Suoliston alue kriittisessä sairaudessa Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suoliston alue kriittisessä sairaudessa Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa?"

Transkriptio

1 Suoliston alue kriittisessä sairaudessa Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa? Jyrki Tenhunen Mikrodialyysistä ja kriittisesti sairaan potilaan suoliston verenkierrosta ja aineenvaihdunnasta kirjoitettiin Finnanest-lehdessä viisi vuotta sitten (1). Tuolloin arvioitiin kokeellisten töiden pohjalta menetelmän sopivuutta kliiniseen käyttöön. Lisäksi kuvattiin kliinistä ongelmakenttää: Onko suolihypoteesin todenperäisyydestä näyttöä? Voidaanko suoliston alueen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa lähitulevaisuudessa tutkia kliinisessä työssä? Onko suoliston alueen valvonta ylipäätään tarpeen tehohoidossa? Nyt käsillä olevassa katsauksessa kuvataan suolihypoteesin perusteita tarkemmin, erityisesti epiteelisoluihin fokusoiden, ja toisaalta tarkastellaan aihepiirin viimeisimpiä tutkimustuloksia metodologian kannalta. Suolihypoteesi Suolen limakalvo toimii suojaavana ja erottavan rakenteena suolen sisällön ja 1) soluvälitilan, 2) verisuonten ja 3) imusuonten välillä. Suolen seinämän riittämätön verenkierto ja paikallinen tai koko elimistön tulehdusreaktio voi johtaa limakalvon rakenteen murtumiseen ja siten bakteerien ja bakteerimyrkkyjen päästöön soluvälitilaan, verisuonistoon ja erityisesti imunesteeseen 2, 3. Sekä endoteeli- (verisuonet), että epiteelisolukerros (limakalvo) ja näiden solukerrosten yksittäisten solujen väliset tight junction (TJ) sidokset muodostavat toiminnallisen osan mekaanisesta esteestä kahden tilan (suoli-verisuoni) välille 4. Solujen välistä tapahtuva (parasellulaarinen) molekyylien ja bakteerien pääsy suolen sisältä limakalvon alle estyy. Oletettavasti epiteelisolukerroksen merkitys on erityisen tärkeä verrattuna endoteelisolukerroksen kykyyn toimia esteenä kahden eri tilavuuden välillä. Epiteelisolujen välisten Tight Junction -liitosten läpäisevyys normaalitilanteessakin näyttäisi olevan erityisen selektiivinen verrattuna endoteelisolujen vastaavaan rakenteeseen. Solujen väliin jäävien aukkojen koko on pienempi epiteelisolukerroksessa 5, 6. Tämän vuoksi voidaan perustellusti olettaa, että epiteelisolukerros on erityisen tärkeä limakalvon suojarakenteen osa. Edellä olevien taustatietojen ja oletusten pohjalta voimme esittää hypoteesin, että suolen limakalvon epiteelisolukerroksen aineenvaihdunnan ja eheyden monitorointi olisi hyödyllistä sekä tutkimustyössä, että kliinisessä tehohoidossa. Suolihypoteesi ja sen merkitys kriittisessä sairaudessa on puhuttanut tehohoitoyhteisöä vuosien ajan. Selviä vastauksia ei ole saatu. Yhtenä keskeisenä ongelmana on ollut puutteelliset tai puuttuvat menetelmät niin kokeellisissa kuin kliinisissä asetelmissa. Lisäksi suoliston aluetta on pyritty äärimmilleen yksinkertaistaen käsittelemään yhtenä kokonaisuutena (mahalaukun tonometria ohutsuoli paksusuoli). Näin ollen lienee syytä edelleen kuvata suoliston alueen verenkierron rakennetta ja toimintaa ja siten antaa perusteet patofysiologisten tapahtumien ymmärtämiselle. Suoliston alueen verenkierron anatomisia ja fysiologisia lähtökohtia Useat tutkimusryhmät ovat yksinkertaistaneet suoliston alueen verenkierron ja aineenvaihdunnan tilan arvioimista. Tyypillisesti on mitattu ve- FINNANEST 2006, 39 (2) 127

2 renvirtausta koko suoliston alueen yli ja ajateltu, että näin kuvataan yksittäisten kudosalueiden tapahtumia. Toisaalta, usein on tutkittu yhden mahasuolikanavan osa-alueen (mahalaukku) aineenvaihduntaa ja ulotettu paikalliset muutokset kuvaamaan koko alueen tapahtumia. Tällainen lähestymistapa sulkee pois sen mahdollisuuden, että kudosperfuusio ja aineenvaihdunta saattavat olla hyvin erilaisia eri osassa suoliston aluetta eri tautitilassa ja eri lääkehoitojen aikana. Mikäli asetamme kliinisessä työssä tai tutkimustyössä tavoitteeksi suoliston alueen tapahtumien seurannan ja rekisteröinnin, tulee hyväksyä lähtökohtaisesti verenkierron anatomian ja fysiologian monimutkaisuus koko suoliston (splanknikus) alueella. Koko alueen verenvirtauksen (maksalaskimomittaukset, porttilaskimovirtaus) tai yksittäisen paikallisen aineenvaihduntatapahtuman monitoroinnin sijasta voisi olla tarpeen valvoa mahasuolikanavaa usealla menetelmällä useammasta kohtaa mahasuolikanavaa. Splanknikus-alue Koko suoliston alueelle tulee aortan eri tasoilta yleensä kolme valtimorunkoa. Trunkus keliakus, ylempi suolivaltimo sekä alempi suolivaltimo. Anatomia vaihtelee huomattavasti 7, 8. Normaalisti (65 75 %:ssa tapauksista) trunkus jakautuu kolmeen haaraan: pernavaltimoon, yhteiseen maksavaltimoon ja vasemman puoleiseen mahalaukun valtimoon. Yhteinen maksavaltimo jakautuu edelleen gastroduodenaaliseen, oikeanpuoleiseen maksavaltimoon ja varsinaiseen maksavaltimoon. Ylempi suolivaltimo verisuonittaa koko ohutsuolen ja osan paksusuolta. Laskeva osa paksusuolta saa verenkierron alemmasta suolivaltimosta. Mahalaukku Mahalaukun seinämän verenkierto tulee siis useista valtimohaaroista, jotka saavat alkunsa trunkuksesta, varsinaisesta maksavaltimosta, pernavaltimosta sekä usein aortasta. Vaihtelu anatomiassa on melkoinen 9. Mahalaukun seinämää syvemmin tarkasteltaessa todetaan, että eri tilanteissa verenkierto jakaantuu eri tavoin seinämän eri kerrosten välillä 10. Joissain tilanteissa lähempänä limakalvon pintaa oleva kudos perfusoituu paremmin kuin syvemmät osat seinämää 11. Ohutsuoli Jejunumissa on kaksi erillistä arterioliverkostoa: yksi limakalvon alla ja toinen lihaskerroksessa. Näihin verkostoihin valtimoveri tulee ylemmän suolivaltimon haaroista 12. Verkostot reagoivat eri tavoin esimerkiksi sympaattisen tonuksen aiheuttaman yleisen vasokonstriktion aikana. Limakalvonalaisen verkoston verenkierto säilyy, kun taas lihaskerroksen verenkierto vähenee 13. Villukset Ohutsuolen nukkalisäkkeiden (villusten) kapillaarit ovat järjestyneet siten, että villuksen keskellä kulkee kapillaari ylös villuksen kärkeen. Laskimopaluu tapahtuu usean laskimohiussuonen verkostona keskellä kulkevan hiusvaltimon ympärillä. Laskimot ja pieni valtimo ovat vain pienen välimatkan päässä toisistaan. Tämä rakenne altistaa villuksen kärjen hapen puutteelle jo normaalitilanteessa, kun happi karkaa hiusvaltimosta hiuslaskimoiden puolelle ennen kuin veri on koskaan saapunut villuksen kärkeen (counter-current exchanger) 14, 15. Samanlainen voi tapahtua muissakin kudoksissa, kuten lihaksessa 16. Toinen villusten kärkiä hapenpuutteelle altistava mekanismi on efektiivisen hematokriitin lasku limakalvon alaisesta valtimorungosta villuksen hiusvaltimoon siirryttäessä. Tämä johtuu ilmiöstä nimeltä plasma skimming, mikä tarkoittaa, että 90-asteen kulmassa lähtevään hiusvaltimoon ei pääse keskivirran punasoluja samassa määrin kuin plasmaa verisuonen seinämän lähellä etenevästä verivirrasta 17. Ohutsuolen loppuosa Keekumin mikrokapillaarit kulkevat verkostona keekumin suurempien laskimoiden läheisyydessä. Tästä verkostosta lähtee pienemmät hiusvaltimohaarat kohti limakalvoa. Limakalvon alla on tiheä kapillaariverkosto, josta seinämän eri kerrosten verenkierto turvautuu 18. Paksusuoli Ylemmän suolivaltimon haarat verisuonittavat nousevaa ja poikittaista paksusuolta. Suoliliepeestä kohti suolta etenevä valtimo jakaantuu pieniin haaroihin muodostaen lopulta pinnallisen verkoston (rete). Tästä verkostosta lähtee hiusvaltimot lihaskerroksen läpi limakalvon alle. Limakalvon alla on taas erillinen hiussuoniverkosto. Limakalvonalaisesta verkostosta kapeimmat hiusvaltimot nousevat kohti limakalvon pintaa muodostaen 90 asteen risteysalueen. Limakalvon pinnassa on hunajakennomainen kapillaariverkosto, mistä laskimopuoli lähtee palaamaan kerrosten läpi takaisin 19. Hiussuonitus laskevassa osassa paksusuolta on hyvin samankaltainen kuin ylemmän suolivaltimon suonittamalla alueella FINNANEST 2006, 39 (2)

3 Maksa: maksavaltimon puskurivaste ja kaksinkertainen verenkierto Maksan verenkierto poikkeaa muiden elinten verenkierrosta oleellisesti sen kahta reittiä turvatun hapentarjonnan vuoksi. Terveellä ihmisellä noin 60 % maksan hapentarjonnasta tulee porttilaskimokierrosta jo kertaalleen käytetystä, suolesta palaavasta laskimoverestä. Loput 40 % hapentarjonnasta tulee maksavaltimosta. Kahta kautta tuleva veri sekoittuu ilmeisesti ennen kuin maksaparenkyymin solut ottavat hapen niiden läheisyyteen tulleesta verivirrasta 21. Kahden suonituksen välillä toimii dynaaminen fysiologinen interaktio, jota kutsutaan maksavaltimon puskurivasteeksi. Mekanismia on yhtenä ensimmäisistä tutkinut Lautt ryhmineen Maksavaltimon puskurivasteella tarkoitetaan maksavaltimon virtauksen fysiologista kasvua vasteena porttilaskimovirtauksen pienenemiselle. Toisin sanoen: jos suoliston läpi verenvirtaus pienenee akuutisti, tällöin porttilaskimovirtaus pienenee ja maksan hapentarjonta heikkenee. Kompensatorisena, fysiologisena ilmiönä, maksavaltimon virtaus kasvaa. Maksan hapentarjonta säilyy lähes täysin tilannetta edeltäneellä tasolla. Ilmiö selittyy sillä, että ns. Mall:n tilasta normaalisti porttilaskimokierron kautta pois huuhtoutuva adenosiini jää kapillaareihin laajentamaan maksavaltimon vastussuonia ja näin maksavaltimon virtaus kasvaa. Steal-ilmiö ja käänteinen steal Maksavaltimon puskurivaste tai sen puuttuminen eri patofysiologisissa tilanteissa tai verenkiertoon vaikuttavien lääkeaineiden annon yhteydessä tulee huomioida, kun arvioidaan koko suoliston alueen tai yksittäisen kudoksen (mahalaukun) verenkierron riittävyyttä. Erityisesti tilannetta mutkistaa trunkus keliakus -rungon haarojen variaatio ja dynaaminen interaktio maksavaltimohaaran ja muiden valtimohaarojen välilllä. Jos maksavaltimon puskurivaste toimii ja samaan aikaan koko trunkuksen virtaus ei lisäänny, tapahtuu steal ilmiö mahalaukun seinämästä poispäin vaikka samaan aikaan maksan verenkierto turvautuu. Mahalaukun seinämän tapahtumat eivät tällöin kuvaa ainakaan maksan verenkierron tapahtumia maksavaltimovirtausten osalta 26. Myös muut kudokset, jotka saavat valtimoverenkiertonsa trunkuksen alueelta voivat kärsiä steal-ilmiön aikana (perna, haima). Toisaalta, jos jostain syystä haiman, mahalaukun tai pernan verenkierto kasvaa, voi maksavaltimon puskurivasteen synty porttilaskimokierron pienentyessä jäädä pois (käänteinen steal). On viitteitä siitä, että eri patofysiologisissa tilanteissa tai eri lääkehoitojen aikana nämä ilmiöt toimivat hyvin vaihtelevasti mutkistaen jo trunkuskierron alueen valvontaa Suoliston alueen kudoskohtainen aineenvaihdunta mikrodialyysi Fukui kumppaneineen käytti ensimmäisenä suoliston mikrodialyysiä kokeellisessa työssä kuvaamaan suolen seinämän serotoniiniaineenvaihduntaa sisplatiini injektioiden yhteydessä 30. Kriittisen sairauden malleissa (suoli-iskemia, endotoksiinisokki) mikrodialyysiä kokeiltiin pian tämän jälkeen 31, 32. Alkuperäisen sovelluksen (seinämän sisäinen) sijasta tutkimus keskittyi myöhemmin kahteen tapaan kerätä näytteitä suoliston alueelta: 1. Suolen luumenin ja siten suolen limakalvon aineenvaihdunnan tapahtumien rekisteröinti, 2. Int- Kuva 1. Suolen seinämän sisäinen mikrodialyysi: 200 mikrometriä paksu kapillaari voidaan viedä valinnaisesti kahteen kerrokseen ohutsuolen seinämässä. Erottavana rakenteena on nuolen osoittamassa kohdassa lamina propria tai toiselta nimeltä lamina muscularis mucosae. Näissä ohutsuolileikkeissä kapillaari on joko lähempänä muscularis-kerrosta (vas) tai lähempänä limakalvoa (oik). Kummassakin tilanteessa mikrodialysaatin laktaattipitoisuudet heijastelevat voimakkaasti systeemista (valtimoveren) laktaattipitoisuutta 34. FINNANEST 2006, 39 (2) 129

4 raperitoneaalinen mikrodialyysi, jossa kerätään aineenvaihduntaa kuvaavat näytteet peritoneaalitilasta. Suolen lumenin mikrodialyysi Laktaattipäästö suolen sisälle (lumeniin) kuvattin ensimmäisen kerran kokeellisessa fekaaliperitoniitissa ja selektiivisessä suoli-iskemiassa ns. segmettiokkluusiomenetelmällä, missä suolen sisälle viedään kaksoisbalonkikatetri ja balonkien väliin jäävä tilavuus täytetään nesteellä. Nesteen annetaan tasapainottua, minkä jälkeen näytteeksi aspiroidusta nesteestä määritetään esimerkiksi laktaatti 33. Omissa töissä testasimme tonometrikatetrin yhteyteen rakennetun mikrodialyysikatetrin toimivuutta, kun pyrimme keräämään suolen epiteelisolujen aineenvaihduntatuotteita näytteeksi. Tavoitteena oli kehittää vähemmän invasiivinen tapa kuin suolen seinämään vietävä sovellus (Kuvat 1 ja 2) 34. Oletuksena ja lähtökohtana on ollut, että tämäntapainen katetri voidaan viedä kehon luonnollisten aukkojen kautta mahalaukkuun, ohutsuoleen ja paksusuoleen. Kehitystyö kaupallisen sovelluksen aikaansaamiseksi on käynnistynyt tänä vuonna (CMA-microdialysis, Stockholm, Sweden). Tonometriakatetrin käyttö kokeellisissa töissämme mahdollisti menetelmän validoinnin: Suolen luumenin laktaattipäästö ilmaantui kokeellisessa suoli-iskemiassa verenkierron stagnaatiota kuvaavan CO 2 retention jälkeen (Kuva 3) 35, 36. Hiilidioksigradientin (valtimo-limakalvo) kasvu osoitti verenkierron normaalia pienemmäksi, kun taas laktaattipäästö suolen lumeniin oletettavasti osoitti, milloin verenvirtaus oli siinä määrin vähäinen, että aineenvaihdunta muuttui hapettomaksi. Kuva 2. Mikrodialyysi kapillaari tonometrikatetrin balongin pinnalla. Balonki painaa kapillaarin suolen limakalvolle ja siten epiteelisoluja vasten. Intraperitoneaalinen mikrodialyysi Klaus kumppaneineen esitteli hiljattain intraperitoneaalisen mikrodialyysin kokeellisessa työssä, missä eläimille aiheutettiin hypoksinen kudoshypoksia 37. Pian tämän jälkeen Ungerstedt ryhmineen julkaisi samankaltaisia lupaavia tuloksia kokeellisessa suoli-iskemiassa 38. Suoliston hapenpuute näkyy kummankin ryhmän tulosten mukaan varsin varhaisessa vaiheessa joko laktaattipitoisuuden tai laktaatti/pyruvaatti suhteen (L/P) nousuna intraperitoneealitilassa eli käytännössä askites-nesteen pitoisuusmuutoksina. Kokeellisten töiden julkaisun jälkeen on saatu alustavia tuloksia intraperitoneaalisesta mikrodialyysistä ja dialysaatin laktaatti ja L/P määrityksistä kirurgisilla potilailla 39, 40. Intraperitoneaalinen mikrodialyysi saattaa olla potentiaalinen menetelmä laparotomian jälkeiseen mahasuolikanavan tai anastomoosialueen monitorointiin. Toisaalta, jos mielenkiinto kohdistuu patofysiologisilla tapahtumilla perustellen limakalvon epiteelisoluihin suolen lumenin puolella, voi olla, että lumenin puolelta määritetty laktaatti ja L/P suhde ovat varhaisempia ja spesifisempiä merkkejä limakalvon epiteelisolujen vauriosta 41. Erityisesti lumenin L/P suhteen nopea nousu, tai yksinkertaistaen, pyruvaatin häviäminen suolen sisältä on varhainen merkki suolen seinämän ja limakalvon vauriosta. Lisäksi intraperitoneealisessa mikrodialyysissä on merkittävänä ongelmana systeemipitoisuuksien vaikutus tuloksiin. Valtimoveren laktaattipitoisuuden nousu heijastuu suoraan intraperitoneaaliseen laktaattipitoisuuteen 42. Samankaltainen ilmiö tapahtuu, kun laktaattipitoisuutta mitataan suolen seinämän sisäisesti. Sen sijaan valtimoveren laktaattipitoisuudet välittyvät suolen lumeniin vain minimaalisesti (Kuva 4 34, 43. Intraperitoneaalinen mikrodialyysi ja dialysaatin pitoi- Kuva 3. Jejunumin CO 2 gradientti (limakalvo-valtimo) kokeellisen portaittaisen suoli-iskemian aikana. CO 2 gradientti lähtee nousuun ennen kuin suolen sisälle tapahtuu laktaattipäästö (md=mikrodialyysi). Kuvassa on käytetty selektiivisen suoli-iskemiamallin (valkoinen) ja sydäntamponaatiomallin (musta) tuloksia. 130 FINNANEST 2006, 39 (2)

5 suudet eivät siis ole luotettavasti vain paikallisten aineenvaihduntamuutosten kuvaaja. Suolen seinämän, suolen lumenin vai intraperitoneaalinen mikrodialyysi? Helppous vai fysiologinen peruste? 1. Seinämän sisäinen mikrodialyysi lienee liian invasiivinen kriittisesti sairaalle potilaalle ja sisältää liian suuren riskin. 2. Suolen lumenin mikrodialyysi vaatii edelleen kehitystyötä, jotta saadaan käyttöön kaupallisesti saatavilla oleva menetelmä, joka voidaan helposti ja luotettavasti viedä ohutsuolen ja paksusuolen alueelle. 3. Intraperitoneaalinen mikrodialyysi on kaupallisesti saatavilla (CMA-microdialysis, Stockholm, Sweden) ja on erityisesti laparotomian jälkeisessä tilanteessa varsin helppo ja riskitön monitorointimenetelmä. On kuitenkin perusteltua ajatella, että intraperitoneaalisessa mikrodialyysissä signaali ei tule pelkästään suoliston kudoksista, vaan mitä suurimmassa määrin myös vatsaontelon etuseinän peritoneumista ja siten systeemiverenkierrosta. Formaalinen sensitiivisyys ja spesifisyys analyysi esimerkiksi suoli-iskemian tai komplikaatioiden ennustamisessa puuttuu. Peritoneum (serosa) vs. suolen limakalvo (mucosa) Sen lisäksi, että tiedetään, että vatsaontelon etuseinän verenkierto vaikuttaa intraperitoneaalisiin tuloksiin, voidaan ajatella, että on olemassa toinen perustavaa laatua oleva ongelma. Patofysiologisena lähtökohtana suolen limakalvovaurio lumenin puolella voi johtaa translokaatioon ja inflammatoristen kaskadien käynnistymiseen. Näin ollen olisi perusteltua valvoa suoraan limakalvon epiteelisolujen aineenvaihduntaa. Solligard ja kumppanit raportoivat, että kokeellisessa suoli-iskemiassa laktaattipäästö lumeniin ja peritoneaalitilaan tapahtuu samanaikaisesti 44. Sen sijaan reperfuusiovaiheessa laktaattipitoisuus lumenissa säilyi huomattavasti pidempään limakalvon vaurion merkkinä. Myöhemmin Sommer ryhmineen osoitti, kuten jo aiemmin mainittiin, että L/P suhde lumenista on erityisen herkkä ja varhainen suoli-iskemian merkki. Puutteellista metodologian ymmärrystä ja tulkintaa kuvaa hyvin toisaalta se, että tutkijat itse arvioivat, ettei L/P suhdetta voi käyttää signaalina, koska pyruvaatti pitoisuus laskee niin varhain nollille! Solligardin työssä viitattiin myös lumenin glyserolimääritykseen, mikä saattaa toimia epiteelisolujen solukalvojen hajoamisen merkkinä. Suoliston alueen verenkierron ja aineenvaihdunnan muutosten kudoskohtainen vaihtelu? Onko tarpeen miettiä, miltä alueelta mahasuolikanavaa teemme mittauksia? Onko tarpeen löytää keinot monen eri alueen kudoskohtaiseen monitorointiin? Vielä muutama vuosi sitten yritettiin kuvata koko splanknikusalueen tapahtumia mittaamalla mahalaukun hiilidioksidiosapainetta tonometrian avulla. Eri tutkimusten tulokset olivat kovin ristiriitaisia. Saatiin viitteitä siitä, että mahalaukun tonometrialla ei todellakaan voida kuvata koko suoliston alueen verenkierron muutoksia 45. Kliinisten tutkimusten ristiriitaisia tuloksia voidaan selvitellä kontrolloidussa ympäristössä kokeellisissa tutkimuksissa. Olemme tutkineet verenkierron ja aineenvaihdunnan muutoksia sioille aiheutettavassa kokeellisessa endotoksiinisokissa. Halusimme selvittää, olivatko verenkierron ja aineenvaihdunnan muutokset riippuvaisia sokin vaiheesta (hypodynaaminen-hyperdynaaminen), kestosta ja käytetyistä vasoaktiivisista lääkeaineista sekä siitä, mistä osasta mahasuolikanavaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa valvottiin. Kuva 4. Valtimoveren laktaattipitoisuuden nousun vaikutus suolen lumenin laktaattipitoisuuteen (md=mikrodialyysi) tilanteessa, jossa suolen seinämän verenkierto on normaali. Koe-eläimille aiheutettiin hyperlaktatemia laktaatti-infuusiolla ja valtimoverestä ja suolen lumenista otettiin samanaikaisesti näytteet laktaattipitoisuuden määritystä varten. 34 Suolen lumenin laktaattipitoisuuden normaalin yläraja suhteessa valtimoveren laktaattipitoisuuteen määritettiin (musta yhtenäinen kuvaaja, keskiarvo + 2 SD). FINNANEST 2006, 39 (2) 131

6 Endotoksiinisokki Aiheutimme sioille kaksivaiheisen endotoksiinisokin 12 tunnin E. Coli endotoksiini-infuusiolla. Koeeläinten suoliston alueen verenvirtaukset mitattiin (porttilaskimo, trunkus, maksavaltimo, ylempi suolivaltimo) ja mahasuolikanavan sisäisen mikrodialyysin ja tonometrian sekä alueellisten laskimoverinäytteiden avulla tutkimme aineenvaihdunnan muutoksia mahalaukun, ohutsuolen sekä paksusuolen alueelta 46. Endotoksiinisokin hypodynaamisessa vaiheessa trunkusalueen verenvirtaus pieneni, kun taas ylemmän suolivaltimon virtaus säilyi (Kuva 5). Hyperdynaamisessa vaiheessa (10 12 tuntia) ylemmän suolivaltimon virtaus oli jo korkeampi kuin lähtötilanteessa. Samaan aikaan trunkus keliakus -virtaus jäi matalaksi. Aineenvaihdunnan muutokset olivat osin riippumattomia verenkierron muutoksista. Suolen lumeniin ilmaantui laktaattipäästö vain kokeen loppuvaiheessa sokin hyperdynaamisessa vaiheessa. Ohutsuolen tai mahalaukun sisälle ei laktaattipäästöä ilmaantunut (Kuva 6). Paksusuolen laktaattipäästö assosioitui limakalvon epiteelisolujen histologiseen vaurioon, kun taas ohutsuolen epiteelisolut olivat morfologialtaan normaaleja. Hiltebrand et al. on kuvannut samankaltaisia tuloksia, missä regionaalinen makroskooppinen verenvirtaus ei korreloi kapillaarikierron muutoksiin tai aineenvaihduntaan 47. Dopeksamiini Kokeellisen mallin kuvaamisen jälkeen olemme testanneet eri vasoaktiivisten lääkeaineiden vaikutuksia samassa kokeellisessa endotoksiinisokissa. Dopeksamiinia käytetään edelleen esimerkiksi Englannissa usein turvaamaan viskeraalialueen verenkiertoa. Viskeraalikierron selektiivinen parantuminen dopeksamiinilla kuitenkin osoitettiin kyseenalaiseksi potilastutkimuksissa 45. Mahalaukun hiilidioksidiretentio paheni vaikka samaan aikaan koko viskeraalialueen verenvirtaus (maksalaskimokatetrisaatio ja ICG laimentuma) näytti paranevan. Kokeellisessa endotoksiinisokissa osoittautui, että dopeksamiini pahensi laktaattipäästöä mahalaukkuun samanaikaisen CO 2 retention ohella, mutta palautti paksusuolen laktaattipitoisuudet kohti normaalia 48. Dopeksamiini siis mitä ilmeisimmin heikentää selektiivisesti mahalaukun perfuusiota, kun samaan aikaan paksusuolen perfuusio paranee. Vasopressiini Adrenergisten vasopressoreiden sijasta on viime Kuva 5. Trunkus keliakuksen (vas) ja ylemmän suolivaltimon verenvirtaukset 12 tunnin endotoksiiniinfuusion aikana (musta) ja kontrolliolosuhteissa (harmaa). Kaksivaiheinen virtausmuutos todettiin endotoksiiniinfuusion aikana. Vasteet kahden eri suonirungon alueella olivat erilaiset. Kuva 6. Mahasuolikanavan lumenin laktaattipitoisuudet (md= mikrodialyysi) mahalaukussa (ylhäällä), jejunumissa (keskellä) ja paksusuolessa (alhaalla) endotoksiinisokissa (vasemmalla) ja kontrolliolosuhteissa (oikealla). Merkitsevä pitoisuuden nousu ilmaantui ainoastaan paksusuoleen 12 tuntia endotoksiini-infuusion alusta. aikoina kliinisissä tilanteissa käytetty vasopressiiniä ylläpitämään riittävää perfuusiopainetta septisessä sokissa. Vasopressiinin käyttöä on perusteltu relatiivisella vasopressiinivajeella, mikä voi ilmaantua septisessä sokissa. Sivuvaikutuksena vasopressiiniinfuusiosta on kliinisissä tilanteissa kuvattu raajojen ääreisosien ja suolen nekroosia. Tutkimme vasopressiinin vaikutuksia regionaalisiin verenvirtauksiin ja suolen lumenin laktaattipäästöön. Kokeellisessa endotoksiinisokissa vasopressiini (mutta ei noradrenaliini) aiheutti se- 132 FINNANEST 2006, 39 (2)

7 lektiivisesti ohutsuolen hypoperfuusion ja mittavan laktaattipäästön ohutsuolen sisälle (Kuva 7) 49. Myöhemmin tekemässämme tutkimuksessa näytti siltä, että dobutamiini estää vasopressiinin aiheuttamaa ohutsuolen alueen selektiivistä verenkierron ja aineenvaihdunnan häiriötä 50. Adrenaliini Viimeisimpänä lääkeainetutkimuksena kokeellisessa endotoksiinisokissa selvitimme adrenaliinin vaikutuksia regionaaliseen verenkiertoon splanknikusalueen sisällä ja vertasimme vaikutuksia noradrenaliinin aiheuttamiin muutoksiin. Adrenaliini aiheutti varsin selektiivisesti mahalaukun seinämän verenkierron häiriön, kun taas noradrenaliini vaikutti turvallisemmalta lääkeaineelta siten, ettei vastaavaa perfuusiohäiriön kuvaa käytetyillä annosnopeuksilla ilmaantunut. Vastemuuttujana muiden muuttujien joukossa oli regionaaliset CO 2 pitoisuus gradientit (ei CO 2 osapainegradientit!) 51. Edellä kuvattujen kokeellisten töiden perusteella voimme olettaa, että myös kliinisessä tilanteessa septisessä sokissa superselektiivisiä verenkierron ja aineenvaihdunnan häiriöitä on piilossa, kun käytämme perinteisiä valvontamenetelmiä. Lisäksi on perusteltua ajatella, ettei mikään yksittäinen alue kuvaa kuin sattumalta toisen alueen verenkierron ja aineenvaihdunnan tilaa samanaikaisesti. Näin ollen saattaa olla tarpeen kehittää menetelmiä, joilla pystytään kuvaamaan luotettavasti ja mahdollisimman noninvasiivisesti tapahtumia mahasuolikanavan eri osissa. Ei tule myöskään unohtaa tärkeintä lähtökohtaa. Mikään monitorointimenetelmä ei muuta kliinistä tilannetta paremmaksi ilman potentiaalista interventiota. Itse asiassa lienee tarpeen ottaa kaksi askelta taaksepäin ja miettiä, saammeko lähiaikoina käyttöön menetelmiä, joilla voidaan aluksi selvittää, onko suolihypoteesi ylipäätään todenperäinen tehohoidossa. Nämä tulokset antavat myös aiheen pohtia, miksi aineenvaihdunnan häiriöt ovat toisistaan poikkeavia jopa saman verenkierron alueella. Verenkierto ja sen muutokset lienevät ainoastaan pieni osa tautiprosessia. Olisiko syytä etsiä selittäviä mekanismeja kokonaan uusilla ajattelutavoilla? Suolen lumenin laktaattipäästö liittyy suolen limakalvon epiteelikerroksen permeabiliteetin kasvuun ja glyseroli limakalvovaurioon ja sen palautumiseen 52, 53. Suolen limakalvon permeabiliteettihäiriö assosioituu Tight Junction rakenteiden toiminnalliseen häiriöön 54. Tight Junction rakenteet ovat varsin erilaiset eri osissa mahasuolikanavaa 55! Lopuksi kunnes lisää tiedämme Voinemme olettaa, että mahasuolikanava on merkittävässä asemassa kriittisessä sairaudessa, joskin näyttö siitä on kovin vähäistä. Näytön puutteeseen vaikuttaa edelleenkin menetelmien puutteet tai niiden puuttuminen. Potentiaalisten hoitointerventioiden puuttuessa on turha haaveilla yhdenkään monitorointimenetelmän parantavan tilannetta. Jos kuitenkin pidämme tehohoitoa yhtenä lääketieteellisen osaamisen rajoja siirtävänä alana, on uskottava, että patofysiologisten tapahtumien selvittäminen solutason mekanismeihin saakka on tarpeen. Näin ollen tutkimusmenetelmien kehittäminen on looginen tapa edetä tilanteessa, jossa on viitteitä merkittävistä patofysiologisista tapahtumista elimistössä ilman, että niitä päästään tutkimaan. Menetelmien toimiessa saanemme vastauksia kysymyksiin: Onko suolihypoteesissä perää? Onko olemassa hoitointerventioita, joilla voimme vaikuttaa uuden surrogaattimuuttujan patologisiin arvoihin? Vaikuttavatko potentiaaliset hoitointerventiot, joita toteutetaan uuden muuttujan ohjaamana, todelliseen hoidon lopputulokseen? Kuva 7. Suolen lumenin laktaattipäästö jejunumiin (vas) ja paksusuoleen (oik) normodynaamisessa hypotensiivisessä endotoksiinisokissa ilman vasoaktiivisia lääkkeitä (harmaa) neljän tunnin vasopressiini-infuusion aikana (musta) ja neljän tunnin noradrenaliini-infuusion aikana (valkoinen). Samanaikeisesti mahalaukkuun ei ilmaantunut laktaattipäästöä missään ryhmässä. FINNANEST 2006, 39 (2) 133

8 Viitteet: 1. Tenhunen J. Mikrodialyysi suoliston verenkierron riittävyyden valvonnassa. Finnanest 2000; 2: Deitch EA, Berg R, Specian R. Endotoxin promotes the translocation of bacteria from the gut. Arch Surg. 1987; 122(2): Sori AJ, Rush BF Jr, Lysz TW, Smith S, Machiedo GW. The gut as source of sepsis after hemorrhagic shock. Am J Surg. 1988; 155(2): Sun ZW, Wang XD, Deng XM, Wallen R, Gefors L, Hallberg E, Andersson R. The influence of circulatory and gut luminal challenges on bidirectional intestinal barrier permeability in rats. Scand J Gastroenterol. 1997; 32(10) : Kern DF and Malik AB. Microvascular albumin permeability in isolated perfused lung: effects of EDTA. J Appl Physiol 1985; 58: Matsukawa Y, Lee VH, Crandall ED, and Kim KJ. Size-dependent dextran transport across rat alveolar epithelial cell monolayers. J Pharm Sci 1997; 86: van Asperen de Boer FR, Schut JM, Kluit Anomalies of the visceral arteries. AB Eur J Vasc Endovasc Surg 1995; 9: Rosenblum JD, Boyle CM, Schwartz LB. The mesenteric circulation. Anatomy and physiology. Surg Clin North Am 1997; 77: Vandamme JP, Bonte J. The blood supply of the stomach. Acta Anat (Basel) 1988; 131: Crissinger KD, Kvietys PR, Granger DN. Intramural heterogeneity of blood flow regulation. Gastroenterology 1987; 93: Angerson WJ, Geraghty JG, Carter DC. An autoradiographic study of regional distribution of gastric mucosal blood flow. Am J Physiol 1988; 254: G Dart AJ, Snyder JR, Julian D, Hinds DM. Microvascular circulation of the small intestine in horses. Am J Vet Res 1992; 53: Shepherd AP, Riedel GL. Intramural distribution of intestinal blood flow during sympathetic stimulation. Am J Physiol 1988; 255: H Kampp M, Lundgren O, Nilsson NJ: Extravascular short-circuiting of oxygen indicating countercurrent exchange in the intestinal villi of the cat. Experientia 1967; 23: Kampp M, Lundgren O, Nilsson NJ: Extravascular shunting of oxygen in the small intestine of the cat. Acta Physiol Scand 1968; 72: Ellsworth ML, Pittman RN. Arterioles supply oxygen to capillaries by diffusion as well as by convection. Am J Physiol 1990; 258: H Jodal M, Lundgren O: Plasma skimming in the intestinal tract. Acta Physiol Scand 1970; 80: Dart AJ, Snyder JR, Julian D, Hinds DM. Microvascular circulation of the cecum in horses. Am J Vet Res 1991; 52: Snyder JR, Tyler WS, Pascoe JR, Olander HJ, Bleifer DR, Hinds DM, Neves JW. Microvascular circulation of the ascending colon in horses. Am J Vet Res 1989; 50: Dart AJ, Snyder JR, Harmon FA. Microvascular circulation of the descending colon in horses. Am J Vet Res 1992; 53: Lautt WW, Legare DJ, Daniels TR. The comparative effect of administration of substances via the hepatic artery or portal vein on hepatic arterial resistance, liver blood volume and hepatic extraction in cats. Hepatology 1984; 4: Lautt WW. Hepatic vasculature: a conceptual review. Gastroenterology 1977; 73: Lautt WW. Control of hepatic arterial blood flow: independence from liver metabolic activity. Am J Physiol 1980; 239: H559 H Lautt WW. Relationship between hepatic blood flow and overall metabolism: the hepatic arterial buffer response. Fed Proc 1983; 42: Lautt WW, Legare DJ, d Almeida MS. Adenosine as putative regulator of hepatic arterial flow (the buffer response). Am J Physiol 1985; 248: H Jakob SM, Tenhunen JJ, Heino A, Pradl R, Alhava E, Takala J. Splanchnic Vasoregulation During Mesenteric Ischemia and Reperfusion. Shock 2002; 18: Schiffer ER, Mentha G, Schwieger IM, Morel DR. Sequential changes in the splanchnic circulation during continuous endotoxin infusion in sedated sheep: evidence for a selective increase of hepatic artery blood flow and loss of the hepatic arterial buffer response. Acta Physiol Scand. 1993; 147(3): Lautt WW and McQuaker JE. Maintenance of hepatic arterial blood flow during hemorrhage is mediated by adenosine. Can J Physiol Pharmacol 1996; 74: Jakob S. M., Tenhunen J. J., Laitinen S., Heino A., Alhava E., and Takala J. Effects of systemic arterial hypoperfusion on splanchnic hemodynamics and hepatic arterial buffer response in pigs. American Journal of Physiology - GI 280, 2001, Fukui H, Yamamoto M, Ando T, Sasaki S, Sato S. Increase in serotonin levels in the dog ileum and blood by cisplatin as measured by microdialysis. Neuropharmacology. 1993; 32(10): Tenhunen J.J., Kosunen H., Juvonen P., Heino A., Koski E.M.J., Merasto M.E., Takala J., Alhava E., Tuomisto L. Intestinal Mucosal Microdialysis - Histamine Release in Splanchnic Ischemia/ Reperfusion Injury in Piglets; Inflammation Research 45, Suppl 1996; 1: S52 S Oldner A, Goiny M, Ungerstedt U, Sollevi A. Splanchnic homeostasis during endotoxin challenge in the pig as assessed by microdialysis and tonometry. Shock. 1996; 6(3): Ljungdahl M, Rasmussen I, Raab Y, Hillered L, Haglund U. Small intestinal mucosal ph and lactate production during experimental ischemia-reperfusion and fecal peritonitis in pigs. Shock. 1997; 7(2): Tenhunen J.J., Kosunen H., Heino A., Tuomisto L., Alhava E., Takala J. Intestinal Luminal Microdialysis- A New Approach to Assess Mucosal Dysoxia; Anesthesiology, 1999; 6(91) Tenhunen JJ, Jakob SM, Takala JA. Gut Luminal Lactate Release During Gradual Intestinal Ischemia. Intensive Care Med 2001; 27: Tenhunen Jyrki. Circulatory and Metabolic Changes in Experimental Intestinal Hypoperfusion Local Metabolic Monitoring by Intestinal Microdialysis. Doctoral Dissertation Kuopio University Publications D. Medical Sciences 291. E-publication: 37. Klaus S, Heringlake M, Gliemroth J, Bruch HP, Bahlmann L. Intraperitoneal microdialysis for detection of splanchnic metabolic disorders. Langenbecks Arch Surg. 2002; 387(7 8): Ungerstedt J, Nowak G, Ericzon BG, Ungerstedt U. Intraperitoneal microdialysis (IPM): a new technique for monitoring intestinal ischemia studied in a porcine model. Shock Jul; 20(1): Jansson K, Ungerstedt J, Jonsson T, Redler B, Andersson M, Ungerstedt U, Norgren L. Human intraperitoneal microdialysis: increased lactate/pyruvate ratio suggests early visceral ischaemia. A pilot study. Scand J Gastroenterol. 2003; 38(9): Jansson K et al. Results of intraperitoneal microdialysis depend on the location of the catheter. Scand J Clin Lab Invest. 2004; 64(1): Sommer T, Larsen JF. Intraperitoneal and intraluminal microdialysis in the detection of experimental regional intestinal ischaemia. Br J Surg. 2004; 91(7): Tenhunen Jyrki J, Macias Aitor C, Fink Mitchell P. Intraperitoneal lactate and lactate to pyruvate ratio as indicators of the severity of hemorrhagic shock. February 19 25, 2004 Orlando, Florida, USA. 134 FINNANEST 2006, 39 (2)

9 43. Tenhunen JJ, Jakob SM, Ruokonen E, Takala J. Jejunal luminal microdialysate lactate in cardiac tamponade effect of low systemic blood flow on gut mucosa. Intensive Care Med 2002; 28: Solligård E., Juel. I. S., Bakkelund. K., Sæther. O. D., Aadahl. P., Grønbech. J. Intestinal Ischaemia and Recovery: Microdialysis of Lactate and Glycerol. (abstr) Intensive Care Med 2002; 28 (suppl 1): S Uusaro A, Russell JA, Walley KR, Takala J. Gastric-arterial PCO2 gradient does not reflect systemic and splanchnic hemodynamics or oxygen transport after cardiac surgery. Shock. 2000; 14(1): Tenhunen JJ, A Uusaro, V Kärjä, N Oksala, SM Jakob, E Ruokonen. Apparent heterogeneity of regional blood flow and metabolic changes within splanchnic tissues during experimental endotoxin shock. Anesth Analg. 2003; 97(2): Hiltebrand LB, Krejci V, Banic A, Erni D, Wheatley AM, Sigurdsson GH. Dynamic study of the distribution of microcirculatory blood flow in multiple splanchnic organs in septic shock. Crit Care Med. 2000; 28(9) Tenhunen JJ, Martikainen T, Uusaro A, Ruokonen E. Dopexamine protects colonic but not gastric mucosal epithelium in lethal endotoxin shock. British Journal of Anaesthesia. 2003; 91(6): Martikainen T. J., Tenhunen J. J., Uusaro A., Ruokonen E. The Effects of Vasopressin on Systemic and Splanchnic Hemodynamics and Metabolism in Endotoxin Shock. Anesthesia & Analgesia. 2003; 97(6): Martikainen TJ, Uusaro A, Tenhunen JJ, Ruokonen E. Dobutamine compensates deleterious hemodynamic and metabolic effects of vasopressin in the splanchnic region in endotoxin shock. Acta Anaesthesiol Scand. 2004; 48(8): Martikainen TJ, Tenhunen JJ, Giovannini I, Uusaro A, Ruokonen E. Epinephrine induces tissue perfusion deficit in porcine endotoxin shock: evaluation by regional CO(2) content gradients and lactate-to-pyruvate ratios. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2005; 288(3): G E, Juel IS, Bakkelund K, Johnsen H, Saether OD, Gronbech JE, Aadahl P. Gut barrier dysfunction as detected by intestinal luminal microdialysis. Intensive Care Med. 2004; 30(6): Solligard E, Juel IS, Bakkelund K, Jynge P, Tvedt KE, Johnsen H, Aadahl P, Gronbech JE. Gut luminal microdialysis of glycerol as a marker of intestinal ischemic injury and recovery. Crit Care Med. 2005; 33(10): Han X, Uchiyama T, Sappington PL, Yaguchi A, Yang R, Fink MP, Delude RL. NAD+ ameliorates inflammation-induced epithelial barrier dysfunction in cultured enterocytes and mouse ileal mucosa. J Pharmacol Exp Ther. 2003; 307(2): Rahner C, Mitic LL, Anderson JM. Heterogeneity in expression and subcellular localization of claudins 2, 3, 4, and 5 in the rat liver, pancreas, and gut. Gastroenterology, 2001; 120(2): Key words: Gut, Splanchnic, Circulation, Perfusion, Metabolism, Microdialysis, Lactate, Pyruvate, Intestinal Jyrki Tenhunen LT, dos, ylilääkäri Tehohoidon vastuualue Teho-osasto, TAYS FINNANEST 2006, 39 (2) 135

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Katsaus Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Monielinhäiriö ja sekundaari-infektiot ovat tärkeimmät syyt tehohoitopotilaiden kuolemaan ja hoidon pitkittymiseen. Tehohoidon

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Myytti. kolesterolimyytistä. Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4

Myytti. kolesterolimyytistä. Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4 Myytti kolesterolimyytistä Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4 PAULI OHUKAINEN KOLESTEROLI ON LUULTAVASTI kaikille tuttu sana. Siihen liittyy useita mielleyhtymiä, jotka yleensä lienevät

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2012

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2012 Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2012 Sarjoittaisen päänsäryn happihoitomaskit Demand-annosteluventtiili Annostelee sisään hengitettäessä 100 % happea. Hapensäästäjä. Lisää turvallisuutta, koska kaasupullo

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ 11 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT TERVEYSRISKINÄ Tapio Litmanen, Jaakko Kuustonen, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 11.1 Riskien hahmottaminen... 502 11.2 Riskiajattelun yleistyminen... 503 11.3 Riskianalyysi päätöksenteon

Lisätiedot