KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro asia 54 ASEMAKAAVASEOSTUS KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Harjavallan kaupungin 5 Sievarin kaupunginosan korttelin osaa, korttelia 14 sekä katualuetta. Sitovat tonttijaot: 5 Sievarin kaupunginosan korttelin tontti 2. aatija: Harjavallan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Keskustie 5 B, 290 Harjavalta

2 2 SISÄTÖ SISÄTÖ ERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen liiteasiakirjat TVISTEMÄ ÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus uonnonympäristö Rakennettu ympäristö ohjavesi Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys ja muut suunnitelmat Kaavan pohjakartta ASEMAKAAVASUUNNITTEUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelutarve Suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset pohjaveteen ja ilmaan Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenteeseen Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Yhteenveto vaikutuksista ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...

3 1. ERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 5 Sievarin kaupunginosan korttelin osaa ja korttelia 14 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 5 Sievarin kaupunginosaan kortteliin tontti 2 sekä suojaviheraluetta. Asemakaavan muutoksen voimaan tullessa kumoutuvat alueella aiemmin voimassa olleet asemakaavat. Asemakaava-alueella tulee olla sitova tonttijako. Kaavaan sisältyy sitova tonttijako: 5 Sievari, kortteli, tontti 2. Vireille tulosta on ilmoitettu: lehtikuulutus Sydän- Satakunta, asianosaisille kirjeitse Kaupunkikehityksen lautakunta: / 46 Kaupunkikehityksen lautakunta:.12.14/ Kaupunginhallitus: Selostusteksti on päivitetty: Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Harjavallan keskustaajamassa, Sievarin teollisuusalueella Juustokivenkadun länsipuolella. Alue on rajattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekartoille. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Ketunkivenkadun asemakaavan muutos. Kaavan tarkoituksena on osoittaa Valtasata Oy:n teollisuus- ja varastotonttiin lisäaluetta. 1.4 Selostuksen liiteasiakirjat - osallistumis- ja arviointisuunnitelma; - kaavoitustilannekartta; - osallisten maanomistajien luettelo; - tilastolomake.

4 4 2. TVISTEMÄ Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa Valtasata Oy:n teollisuus- ja varastotonttiin Sievarissa laajennusaluetta. Yritykselle on luovutettu vuokralle korttelin 14 kattava n. 6 ha laajuinen tontti, johon osoitetaan yrityksen hakemalla kaavamuutoksella n. 3 ha lisäaluetta, jotta tontin käyttö voidaan suunnitella järkevästi. Nykyisessä asemakaavassa osoitettua Ketunkivenkatua ei suunnittelualueen osalta ole rakennettu eikä sen rakentamista ole suunnitelmissa. Katuosuus voidaan liittää osaksi tonttia, koska sitä ei tarvita kauttakulkuun. Tontti tulee pääasiassa Valtasiirto Oy:n käyttöön. Yritys huolehtii mm. Harjavallan Suurteollisuuspuiston sisäisistä kuljetuksista ja on laajentamassa toimintaansa Suurteollisuuspuiston yritysten tarvitsemiin terminaalitoimintoihin ja rautatiekuljetuksiin Harjavallan ja orin sataman välillä. Tontille tulisi myös Valtasata Oy:n toimisto. Kaava-alueelle tehdään sitova tonttijako kaavan yhteydessä. 3. ÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Sievarin kaupunginosassa. Kaava-alue on osa Sievarin yritysalueen laajennusaluetta uonnonympäristö Kaava-alue on kuivaa kangasmetsää, jossa on tehty avohakkuu syksyllä 14. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja yleiskaavan perusteella eikä viereisen Sievarin hienokuona-alueen luontoselvityksen (12) perusteella, joka kattoi myös tämän alueen Rakennettu ympäristö Kaava-alue ja sen viereiset tontit ovat rakentamattomia. ähimmät rakennukset ovat Sievarin teollisuus- ja varastorakennuksia. Tontin länsipuolella on käynnissä Boliden Harjavalta Oy:n hienokuonan sijoitusalueen rakentaminen. Tonttien välissä on n. 100 m leveä suojametsä. Varsinaiselle hienokuonan varastointialueelle tontilta on matkaa yli 0 m ohjavesi Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen koillispuolella n. 300 metrin päässä kaava-alueen reunalta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue (Järilänvuori 07951, I lk.) Maanomistus Kaupunki omistaa koko kaava-alueen. Kaavamuutoksen hakija on vuokrannut nykyisen, n. 6 ha laajuisen kaavan mukaisen tontin kaupungilta.

5 5 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualuetta koskee.3. lainvoimaiseksi tullut maakuntakaava, jossa alue on osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi (T) Yleiskaava Alueella on lainvoimaiseksi tullut oikeusvaikutteinen Keskustaajaman osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) sekä katualueeksi Asemakaava Kaava-alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat: lainvoimaiseksi tullut asemakaava nro 239, jossa on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-9) sekä katualuetta, lainvoimaiseksi tullut asemakaava nro 254, jossa on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta () sekä lainvoimaiseksi tullut asemakaava nro 255, jossa on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta () Rakennusjärjestys ja muut suunnitelmat Harjavallan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa Kaavan pohjakartta Kaavan pohjakartta 1:00 on pienennös digitaalisesta 1:500 mittakaavaan laaditusta kantakartasta. Kaavan pohjakartalla ylläpidetään yleinen tieverkko ja rakennukset vuosittain ajantasaisina. Kiinteistörajat ja -tunnukset perustuvat kaupungin kiinteistörajakarttaan, jota pidetään jatkuvasti ajan tasalla. ohjakarttaa on kaavan laadintavaiheessa täydennetty maastomittauksin. Kartan hyväksymisestä on merkintä asemakaavakartalla. 4. ASEMAKAAVASUUNNITTEUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelutarve Tontin vuokralaisena oleva Valtasata Oy on hakenut kaavamuutosta, jotta tontin koko ei lähitulevaisuudessa rajoittaisi yrityksen kasvumahdollisuuksia, koska yritys on laajentamassa toimintaansa mm. paljon varastointitilaa vaativiin toimintoihin, eikä nykyisen tontin arvioida olevan riittävän suuri. Valtasata Oy on varannut kaupungilta koko kaavamuutoksen kohteena olevan rakennuskorttelin. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen Kaupunki tekee asemakaavat ja niiden muutokset omana työnä. Kaavamuutos käynnistyi hakemuksen perusteella ja kaupunkikehityksen lautakunta päättää vireilletulosta ja luonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaupunkikehityksen lautakunta hyväksyy kaavan nähtävillepanoa ja kuulemista varten. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja osallisten maanomistajien luettelo on kaavaselostuksen liitteenä.

6 6 Asemakaavaa laadittaessa on kuultu kaupungin teknistä mestaria, vesihuoltoteknikkoa ja ympäristöinsinööriä. Kaava-alueen maanomistajille ja tontin vuokraoikeuden haltijoille sekä naapureille on lähetetty tiedote, OAS ja kaavaluonnos valmisteluvaiheen osallistumismahdollisuutta varten. Kaavaratkaisusta on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaupunkikehityksen lautakunta päätti kaavaluonnoksen nähtävillepanosta ajalle Kaavasta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunkikehityksen lautakunta Asemakaavaehdotuksen nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistaan Sydän-Satakunta -lehdessä. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää kaupungin ilmoitustaululla yhdyskuntasuunnittelussa ja kirjastossa. isäksi Internetissä Harjavallan kaupungin sivulla julkaistaan kuulutus ja kaavakartta. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on parantaa Valtasata Oy:n ja Valtasiirto Oy:n toiminta- ja kasvuedellytyksiä. Kaavamuutoksella osoitetaan teollisuus- ja varastotonttiin laajennusalue. Valtasata Oy:lle on luovutettu vuokralle korttelin 14 kattava n. 6 ha laajuinen tontti, johon osoitetaan yrityksen hakemalla kaavamuutoksella n. 3 ha lisäaluetta, jotta tontin tuleva rakentaminen voidaan suunnitella järkevästi. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Kaavaratkaisu perustuu hakemukseen ja käytyihin neuvotteluihin. Hakijalla on tarve saada laajempi tontti, koska yritys kasvaa voimakkaasti laajentaen toimintaa mm. rautatiekuljetuksiin. Muita tarkoitukseen sopivia alueita yrityksellä ei ole käytettävissä eikä kaupungilla muuta tarpeeksi laajaa aluetta tarjottavana. Juustokivenkadun sekä Hiirijärventien ja kantatien 43 uuden risteyksen valmistuttua kaava-alueen logistinen sijainti on hyvä. Nykyisessä asemakaavassa osoitettua Ketunkivenkatua ei suunnittelualueen osalta ole rakennettu eikä sen rakentamista ole suunnitelmissa. Katuosuus voidaan liittää osaksi tonttia, koska sitä ei tarvita kauttakulkuun. Alun perin katu on tarkoitettu sen varrelta luovutettavien pienten tonttien käyttöön, mutta nyt alue käytetään yhtenä tonttina. Kujaveräjänkatu on kaavoitettu aikanaan Sievarin laajennusalueen päähän kokoojakaduksi ja katualue on siksi peräti m leveä, kun esim. Hietametsänkadun katualue on 14 m leveä. Katualuevarausta voidaan kaventaa, josta tonttia tulee n m 2 lisää. Suunnittelussa ei tullut esille muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Kaavasuunnitelman vaihtoehtona asemakaavan voisi jättää entiselleen.

7 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset 7 Kaavalla osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta () 9,247 ha. Rakennusten suurin sallittu korkeus on ja tehokkuusluku on 0,30, joten rakennusoikeutta on 2754 krs-m 2. Rakennusoikeus on kokonaan käyttämättä. Kaavalla osoitetaan: - teollisuusaluetta 9,247 ha - suojaviheraluetta 0,1016 ha Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 9,363 ha. Tällä asemakaava-alueella on oltava sitova tonttijako rakennuskorttelialueilla. Tonttijako sisältyy asemakaavaan. Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat kaavakartalla ja tilastolomake on kaavaselostuksen liitteenä. 5.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luonnonympäristöön Kaava-alueesta tulee pääosin rakennettua aluetta, joten kangasmetsä muuttuu pysyvästi. Alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja, joten vaikutukset eivät ole merkittäviä Vaikutukset pohjaveteen ja ilmaan Tontille suunnitellaan korjaamo- ja terminaalitoimintoja, joiden vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä. ohjavesialueelle on matkaa 300 metriä. Vaikutuksia pohjaveteen ei ole odotettavissa. Jos alueelle myöhemmin suunnitellaan ympäristölupaa edellyttävää toimintaa, jolla on haitallisia vaikutuksia ympäristöön, käsitellään vaikutukset ao. lupaprosessin yhteydessä Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenteeseen Raskas liikenne järjestetään kantatieltä 43 Hiirijärventien ja Sievarinkadun kautta Juustokivenkadulle, josta tulee liittymä tontille. iikenne on yksikkömäärältään aluksi noin yksikköä päivittäin, joka liikenne jää pois kantatieltä 43 Sievarinkadun kautta yytikänkadulle, Valtasiirron nykyiselle tontille. Myöhemmin päivittäinen määrä on arviolta 30 yksikköä. iikennemäärän ei arvioida aiheuttavan Juustokivenkadulla sujuvuusongelmia Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Valtasiirto Oy työllistää Harjavallan Suurteollisuuspuistossa n. 100 henkilöä. Kaavamuutos vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä, koska uudelle tontille voidaan rakentaa laajemmat korjaamo- ja varastotilat kuin nykyiset tilat yytikänkadulla ovat. Kaavamuutos mahdollistaa yritykselle varastointimahdollisuuksien puolesta rautatieliikenteen aloittamisen, joka työllistää vuoden alusta alkaen n. 24 henkilöä. isäksi yritys aikoo aloittaa ter-

8 minaalitoiminnot, joihin syntyy myös työpaikkoja. Sosiaalisena vaikutuksena työpaikkojen lisääntyminen on positiivista. Yrityksen toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta kasvumahdollisuuksien luominen on tärkeää. Yritysten taloudellisella menestyksellä on merkitystä myös kaupungin kannalta Yhteenveto vaikutuksista Vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä. Kaava-alueen sijainti nykyisen teollisuusalueen sisällä on edullinen, koska uusia toiminnasta häiriintyviä kohteita ei ole. Kaavamuutos mahdollistaa Valtasiirto Oy:n toiminnan laajentamisen. Vaikutukset elinkeinotoimintaan ovat positiiviset ja alueelle syntyy uusia työpaikkoja. Kokonaisuutena arvioiden kaavamuutoksen vaikutukset ovat myönteiset. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Harjavallan kaupunki vuokraa kaavamuutoksen hakijalle tontin lisäalueen sen jälkeen, kun asemakaava on tullut voimaan. Hakija aikoo ostaa tontin omakseen lähivuosina. Asemakaava ja tonttijako laaditaan hakijan kustannuksella. Hakija vastaa määräalan luovutuksesta aiheutuvan lohkomisen kustannuksista. Tontin rakentamisesta vastaa tontin haltija. Alustava rakentamisaikataulu on seuraava: - rakennusluvat tammikuu 15 (nykyiselle tontille) - maarakennustyöt helmi toukokuu 15 - kuljetuspuolen toimitilat Valtasiirrolle v. 16 alkuun mennessä - ValtaSadan ja Valtasiirron konttorit syksyyn 16 mennessä - terminaali Valtasiirrolle v. 16 loppuun mennessä - rakennusten kerrosala yhteensä m2 Kaavamuutos ei aiheuta kaupungille uutta kunnallistekniikan rakentamistarvetta, koska kaava-alueelle on syksyllä 14 valmistunut Juustokivenkadun eteläosa. Hietametsänkadun osalta tontin tuleva toiminta nopeuttaa kadun asfaltointitarvetta yhdessä alueen muiden yritystoimintojen ohella. Harjavallassa Jari rehti kaupungingeodeetti

9 KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:3000 HARJAVATA Asemakaavan muutos koskee: 5 Sievarin kaupunginosan korttelin osaa ja korttelia 14 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 5 Sievarin kaupunginosaan kortteliin tontti 2 sekä suojaviheraluetta. Kaavaan sisältyy sitova tonttijako, kortteli tontti 2. Asemakaavamerkinnät ja määräykset: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan liittyviä toimistotiloja. Tontille on varattava yksi autopaikka teollisuustilojen 100 kerrosneliömetriä kohti ja yksi autopaikka toimistotilojen 50 kerrosneliömetriä kohti. Rakennusten etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään 5 metriä, ellei asemakaavassa ole toisin osoitettu tai mikäli rajanaapuri ei anna suostumusta rakennuksen sijoittamiseen lähemmäksi rajaa. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. ASEMAKAAVAEHDOTUS p7 403:3: p 403:4:11 403:7: :7:2 5 SIEVARI 3267 T-9 p33 p32 403:4:11 p74 40 p :4:11 p0 p1 KETUNKIVENKATU HIETAMETSÄNKATU T :7: p52 p SIEV Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. Kaupunginosan numero. Kaupunginosan nimi. Korttelin numero JUUSTOKIVENKATU 403:3:2 2 JUUSTOKIVENKATU Tontin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun :3: EV p35 p KTY-1 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Rakennusala. Harjavalta Kaupungingeodeetti Jari rehti ohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a :n mukaiset vaatimukset. Kaupungingeodeetti Jari rehti 31.5 Harjavalta 403:5:249 KUJAVERÄJÄNKATU p p102 p50 403:5: rp 95:0:43 kv :0:23 kv

10 OISTUVA ASEMAKAAVA 1:3000 oistuva asemakaava-alue. oistuvat asemakaavamerkinnät: T-9 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan liittyviä toimisto- ja myymälätiloja. Tontille on varattava yksi autopaikka teollisuustilojen 100 kerrosneliömetriä kohti ja yksi autopaikka toimisto- ja myymälätilojen 50 kerrosneliömetriä kohti. Rakennusten etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 5 metriä, ellei asemakaavassa ole toisin osoitettu tai mikäli rajanaapuri ei anna suostumusta rakennuksen sijoittamiseen lähemmäksi rajaa. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan liittyviä toimistotiloja. Tontille on varattava yksi autopaikka teollisuustilojen 100 kerrosneliömetriä kohti ja yksi autopaikka toimistotilojen 50 kerrosneliömetriä kohti. Rakennusten etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään 5 metriä, ellei asemakaavassa ole toisin osoitettu tai mikäli rajanaapuri ei anna suostumusta rakennuksen sijoittamiseen lähemmäksi rajaa. Katu T KETUNKIVENKATU HIETAMETSÄNKATU SIEVARI T JUUSTOKIVENKATU KTY MITTAKAAVA 1: KUJAVERÄJÄNKATU kv Eurantie 32.5 kv

11 rp rp EV 5 SIEVARI p p rp7 403:3: rp 403:4: :7:2 403:7: rp m² :7:2 403:4:11 p33 p32 p74 p p0 KETUNKIVENKATU p1 76 HIETAMETSÄNKATU :4: JUUSTOKIVENKATU 403:4: :7: p p :3: SITOVA TONTTIJAKO 1: HARJAVAAN KAUUNKI Kiinteistöinsinööri Tonttijaon hyväksymispäivä ja pykälä KOORDINAATTIUETTEO, TONTIN TAITEISTEET N:O X Y Kartta nro Kaupunginosa Kortteli Tontti 5, SIEVARI 2 Karttalehti Asemakaavan hyväksymispäivä ja numero ohjakartan hyväksyi ja tonttijaon laati Tasokoordinaatisto GK22 TONTTIEN MUODOSTUMINEN 1 iirt. AH Jari rehti Nro Yht m² Osat m² Kiinteistö 160 Tark. JS 763 Korkeusjärjestelmä N :403:3:31 Ventonmetsä 90 79:403:4:11 apilankangas :403:7:2 Kallinkangas : Sievarin Marjala 0 3: 31.5 KUJAVERÄJÄNKATU :5: p p102 p50 403:5: rp kv 95:0:43 KOORDINAATTIUETTEO, TONTIN RAJAISTEET N:O X Y p rp rp rp rp rp :0:23 kv

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot