KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Sisämarkkinoiden pääosasto TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS, SÄÄNNELLYT AMMATIT, POSTIPALVELUT Ammattipätevyyden osalta säännellyt ammatit MARKT/D/8327/2001-FI Orig.: FR KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ

2 JOHDANTO Tässä oppaassa kuvataan direktiivillä 89/48/ETY luodun ja myöhemmin direktiivillä 92/51/ETY täydennetyn, ammatillisesta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevan yleisen järjestelmän keskeisiä piirteitä. Opas on suunnattu lähinnä niille, joilla on pätevyys harjoittaa ammattia jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja jotka harjoittaakseen ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa hakevat tutkintotodistuksensa tunnustamista. Opas on kaksiosainen, ja se on laadittu kysymysten ja niihin annettujen vastausten muodossa. Ensimmäisessä osassa vastataan tavallisimpiin yleistä järjestelmää koskeviin kysymyksiin, kuten: Mikä on järjestelmän tarkoitus? Keitä se koskee? Miten se toimii? Toisessa osassa vastataan erityiskysymyksiin, joita saattaa ilmetä, kun järjestelmän mukaisesti haetaan tutkintotodistuksen tunnustamista. Oppaassa on myös kaavio (s. 14), jossa esitetään tiivistelmä yleisen järjestelmän piiriin kuulumisen edellytyksistä, sekä 2 liitettä: Liite 1: esimerkkiluettelo yleiseen järjestelmään kuuluvista säännellyistä ammateista Liite 2: kaksi luetteloa säännellyistä ammateista, jotka eivät kuulu yleisen järjestelmän piiriin Aiheesta saa tarkempia tietoja seuraavasta Internet-osoitteesta: 2

3 Peruskysymyksiä yleisestä järjestelmästä 1. Keille järjestelmä on tarkoitettu? Ammattihenkilöille, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyytensä. Järjestelmä ei koske niitä, jotka haluavat jatkaa opintojaan toisessa jäsenvaltiossa. Nämä henkilöt voivat ottaa yhteyttä tutkintotodistusten tunnustamisen kansallisiin tiedotuskeskuksiin (NARIC), jotka antavat tietoja tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta. Järjestelmä ei myöskään koske niitä, jotka haluavat harjoittaa ammattia jossakin jäsenvaltiossa, mutta eivät vielä ole suorittaneet loppuun koulutusta, joka vaaditaan kyseisen ammatin harjoittamiseksi toisessa jäsenvaltiossa. Yleinen järjestelmä koskee ainoastaan niitä, joilla on täysimittainen pätevyys ammatin harjoittamiseen jossakin jäsenvaltiossa. 2. Missä maissa järjestelmä toimii? Järjestelmään kuuluvat seuraavat 18 maata: EU:n 15 jäsenvaltiota (Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein. 3. Keitä järjestelmä koskee? Järjestelmä koskee näiden 18 maan kansalaisia, Järjestelmä ei koske esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kanadan ja Sveitsin tai Keski- ja Itä-Euroopan maiden tai Afrikan tai Aasian maiden kansalaisia. Se koskee kuitenkin niitä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, joilla on myös EU:n jonkin jäsenvaltion kansalaisuus (kaksoiskansalaisuus). Näin ollen se voi esimerkiksi koskea Argentiinan kansalaista, jolla on myös Italian kansalaisuus. Se koskee henkilöitä, joilla on tunnustamishakemuksen jättämishetkellä jonkin näihin 18 maahan kuuluvan maan kansalaisuus, vaikka heillä aiemmin olisi ollut muu kansalaisuus. jotka ovat saaneet ammattipätevyytensä jossakin näistä 18 maasta (kotijäsenvaltio) *, Jotta henkilö voisi hyötyä yleisestä järjestelmästä, hänellä on oltava täysimittainen pätevyys tietyn ammatin harjoittamiseen kotijäsenvaltiossaan. Kotijäsenvaltioksi katsotaan se jäsenvaltio, jossa ammattipätevyys on hankittu. Se voi olla jäsenvaltio, jonka kansalaisuus henkilöllä on, tai toinen jäsenvaltio. * yhteisön ulkopuolisessa maassa saadun pätevyyden tunnustaminen, ks. s

4 Esimerkiksi seuraavat henkilöt kuuluisivat yleisen järjestelmän piiriin: italialainen insinööri, joka on suorittanut tutkintonsa Italiassa; ruotsalainen opettaja, jolla on Ruotsissa suoritettu tutkinto; ranskalainen fysioterapeutti, joka on suorittanut tutkintonsa Belgiassa, ja Saksassa tutkintonsa suorittanut itävaltalainen asianajaja. ja jotka haluavat harjoittaa ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa (vastaanottava jäsenvaltio). Esimerkiksi seuraavat henkilöt kuuluisivat järjestelmän piiriin: italialainen insinööri, jolla on täysimittainen pätevyys Italiassa ja joka haluaa toimia insinöörinä Espanjassa; norjalainen opettaja, jolla on täysimittainen pätevyys Norjassa ja joka haluaa toimia opettajana Yhdistyneessä kuningaskunnassa; ranskalainen fysioterapeutti, jolla on täysimittainen pätevyys Belgiassa ja joka haluaa toimia fysioterapeuttina Ranskassa, ja itävaltalainen jolla on täysimittainen pätevyys Saksassa ja joka haluaa toimia asianajajana Itävallassa. Yleinen järjestelmä ei koske jäsenvaltion sisäisiä tilanteita, vaan sitä sovelletaan "muuttajiin". Jäsenvaltion, jossa ammattia halutaan harjoittaa, on oltava muu kuin se, jossa pätevyys on hankittu. Kyseessä on aina "rajatylittävä" tilanne. 4. Koskeeko järjestelmä kaikkia ammatteja? Ei, järjestelmä koskee ainoastaan niitä ammatteja, jotka ovat säänneltyjä vastaanottavassa jäsenvaltiossa eli ammatteja, joita voivat harjoittaa ainoastaan tietyn ammattipätevyyden hankkineet henkilöt. Yleistä järjestelmää sovelletaan, jos harjoitettava ammatti on vastaanottavassa jäsenvaltiossa säännelty. 5. Mistä saa tietoa siitä, onko tietty ammatti säännelty toisessa jäsenvaltiossa? Vastaanottavan jäsenvaltion yhteyspisteestä tai mahdollisesti kyseistä ammattia edustavalta ammattijärjestöltä kotijäsenvaltiossa. Liitteenä on viitteellinen esimerkkiluettelo säännellyistä ammateista, joita yleinen järjestelmä koskee. 6. Entä jos ammattia ei säännellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa? Siinä tapauksessa ammatillisen tutkinnon tunnustamista ei tarvitse hakea. Ammatin harjoittamisen voi aloittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa samoin edellytyksin kuin kyseisen maan kansalaiset. Viranomaisen antamaa tunnustamisasiakirjaa ei tarvitse esittää. Tässä tapauksessa ammattipätevyyden 4

5 merkitys määräytyy työmarkkinatilanteen mukaan eikä oikeudellisten sääntöjen mukaan. Voi myös olla, että kyseistä ammattia ei säännellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mutta sen harjoittaminen ei kuitenkaan ole vapaata. On siis mahdollista, että ammatti ei ole vastaanottavassa jäsenvaltiossa itsenäinen ammatti, koska hakijan ammattiin kuuluvat toiminnot ovat osa toista ammattia ja sen vuoksi ne on varattu kyseisen ammatin harjoittajille. Näissä tapauksissa yleistä järjestelmää ei sovelleta. Esimerkki: hakija on suorittanut psykoterapeutin erityiskoulutuksen yhdessä jäsenvaltiossa ja haluaa työskennellä psykoterapeuttina toisessa jäsenvaltiossa, jossa psykoterapeutin ammatti ei ole itsenäinen ammatti vaan kuuluu lääketieteen alaan ja on varattu psykiatreille. 7. Koskeeko yleinen järjestelmä kaikkia säänneltyjä ammatteja? Ei, se ei koske niitä säänneltyjä ammatteja, jotka kuuluvat alakohtaisen tai siirtymätoimenpidedirektiivin piiriin. Liitteessä 2 on luettelo seitsemästä säännellystä ammatista, jotka kuuluvat alakohtaisen direktiivin piiriin, sekä esimerkkiluettelo ammateista, jotka kuuluvat siirtymätoimenpidedirektiivin piiriin. Lisätietoja näistä direktiiveistä saa yhteyspisteistä. Liitteessä 1 on lisäksi esimerkkiluettelo säännellyistä ammateista, jotka kuuluvat yleisen järjestelmän piiriin. Myös näistä saa lisätietoja yhteyspisteistä. 8. Miten toimitaan, jos ammatti on säännelty vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja kuuluu yleisen järjestelmän piiriin? Jotta tällaista ammattia voi harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kyseisen maan toimivaltaiselta viranomaiselta on haettava ammatillisen tutkinnon tunnustamista. 9. Mistä saa tietää, miltä viranomaiselta tutkinnon tunnustamista voi hakea? Vastaanottavan jäsenvaltion yhteyspisteestä. Internetissä olevat oppaat ja lomakkeet sisältävät myös hyödyllisiä osoitteita jäsenvaltioissa. 5

6 10. Onko mahdollista hakea ammatillisen tutkinnon tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa, jotta siellä voisi harjoittaa mitä tahansa säänneltyä ammattia tai yleensä työskennellä? Ei. Hakemus on tehtävä tietyn ammatin harjoittamiseksi. Vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettavan säännellyn ammatin on oltava se ammatti, johon hakijalla on täysimittainen pätevyys kotijäsenvaltiossaan. Jos hakijalla on pätevyys useiden ammattien harjoittamiseen, hänen on tehtävä kutakin ammattia varten erillinen hakemus. Toimivaltainen viranomainen voi vaihdella eri ammattien kohdalla. Yleinen järjestelmä koskee esimerkiksi henkilöä, jolla on täysimittainen kiinteistönvälittäjän pätevyys Espanjassa ja joka haluaa harjoittaa kiinteistönvälittäjän ammattia Ranskassa. Sen sijaan järjestelmä ei koske henkilöä, jolla on täysimittainen kiinteistönvälittäjän pätevyys Espanjassa ja joka haluaa harjoittaa asianajajan ammattia Ranskassa. Henkilöllä on psykologin pätevyys Espanjassa ja lisäksi siellä vaadittava sosiaalityöntekijän pätevyys, ja hän haluaa harjoittaa näitä kahta ammattia Ranskassa. Yleistä järjestelmää sovelletaan, mutta kummastakin ammatista on jätettävä erillinen hakemus toimivaltaisille viranomaisille. 11. Mitkä ammatilliset tutkinnot kuuluvat yleisen järjestelmän piiriin? Kattavan ammatillisen koulutuksen suorittamista edellyttävät tutkinnot. Tällaisen tutkinnon suorittaminen antaa oikeuden tietyn ammatin harjoittamiseen kotijäsenvaltiossa. Tutkintotodistus voidaan myöntää perusasteen, keskiasteen tai korkeakoulutasoisesta teoreettisesta ja käytännön koulutuksesta. Jos kotijäsenvaltiossa vaaditaan perusasteen, keskiasteen tai korkeakoulutasoisen koulutuksen lisäksi myös käytännön harjoittelujakso, hakijan on suoritettava kaikki vaadittavat osat, jotta hän kuuluisi yleisen järjestelmän piiriin. Monissa jäsenvaltioissa asianajajien on korkeakouluopintojen lisäksi suoritettava hyväksytysti koe ja käytännön työharjoittelujakso. Tällaisissa maissa asianajajilla on täysimittainen pätevyys vasta sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet kaikki vaaditut osat. Vasta tällöin he voivat hakea yleisen järjestelmän mukaista tutkinnon tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa. Samoin joissakin jäsenvaltioissa insinöörien on korkeakouluopintojen lisäksi suoritettava valvottu ammatillinen harjoittelu ja sitä täydentäviä kursseja sekä lopuksi suoritettava hyväksytysti koe. Tässäkin tapauksessa vain kaikkien näiden osien suorittaminen antaa oikeuden hakea yleisen järjestelmän mukaista tutkinnon tunnustamista. Samoin useimmissa jäsenvaltioissa opettajan koulutus koostuu tietyn alan yliopistotutkinnosta ja pedagogisesta koulutuksesta. Jotta hakija voisi hyötyä 6

7 yleisestä järjestelmästä, hänen on täytynyt suorittaa kotijäsenvaltiossaan vaadittava pedagoginen koulutus yliopistollisen perustutkinnon lisäksi. 12. Tunnustetaanko ammatillinen tutkinto automaattisesti? Ei. Yleinen järjestelmä ei tarkoita toisessa jäsenvaltiossa hankitun ammatillisen tutkinnon automaattista tunnustamista. Tunnustamisesta on tehtävä henkilökohtainen hakemus, jossa täsmennetään selvästi, mitä ammattia hakija haluaa harjoittaa. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarkastelevat kaikkia hakemuksia tapauskohtaisesti. 13. Miten yleinen järjestelmä toimii? Toimivaltainen viranomainen tutkii jokaisen tunnustamista koskevan hakemuksen. Jos hakijalla on täysimittainen pätevyys tietyn ammatin harjoittamiseen kotijäsenvaltiossaan ja hän hakee tutkinnon tunnustamista voidakseen harjoittaa kyseistä ammattia toisessa jäsenvaltiossa, hänen ammatillinen tutkintonsa tunnustetaan periaatteessa sellaisenaan. Ennen päätöksen tekoa toimivaltainen viranomainen vertaa kuitenkin kotijäsenvaltiossa saatua ammatillista koulutusta vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittavaan koulutukseen. Jos viranomainen katsoo, että vaadittavissa suorituksissa on niiden pituuden tai sisällön osalta merkittäviä eroja, se voi tietyin edellytyksin tunnustaa tutkinnon sillä ehdolla, että tietyt lisävaatimukset täytetään. Tehdessään vertailuja toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki hakijan suorittamat perustutkinnon jälkeiset opiskelujaksot ja tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu ammattikokemus. Viranomainen voi katsoa, että tällainen koulutus tai kokemus korvaa joko kokonaan tai osittain mahdolliset perustutkinnon ja -koulutuksen puutteet verrattuna vastaanottavan jäsenvaltion vaatimuksiin. 14. Mitä lisävaatimuksia toimivaltaiset viranomaiset voivat esittää? Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että kotijäsenvaltiossa saadun ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa edellytettävän ammatillisen koulutuksen välillä on huomattavia eroja, se voi edellyttää hakijalta korvaavaa toimenpidettä. Toimivaltainen viranomainen voi tiettyjen edellytysten mukaisesti vaatia joko osoitusta kokemuksesta kyseisen ammatin harjoittamisesta kotijäsenvaltiossa tai sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta. Vain yksi näistä kolmesta vaatimuksesta voidaan esittää. Periaatteessa osoitusta ammatillisesta lisäkokemuksesta voidaan vaatia, jos ammatillinen koulutus on ollut kestoltaan vähintään vuotta lyhyempi kuin vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittu koulutus. Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta voidaan vaatia, jos koulutuksen sisällön ja vastaanottavan 7

8 jäsenvaltion sisältövaatimusten välillä on merkittävä ero tai jos koti- ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa ammatin alaan kuuluu erilaisia toimintoja. 15. Jos vaaditaan joko sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe, tekeekö toimivaltainen viranomainen valinnan näiden välillä? Yleensä ei. Tavallisesti hakija voi vapaasti valita näistä kahdesta. Joissain tapauksissa valinnan tekee kuitenkin vastaanottava jäsenvaltio, erityisesti oikeusalan ammateissa. 16. Mihin määräaikaan mennessä toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä hakemusta koskeva päätös? Neljän kuukauden kuluessa kaikki vaadittavat asiakirjat sisältävän hakemuksen vastaanottamisesta. 17. Mistä tietää, että hakemus sisältää kaikki vaadittavat asiakirjat? Hakija voi tiedustella toimivaltaiselta viranomaiselta nimenomaisesti, sisältääkö toimitettu hakemus kaikki vaadittavat asiakirjat, ja hänellä on oikeus saada vastaus tähän kysymykseen. Jos hakemuksesta puuttuu asiakirjoja, toimivaltaisen viranomaisen on annettava hakijalle selkeä luettelo niistä asiakirjoista, jotka on toimitettava, jotta hakemusta voitaisiin pitää täydellisenä, ja viranomaisen on myönnettävä kohtuullinen määräaika puuttuvien asiakirjojen lähettämiseen. 18. Voidaanko hakijalta vaatia todistus hyvämaineisuudesta ja siitä, ettei häntä ole haettu konkurssiin? Kyllä, jos samat vaatimukset koskevat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia. Vastaanottavan jäsenvaltion on hyväksyttävä tästä todistukseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antamat asiakirjat, mutta tällöin voidaan edellyttää, että kyseiset asiakirjat on annettu enintään kolme kuukautta ennen niiden esittämistä. 19. Miten hakija voi käytännössä todistaa, että hän täyttää nämä vaatimukset? Esittämällä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille yhden tai useampia asiakirjoja, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet tätä tarkoitusta varten. Jos tällaisia asiakirjoja ei ole saatavilla kotijäsenvaltiossa, niiden sijasta voidaan esittää todistus valaehtoisesta ilmoituksesta tai vakuutuksesta, jonka hakija on antanut kotijäsenvaltiossaan notaarille tai valtuutetulle ammatilliselle elimelle. Tässä tapauksessa hakijan on toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle valaehtoisen ilmoituksen tai vakuutuksen oikeaksi todistava asiakirja. 8

9 20. Mitä vaihtoehtoja toimivaltaisilla viranomaisilla on päätöstä tehdessään? Tapauksissa, joissa hakija on toimittanut täydelliset hakemusasiakirjat, toimivaltainen viranomainen toi tehdä kolmentyyppisiä päätöksiä: 1) Viranomainen voi tunnustaa ammatillisen tutkinnon sellaisenaan, jolloin hakija voi aloittaa ammatin harjoittamisen samojen edellytysten mukaisesti kuin vastaanottavan jäsenvaltion kansalaiset (voidaan esimerkiksi edellyttää ammattihenkilön merkitsemistä saman ammatin harjoittajien yhteenliittymän ylläpitämään rekisteriin tai osoitusta ammatillista toimintaa koskevasta vakuutusturvasta). 2) Viranomainen voi tietyin edellytyksin vaatia korvaavaa toimenpidettä (joko näyttöä ammattikokemuksesta tai sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista). 3) Viranomainen voi hylätä hakemuksen. Jos viranomainen päätyy vaihtoehtoon 2) tai 3), sen on selkeästi ilmoitettava päätöksensä perustelut, ja sen päätökseen on voitava hakea muutosta vastaanottavan jäsenvaltion muutoksenhakukeinoja käyttäen. 21. Miten toimitaan, jos hakemus hyväksytään? Tunnustaminen antaa henkilölle oikeuden harjoittaa kyseistä ammattia, mutta se ei tarkoita, että tutkintotodistusta pidettäisiin kansallista tutkintotodistusta vastaavana muissa tarkoituksissa. Ammatin harjoittamisen voi siis aloittaa samoin edellytyksin, joita sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisiin. Hakija voi harjoittaa ammattiaan niiden lakien, asetusten, hallinnollisten määräysten ja ammattietiikkaan liittyvien sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia. Hakijan on kuitenkin huolehdittava siitä, että hänen ammatillinen toimintansa rajoittuu kyseisessä maassa asianomaiseen ammattiin kuuluviin tehtäviin. Jos kyseessä on ammatin harjoittaminen palkansaajana, henkilöllä on oikeus hakea avoimia työpaikkoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja osallistua kyseisessä maassa käytettäviin valintamenettelyihin (haastattelut, asiakirjahakemukset, kilpailut jne.) samoin edellytyksin kuin kansallisten tutkintotodistusten haltijat. Hänet asetetaan samaan asemaan (samat oikeudet ja velvoitteet) kuin kansallisten tutkintotodistusten haltijat. 22. Miten toimitaan, jos hakemus hylätään? Toimivaltaisen viranomaisen on päätöksessään ilmoitettava hakemuksen hylkäysperusteet. Jos näin ei tehdä, hakija voi vaatia viranomaista ilmoittamaan hylkäysperusteensa. Jos perusteita ei ilmoiteta tai jos hakija ei hyväksy niitä, hänellä on oikeus valittaa asiasta vastaanottavan jäsenvaltion oikeusistuimeen, joka tarkistaa, onko päätös tehty yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 9

10 ERITYISKYSYMYKSIÄ 1. Miten toimitaan, jos jäsenvaltion kansalainen on saanut ammatillisen koulutuksensa osittain yhteisön ulkopuolisessa maassa? Hakija kuuluu yleisen järjestelmän piiriin, jos kaksi ehtoa täyttyy: 1) ammatti on säännelty kotijäsenvaltiossa ja 2) ammatillinen koulutus on suoritettu pääosin kyseisessä jäsenvaltiossa, eli siellä saadun koulutuksen osuus on suurempi kuin yhteisön ulkopuolisessa maassa saadun koulutuksen osuus. Esimerkki: Tanskalainen, jolla on täysimittainen oikeus harjoittaa ammattiaan Tanskassa, hakee ammattitutkintonsa tunnustamista Saksassa. Hänen koulutuksensa ja harjoittelunsa on kestänyt kaikkiaan seitsemän vuotta. Jos tästä ajasta kolme vuotta on kulunut Yhdysvalloissa ja neljä Tanskassa, hakija kuuluu yleisen järjestelmän piiriin. Jos taas opinnot Yhdysvalloissa ovat kestäneet neljä vuotta ja Tanskassa kolme vuotta, Saksan toimivaltaiset viranomaiset voivat hylätä hakemuksen. 2. Miten toimitaan, jos jäsenvaltion kansalainen on saanut ammatillisen koulutuksensa kokonaan yhteisön ulkopuolisessa maassa? Hakija kuuluu yleisen järjestelmän piiriin, jos neljä ehtoa täyttyy: 1) ammatillinen tutkinto on jo tunnustettu jossain jäsenvaltiossa (jota yleisen järjestelmän kannalta pidetään tällöin kotijäsenvaltiona) kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai sen allekirjoittaman kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti 2) tutkinto antaa oikeuden säännellyn ammatin harjoittamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa 3) hakija on harjoittanut tätä ammattia kyseisessä jäsenvaltiossa kolmen (tai joissain tapauksissa kahden ) vuoden ajan 4) jäsenvaltio on myöntänyt todistuksen tästä ammatinharjoittamisjaksosta. Esimerkki: henkilöllä on Belgian kansalaisuus, ja hän on suorittanut puheterapeutin koulutuksensa (koulutus, tutkintotodistus, harjoittelu jne.) Kanadassa. Kyseisen tutkinnon "ensimmäinen" tunnustaminen jäsenvaltiossa (esimerkiksi Belgiassa) ei kuulu yleisen järjestelmän vaan tämän maan kansallisen lainsäädännön piiriin. Jos henkilö haluaa tämän ensimmäisen tunnustamisen jälkeen harjoittaa puheterapeutin ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa (esimerkiksi Ranskassa), hän voi hyötyä yleisestä järjestelmästä sillä edellytyksellä, että on harjoittanut kyseistä ammattia Belgiassa kolmen vuoden ajan. Hakijan on hankittava Belgian toimivaltaiselta viranomaiselta todistus, joka osoittaa hänen harjoittaneen ammattiaan Belgiassa kolmen vuoden ajan. 10

11 3. Voidaanko hakijalta edellyttää tiettyä määrää ammattikokemusta ennen tutkinnon tunnustamista? Yleensä ei. Yleensä ammatillisen tutkinnon tunnustaminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei edellytä sitä, että hakija olisi aloittanut ammatin harjoittamisen kotijäsenvaltiossaan. Periaatteessa henkilö, jolla on täysimittainen pätevyys ammattinsa harjoittamiseen kotijäsenvaltiossaan, voi pyytää tutkinnon tunnustamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaikkei olisikaan harjoittanut kyseistä ammattia kotijäsenvaltiossaan. Joissain tapauksissa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin vaatia näyttöä siitä, että hakija on harjoittanut ammattia kotijäsenvaltiossaan tietyn ajan. 4. Missä tapauksissa voidaan edellyttää, että hakija on jo harjoittanut ammattia? Tapauksia on useita, ja niistä yleisimpiä ovat seuraavat: 1. ammatti ei ole säännelty kotijäsenvaltiossa (jolloin hakijalta voidaan vaatia näyttöä siitä, että hän on harjoittanut ammattia vähintään kaksi vuotta kotijäsenvaltiossa). 2. ammatillinen tutkinto on suoritettu yhteisön ulkopuolisessa maassa ja tämän jälkeen tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa vaaditaan, että hakija on harjoittanut säänneltyä ammattia kolme tai joissain tapauksissa kaksi vuotta kyseisessä jäsenvaltiossa (ks. kysymys 2 edellä)). 3. ammatillinen koulutus on ollut kestoltaan vähintään vuotta lyhyempi kuin vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen säännellyn ammatin harjoittamiseen vaadittava koulutus. 5. Otetaanko kaikentyyppinen ammattikokemus huomioon? Huomioon otetaan kyseisen ammatin harjoittamisesta kotijäsenvaltiossa saatu kokemus sekä kyseiseen ammattiin läheisesti liittyvän ammatin harjoittamisesta missä tahansa jäsenvaltiossa saatu kokemus. Esimerkki: Hakija on suorittanut asianajajan tutkinnon Kreikassa ja tämän jälkeen hankkinut ammattikokemusta oikeusavustajana Saksassa, jossa hän nyt haluaa toimia asianajajana. Tämän vuoksi hänen on haettava Kreikassa suoritetun asianajajan tutkinnon tunnustamista Saksassa. Saksan toimivaltaisen viranomaisen on tällöin otettava huomioon ammattikokemus, jonka hakija on saanut toimiessaan oikeusavustajana Saksassa. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella (tässä esimerkissä Saksan viranomaisella) on velvollisuus ottaa huomioon ammattiin läheisesti liittyvän ammatin (tässä esimerkissä oikeusavustajan ammatin) harjoittamisesta saatu kokemus, mutta tästä huolimatta hakijalla on oltava täysimääräisesti kotijäsenvaltiossa vaadittava pätevyys sen ammatin (tässä esimerkissä asianajajan ammatin) harjoittamiseksi, jota varten tutkintotodistuksen tunnustamista haetaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 11

12 Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen harkitsee, vapauttaako säänneltyyn ammattiin läheisesti liittyvässä ammatissa hankittu kokemus hakijan osittain tai kokonaan mahdollisista lisävaatimuksista. 6. Voidaanko hakijalta vaatia kielikokeen suorittamista? Periaatteessa ei. Vastaanottava jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia kielitaitoa oman maansa kielessä, jos se on perusteltua harjoitettavan ammatin luonteen vuoksi. Missään tapauksessa kielitaitovaatimukset eivät kuitenkaan saa ylittää sitä, mikä on objektiivisesti välttämätöntä kyseisen ammatin harjoittamiseksi. Olipa säännelty ammatti mikä hyvänsä, hakemus käsitellään joka tapauksessa vastaanottavan jäsenvaltion (jollakin) virallisella kielellä, ja mahdollinen kelpoisuuskoe suoritetaan myös kyseisellä kielellä. Esimerkki: Asianajaja, joka on suorittanut tutkintonsa Itävallassa, haluaa harjoittaa ammattiaan Kreikassa. Toimivaltainen viranomainen käsittelee hakemuksen kreikan kielellä. Jos viranomainen katsoo, että hakijan saamaan ammatilliseen koulutukseen ei sisälly tiettyjä aiheita, jotka ovat olennaisia harjoitettaessa asianajajan ammattia Kreikassa, se voi vaatia kirjallista tai suullista koetta kyseisissä aiheissa, ja tällainen koe on kreikankielinen. 7. Mitä hakemukseen on liitettävä todisteeksi koulutuksesta? Yleensä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä todisteeksi kaikki asiakirjat, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet todistukseksi siitä, että hakija on suorittanut tarvittavan teoreettisen ja käytännön koulutuksen. Viranomainen voi myös pyytää todistetta kansalaisuudesta ja ammattikokemuksesta. Ammattikokemuksesta on toimitettava todisteet, jos se on tunnustamisen ennakkoedellytys, eli jos kyseinen ammatti ei ole säännelty hakijan kotijäsenvaltiossa. Joka tapauksessa, ja vaikka todiste ammattikokemuksesta ei olisikaan välttämätön tunnustamisen kannalta, on hakijan edun mukaista toimittaa siitä mahdollisimman täydelliset tiedot. Tieto ammattikokemuksesta on tärkeä, jotta toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa määrittää sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, joiden sisällössä ja kestossa otetaan täysimääräisesti huomioon jo hankitut taidot. 8. Onko asiakirjoista hankittava käännökset? Vastaanottava jäsenvaltio voi edellyttää, että hakemuksen liitteeksi toimitettavat asiakirjat käännetään (jollekin) sen viralliselle kielelle. Samoin voidaan vaatia, että käännöksen tekee virallinen tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä kääntäjä. 12

13 9. Miten toimitaan, jos viranomainen ei ole tehnyt päätöstä neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä? Hakijan on voitava tehdä valitus toimivaltaisten viranomaisten toiminnasta oikeusistuimeen. 10. Voidaanko edellyttää, että hakija osallistuu hakemuksensa käsittelykustannuksiin? Kyllä. Hakijalta voidaan edellyttää maksua hakemuksen käsittelykustannusten kattamiseksi, kunhan vaadittava maksu ei ylitä tämän palvelun todellisia kustannuksia. Joka tapauksessa kyseinen maksu ei saa olla kohtuuton eikä se saa olla este niiden oikeuksien toteuttamiselle, jotka yleinen järjestelmä tarjoaa. 11. Mistä saa tarvittaessa apua? Hakijalla on oikeus muutoksenhakuun, ja on hänen etunsa mukaista hakea muutosta toimivaltaiselta kansalliselta muutoksenhakuelimeltä (hallinnolliselta tai oikeudelliselta elimeltä). Yhteyttä voi myös ottaa Eurojus-neuvonantajaan (jäsenvaltioissa sijaitsevissa komission edustustoissa) tai Euroopan komissioon (Sisämarkkinoiden pääosasto, Säännellyt ammatit, toimisto C-100; Rue de la Loi 200/Wetstraat 200; B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgia). Joka tapauksessa on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten eikä Euroopan komission asia arvioida hakijan pätevyys vastaanottavassa jäsenvaltiossa vaadittuun pätevyyteen verrattuna. Euroopan komissio ei voi suorittaa tutkinnon tarkastelua toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sijasta. Se ei myöskään voi antaa suoria ohjeita tutkintotodistusten tunnustamisesta vastaaville kansallisille virkamiehille. Yleistä järjestelmää koskevissa direktiiveissä kuten kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissäkin säädetään oikeuksista, joiden toteuttamiseksi on otettava suoraan yhteyttä toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin. 13

14 Ammatillisen tutkinnon tunnustamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa haetaan jotta hakija voisi harjoittaa siellä jotta hakija voisi jatkaa siellä ammattiaan. opintojaan. Hakemus koskee tutkinnon ammatillista Hakemus koskee tutkinnon akateemista tunnustamista. tunnustamista. Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin. piiriin. Tietoja tutkinnon akateemisesta tunnustamisesta saa jäsenvaltion yhteyspisteestä (tai NARICkeskuksesta) Onko ammatti, jota hakemus koskee, vastaanottavassa jäsenvaltiossa säännelty ammatti direktiiveissä tarkoitetulla tavalla? KYLLÄ EI Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän piiriin. Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin, koska ammatinharjoittamisoikeutta ei ole mitenkään rajoitettu. Hakija voi vapaasti harjoittaa ammattiaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa samojen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti kuin kyseisen maan kansalaiset. Onko hakijalla kotijäsenvaltiossa täysimittainen oikeus harjoittaa kyseistä ammattia? KYLLÄ EI Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin. piiriin. Kuuluuko kyseinen säännelty ammatti alakohtaisen tai siirtymätoimenpidedirektiivin alaan (ks. luettelot liitteessä 2)? EI KYLLÄ Hakemus kuuluu yleisen järjestelmän piiriin. Hakemus ei kuulu yleisen järjestelmän piiriin. 14

15 Liite 1 Esimerkkejä yleisen järjestelmän piiriin kuuluvista säännellyistä ammateista SAKSA ITÄVALTA Laki, verotus, kirjanpito veroasiantuntija, Terveydenhoito fysioterapeutti, lasten sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, puheterapeutti, optikko, ortoptisti, kirurgisen langan valmistaja, hammasteknikko, kuulolaiteteknikko, ortopedian teknikko, ortopedisten jalkineiden valmistaja fysioterapeutti Tekniikka insinööri, patenttiasiamies, käsityöläismestari Yhteiskunta, kulttuuri opettaja, valtion hyväksymä lasten- ja nuortenhuollon työntekijä opettaja BELGIA haastemies, tilintarkastaja,, virallinen edustaja fysioterapeutti opettaja TANSKA jalkojenhoitaja, hammasproteesien valmistaja, reseptimääräyksiä antava optikko, ortopedinen teknikko, ortopedisten jalkineiden valmistaja, farmaseuttinen avustaja laivan kapteeni, aliperämies, kiinteistönvälittäjä, autokoulunopettaja, nosturinkuljettaja, autonkuljettaja, haudankaivaja opettaja, urkuri 15

16 ESPANJA Laki, verotus, kirjanpito pesänselvittäjä, valtuutettu työmarkkinasuhteista vastaava virkamies, tilintarkastaja Terveydenhoito erikoissairaanhoitaja (lukuun ottamatta naistentauteja ja synnytystä), fysioterapeutti, optikko, jalkojenhoitaja, hammasproteesien valmistaja, kuulolaiteteknikko, hoitoavustaja, röntgenhoitaja, psykologi Tekniikka teollisoikeusasiamies, kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä, rakennusteknikko, sisustusarkkitehti, insinööri, fyysikko, geologi, lentoemäntä / stuertti, kasinon henkilöstö, putkimies, autokoulunopettaja Yhteiskunta, kulttuuri ala-asteen opettaja, aineenopettaja, lehtori, matkailuoppilaitoksen opettaja, opas / tulkki, matkaopas SUOMI fysioterapeutti opettaja RANSKA pesänselvittäjä, korkeimman hallinto-oikeuden (Conseil d'etat) asianajaja jne., haastemies, kaupallisen oikeuden rekisterinpitäjä, notaari, selvitysmies, konkurssipesänhoitaja, tilintarkastaja,, huutokaupantoimittaja / arviomies puheterapeutti, ortoptisti, hieroja / fysioterapeutti, psykomotorinen terapeutti, työterapeutti, psykologi, ravintoterapeutti, optikko, hoitoavustaja, pediatrinen avustaja, kuulolaiteteknikko, reseptimääräyksiä antava optikko, jalkojenhoitaja, laboratoriohoitaja teollisoikeuskonsultti, maanmittari, kiinteistönvälittäjä, taksinkuljettaja, ambulanssin henkilöstö, laivan kapteeni, isännöitsijä, autokoulunopettaja ala-asteen opettaja, aineenopettaja, lehtori, tanssinopettaja, alueellinen opas / tulkki, matkatoimistovirkailija, sosiaalityöntekijä KREIKKA hammasproteesien valmistaja, sairaalan henkilöstö, fysioterapeutti teollinen muotoilija, mekaanikko, sorvari, hitsaaja, kauppalaivaston päällystön jäsen opettaja IRLANTI tuomioistuin puheterapeutti, ortoptisti, hieroja / fysioterapeutti, psykologi, reseptimääräyksiä antava optikko, työterapeutti, mikrobiologi patenttiasiamies, maanmittari, insinööri,, teknikko, laivan päällystön jäsen, kansipäällystön jäsen ala-asteen opettaja, aineenopettaja, teknisen oppilaitoksen lehtori 16

17 17 Laki, verotus, kirjanpito Terveydenhoito Tekniikka Yhteiskunta, kulttuuri ISLANTI fysioterapeutti opettaja ITALIA toimisto rekisterinpitäjä, markkinoinnin asiantuntija, aktuaari ortoptisti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, psykologi, kuulolaiteteknikko, optikko, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja insinööri, biologi, kemisti, geologi, metsänhoitaja, teollisoikeuskonsultti, liiketoiminnan konsultti, pörssivälittäjä, kansipäällystön jäsen, teknisen päällystön jäsen opettaja, sosiaalityöntekijä, matkaopas jne. LUXEMBURG tilintarkastaja, terveydenhoitoavustaja, hieroja / fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, puheterapeutti, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja opettaja, lastenhuollon työntekijä, sosiaalityöntekijä NORJA fysioterapeutti opettaja ALANKO- MAAT haastemies, työterapeutti, puheterapeutti, ortoptisti, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, röntgen- ja sädehoitaja, farmaseutin avustaja, hammasproteesien valmistaja patenttiasiamies, insinööri, lennonjohtaja, lentäjä, merimies, autonkuljettaja, nosturinkuljettaja opettaja PORTUGALI psykologi insinööri, teollisoikeusasiamies, laivan päällystön jäsen opettaja, opas / tulkki YHDISTYNYT KUNINGAS- KUNTA toimisto tuomioistuin asianajaja (Skotlannissa), aktuaari, fysioterapeutti, optometri, ortoptisti, jalkojenhoitaja, apuneuvoteknikko, taideterapeutti, psykologi, musiikkiterapeutti, ravitsemusterapeutti, laboratoriohoitaja, reseptimääräyksiä antava optikko, hammashoitaja maanmittari, patenttiasiamies, insinööri, kemisti, fyysikko, geologi, puutarhaviljelijä, laivan kapteeni, kansipäällystön jäsen opettaja, hyväksytty sosiaalityöntekijä RUOTSI fysioterapeutti

18 Liite 2 Luettelo erityisdirektiivin piiriin kuuluvista säännellyistä ammateista Alakohtaisen direktiivin piiriin kuuluvat ammatit lääkäri (yleis- ja erikoislääkärit) sairaanhoitaja (yleissairaanhoito) hammaslääkäri kätilö eläinlääkäri proviisori arkkitehti Esimerkkejä säännellyistä toiminnoista, jotka kuuluvat direktiivin 1999/42/EY piiriin* Käsityö (ISIC:** luokat 23 40) Tukku- ja vähittäiskauppa (ISIC: ent. ryhmä 612) Teollisuus (ISIC: luokat 20 ja 21) Liikenne (ISIC: ryhmät 718 ja 720) Jalostus (ISIC: luokat 23 40) Henkilökohtaiset palvelut (ISIC: luokka 85) Vakuutustoiminta (ISIC: ryhmä 630) valmistus: tekstiilit (esim. kuitujen valmistus ja kudonta), jalkineet ja vaatteet, puu- ja korkkituotteet, huonekalut, nahka- ja kumituotteet, kemikaalit ja kemialliset tuotteet, öljynjalostustuotteet, liikennevälineet jne. tukkukauppa, agentuuritoiminta ja vähittäiskauppa; myrkyllisten tuotteiden kauppa ja jakelu ryhmä 612: vähittäiskauppa = tavaroiden jälleenmyynti ilman käsittelyä yksityishenkilöille ryhmä 20: elintarvikkeiden valmistus maitotuotteet, säilötyt hedelmät ja vihannekset, kaakao, jne. ryhmä 21: juomien valmistus alkoholijuomien tislaaminen, viinin valmistus jne., oluen ja maltaiden valmistus, jne. ryhmä 718: avustava kuljetus- ja matkatoimistotoiminta ryhmä 720: varastointi kuten edellä kohdassa käsityö ryhmä 85: kotitalouksien palvelut ravintolat, baarit, ruokalat (ryhmä 852) hotellit, leirintäalueet ja muu lyhytaikaisen majoituksen tarjonta (ryhmä 853) valkaisu ja värjäys valokuvausstudiot, jne. vakuutusedustajat ja -välittäjät, vahinkovakuuttajat Kampaamo- ja parturitoiminta 18

19 * Direktiivillä 1999/42/EY, annettu , korvataan direktiivin liitteessä A olevat siirtymätoimenpidedirektiivit toistamalla niiden sisältö pääosiltaan ja täydentämällä sitä tutkintotodistusten tunnustamisjärjestelmällä (EYVL L 201, ). Jäsenvaltioiden on pantava tämä järjestelmä täytäntöön viimeistään ** ISIC: Kansainvälinen toimialaluokitus, Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimisto

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 11. tammikuuta 2001 (OR. fr) 1997/0345 (COD) C 5-0680/2000 PE-CONS 3663/00 ETS 14 CODEC 994 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: ammattipätevyyden tunnustamisesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 Ulkomailla hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustaminen hoitoalalla Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 1.

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

N:o L 19/ 16 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

N:o L 19/ 16 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 192 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 06/Nide 02 389L0048 N:o L 19/ 16 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 24189 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta 1992 vp - HE 107 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2011/0435(COD) 1.6.2012 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 11. helmikuuta 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. helmikuuta 2004

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI. Strasbourg, 7. syyskuuta 2005 (OR. en) PE-CONS 3627/ /0061 (COD) LEX 637 ETS 12 CODEC 405

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI. Strasbourg, 7. syyskuuta 2005 (OR. en) PE-CONS 3627/ /0061 (COD) LEX 637 ETS 12 CODEC 405 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 7. syyskuuta 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY AMMATTIPÄTEVYYDEN

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. toukokuuta 2005 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali 2011 ylitarkastaja Kirsi Liiten Käsiteltäviä asioita Uuden asetuksen tuomat muutokset Opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden kesto Koulutuspäivä Etäopinnot/opintokokonaisuus

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy perustuslain 80 :n 1 momentin, valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 :n 1 momentin

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

89/48/ETY, toisten täysin pätevien asianajajien taas on voitava päästä siihen harjoitettuaan ammattiaan määräajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa

89/48/ETY, toisten täysin pätevien asianajajien taas on voitava päästä siihen harjoitettuaan ammattiaan määräajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa L 77/36 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 14. 3. 98 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu)

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) 1. Minkätasoinen koulutus harjoitteluun vaaditaan? Sinulla on oltava hakemuksen jättöhetkellä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

1994 vp - HE 33 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 33 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 33 Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaksi Iainsäädännöksi ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuollon ammatinharjoittamista

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Ruotsi on suosittu opiskelumaa

Ruotsi on suosittu opiskelumaa OPISKELEMAAN RUOTSIIN 3.12.2009 Ruotsi on suosittu opiskelumaa Vuonna 2008 Ruotsi oli suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa 4. suosituin korkeakouluvaihdon kohdemaa Vuonna 2008 suomalaisista korkeakouluista

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot