FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt"

Transkriptio

1 FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 FINREP-tilannekatsaus, raportointiohjeistus- ja muutokset, tilinpäätösmääräysten uudistus Tiedonkeruusovelluksen esittely, raportointitekniikka Maj-Britt Tapiainen, tilinpäätösasiantuntija, Vakavaraisuuslaskenta Arto Huhtaluoma, suunnittelija, Tietojärjestelmät Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot Sinikka Loponen & Per Rostedt, analyytikko, Taloudellinen analyysi Toimialalta tulleet kysymykset ja keskustelua Tilaisuus päättyy Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 EBAn viranomaisraportointia koskeva tekninen raportointistandardiluonnos (ITS) Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) yksi osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS) Julkaisu EBAn verkkopalvelussa Taulukot liitteessä III (IFRS) Ohjeet liitteessä V Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä Hyväksymisprosessille asetettu kolmen kuukauden määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Taloudellisen informaation raportoinnin aloitusajankohta ja kattavuus Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) alkaa EBAn raportointistandardin mukaan Suomessa FINREPiin perustuva viranomaisraportointi otetaan käyttöön jo vuoden 2014 alusta, ja ensimmäinen raportointiajankohta on tilanteesta FINREP-taulukot yhdessä FA- ja FT-taulukoiden kanssa korvaavat nykyisen TATU-raportoinnin Raportointiin käytetään Virati-tiedonkeruutaulukoita Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Taloudellisen informaation raportoinnin kattavuus ITS-standardissa säädetään FINREP-raportointi pakolliseksi IFRSkonserni/konsolidointitasolla. Kaikki FINREPin piiriin kuuluva taloudellinen valvontatarkoituksiin käytettävä tieto kysyttävä FINREP-muodossa (tilastolliseen ym. tarkoitukseen tuleva tiedonkeruu sallittu) Soolotason raportointi ei sisälly ITS:ään, vaan se on vapaasti kansallisesti päätettävissä /Virati: FINREPiä käytetään soolo-, konserni- ja konsolidointitasolla (tiedonantajatasoista tarkemmin myöhemmin) Kaikille valvottaville samat taulukot mahdollisuuksien mukaan (tiedonantajista tarkemmin myöhemmin) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Yleistä FINREP-taulukoista Tilinpäätöserien erot soolo- ja konsernitasolla sekä kansallisen tilinpäätöksen ja yhteisölainsäädännön erityispiirteet otettu huomioon; lisättyjen rivien pitää summautua FINREP-pääriviin Lisättyjen sarakkeiden numerointi (kotimaa/ulkomaat); yhteensä-sarake aina 010 Sektorierittely täsmennetty FINREP-taulukoihin seuraavasti: Keskuspankit Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Luottolaitokset Muut rahoituslaitokset Yritykset Kotitaloudet Sektoriluokitus (FA- ja FT-taulukot) uuden ESA2010 mukainen Taulukoiden numerointi muuttunut käännättää suomeksi ja ruotsiksi; virallinen käännös taulukoista ja ohjeista valmis lokakuun lopussa (epävirallinen käännösversio todennäköisesti käytettävissä ennen sitä) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Yleistä FINREP-taulukoista (jatkuu) FINREP-taulukkokokonaisuus jaettu neljään osaan neljännesvuosittain raportoitavat neljännesvuosittain raportoitavat kynnysarvon toteutuessa puolivuosittain raportoitavat vuosittain raportoitavat Lainanhoitojoustoja (forbearance) ja järjestämättömiä saamisia sekä vakuussidonnaisia varoja (asset encumbrance) koskevat raportointitaulukot ja ohjeet lisätään loppuvuoden 2013 aikana Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 FINREP-taulukot FINREP TAULUKOT EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] 1.1 F 01.01A Tase: varat 1.1 F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat 1.2 F 01.02A Tase: velat 1.2 F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat 1.3 F 01.03A Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma 2 F 02.00A Tuloslaskelma 2 F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma 3 F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 FINREP-taulukot 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 9.2 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut 10 F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat 17.2 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Lainasitoumukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 17.3 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Velat ja oma pääoma 18 [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 FINREP-taulukot OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA] 20.1 F Varojen maantieteellinen jakautuminen 20.2 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen 20.3 F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma 20.4 F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.5 F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.6 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.7 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan 21 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena 22.1 F Palkkiotuotot ja -kulut 22.2 F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 FINREP-taulukot OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] 30.1 F Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä 30.2 F Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen mukaisesti 31.1 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät 31.2 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja tuotot OSA 4 [VUOSITTAIN] 40.1 F Konsernirakenne yksiköittäin 40.2 F Konsernirakenne instrumenteittain 41.1 F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon 41.2 F Käyvän arvon opition käyttö 41.3 F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit 42 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 43 F Varaukset Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen 44.1 F komponentit, netto 44.2 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa 44.3 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto [henkilöstöön liittyvät kulut] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon tulsovaikutteisesti kirjattavaksi 45.1 F F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot 45.3 F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut 46 F Laskelma oman pääoman muutoksista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Kansalliset lisäykset FINREP-taulukoihin Taulukot rivi rivin nimi F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 265 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 266 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 295 Poistoero F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 296 Vapaaehtoiset varaukset F 01.02C Tase 1.2 Velat 285 Muut F 01.02C Tase 1.2 Velat 286 Konsernireservi F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 035 Sijoitusosuuspääoma/kantarahasto/lisäpääoma F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 085 Vararahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 086 Arvonkorotusrahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 087 Muut F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 195 Edellisten kausien voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 196 Tilikauden voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 215 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 216 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 225 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 226 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F02.00A F 02.00B Tuloslaskelma Tuloslaskelma 615 Tilinpäätössiirrot Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 FA- ja FT-taulukot FA11A FA11B FA14 FA16A FA16B FA16C FA17A FA17C FA18 FA22A FA22B FA24 FA27A FA27B FT05 FT10 FT12 FT17 FT20 FT22 FT35 FT52 FT53 FT54 FA- & FT-taulukot Korkotuotot Korkokulut Osinkotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiokulut Palkkiokulut Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Muut liiketoiminnan tuotot Muut liiketoiminnan tuotot Hallintokulut Muut liiketoiminnan kulut Muut liiketoiminnan kulut Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Lainat ja muut saamiset yhteensä Talletukset ja muut velat yhteensä Osingonjako Luottolaitoksen osake-, osuus- ja peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Omaisuudenhoito Tietoja maakunnittain Aineellisten hyödykkeiden muutokset Ohjelmistoinvestoinnit Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Tulkintakysymysten käsittely EBAn Q&A -prosessi Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 Määräys- ja ohjekokoelmauudistus VM:n asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavat voivat laatia tilinpäätöksensä FINREPkaavaa käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti Perustana EU-komission asetus (ITS) taulukoineen ja ohjeineen sekä lisäksi Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet Luonnos tulossa lausunnolle Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Tiedonkeruusovelluksen esittely Raportointitekniikka Arto Huhtaluoma Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 FINREP-tiedonkeruusovellus Sovellus on toteutettu Excelillä (Excel2007) Raportointi salattuina CSV-tiedostoina, identtinen vanhan Viratiformaatin kanssa; solut tunnistetaan taulukko-, rivi- ja sarakekombinaation avulla Taulukko-, rivi- ja saraketunnukset ovat EBAn nimeämiskäytännön mukaiset, muutamia kansallisia lisäyksiä Tarkistussäännöt ovat myös EBAn Validation rules mukaiset Sovellus tuottaa salatun raportin Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 FINREP-raportointitekniikka Raportointi omista järjestelmistä, kuten ennenkin Käytetyt tietuemuodot löytyvät Konekielisen tietojenvälityksen ohjeesta: Normaalitaulukot tietuemuoto 1 Valuuttaerittelyt tietuemuoto 2 Uusi tietuemuoto 7 kohde-erittelyille taulukoissa F ja F Header-tietue ensimmäisenä, tietuemuoto 8 FA ja FT liitetietotaulukot raportoidaan omina erillisinä tiedonkeruinaan Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Raportoinnin laajuus Tiedonantajatasot Sinikka Loponen Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot (soolo) Lähtökohtana nykyisen Tatun raportointilaajuus FINREP-taulukoissa mukana nykyisten luotto- ja markkinariskiraporttien tietoja Päällekkäisyydet pyritty poistamaan FINREPin ja FA-/FT-taulukoiden välillä Valvottavajoukko heterogeeninen Osalle raportoijista tarkoittaa tyhjänä raportoituja lomakkeita Tarpeen mukaan valvottavakohtainen arviointi raportoinnin tasoista (esim. alakonsernit) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 FINREP-raportointi per Q1_2014 Konsernitason FINREP-raportit pyydetään kattavasti (pl. maantieteelliset jakaumat) Palautusviive pidennetty Soolo-tason raportointiin helpotuksia Palautusviive Lomakkeita karsittu Osalle lomakkeista raportointiajankohta Q3_2014 alkaen Jatkossa noudatetaan ITS:n mukaisia palautusviiveitä Q Q Q Q Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja raportoinnin alkamisajankohta (1/3) FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rah Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottojen erittely Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joid Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Johdannaiset - Suojauslaskenta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisist Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja tak Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuud Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin l Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupank Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitar Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypää Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Arvonalentumiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen lk li t ja t CRR:n t L i konsolidointitasojen it k t t k täsmäytys: k t j Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted x x x x x x x x x x 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] x x x x x x x x x x 21

23 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (2/3) OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESS F Varojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan muk Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen va Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mu Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Palkkiotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (3/3) 30.1 F F OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 OSA 4 [VUOSITTAIN] F Konsernirakenne yksiköittäin Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Konsernirakenne instrumenteittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon opition käyttö Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Varaukset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen komponentit, netto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 [henkilöstöön liitt ät k l t] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai 45.1 F rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Laskelma oman pääoman muutoksista Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 FA ja FT -taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta FA & FT -taulukot SOLO-TASOT Frekvenssi FA11A Korkotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA11B Korkokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA14 Osinkotuotot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FA16A Palkkiotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA17A Palkkiokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa FA18 pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA22A Muut liiketoiminnan tuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA24 Hallintokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA27A Muut liiketoiminnan kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT05 Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT10 Lainat ja muut saamiset yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT17 Osingonjako Q4_2014 Q4_2014 A Luottolaitoksen osake-, osuus- ja FT20 peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Q4_2014 Q4_2014 A FT22 Omaisuudenhoito Q1_2014 Q1_2014 Q FT35 Tietoja maakunnittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT53 Ohjelmistoinvestoinnit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT54 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Virati-kotisivuihin muutoksia Virati-kotisivut nykymuodossaan lopetetaan vuoden 2013 lopussa Samaan aikaan uudistetaan luokittelupaketti Tiedonkeruisiin liittyvät tiedot keskitetään ko. tiedonkeruusta vastuussa olevan jäsenen omille kotisivuille (Fiva, TK ja SP) Tavoitteena on hajauttaa tieto nykyisten vastuiden mukaan kunkin jäsenen omille kotisivuille. Yhteydet luokituksiin hoidetaan linkityksillä. Finanssivalvonnan verkkopalveluun siirtyy: Tiedonkeruukartta Luettelo tiedonantajatasoista Finanssivalvonnan vastuulla oleva osa luokittelupaketista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 FINREP-taulukot Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Raportoinnin laajuus Sipat ja Rahastoyhtiöt raportoivat Finrep-lomakkeista päätaulut Lisäksi valvottavat raportoivat FA- ja FT- lomakkeet, jotka vastaavat pitkälti nykyistä raportointia Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Raportoinnin määräajat FINREP-raporttien palautusviiveissä tullaan noudattamaan ITS:n määräaikoja: Q Q Q Q Samat määräajat FA- ja FT -raporteille Poikkeuksena ensimmäinen raportointi, jonka määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 FINREP-taulukot ja raportoinnin alkamisajankohta Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt 1/4 FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja - veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Q1_2014 Q1_ F L Tilinpäätöksen i it k ja t CRR:n t k k konsolidointitasojen t j t it täsmäytys: k t t Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 2 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhtikesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2014, 3 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinäsyyskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2015, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta lokajoulukuussa 2015 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/214 236 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 6,4 prosenttia ja liikevoitto 17,7 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 5 prosenttia ja liikevoitto 37 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Finanssivalvonta 27.4.2012 Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus 9.35 Fivan taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö ja EBAn

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 16.00 Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että segmentit

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 Sampo Pankki Oyj 7.8.2008 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Konsernirakenteen muutokset Arvo Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosuus ostettiin maaliskuussa 2008

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2012 Sijoituspalveluyritykset 2012, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 2012 Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot