FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt"

Transkriptio

1 FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 FINREP-tilannekatsaus, raportointiohjeistus- ja muutokset, tilinpäätösmääräysten uudistus Tiedonkeruusovelluksen esittely, raportointitekniikka Maj-Britt Tapiainen, tilinpäätösasiantuntija, Vakavaraisuuslaskenta Arto Huhtaluoma, suunnittelija, Tietojärjestelmät Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot Sinikka Loponen & Per Rostedt, analyytikko, Taloudellinen analyysi Toimialalta tulleet kysymykset ja keskustelua Tilaisuus päättyy Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 EBAn viranomaisraportointia koskeva tekninen raportointistandardiluonnos (ITS) Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) yksi osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS) Julkaisu EBAn verkkopalvelussa Taulukot liitteessä III (IFRS) Ohjeet liitteessä V Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä Hyväksymisprosessille asetettu kolmen kuukauden määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Taloudellisen informaation raportoinnin aloitusajankohta ja kattavuus Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) alkaa EBAn raportointistandardin mukaan Suomessa FINREPiin perustuva viranomaisraportointi otetaan käyttöön jo vuoden 2014 alusta, ja ensimmäinen raportointiajankohta on tilanteesta FINREP-taulukot yhdessä FA- ja FT-taulukoiden kanssa korvaavat nykyisen TATU-raportoinnin Raportointiin käytetään Virati-tiedonkeruutaulukoita Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Taloudellisen informaation raportoinnin kattavuus ITS-standardissa säädetään FINREP-raportointi pakolliseksi IFRSkonserni/konsolidointitasolla. Kaikki FINREPin piiriin kuuluva taloudellinen valvontatarkoituksiin käytettävä tieto kysyttävä FINREP-muodossa (tilastolliseen ym. tarkoitukseen tuleva tiedonkeruu sallittu) Soolotason raportointi ei sisälly ITS:ään, vaan se on vapaasti kansallisesti päätettävissä /Virati: FINREPiä käytetään soolo-, konserni- ja konsolidointitasolla (tiedonantajatasoista tarkemmin myöhemmin) Kaikille valvottaville samat taulukot mahdollisuuksien mukaan (tiedonantajista tarkemmin myöhemmin) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Yleistä FINREP-taulukoista Tilinpäätöserien erot soolo- ja konsernitasolla sekä kansallisen tilinpäätöksen ja yhteisölainsäädännön erityispiirteet otettu huomioon; lisättyjen rivien pitää summautua FINREP-pääriviin Lisättyjen sarakkeiden numerointi (kotimaa/ulkomaat); yhteensä-sarake aina 010 Sektorierittely täsmennetty FINREP-taulukoihin seuraavasti: Keskuspankit Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Luottolaitokset Muut rahoituslaitokset Yritykset Kotitaloudet Sektoriluokitus (FA- ja FT-taulukot) uuden ESA2010 mukainen Taulukoiden numerointi muuttunut käännättää suomeksi ja ruotsiksi; virallinen käännös taulukoista ja ohjeista valmis lokakuun lopussa (epävirallinen käännösversio todennäköisesti käytettävissä ennen sitä) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Yleistä FINREP-taulukoista (jatkuu) FINREP-taulukkokokonaisuus jaettu neljään osaan neljännesvuosittain raportoitavat neljännesvuosittain raportoitavat kynnysarvon toteutuessa puolivuosittain raportoitavat vuosittain raportoitavat Lainanhoitojoustoja (forbearance) ja järjestämättömiä saamisia sekä vakuussidonnaisia varoja (asset encumbrance) koskevat raportointitaulukot ja ohjeet lisätään loppuvuoden 2013 aikana Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 FINREP-taulukot FINREP TAULUKOT EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] 1.1 F 01.01A Tase: varat 1.1 F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat 1.2 F 01.02A Tase: velat 1.2 F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat 1.3 F 01.03A Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma 2 F 02.00A Tuloslaskelma 2 F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma 3 F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 FINREP-taulukot 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 9.2 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut 10 F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat 17.2 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Lainasitoumukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 17.3 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Velat ja oma pääoma 18 [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 FINREP-taulukot OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA] 20.1 F Varojen maantieteellinen jakautuminen 20.2 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen 20.3 F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma 20.4 F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.5 F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.6 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.7 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan 21 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena 22.1 F Palkkiotuotot ja -kulut 22.2 F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 FINREP-taulukot OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] 30.1 F Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä 30.2 F Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen mukaisesti 31.1 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät 31.2 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja tuotot OSA 4 [VUOSITTAIN] 40.1 F Konsernirakenne yksiköittäin 40.2 F Konsernirakenne instrumenteittain 41.1 F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon 41.2 F Käyvän arvon opition käyttö 41.3 F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit 42 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 43 F Varaukset Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen 44.1 F komponentit, netto 44.2 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa 44.3 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto [henkilöstöön liittyvät kulut] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon tulsovaikutteisesti kirjattavaksi 45.1 F F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot 45.3 F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut 46 F Laskelma oman pääoman muutoksista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Kansalliset lisäykset FINREP-taulukoihin Taulukot rivi rivin nimi F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 265 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 266 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 295 Poistoero F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 296 Vapaaehtoiset varaukset F 01.02C Tase 1.2 Velat 285 Muut F 01.02C Tase 1.2 Velat 286 Konsernireservi F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 035 Sijoitusosuuspääoma/kantarahasto/lisäpääoma F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 085 Vararahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 086 Arvonkorotusrahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 087 Muut F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 195 Edellisten kausien voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 196 Tilikauden voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 215 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 216 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 225 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 226 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F02.00A F 02.00B Tuloslaskelma Tuloslaskelma 615 Tilinpäätössiirrot Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 FA- ja FT-taulukot FA11A FA11B FA14 FA16A FA16B FA16C FA17A FA17C FA18 FA22A FA22B FA24 FA27A FA27B FT05 FT10 FT12 FT17 FT20 FT22 FT35 FT52 FT53 FT54 FA- & FT-taulukot Korkotuotot Korkokulut Osinkotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiokulut Palkkiokulut Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Muut liiketoiminnan tuotot Muut liiketoiminnan tuotot Hallintokulut Muut liiketoiminnan kulut Muut liiketoiminnan kulut Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Lainat ja muut saamiset yhteensä Talletukset ja muut velat yhteensä Osingonjako Luottolaitoksen osake-, osuus- ja peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Omaisuudenhoito Tietoja maakunnittain Aineellisten hyödykkeiden muutokset Ohjelmistoinvestoinnit Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Tulkintakysymysten käsittely EBAn Q&A -prosessi Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 Määräys- ja ohjekokoelmauudistus VM:n asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavat voivat laatia tilinpäätöksensä FINREPkaavaa käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti Perustana EU-komission asetus (ITS) taulukoineen ja ohjeineen sekä lisäksi Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet Luonnos tulossa lausunnolle Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Tiedonkeruusovelluksen esittely Raportointitekniikka Arto Huhtaluoma Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 FINREP-tiedonkeruusovellus Sovellus on toteutettu Excelillä (Excel2007) Raportointi salattuina CSV-tiedostoina, identtinen vanhan Viratiformaatin kanssa; solut tunnistetaan taulukko-, rivi- ja sarakekombinaation avulla Taulukko-, rivi- ja saraketunnukset ovat EBAn nimeämiskäytännön mukaiset, muutamia kansallisia lisäyksiä Tarkistussäännöt ovat myös EBAn Validation rules mukaiset Sovellus tuottaa salatun raportin Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 FINREP-raportointitekniikka Raportointi omista järjestelmistä, kuten ennenkin Käytetyt tietuemuodot löytyvät Konekielisen tietojenvälityksen ohjeesta: Normaalitaulukot tietuemuoto 1 Valuuttaerittelyt tietuemuoto 2 Uusi tietuemuoto 7 kohde-erittelyille taulukoissa F ja F Header-tietue ensimmäisenä, tietuemuoto 8 FA ja FT liitetietotaulukot raportoidaan omina erillisinä tiedonkeruinaan Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Raportoinnin laajuus Tiedonantajatasot Sinikka Loponen Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot (soolo) Lähtökohtana nykyisen Tatun raportointilaajuus FINREP-taulukoissa mukana nykyisten luotto- ja markkinariskiraporttien tietoja Päällekkäisyydet pyritty poistamaan FINREPin ja FA-/FT-taulukoiden välillä Valvottavajoukko heterogeeninen Osalle raportoijista tarkoittaa tyhjänä raportoituja lomakkeita Tarpeen mukaan valvottavakohtainen arviointi raportoinnin tasoista (esim. alakonsernit) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 FINREP-raportointi per Q1_2014 Konsernitason FINREP-raportit pyydetään kattavasti (pl. maantieteelliset jakaumat) Palautusviive pidennetty Soolo-tason raportointiin helpotuksia Palautusviive Lomakkeita karsittu Osalle lomakkeista raportointiajankohta Q3_2014 alkaen Jatkossa noudatetaan ITS:n mukaisia palautusviiveitä Q Q Q Q Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja raportoinnin alkamisajankohta (1/3) FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rah Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottojen erittely Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joid Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Johdannaiset - Suojauslaskenta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisist Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja tak Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuud Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin l Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupank Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitar Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypää Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Arvonalentumiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen lk li t ja t CRR:n t L i konsolidointitasojen it k t t k täsmäytys: k t j Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted x x x x x x x x x x 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] x x x x x x x x x x 21

23 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (2/3) OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESS F Varojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan muk Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen va Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mu Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Palkkiotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (3/3) 30.1 F F OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 OSA 4 [VUOSITTAIN] F Konsernirakenne yksiköittäin Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Konsernirakenne instrumenteittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon opition käyttö Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Varaukset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen komponentit, netto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 [henkilöstöön liitt ät k l t] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai 45.1 F rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Laskelma oman pääoman muutoksista Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 FA ja FT -taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta FA & FT -taulukot SOLO-TASOT Frekvenssi FA11A Korkotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA11B Korkokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA14 Osinkotuotot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FA16A Palkkiotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA17A Palkkiokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa FA18 pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA22A Muut liiketoiminnan tuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA24 Hallintokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA27A Muut liiketoiminnan kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT05 Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT10 Lainat ja muut saamiset yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT17 Osingonjako Q4_2014 Q4_2014 A Luottolaitoksen osake-, osuus- ja FT20 peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Q4_2014 Q4_2014 A FT22 Omaisuudenhoito Q1_2014 Q1_2014 Q FT35 Tietoja maakunnittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT53 Ohjelmistoinvestoinnit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT54 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Virati-kotisivuihin muutoksia Virati-kotisivut nykymuodossaan lopetetaan vuoden 2013 lopussa Samaan aikaan uudistetaan luokittelupaketti Tiedonkeruisiin liittyvät tiedot keskitetään ko. tiedonkeruusta vastuussa olevan jäsenen omille kotisivuille (Fiva, TK ja SP) Tavoitteena on hajauttaa tieto nykyisten vastuiden mukaan kunkin jäsenen omille kotisivuille. Yhteydet luokituksiin hoidetaan linkityksillä. Finanssivalvonnan verkkopalveluun siirtyy: Tiedonkeruukartta Luettelo tiedonantajatasoista Finanssivalvonnan vastuulla oleva osa luokittelupaketista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 FINREP-taulukot Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Raportoinnin laajuus Sipat ja Rahastoyhtiöt raportoivat Finrep-lomakkeista päätaulut Lisäksi valvottavat raportoivat FA- ja FT- lomakkeet, jotka vastaavat pitkälti nykyistä raportointia Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Raportoinnin määräajat FINREP-raporttien palautusviiveissä tullaan noudattamaan ITS:n määräaikoja: Q Q Q Q Samat määräajat FA- ja FT -raporteille Poikkeuksena ensimmäinen raportointi, jonka määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 FINREP-taulukot ja raportoinnin alkamisajankohta Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt 1/4 FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja - veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Q1_2014 Q1_ F L Tilinpäätöksen i it k ja t CRR:n t k k konsolidointitasojen t j t it täsmäytys: k t t Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 1(9) FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 FINREP-LIITETAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 2014... 1 Yleiset... 1 FA-liitetaulukko... 3 FA11A Korkotuotot... 3 FA11B Korkokulut... 3 FA14 Osinkotuotot... 4 FA16A

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui hieman edellisvuodesta vuoden 2015 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 3 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 4 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2016, 2 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhtikesäkuusta Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2014, 3 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinäsyyskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2016 Sijoituspalveluyritykset 2015, 4 vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto supistui 47 prosentilla edellisvuodesta lokajoulukuussa 2015 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2016 Luottolaitosten tilinpäätökset 2016, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 6,4 prosenttia ja liikevoitto 17,7 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/214 236 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Finanssivalvonta 27.4.2012 Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus 9.35 Fivan taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö ja EBAn

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot