Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista"

Transkriptio

1 Kaupunkikehitysjaosto Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää kaupungin lausuntoa Pirkanmaan maa kunta kaa van 2040 maankäyttövaihtoehdoista ja vai ku tus ten arviointi raportista. Kaupungin kantaa pyydetään seu raa viin kysymyksiin: Mikä vaihtoehdoista tuottaa kaupungin näkökulmasta ym pä ristön kannalta kestävintä ja elinkeinotoiminnan kan nal ta kilpailukykyisintä yhdyskuntarakennetta ja mil lä perusteella? Mitkä ovat keskeisimmät eri vaihtoehdoista syntyvät ta voit teet ja johtopäätelmät, jotka tulee jat ko suun nit te lus sa ottaa huomioon? Minkä vaihtoehdon toteuttamiseen kaupungin voi ma va rat parhaiten riittävät? Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 eteneminen Maakuntakaavatyön lähtökohtia Lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Pirkanmaalla käynnistyi joulukuussa 2011 uuden maa kun ta kaa van laatiminen. Kaava kattaa alueellisesti koko Pir kan maan ja siinä käsitellään kaikki alueiden käytön ja yh dys kun ta ra ken teen kannalta tärkeät aihealueet ja osoitetaan maa kun nan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Ta voit tee na on, että maakuntakaava hyväksytään kuluvan val tuus to kau den aikana vuonna Maakuntakaavan laadinnassa korostetaan sen strategista luon net ta. Yleispiirteiset maankäyttövaihtoehdot on tehty Pir kan maan maakuntakaavan 2040 pohjaksi. Niiden rinnalla teh dään useaa aihealuetta koskettavia selvityksiä, joista pää osa valmistuu syksyyn 2014 mennessä. Maakuntakaava ete nee maakäyttövaihtoehtotarkastelun kautta kaa va luon nos- ja ehdotusvaiheeseen. Saadun palautteen pohjalta Pir kan maan maakuntavaltuusto päättää kevätkokouksessaan 2014 perusratkaisut, joiden mukaisesti maa kun ta kaa va luon nos ta lähdetään laatimaan. Pirkanmaan selväpiirteinen alue- ja yhdyskuntarakenne se kä

2 Maankäyttövaihtoehtojen muodostaminen kansallisesti edullinen sijainti Etelä-Suomen kasvu- ja ke hi tys vyö hykkei den leikkauspisteessä sekä kehittynyt pää lii ken ne verk ko luovat hyvät lähtökohdat kehitykseen. Tam pe rees ta ja sen kehyskunnista koostuva yhtenäisen taajaman alue muodostaa voimakkaan yhdyskuntarakenteellisen ti hen ty män Pirkanmaan ytimeen, johon myös vahvimmat kas vu odo tuk set ovat kohdistuneet. Tulevaisuudessa Tam pe reel ta Helsinkiin ulottuvalla HHT-vyöhykkeellä on myös hy vät mahdollisuudet kasvuun. Myös verkottunut alue ra ken ne tarjoaa mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa seu tu kes kus ten roolia. Pirkanmaan väestösuunnite vuodelle 2040 on yhteensä asukasta, mikä on noin 0,8 % vuotuinen kasvu ja tar koit taa noin asukkaan kasvua nykytilanteeseen ver rat tu na. Väestönkasvun arvioidaan jakautuvan alueittain si ten, että Tampereen kaupunkiseudun kasvu olisi maa kun nan suurinta. Väestönkasvun arvio vaihtelee vaih to eh doit tain. Pirkanmaan työpaikkasuunnite on vuodelle 2014 noin työpaikkaa, mikä on noin työpaikan lisäys ny ky ti lan tee seen verrattuna. Maakunnan elinkeinorakenteen muu tos yhdessä työnteon tapojen yleisen murroksen kans sa luon haastetta tulevaisuuden työpaikkatilanteen mää rit tä mi seen. Pirkanmaan palveluverkon määrittämisestä on työn alla eril li nen selvitys. Nyt keskusluokitus on tehty määrittämällä kes kuk set kuuteen luokkaan, joista laaja-alaisin on val ta kun nan osa kes kus ja pienin maaseutukeskus. Maankäyttövaihtoehtoja on laadittu neljä ja niiden työnimet ovat Aurinko 1, Aurinko 2, Planeetat ja Tähdet. Strategiset ja yleispiirteiset maankäyttövaihtoehdot ovat yh dys kun ta ra ken teel li sia tulevaisuuden malleja, joiden pohjalta linjataan maa kun ta kaa van perusrakenne ja täsmennetään kaavatyön ta voit tei ta. Mallien laadinnassa on tehty voimakkaita yleis tyk siä, jotta mallien keskinäiset erot nousisivat esiin vai ku tus ten arvioinnissa. Maankäyttövaihtoehtojen väestönkasvun pohjana on va rau tu mi nen koko Pirkanmaan alueella noin asukkaan kas vuun vuoteen 2040 mennessä. Liikenneverkon osalta kai kis sa vaihtoehdoissa tukeudutaan pääosin nykyisiin tai pa ran net ta viin pääliikenneyhteyksiin. Tampereen läntinen ra ta yh teys on mukana kaikissa vaihtoehdoissa. Viherverkko on voimassa olevan maakuntakaavan viherverkko. Ny kyi seen palvelutasoon pohjautuva pal ve lu kes kus verk ko luo ki tus on kaikissa vaihtoehdoissa sama. Vaihtoehtojen alue ke hit tä mi sen erilaiset painotukset voivat johtaa

3 keskusten suh tei den muutoksiin. Eri vaihtoehdoissa on tutkittu, mitkä ovat kunkin vaih to eh don edellytykset eli asiat, jotka toimivat kehityksen moot to rei na. Vaihtoehdon aluerakenneperiaate määrittyy väes tön kas vun painopistealueiden mukaan, mikä vaikuttaa myös pal ve lu kes kusverk koon. Liikenneyhteyksillä ja eri lii ken ne muo to jen valinnalla on keskeinen rooli palvelujen ja asu mi sen sijoittumisessa. Vaihtoehdoittain tarkasteltava uusi lii ken ne väy lä on 2-kehä. Järjestelyratapihan siirtoa läntisen ra ta yh tey den varteen on tutkittu eri vaihtoehdoissa. Työ paik ka-aluei den sijoittumista on tutkittu suhteessa lii ken teel li seen ja logistiseen verkostoon. Vaihtoehtojen suunnitteluelementteinä on esitetty alue ke hi tyk sen painopistealueet, uudet ydinkaupunkiseudun ala kes kuk set, liikennejärjestelmä (rautateiden lähiliikenne, uudet lä hi lii ken teen seisakkeet, maakunnalliset hyvät bus si yh tey det, katuraitiotie, kaupunkiseudun keskeiset vaihtopaikat) ja maa kun ta ra jan ylittävät huomattavat asiointisuunnat. Ny ky ti lan ne ku vauk si na on esitetty nykyinen palvelukeskusverkko, len to kent tä, rautatieasemat ja seisakkeet, rautatiet, pää tiet, viherverkko, asemakaavoitettu taajama, ase ma kaa voit ta ma ton taajama sekä suunnittelualueen liittyminen ym pä röi vään aluerakenteeseen. Maankäyttövaihtoehdot Aurinko 1, ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia korostava keskittävä ja tiivistävä mal li Pirkanmaan väestönkasvusta 94 % on ydin kau pun ki seu dul la. Maankäytön kehittämisen ideana on tiiviin ydin kau pun ki seu dun kaupunkirakenteen muodostaminen, joka mah dol lis taa tehokkaan joukkoliikenteen kehittämisen, mo ni puo li set lähipalvelut ja vetovoimaisten asuin- ja työ paik ka-aluei den muodostamisen. Pirkanmaan muu väestönkasvu 6 % kes kit tyy suurimpiin keskuksiin Valkeakoskelle, Sas ta ma laan, Mänttä-Vilppulaan ja Ikaalisiin, jotka toimivat aluei den sa vahvoina palvelukeskittyminä. Joukkoliikenneyhteytenä on Ylöjärven keskustaan esitetty jouk ko liiken teen laatukäytävänä runkobussi ja Siivikkalaan Lie lah den katuraitiotiekäytävän jatkeena raitiotien mah dol li nen linjaus. Ylöjärven asukasmäärät ovat vaihtoehdossa: Ylö jär ven keskusta 4500, Siltatie 5000, Metsäkylä 2000 ja Sii vik ka la asukasta. Vaihtoehdossa on vahva työpaikka-alueiden vyöhyke Ylö jär ven Elovainiolta Pirkkalan lentoasemalle. Vaihtoehdossa on esitetty Tampereen järjestelyratapihan siir to, joka luo kehitysedellytykset etelän suuntaan. Vaih to eh to edellyttää muita vaihtoehtoja tiiviimmän kau pun ki ra ken teen muodostamista. Erityisesti Tampereen ala kes kus ten merkitys asioinnin ja palvelujen

4 paikkoina korostuu. Aurinko 2, ydinkaupunkiseutua ja eteläistä kasvusuuntaa painottava keskittävä malli Pirkanmaan väestönkasvusta 94 % on ydin kau pun ki seu dul la ja pääradan varren asemanseuduilla Toijalassa ja Vii a las sa. Hämeenkyrön ja Oriveden merkitys aluerakenteessa vah vis tuu. Vaihtoehto pohjautuu ydinkaupunkiseudun voi mak kaa seen kehittämiseen sekä Hel sin ki-hä meen lin na-tam pe re kehityskäytävän tuomien mahdollisuuksien hyö dyn tä mi seen ja kehittämiseen, jossa eteläosien ase man seu tu jen ja liikenteen solmukohtien merkitys korostuu asu mi sen ja työpaikkojen alueina. Tampereen keskustaa täy den nys ra ken ne taan voimakkaasti. Tampereen ete lä puo lel la on uusi henkilöliikenteen asema ns. Tampereen Pasila. Vaih to eh dos sa on esitetty myös Tampereen järjes te ly ra ta pi han siirto, joka luo kehitysedellytykset etelän suuntaan sekä hen ki lö lii ken net tä läntiselle ratayhteydelle lentokentän suuntaan. Joukkoliikenneyhteytenä on Ylöjärvelle esitetty rautatie Sil ta tiel le joukkoliikenteen laatukäytävänä ja asemina Mäk ky lä-tei vaa la, keskusta ja Siltatie. Ylöjärven asukasmäärät ovat vaihtoehdossa: Ylöjärven keskusta 3000, Mäk ky lä-tei vaa la 2000, Siltatie 5000 ja Metsäkylä 2000 asukasta. Vaihtoehdossa on vahva läntinen- eteläinen työ paik ka-aluei den ketju Ylöjärven Elovainiolta Kolmenkulman kaut ta Lempäälään, mikä hyödyntää logistista sijaintia. Vaihtoehdossa HHT-vyöhykkeen potentiaalin hyö dyn tä mi nen helpottaa ydinkaupunkiseudun kasvupainetta. Ydin kau pun ki seu tu ja eteläinen Pirkanmaa muodostavat dy naa mi sen palvelu- ja pendelöintivyöhykkeen. Planeetat, asemanseutuja ja ydinkaupunkiseutua painottava raideliikennemalli Pirkanmaan väestönkasvusta 90 % sijoittuu ydin kau pun ki seu dul le ja 10 % olemassa oleville ja uusille ratakäytävien ase man seu duil le kuten Sastamalaan, Parkanoon, Viialaan, Toi ja laan, Orivedelle ja Mänttä-Vilppulaan. Tampereen ydin kau pun kiin kytkeytyvät asemien ja seisakkeiden ympäristöt muo dos ta vat helminauhamaisen ala- ja pai kal lis kes kus ver kon. Lähtökohtana on olemassa olevan raideinfrastruktuurin hyö dyn tä mi nen ja kehittäminen. Lähijunaliikenne voimistaa se kä nykyisiä että uusia asemia, Ylöjärvellä keskustaa ja Sil ta tie tä sekä Mäkkylä- Teivaalaa. Työpaikka-alueina laa jen ne taan ja kehitetään nykyisiä alueita. Vaihtoehdossa on esi tet ty myös Tampereen järjestelyratapihan siirto, mutta ny kyi sen järjestelyratapihan uudelleen käyttöä ei ole

5 esitetty yh tä tiiviisti kuin Aurinko-vaihtoehdoissa. Joukkoliikenneyhteytenä on Ylöjärvelle esitetty rautatie Sil ta tiel le kaupunkiliikenteen vuorovälillä joukkoliikenteen laa tu käy tä vä nä, asemina Mäkkylä-Teivaala, keskusta ja Sil ta tie. Ylöjärven asukasmäärät ovat vaihtoehdossa: Ylöjärven kes kus ta 6000, Mäkkylä- Teivaala 4500, Siltatie 6500 ja Met sä ky lä 1000 asukasta. Planeetat on vaihtoehdoista selkeimmin raideliikenteen eh doil la toimiva malli. Ydinkaupunkiseudun alakeskuksina ke hi te tään tehokkaasti rakennettuja, raideliikenteeseen tu keu tu via asemanseutuja. Tähdet, seutu- ja paikalliskeskusten merkitystä korostava keskittävä mo ni kes kus mal li Pirkanmaan väestönkasvusta on 86 % ydin kau pun ki seu dul la ja 14 % sijoittuu sen ulkopuolelle paikalliskeskusten tii vis ty viin taajamiin ja keskuksiin. Aluerakenneperiaatteena on kes kus ten palvelurakenteen ja keskusten omavaraisuuden tur vaa mi nen. Alueellistunut elinkeinorakenne säilyy ja vah vis tuu. Työpaikka-alueina kehitetään nykyisiä alueita. Ne ga tii vi nen väestönkasvu kääntyy nousuun kauempana Tam pe ret ta kin sijaitsevissa keskuksissa. Suurimpia keskuksia tii vis te tään ja vahvistetaan. Kehittämisvyöhykkeeksi nousee Kan gas alan nauhataajama Saarenmaalla täydennettynä. Mer kit tä vä uusi avaus on Nurmi-Sorila-Hirviniemi 2-kehän ke hit tämis vyö hyk keen pohjoisena jatkona. Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu Joukkoliikenteen laatukäytävänä esitetään Ylöjärvelle kau pun ki rai tiotie tä Siltatielle asti. Asukasmäärät ovat vaih to eh dos sa: Ylöjärven keskusta 8000, Mäkkylä-Teivaala 2500, Sil ta tie 5000, Metsäkylä 3500 ja Siivikkala 4500 asukasta. Tähdet vaihtoehdossa kasvu suuntautuu keskittäviä malleja enemmän ydinkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ydin kau pun ki seu tua täydennetään olemassa olevaan yhdyskunta- ja pal ve lu ra ken teeseen perustuen ja nykyisiä keskuksia vah vis taen sekä pohjoisosan uusilla esikaupunkialueilla. Vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa tärkeimpinä nä kö kul mi na korostuvat yhdyskuntarakenteelliset, liikenteelliset ja pal ve lu kes kusverk koon liittyvät tarkastelut. Näiden lisäksi on tar kas tel tu myös maakunnan kilpailukykyyn, asumiseen ja elin ym pä ris töön, energiatehokkuuteen ja ilmastoon koh dis tu via vaikutuksia. Vaikutusten arviointi on tehty yleis piir tei se nä. Liikennejärjestelmän osalta vaihtoehdot eroavat toisistaan mer kit tävim min Tampereen ydinkaupunkiseudulla, koska muu al la pääväylät

6 pysyvät pääosin nykyisinä. Molemmissa Au rin ko-vaih to eh dois sa kaupunkiseudun vaikutusalue työ- ja asiointikohteena laajenee entisestään ja pen de löin ti mat ko jen keskipituus maakunnassa kasvaa. Investoinnit lähijunaliikenteeseen vahvistavat koko maa kun nan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tiiviimmillä asu tus alueil la joukkoliikenteen operointi on merkittävästi kus tan nus te hok kaam paa kuin väljillä liikenteeseen painottuvilla alueil la. Lukuisista liikennepaikoista sekä tarvittavista li sä rai de in ves toin neis ta johtuen Aurinko 2 ja Planeetat vaih to eh dot ovat raideliikenteen kustannusten osalta kalleimmat, mut ta lähijunaliikenteen matkustajamäärät suurimmat. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen osalta liit tyy Planeetat -vaihtoehtoon eniten epävarmuustekijöitä se kä suurimmat kynnyskustannukset. Joukkoliikenteen pal ve lu ta soon ja vuorotarjontaan liittyy eniten riskejä Tähdet vaih to eh dos sa ja toiseksi eniten Planeetat vaihtoehdon lä hi ju na lii ken ne ver kon muita vaihtoehtoja pidempiin osiin. Kaikki vaihtoehdot tarjoavat kohtuullisen saavutettavuuden ja määrällisesti riittävästi työpaikka- ja asun to tuo tan to aluei ta. Aurinko 2 vaihtoehdon voidaan olettaa vahvistavan Ete lä-pir kan maan yritysten kilpailukykyä suhteessa Suomen mui hin alueisiin. Maankäyttövaihtoehdot eivät aseta estettä hy väl le kehitykselle. Ne voivat edesauttaa laajempien lo gis tis ten kokonaisuuksien ja yritysvyöhykkeiden syntymistä kas vun painopistesuuntiin. Maankäyttövaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja elin kei no jen yleisen kehittymisen kannalta. Elinkeinoelämän kil pai lu ky vyn kasvattamisen kannalta toimivimpana vaihtoehtona näyt täy tyy Aurinko 2. Myös Aurinko 1 näyttäytyy po si tii vi se na. Planeetat vaihtoehdon infrakustannusten investoinnit ovat erittäin korkeat ja työpaikkojen keskittäminen ase man seu duil le on paikoin ongelmallista. Tähdet vaihtoehdossa elin kei no elä män kehitysnäkymät pohjautuvat eniten ny kyis ten kehitystrendien jatkumolle. Seutujen keskeisten ominaispiirteiden näkökulmasta Au rin ko vaihtoehdoissa on seutukuntakeskuksilla vahvistuva roo li ympäröivän maaseutualueen asiointi- ja pal ve lu kes kuk si na. Planeetat vaihtoehto tukee hyvin aluerakenteen ta sa pai nois ta kehittämistä Pirkanmaalla. Kaikki vaihtoehdot näyttäytyvät positiivisina yh dys kun ta ra ken teen tiivistymisen näkökulmasta. Maan käyt tö vaih to eh dois ta tiiveyden suhteen eniten urbaanein on Aurinko 2 vaih to eh to. Myös Planeetat vaihtoehto luo mah dol li suuk sia uusien ja tiiviiden keskuksien

7 syntymiselle. Asuin- ja työpaikka-alueiden tasapainoisen sijoittumisen nä kö kulmas ta luo Planeetat vaihtoehto suurimmat mah dol li suu det sekoittuneen ja tasapuolisen taajamarakenteen muo dos tu mi sel le. Aurinko vaihtoehdoissa syntyy eriy ty nei tä työn ja asumisen alueita, joskin keskeisimmällä alueella toi min not myös sekoittuvat. Aurinko 2 vaihtoehdossa HHT vyö hy ke kehittyy toiminnallisesti sekoittuneena alueena. Täh det vaihtoehdossa eri kuntiin syntyy keskenään sa man tyyp pi siä työpaikka-alueita, mikä kuitenkin mahdollistaa yh dys kun ta ra ken teen sekoittumisen. Palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta Aurinko 2 ja Pla nee tat vaihtoehdot kehittävät palveluiden saa vu tet ta vuut ta erityisesti ydinkaupunkiseudulla, mutta sen ul ko puo lel la palveluverkon kehittämisen edellytykset ovat hei kom mat. Aurinko 1 tiivistää yhdyskuntarakennetta, mutta uudet alu eet edellyttävät palveluverkkoon lisäinvestointeja. Tähdet vaih to eh to edellyttää huomattavaa joukkoliikenteen ja kes kus ten kehittämistä. Ydinkaupunkiseudun palveluiden saa vu tet ta vuu des sa ei vaihtoehdossa tapahdu merkittävää ke hit tä mis tä. Asuinympäristön ominaisuuksien ja laatutekijöiden nä kö kul mas ta ei maakunnallisella tasolla ole merkittäviä ja tun nis tet ta via eroja eri vaihtoehtojen kesken, mutta eri ra ken ta mis aluei den tehokkaasta tai väljästä toteuttamistavasta joh tuen syntyy myös alueellisia eroavaisuuksia. Myös saa vu tet ta vuu del la on eroja. Kaikki vaihtoehdot tarjoavat uusia mah dol li suuk sia kehittää asuinalueiden monipuolisuutta. Viherverkon näkökulmasta Aurinko vaihtoehdot keskittävät ra kennet ta ja pilkkovat alueen viherverkkoa ja aiheuttavat li sää käyttöpainetta jäljelle jäävälle viherympäristölle. Pla nee tat vaihtoehto vaikuttaa eniten paikallisesti radanvarsien vi her aluei siin. Tähdet vaihtoehdossa virkistysalueiden käy tön kasvupaine jakautuu tasaisesti ja paikallisesti. Ydin kau pun ki seu dul la vaikutukset ovat merkittäviä ja viherverkon voi daan todeta pirstoutuvan kaikilla vaihtoehdoilla. Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Pirkanmaan maan käyt tö vaih toeh dot ja vaikutusten arviointi raportti on oheis ma te ri aa li na. Lausunto Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehtojen laadinta on Pir kan maal la uusi tapa lähestyä mittavaa maakuntakaavan laa din ta pro ses sia. Raportissa ja esittelytilaisuuksissa on ko ros tet tu kymmenien kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden työ pa ja- ja työryhmätyöskentelyn merkitystä vuorovaikutuksen to teut ta ja na. Niihin laadittu aineisto on

8 ollut laaja ja siihen pe reh ty mi nen on vaatinut paneutumista, joka lyhyissä työ pa jois sa ei aina ole ollut mahdollista. Laadituista maankäyt tö vaih to eh dois ta on pyritty saamaan erilaisia ja sen saa vut ta misek si niiden työstäminen on vaatinut monin paikoin voi ma kas ta asioiden yleistämistä jopa kärjistämistä. Vaih to eh to jen kuvauksen selkeyttämiseksi ja arvioinnin hel pot ta mi sek si olisi ollut tarpeen vielä kiteyttää ja tiivistää vaih to eh to jen oleellisimmat ominaisuudet, jolloin niiden erot olisivat hel pom min havaittavissa. Koko maakunnan kehityksen kannalta keskeistä on Tam pe reen keskusseudun elinvoimainen kehitys, jolle pyritään luo maan mahdollisuuksia sekä Tampereen kaupunkiseudun ra ken ne suun nitel man uudistamisella että Pirkanmaan maa kun ta kaa val la. Näiden pitkän tähtäimen suunnitelmien val mis te lu on jatkossa nivottava yhteen tiiviiksi kump pa nuus hank keek si. Tässä yhteydessä on varattava riittävästi aikaa myös kuntakohtaisille neuvotteluille, jotta kuntien tavoitteet aluei den sa kehittämisestä voidaan määritellä yhteistyössä esi mer kik si keskustatoimintojen alueiden osalta. Kuntien nä kö kul mas ta on tärkeää, että maakuntakaava on mah dollis ta va ja joustava strateginen kaava suurelle väes tön kas vul le ja merkittävien työpaikka-alueiden ja palvelukeskusten ke hit tä mi sel le. Elinkeinojen sijoittumisen tulee tukea mo ni kes kuk sis ta aluerakennetta ja toiminnoiltaan sekoittunutta yh dys kun ta ra ken net ta alueiden ominaispiirteet huomioon ot taen. Asuminen, palvelut ja työpaikat tulee olla hyvin saa vu tet ta vis sa ja sijoittua olevia rakenteita hyödyntäen sekä ym pä ris töä säästäen, jolloin vähennetään myös liikkumisen tar vet ta. Kaupan palveluverkko on erityisen suuressa murroksessa ja on mahdollista, että verkkokaupan merkitys kehittyy voi mak kaam min kuin nyt osaamme arvioida. Tämän kehityksen vai ku tuk set kaavan merkintöihin pitää arvioida. Tampereen kaupunkiseudun yhteinen jäteveden kes kus puh dis ta mo kysymys tulee ratkaista maakuntakaavassa. Myös energiamarkkinoilla on tapahtumassa muutoksia, jois sa öljyyn ja kaasuun nojaava energiantuotanto korvataan ener gia puul la tai muulla vastaavalla. Tämän eri tyis ky sy myk sen ratkaiseminen terminaaleineen ja käsittelyalueineen vaa tii seudullista tarkastelua. Laadituista maakuntakaavan maankäyttövaihtoehdoista ei mi kään sellaisenaan sovellu Pirkanmaan maa kun ta kaa va luon nok sen laadinnan pohjaksi Tampereen kau pun ki seu dul la eikä myöskään Ylöjärvellä. Vaihtoehtojen hyvät omi nai suu det voidaan koota yhteen ja käyttää niitä maa kun ta kaa van laadinnan pohjana. Tampereen kaupunkiseudun kun nat uudistavat yhteistyössä tämän vuoden aikana vuon na 2010 kuntien valtuustoissa hyväksyttyä ra ken ne suunni tel maa. Uudistetussa rakennesuunnitelmassa 2040 esitetyt rat kai-

9 sut lähivuosikymmenille ovat parhaat ja realistisimmat rat kai sut myös tulevaan maakuntakaavaan. Yksi Ylöjärven yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävä maa kun takaa vas sa ratkaistava asia on läntinen ratayhteys, jo ka on mukana jokaisessa maankäyttövaihtoehdossa uu te na kolmostien suuntaisena yhteytenä. Kesällä 2013 val mis tu nut liikenteellinen tarveselvitys päätyi siihen joh to pää tök seen, ettei ratayhteydelle ole liikenteellistä tarvetta. Len to ken tän matkustajamäärän pitäisi kokemusten mukaan kas vaa miljoonaan vuotuiseen matkustajaan, jotta se tar vit si si raideyhteyttä. Lentokentän kehittäminenkään ei siis tue raideliikenteen rakentamista. Raideyhteyden ra ken ta mi nen ja järjestelyratapihan siirto ovat teknisesti vaikeita to teut taa ja suuruudeltaan noin miljardin euron inves toin ti hank kei na täysin epärealistisia lähivuosien in ves toin ti koh teina, jotka eivät myöskään tuo lisäarvoa joukkoliikenteen ase man vahvistamiseen. Tässä suunnittelun vaiheessa on tär keää tutkia vakavasti myös vaihtoehtoja, jossa läntistä ra ta yh teyt tä ei rakenneta vaan rataa kehitetään lisäraitein ny kyi ses sä käytävässään. Maankäyttövaihtoehtoihin esitetty liikennejärjestelmän ke hit tä mi nen näyttää tuottavan mittavia tieinvestointeja, jotka vai ku tus ten arvioinnin mukaan jäävät osittain vajaakäyttöön. Lii ken ne jär jes telmän arviointi on hyvä tehdä jatkossa eri nä kö kul mis ta, jolloin ratkaisuiksi valikoitunee re surs si te hok kai ta toimia. Jatkossa on syytä arvioida myös vaihtoehtojen vai ku tuk set liikenteen vähentämisen tavoitteisiin ja kul ku ta pa osuuk siin. Tarkastelussa on esitetty vielä puutteellisesti kä ve lyn ja pyöräilyn aktiivinen kehittämisen näkökulma ja sii hen liittyvä joukkoliikenteen matkaketjuajattelu sekä näi den keinojen positiivinen vaikutus kaupunkiliikenteeseen, lii ken teen energiankulutukseen ja kokonaiskustannuksiin. Tä mä kehityspolku voi olla myös maakunnan kilpailukykyä pa ran ta va tekijä. Seudun kunnista Kangasalla ja Ylöjärvellä on te keil lä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmat. Viherverkkoa ei ole vaihtoehdoissa esitetty kehitettäväksi maan käytön kohteeksi, vaikka lisääntyvän väestön ja ku lu tus pai neen kasvun vaikutuksesta viherverkon rooli muuttuu oleel li ses ti muutos- ja kasvualueilla. Maa kun ta kaa va luon nok sen laadinnassa tähän on syytä kiinnittää huomiota. Vaikutusten arvioinnissa on tässä vaiheessa jäänyt heikolle vaih toeh to jen yhdyskuntatalouden ja energiatehokkuuden ar vioin ti, jotka ovat vaihtoehtojen toteutuskelpoisuuden ar vioin nin kannalta oleellisia. Myös yhdyskuntarakenteen ja in ves toin tien resurssitehokkuus vaatii esitettyä enemmän ar vioin tia. Ylöjärven palvelukeskusverkko on esitetty maan käyt tö vaih to eh dois-

10 sa samanlaisena. Ylöjärven keskusta on esitetty kun ta kes kuk se na, Kuru paikalliskeskuksena ja Viljakkala maa seu tu kes kuk se na. Sekä Kuru että Viljakkala ovat Ylö jär ven paikalliskeskuksia. Maaseutukeskuksina tulee esittää jat kos sa myös maaseudun kylät, joissa on palveluita. Ylöjärven kaupunginvaltuuston kevään 2013 linjauksen mu kaan Ylöjärven pitkän tähtäimen raideliikenteen ke hit tä mis vaih to eh to on katuraitiotie. Ylöjärven yhdyskuntarakenteen ke hit tä mi sen kannalta merkittävimpiä kasvun alueita ovat kes kus ta, Siltatien alue, Mäkkylä-Teivaalan alue ja Met sä ky lä. Näiden keskusten kehittäminen edistää Ylöjärven yh dys kun ta ra ken teen eheyttämistä ja tiivistämistä sekä ka tu rai tio tie tä joukkoliikenteen raideratkaisuna. Katuraitiotie on mo nel la tapaa paras pitkän tähtäimen joukkoliikenteen ratkaisu Ylö jär vel lä. Lähijunaliikenne ei ole realistinen eikä myös kään paras ratkaisu Ylöjärven osalta mm. mittavien kus tan nus ten, vähäisten asemien ja heikon vuorovälin vuoksi. Ylöjärven keskustan alueelle kaupunki tavoittelee noin 6000 uut ta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Ainoastaan Pla nee tat ja Tähdet vaihtoehdoissa on arvioitu Ylöjärven kes kus tan kasvavan tällä volyymilla. Toinen merkittävä kasvun suun ta on Siltatien alue, jonne kaupunki tavoittelee 5000 uut ta asukasta ja uutta lähipalvelujen paikalliskeskusta. Kai kis sa maankäyttövaihtoehdoissa Siltatien kasvu on arvioitu tä män suuntaisesti. Merkittävä ratkaistava asia tulevassa maakuntakaavassa on Mäk ky lä Teivaalan alueen kehittäminen, johon nykyinen maa kun ta kaa va ei anna mahdollisuutta. Kaupunkiseudun ra ken ne suun ni tel mas sa 2030 alueelle tavoiteltiin 5500 asu kas ta ja 500 työpaikkaa sekä lähijunan asemaa. Tämän het ken arvion mukaan kaupunki tavoittelee alueelle noin 4000 uutta asukasta, katuraitiotietä, lähipalvelujen pai kal lis keskus ta ja katuraitiotien asemaa. Tällä vä him mäis mi toi tuk sel la palvelujen saavutettavuus sekä lähipalvelujen että jouk ko lii ken teen osalta on riittävä. Maan käyt tö vaih to eh dois ta on ainoastaan Planeetat vaihtoehdossa riittävä 4500 asuk kaan väestöpohja alueen kehittämiseen, joskaan rau ta tie-rat kai sul le se ei riitä. Aurinko 2 ja Tähdet vaihtoehtojen esit tä mä asukkaan asuntoalue ei riitä tur vaa maan alueelle omaa lähipalvelujen paikalliskeskusta, minkä vuok si ratkaisut eivät ole näiltä osin hyväksyttäviä. Merkittävä pientalojen kasvutaajama on Ylöjärvellä Met sä ky lä, jonne tavoitellaan 2000 uutta asukasta nykyisten noin 3000 asukkaan lisäksi. Metsäkylän kehittäminen on mukana kai kis sa maankäyttövaihtoehdoissa uuden asuk kaan alueena. Alueella on jo nyt hyvät lähipalvelut ja jouk ko lii ken teen yhteys bussilla, mitä tullaan jatkossa myös ke hit tä mään.

11 Uutena täydennettävänä ja kehitettävänä alueena on maa kun ta kaava luon nok ses sa tarpeen tutkia myös Vuo ren taus tan alueen laajentamista asuntoalueena tai sekoittuneena ra ken tee na länteen ja Kolmenkulman yritysalueen kyt ke mis tä siihen. Kokonaisuus voi tukeutua Vuorentaustan pal ve lui hin, mutta myös kytkös Tampereen Tesoman kehittämiseen on tarpeen selvittää. Siivikkalan merkittävään kasvuun löytynee kaupungilta re surs se ja pitemmällä tähtäimellä vuoden kuluttua. Sii vik ka la muodostaa oman paikallisen lähipalvelukeskuksen ja alue voidaan merkitä maakuntakaavaan taa ja ma toi min to jen alueena. Siivikkalan joukkoliikenneratkaisuna on to den nä köi ses ti taloudellisin bussiliikenteen laatukäytävä tai ka tu rai tio tien haara Pohtolankatua pitkin. Siivikkalanlahden ylit tä vä katuraitiotien linjaus on epärealistinen ja tarpeettoman kal lis. Aurinko 1 -vaihtoehdon esittämä asukkaan kas vu nykyiselle noin 3000 asukkaan pientaloalueelle lienee epä rea lis ti nen. Siivikkalan alueen ja Mäkkylä-Teivaalan alu een maankäytön volyymia ja alueiden kytkeytymistä on tar peen tutkia lisää maakuntakaavaluonnoksen valmistelun yh tey des sä. Ylöjärven työpaikka-alueet on kaikissa maan käyt tö vaih to eh dois sa esitetty samanlaisina. Elovainion ja Kolmenkulman vä li nen vyöhyke on jatkossakin merkittävä työpaikkojen ke hit tä mi sen alue Ylöjärvellä. Jatkossa on tarpeen tutkia alu een kytkeytymistä sekoittuneena rakenteena Vuo ren taus taan liittäen ja mahdollisesti osana Tampereen Tesomaa. Työ paik ka-alu ee na kehitetään myös Uusi-Kuruntien vartta. Oheismateriaali Lisätiedot - Lausuntopyyntö - Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Pirkanmaan maan käyt tö vaih toeh dot ja vaikutusten arviointi kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi, puh , ritva.kangasniemi(at)ylojarvi.fi Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunkikehitysjaosto päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maan käyt tö vaih to eh dois ta annetaan Pirkanmaan liitolle edellä oleva lau sun to. Päätös Hyväksyttiin

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 2011-2012 ALOITUSVAIHE Käynnistäminen (MKV), Ohjelmointi, OAS (MKH) GIS-pohjainen palautesovellus (INSPIRE) Selvitykset, Maankäyttövaihtoehdot Viranomaisneuvottelu

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 29 26.01.2015. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 112/08.088/2014 KAUPHALL 26.01.2015 29. Seutuhallituksen päätös

Kaupunginhallitus 29 26.01.2015. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 112/08.088/2014 KAUPHALL 26.01.2015 29. Seutuhallituksen päätös Kaupunginhallitus 29 26.01.2015 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 112/08.088/2014 KAUPHALL 26.01.2015 29 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Seutuhallituksen päätös Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Joukkouttava prosessi Yhdyskuntarakenteen nykytilanteen analysointi 2012 Maankäyttövaihtoehtojen laadinta keväällä 2013 Työpajat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle

Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle Kaupunginvaltuusto 75 23.05.2013 Kaupunginhallitus 254 03.06.2013 Koulutuslautakunta 73 10.09.2013 Valtuustoaloite musiikkiluokkatoiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle 353/01.015/2013 KAUPVALT 23.05.2013

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma; ohjelman hyväksyminen

Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma; ohjelman hyväksyminen Tekninen lautakunta 66 23.04.2015 Kaupunginhallitus 195 25.05.2015 Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma; ohjelman hyväksyminen 348/07.074/2013 TEKLTK 23.04.2015 66 Ylöjärvelle on laadittu kävelyn

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Osayleiskaavaluonnosten kuvaus

Osayleiskaavaluonnosten kuvaus Yhdyskuntalautakunta 93 16.09.2014 Kaupunginhallitus 174 24.09.2014 Lausunto Keran osayleiskaavan luonnosaineistosta (Espoon kaupunki) 698/10.02.02/2014 YLK 16.09.2014 93 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 2026

Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 2026 Koulutuslautakunta 14 16.02.2016 Koulutuslautakunta 29 12.04.2016 Koulutuslautakunta 61 14.06.2016 Koulutuslautakunta 76 06.09.2016 Koulutuslautakunta 90 19.10.2016 Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vihannin keskustassa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän.

Vihannin keskustassa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän. Maankäytön 23 08.12.2016 suunnittelutoimikunta Maankäytön 6 13.02.2017 suunnittelutoimikunta KAUPUNGINHALLITUS 80 20.02.2017 Asuntoalueet yleiskaavassa 101/10.1002.100202/2017 MST 23 Raahen keskustan alueella

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 93 17.03.2014 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 11 15.01.2015 Kunnanhallitus 53 02.02.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMAN 2040 HYVÄKSYMINEN 453/10.02.00/2013 KHAL 17.03.2014 93

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Vihannissa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän.

Vihannissa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän. Maankäytön 12 18.03.2015 suunnittelutoimikunta KAUPUNGINHALLITUS 161 20.04.2015 Tonttitarjonta ja maanhankinta / Raahen keskustan pohjoisosa 199/10.1000.100001/2015 MST 12 Tonttitarjonta Koko Raahen keskustan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAT ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAT ALKAEN Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16 19.02.2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 39 15.04.2015 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 37 26.04.2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 68 21.09.2016 ESI- JA PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot