Bryssel, 03.IX.2008 K(2008)4682. N 58/2008 Suomi Yksittäinen tuki Neste Oil Oyj:lle NExBTL-biodieselillä tehtävää kokeiluhanketta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bryssel, 03.IX.2008 K(2008)4682. N 58/2008 Suomi Yksittäinen tuki Neste Oil Oyj:lle NExBTL-biodieselillä tehtävää kokeiluhanketta varten"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 03.IX.2008 K(2008)4682 Asia: N 58/2008 Suomi Yksittäinen tuki Neste Oil Oyj:lle NExBTL-biodieselillä tehtävää kokeiluhanketta varten Arvoisa Herra ulkoministeri, 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 31. tammikuuta 2008 validoidulla sähköisellä SANI 942 -ilmoituksella yksittäisestä tukitoimenpiteestä, joka käsittää liikenteessä käytettävän NExBTL (Next Generation Biomass to Liquid) biodieselin (toisen sukupolven biopolttoaine) ja NExBTL-biodieseliä sisältävien polttoaineseosten koeluonteiseen valmistukseen myönnettävän verovapauden ja veronalennuksen, jäljempänä (toimenpide). Suomen viranomaiset toimittivat asiasta lisätietoja 8. toukokuuta 2008 ja 8. heinäkuuta 2008 päivätyillä kirjeillä. 2. TOIMENPITEEN KUVAUS 2.1. Toimenpiteen keinot ja tavoite 2. Toimenpide käsittää täyden vapautuksen valmisteveroista (energiavero ja huoltovarmuusmaksu 1 ) toiminnan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Sitä seuraavina vuosina Suomi kantaa energiaveroa 0,0446 euroa litralta (31. joulukuuta 2010 asti). Tavanomainen energiavero olisi 0,364 euroa litralta. 3. Toimenpiteen tarkoituksena on käytännön kokeen toteutus kyseisellä uudella toisen sukupolven biopolttoaineella. Tavoitteena on analysoida uuden polttoaineen teknistä 1 Huoltovarmuusmaksua peritään energiaveron lisäksi, ja sen suuruus on 0,035 euroa litralta dieseliä (rikkipitoisuus enintään 10 mg/kg) ja/tai vastaavaa polttoainetta. Maksulla katetaan kustannukset, joita valtiolle aiheutuu polttoaineiden varmuusvarastojen ylläpidosta. Huoltovarmuusmaksu on osa valmisteveroa, jota peritään energiatuotteista yhteisön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sekä huoltovarmuusmaksu että energiavero lasketaan 15 celsiusasteen lämpötilassa olevalle tuotteelle (nk. normaalilitra). Ulkoministeri Alexander STUBB Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgiё Puhelin: (32-2)

2 elinkelpoisuutta ja sen avulla joukkoliikenteen ja jätteenkeräyksen NOx-, CO-, CH-, CO2- ja hiukkaspäästöjen vähenemisenä saavutettavia ympäristöhyötyjä Tukea saava biopolttoaine 4. Tukea saava biopolttoaine on liikenteessä käytettävä nestemäinen polttoaine, jota tuotetaan biomassasta. Tukea saavien nesteiden on täytettävä energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 2 (energiaverodirektiivi) 16 artiklassa säädetyt edellytykset. Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta (kasvi- ja eläinaineet mukaan luettuina), metsätaloudesta ja niihin liittyvästä teollisuudesta peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja jätetuotteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa. 5. NExBTL-biodieseliä voidaan sekoittaa perinteiseen dieselpolttoaineeseen tai käyttää sellaisenaan, ja se soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin. Tuotettaessa nestemäisiä polttoaineseoksia ainoastaan polttoaineen biohajoava osa saa tukea Tuensaaja 6. Suomen viranomaiset katsovat, että toimenpiteen tuensaaja on Neste Oil Oyj. Neste Oil Oyj on velvollinen maksamaan sovellettavaa energiaveroa voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Neste Oil Oyj tuottaa nyt kyseessä olevan polttoaineen. Se myös hyötyy polttoaineen kysynnän kasvusta ja sille karttuu teknistä kokemusta ja osaamista, kun lähijoukkoliikenteen harjoittajat ja jätteiden keruusta vastaavat yritykset käyttävät kokeiluluonteisesti NExBTL-biodieseliä. 7. Toimenpide koskee pääkaupunkiseudulla suurin piirtein puolta lähijoukkoliikenteen busseista ja suurinta osaa jäteautoista. Toimenpide pannaan täytäntöön seuraavalla tavalla. 8. Neste Markkinointi Oy (polttoaineen tuottajan Neste Oil Oyj:n tytäryhtiö) jakaa polttoaineen lähijoukkoliikenteen ja jätekeräysalan palveluntarjoajille pääkaupunkiseudulla vapaaehtoisuuden pohjalta. Kyseiset palveluntarjoajat löydettiin neuvotteluissa, joihin osallistuivat Neste Markkinointi Oy, yritykset, Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta YTV ja Helsingin liikennelaitos HKL. 9. NExBTL-biodieseliä käyttäville yrityksille aiheutuisi suuremmat kustannukset kuin perinteisiä polttoaineita käyttäville palveluntarjoajille. 10. NExBTL-biodieselin markkinoillepääsyn varmistamiseksi tarvitaan kannustimia, sillä yritykset käyttävät sitä vasta sitten, kun kokonaiskustannukset alenevat. Toimenpiteellä pyritään alentamaan NExBTL-biodieselin hintaa perinteisen liikennepolttoaineen hintaan verrattuna. Tästä syystä valtiovarainministeriö edellyttää, että veronalennukseen perustuva kustannusten vähennys siirretään energian loppukäyttäjien eli lähijoukkoliikenneyhtiöiden ja jätealan yritysten hyväksi. NExBTL-biodieselin hinta on vielä toimenpiteen käyttöönoton jälkeenkin korkeampi kuin perinteisen dieselin hinta Kesto 11. Toimenpide on voimassa Suomi ei toteuta toimenpidettä, ennen kuin komissio on hyväksynyt sen. 2 EUVL L 283, , s

3 2.5. Talousarvio 12. Talousarvion ilmoitettu kokonaismäärä on vuoden 2007 verotasolla euroa. Määrä perustuu siihen, että ohjelmasta tuetaan 22,4 miljoonaa polttoainelitraa Tuen kasautuminen 13. Suomen viranomaiset ovat myöntäneet Neste Oil Oyj:lle euroa julkista t&krahoitusta euron talousarvioon. Tuki on myönnetty NExBTL-biodieselin käyttöä koskevan hankkeen tulosten mittaamiseen ja analysointiin sekä niiden johdosta toteutettaviin toimiin. Neste Oil Oyj maksaa näistä liitännäiskustannuksista euroa. Kyseiset kustannukset muodostavat oman kustannuseränsä erillään NExBTL-biodieselin tuotantokustannuksista. 14. Suomen viranomaiset ilmoittavat, ettei ilmoitetun toimenpiteen lisäksi ole voimassa muita toimenpiteitä, jotka hyödyttäisivät Neste Oil Oyj:tä NExBTL-biodieselin tuotannossa (mukaan luettuna mahdolliset vähämerkityksiset tuet 3 ) Ylimääräiset kustannukset 15. Suomen viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle seuraavan taulukon, jossa kuvataan kyseisen bionesteen tuottajalle aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia: Tuotantokustannukset (euroa) / litraa NExBTLbiodieseliä verrattuna fossiilisen polttoaineen (dieselöljyn) kustannuksiin A) Raaka-aineet 733 B) Tuotantokustannukset (työvoimakustannukset pääoman takaisinmaksu + jalostus + kuljetuskustannukset tulot sivutuotteiden myynnistä) C) G:lle laskettu voittomarginaali (5 % vuodessa) 45 D) Yhteensä (A+B+C) 950 E) Verot (ilman ALV:tä) 364 F) Verovapaus 319 G) NExBTL-biodieselin hinta 995 H) Sellaisen dieselöljyn hinta (ilman ALV:tä), jolla on sama energiasisältö kuin litralla NExBTLbiodieseliä 548 Erotus (G-H) Suomen viranomaiset sitoutuvat valvomaan korvauksen määrää ja estämään sen kohoamisen liian suureksi, alentamaan tuen määrää, jos se johtaisi liian suuriin 3 Tukitoimenpiteet, jotka vastaavat perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 15 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 annettua määritelmää (EUVL L 379, , s. 5). 3

4 korvauksiin, sekä toimittamaan komissiolle riittävät tiedot toimenpiteen täytäntöönpanosta, jotta komissio voi varmistua siitä, ettei ole maksettu liian suuria korvauksia Jakeluvelvoite 17. Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/30/EY (biopolttoainedirektiivi) 4 edellyttää Suomen varmistavan, että sen markkinoille saatetaan tietty vähimmäisosuus biopolttoaineita ja muita uusiutuvia polttoaineita. Suomi on asettanut tätä varten ohjeelliset kansalliset tavoitteet Suomi on pannut biopolttoainedirektiivin täytäntöön lailla 446/2007 6, jota on sovellettu 1. tammikuuta 2008 lähtien. Laissa säädetään polttoainetoimittajien kansallisesta velvoitteesta toimittaa biopolttoainetta vähintään biopolttoainedirektiivissä säädetty osuus. Neste Oil Oyj ja/tai sen tytäryhtiöt eivät kuitenkaan voi laskea NExBTL-biodieseliä mukaan jakeluvelvoitteeseen. Ilmoitettu vapautus valmisteverosta ei myöskään koskisi sellaista NExBTL-biodieseliä, jonka Neste Oil Oyj myisi jollekin muulle polttoainetoimittajalle eikä 8 kohdassa mainituille lähijoukkoliikennepalveluja tai jätteiden keräyspalveluja tarjoaville yrityksille Kestävyyskriteerit 19. Suomen viranomaisten mukaan NExBTL-biodiesel täyttää uusiutuvista energialähteistä saatavan energian käytön edistämisestä annettavaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä koskevan ehdotuksen 15 artiklassa vahvistetut sekä muut toimenpiteen voimassaoloaikana sovellettavat kestävyyskriteerit. 20. Kyseessä on täysin uusi polttoaine. Vastaavia polttoaineita ei ole milloinkaan ennen tuotettu teollisessa mittakaavassa. Myönteisten ympäristövaikutusten turvaamiseksi koko prosessi raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi toteutetaan tiukkojen kestävyyskriteerien mukaisesti Neste Oil Oyj:n vapaaehtoisesti käyttämät tarkastusmenettelyt ja normit ovat sen omalle strategialle keskeisen tärkeitä. Päämääränä on saavuttaa mahdollisimman suuret ympäristöhyödyt markkinoiden edistyneimpiä polttoaineita tuottamalla, ja näin saada kilpailuetua muihin polttoainetoimittajiin nähden. Toimenpiteellä tuettava kenttäkoe on osa strategiaa. 22. NExBTL-teknologiassa voidaan käyttää raaka-aineena hyvin monenlaisia kasviöljyjä ja eläinrasvoja valmiin tuotteen laadun muuttumatta. Se on raaka-aineen suhteen joustavin käytettävissä oleva teknologia. 23. Polttoaineen raaka-aineita ovat palmuöljy, rapsiöljy ja eläinrasva. Neste Oil Oyj:n tavoitteena on jatkossa käyttää ainoastaan syötäväksi kelpaamattomia raaka-aineita. 4 EUVL L 123, , s Biopolttoainedirektiivin 3 artikla. 6 Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä 446/ Neste Oil Oyj tuntee raaka-aineen elinkaaren sekä alkuperän. Raaka-ainetoimittajien valinnassa painotetaan terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomioonottamista sekä toimittajien kykyä kantaa sosiaalista vastuuta. Niiden edellytetään edistävän toimissaan kestävyyden tavoitetta, mikä ilmaistaan keskinäisissä sopimuksissa selvin lausekkein ja ehdoin. Neste Oil Oyj käyttää ainoastaan kestävästi tuotettuja raaka-aineita, tarkastaa raaka-ainetoimittajiaan tai muutoin analysoi raaka-aineiden toimitusketjun toimintaa sekä tekee yhteistyötä toimittajien kanssa näiden toiminnan parantamiseksi. Lisäksi se noudattaa sertifiointijärjestelmiä ja -päätöksiä, jotka parantavat raaka-aineiden kestävyyttä. 4

5 Keskipitkän aikavälin tavoitteena on lisätä syötäväksi kelpaamattomien raaka-aineiden osuus 60 prosenttiin 10 vuoden kuluessa. Kasvihuonekaasutaseen, saatavuuden ja hinnan näkökulmasta kilpailukykyisin raaka-aine on nyt kestävä palmuöljy 8. Neste Oil Oyj on kehittänyt valvontajärjestelmän, jolla varmistetaan, että sen palmuöljy pidetään erillään muusta palmuöljystä pellolta lähtien. Se tietää, missä ja millä tavalla kasvatetaan öljypalmut, joista sen palmuöljy saadaan, miten öljy uutetaan ja miten se kuljetetaan yrityksen tiloihin. Yritys ja ulkopuoliset tarkastajat tarkastavat valvontajärjestelmän ja sen tuottamat tiedot säännöllisesti varmistaakseen järjestelmän tarkkuuden. 24. NExBTL-biodieselin elinkaarianalyysi vahvistaa, että kasvihuonekaasujen vähennykset määräytyvät viime kädessä tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden mukaan mutta että ne ovat prosenttia tuotteen koko elinkaaren ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että NExBTL-biodieseltonnin synnyttämät CO2-päästöt ovat 1,3 2,6 tonnia, kun yhden dieseltonnin CO2-päästöt ovat 3,8 tonnia. Suurin osa NExBTL-biodieselin päästöistä syntyy raaka-ainetuotannossa. 25. Muita polttoaineella saavutettavia ympäristöhyötyjä ovat typen oksidien vähennys 15 prosentilla, pienhiukkaspäästöjen vähennys 30 prosentilla, hiilivetyjen vähennys 50 prosentilla, hiilimonoksidin vähennys 28 prosentilla, aldehydien vähennys prosentilla, bentseenin vähennys prosentilla sekä pienempi mutageenisuus ARVIOINTI 3.1. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki 26. Toimenpide on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Tuki on valikoivaa, sillä se hyödyttää ainoastaan Neste Oil Oyj:tä ja tämä saa etua, jonka ansiosta se voi lisätä NExBTL-biodieselin myyntiä ja parantaa teknistä osaamistaan. Kehittämällä NExBTL-biodieseliä edelleen se saa lisää kilpailuetua. 27. Tästä syystä valtiovarainministeriö edellyttää, että veronalennukseen perustuva kustannusten vähennys siirretään energian loppukäyttäjille eli lähijoukkoliikenteen ja jätealan yrityksille. NExBTL-biodieselin hinta on vielä tukitoimenpiteen käyttöönoton jälkeenkin korkeampi kuin perinteisen dieselin hinta. Veronalennukset eivät niin ollen hyödytä polttoainetta käyttäviä yrityksiä tai niiden asiakkaita. 28. Etuus rahoitetaan valtion varoista, sillä toimenpiteen myötä Suomi luopuu verotuloista, jotka tuensaajan pitäisi lainsäädännön nojalla muuten maksaa. 29. Toimenpide saattaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Ilmoitettu tuki vahvistaa tuensaajan asemaa. Tuensaaja on energiatuotteiden markkinoilla toimiva yritys, ja kyseisillä markkinoilla harjoitetaan yhteisön sisäistä kauppaa Tuen sääntöjenmukaisuus 30. Ilmoittamalla toimenpiteestä ennen sen täytäntöönpanoa Suomen viranomaiset ovat täyttäneet niille EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla kuuluvan velvoitteen. Tukea on tarkoitus maksaa vasta sitten, kun komissio on hyväksynyt ilmoitetun toimenpiteen. 8 IFEU:n testit (Institut für Energie und Umweltforschung, Heidelberg, Saksa). 9 Moottorivalmistajien tekemät testit. 5

6 3.3. Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla 31. Komissio katsoo, että ilmoitettua toimenpidettä voidaan pitää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisena, koska se vastaa ympäristönsuojelulle annettavaa valtiontukea koskevia uusia yhteisön suuntaviivoja 10, jäljempänä ympäristönsuojelutuen suuntaviivat. Toimenpide on energiaverodirektiivin säännösten mukainen. Se voidaan tämän johdosta hyväksyä. 32. Suomi ilmoitti toimenpiteestä 31. tammikuuta Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 204 kohdan mukaisesti komissio soveltaa suuntaviivoja kaikkiin ilmoitettuihin tukitoimenpiteisiin, joita se käsittelee sen jälkeen, kun suuntaviivat on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vaikka kyseisistä hankkeista olisi ilmoitettu sille jo ennen suuntaviivojen julkaisemista. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivat julkaistiin 1. huhtikuuta Ne korvaavat vanhat yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle 11, joten tuen soveltuvuutta arvioidaan uusien sääntöjen pohjalta. 33. Tuensaaja ei harjoita EY:n perustamissopimuksen liitteessä I mainittujen tuotteiden alkutuotantoa eikä toimi kalastus- tai vesiviljelyalalla. Sen vuoksi toimenpidettä voidaan arvioida kokonaisuudessaan ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen pohjalta. 34. Suuntaviivojen 70 kohdan mukaan uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan muun muassa biomassatuotteita. Tukea saava biopolttoaine saadaan biomassasta, ja se täyttää uusiutuvan energialähteen määritelmän. 35. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 101 kohdassa todetaan, että uusiutuville energialähteille myönnetty valtiontuki voi olla perusteltua, jos voimassa ei ole pakottavaa yhteisön normia, jolla säänneltäisiin uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian osuutta yksittäisten yritysten tasolla. Toimintatuki biopolttoaineiden tuotantoon on sallittua ainoastaan kestävää kehitystä tukevien biopolttoaineiden osalta. 36. Komissio panee merkille, että Suomi on pannut biopolttoainedirektiivin täytäntöön määräämällä polttoainetoimittajille kansallisen sitovan jakeluvelvoitteen. Tukea saavaa, toimenpiteen mukaisesti toimitettua biopolttoainetta ei kuitenkaan oteta huomioon tuensaajan tai sen tytäryhtiöiden jakeluvelvoitetta laskettaessa. Velvoite ei myöskään vaikuta tukea saavan biopolttoaineen markkinahintaan, koska tukea ei myönnetä polttoaineelle, jos se myydään polttoainetoimittajalle, joka käyttää sitä jakeluvelvoitteensa täyttämiseen. Näin ollen toimenpiteen mukainen tuki NExBTL-biopolttoaineelle voidaan hyväksyä. 37. Komissio panee myös merkille, että toimenpiteellä on tarkoitus tukea kestävän biopolttoaineen tuotantoa. Kestävyyden määritelmä on ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 70 kohdan mukainen. Komissio toteaa, että Suomi on sitoutunut toimittamaan tiedot kestävyyskriteerien toteutumisesta tukea saavien biopolttoaineiden osalta. Nämä tiedot toimitetaan toimenpiteen täytäntöönpanoa koskevien vuotuisten kertomusten yhteydessä. 38. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 107 kohdan mukaan toimintatuen myöntäminen uusiutuvan energian tuotantoon voi olla perusteltua uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian tuotantokustannusten ja kyseessä olevan energiamuodon markkinahinnan välisen 10 EUVL C 82, , s EYVL C 37, , s. 3. 6

7 erotuksen kattamiseksi. Suomi on esittänyt todisteet ylimääräisistä kustannuksista sekä siitä, että korvaus on näitä kustannuksia pienempi (ks. 15 kohta edellä). 39. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 109 kohdan c alakohdassa todetaan lisäksi, että komissio voi hyväksyä investoinnin määrän ylittävän toimintatuen uusiutuvan energian tuotannolle biomassasta, jos jäsenvaltiot kykenevät osoittamaan, että yrityksille aiheutuneet kokonaiskustannukset ylittävät tuotantolaitoksista tehtyjen poistojen jälkeenkin energian markkinahinnat. Edellä 15 kohdassa tarkoitetut laskelmat osoittavat myös, että kokonaiskustannukset ylittävät energian markkinahinnat Energiaverodirektiivin 16 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa verovapautta tai alennettua verokantaa verovalvonnassa tiettyihin veronalaisiin tuotteisiin. Toimenpiteellä halutaan tukea 16 artiklassa tarkoitettuja biomassaan pohjautuvia energiatuotteita. Verotaso voi olla alempi kuin Direktiivin mukainen vähimmäisverotaso. Toimenpide täyttää 16 artiklassa asetetut vaatimukset. Erityisesti tuotettaessa nestemäisiä polttoaineseoksia ainoastaan polttoaineen biohajoava osa saa tukea (edellä kohta 5). Lisäksi Suomen viranomaiset sitoutuvat mukauttamaan verovapautusta raaka-aineen hinnanmuutosten mukaan välttääkseen sen, että tukea saavien bionesteiden valmistuksen ylimääräisiä kustannuksia korvattaisiin liiallisesti (edellä kohta 16). 41. Tämän perusteella toimenpide on myös energiaverodirektiivin mukainen. 4. PÄÄTELMÄT 42. Komissio on päättänyt olla vastustamatta ilmoitettua toimenpidettä, koska tuen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan sekä ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, sillä se on ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen mukaista. 43. Komissio muistuttaa Suomen viranomaisia siitä, että EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla kaikista suunnitelmista jälleenrahoittaa tai muuttaa tätä tukea on ilmoitettava komissiolle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan [nykyisin 88 artikla] soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (EUVL L 140, , s. 1) mukaisesti. 44. Lisäksi Komissio toteaa, että Suomen viranomaiset sitoutuvat mukauttamaan tukiohjelmaa vastaamaan uusiutuvista energialähteistä saatavan energian käytön edistämisestä annettavaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä, kun sitä koskeva ehdotus hyväksytään. 45. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa kolmansille, tästä on ilmoitettava komissiolle 15 työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että hyväksytte kirjeen julkistamisen kokonaisuudessaan kolmansille ja sen julkaisemisen todistusvoimaisella kielellä internetosoitteessa 12 Vaikka Suomen viranomaiset eivät toimittaneet laskelmia ylimääräisistä kustannuksista ensimmäisen puolen vuoden ajalta, jolloin sovelletaan täydellistä verovapautusta, käy muuta voimassaoloaikaa koskevista tiedoista ilmi, että myös täydellisen verovapautuksen voimassa ollessa (veron normaalitaso on litraa kohden) ylimääräiset tuotantokustannukset ylittävät kyseisen energiamuodon markkinahinnan 0.402:lla litraa kohden. 7

8 Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry B-1049 Brussels Faksi: (+32-2) Ilmoittakaa asian nimi ja numero kaikessa kirjeenvaihdossa. Kunnioittavasti Komission puolesta Neelie Kroes Komission jäsen 8

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 24.V.2005 C (2005) 1497 Asia: Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä Arvoisa ministeri 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 Asia: Valtiontuki N 43/2010 Suomi Valtiontuki kiertovesitekniikkaa käyttävän vesiviljelylaitoksen laajentamiseksi ja kaviaarin jalostuslaitoksen rakentamiseksi

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin. Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille. Arvoisa vastaanottaja

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin. Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille. Arvoisa vastaanottaja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin Asia: Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille Arvoisa vastaanottaja 1. MENETTELY Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2001 C(2001)4474fin Asia: Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle Arvoisa vastaanottaja 1.

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot