FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt"

Transkriptio

1 FINREP-tilannekatsaukset 19. ja Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00 Tilaisuuden avaus 9.05 FINREP-tilannekatsaus, raportointiohjeistus- ja muutokset, tilinpäätösmääräysten uudistus Tiedonkeruusovelluksen esittely, raportointitekniikka Maj-Britt Tapiainen, tilinpäätösasiantuntija, Vakavaraisuuslaskenta Arto Huhtaluoma, suunnittelija, Tietojärjestelmät Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot Sinikka Loponen & Per Rostedt, analyytikko, Taloudellinen analyysi Toimialalta tulleet kysymykset ja keskustelua Tilaisuus päättyy Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

3 EBAn viranomaisraportointia koskeva tekninen raportointistandardiluonnos (ITS) Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) yksi osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS) Julkaisu EBAn verkkopalvelussa Taulukot liitteessä III (IFRS) Ohjeet liitteessä V Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä Hyväksymisprosessille asetettu kolmen kuukauden määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Taloudellisen informaation raportoinnin aloitusajankohta ja kattavuus Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) alkaa EBAn raportointistandardin mukaan Suomessa FINREPiin perustuva viranomaisraportointi otetaan käyttöön jo vuoden 2014 alusta, ja ensimmäinen raportointiajankohta on tilanteesta FINREP-taulukot yhdessä FA- ja FT-taulukoiden kanssa korvaavat nykyisen TATU-raportoinnin Raportointiin käytetään Virati-tiedonkeruutaulukoita Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Taloudellisen informaation raportoinnin kattavuus ITS-standardissa säädetään FINREP-raportointi pakolliseksi IFRSkonserni/konsolidointitasolla. Kaikki FINREPin piiriin kuuluva taloudellinen valvontatarkoituksiin käytettävä tieto kysyttävä FINREP-muodossa (tilastolliseen ym. tarkoitukseen tuleva tiedonkeruu sallittu) Soolotason raportointi ei sisälly ITS:ään, vaan se on vapaasti kansallisesti päätettävissä /Virati: FINREPiä käytetään soolo-, konserni- ja konsolidointitasolla (tiedonantajatasoista tarkemmin myöhemmin) Kaikille valvottaville samat taulukot mahdollisuuksien mukaan (tiedonantajista tarkemmin myöhemmin) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Yleistä FINREP-taulukoista Tilinpäätöserien erot soolo- ja konsernitasolla sekä kansallisen tilinpäätöksen ja yhteisölainsäädännön erityispiirteet otettu huomioon; lisättyjen rivien pitää summautua FINREP-pääriviin Lisättyjen sarakkeiden numerointi (kotimaa/ulkomaat); yhteensä-sarake aina 010 Sektorierittely täsmennetty FINREP-taulukoihin seuraavasti: Keskuspankit Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Luottolaitokset Muut rahoituslaitokset Yritykset Kotitaloudet Sektoriluokitus (FA- ja FT-taulukot) uuden ESA2010 mukainen Taulukoiden numerointi muuttunut käännättää suomeksi ja ruotsiksi; virallinen käännös taulukoista ja ohjeista valmis lokakuun lopussa (epävirallinen käännösversio todennäköisesti käytettävissä ennen sitä) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

7 Yleistä FINREP-taulukoista (jatkuu) FINREP-taulukkokokonaisuus jaettu neljään osaan neljännesvuosittain raportoitavat neljännesvuosittain raportoitavat kynnysarvon toteutuessa puolivuosittain raportoitavat vuosittain raportoitavat Lainanhoitojoustoja (forbearance) ja järjestämättömiä saamisia sekä vakuussidonnaisia varoja (asset encumbrance) koskevat raportointitaulukot ja ohjeet lisätään loppuvuoden 2013 aikana Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 FINREP-taulukot FINREP TAULUKOT EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] 1.1 F 01.01A Tase: varat 1.1 F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat 1.2 F 01.02A Tase: velat 1.2 F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat 1.3 F 01.03A Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma 2 F 02.00A Tuloslaskelma 2 F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma 3 F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

9 FINREP-taulukot 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 9.2 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut 10 F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat 17.2 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Lainasitoumukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut 17.3 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Velat ja oma pääoma 18 [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 FINREP-taulukot OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESSA] 20.1 F Varojen maantieteellinen jakautuminen 20.2 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen 20.3 F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma 20.4 F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.5 F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.6 F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan 20.7 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan 21 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena 22.1 F Palkkiotuotot ja -kulut 22.2 F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 FINREP-taulukot OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] 30.1 F Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä 30.2 F Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen mukaisesti 31.1 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät 31.2 F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja tuotot OSA 4 [VUOSITTAIN] 40.1 F Konsernirakenne yksiköittäin 40.2 F Konsernirakenne instrumenteittain 41.1 F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon 41.2 F Käyvän arvon opition käyttö 41.3 F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit 42 F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 43 F Varaukset Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen 44.1 F komponentit, netto 44.2 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa 44.3 F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto [henkilöstöön liittyvät kulut] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon tulsovaikutteisesti kirjattavaksi 45.1 F F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot 45.3 F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut 46 F Laskelma oman pääoman muutoksista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 Kansalliset lisäykset FINREP-taulukoihin Taulukot rivi rivin nimi F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 265 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä F 01.01A F 01.01B F 01.01C Tase 1.1 Varat 266 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 295 Poistoero F 01.02A F 01.02B Tase 1.2 Velat 296 Vapaaehtoiset varaukset F 01.02C Tase 1.2 Velat 285 Muut F 01.02C Tase 1.2 Velat 286 Konsernireservi F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 035 Sijoitusosuuspääoma/kantarahasto/lisäpääoma F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 085 Vararahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 086 Arvonkorotusrahasto F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 087 Muut F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 195 Edellisten kausien voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 196 Tilikauden voitto (tappio) F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 215 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03A F 01.03B Tase 1.3 Oma pääoma 216 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 225 Yhtiöjärjestyksen / sääntöjen mukaiset rahastot F 01.03C Tase 1.3 Oma pääoma 226 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot F02.00A F 02.00B Tuloslaskelma Tuloslaskelma 615 Tilinpäätössiirrot Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

13 FA- ja FT-taulukot FA11A FA11B FA14 FA16A FA16B FA16C FA17A FA17C FA18 FA22A FA22B FA24 FA27A FA27B FT05 FT10 FT12 FT17 FT20 FT22 FT35 FT52 FT53 FT54 FA- & FT-taulukot Korkotuotot Korkokulut Osinkotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiotuotot Palkkiokulut Palkkiokulut Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Muut liiketoiminnan tuotot Muut liiketoiminnan tuotot Hallintokulut Muut liiketoiminnan kulut Muut liiketoiminnan kulut Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Lainat ja muut saamiset yhteensä Talletukset ja muut velat yhteensä Osingonjako Luottolaitoksen osake-, osuus- ja peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Omaisuudenhoito Tietoja maakunnittain Aineellisten hyödykkeiden muutokset Ohjelmistoinvestoinnit Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

14 Tulkintakysymysten käsittely EBAn Q&A -prosessi Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 Määräys- ja ohjekokoelmauudistus VM:n asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Viranomaisraportoinnin ja ulkoisen tilinpäätöksen laadinnan yhtenäistämiseksi valvottavat voivat laatia tilinpäätöksensä FINREPkaavaa käyttäen, vaikka ne eivät muilta osin laatisi tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti Perustana EU-komission asetus (ITS) taulukoineen ja ohjeineen sekä lisäksi Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet Luonnos tulossa lausunnolle Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

16 Tiedonkeruusovelluksen esittely Raportointitekniikka Arto Huhtaluoma Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 FINREP-tiedonkeruusovellus Sovellus on toteutettu Excelillä (Excel2007) Raportointi salattuina CSV-tiedostoina, identtinen vanhan Viratiformaatin kanssa; solut tunnistetaan taulukko-, rivi- ja sarakekombinaation avulla Taulukko-, rivi- ja saraketunnukset ovat EBAn nimeämiskäytännön mukaiset, muutamia kansallisia lisäyksiä Tarkistussäännöt ovat myös EBAn Validation rules mukaiset Sovellus tuottaa salatun raportin Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

18 FINREP-raportointitekniikka Raportointi omista järjestelmistä, kuten ennenkin Käytetyt tietuemuodot löytyvät Konekielisen tietojenvälityksen ohjeesta: Normaalitaulukot tietuemuoto 1 Valuuttaerittelyt tietuemuoto 2 Uusi tietuemuoto 7 kohde-erittelyille taulukoissa F ja F Header-tietue ensimmäisenä, tietuemuoto 8 FA ja FT liitetietotaulukot raportoidaan omina erillisinä tiedonkeruinaan Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Raportoinnin laajuus Tiedonantajatasot Sinikka Loponen Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Raportoinnin laajuus ja tiedonantajatasot (soolo) Lähtökohtana nykyisen Tatun raportointilaajuus FINREP-taulukoissa mukana nykyisten luotto- ja markkinariskiraporttien tietoja Päällekkäisyydet pyritty poistamaan FINREPin ja FA-/FT-taulukoiden välillä Valvottavajoukko heterogeeninen Osalle raportoijista tarkoittaa tyhjänä raportoituja lomakkeita Tarpeen mukaan valvottavakohtainen arviointi raportoinnin tasoista (esim. alakonsernit) Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 FINREP-raportointi per Q1_2014 Konsernitason FINREP-raportit pyydetään kattavasti (pl. maantieteelliset jakaumat) Palautusviive pidennetty Soolo-tason raportointiin helpotuksia Palautusviive Lomakkeita karsittu Osalle lomakkeista raportointiajankohta Q3_2014 alkaen Jatkossa noudatetaan ITS:n mukaisia palautusviiveitä Q Q Q Q Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja raportoinnin alkamisajankohta (1/3) FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat 1.1 F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat 1.2 F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma 1.3 F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma 2 F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rah Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottojen erittely Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joid Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Johdannaiset - Suojauslaskenta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisist Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja tak Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuud Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät a Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin l Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupank Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitar Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypää Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Arvonalentumiset Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen lk li t ja t CRR:n t L i konsolidointitasojen it k t t k täsmäytys: k t j Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted x x x x x x x x x x 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] x x x x x x x x x x 21

23 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (2/3) OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN KYNNYSARVON TOTEUTUESS F Varojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan muk Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen va Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mu Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain ja kotipaikan mukaan Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_2014 Q3_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Palkkiotuotot ja -kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Taseen ulkopuoliset toiminnot: varainhoito, säilytys ja muut palvelut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 FINREP-taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta (3/3) 30.1 F F OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN] Taseen ulkopuoliset toimet: osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_ F Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 Q2_2014 OSA 4 [VUOSITTAIN] F Konsernirakenne yksiköittäin Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Konsernirakenne instrumenteittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Käyvän arvon opition käyttö Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi/yhdistetyt rahoitusinstrumentit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Varaukset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: etuuspohjaisten järjestelyiden varojen ja velkojen komponentit, netto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet: lisätieto Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 [henkilöstöön liitt ät k l t] Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai 45.1 F rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muun kuin myytävissä olevan ei-rahoitusvaran taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot tai tappiot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_ F Laskelma oman pääoman muutoksista Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 FA ja FT -taulukoiden raportointilaajuus ja alkamisajankohta FA & FT -taulukot SOLO-TASOT Frekvenssi FA11A Korkotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA11B Korkokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA14 Osinkotuotot Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FA16A Palkkiotuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA17A Palkkiokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa FA18 pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA22A Muut liiketoiminnan tuotot Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA24 Hallintokulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FA27A Muut liiketoiminnan kulut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT05 Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT10 Lainat ja muut saamiset yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q FT17 Osingonjako Q4_2014 Q4_2014 A Luottolaitoksen osake-, osuus- ja FT20 peruspääoman jakautuminen omistajasektoreittain Q4_2014 Q4_2014 A FT22 Omaisuudenhoito Q1_2014 Q1_2014 Q FT35 Tietoja maakunnittain Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT53 Ohjelmistoinvestoinnit Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A FT54 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 Q4_2014 A Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Virati-kotisivuihin muutoksia Virati-kotisivut nykymuodossaan lopetetaan vuoden 2013 lopussa Samaan aikaan uudistetaan luokittelupaketti Tiedonkeruisiin liittyvät tiedot keskitetään ko. tiedonkeruusta vastuussa olevan jäsenen omille kotisivuille (Fiva, TK ja SP) Tavoitteena on hajauttaa tieto nykyisten vastuiden mukaan kunkin jäsenen omille kotisivuille. Yhteydet luokituksiin hoidetaan linkityksillä. Finanssivalvonnan verkkopalveluun siirtyy: Tiedonkeruukartta Luettelo tiedonantajatasoista Finanssivalvonnan vastuulla oleva osa luokittelupaketista Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 FINREP-taulukot Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Raportoinnin laajuus Sipat ja Rahastoyhtiöt raportoivat Finrep-lomakkeista päätaulut Lisäksi valvottavat raportoivat FA- ja FT- lomakkeet, jotka vastaavat pitkälti nykyistä raportointia Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Raportoinnin määräajat FINREP-raporttien palautusviiveissä tullaan noudattamaan ITS:n määräaikoja: Q Q Q Q Samat määräajat FA- ja FT -raporteille Poikkeuksena ensimmäinen raportointi, jonka määräaika Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 FINREP-taulukot ja raportoinnin alkamisajankohta Sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt 1/4 FINREP TAULUKOT Soluissa raportoinnin alkamisajankohta EBA FIVA TAULUKOIDEN NIMET SOLO-TASOT KONSERNI-TASOT OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAIN] F 01.01A Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01B Tase: varat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.01C Tase: varat Q1_2014 Q1_ F 01.02A Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02B Tase: velat Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.02C Tase: velat Q1_2014 Q1_ F 01.03A Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03B Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 01.03C Tase: oma pääoma Q1_2014 Q1_ F 02.00A Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00B Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F 02.00C Tuloslaskelma Q1_2014 Q1_ F Laaja tuloslaskelma 4.1 F Rahoitusvarojen erittely: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4.2 F Rahoitusvarojen erittely: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 F Rahoitusvarojen erittely: myytävissä olevat rahoitusvarat 4.4 F Rahoitusvarojen erittely: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 4.5 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat 5 F Luottojen erittely 6 F Luotot yrityksille NACE/TOL- toimialaluokittain 7 F Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut 8.1 F Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain 8.2 F Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat 9.1 F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset annetut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Lainasitomukset, takaukset ja muut sitoumukset saadut Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_2014 Q1_ F Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 11.1 F Johdannaiset - Suojauslaskenta 12 F Luottotappiot ja arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista 13.1 F Saadut vakuudet ja takaukset: luottojen erittely vakuuksitain ja takauksittain 13.2 F Saadut vakuudet ja takaukset: kauden aikana haltuunotetut vakuudet (raportointipäivän tilanne) 13.3 F Saadut vakuudet ja takaukset: kertyneet haltuunotetut vakuudet (aineelliset hyödykkeet) 14 F Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 15 F Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat 16.1 F Tuloslaskelman erittely: korkotuotot ja -kulut 16.2 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain realisoituneet voitot tai tappiot rahoitusvaroista ja - veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti 16.3 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 16.4 F Tuloslaskelman erittely: riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaoista ja -veloista 16.5 F Tuloslaskelman erittely: instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista 16.6 F Tuloslaskelman erittely: voitot ja tappiot suojauslaskennasta 16.7 F Arvonalentumiset 17.1 F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat Q1_2014 Q1_ F Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Q1_2014 Q1_ F L Tilinpäätöksen i it k ja t CRR:n t k k konsolidointitasojen t j t it täsmäytys: k t t Velat t ja oma pääoma Q1_2014 Q1_ [Performing and non-performing exposures: to be inserted when final] 19 [Forborne exposures: to be inserted when final] Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit Taksonomian kommentointikierroksen yhteenveto Tähän dokumenttiin on koostettu saatuja kommentteja Suomen SBR/XBRL taksonomiaan julkisen kommentointikierroksen (helmikuu 2013) aikana. Kommentit on käyty

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 2.2.2015 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot