Seuratoiminnan kehittämistuki Työnohjauspäivät 2009 TYÖNANTAJAVELVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuratoiminnan kehittämistuki Työnohjauspäivät 2009 TYÖNANTAJAVELVOITTEET"

Transkriptio

1 Seuratoiminnan kehittämistuki Työnohjauspäivät 2009 TYÖNANTAJAVELVOITTEET

2 A. Lainsäädäntö Työsopimuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Sairausvakuutuslaki Työterveyshuoltolaki Henkilötieto- ja yhdenvertaisuuslait Laki nuorista työntekijöistä B. Työehtosopimukset Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus Työnantajakohtaiset sopimukset C. Työsopimukset Työntekijä ja työnantaja

3 Työsuhteen tunnusmerkit 1. Sopimus 2. Työn tekeminen 3. Työtä tehdään toiselle 4. Vastikkeellisuus 5. Johto ja valvonta Kokonaisharkinta Kaikkien tunnusmerkkien tulee täyttyä

4 Tarvittavat sopimukset Työsopimus Sopimus vakuutusyhtiön kanssa sosiaalivakuutusmaksuista Sopimus työterveyshuollosta

5 Työsopimus Ei muotovaatimuksia Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen Annettava kirjallinen selvitys, jos työsuhde voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan Kannattaa aina tehdä kirjallinen työsopimus ja käydä siinä kaikki kohdat huolella läpi. Työsopimus on keskeinen asiakirja riitatapauksissa. työsopimuslomake

6 Työsopimus 1. Työnantajan ja työntekijän kotipaikka 2. Työnteon alkamisajankohta 3. Työsopimuksen pituus (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen) 4. Mahdollinen koeaika työsopimukseen 5. Työntekopaikka tai selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa 6. Työntekijän pääasialliset työtehtävät ja muut työnantajan määräämät tehtävät 7. Työhön sovellettava työehtosopimus 8. Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi 9. Säännöllinen työaika 10. Vuosiloman määräytyminen 11. Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

7 Rikosrekisteriote palkattaessa valmentajia, ohjaajia ym. Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisteriote, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, jossa hän on henkilökohtaisessa vuorovaikutustilanteessa alaikäisten kanssa ja sopimuksen pituus on yli 3 kuukautta Ei tarvita vapaaehtoisvalmentajilta Rekisteriote ei saa olla 6 kuukautta vanhempi Otteesta ilmenee: Lapseen kohdistuvat rikokset Seksuaalirikokset Väkivaltarikokset Huumausainerikokset Laiminlyönnistä sakkorangaistus Hakulomake:

8 Työnohjaus, johto ja valvonta Seuran hallitus toimii työnantajana ottaa ja erottaa työntekijän Syytä valita vain yksi esimies työntekijälle, jotta ei tule ristiriitaisia toimeksiantoja ja työmäärä pysyy kohtuullisena työaikaan nähden Työntekijälle on syytä antaa kirjallisena seuran/työpaikan säännöt, tavat toimia ym Työntekijälle pitää myös selvittää vastuut ja valtuudet tehtävissä Työntekijä pitää perehdyttää seuran töihin Palkallinen hallituksen jäsenenä? Yhdistyslaki ei kiellä Säännöillä voidaan estää Saattaa aiheuttaa jääviysongelmia + Tuntee seuran tarpeet ja tavoitteet

9 Työaikalaki Säännöllinen työaika enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko Päivän pituus enintään 9 h ja viikoittainen työaika enintään 45 h työntekijän suostumuksella Työviikko voi olla kuusipäiväinen Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimäärin, 40 h enintään 52 viikon ajanjakson aikana Jos työaika on määritelty keskimääräiseksi päivän pituus voi olla enemmän kuin 8 h/vrk tai 45 h/vko päivittäinen lepoaika tunti, voidaan sopia 0,5 h, vuorokautinen 11 h ja viikoittainen lepoaika 35 h Kirjallinen työvuoroluettelo laadittava hyvissä ajoissa, viimeistään viikkoa ennen

10 Ylityö Ylityön kaksi kriteeriä: säännöllisen työajan ylittävää työtä työtä tulee tehdä työnantajan aloitteesta Vuorokautinen ylityö: työaika yli 8 h/vrk tai jos työaika keskimääräinen, se aika, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn päivittäisen työajan Viikoittainen ylityö: työaika yli 40 h/vk tai jos työaika keskimääräinen, se aika, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn viikoittaisen työajan Vuorokautisia ylitöitä ei lasketa viikoittaista ylityötä laskettaessa

11 Lisätyö Työntekijän suostumuksella yli sovitun työajan ja pisimmän lainmukaisen säännöllisen työajan välinen aika Lisä- ja ylityökorvaukset Lisätyöstä normaali tuntipalkka Vuorokautinen ylityö kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50% ja seuraavilta tunneilta 100% korotettu palkka Viikoittainen ylityö 50% korotettu palkka Lisätyö- tai ylityökorvaus voidaan pitää vapaa-aikana

12 Sunnuntaityö Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä tehdystä työstä 100% korotettu palkka Sunnuntaityökorvausta ei voi vaihtaa vapaa-aikaan

13 Työaika-asiakirjat Korvauksia ei voi sisällyttää työsopimuksessa peruspalkkaan Työvuoroluettelo (keskimääräinen työaika) Työantajan kirjattava kaikkien työntekijöiden tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin Kirjanpito säilytettävä kaksi vuotta kirjanpitovuoden päättymisen jälkeen

14 Vuosilomalaki Lomanmääräytymisvuosi on 12 kk, ajanjakso Täysi lomanmääräytymiskuukausi tarkoittaa kalenterikuukautta, jolloin työpäiviä on vähintään 14 kpl (35 h) Työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään mm. vuosiloma, työpäivät matkustusajalta, sairasloma (max 75 työpäivää), äitiysvapaa ja vastaavat, lomautus ja opinto-vapaa (max 30 työpäivää) Kesälomakausi on ja talvilomakausi Talviloma on se osa ansaitusta vuosilomasta, joka ylittää 24 arkipäivää Kesälomakautena oltava lomaa 12 arkipäivää

15 Vuosiloman pituus 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 2,5 arkipäivää, jos työsuhde on jatkunut vähintään vuoden Pyöristys lähimpään ylempään kokonaislukuun Vuosiloman arkipäiviä ovat muut päivät paitsi sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, joulu- ja juhannusaatot, pääsiäislauantai ja vapunpäivä

16 Vuosiloman kirjanpito ja ajankohta työnantajan on pidettävä kirjanpitoa vuosilomista ja maksetuista vuosilomapalkoista sekä lomakorvauksista työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan kuultuaan ensin työntekijää vuosilomaa voi sopia pidettäväksi sen kalenterivuoden aikana, jona lomaan oikeuttava lomanmääräytymisvuosi alkaa

17 Vuosiloman korvaukset vuosiloman ajalta työnantaja maksaa vuosilomapalkkaa jos työntekijälle ei kerry vuosilomaa tai hän ei voi työsuhteen päättyessä pitää vuosilomaansa, työntekijä on oikeutettu lomakorvaukseen vähintään 6 h töitä lomanmääräytymisvuonna lomakorvaus 9% edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta lomakorvaus 11%, jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt vähintään vuoden työehtosopimuksissa sovittu lomarahasta UJTES: 50% vuosilomapalkka tai korvaus on aina maksettava takautuvuus 2 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana lomapalkka tai korvaus olisi pitänyt maksaa

18 Perhevapaat erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa ei lain mukaista palkanmaksuvelvollisuutta (KELA) UJTES: äitiysloma enintään 105 arkipäivää vanhempainvapaa enintään 158 arkipäivää isyysvapaa enintään 18 arkipäivää äitiyslomasta 3 kuukautta palkallista muita perhevapaita ovat hoitovapaa, osittainen hoitovapaa, tilapäinen hoitovapaa ja poissaolo pakottavista perhesyistä

19 Työntekijän sairastuminen Työntekijällä on oikeus saada palkkaa työkyvyttömyysajalta (ei itse aiheutettu) Työsopimuslain mukaan: yli kuukauden kestänyt työsuhde; karenssiajalta päivää alle kuukauden kestänyt työsuhde; 50% palkasta karenssiajalta Seuratoiminnan palkkatuella palkatun sairastuessa täysi palkka tulee maksaa myös karenssiajalta

20 Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta Työntekijöiden terveyttä sekä työ ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa Työyhteisön toimintaa Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

21 Työterveyssopimus Työnantaja järjestää laissa tarkoitetut työterveyshuollon palvelut: Hankkimalla tarvitsemansa palvelut kansanterveyslaissa tarkoitetulta yritykseltä Järjestämällä tarvitsemansa työterveyspalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa tai Hankkimalla tarvitsemansa palvelut muualta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Kela korvaa osan näistä kuluista hakemusta vastaan (sairausvakuutuslain mukaan 50-60%) Työterveyshuoltopalvelujen tuottaja tekee nämä hakupaperit

22 Työntekijän palkka Sovitusta bruttopalkasta työnantaja pidättää: ennakonpidätyksen verokortin mukaan työntekijän osuuden TyEL ja työttömyysvakuutusmaksusta Nettopalkka, työntekijälle maksetaan Mahdollisten luontaisetujen verotusarvo lisätään bruttopalkkaan

23 Maksut Ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksu ja mahdolliset luontaisetujen verotusarvot palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä verovirastoon Sosiaalivakuutusmaksut laskun mukaan vakuutusyhtiön kanssa voi sopia laskutusvälin Työterveyshuollon maksut laskun mukaan

24 Matkakorvaukset 2009 Auto 45 senttiä kilometriltä, jota korotetaan + 7 senttiä kilometriltä perävaunu + 11 senttiä kilometriltä asuntovaunu + 21 senttiä kilometriltä taukotupa tai vastaava raskas kuorma + 2 sentti kilometriltä koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri + 2 sentti kilometriltä kuljettaa autossa koiraa + 9 senttiä kilometriltä metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla moottorivene, enintään 50 hv moottorivene, yli 50 hv moottorikelkka, mönkijä moottoripyörä mopo muu, polkupyörä 73 snt / km 108 snt / km 99 snt / km 33 snt / km 17 snt / km 10 snt / km Oheiset korvausmäärät ovat korkeimmat verovapaat korvaukset. Seura voi sopia näistä pienemmistäkin korvauksista.

25 Kulukorvaukset 2009 Päivärahat Kokopäiväraha (yli 10 h) Osapäiväraha (yli 6 h) Ateriakorvaus 35,00 euroa 16,00 euroa 8,75 euroa Luontaisedun verotusarvo Puhelin 20,00 euroa/kuukausi Lounas (5,50 euroa) 9,20 euroa/ateria

26 Sosiaalivakuutusmaksujen perusteet Työnantajan sosiaaliturvamaksu, sotu = kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu maksetaan työansiosta, ei urheilu vapautettu muutamia kuntia maksusta Työeläkemaksu, TyEL kun ansio vähintään 49,93 /kuukaudessa vuotiaista Tapaturmavakuutus jos seurassa yhteensä yli 12 työpäivää/vuosi (1 tunti = 1 työpäivä) Työttömyysvakuutus jos seurassa yhteensä yli 12 työpäivää/vuosi vuotiaista Ryhmähenkivakuutus jos alalla sitova ja/tai valtakunnallinen työehtosopimus sekä sopimuksessa maininta vakuutuksesta Kaikki maksut lasketaan bruttopalkasta

27 Sosiaalivakuutusmaksut 2009 ( alkaen) Sotu 2,000% TyEL (21,4-22,4%) Työnantaja Työntekijä TyEL alle 53v. 17,100% 4,300% TyEL yli 53v. 16,000% 5,400% Tapaturmavakuutus (0,3-7,5%, riskialttius) toiminnanjohtaja 1,0849% toimistotyö 0,3148% valmennus 1,9505% Työttömyysvakuutus 0,650% 0,200% Ryhmähenkivakuutus 0,075%

28 Palkanlasku Ilmainen palkanlaskuohjelma Palvelu on tarkoitettu pientyönantajille, kuten pienyrityksille, kotitalouksille sekä erilaisille yhdistyksille ja järjestöille Palvelu soveltuu palkanlaskentaan ja kotitalousvähennyksen hakemiseen Palvelun käyttäminen on maksutonta Palvelun tarjoavat: tapaturmavakuutusyhtiöt työeläkevakuutusyhtiöt verohallinto

29 Ohjelman sisältö palkka.fi ohjelmassa voit Laskea työntekijän palkan sivukuluineen Tulostaa työntekijälle palkkalaskelman ja todistuksen Tehdä tarvittavat kuukausi-, vuosi- ym. ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille Tehdä vakuutushakemuksia Hoitaa alv-valvontailmoitukset (jos alv-toimintaa) Lähettää palkanmaksutietoja Kelan etuuksiin Arkistoida palkkatiedot 11 v. ajan (ei Kelan tietoja) Laatia maksutoimeksiannot; työntekijälle palkanmaksusta, verottajalle ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksusta sekä eläkevakuutusyhtiölle eläkevakuutusmaksusta

30 Työsopimuksen päättäminen toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen lainmukainen päättäminen edellyttää asiallisia ja painavia syitä työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkominen tai laiminlyönti työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työstään

31 Irtisanomisen syy Asiallisena ja painavana syynä ei pidetä: 1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista 2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen 3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan 4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin

32 Tuotannollinen ja taloudellinen syy Ei ole, kun 1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet 2) töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä

33 Irtisanomismenettely Kuuleminen Varoitus Uudelleen sijoitus Yhdeksän kuukauden sääntö

34 Irtisanomisaika Työnantajan noudatettavat irtisanomisajat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden 2) 1 kk, jos työsuhde yli vuoden alle 4 vuotta 3) 2 kk, jos työsuhde yli 4 mutta alle 8 vuotta 4) 4 kk, jos työsuhde yli 8 mutta alle 12 vuotta 5) 6 kk, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta 2) 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta

35 Työsuhteen purku purku päättää kaikki työsuhteet välittömästi purkamisen perusteet ovat erittäin painavat syyt työsuhde purettava 14 päivän kuluessa purkuperusteen tullessa vastapuolen tietoon

36 Työtodistus Työsuhteen päättyessä kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Pyynnöstä todistukseen: päättymisen syy sekä arvio työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistus 10 vuoden kuluessa työtaidosta ja käytöksestä 5 vuoden kuluessa Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.

37 Vuosi-ilmoitus Seuran on annettava kalenterivuoden aikana maksamistaan palkoista ja muista suorituksista sekä toimitetuista ennakonpidätyksistä vuosiilmoituksena sekä palkansaajakohtainen erittelyja yhteenvetolomake. Lomakkeet annetaan verovirastolle suoritusten maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä Satunnaisen työnantajan on annettava vuosiilmoituksena palkansaajakohtainen erittelylomake viimeistään suoritusten maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja voi antaa vuosi-ilmoituksen heti palkanmaksun päätyttyä Suorituksen saajalle tosite heti tai tammikuun 15. päivään mennessä

38 Vuosi-ilmoituksen laiminlyöntimaksu Maksajien ilmoitukset tulonsaajien verotuksen perustana Vuoden 2005 ilmoituksista alkaen voidaan määrätä laiminlyöntimaksu Vähäinen puute tai virhe, väärä väline, max Olennainen puute tai virhe, tiedot vasta kehotuksen jälkeen max Tahallinen tai törkeä huolimattomuus, max euron tarkkuudella, vähennyskelvoton

39 Urheilujärjestöjen työehtosopimus Sopimus on yleissitova, koskien lajiliittoja ja niiden aluejärjestöjä, ei urheiluseuroja Sopimuskausi Ns. talokohtaisia sopimuksia: SLU, TUL ja SPL Sopijat: Urheilutyönantajat JHL 1 Soveltamisala 1. Tällä työehtosopimuksella määritellään valtakunnallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilujärjestön (jäljempänä järjestö) palveluksessa olevien 17 vuotta täyttäneiden täysin työkykyisten työntekijöiden työehdot. 2. Tämän työehtosopimuksen osana on erillinen palkkasopimus, jossa määritellään myös muut mahdolliset tämän sopimuksen soveltamisalan rajoitukset. 3. Ammattivalmentajien ja liikuntaohjaajien osalta sovelletaan liityntäpöytäkirjaa. 4. Ylempiin toimihenkilöihin ja itsenäistä tehtävää hoitaviin työntekijöihin ei sovelleta tämän työehtosopimuksen työaikamääräyksiä.

40 Työmarkkinajärjestöt Urheilutyönantajat ry (perustettu v. 2004) kuuluu Erityispalvelujen Työnantajaliittoon, ja Elinkeinoelämän Keskusliittoon (EK) Urheilutyönantajat ry, Asiamies: Arto Kettunen, puh työoikeuden peruskoulutusta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kuuluu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) Liikuntajärjestöjen ammattiosasto JHL ry, JHL 100, Urheilutoimihenkilöt JHL ry, JHL 852,

41 Tärkeitä linkkejä Ilmainen palkkaohjelma Vero-ohjeita Työsuhdeasioihin neuvoja Työhallinto ja Lait, asetukset Lomakkeita Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) mm. Päätä oikein, seurajohtajan käsikirja Seuratuki Työhön Kutsu Kolmas Lähde Työmarkkinajärjestöjä: Urheilutyönantajat JHL osasto 100 JHL osasto 852

42 RAINER ANTTILA kehitysjohtaja SIRPA KORKATTI seuratoiminnan asiantuntija

43 SLU-alueiden seurakehittäjät: EKLU Sakari Pusenius puh ESLU Kaj-Erik Fohlin puh ESLI Anna Parta puh HLU Timo Korsumäki puh KAINUU Heikki Immonen puh KEPLI Janne Vähäkangas puh KESLI Laura Härkönen puh KYMLI Timo Pahkala puh LAPLI Arto Piuva puh LIIKU Tapio Saarni puh PLU Hanna Hautala puh POKALI Krista Mikkonen puh POPLI Juha Haajanen puh PSL Olli Pulkkanen puh P-HLU Anita Kokkonen puh

44 KRISTIINA GRÖNROOS hankepäällikkö Lounais-Suomi PEKKA KANGASLUOMA hankepäällikkö Pohjois-Suomi TIMO PULKKINEN hankepäällikkö Etelä-Suomi

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely 2. TYÖSUHDE 3 Työnjohto 4 Työsopimus ja koeaika 5 Määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Suomen Optometrian Ammattilaiset 1 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 6 1 Sopimuksen ulottuvuus 6 2 Paikallinen sopiminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN PALKKAAMISEN OHJE 1.1.2015 stltk 20.1.2015 5 Sisällys 1 Yleistä henkilökohtaisesta avusta... 3 1.1. Työsopimus... 4 2 Henkilökohtaisen avustajan palkkaus... 5 2.1 Sairausajan

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot