FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014"

Transkriptio

1 1(9) FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 FINREP-LIITETAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleiset... 1 FA-liitetaulukko... 3 FA11A Korkotuotot... 3 FA11B Korkokulut... 3 FA14 Osinkotuotot... 4 FA16A Palkkiotuotot... 4 FA16B ja FA16C Palkkiotuotot... 4 FA17A Palkkiokulut... 4 FA17C Palkkiokulut... 4 FA18 Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista -- ei kerätä ollenkaan... 4 FA22A-B Muut liiketoiminnan tuotot... 5 FA24 Hallintokulut... 5 FA27A, -B Muut liiketoiminnan kulut... 5 FT05 Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit... 6 FT10 Lainat ja muut saamiset... 6 FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä... 7 FT17 Osingonjako... 7 FT20 Luottolaitoksen osake-, osuus- ja peruspääoman jakaantuminen omistajasektoreittain... 7 FT22 Omaisuudenhoito... 8 FT35 Tietoja maakunnittain... 8 FT52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset... 8 FT53 Ohjelmistoinvestoinnit... 9 FT54 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet... 9 Yleiset Yrityksen y-tunnus (ytunnus) Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisten kaikille rekisteröintivelvollisille antama tunnus, joka yksilöi yrityksen tai yhteisön. Tunnuksessa on seitsennumeroinen järjestysnumero, väliviiva ja tarkistusnumero. Y-tunnus korvaa aiemmin käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiönumeron ja LY-tunnuksen. (käsitekanta) Yrityksen TK-tunnus (tk_tunnus) Kullekin yritys- tai yhteisötunnuksen omaavalle tiedonantajalle annetaan tiedonantajatason tunnisteet sekä tiedonantajan yksilöivä ns. yksikkötunnus. Tiedonantajakohtainen tunnus saadaan Finanssivalvonnasta kun tiedonkeruuvelvoite alkaa.

2 2(9) Tiedonantajataso (tataso) Tiedonantajat on ryhmitelty tiedonantajatasoiksi. Tiedonantajatasoilla kuvataan tiedonantajaryhmää, jolle kohdentuu yhtäläinen tiedonantovelvoite. Yksittäinen tiedonantajataso on myös mahdollisimman yhtenäinen toimija markkinoilla. Tiedonantajatasoilla kuvataan tiedonantajan eri olomuotoja seuraavasti: koko instituutio (esim. talletuspankki) yhteensä kaikkine sivukonttoreineen (201) instituution Suomessa toimiva osa (202) instituution ulkomainen osa (203) instituution konserni tai konsolidointiryhmä (204/205) instituution omistusyhteisö (236) Kotimaa / ulkomaa -jaottelu Kotimaa/ulkomaa jaottelu määritellään vastapuolen eli asiakkaan mukaan. Jos asiakas sijaitsee Suomen rajojen sisäpuolella on kyseessä kotimaa, jos asiakas sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella on kyseessä ulkomaa. Esimerkki 1: jos suomalainen luottolaitos myöntää lainan ulkomaiselle asiakkaalle raportoidaan määrä ulkomaa-sarakkeeseen. Vastaavasti samasta lainasta saatu korkotuotto raportoidaan ulkomailta saaduksi >> ulkomaa-sarakkeeseen. Esimerkki 2: jos Suomessa toimiva saksalainen sivukonttori myöntää lainan suomalaiselle asiakkaalle raportoidaan kotimaa-sarakkeeseen. Esimerkki 3: jos suomalaisen luottolaitoksen Saksassa sijaitseva sivukonttori myöntää lainan saksalaiselle asiakkaalle, raportoidaan tämä ulkomaat-sarakkeeseen (kyseessä on ulkomainen saaminen). Esimerkki 4: jos suomalainen emoyhtiö myöntää lainan Saksassa sijaitsevalle sivukonttorilleen raportoidaan tämä ulkomaa-sarakkeeseen.

3 3(9) FA-liitetaulukko FA11A Korkotuotot FA11B Korkokulut Tuloslaskelman korkotuotot -erän (F 02.00_010_010) jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Liitetiedon yhteensä-erän tulee täsmätä tuloslaskelman 010-erän kanssa. Korkotuotot -erä sisältää mm. korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvarausym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella Yli tai alle nimellisarvon hankittujen saamisten nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksesta tilikaudelle kuuluva osa Takaisinmyyntisitoumuksin (repo) ostettujen arvopaperien tai muiden hyödykkeiden takaisinmyyntihinnan ja ostohinnan erotus sopimuksen voimassaoloaikana. Johdannaissopimuksiin liittyvät koronluonteiset tuotot. Korkoihin rinnastettavat palkkiot, kuten marginaalikorko, jaksotetaan korkotuotoiksi lainan juoksuaikana. Saamisista luottolaitoksilta (S121, S1221, S1222, S1223) - erään luetaan annetut luotot ja muut saamiset luottoluottolaitoksilta. Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä (S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S13, S14 ja S15) - erään luetaan annetut luotot ja muut sellaiset saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Yleisö (saamiset yleisöltä/ velat yleisölle) sisältää kotitaloudet, yritykset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, vakuutuslaitokset ja muut rahoituslaitokset pl. luottolaitokset. Julkisyhteisöt sisältää valtion, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinnon, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot. Tuloslaskelman korkokulut -erän (F 02.00_090_010) jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Liitetiedon yhteensä-erän tulee täsmätä tuloslaskelman 090-erän kanssa. Korkokulut - erä sisältää mm. korot, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen lainojen emissiotappioista sekä tilikaudelle kuuluva osa saaduista lainoista maksetuista palkkioista pois lukien myöntämiseen liittyvät korvaukset välittömistä hallinnollisista kuluista.

4 4(9) FA14 Osinkotuotot Tuloslaskelman osinkotuotot -erän (F 02.00_160_010) jaottelu samaan konsernin kuuluvista yrityksistä, omistusyhteysyrityksistä ja konserniin kuulumattomista yrityksistä. FA16A Palkkiotuotot FA16B ja FA16C Palkkiotuotot Tuloslaskelman palkkiotuotot -erän (F 02.00_200_010) jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Liitetiedon yhteensä-erän tulee täsmätä tuloslaskelman 200-erän kanssa. Erään kirjataan toimitusmaksut ja palkkiot luottojen myöntämisestä, arvopaperien liikkeellelaskun ja muun sellaisen rahoituksen välittämisestä, takauksista ja muista taseen ulkopuolisista sitoumuksista, valuutanvaihdosta, arvopaperinvälityksestä, notariaattitoimeksiantojen hoitamisesta, maksujen välityksestä, arvopaperilainauksesta ja muista sellaisista palveluista. Tuottojen jaotellaan henkilöasiakkaisiin ja muihin asiakkaisiin. Henkilöasiakkailla viitataan sektoriin S14 Kotitaloudet. Muut asiakkaat viittaa muihin sektoreihin ml. myös ulkomaiset asiakkaat. Kuluvan kauden tuotot -erään kirjataan arvopapereista, maksuliikenteestä ja jakelukanavapalkkioista saadut kuluvan kauden tuotot. kuten edellä FA17A Palkkiokulut FA17C Palkkiokulut Tuloslaskelman palkkiokulut -erän (F 02.00_210_010) jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Liitetiedon yhteensä-erän tulee täsmätä tuloslaskelman 210-erän kanssa. Palkkiokulut jaotellaan selvityskuluihin, säilytyskuluihin, arvopaperistamistoiminnoista maksettuihin hoitopalvelupalkkioihin, saatuihin luottositoumuksiin, saatuihin takauksiin ja muihin palkkiokuluihin. kuten edellä FA18 Voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja- veloista -- ei kerätä ollenkaan

5 5(9) FA22A-B Muut liiketoiminnan tuotot Tuloslaskelman muut liiketoiminnan tuotot -erän (F 02.00_340_010) jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa liitetaulukko A22 Liiketoiminnan muut tuotot, mutta päivitetyllä alajaottelulla. Erään luetaan kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toiminnasta johtuvat muut tuotot. Alaerään Sijoituskiinteistöt luetaan sijoitusosakehuoneistoista saadut vuokratuotot. Lisätietoja: IAS (d) IAS (f) IAS 17.50, 51, 56 (b) FA24 Hallintokulut Tuloslaskelman hallintokulut -erän jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa liitetaulukko A24 Hallintokulut, mutta päivitetyllä alajaottelulla. Henkilöstökulujen tulisi vastata pääsääntöisesti Hallintokulujen -alaerää F 02.00_370_010. Muiden hallintokulujen tulisi vastata pääsääntöisesti tuloslaskelman erää F 02.00_380_010. Jos EBA:n määritykset ovat ristiriidassa kansantalouden tilinpidon määritysten kanssa, tulisi asiasta ilmoittaa Tilastokeskukselle. Henkilöstökulut -erä jaotellaan palkkoihin ja palkkioihin sekä henkilöstösivukuluihin. Palkat ja palkkiot -alaerä sisältää tilikauden ennakonpidätyksenalaiset palkat ja palkkiot, ml. lomapalkat ja -korvaukset sekä irtisanomisen takia suoritettavat korvaukset. Palkat ja palkkiot jaotellaan lisäksi työsuhdeoptioihin ja muihin palkkoihin ja palkkioihin. Muut hallintokulut -alaerä sisältää mm. henkilöstön ravinto-, terveydenhoito-, rekrytointi-, virkistys-, koulutus- ja matkakulut, toimisto- ja atk-kulut, markkinointi- ja edustuskulut, tutkimus- ja kehittämiskulut ja muut sellaiset hallintokulut, jotka eivät ole henkilöstökuluja. Varauksia ei tulisi sisällyttää hallintokuluihin. FA27A, -B Muut liiketoiminnan kulut Tuloslaskelman muut liiketoiminnan kulut -erän jaottelu Tilastokeskuksen tietotarpeilla. Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa liitetaulukko

6 6(9) A27 Liiketoiminnan muut kulut, mutta päivitetyllä alajaottelulla. Jos EBA:n määritykset ovat ristiriidassa kansantalouden tilinpidon määritysten kanssa, tulisi asiasta ilmoittaa Tilastokeskukselle. Liiketoiminnan muita kuluja ovat laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös mm. fuusiotappiot, vakuutus- ym. varmuuskulut, valvonta-, tarkastusja jäsenmaksut sekä muut sellaiset kulut, joita ei lueta muihin eriin. Alaerään Sijoituskiinteistöt huomioidaan myös sijoitusosakehuoneistoja koskevat kulut. Varauksia ei tulisi sisällyttää muihin liiketoiminnan kuluihin. FT-liitetaulukot FT05 Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit FT10 Lainat ja muut saamiset Erään luetaan taseen Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit-erät (F 01.01_080_010, F 01.01_120_010, F 01.01_160_010, F 01.01_190_010, F 01.01_220_010) jaoteltuna rahoitustilinpidon sektorikohtaisella jaottelulla. Liitetiedon yhteensä-erän tulee täsmätä taseesta summattujen erien kanssa. FT05-erä kuvaa taseen varoja. Käytännössä kyse on kaikista arvopapereista pl. osakkeet, osuudet ja johdannaiset. Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit jaotellaan jäljellä olevan juoksuajan mukaan ryhmiin: 12 kuukauden tai vähemmän ja yli 12 kuukautta kestävää maturiteettia. Jäljellä oleva juoksuaika tarkoittaa sopimuksenmukaista sitoumuksen raportointiajankohtana jäljellä olevaa juoksuaikaa. Jäljellä olevalla juoksuajalla kuvataan kuoletussuunnitelmiin ja talletussopimuksiin perustuvaa talletus- ja lainapääoman muutosta. Huom. Esimerkiksi euriborkorkoihin sidottujen sopimusten määräajoin tapahtuvat korontarkistukset eivät määrittele jäljellä olevaa juoksuaikaa. Määräaikaiset luotot ja talletukset luokitellaan jäljellä olevan juoksuajan perusteella siten, että sovitut luottojen lyhennykset ja talletusten nostot kohdentuvat kukin omaan maturiteettiluokkaansa. Vaadittaessa maksettavat luotot ja talletukset merkitään tiedonkeruusta riippuen lyhimpään maturiteettiluokkaan. Irtisanomisehtoiset saamiset ja velat merkitään irtisanomisaikaa vastaavaan maturiteettiluokkaan tai aikaisempaan jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavaan maturiteettiluokkaan. Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T03-04 ja T10 Saamiset, mutta päivitetyllä jaottelulla. Tiedot ilmoitetaan nimellisarvoina. Erään ei sisällytetä kertyneitä korkoja, eikä erä siten suoraan vastaa taseen Lainat ja muut saamiset-erää (F01.01A/B/C, rivi 180). Määritelmä poikkeaa EKP:n määrityksestä, jossa lainoista käytetään ns. laajaa erää laina-erää (ilman repot).

7 7(9) FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä -erään luetaan annetut luotot ja muut sellaiset saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Erään luetaan myös rahoitusleasing, myyntisaamiset ja tilinylitykset. Yleisö (saamiset yleisöltä/ velat yleisölle) sisältää kotitaloudet, yritykset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, vakuutuslaitokset ja muut rahoituslaitokset pl. luottolaitokset. Julkisyhteisöt sisältää valtion, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinnon, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot. Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T06-07 ja T12 Velat, mutta päivitetyllä jaottelulla. Tiedot ilmoitetaan ilman kertyviä korkoja ns. tavallisina talletuksina. Määritelmä poikkeaa EKP:n määrityksestä, jossa talletuksista käytetään laajaa talletus-erää (ilman. repot). Tästä johtuen erä ei vastaa taseen talletukset eristä laskettua summaa. Talletukset yleisölle ja julkisyhteisöille -erä sisältää vaadittaessa maksettavat ja muut kuin vaadittaessa maksettavat talletukset. Samalla mallilla raportoidaan myös erä Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille. Siirtovelat eivät kuulu FT12-tauluun. FT17 Osingonjako Jaottelu: Tilikaudelle ehdotettu, edellisen tilikauden toteutunut FT20 Luottolaitoksen osake-, osuus- ja peruspääoman jakaantuminen omistajasektoreittain Yhteensä erä täsmää taseen vastatattavaa-puolen erään Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma (F 01.03_010_010). Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T20 Luottolaitoksen osake- /osuus-/peruspääoman jakaantuminen omistajasektoreittain, mutta päivitetyllä sektorijaottelulla. Osakeyhtiömuotoiset pörssilistatut yksiköt raportoivat osakepääomansa sarakkeessa Noteerattu osakepääoma. Osakeyhtiömuotoiset yksiköt, jotka eivät ole listattuna pörssissä, raportoivat osakepääomansa sarakkeessa Noteeraamaton osakepääoma. Muut kuin osakeyhtiömuotoiset yksiköt, kuten esimerkiksi osuuspankit, raportoivat tiedot sarakkeessa Osuus-/ peruspääoma.

8 8(9) FT22 Omaisuudenhoito FT35 Tietoja maakunnittain Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-tiedonkeruussa liitetaulukko T22 Omaisuudenhoito, mutta päivitetyllä alajaottelulla. Erona aikaisempaan on myös, että enää ei erotella täyden valtakirjan ja muun omaisuudenhoidon piirissä olevia varoja. Omaisuudenhoidossa olevat varat määräytyvät SipaL 1 luvun 11 4 kohdan mukaan. Palkkiotuotot kauden aikana -erä täsmää tuloslaskelman erään Palkkiotuotot (F 02.00_200_010). Palkkiotuotot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T35 Tietoja maakunnittain. Tiedot kerätään luottolaitoksen konttorin sijainnin mukaan. Yleisön talletukset ja muut velat kauden lopussa -erä raportoidaan kuten liitetaulukossa FT12 Talletukset ja muut velat yhteensä-erä sisältäen sektorit S111-S15 (yleisö ja julkisyhteisöt). Tieto kerätään kuten aiemmin VIRATIkeruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T36 Tietoja maakunnittain kauden lopussa. Tiedot kerätään luottolaitoksen konttorin sijainnin mukaan. Yleisön lainat kauden lopussa -erä raportoidaan kuten FT10-taulukon Lainat yleisölle ja julkisyhteisöille sisältäen sektorit S111-S15. Erään ei lueta mukaan FT10-taulukon erää Rahalaitosten väliset talletukset ja lainat yhteensä. Tieto kerätään vastaavasti kuin aiemmin VIRATI-keruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T36 Tietoja maakunnittain kauden lopussa (pl. julkisyhteisöjen lainat ja saamiset). Tiedot kerätään luottolaitoksen konttorin sijainnin mukaan. Kotitalouksien lainat kauden lopussa- erä vastaa FT10-taulun yhteensä-erän sektoreita S14-15 FT52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset Raportoitavat tasot: 201, 202, 210, 211, 221, 222, 235, 240, 245, 246, , 252, 253, 254 Taseen aineellisten hyödykkeet -erä jaotellaan Tilastokeskuksen tietotarpeen mukaisesti tilikauden aikana tehtyihin lisäyksiin, vähennyksiin ja siirtoihin. Tiedot kerätään kuten aiemmin VIRATI-keruussa tilinpäätöksen liitetaulukossa T52 Aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana. Liitetiedon pääerä (010) täsmää taseen Aineelliset hyödykkeet-erän (270) kanssa. Pääsääntöisesti liitetietojen erät Kiinteistöt (020) ja Muut aineelliset hyödykkeet (270) täsmäävät taseen Sijoituskiinteistöt (290) ja Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (280)-eriin. Eroa voi esiintyä näiden erien välisessä jakaumassa. Esimerkiksi liitetiedon alaerä Kiinteistöt sisältää sijoituskiinteistöjä (investment property) sekä omassa käytössä olevia kiinteistöjä. Tämä määritelmä poikkeaa taseen Sijoituskiinteistöt-erästä (290). Tällöin

9 9(9) FT53 Ohjelmistoinvestoinnit eroa esiintyy myös Muut aineelliset hyödykkeet ja Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet-erien välillä on vastaavansuuruinen ero. Aineelliseen käyttöomaisuuteen (010) luetaan maa- ja vesialueet, maa- ja vesirakennukset, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto sekä muu aineellinen käyttöomaisuus. Alaerään maa-, vesi- ja metsäalueet (030) luetaan mukaan vain rakentamattomat alueet. Rakennetut maa-, vesi- ja metsäalueet luetaan alaerään Rakennukset ja muut kiinteistöt (150). Rakennukset ja rakennelmat sekä maa- ja vesirakennukset luetaan investointeihin sille tilastokaudelle, jolloin ne on maksettu. Muu käyttöomaisuus luetaan investointeihin sille tilastokaudelle, jolloin käyttöomaisuus siirtyy ostajan tai vastaanottajan käyttöön. Ohjelmistoilla tarkoitetaan tässä ostettuja ja tilaustyönä teetettyjä ohjelmistoja. Omaan käyttöön itse valmistetut ohjelmistot eivät kuulu tähän. Myös ostetut ja tilaustyönä teetetyt tietokannat kuuluvat tähän kohtaan. Ohjelmistojen hankintaan liittyviä vuosittaisia lisenssi- ja käyttöoikeusmaksuja ei lueta tähän kohtaan. Jaottelu: Sisäisesti kehitetty ohjelmisto Ulkopuolelta hankittu ohjelmisto FT54 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Taulukossa raportoidaan myös asuntoyhteisöjen sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet. Taulukkoon sisällytetään osakkeiden perusparannusmenot, jotka ovat aineettomien hyödykkeiden tase-erässä.

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt

FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013. Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt FINREP-tilannekatsaukset 19. ja 20.9.2013 Maj-Britt Tapiainen, Arto Huhtaluoma, Sinikka Loponen ja Per Rostedt Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 19.9.2013 Ohjelma Kello Aihe Alustaja 9.00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot