät tutkinnot. Tällaisen tutkinnon suorittaminen antaa oikeuden tietyn ammatin harjoittamiseen kotijäsenvaltiossa. Tutkintotodistus voidaan myöntää perusasteen, keskiasteen tai korkeakoulutasoisesta teoreettisesta ja käytännön koulutuksesta. Jos kotijäsenvaltiossa vaaditaan perusasteen, keskiasteen tai korkeakoulutasoisen koulutuksen lisäksi myös käytännön harjoittelujakso, hakijan on suoritettava kaikki vaadittavat osat, jotta hän kuuluisi yleisen järjestelmän piiriin. Monissa jäsenvaltioissa asianajajien on korkeakouluopintojen lisäksi suoritettava hyväksytysti koe ja käytännön työharjoittelujakso. Tällaisissa maissa asianajajilla on täysimittainen pätevyys vasta sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet kaikki vaaditut osat. Vasta tällöin he voivat hakea yleisen järjestelmän mukaista tutkinnon tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa. Samoin joissakin jäsenvaltioissa insinöörien on korkeakouluopintojen lisäksi suoritettava valvottu ammatillinen harjoittelu ja sitä täydentäviä kursseja sekä lopuksi suoritettava hyväksytysti koe. Tässäkin tapauksessa vain kaikkien näiden osien suorittaminen antaa oikeuden hakea yleisen järjestelmän mukaista tutkinnon tunnustamista. Samoin useimmissa jäsenvaltioissa opettajan koulutus koostuu tietyn alan yliopistotutkinnosta ja pedagogisesta koulutuksesta. Jotta hakija voisi hyötyä 6

7 yleisestä järjestelmästä, hänen on täytynyt suorittaa kotijäsenvaltiossaan vaadittava pedagoginen koulutus yliopistollisen perustutkinnon lisäksi. 12. Tunnustetaanko ammatillinen tutkinto automaattisesti? Ei. Yleinen järjestelmä ei tarkoita toisessa jäsenvaltiossa hankitun ammatillisen tutkinnon automaattista tunnustamista. Tunnustamisesta on tehtävä henkilökohtainen hakemus, jossa täsmennetään selvästi, mitä ammattia hakija haluaa harjoittaa. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarkastelevat kaikkia hakemuksia tapauskohtaisesti. 13. Miten yleinen järjestelmä toimii? Toimivaltainen viranomainen tutkii jokaisen tunnustamista koskevan hakemuksen. Jos hakijalla on täysimittainen pätevyys tietyn ammatin harjoittamiseen kotijäsenvaltiossaan ja hän hakee tutkinnon tunnustamista voidakseen harjoittaa kyseistä ammattia toisessa jäsenvaltiossa, hänen ammatillinen tutkintonsa tunnustetaan periaatteessa sellaisenaan. Ennen päätöksen tekoa toimivaltainen viranomainen vertaa kuitenkin kotijäsenvaltiossa saatua ammatillista koulutusta vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittavaan koulutukseen. Jos viranomainen katsoo, että vaadittavissa suorituksissa on niiden pituuden tai sisällön osalta merkittäviä eroja, se voi tietyin edellytyksin tunnustaa tutkinnon sillä ehdolla, että tietyt lisävaatimukset täytetään. Tehdessään vertailuja toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki hakijan suorittamat perustutkinnon jälkeiset opiskelujaksot ja tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu ammattikokemus. Viranomainen voi katsoa, että tällainen koulutus tai kokemus korvaa joko kokonaan tai osittain mahdolliset perustutkinnon ja -koulutuksen puutteet verrattuna vastaanottavan jäsenvaltion vaatimuksiin. 14. Mitä lisävaatimuksia toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää? Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että kotijäsenvaltiossa saadun ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa edellytettävän ammatillisen koulutuksen välillä on huomattavia eroja, se voi edellyttää hakijalta korvaavaa toimenpidettä. Toimivaltainen viranomainen voi tiettyjen edellytysten mukaisesti vaatia joko osoitusta kokemuksesta kyseisen ammatin harjoittamisesta kotijäsenvaltiossa tai sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta. Vain yksi näistä kolmesta vaatimuksesta voidaan esittää. Periaatteessa osoitusta ammatillisesta lisäkokemuksesta voidaan vaatia, jos ammatillinen koulutus on ollut kestoltaan vähintään vuotta lyhyempi kuin vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittu koulutus. Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta voidaan vaatia, jos koulutuksen sisällön ja vastaanottavan 7

8 jäsenvaltion sisältövaatimusten välillä on merkittävä ero tai jos koti- ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa ammatin alaan kuuluu erilaisia toimintoja. 15. Jos vaaditaan joko sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe, tekeekö toimivaltainen viranomainen valinnan näiden välillä? Yleensä ei. Tavallisesti hakija voi vapaasti valita näistä kahdesta. Joissain tapauksissa valinnan tekee kuitenkin vastaanottava jäsenvaltio, erityisesti oikeusalan ammateissa. 16. Mihin määräaikaan mennessä toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä hakemusta koskeva päätös? Neljän kuukauden kuluessa kaikki vaadittavat asiakirjat sisältävän hakemuksen vastaanottamisesta. 17. Mistä tietää, että hakemus sisältää kaikki vaadittavat asiakirjat? Hakija voi tiedustella toimivaltaiselta viranomaiselta nimenomaisesti, sisältääkö toimitettu hakemus kaikki vaadittavat asiakirjat, ja hänellä on oikeus saada vastaus tähän kysymykseen. Jos hakemuksesta puuttuu asiakirjoja, toimivaltaisen viranomaisen on annettava hakijalle selkeä luettelo niistä asiakirjoista, jotka on toimitettava, jotta hakemusta voitaisiin pitää täydellisenä, ja viranomaisen on myönnettävä kohtuullinen määräaika puuttuvien asiakirjojen lähettämiseen. 18. Voidaanko hakijalta vaatia todistus hyvämaineisuudesta ja siitä, ettei häntä ole haettu konkurssiin? Kyllä, jos samat vaatimukset koskevat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia. Vastaanottavan jäsenvaltion on hyväksyttävä tästä todistukseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antamat asiakirjat, mutta tällöin voidaan edellyttää, että kyseiset asiakirjat on annettu enintään kolme kuukautta ennen niiden esittämistä. 19. Miten hakija voi käytännössä todistaa, että hän täyttää nämä vaatimukset? Esittämällä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille yhden tai useampia asiakirjoja, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet tätä tarkoitusta varten. Jos tällaisia asiakirjoja ei ole saatavilla kotijäsenvaltiossa, niiden sijasta voidaan esittää todistus valaehtoisesta ilmoituksesta tai vakuutuksesta, jonka hakija on antanut kotijäsenvaltiossaan notaarille tai valtuutetulle ammatilliselle elimelle. Tässä tapauksessa hakijan on toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle valaehtoisen ilmoituksen tai vakuutuksen oikeaksi todistava asiakirja. 8

9 20. Mitä vaihtoehtoja toimivaltaisilla viranomaisilla on päätöstä tehdessään? Tapauksissa, joissa hakija on toimittanut täydelliset hakemusasiakirjat, toimivaltainen viranomainen toi tehdä kolmentyyppisiä päätöksiä: 1) Viranomainen voi tunnustaa ammatillisen tutkinnon sellaisenaan, jolloin hakija voi aloittaa ammatin harjoittamisen samojen edellytysten mukaisesti kuin vastaanottavan jäsenvaltion kansalaiset (voidaan esimerkiksi edellyttää ammattihenkilön merkitsemistä saman ammatin harjoittajien yhteenliittymän ylläpitämään rekisteriin tai osoitusta ammatillista toimintaa koskevasta vakuutusturvasta). 2) Viranomainen voi tietyin edellytyksin vaatia korvaavaa toimenpidettä (joko näyttöä ammattikokemuksesta tai sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista). 3) Viranomainen voi hylätä hakemuksen. Jos viranomainen päätyy vaihtoehtoon 2) tai 3), sen on selkeästi ilmoitettava päätöksensä perustelut, ja sen päätökseen on voitava hakea muutosta vastaanottavan jäsenvaltion muutoksenhakukeinoja käyttäen. 21. Miten toimitaan, jos hakemus hyväksytään? Tunnustaminen antaa henkilölle oikeuden harjoittaa kyseistä ammattia, mutta se ei tarkoita, että tutkintotodistusta pidettäisiin kansallista tutkintotodistusta vastaavana muissa tarkoituksissa. Ammatin harjoittamisen voi siis aloittaa samoin edellytyksin, joita sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisiin. Hakija voi harjoittaa ammattiaan niiden lakien, asetusten, hallinnollisten määräysten ja ammattietiikkaan liittyvien sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia. Hakijan on kuitenkin huolehdittava siitä, että hänen ammatillinen toimintansa rajoittuu kyseisessä maassa asianomaiseen ammattiin kuuluviin tehtäviin. Jos kyseessä on ammatin harjoittaminen palkansaajana, henkilöllä on oikeus hakea avoimia työpaikkoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja osallistua kyseisessä maassa käytettäviin valintamenettelyihin (haastattelut, asiakirjahakemukset, kilpailut jne.) samoin edellytyksin kuin kansallisten tutkintotodistusten haltijat. Hänet asetetaan samaan asemaan (samat oikeudet ja velvoitteet) kuin kansallisten tutkintotodistusten haltijat. 22. Miten toimitaan, jos hakemus hylätään? Toimivaltaisen viranomaisen on päätöksessään ilmoitettava hakemuksen hylkäysperusteet. Jos näin ei tehdä, hakija voi vaatia viranomaista ilmoittamaan hylkäysperusteensa. Jos perusteita ei ilmoiteta tai jos hakija ei hyväksy niitä, hänellä on oikeus valittaa asiasta vastaanottavan jäsenvaltion oikeusistuimeen, joka tarkistaa, onko päätös tehty yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 9

10 ERITYISKYSYMYKSIÄ 1. Miten toimitaan, jos jäsenvaltion kansalainen on saanut ammatillisen koulutuksensa osittain yhteisön ulkopuolisessa maassa? Hakija kuuluu yleisen järjestelmän piiriin, jos kaksi ehtoa täyttyy: 1) ammatti on säännelty kotijäsenvaltiossa ja 2) ammatillinen koulutus on suoritettu pääosin kyseisessä jäsenvaltiossa, eli siellä saadun koulutuksen osuus on suurempi kuin yhteisön ulkopuolisessa maassa saadun koulutuksen osuus. Esimerkki: Tanskalainen, jolla on täysimittainen oikeus harjoittaa ammattiaan Tanskassa, hakee ammattitutkintonsa tunnustamista Saksassa. Hänen koulutuksensa ja harjoittelunsa on kestänyt kaikkiaan seitsemän vuotta. Jos tästä ajasta kolme vuotta on kulunut Yhdysvalloissa ja neljä Tanskassa, hakija kuuluu yleisen järjestelmän piiriin. Jos taas opinnot Yhdysvalloissa ovat kestäneet neljä vuotta ja Tanskassa kolme vuotta, Saksan toimivaltaiset viranomaiset voivat hylätä hakemuksen. 2. Miten toimitaan, jos jäsenvaltion kansalainen on saanut ammatillisen koulutuksensa kokonaan yhteisön ulkopuolisessa maassa? Hakija kuuluu yleisen järjestelmän piiriin, jos neljä ehtoa täyttyy: 1) ammatillinen tutkinto on jo tunnustettu jossain jäsenvaltiossa (jota yleisen järjestelmän kannalta pidetään tällöin kotijäsenvaltiona) kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai sen allekirjoittaman kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti 2) tutkinto antaa oikeuden säännellyn ammatin harjoittamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa 3) hakija on harjoittanut tätä ammattia kyseisessä jäsenvaltiossa kolmen (tai joissain tapauksissa kahden ) vuoden ajan 4) jäsenvaltio on myöntänyt todistuksen tästä ammatinharjoittamisjaksosta. Esimerkki: henkilöllä on Belgian kansalaisuus, ja hän on suorittanut puheterapeutin koulutuksensa (koulutus, tutkintotodistus, harjoittelu jne.) Kanadassa. Kyseisen tutkinnon "ensimmäinen" tunnustaminen jäsenvaltiossa (esimerkiksi Belgiassa) ei kuulu yleisen järjestelmän vaan tämän maan kansallisen lainsäädännön piiriin. Jos henkilö haluaa tämän ensimmäisen tunnustamisen jälkeen harjoittaa puheterapeutin ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa (esimerkiksi Ranskassa), hän voi hyötyä yleisestä järjestelmästä sillä edellytyksellä, että on harjoittanut kyseistä ammattia Belgiassa kolmen vuoden ajan. Hakijan on hankittava Belgian toimivaltaiselta viranomaiselta todistus, joka osoittaa hänen harjoittaneen ammattiaan Belgiassa kolmen vuoden ajan. 10

11 3. Voidaanko hakijalta edellyttää tiettyä määrää ammattikokemusta ennen tutkinnon tunnustamista? Yleensä ei. Yleensä ammatillisen tutkinnon tunnustaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei edellytä sitä, että hakija olisi aloittanut ammatin harjoittamisen kotijäsenvaltiossaan. Periaatteessa henkilö, jolla on täysimittainen pätevyys ammattinsa harjoittamiseen kotijäsenvaltiossaan, voi pyytää tutkinnon tunnustamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaikkei olisikaan harjoittanut kyseistä ammattia kotijäsenvaltiossaan. Joissain tapauksissa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin vaatia näyttöä siitä, että hakija on harjoittanut ammattia kotijäsenvaltiossaan tietyn ajan. 4. Missä tapauksissa voidaan edellyttää, että hakija on jo harjoittanut ammattia? Tapauksia on useita, ja niistä yleisimpiä ovat seuraavat: 1. ammatti ei ole säännelty kotijäsenvaltiossa (jolloin hakijalta voidaan vaatia näyttöä siitä, että hän on harjoittanut ammattia vähintään kaksi vuotta kotijäsenvaltiossa). 2. ammatillinen tutkinto on suoritettu yhteisön ulkopuolisessa maassa ja tämän jälkeen tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa vaaditaan, että hakija on harjoittanut säänneltyä ammattia kolme tai joissain tapauksissa kaksi vuotta kyseisessä jäsenvaltiossa (ks. kysymys 2 edellä)). 3. ammatillinen koulutus on ollut kestoltaan vähintään vuotta lyhyempi kuin vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen säännellyn ammatin harjoittamiseen vaadittava koulutus. 5. Otetaanko kaikentyyppinen ammattikokemus huomioon? Huomioon otetaan kyseisen ammatin harjoittamisesta kotijäsenvaltiossa saatu kokemus sekä kyseiseen ammattiin läheisesti liittyvän ammatin harjoittamisesta missä tahansa jäsenvaltiossa saatu kokemus. Esimerkki: Hakija on suorittanut asianajajan tutkinnon Kreikassa ja tämän jälkeen hankkinut ammattikokemusta oikeusavustajana Saksassa, jossa hän nyt haluaa toimia asianajajana. Tämän vuoksi hänen on haettava Kreikassa suoritetun asianajajan tutkinnon tunnustamista Saksassa. Saksan toimivaltaisen viranomaisen on tällöin otettava huomioon ammattikokemus, jonka hakija on saanut toimiessaan oikeusavustajana Saksassa. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella (tässä esimerkissä Saksan viranomaisella) on velvollisuus ottaa huomioon ammattiin läheisesti liittyvän ammatin (tässä esimerkissä oikeusavustajan ammatin) harjoittamisesta saatu kokemus, mutta tästä huolimatta hakijalla on oltava täysimääräisesti kotijäsenvaltiossa vaadittava pätevyys sen ammatin (tässä esimerkissä asianajajan ammatin) harjoittamiseksi, jota varten tutkintotodistuksen tunnustamista haetaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 11

12 Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen harkitsee, vapauttaako säänneltyyn ammattiin läheisesti liittyvässä ammatissa hankittu kokemus hakijan osittain tai kokonaan mahdollisista lisävaatimuksista. 6. Voidaanko hakijalta vaatia kielikokeen suorittamista? Periaatteessa ei. Vastaanottava jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia kielitaitoa oman maansa kielessä, jos se on perusteltua harjoitettavan ammatin luonteen vuoksi. Missään tapauksessa kielitaitovaatimukset eivät kuitenkaan saa ylittää sitä, mikä on objektiivisesti välttämätöntä kyseisen ammatin harjoittamiseksi. Olipa säännelty ammatti mikä hyvänsä, hakemus käsitellään joka tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion (jollakin) virallisella kielellä, ja mahdollinen kelpoisuuskoe suoritetaan myös kyseisellä kielellä. Esimerkki: Asianajaja, joka on suorittanut tutkintonsa Itävallassa, haluaa harjoittaa ammattiaan Kreikassa. Toimivaltainen viranomainen käsittelee hakemuksen kreikan kielellä. Jos viranomainen katsoo, että hakijan saamaan ammatilliseen koulutukseen ei sisälly tiettyjä aiheita, jotka ovat olennaisia harjoitettaessa asianajajan ammattia Kreikassa, se voi vaatia kirjallista tai suullista koetta kyseisissä aiheissa, ja tällainen koe on kreikankielinen. 7. Mitä hakemukseen on liitettävä todisteeksi koulutuksesta? Yleensä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä todisteeksi kaikki asiakirjat, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet todistukseksi siitä, että hakija on suorittanut tarvittavan teoreettisen ja käytännön koulutuksen. Viranomainen voi myös pyytää todistetta kansalaisuudesta ja ammattikokemuksesta. Ammattikokemuksesta on toimitettava todisteet, jos se on tunnustamisen ennakkoedellytys, eli jos kyseinen ammatti ei ole säännelty hakijan kotijäsenvaltiossa. Joka tapauksessa, ja vaikka todiste ammattikokemuksesta ei olisikaan välttämätön tunnustamisen kannalta, on hakijan edun mukaista toimittaa siitä mahdollisimman täydelliset tiedot. Tieto ammattikokemuksesta on tärkeä, jotta toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa määrittää sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, joiden sisällössä ja kestossa otetaan täysimääräisesti huomioon jo hankitut taidot. 8. Onko asiakirjoista hankittava käännökset? Vastaanottava jäsenvaltio voi edellyttää, että hakemuksen liitteeksi toimitettavat asiakirjat käännetään (jollekin) sen viralliselle kielelle. Samoin voidaan vaatia, että käännöksen tekee virallinen tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä kääntäjä. 12

13 9. Miten toimitaan, jos viranomainen ei ole tehnyt päätöstä neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä? Hakijan on voitava tehdä valitus toimivaltaisten viranomaisten toiminnasta oikeusistuimeen. 10. Voidaanko edellyttää, että hakija osallistuu hakemuksensa käsittelykustannuksiin? Kyllä. Hakijalta voidaan edellyttää maksua hakemuksen käsittelykustannusten kattamiseksi, kunhan vaadittava maksu ei ylitä tämän palvelun todellisia kustannuksia. Joka tapauksessa kyseinen maksu ei saa olla kohtuuton eikä se saa olla este niiden oikeuksien toteuttamiselle, jotka yleinen järjestelmä tarjoaa. 11. Mistä saa tarvittaessa apua? Hakijalla on oikeus muutoksenhakuun, ja on hänen etunsa mukaista hakea muutosta toimivaltaiselta kansalliselta muutoksenhakuelimeltä (hallinnolliselta tai oikeudelliselta elimeltä). Yhteyttä voi myös ottaa Eurojus-neuvonantajaan (jäsenvaltioissa sijaitsevissa komission edustustoissa) tai Euroopan komissioon (Sisämarkkinoiden pääosasto, Säännellyt ammatit, toimisto C-100; Rue de la Loi 200/Wetstraat 200; B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgia). Joka tapauksessa on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten eikä Euroopan komission asia arvioida hakijan pätevyys vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittuun pätevyyteen verrattuna. Euroopan komissio ei voi suorittaa tutkinnon tarkastelua toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sijasta. Se ei myöskään voi antaa suoria ohjeita tutkintotodistusten tunnustamisesta vastaaville kansallisille virkamiehille. Yleistä järjestelmää koskevissa direktiiveissä kuten kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissäkin säädetään oikeuksista, joiden toteuttamiseksi on otettava suoraan yhteyttä toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin. 13

14 Ammatillisen tutkinnon tunnustamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa haetaan jotta hakija voisi harjoittaa siellä jotta hakija voisi jatkaa siellä ammattiaan. opintojaan. Hakemus koskee tutkinnon ammatillista Hakemus koskee tutkinnon akateemista tunnustamista. tunnustamista. Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin. piiriin. Tietoja tutkinnon akateemisesta tunnustamisesta saa jäsenvaltion yhteyspisteestä (tai NARICkeskuksesta) Onko ammatti, jota hakemus koskee, vastaanottavassa jäsenvaltiossa säännelty ammatti direktiiveissä tarkoitetulla tavalla? KYLLÄ EI Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän piiriin. Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin, koska ammatinharjoittamisoikeutta ei ole mitenkään rajoitettu. Hakija voi vapaasti harjoittaa ammattiaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa samojen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti kuin kyseisen maan kansalaiset. Onko hakijalla kotijäsenvaltiossa täysimittainen oikeus harjoittaa kyseistä ammattia? KYLLÄ EI Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin. piiriin. Kuuluuko kyseinen säännelty ammatti alakohtaisen tai siirtymätoimenpidedirektiivin alaan (ks. luettelot liitteessä 2)? EI KYLLÄ Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän piiriin. Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin. 14

15 Liite 1 Esimerkkejä yleisen järjestelmän piiriin kuuluvista säännellyistä ammateista SAKSA ITÄVALTA Laki, verotus, kirjanpito veroasiantuntija, Terveydenhoito fysioterapeutti, lasten sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, puheterapeutti, optikko, ortoptisti, kirurgisen langan valmistaja, hammasteknikko, kuulolaiteteknikko, ortopedian teknikko, ortopedisten jalkineiden valmistaja fysioterapeutti Tekniikka insinööri, patenttiasiamies, käsityöläismestari Yhteiskunta, kulttuuri opettaja, valtion hyväksymä lasten- ja nuortenhuollon työntekijä opettaja BELGIA haastemies, tilintarkastaja,, virallinen edustaja fysioterapeutti opettaja TANSKA jalkojenhoitaja, hammasproteesien valmistaja, reseptimääräyksiä antava optikko, ortopedinen teknikko, ortopedisten jalkineiden valmistaja, farmaseuttinen avustaja laivan kapteeni, aliperämies, kiinteistönvälittäjä, autokoulunopettaja, nosturinkuljettaja, autonkuljettaja, haudankaivaja opettaja, urkuri 15

16 ESPANJA Laki, verotus, kirjanpito pesänselvittäjä, valtuutettu työmarkkinasuhteista vastaava virkamies, tilintarkastaja Terveydenhoito erikoissairaanhoitaja (lukuun ottamatta naistentauteja ja synnytystä), fysioterapeutti, optikko, jalkojenhoitaja, hammasproteesien valmistaja, kuulolaiteteknikko, hoitoavustaja, röntgenhoitaja, psykologi Tekniikka teollisoikeusasiamies, kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä, rakennusteknikko, sisustusarkkitehti, insinööri, fyysikko, geologi, lentoemäntä / stuertti, kasinon henkilöstö, putkimies, autokoulunopettaja Yhteiskunta, kulttuuri ala-asteen opettaja, aineenopettaja, lehtori, matkailuoppilaitoksen opettaja, opas / tulkki, matkaopas SUOMI fysioterapeutti opettaja RANSKA pesänselvittäjä, korkeimman hallinto-oikeuden (Conseil d'etat) asianajaja jne., haastemies, kaupallisen oikeuden rekisterinpitäjä, notaari, selvitysmies, konkurssipesänhoitaja, tilintarkastaja,, huutokaupantoimittaja / arviomies puheterapeutti, ortoptisti, hieroja / fysioterapeutti, psykomotorinen terapeutti, työterapeutti, psykologi, ravintoterapeutti, optikko, hoitoavustaja, pediatrinen avustaja, kuulolaiteteknikko, reseptimääräyksiä antava optikko, jalkojenhoitaja, laboratoriohoitaja teollisoikeuskonsultti, maanmittari, kiinteistönvälittäjä, taksinkuljettaja, ambulanssin henkilöstö, laivan kapteeni, isännöitsijä, autokoulunopettaja ala-asteen opettaja, aineenopettaja, lehtori, tanssinopettaja, alueellinen opas / tulkki, matkatoimistovirkailija, sosiaalityöntekijä KREIKKA hammasproteesien valmistaja, sairaalan henkilöstö, fysioterapeutti teollinen muotoilija, mekaanikko, sorvari, hitsaaja, kauppalaivaston päällystön jäsen opettaja IRLANTI tuomioistuin puheterapeutti, ortoptisti, hieroja / fysioterapeutti, psykologi, reseptimääräyksiä antava optikko, työterapeutti, mikrobiologi patenttiasiamies, maanmittari, insinööri,, teknikko, laivan päällystön jäsen, kansipäällystön jäsen ala-asteen opettaja, aineenopettaja, teknisen oppilaitoksen lehtori 16

17 17 Laki, verotus, kirjanpito Terveydenhoito Tekniikka Yhteiskunta, kulttuuri ISLANTI fysioterapeutti opettaja ITALIA toimisto rekisterinpitäjä, markkinoinnin asiantuntija, aktuaari ortoptisti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, psykologi, kuulolaiteteknikko, optikko, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja insinööri, biologi, kemisti, geologi, metsänhoitaja, teollisoikeuskonsultti, liiketoiminnan konsultti, pörssivälittäjä, kansipäällystön jäsen, teknisen päällystön jäsen opettaja, sosiaalityöntekijä, matkaopas jne. LUXEMBURG tilintarkastaja, terveydenhoitoavustaja, hieroja / fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, puheterapeutti, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja opettaja, lastenhuollon työntekijä, sosiaalityöntekijä NORJA fysioterapeutti opettaja ALANKO- MAAT haastemies, työterapeutti, puheterapeutti, ortoptisti, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, röntgen- ja sädehoitaja, farmaseutin avustaja, hammasproteesien valmistaja patenttiasiamies, insinööri, lennonjohtaja, lentäjä, merimies, autonkuljettaja, nosturinkuljettaja opettaja PORTUGALI psykologi insinööri, teollisoikeusasiamies, laivan päällystön jäsen opettaja, opas / tulkki YHDISTYNYT KUNINGAS- KUNTA toimisto tuomioistuin asianajaja (Skotlannissa), aktuaari, fysioterapeutti, optometri, ortoptisti, jalkojenhoitaja, apuneuvoteknikko, taideterapeutti, psykologi, musiikkiterapeutti, ravitsemusterapeutti, laboratoriohoitaja, reseptimääräyksiä antava optikko, hammashoitaja maanmittari, patenttiasiamies, insinööri, kemisti, fyysikko, geologi, puutarhaviljelijä, laivan kapteeni, kansipäällystön jäsen opettaja, hyväksytty sosiaalityöntekijä RUOTSI fysioterapeutti

18 Liite 2 Luettelo erityisdirektiivin piiriin kuuluvista säännellyistä ammateista Alakohtaisen direktiivin piiriin kuuluvat ammatit lääkäri (yleis- ja erikoislääkärit) sairaanhoitaja (yleissairaanhoito) hammaslääkäri kätilö eläinlääkäri proviisori arkkitehti Esimerkkejä säännellyistä toiminnoista, jotka kuuluvat direktiivin 1999/42/EY piiriin* Käsityö (ISIC:** luokat 23 40) Tukku- ja vähittäiskauppa (ISIC: ent. ryhmä 612) Teollisuus (ISIC: luokat 20 ja 21) Liikenne (ISIC: ryhmät 718 ja 720) Jalostus (ISIC: luokat 23 40) Henkilökohtaiset palvelut (ISIC: luokka 85) Vakuutustoiminta (ISIC: ryhmä 630) valmistus: tekstiilit (esim. kuitujen valmistus ja kudonta), jalkineet ja vaatteet, puu- ja korkkituotteet, huonekalut, nahka- ja kumituotteet, kemikaalit ja kemialliset tuotteet, öljynjalostustuotteet, liikennevälineet jne. tukkukauppa, agentuuritoiminta ja vähittäiskauppa; myrkyllisten tuotteiden kauppa ja jakelu ryhmä 612: vähittäiskauppa = tavaroiden jälleenmyynti ilman käsittelyä yksityishenkilöille ryhmä 20: elintarvikkeiden valmistus maitotuotteet, säilötyt hedelmät ja vihannekset, kaakao, jne. ryhmä 21: juomien valmistus alkoholijuomien tislaaminen, viinin valmistus jne., oluen ja maltaiden valmistus, jne. ryhmä 718: avustava kuljetus- ja matkatoimistotoiminta ryhmä 720: varastointi kuten edellä kohdassa käsityö ryhmä 85: kotitalouksien palvelut ravintolat, baarit, ruokalat (ryhmä 852) hotellit, leirintäalueet ja muu lyhytaikaisen majoituksen tarjonta (ryhmä 853) valkaisu ja värjäys valokuvausstudiot, jne. vakuutusedustajat ja -välittäjät, vahinkovakuuttajat Kampaamo- ja parturitoiminta 18

19 * Direktiivillä 1999/42/EY, annettu , korvataan direktiivin liitteessä A olevat siirtymätoimenpidedirektiivit toistamalla niiden sisältö pääosiltaan ja täydentämällä sitä tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmällä (EYVL L 201, ). Jäsenvaltioiden on pantava tämä järjestelmä täytäntöön viimeistään ** ISIC: Kansainvälinen toimialaluokitus, Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimisto

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset

Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) ja tulevat muutokset Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Marina Congress Center 9.10. Hallitusneuvos Maiju Tuominen Esityksen aiheet Ammattipätevyysdirektiivistä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Ammattipätevyys. 01 Yleiset kysymykset

Ammattipätevyys. 01 Yleiset kysymykset Ammattia koskevat kysymykset Ammatin määrittäminen 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Ammattipätevyys 01 Yleiset kysymykset Onko seuraava ammatti: [${Profession}] säännelty maassanne? - Kyllä - Ei

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Direktiivi 2005/36/EY. Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta 66 KYSYMYSTÄ 66 VASTAUSTA

KÄYTTÖOPAS. Direktiivi 2005/36/EY. Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta 66 KYSYMYSTÄ 66 VASTAUSTA KÄYTTÖOPAS Direktiivi 2005/36/EY Tärkeimmät tiedot ammattipätevyyden tunnustamisesta 66 KYSYMYSTÄ 66 VASTAUSTA Tämän asiakirjan tarkoituksena on jakaa tietoa. Komissio tai sen yksiköt eivät vastaa asiakirjan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA Ylitarkastaja Pia Setälä Lakimies Kirsi Jyrälä Terveydenhuollon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 11. tammikuuta 2001 (OR. fr) 1997/0345 (COD) C 5-0680/2000 PE-CONS 3663/00 ETS 14 CODEC 994 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

direktiivi on tarkoitus sisällyttää ETA-sopimukseen.

direktiivi on tarkoitus sisällyttää ETA-sopimukseen. 1994 vp - HE 70 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: ammattipätevyyden tunnustamisesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 Ulkomailla hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustaminen hoitoalalla Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 1.

Lisätiedot

hankkiman ammattipätevyyden tunnustamiseen.

hankkiman ammattipätevyyden tunnustamiseen. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2007 vp Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ammattipätevyyden

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ammattipätevyys. 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset

Ammattipätevyys. 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset Ammattipätevyys 02 Pysyvää sijoittautumista koskevat kysymykset Ammattia koskevat kysymykset Ammatin määrittäminen 1. 1. 1 Onko seuraava ammatti: [${Profession}] säännelty maassanne? 1. 1. 2 Mikä on seuraavaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta L 255/22 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta 1992 vp - HE 107 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

N:o L 19/ 16 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

N:o L 19/ 16 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 192 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 06/Nide 02 389L0048 N:o L 19/ 16 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 24189 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2011/0435(COD) 1.6.2012 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015. 262/2015 Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015. 262/2015 Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 262/2015 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan kohdat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan kohdat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2001 (17.04) (OR. fr) 6603/01 ADD 1 LIMITE PV/CONS 8 AGRI 34 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston (MAATALOUS) 2332. istunto Bryssel, 26.

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

HE 22/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 22/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammattipätevyyden

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND Opetus-ja kulttuuriministeriö KTPO/Kty Hallitusneuvos Maiju Tuominen Dnro 45/2014 23.1.2015 1(4) kirjaamo (a) m inedu.fi Lausuntopyyntönne: OKM/59/010/2014,13.10.2014

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI. Strasbourg, 7. syyskuuta 2005 (OR. en) PE-CONS 3627/ /0061 (COD) LEX 637 ETS 12 CODEC 405

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI. Strasbourg, 7. syyskuuta 2005 (OR. en) PE-CONS 3627/ /0061 (COD) LEX 637 ETS 12 CODEC 405 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 7. syyskuuta 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY AMMATTIPÄTEVYYDEN

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. toukokuuta 2005 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 11. helmikuuta 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. helmikuuta 2004

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

HE 248/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 248/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 248/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virlmkelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy perustuslain 80 :n 1 momentin, valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 :n 1 momentin

Lisätiedot

1994 vp - HE 33 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 33 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 33 Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaksi Iainsäädännöksi ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuollon ammatinharjoittamista

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

89/48/ETY, toisten täysin pätevien asianajajien taas on voitava päästä siihen harjoitettuaan ammattiaan määräajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa

89/48/ETY, toisten täysin pätevien asianajajien taas on voitava päästä siihen harjoitettuaan ammattiaan määräajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa L 77/36 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 14. 3. 98 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Fields marked with are mandatory. Johdanto Lue seuraava tietosuojaseloste ennen kuin täytät kyselylomakkeen: specific-privacy-statement_en.pdf Tämän kyselyn

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE Nro 3/2005 Aihe: Maria BRZEZINSKAn esittämä vetoomus puolalaisiin sairaanhoitajiin ja kätilöihin

Lisätiedot

Tutkijat, opiskelijat ym. direktiivin täytäntöönpano keskustelu, kuuleminen

Tutkijat, opiskelijat ym. direktiivin täytäntöönpano keskustelu, kuuleminen Tutkijat, opiskelijat ym. direktiivin täytäntöönpano keskustelu, kuuleminen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto johtava asiantuntija

Lisätiedot

Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa parantaa?

Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa parantaa? Voidaanko vastavuoroisen tunnustamisen toimintaa parantaa? Vastaaja on: % Kuluttaja 41 ( 31.1%) Edustava järjestö/organisaatio 30 ( 22.7%) Yritys 26 ( 19.7%) Kansallinen/alueellinen viranomainen 18 ( 13.6%)

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot