Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt"

Transkriptio

1 Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1

2 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi Yhteistyössä: Suomen evankelis-luterilainen kirkko Kirkkohallitus

3 2 Opetusministeriön Mediamuffinssi-rahoitus 2008 Toimittajat: Anu Ruhala, Mervi Ritokoski, Hanna Niinistö Kuvitus: Outi Sunila Taitto: Janne Harju Runot: Hanna Niinistö Tuottaja: Tuija Westerholm Julkaisija: Mediakasvatuskeskus Metka ry, Helsinki Kustantaja: Mediakasvatuskeskus Metka ry, Helsinki Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2008 ISBN Tätä kirjaa sitoo tekijänoikeuslaki. Tämän kirjan kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain mukaan.

4 Sisällys Lukijalle Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa puheenvuoroja Lapsen luontainen uskonnollinen kasvu ja kehitys Antti Räsänen Kaksi traditiota ja tulkintaa Yksilönkehitys Miten lapsen usko kehittyy? Pikkulapsen rikas jumalakuva Maailman ja Jumalan tarkat rajat Eettisyys lasten mediamaailmassa Jarmo Kokkonen Arvot näkyvät valinnoissa Omatunto ohjaa valintoja Yhteisöllinen media Lapsen oikeus mediakasvatukseen Media muokkaa lapsen maailmankuvaa Anu Ruhala ja Tarja Salokoski Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa Lapsen usko Mediakasvatus Mitä, miten ja miksi? Sosiaalinen media yhdessä olemista, tekemistä ja julkaisemista Mediaesityksen rakennusaineet tekstiä, kuvaa ja ääntä Kirjoitettu teksti Kuva Ääni Ja kun ne yhdistetään Uskonnolliset ilmiöt Uskonnolliset aiheet kasvatustyössä Jumala Taivas Enkeli Rukous Ihme

5 4 Lukijalle 4. Mediakasvatuksellinen toiminta Mediallista toimintaa Tekstit tutkimuskohteena Käsitellään kuvia Herkistytään äänille Teksti + kuva + ääni = Keskustelunaiheita Lähteitä, kirjallisuutta ja verkkomateriaalia Tekijät

6 Lukijalle Uskotko? 5 Otsikon kysymys on monimerkityksellinen ja monisisältöinen. Kysymyksen voi esittää monen asian ja ilmiön kohdalla. Uskotko Jumalaan, uskotko mainoksiin, uskotko joulupukkiin tai uskotko onneen? Eri maailmankatsomukset tarjoavat monia uskon kohteita. Mediaan liittyy myös paljon sellaista, joka on uskosta riippuvaista. Media rakentuu hyvin pitkälle erilaisista illuusioista ja monenlaisista valinnoista. Pienten lasten mediakasvatuksessa kysymys tarusta ja todesta on olennainen. Idea tästä kirjasta syntyi yhteisessä tapaamisessamme kevättalvella Havaitsimme, että mediakasvatus ja media ovat hyviä välineitä monenlaisten teemojen käsittelyyn, myös uskonnollisten ilmiöiden tarkasteluun. Kysymys oikeasta ja väärästä kuuluu lapsen kasvatukseen. Eettisillä keskusteluilla tulisi olla paikkansa myös mediamaailmassa. Syntyi ajatus oppimateriaalista, joka auttaisi kasvattajaa käsittelemään uskonnollisia ja eettisiä asioita lasten kanssa mediaa apuna käyttäen. Kirjan kirjoittaminen tästä aiheesta tuntui ajankohtaiselta, koska Suomi on yhä monikulttuurisempi ja moniuskontoisempi maa ja lapsiryhmissä on yhä enemmän eri uskontokuntien edustajia. Olemme valinneet kirjaan viisi uskonnollista ilmiötä: Jumala, taivas, enkeli, rukous ja ihme. Juuri nämä teemat on valittu siksi, että ne kiinnostavat luontaisesti lapsia. Näiden viiden aiheen käsittelyä ei ole rajattu mihinkään tiettyyn uskontoon tai ideologiaan. Toiveemme on, että teemoista voisi keskustella päiväkotiryhmässä, koululuokassa tai kerhossa yhdessä kaikkien lasten kanssa, kunkin maailmankatsomuksesta riippumatta. Tämä materiaali pyrkii antamaan arvon ja merkityksen lasten omille mietteille. Lapset itse tuottavat viisaita ajatuksia ja kokemuksia, jos me aikuiset vain muistamme antaa niille tilaa. Arvokasta on tietojen, mielipiteiden, havaintojen, uskomusten ja tunteiden jakaminen. Kasvattajan ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea. Uskonnolliset aiheet voivat olla hyvin henkilökohtaisia. Aiheiden käsittely vaatii kasvattajilta herkkyyttä ja ammattitaitoa huolehtia siitä, että ilmapiiri ryhmässä on turvallinen ja kaikkien ajatuksia kunnioittava. Uskonnollisia aiheita käsitellessä kasvattajan ensimmäinen rooli on toimia kuuntelijana ja keskustelijana. Sen jälkeen kasvattaja auttaa lapsia muuttamaan ajatukset mediakasvatukselliseksi työskentelyksi. Tavoitteena on lapsilähtöinen mediakasvatus. Lapsilta pulppuavat ajatukset, kysymykset ja ideat muuntuvat toiminnaksi ja mediaesityksiksi. Tämä teos kuuluu Mediametkaa! -kirjasarjaan ja soveltuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetuksen alaluokille ja erilaisiin kerhoihin. Monia tehtäviä Lukijalle

7 6 Lukijalle voi käyttää myös vanhempien lasten kanssa. Kirja on rahoitettu osittain opetusministeriön Mediamuffinssi-rahoituksella. Sen on tuottanut Mediakasvatuskeskus Metka yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Jokaisella lapsella ja lapsiryhmällä on omat kasvatukselliset tavoitteensa. Tämän materiaalin pohjana olemme käyttäneet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (Vasu), Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjaa (Vake), Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita unohtamatta Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa julkaisua. Toiveemme on, että kukin kasvattaja soveltaisi materiaalia oman lapsiryhmänsä tavoitteisiin ja tarpeisiin. Kirjan sisältöä testattiin turkulaisessa päiväkodissa Villa Vinsentissä ja tuusulalaisessa Pertun koulussa. Tästä pilotointivaiheesta Kirkkohallitus tuotti yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa dokumenttielokuvan Uskotko? Kiitos pilotointiin osallistuneille lapsille ja aikuisille. Tärkeän panoksen uskonnollisten ilmiöiden ideoimisessa, sisällön kehittelyssä ja kielenhuollossa antoivat Tiina Kangasmaa ja Antti Pentikäinen. Kirjan alkuosa koostuu kolmesta asiantuntija-artikkelista. Ensimmäisessä Antti Räsänen kirjoittaa lapsen luontaisesta uskonnollisuudesta ja sen kehittymisestä. Jarmo Kokkonen puolestaan pohtii etiikan merkitystä mediassa ja arvojen vaikutusta mediavalintoihin. Anu Ruhala ja Tarja Salokoski kirjoittavat artikkelissaan pienten lasten mediakasvatuksesta. Julkaisun toisessa luvussa avaamme mediakasvatuksen käsitettä, esittelemme median keskeiset elementit ja pohdimme lyhyesti sosiaalista mediaa, kriittisyyttä ja medialukutaitoa. Kolmas luku käsittelee uskonnollisia ilmiöitä. Aiheeseen liittyvät keskustelukysymykset ovat sen tärkeintä sisältöä. Neljänteen lukuun olemme koonneet ideoita siitä, miten lasten ajatukset uskonnollisista ilmiöistä voi muuttaa mediakasvatukselliseksi toiminnaksi. Samasta luvusta löytyy myös lisää keskustelunaiheita mediakasvatukseen. Toivomme, että kirja herättäisi keskustelua, avaisi uusia näkökulmia omaan työhön ja maailmaan sekä synnyttäisi herkullisia oivalluksia niin lapsille kuin aikuisillekin. Helsingissä Anu Ruhala, Mervi Ritokoski ja Hanna Niinistö

8 7 1. Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa puheenvuoroja Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa

9 8 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Antti Räsänen Lapsen luontainen uskonnollinen kasvu ja kehitys

10 Onko lapsi luonnostaan uskonnollinen? Lapsen uskonnollisuudesta ja uskonnollisesta kehityksestä puhuminen edellyttää, että lapsi on luontaisesti, myötäsyntyisesti uskonnollinen. Toinen mahdollisuus on, että hänestä muovautuu uskonnollinen vanhempien, opettajien ja muiden kasvattajien työn tuloksena. Tyhjentävää selitystä uskonnollisuuden luontaisesta tai opitusta alkuperästä ei voi tässä antaa. Nämä kysymykset heijastavat osaltaan pitkää filosofista traditiota synnynnäisten ja opittujen kykyjen luonteesta. Kaksi traditiota ja tulkintaa Antiikista asti kumpuava traditio on ollut pohja ajattelutavalle, jonka mukaan kaikki mentaaliset toiminnot ovat opittuja. Mentaalisella tiedolla tarkoitetaan muistikuvia, käsityksiä, tietämystä, ymmärrystä ja viisautta. Englantilaiset empiristit, kuten David Hume ja John Locke, pitivät monta vuosisataa antiikin ajan jälkeen yllä vanhaa käsitystä ihmisen tyhjästä alkavasta, mutta rajattomasta oppimisesta. Esimerkiksi Locken mukaan ihmisen syntyessä hänen sielunsa on tabula rasa, tyhjä taulu, joka täyttyy vähitellen ympäristöstä saatujen havaintojen kautta. Pitkä historia on myös rinnakkaisella ajattelutavalla, joka korostaa mentaalisten toimintojen synnynnäisyyttä. Charles Darwinin ja hänen kannattajiensa ajattelutapaa kuvaa termi nature over nurture luonto ennen ympäristötekijöitä. Tämän katsomuksen kannattajista on kuuluisin Jean Jaues Rousseau, jonka kasvatusajattelun mukaan lapsen mieli ei ole tyhjä, vaan jo syntyvällä lapsella on itsessään kasvun aiheet ja taipumukset, oma sisäinen kompassinsa, jota kasvatuksessa on kunnioitettava. Kumpikaan edellä esitetyistä näkökulmista ei vastaa kysymykseen, onko lapsi uskonnollinen synnynnäisesti vai oppimisen kautta. Vaille lopullista vastausta jäävään kysymykseen on parasta vastata toteamalla: kyseessä on sekä synnynnäinen että opittu asia. Jokaisella ihmisellä on tarve pitää jotakin pyhänä, arkisista asioista erotettuna. Ihmisyyteen kuuluu luontainen taipumus ja tarve turvautua ihmisen aistien ulkopuolella olevaan tuonpuoleiseen. Jokaisella ihmisellä on myös jokin perimmäinen turva, takaraja, jonka tuolla puolella kaikki selitykset loppuvat. Näin siis ihminen on olemukseltaan uskonnollinen. Tästä todistaa se, että lukuisten eri maissa suoritettujen tutkimusten perusteella nykyihmiset pitävät itseään uskonnollisina, mutta eivät kirkollisina, tai jos eivät pidä itseään uskonnollisina niin ainakin spirituaalisina eli henkisinä ihmisinä. Lapselle pyhyyden kokeminen ja tuonpuoleisen näkeminen on mitä luonnollisinta. Siinä lienee yksi syy siihen, miksi lapsen uskoa ja luottamusta on pidetty esimerkkinä aikuisille. Toki uskolla ja uskonnollisuudella on opittu puolensa. Karkeasti voi sanoa, että uskon kokemus on synnynnäinen, sisällöt tulevat ympäristön ja yhteisön käsityksistä. Tämä selittää samalla sen, miksi nykyihmisiä pidetään uskonnottomina tai heikosti kirkollisina: ei ole yhteisöä, jonka normit ja dogmit sanelisivat sen, mitä uskotaan. Yksilöllistyneen maailman seuraus on yksilön oma Jumala, joka helposti seisoo tai kaatuu vain yksilön omien tuntemusten varassa. 9 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa

11 Yksilönkehitys 10 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Ihmisen kehitys alkaa jo ennen syntymää, heti hedelmöityksen jälkeen. Ympäristön ja toisten ihmisten vaikutuspiiriin ihminen tulee heti syntymän jälkeen. Yksilönkehitys voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin, joilla jokaisella on tärkeä tehtävänsä ihmisen kasvussa. Pienen lapsen kehityksen ensimmäinen vaihe käsittää kolme ensimmäistä ikävuotta. Lapsen elämän ensimmäinen ja joidenkin mielestä kaikista vaativin haaste on erkaantuminen symbioottisesta suhteesta äitiin. On irrottauduttava kaikesta siitä, mikä on antanut täydellisen turvan ja lämmön. Irtautumisen seurauksena lapselle alkaa hahmottua oma yksilöllisyys, tietoisuus siitä, että hän on oma erillinen persoonansa. Minän kehitys edistyy lapsen alkaessa liikkua, sillä silloin lapsi pystyy havainnoimaan ympäristöään uudella tavalla. Eriytyminen äidistä tai muusta hoitajasta on lapsen ensimmäinen kriisi, joka tuottaa ahdistusta ja kiukkua. Väitetään, että jumalasuhteen alku on lapsen havainnossa, että äidillä ja vanhemmilla on muutakin tekemistä kuin hänen kanssaan oleminen. Vanhemmat eivät olekaan täydellisiä ja lapsi kuitenkin haluaa säilyttää käsityksen täydellisestä hyvyydestä, turvasta ja luottamuksesta. Ihminen ei voi tätä kaipuuta täyttää, mutta Jumala voi. Noin kaksivuotiaana lapsi sisäistää vuorovaikutuksellisen suhteen itsensä ja vanhempiensa välillä ja tietää olevansa oma itsensä vanhempiensa rinnalla. Lapsen kielellinen kehitys on merkittävä tekijä minän kehityksen kannalta. Kieli mahdollistaa myös vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. Kehitysvaiheen haasteena on hyväksytyksi tulemisen tunne. Toinen ratkaiseva kehitysvaihe alkaa kolmevuotiaana ja päättyy kuuden tai seitsemän vuoden ikäisenä. Sen pääsisältö on yliminän muodostuminen. Tässä kehitysvaiheessa lapsen haasteena on ymmärtää ympäristön normeja, sääntöjä, asenteita sekä käyttäytymissääntöjä ja myös elää niiden mukaisesti. Vaikka lapsi osaa toimia asetettujen normien mukaan, ei hänellä ole vielä kehittynyt omaatuntoa siinä muodossa kuin aikuisella. Toisaalta lapsella on syyllisyyden tunteita, joita hän omaksuu havaitessaan jännitteitä omien mieltymysten ja ympäristön välillä. Kasvatuksen suuri haaste on tasapainotella lapsen tarpeiden sallimisen ja rajoittamisen välisellä nuoralla. Liian tiukat tai liian löysät rajat voivat vaikuttaa haitallisesti lapsen yliminän kehitykseen. Liian raskaat syyllisyyden tunteet juontavat juurensa liian ankarasta kasvatuksesta ja rangaistuksen pelosta. Liian höllästä kasvatuksesta seuraa turvaton ja tasapainoton lapsi, joka on aina ja kaikessa esillä hakemalla hyväksyntää. Kolmannen ikävuoden jälkeen lapsen yksilöllisyys alkaa hahmottua syvemmin hänen ajattelussaan. Kun tätä ennen lapsi käyttää itsestään puhuttaessa omaa nimeään: Maija tahtoo!, alkaa hän nyt vähitellen käyttää itsestään minä-muotoa. Esitellyn kehitysjakson lopulle ajoittuu koulun aloittaminen, joka edellyttää monimuotoista kypsyyttä eri kehityssektoreilla. Tällaisia ovat muun muassa lapsen fyysinen kasvu ja kehittyneisyys. Fyysinen kehitys pitää sisällään myös aisti- ja liikejärjestelmän hallinnan. Lapselta odotetaan pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä

12 sekä valmiutta ottaa vastaan uusia virikkeitä ja asioita. Kognitiivisten eli tiedollisten kykyjen kypsyminen kuuluu koulun aloittavan lapsen kehitysvaiheeseen. Terveen lapsen käsitys itsestään sekä omista kyvyistään ja taidoistaan on tämän kehitysvaiheen lopulla erittäin myönteinen. Ehkäpä siitä syystä lapsen jumalakuvassa esiintyy uusia piirteitä. Lapsi käy kauppaa Jumalan kanssa. Hän uskoo voivansa vaikuttaa omilla teoillaan siihen, miten Jumala suhtautuu ihmiseen. Jos rukoilee paljon, saa paljon hyvää osakseen. Jos taas tekee väärin, Jumala rankaisee siitä. Miten lapsen usko kehittyy? Millaista sitten on lapsen uskonnollisuus ja miten se kehittyy iän myötä? Yksilön uskonnollisesta kehityksestä on lukuisia niin sanottuja vaiheteorioita, joiden mukaan uskonnollinen kehitys etenee vaiheittain, aivan kuten moraalin, logiikan tai päättelykyvyn kehitys. Tarkastelen seuraavaksi amerikkalaisen James W. Fowlerin uskon kehitysteoriaa siltä osin kuin kehitysvaiheet koskevat lapsuutta. Fowlerin teoriassaan käyttämä usko-termi on ymmärrettävä laajasti. Usko kuvaa Fowlerin teoriassa rikasta ja monikerroksista ilmiötä. Usko on tapa nähdä itsensä suhteessa ympäröivään maailmaan ja muihin ihmisiin elämäntarkoituksen ja -kokonaisuuden taustaa vasten. Usko on yleisinhimillinen ja universaali ilmiö. Se kuuluu synnynnäisenä ihmisyyteen, se ylittää kulttuurien väliset rajat, kattaa totaalisesti yksilön elämän ja on kullekin yksilölle absoluuttisesti jos kohta samalla subjektiivisesti totta. Pikkulapsen rikas jumalakuva Varsinaista uskon kehitystä pohjustava vaihe on niin sanottu nollataso eli eriytymättömän uskon vaihe, joka kuuluu varhaislapsuuteen (0 3-vuotiaat). Eriytymättömyys johtuu siitä, että yksilön tunteiden eriytyminen ei ole vielä alkanut. Kuten edellä todettiin, juuri varhaislapsuudessa syntyvät vastavuoroisuus, perusluottamus, toivo ja rohkeus. Ne ovat pohja varsinaiselle uskon kehittymiselle myöhemmin elämässä. Rakkaus ja huolenpito ovat tärkeimmät perusluottamusta ja vastavuoroisuutta luovat tekijät, eikä niiden merkitystä varhaisina vuosina korosteta koskaan liikaa. Intuitiivis-projektiivinen usko on ensimmäinen varsinainen uskon kehitysvaihe, joka on tyypillisimmillään 3 7 vuoden iässä. Lapsen elämä on mielikuvituksen täyttämää, jäljittely on tapa oppia uutta. Niinpä aikuisten esimerkit ja tavat, samoin kuin tarinat ja aikuisten käyttämät uskonnolliset symbolit kuten ristinmerkin tekeminen, polvistuminen tai muut vastaavat eleet vaikuttavat lapseen voimakkaasti. Uudet kokemukset ja tapahtumat ovat lapselle suuria, ihmeellisiä ja kiehtovia edellyttäen, etteivät ne herätä pelkoa. Myöhemmän kehityksen kannalta katsottuna on tärkeää, että yksilön tietoisuus kuolemasta ja sukupuolisuudesta myös niihin liittyvät tabut heräävät tässä elämänvaiheessa ensi kerran. Vahva kokemusmaailma ja elämyksellisyys ovat intuitiivis-projektiivisen vaiheen vahva myönteinen anti. Perheen ja lähiympäristön 11 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa

13 12 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa tulee vastaavasti huolehtia siitä, etteivät väärät tai haitalliset mielikuvat muodostu lapselle vallitseviksi. On kuunneltava tarkasti, millaisia omia tulkintoja lapsi muodostaa kuulemistaan kertomuksista ja tarinoista. Aikuisen on arvioitava, liittyykö lapsen käsityksiin ylitulkintaa tai liiallista reagointia sellaisiin seikkoihin, jotka eivät ole todellisia. Lapsen uskontokasvatuksen voi aloittaa tässä vaiheessa. Se on myöhemmän elämän kannalta merkittävää. Jumalaan liitetään turvallisuus, luotettavuus, läsnäolo, toivo ja rakkaus. Samalla lapsi oppii, mitä on kuulla ja kuunnella Jumalaa. Lapsen rikasta mielikuvitusta tulee vaalia. Niinpä esimerkiksi Raamatun kertomukset tulee jättää avoimiksi eikä niiden salaperäistä vaikuttavuutta pidä sitoa liian nopeasti kertomusten moraaliopetuksiin. Aikuinen voi mieluusti hämmästellä ihmeellisiä tapahtumia yhdessä lapsen kanssa. Intuitiivis-projektiivisessa uskon vaiheessa lapsia kiehtoo Jumalan olemassaolo ja olemus, Jumalan näkymättömyys ja asuminen luoksepääsemättömässä maailmassa, mutta samalla se, että Jumala on kaikkialla läsnä. Maailman ja Jumalan tarkat rajat Toista kehitysvaihetta kutsutaan myyttis-kirjaimellisen uskon vaiheeksi. Vaiheeseen sijoittuu enimmäkseen kouluikäisiä lapsia (noin 8-vuotiaasta aina murrosikään saakka), mutta myös monet aikuiset edustavat myyttis-kirjaimellista ajattelutapaa. Kehitysvaiheen nimen mukaisesti myytit, kertomukset, uskomukset ja riitit ovat tärkeitä, ja ne tulkitaan hyvin kirjaimellisesti. Kirjaimellisuus saattaa aiheuttaa liiallista täydellisyyteen pyrkimistä. Epäonnistumiset ihanteiden saavuttamisessa voivat herättää lapsessa huonouden ja alemmuuden tunteita. Toisen asemaan asettuminen ja vastavuoroisuus saavat sijaa itsekeskeisyydeltä. Mielikuvituksellinen ajattelu väistyy. Stabiili, lineaarinen ja ennustettavissa oleva maailman kokeminen kuvaa tätä vaihetta. Syy- ja seuraussuhteiden löytäminen, lainmukaisuus, asioiden luokittelu ja järjestyksen hakeminen kuvaavat käyttäytymistä. Maailmankuva on hyvin konkreettinen. Ilmiöiden pohtiminen avoimesti useasta eri näkökulmasta tuottaa vaikeuksia. Niinpä esimerkiksi jumalakuva on yksioikoinen: Jumala palkitsee hyvistä teoista ja rankaisee pahoista. Tämä uskon kehitysvaihe muuttuu siinä vaiheessa, kun ihmisen ajattelu kehittyy konkreettisesta abstraktimpaan. Myyttis-kirjaimellisessa kehitysvaiheessa erilaiset käsitykset ja periaatteet eivät ole vielä sisäistyneet. Lapsen psyyke on kuin sisällöltään tuntematon musta laatikko. Se on vertaus, jolla kehityspsykologiassa tarkoitetaan vaikeutta tutkia tieteellisen tarkasti henkilön tulkintoja, motivaatiota ja sisäistä arviointikykyä. Ihmisen aikomusten ja tekojen tai hänen esittämiensä motiivien ja todellisen toiminnan välinen suhde on epäluotettava. Myyttis-kirjaimelliseen uskon vaiheeseen liittyy uskontokasvatuksen ja hengellisen ohjauksen kannalta mielenkiintoinen piirre, niin sanottu 11-vuotiaan ateismi. Lapsi, joka on saanut uskonnollisen kasvatuksen, pettyy Jumalaan havaitessaan,

14 ettei hyviä aina palkita ja pahoja rangaista. Myös uskontokasvatusta vaille jääneet lapset torjuvat Jumalan elämäänsä sopimattomana, koska pikavoittoja ei Häneltä ole odotettavissa. Vastavuoroisuus eli toisen asemaan asettuminen ja lähimmäisen näkökulman huomioon ottaminen saavat alkunsa ja kehittyvät orastavasti myyttis-kirjaimellisessa vaiheessa. Toisinkin voi käydä. Nuori saattaa siirtyä aikuisuuden rooleihin ja ihmissuhteisiin vailla emotionaalista kykyä läheisyyteen, jota aito vastavuoroisuus toisen ihmisen kanssa edellyttäisi. On olemassa monia aikuisia, jotka ovat jumiutuneet myyttis-kirjaimelliseen vaiheeseen. Käytännössä tämä näkyy siinä, että ihminen ei tunne itseään. Omat motiivit ja tunteet ovat jääneet vieraiksi. Ihminen ei voi olla aito ja intiimi persoona toisille ennen kuin on valmis olemaan sitä itselleen. Samoin emme voi tuntea Jumalaa läheiseksi ennen kuin tunnemme itsemme ja lähimmäisemme. 13 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Lähteet: Fowler, J. W Stages of Faith. The Psychology of Human Development and the Quest of Meaning. San Francisco: Harper & Row. Fowler, J. W Stages of Faith and Adults Life Cycles. Teoksessa: Stokes, Kenneth (toim.) Faith Development in the Adult Life Cycle. New York: W. H. Sadlier. Fowler, J.W Faith Development and Pastoral Care. Philadelphia: Fortress Press. Hyde, K. E Religion in Childhood and Adolescence. A Comprehensive Review of the Research. Birmingham (USA): Religious Hood, R. W., Spilka, B., Hunsberger, B. & Gorsuch, R The Psychology of Religion. An empirical Approach. New York: The Guilford Press. Oikarinen, L Ihmisen uskon kehitys. James W. Fowlerin teorian konsistenssin analyysi. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 184. Jyväskylä: Gummerus Oy. Paloutzian, R.F. & Park, C.L. (toim.) 2005 Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York: Guilford Press. Räsänen, A Lapsen käsitys Jumalasta. Teoksessa Salminen, J. (toim.) Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 24. Räsänen, A Aikuisen uskonnollisuus. Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä. Diss. Helsingin yliopisto. ( ) Räsänen, A Uskon kehitys ja hengellinen ohjaus. Teoksessa: Kotila, H. (toim.) Hengellisen ohjauksen kirja. Helsinki: Kirjapaja.

15 14 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Jarmo Kokkonen Eettisyys lasten mediamaailmassa

16 Uskontojen ja median suhde on muuttunut viime vuosina entistä läheisemmäksi. Eri uskonnot välittyvät medioiden kautta eri tavalla kuin aikaisemmin. Televisio ja internet tuovat monenlaista uskonnollista tarjontaa koteihimme. Myös elokuvat, kirjat ja sarjakuvat kertovat erilaisista uskonnoista. Tietoisuus eri uskonnoista ja niiden keskinäinen rajankäynti haastavat omien uskonnollisten juurien etsimiseen ja arviointiin. Suomessa Mohammed oli viime vuonna yleisempi nimi vastasyntyneelle kuin Jari tai Timo. Toisaalta erilaiset uskonnolliset yhteisöt käyttävät aivan uudella tavalla medioita hyödykseen media hyödyntää uskontoa ja uskonto mediaa. Yleisesti uskonnon ja median tutkimuksessa puhutaan medioidusta uskonnosta. Uskonnossa on kysymys ulottuvuudesta, jota on vaikea määritellä selkeästi tai pukea sanoiksi yksinkertaisesti. Uskonnon kieli on taiteen, vertausten ja kuvien kieltä. Uskonnossa liikumme pyhän alueella, jonne ihmettely, aavistelu ja intuitio näyttävät tietä vähintään yhtä hyvin kuin oppi tai tutkittu tieto. Pyhyyden äärellä ihmisen omat tunteet ja kokemukset ovat tärkeitä. Median kentässä on lukemattomia mahdollisuuksia tavoittaa pyhyyden ulottuvuus ja puhutella ihmisen sisintä. Uskonnon ja median suhteen tarkastelu tuo esiin monia yhtäläisyyksiä. Sekä mediassa että uskonnossa keskeistä on tietty juonellisuus ja tarinallisuus. Ajatellaanpa kristinuskon perustarinaa. Sen mukaan hyvä voima (Jumala) päättää pelastaa ihmiskunnan tulemalla ihmiseksi (Jeesus Nasaretilainen) syrjäisessä maailmankolkassa köyhän pakolaisperheen (Maria ja Joosef ) lapsen muodossa. Kasvettuaan aikuiseksi tämä lapsi saa kannattajia tavallisen kansan keskuudesta mutta joutuu ristiriitaan eliitin kanssa ja lopulta sen tuomitsemaksi. Kuitenkin uhrautumalla sankari voittaa kuoleman (ylösnousemus), ja vapaus koittaa kaikille, jotka häneen uskovat. Samantyyppinen perustarina voidaan löytää esimerkiksi saagoista Tähtien sota, Matrix ja Taru sormusten herrasta tai varioiden myös Harry Potterin tarinasta. Monien fantasia- ja roolipelien maailmoista löytyy yhtymäkohtia uskontoihin. Niissä arkimaailman lainalaisuudet eivät enää päde. Pelaaja voi tehdä ihmeellisiä asioita: lentää, liikkua ajassa, taikoa ja muuttaa itseään sekä ympäristöään. Hän kohtaa olentoja, joiden kyvyt ja ominaisuudet ovat kehittyneempiä kuin ihmisen. Joissakin peleissä leikitään ajatuksella, että ihminen saa järjellään ja aisteillaan vain hyvin vaillinaisen käsityksen maailmasta. Perimmäinen todellisuus on paljon suurempaa ja ihmeellisempää kuin mitä hän pystyy ymmärtämään. Sekä media että uskonto herättävät elämyksiä, kokemuksia, tunteita ja mielikuvia. 15 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Arvot näkyvät valinnoissa Uusi teknologia ja uudet mediat eivät ole tehneet vanhaa etiikkaa tarpeettomaksi, päinvastoin. Uusi teknologia luo yhä uusia eettisiä kysymyksiä ja ongelmia. Historia on osoittanut, että eettinen pohdinta jää usein jälkeen teknisestä kehityksestä. Tämä huomio koskee myös median kehitystä. Tarvitsemme jatkuvaa keskustelua siitä, miten uusi tekniikka muokkaa meidän käsityksiämme ja elämäntapaamme.

17 16 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Media ei vain välitä tietoa maailmasta, vaan se myös muuttaa maailmankuvaamme. Median tuotannon eli esimerkiksi uutisten, mainosten, lehtien, radiolähetysten tai internetsivujen taustalla on aina valintoja. Jotakin kerrotaan ja jotakin jätetään kertomatta. Myös median kuluttajat tekevät valintoja. Valintojen taustalla ovat arvot eli asiat, joita ihminen arvostaa. Kun suomalaisilta on kysytty heidän arvojaan, on listan kärjestä löytynyt useimmiten terveys, perhe, läheiset ihmissuhteet, luonto, työpaikka ja niin edelleen. Tärkeimpiä arvoja kutsutaan usein itseisarvoiksi. Ne ovat niin tärkeitä, että niitä ei voi johtaa muista arvoista. Vapaus ja onnellisuus ovat hyviä esimerkkejä itseisarvoista. Ihminen on itsetarkoitus ja elämä itseisarvollista. Ihmisen arvoa ei voida mitata menestyksellä, palkalla tai tehokkuudella. Myös tehoton, osaamaton, tietämätön, sairas ja toisten hoivan varassa oleva elämä kuuluu tähän arvokkaiden joukkoon. Näyttää siltä, että julkisuus on kehittynyt eräänlaiseksi itseisarvoksi. Nuoret toivovat tulevaisuudelta menestystä, ja parhaana keinona siihen nähdään julkkiksen ammatti. Julkisuuden varjopuolet eivät välttämättä hahmotu kaikille ihmisille, ja niitä on helppo vähätellä. Erilaisiin tv-visailuihin ja reality-sarjoihin ei ole vaikeaa löytää osallistujia. Tosi-tv tarjoaa mahdollisuuden päästä julkisuuteen ilman erityistä osaamista. Taviksista voi tulla tähtiä, toisaalta koko tosi-tv-ilmiötä leimaa turvattomuus omasta riittävyydestä. Julkisuus itsessään voidaan perustellusti nähdä pintailmiönä, eräänlaisena massaviestinnän luomana näennäisyhteisönä. Sinne kipuava yksilö hakee pohjimmiltaan huomiota, hyväksyntää ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, siis samoja asioita, joita perinteiset yhteisöt, kuten perhe, suku, kylä tai uskonnollinen yhteisö, ovat edustaneet. Pintailmiönä julkisuus ei voi näitä tarpeita tyydyttää. Kaupallistettu ja välineellistetty minuus on heikko varustus elämän ongelmissa ja vastoinkäymisissä. Arvo, jota käytetään välineenä jonkin muun asian saamiseen, on välinearvo. Raha on hyvä esimerkki välinearvosta. Harva rakastaa itse rahaa, mutta rahalla sen sijaan voi saada monia tärkeitä asioita. Martti Lutherin mukaan maailman tavallisin epäjumala on mammona. Sillä hän tarkoitti paitsi rahaa ja omaisuutta, myös valtaa, näkyvyyttä, suosiota ja arvostusta. Usein media nähdään mahdollisuutena juuri tällaisten asioiden tavoitteluun. Tunnetun moraalifilosofin Immanuel Kantin keskeinen ajatus kuului näin: kohtele toista ihmistä aina persoonana, älä koskaan välineenä. Julkkiskulttuuria ajatellen tämä periaate on erityisen ajankohtainen. Julkisuuden henkilöillä on julkinen imago, jota voidaan hyödyntää taloudellisen voiton saamiseksi. Kuitenkin ihmistä itseään ei saisi välineellistää eikä arvioida rahassa. Sen määritteleminen, mikä on julkista ja mikä yksityistä, on osoittautunut vaikeaksi yhä uudelleen. Omatunto ohjaa valintoja Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

18 Näin todetaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäisessä artiklassa. Ihmiset ovat tasa-arvoisia, ja heillä on sekä järki että omatunto. Kyky erottaa oikea ja väärä on ihmiselle luonteenomainen taito, mutta se vaatii myös harjoitusta. Kristinuskon mukaan omatunto on kuin Jumalan ääni ihmisen sisimmässä. Sen avulla voimme erottaa hyvän ja pahan. Omatunto toimii kahdella tavalla. Ensiksikin se ohjaa meitä tekemään hyviä ja oikeita valintoja. Omatunto on kuin sisimmässä työskentelevä puolustaja, hyvyyden asianajaja. Toisaalta omatunto on hälytyskello, joka pärähtää soimaan silloin, kun ihminen havaitsee vääryyden tapahtuneen. Silloin omatunto kolkuttaa. Ihmisessä työskentelee siis tarvittaessa myös syyttäjä. Omatunto on minun oma tuntoni. Se puhuu vain minulle. Omatunto on myös ihmisten yhteinen tunto, yhdessä tietäminen (ruotsiksi samvete, englanniksi conscience). Se kertoo, mihin ihmisten yhteinen taju oikeasta ja väärästä suuntautuu. Eri puolilla maailmaa ja eri uskontojen piirissä yhteiselämän säännöt muistuttavat suuresti toisiaan. Vanhassa testamentissa on kirjattu kymmenen käskyä, joita on juutalaisessa ja kristillisessä perinteessä pidetty ihmisten omatuntoja yhdistävänä tiivistelmänä. Kahdeksas käsky Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi koskettaa erityisesti mediayhteiskuntaamme. Luterilaisen kirkon nykyisessä Katekismuksessa todetaan tämän käskyn kohdalla: Toisen mainetta on varjeltava sekä yksityisesti että julkisesti. Julkisuuteen kuuluu oikeuden ja totuuden vaatimus ja siihen liittyvä avoimuus. Toinen kristinuskon keskeinen eettinen periaate on Jeesuksen Vuorisaarnassa esittämä niin sanottu kultainen sääntö: Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12). Sama ajatus tunnetaan monissa muissakin uskonnoissa. 17 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa Yhteisöllinen media Nykyään media tarjoaa meille yhä enemmän yhteisiä merkityksiä ja tunteita. Esimerkiksi iltapäivälehdet antavat yhteisiä keskusteluaiheita, Idols-kilpailut keräävät eri-ikäisiä saman tv-ruudun äärelle ja tieto erilaisista kriiseistä tulee median välityksellä nopeasti kaikille. Lapsia ei voida eristää kriisiuutisten ulottumattomiin. Traagisista asioista vaikeneminen ei auta lasta. Hän tunnistaa helposti erilaisia tunnelmia ja ilmapiirin muutoksia. Jos asiat nousevat esille, niistä on hyvä keskustella lasten kanssa lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. Kansalaisia yhdistävät kriisit mahdollistavat kollektiivisen surun. Suru kertoo yhteisöllisyyden tarpeesta perinteisten yhteisöllisten rakenteiden haurastuttua. Kollektiivinen suru aktivoi helposti yksilön omia menetyksiä ja luo tilaa niiden käsittelylle. Surun merkitys on syytä oivaltaa myös pienemmissä paikallisissa kriiseissä, esimerkiksi yhden oppilaan kuolema koskettaa vahvasti koko päiväkotia, koulua tai seurakuntaa. Medialla on erityinen vastuu kriisien uhrien ja osallisten yksityisyyden kunnioittamisesta. Yhtäläinen vastuu on meillä jokaisella mediankäyttäjällä toistemme yksityisyyden suojelemisessa. Kyky tuntea myötätuntoa ja asettua toisen ihmisen ase-

19 18 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa maan kuuluvat ihmisyyden perusolemukseen, samoin käsitys pyhyydestä. Kasvatus ja ihmiseksi kasvaminen ovat pitkälti tämän empatiaksi kutsutun kyvyn harjaannuttamista. Etiikka ja moraali ovat syvimmillään myötäelämisen kykyä. Asettuessaan tarkastelemansa kohteen asemaan ja olemalla siitä aidosti kiinnostunut, media voi omassa toiminnassaan ja välitystehtävässään olla tämän kyvyn edistäjänä. Suru, kriisit ja kuolema voivat nostaa lapsissa esille myös kysymyksiä Jumalasta. Miksi Jumala sallii pahojen asioiden tapahtua? Miksi enkelit eivät suojelleet? Aikuinen voi myöntää, ettei hän tiedä. Ajatus taivaasta ja siitä, että siellä on kaikki hyvin, on lapselle turvallisuutta luova ajatus. Lapsen oikeus mediakasvatukseen Media tarjoaa rajattomasti tietoa, ideoita ja mielikuvituksen välineitä lapsille. Media tarjoaa lapsille myös sijaiskokemuksia ja samastumisen kohteita. Niiden avulla he kehittävät roolinottotaitojaan ja empatiakykyään. Lapsuudessa median tarjoamat tunteet ja niiden sisäistäminen lisäävät lasten tietoisuutta omista tunteistaan. Median kautta on mahdollista luoda idoleita, joita omaksutaan osaksi omaa identiteettiä. Lapsen ei ole mahdollista ymmärtää ja jäsentää kaikkea sitä informaatiota ja kuvatulvaa, mitä hän televisiossa, lehdissä ja mainoksissa näkee. Vastuu lapsen mediakäytön rajaamisesta kuuluu siksi aikuiselle. Tätä helpottamaan on luotu esimerkiksi televisio-ohjelmien ikärajasuositukset ja elokuvien ikärajat. Hektisessä mediakulttuurissa lapset ja nuoret tarvitsevat rauhaa kasvuun ja kypsymiseen. He kypsyvät kukin omassa tahdissaan. Olisi tärkeää, että kulttuuri jättäisi tilaa myös odottamiselle. Vanhempien tehtävä on rajata valinnan mahdollisuuksia lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Vanhemmuuteen kuuluu myös pettymysten tuottaminen lapselle. Mediaa ei ole syytä nähdä musta-valkoisesti, sillä voi olla lasten ja nuorten elämässä sekä hyviä että huonoja vaikutuksia. On olemassa vaara, että sanasta media tulee syy ja selitys kaikelle kyseenalaiselle. Yhtä vähän kuin lapsuutta on tarpeen idealisoida, yhtä vähän mediaa on syytä demonisoida. Media on helppo tulkita esimerkiksi ylierotisoituneeksi ja seksuaalisuutta välineellistäväksi, mutta sitä on vaikea velvoittaa suoraan kasvatusvastuuseen. Lapsilla ja nuorilla on kuitenkin oikeus mediakasvatukseen ja mediasuojeluun.

20 Anu Ruhala ja Tarja Salokoski Media muokkaa lapsen maailmankuvaa 19 Lapsi uskontojen ja medioiden maailmassa

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 160 Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 1 Leena Pentikäinen (toim.) Anu Ruhala (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina MEDIAKASVATUSTA NUORILLE Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina Petri Mäkinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Pro gradu tutkielma Elina Kylmäniemi 0233741 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja - säätelyn käytäntöihin Tarja Salokoski & Anu Mustonen Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007 Median vaikutukset

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot