Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta (3) Yleiskuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus"

Transkriptio

1 Yleiskuvaus (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Musiikkiopisto toimii Valkeakoskella, Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataidekoulu toimii Valkeakoskella. Jokaisella kolmella oppilaitoksella on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ylläpitämislupa ja ne saavat toimintaansa valtionosuutta. Valkeakoski-opiston asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää lautakuntaan edustajansa. Lisäksi lautakunnassa on nuorisovaltuuston edustaja. Sivistystoimen lautakunnan tehtävät on määritelty Valkeakosken kaupungin hallintosäännössä. Pälkäne ja Kangasala nimeävät lautakuntaan omat edustajansa, joilla on oikeus osallistua opistoa koskevaan päätöksentekoon. Sivistystoimen keskuksen toiminnasta määrätään sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Valkeakoski-opiston johtavana rehtorina toimii sivistystoimen lautakunnan määräämä viranhaltija, joka valitaan oppilaitosten rehtoreiden joukosta. Kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee vuonna 1973 valmistuneessa Valkeakosken vapaa-aikakeskuksessa Kauppilankatu 2:ssa. Noin 75 % Valkeakosken osaston toiminnasta tapahtuu tässä rakennuksessa, jonka tilat ja välineet on suunniteltu aikuisopetukseen sopiviksi. Lisäksi opetusta annetaan 5 kaupungin omistamassa ja 6 tilapäisesti vuokratussa tilassa. Pälkäneen ja Kangasalan osastojen opetus tapahtuu Pälkäneen ja Kangasalan kuntien osoittamissa tiloissa. Musiikkiopiston pääopetuspiste sijaitsee Valtakatu 20:ssa. Akaassa opetuspisteinä ovat Arvo Ylpön koulu ja Kulttuuritalo Laaksola ja Pälkäneellä Kostian koulu ja Hermannin päiväkoti. Kuvataidekoulun päätoimipaikka sijaitsee Valtakatu 20:ssa. Lisäksi opetusta annetaan vapaa-aikakeskuksessa sekä Voipaalan taidekeskuksessa Sääksmäellä. 2. Koulutustarjonta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain opetusta: Kansalaisopisto n tuntia Valkeakoskella, n tuntia Pälkäneellä ja n tuntia Kangasalla Musiikkiopisto n tuntia, sisältää vapaa linjan tunnit/omakustanteista musiikinopiskelua Kuvataidekoulu n tuntia Balettikoulu, käsityökoulu, teatteri-ilmaisun koulu ja sanataidekoulu yhteensä n tuntia. Nämä tunnit sisältyvät kansalaisopiston valtionosuustunteihin. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia, joka jakautuu henkilöstökoulutukseen, työvoimakoulutukseen, avoimeen ammatilliseen lisäkoulutukseen ja avoimeen harrastustavoitteiseen koulutukseen esim. musiikkiopiston vapaa linja. Valkeakoski-opiston osaamisalueita koulutuspalveluissa ovat: taideaineet (kuvataiteet, soveltavat kuvataiteet, kirjallisuus, lausunta, musiikki, tanssi ja

2 Yleiskuvaus (3) teatteri-ilmaisu) taitoaineet (tekstiilityö, kudonta, kudonnan ohjauspalvelut ja tekninen työ) kielet (vieraat kielet ja suomea ulkomaalaisille) yhteiskunnalliset ja kasvatusaineet (itsetuntemus, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalialan täydennyskoulutus ja ohjaava koulutus) organisaation ja henkilöstön kehittäminen avoin yliopisto -opetus tietotekniikka hyvinvointiaineet. 3. Koulutuspalvelujen erityispiirteet Kansalaisopisto Kansalaisopiston työvuosi ajoittuu syyskuun alusta kesäkuun loppuun. Lukuvuosi kestää vähintään 31 työviikkoa. Koko lukuvuoden opintoryhmät työskentelevät yleensä 26 työviikkoa. Opetusta voidaan järjestää myös jatkotyökaudella. Opintoryhmät/kurssit kokoontuvat kerran viikossa 1-3 oppituntia kerrallaan, mutta opetus voidaan järjestää myös tiheämmin ja/tai pidemmissä jaksoissa kokoontuvina kursseina. Opetuksen työmuotoja ovat opettajan johdolla kokoontuvat opintoryhmät, kurssit ja luennot sekä tutorin avustuksella tapahtuva etä- ja monimuoto-opetus ja verkko-opetus. Kansalaisopistossa opiskelulle ei ole asetettu muodollisia pohjakoulutusvaatimuksia. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Taiteen perusopetusta järjestetään lain ja asetuksen sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittujen yksikkökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Musiikkiopisto järjestää opetusta 35 viikkoa lukuvuodessa. Oppilaat saavat henkilökohtaista opetusta minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat musiikin perusteiden ja yhteismusiikin ryhmäopetukseen. Alle kouluikäisille lapsille järjestetään varhaisiän musiikinopetusta ikäryhmittäin. Kuvataidekoulu järjestää opetusta 34 viikkoa lukuvuodessa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 2-3,5 oppituntia kerrallaan. Balettikoulun, käsityökoulun, teatteri-ilmaisun koulun ja sanataidekoulun ryhmät työskentelevät vähintään 30 viikkoa. Oppilashaku järjestetään vuosittain.

3 Yleiskuvaus (3) Tilauskoulutus Tilauskoulutus järjestää omakustanteista, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityä koulutusta. Muut palvelut Valkeakoski-opistossa voi suorittaa yleisiä kielitutkintoja. Kieltenopettajat tekevät käännös- ja tulkkaustyötä. Opiston tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Toimintakauden aikana opiston tiloissa toimii ulkopuolisen yrittäjän lounaskahvio.

4 Johtaminen 1 (6) Johtaminen 1.Toimintatavat ja käytännön soveltaminen Valkeakosken kaupungin arvot Yhteistyökykyisyys - yhteistyökykyisyys on vuorovaikutusta, jonka tulee olla luottamuksellista, rehellistä ja toista kunnioittavaa. Kehityshakuisuus - kehityskykyisyys on kykyä kyseenalaistaa, hyvää johtamista ja uuden oppimista. Avoimuus - tavoitteemme ovat selkeitä ja kerromme toiminnastamme ymmärrettävästi ja asiantuntevasti, tiedonkulku on läpinäkyvää. Oikeudenmukaisuus - oikeudet ja velvoitteet on määritelty ja niitä noudatetaan. Luovuus - luovuus on kyky nähdä kokonaisuuksia, taito löytää järjestys kaaoksesta ja rohkeutta olla aloitekykyinen. Visio Opistolle on laadittu viideksi vuodeksi eteenpäin ulottuva visio. Se tarkistetaan vuosittain opiston päätoimisen henkilöstön kehittämisseminaarissa. Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus Sivistystoimen keskuksen johtosäännössä Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus on: Valkeakoski-opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (6321/1998) mukaista opetusta. Valkeakoski-opisto järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä, tanssissa, teatteri-ilmaisussa ja sanataiteessa. Valkeakoski-opisto järjestää tilauskoulutuksena lyhytkestoista, ei tutkintoon tähtäävää ammatillista täydennyskoulutusta ja työvoimapoliittista ohjaavaa koulutusta. Kansalaisopistotoiminnan arvot Perinteisessä opistotoiminnassa vapaan sivistystyön johtamista ja toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 1. kokonaispersoonallisuuden kehittäminen - humanismiin perustuvaa tietojen, tunteen ja tahdon tasapuolista kehittämistä ihmisessä 2. tieteenomaisuus - kriittisyyteen, ennakkoluulottomuuteen ja objektiivisuuteen tähtäävä tarkastelutapa 3. opinnollisuus - opintojen järjestäminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti eteneviksi 4. puolueettomuus - mahdollisuus erilaisten mielipiteiden esittämiselle 5. vapaus - opiston autonomiaan perustuva oikeus päättää itse toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä opiskelijoiden oikeus päättää itse omista opinnoistaan 6. sivistyksellinen tasa-arvo - pyrkimys poistaa opiskeluun liittyviä sosiaalisia, taloudellisia, alueellisia ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä esteitä 7. yhteisöllisyys - yhteistyökyvyn ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 8. kansainvälisyys - kyky kohdata vieraita kulttuureja ja valmius työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä 9. kestävä kehitys - sellainen nykyhetken tarpeet tyydyttävä toimintatapa, joka ei vie mahdollisuuksia tyydyttää tulevien sukupolvien tarpeita 10. hyvinvointi - kansalaisten hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen opiston kaikessa opetuksessa.

5 Johtaminen 2 (6) Taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet on kirjattu oppilaitos- ja yksikkökohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tilauskoulutustoiminnan tavoitteet Valkeakoski-opiston maksullisen tilauskoulutustoiminnan päämäärä on järjestää korkeatasoista koulutusta ja tuottaa laadukasta oppimateriaalia asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tilauskoulutustoimintaa ohjaavat seuraavat tavoitteet: - edistää yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista - parantaa seutukunnan elinkeinoelämän ja yhteisöjen kilpailukykyä - parantaa opiston ulkoista kuvaa - hankkia tuloja opistolle - järjestää työtilaisuuksia opettajille. Valkeakoski-opiston organisaatio- ja hallintomalli Opiston johtoryhmän (opistojory) tehtävänä on johtaa, kehittää ja koordinoida oppilaitoksen hallintoa, resursseja ja toimintakäytäntöjä. Opiston johtoryhmään kuuluvat rehtorit, osastonjohtajat ja koulutussuunnittelijat. Opistojory kokoontuu vähintään 4 kertaa toimintakauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Taiteen perusopetuksen johtoryhmän (tpojory) tehtävänä on käsitellä taiteen perusopetusta koskevat yhteiset asiat, esim. projektit, oppilashaku, opetussuunnitelmat ja arviointikäytännöt. Taiteen perusopetuksen johtoryhmään kuuluvat taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten rehtorit ja vastuuopettajat.tpojory kokoontuu vähintään 4 kertaa toimintakauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Johdon vastuut ja tehtäväkuvaukset Sivistystoimen keskuksen johtosäännön mukaan Valkeakoski-opiston tulosyksikön johtavana rehtorina toimii sivistystoimen lautakunnan määräämä viranhaltija, jolle lautakunta määrää varahenkilön. Johtavaksi rehtoriksi määrätään joko Valkeakoski-opiston rehtori, musiikkiopiston rehtori tai kuvataidekoulun rehtori. Rehtorit toimivat tulosyksiköiden johtajina, joiden vastuut on määritelty sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Valkeakoski-opiston johtavaksi rehtoriksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt kansalaisopiston rehtorin ja hänen varahenkilökseen musiikkiopiston rehtorin. Kansalaisopiston rehtorin varahenkilöksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt tietotekniikan opettajan. Musiikkiopiston rehtorin varahenkilönä toimii musiikkiopiston apulaisrehtori. Kuvataidekoulun rehtorin varahenkilöksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt kuvataideopettajan. Johtavan rehtorin tehtäväkuvaus tarkistetaan vuosittain kaupunginjohtajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtorin tehtäväkuvaukset hyväksyy johtava rehtori. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun henkilökunnan tehtäväkuvaukset tarkistetaan tarvittaessa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa ja rehtorit hyväksyvät ne. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat toimivat omissa aineryhmissään tiiminvetäjinä. Rehtorit tukevat henkilökunnan oma-aloitteisuutta ja valmiutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tätä edistetään mm. päätoimisen henkilökunnan laajalla toimivallalla omissa työtehtävissään.

6 Johtaminen 3 (6) Laatujohtaminen Valkeakoski-opiston johtamisen ja laatutyön tavoitteena on koulutuspalvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun kehittäminen, henkilöstön osaamisen, yhteistyön ja tyytyväisyyden lisääminen sekä opiston toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden parantaminen. Opisto käyttää Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM) ja Balanced Scorecardia (BSC) johtamisen ja toiminnan kehittämisen välineinä. Johtamista tukevat strategiset asiakirjat, koulutuspalvelusuunnitelma, markkinointistrategia sekä kestävän kehityksen ohjelma. 2. Valkeakoski-opiston työryhmät, seminaarit ja kokoukset Työhyvinvointiryhmä Työryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen työhyvinvointitoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Markkinointi ja viestintätyöryhmä Työrymän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksenmarkkinointia ja viestintää. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muutoinkin. Kestävän kehityksen työryhmä Ryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen kestävän kehityksen toimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Monikulttuurisuustyöryhmä Työryhmän tehtävänä on kehitttää ja koordinoida oppilaitoksen kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Toimistotiimi Tiimin tarkoituksena on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen toimistopalveluja. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Ohjelmatyöryhmä Työryhmän tehtävänä on valmistella ohjelmaa Valkeakoski-opiston henkilökunnan yhteisiin illanviettoihin. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa. Näyttelytyöryhmä Ryhmän tehtävänä on valmistella ja koordinoida Valkeakoksi-opiston näyttelytoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Kehittämisseminaarit Valkeakoski-opisto järjestää syksyisin yhden yhteisen kehittämisseminaarin koko henkilöstölle. Seminaarin tehtävänä on käydä läpi opiston ajankohtaiset kehittämishankkeet ja asettaa kehittämistehtäviä seuraavalle vuodelle. Kansalaisopisto järjestää kaksi omaa kehittämisseminaaria, joista toinen pidetään kevätlukukauden lopussa ja toinen syyslukukaudella. Seminaareihin osallistuvat kaikki päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat ja taiteen perusopetuksen tanssi- ja käsityökoulun vastuuopettajat. Kevään seminaarissa käsitellään mm. seuraavia asioita:

7 Johtaminen 4 (6) - edellisen vuoden toiminnan tulokset - talousarvioon kirjattavat tulostavoitteet - resurssien muutostarpeet - toiminta- ja työmenetelmien muutostarpeet - kehittämistehtävät - kurssitoivomusten toteutumisen toteaminen Syyslukukauden kehittämisseminaarissa tarkistetaan opiston koulutuspalvelusuunnitelma ja sovitaan uusista ajankohtaisista kehittämistehtävistä. Opettajainkokoukset Kansalaisopisto järjestää työvuoden aikana kaksi OVTES:n mukaista kaikille tuntiopettajille tarkoitettua opettajainkokousta. Syyslukukauden alussa pidettävässä kokouksessa eli syystapaamisessa rehtori pitää katsauksen yleiseen aikuiskoulutuspoliittiseen tilanteeseen, Valkeakoski-opiston kannalta tärkeisiin kaupungin kehittämishankkeisiin ja opiston omaan tilanteeseen. Kevätlukukauden lopussa järjestettävässä opettajainkokouksessa käsitellään ajankohtainen aikuiskoulutustilanne ja esitellään seuraavan vuoden opetusohjelman luonnos. Kokouksen jälkeen varataan aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Opettajainkokouksiin sisällytetään koulutuksellinen osio vaihtuvilla teemoilla. Musiikkiopistossa järjestetään opettajainkokous kerran kuukaudessa. Syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa pidetään laajat lukukauden kulkuun liittyvät kokoukset. Kuvataidekoulussa järjestetään opettajainkokous 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa sovitaan koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Kehityskeskustelut Johtava rehtori sopii omista seuraavan vuoden tulostavoitteistaan kaupunginjohtajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Johtava rehtori käy syyslukukauden lopussa kehityskeskustelun musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtoreiden ja jokaisen kansalaisopiston päätoimisen työntekijän sekä taiteen perusopetuksen vastuuopettajan kanssa. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtorit käyvät kehityskeskustelut syyslukukauden aikana viranhaltijoiden, päätoimisten opettajien ja tuntiopettajien sekä kiinteistö- ja toimistohenkilökunnan kanssa. Kehityskeskustelussa läpikäydään ja arvioidaan kunkin työntekijän oman toiminnan tuloksia edellisen vuoden osalta, opiston kehittämissuunnitelmia ja -tarpeita, toimintaympäristön/ koulutusmarkkinoiden muutoksia, asiakassuhteiden hoitoa, työntekijän omia koulutustarpeita, työilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja palautetta rehtorille sekä asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Työntekijä valmistautuu keskusteluun täyttämällä etukäteen kysymyskaavakkeen, johon kirjataan keskustelussa läpikäytävät asiat. Osana kehityskeskustelua työntekijä täyttää osaamiskartoituslomakkeen, jossa määritellään ko. työntekijän työssä vaadittava osaamisen taso ja sovitaan mahdollisten osaamisvajeiden kohottamisen tavoitteet ja toimenpiteet. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajat järjestävät kevätlukukauden lopussa oman aineryhmänsä tuntiopettajille palautekeskustelut, joissa käydään läpi

8 Johtaminen 5 (6) toteutettujen kurssien palautteet ja opettajien koulutukselliset tarpeet sekä asetetaan sisällöllisiä tavoitteita uusille kursseille. Näiden palautekeskustelujen tulokset käsitellään koko opistoa koskevilta osilta päätoimisen henkilökunnan kokouksessa syyslukukauden alussa. Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kokoukset Päätoimisen henkilökunnan kokous kokoontuu toimintakaudella kaksi kertaa kuukaudessa maanantaisin rehtorin johdolla käymään läpi ajankohtainen tilanne ja eri muodoissa annettu palaute sekä sopimaan lähiajan tehtävistä. Kokoukseen osallistuvat rehtorin lisäksi päätoimiset ja suunnittelijaopettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat, koulutussuunnittelijat, opistosihteerit ja toimistovahtimestari. Päätoimisen henkilökunnan kokouksia voidaan tarpeen mukaan järjestää myös teemakokouksina. Toinen koulutussuunnittelijoista tai tarvittaessa opistosihteeri laatii kokouksesta muistion, joka toimitetaan kaikille päätoimisille sähköpostitse, laitetaan näkyville opettajainhuoneen ilmoitustaululle ja on luettavissa osoitteessa G: kansalaisopisto/päät. Kerran kuukaudessa on päätoimisten ja suunnittelijaopettajien ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajien kokoontuminen (opepäät) ja kuukauden viimeinen maanantai on varattu työryhmien työskentelylle. Yhteydenpito kansalaisopiston tuntiopettajiin Päätoimiset opettajat, suunnittelijaopettajat ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajat pitävät kevätlukukaudella oman aineryhmänsä tuntiopettajille suunnittelukokouksen, jossa käsitellään seuraavan työvuoden opetusohjelman laadintaan vaikuttavia asioita ja sovitaan ko. aineryhmän opetussuunnitelman painopisteistä. Muita tuntiopettajille tarkoitettuja kokouksia päätoimiset opettajat kutsuvat koolle tarpeen mukaan. Toimistohenkilökunnan kokoukset Kansalaisopiston Valkeakosken osaston toimistohenkilökunta kokoontuu joka maanantaiaamu (loma-aikoja lukuun ottamatta) rehtorin johdolla käymään läpi kanslia- ja kiinteistöhenkilökunnan lähiviikkojen työtilanteen ja sopimaan lähiajan tehtävistä. Kokoukseen osallistuvat rehtorin lisäksi Valkeakosken osaston koulutussuunnittelijat, opistosihteeri ja työvuorossa oleva vahtimestari. Vahtimestari laatii kokouksesta muistion, joka laitetaan näkyville opettajainhuoneen "Talossa tapahtuu" ilmoitustaululle. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimisto- ja kiinteistöhenkilökunta kokoontuu kerran viikossa. Opettajainkirjeet ja tiedotteet Kansalaisopiston rehtori laatii työvuoden aikana kansalaisopiston opettajille neljä opettajainkirjettä. Niissä informoidaan opiston toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja annetaan ohjeita erilaisten tehtävien hoitamiseksi (palkantilaukset, päiväkirjat, opetussuunnitelmat, henkilöstökoulutus, tilat, välineet yms.). Tämän lisäksi rehtori, päätoimiset opettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat, opistosihteerit ja toimistovahtimestari lähettävät tuntiopettajille tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita. Musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa rehtorit ja toimistohenkilökunta tiedottavat sähköpostitse henkilökuntaa ajankohtaisista asioista. Valkeakoski-opiston sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet ja välineet listataan vuosittain päivitettävissä Tiedottaminen Valkeakoski-opistossa - asiakirjoissa. Koulutuspoliittisen ja ammattialan kehityksen seuraaminen Kaikki Valkeakoski-opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat osallistuvat opiston tuella

9 Johtaminen 6 (6) koulutuspoliittisen ja oman ammattialansa kehityksen seuraamiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, asiantuntijaelimissä ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi he seuraavat aktiivisesti oman ammattialansa lehtiä ja kirjallisuutta. Henkilökunta pitää tarkoituksenmukaisella tavalla yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan edustajiin. Koulutuskuulumiset käydään läpi henkilökunnan kokouksissa. Opiston suorituskyvyn seuraaminen Rehtorit ja muut opiston johtoon kuuluvat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittaisten taseiden avulla. Johtava rehtori laatii kolmannesvuosittain raportin talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle ja sivistystoimen lautakunnalle. Kansalaisopiston henkilökunta seuraa opetusohjelman toteutumista syys- ja kevätlukukauden osalta. He seuraavat myös kurssisuunnitelmien toteutumista jokaisesta kurssista kerättävien kurssipalautteiden ja niistä laadittavien yhteenvetojen avulla. 3. Arviointi ja parantaminen Kaupunginjohtaja arvioi johtavan rehtorin johtamiskäytäntöä kerran vuodessa käytävässä kehityskeskustelussa. Päätoiminen henkilökunta ja taiteen perusopetuksen opettajat arvioivat rehtorien toimintaa vuotuisissa kehityskeskusteluissa. Rehtoreiden toiminnasta kerätään lisäksi tietoa Kunta 10-tutkimuksessa ja kaupungin omassa työtyytyväisyyskyselyssä. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat, balettikoulun ja käsityökoulun vastuuopettajat keräävät palautetta aineryhmänsä toiminnasta tuntiopettajien kanssa käymissään keskusteluissa. Lisäksi opiston johtamiskäytäntöjä arvioidaan vertaisarvioinneista, benchmarkingista ja ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta.

10 Strategia (4) Strategia 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Asiakkaat Asiakkaalla tarkoitetaan opiston palvelujen välitöntä vastaanottajaa ja/tai maksajaa, esim. kurssin opiskelijaa tai tilaajaa (ulkoinen asiakas), sekä palveluprosessin seuraavan vaiheen toteuttajaa (sisäinen asiakas). Valkeakoski-opisto ryhmittelee asiakkaansa seuraavasti: kansalaisopiston opiskelijat, joiksi voivat hakeutua kaikki pääsääntöisesti 16 vuotta täyttäneet valkeakoskelaiset, pälkäneläiset ja kangasalalaiset taiteen perusopetuksen oppilaat, oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai oppilasvalinnan perusteella pääasiassa alle 18-vuotiaista toiminta-alueen lapsista ja nuorista alle 16-vuotiaat muut kuin taiteen perusopetuksen opiskelijat esim. kotitalouskurssit henkilöstö- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat, jotka kurssin tilaaja valitsee organisaationsa henkilöistä tai hakijoidensa keskuudesta tilauskoulutuksen yksityisopiskelijat yritykset ja yhteisöt, jotka tilaavat opistolta koulutusta henkilöstölleen työvoimahallinto, joka tilaa opistolta koulutusta omille asiakkailleen Asiakas- ja oppilasmäärät Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetukseen osallistuu Valkeakoskella vuosittain n opiskelijaa, Pälkäneellä n ja Kangasalla n opiskelijaa. Naisten osuus opiskelijoista on n. 74 %. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on lukuvuodessa noin kurssilaista. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Musiikkiopiston valtionosuuteen oikeuttavaan ja tilauskoulutuksena järjestettävään opetukseen osallistuu vuosittain n. 650 opiskelijaa. Musiikkiopistossa järjestetään opetusta alle kouluikäisille (varhaisiän musiikinopetus), kouluikäisille lapsille ja nuorille (perus- ja opistotason opetus) sekä joissain oppiaineissa aikuisille (vapaa linja). Taiteen perusopetusta tarjotaan valkeakoskelaisille, akaalaisille ja pälkäneläisille. Kuvataidekoulun valtionosuuteen oikeuttavaan opetukseen osallistuu vuosittain n. 230 opiskelijaa. Kuvataidekoulu järjestää opetusta alle kouluikäisille valmentavan opetuksen ryhmissä ja perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille (perusopetus ja syventävät opinnot). Lasten ja nuorten käsityön, tanssin, sanataiteen ja teatteri-ilmaisun taiteen perusopetuksen oppilasmäärä on vuosittain yhteensä n. 300.

11 Strategia (4) Tilauskoulutus Tilauskoulutuksessa opiston asiakkaat voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuka/mikä on koulutuksen ostaja. Asiakkaita (koulutuksen ostajia) ovat tällöin yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot, työ- ja elinkeinotoimisto sekä yksityiset henkilöt. Tilauskoulutuksen opetukseen osallistuu vuosittain n opiskelijaa Asiakkaiden odotukset vapaan sivistystyön koulutuspalveluille Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät opistossa opiskelulle ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sijainti 2. Kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus 3. Hyvä/pätevä opettaja/opetus 4. Oppimishalu/itsensä kehittäminen 5. Hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 6. Kielten oppiminen/kielitaidon ylläpito Asiakkaiden koulutustarpeet 1. Koulutustarvetutkimukset: Opisto tutkii tarvittaessa asiakkaiden koulutustarpeiden muutoksia tutkimusten avulla. Kyselyn organisoivat ja vastaukset analysoivat opiston koulutussuunnittelijat tai erikseen palkattava tutkimuksen toteuttaja. 2. Koulutustarvekysely: Kansalaisopisto vastaanottaa ympäri vuoden toimialueensa asukkailta sekä järjestöiltä ja yhteisöiltä koulutusehdotuksia. Kyselystä muistutetaan opiston kotisivuilla sekä Valkeakosken Sanomien ja Sydän Hämeen lehden opistopalstalla. Koulutustoivomuksen voi lähettää kotisivujen kautta, sähköpostilla tai paperilomakkeella. 3. Ohjelmaesite ja kotisivut: Kansalaisopiston ohjelmaesitteessä ja kotisivuilla on kurssitoivomuksia varten erillinen sivu. 4. Opettajat, koulutussuunnittelijat ja rehtorit havainnoivat asiakkaiden koulutustarpeita omissa kontaktiverkostoissaan. 5. Aloitteet ja ehdotukset: Kansalaisopisto saa aloitteita ja ehdotuksia uusista kursseista mm. palaute- ja aloitelaatikon, luottamushenkilöiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi opisto hyödyntää sosiaalista mediaa kurssitoivomusten keräämisessä. 6. Koulutussuunnittelija kokoaa kaikki eri kanavien kautta tulleet kurssitoivomukset ja lähettää ne aineryhmien vastuuopettajille. Toivomukset käsitellään helmikuussa ja tarvittaessa muissakin päiden kokouksissa. Yhdessä päätetään, miten niihin reagoidaan seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmassa. Kevään kehittämisseminaarissa todetaan, miten kurssitoivomuksiin on reagoitu. Taiteen perusopetuksen järjestämisessä noudatetaan yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia.

12 Strategia (4) 1.4. Valkeakoski-opiston kilpailuedut - nopea ja joustava reagointi asiakkaiden tarpeisiin - laadukkaat opetuksen tukipalvelut: tiedotus, opintoneuvonta sekä toimisto-, vahtimestari- ja kahvilapalvelut - ystävällinen ja kannustava ilmapiiri - kohtuulliset kurssihinnat - viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö - monipuolinen lasten ja nuorten taiteen perusopetus 1.5. Valkeakoski-opiston vahvuudet Valkeakoski-opiston menestystekijöitä ovat: laadukkaat ja monimuotoiset koulutuspalvelut kaikille toiminta-alueen kuntalaisille ja heidän yhteisöilleen, ottaen huomioon erityisesti aliedustetut ryhmät laadukkaista palveluista johtuva korkea asiakastyytyväisyys keskeisillä paikoilla sijaitsevat opetustilat, joissa on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellyttämä opetusvälineistö ja hyvä työ- ja oppimisympäristö kevyt organisaatio, jossa hyödynnetään oppivaa yhteisöä pätevä henkilökunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen; tavoitteena on korkea työhyvinvointi pätevien opettajien hankintaa helpottava hyvä maantieteellinen sijainti strategiseen suunnitteluun (BSC) ja itsearviointiin (EFQM) perustuva toiminnan laadun jatkuva parantaminen laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit kunnallisuus, joka luo edellytykset osallistua kuntien henkilöstön kehittämiseen 1.6. Yhteydenpito opiskelijoihin, oppilaihin ja asiakkaisiin Kansalaisopiston opetusohjelma julkaistaan syksyisin esitteenä, joka jaetaan Valkeakoskella, Kangasalla ja Pälkäneellä jokaiseen kotitalouteen. Kevätlukukauden uudet kurssit ilmoitetaan Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien liitteinä. Kangasalan osastolla on oma ilmoitustaulu Kangasalan pääkirjaston aulassa. Opetusohjelma on luettavissa Valkeakoski-opiston kotisivuilla. Sähköpostiosoitteensa antaneille opiskelijoille lähetetään sähköinen uutiskirje 3-4 kertaa vuodessa. Ajankohtaisista muutoksista ja yms. ilmoitetaan Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien opistopalstoilla. Opiskelijoihin pidetään yhteyttä tarvittaessa myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Valkeakoski-opiston eri yksiköillä on omat internet-sivut ja Facebook-sivustot.

13 Strategia (4) 1.7. Asiakastyytyväisyys Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kerran neljässä vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tulokset analysoidaan kehittämisseminaarissa. Asiakastyytyväisyyden kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu tavoite, joka on kirjattu opiston talousarvioon. Valkeakoski-opisto saa vertailutietoja asiakastyytyväisyyden kehityksestä vertailuopistoista. Opisto tekee tarvittaessa johonkin teemaan liittyviä erillisiä selvityksiä, joiden tulokset käsitellään päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa tai päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Opistolle annettavat "risut ja ruusut", kuten kirjoitukset lehdistössä, kotisivujen kautta saatu palaute, aulan palautelaatikkoon jätetty palaute, henkilökunnalle annettu suora palaute jne. käsitellään päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Tilauskoulutuksessa selvitetään kurssien tilaajien tyytyväisyys keskustelemalla ja kurssiarvioiden kautta. Tulokset käsitellään syksyn päätoimisten kokouksessa.

14 Henkilöstö 1 (6) Henkilöstö 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Valkeakoski-opiston henkilöstö Opiston henkilöstön tehtävät, koulutus ja aloitusvuosi Valkeakoski-opistossa: Kansalaisopisto Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta - rehtori, KT, HK Juha Sihvonen vuodesta, Pälkäneen osastonjohtaja, FM Marketta Vaismaa, Kangasalan osastonjohtaja/koulutussuunnittelija, KM Satu-Marjo Alahautala, koulutussuunnittelija, FM Helena Kilkki-Rekola, talonmies-vahtimestari Juha Koivu, toimisto-vahtimestari Hilppa Rikkola, opistosihteeri, merkonomi Essi Järvinen, opistosihteeri, merkonomi Irene Prusti, 2013 Suunnittelijaopettajat, toimivat oman aineryhmänsä vastuuopettajana - tietotekniikan opettaja, KTM, KM Reeta Tenhola, taideaineiden opettaja, keraamikko Timo Pajunen, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, KM Tarja Kiuru, hyvinvointikouluttaja, restonomi (ylempi amk) Heli Koivulahti, ilmaisutaidon opettaja, TeM Annina Ärölä, musiikinopettaja, MuM Heidi Heikkinen, tanssipedagogi Sinikka Saarela, 1995 Päätoimiset opettajat, toimivat oman aineryhmänsä vastuuopettajina - kieltenopettaja, FM Leila Hiissa, tekstiilityön opettaja, KteO Maarit Humalajärvi, kudonnan opettaja, artenomi Terhi Käpyaho, kudonnan ohjaaja, artesaani Minna Backman, teknisentyön opettaja, muotoilija (amk) Esko Lovikka, tekstiilityön opettaja, KteO Ritva Forsvik, 2012 Tilauskoulutus - suunnittelijaopettaja, kielikouluttaja, MA Johanna Garant, koulutussuunnittelija, KM Marika Hoviniemi, 2001 Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Käsityökoulu - vastuuopettaja, artenomi, opettaja Kirsi Tahkola, 1994

15 Henkilöstö 2 (6) Balettikoulu - vastuuopettaja, tanssipedagogi Sinikka Saarela, 1995 Teatteri-ilmaisun koulu; Sanataidekoulu - vastuuopettaja, TeM Annina Ärölä, 2007 Musiikkiopisto Hallinto - ja toimistohenkilökunta - rehtori, MuM Kirsimarja Kiviruusu, apulaisrehtori, MuM Sanna Saarinen, toimistovirkailija, merkonomi Tiina Pelkonen, toimistovirkailija, merkonomi Tuula Koskinen, vahtimestari, virastomestari Pekka Kruus, 1988 Virassa olevat opettajat - musiikkiopiston opettaja (laulu), musiikkioppilaitoksen opettaja Virve Alamikkelä-Nuotio, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkipedagogi (amk) Pauliina Kelloniemi, musiikkiopiston opettaja (trumpetti), musiikkioppilaitoksen opettaja Sari Leiviskä, musiikkiopiston lehtori (klarinetti), MuM Leena Mantere, musiikkiopiston lehtori (viulu), MuM Katri Nikkanen, musiikkiopiston opettaja (piano), MuM Tuija Peltokoski, musiikkiopiston opettaja (viulu), musiikkioppilaitoksen opettaja Hannamari Rantanen-Nagy, musiikkiopiston opettaja (kitara), musiikkioppilaitoksen opettaja Kimmo Roine, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Taru Tirkkonen, musiikkiopiston opettaja (varhaisiän musiikinopetus), KM, varhaisiän musiikinopettaja Hanna Untala, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Taru Vuorimaa, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Ella Yli-Viikari, 2003 Kuvataidekoulu Hallinto - ja toimistohenkilökunta - rehtori, TaM Heikki Kivioja, toimistovirkailija,merkonomi Tuula Koskinen, vahtimestari, virastomestari Pekka Kruus, 2010 Päätoimiset opettajat - kuvataideopettaja, TaM Pirkko Pajunen, kuvataideopettaja, KuM Anja Helminen, kuvataideopettaja, KM Johanna Kivioja, 2004 Tuntiopettaja - kuvataiteilija (amk) Miia Änäkkälä, 1998

16 Henkilöstö 3 (6) 1.2. Henkilöstösuunnitelma ja -tilinpäätös Valkeakoski-opiston henkilöstösuunnittelu perustuu Valkeakosken kaupungin henkilöstöpoliittisiin periaatteisiin ja opiston strategiaan, jossa asetetaan tavoitteet sekä henkilöstön määrälliselle että laadulliselle kehittämiselle. Näiden tavoitteiden määrittelyyn osallistuu koko päätoiminen henkilökunta.tuntiopettajien osalta tavoitteena on keskittää opetustunteja niin, että se helpottaa pätevien opettajien hankintaa, edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä ja helpottaa täydennyskoulutuksen suunnitelmallista toteuttamista. Valtuusto vahvistaa henkilöstösuunnitelman ja vakanssirakenteessa tapahtuvat muutokset talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset kirjataan kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstötilinpäätökseen Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Kansalaisopiston opettajien perehdyttämistä varten on käytössä perehdyttämisopas. Opas on saatavilla paperiversiona ja sähköisenä opiston nettisivuilla. Päätoiminen henkilökunta tarkistaa vuosittain oppaan tietojen ajantasaisuuden. Päätoiminen opettaja vastaa uuden tuntiopettajan perehdyttämisestä ennen työtehtävien aloittamista. Perehdyttäjä lähettää perehdyttämisen jälkeen kopion tarkistuslistasta työsuojeluvaltuutetulle. Perehdyttämiseen osallistuvat lisäksi rehtori, osaston johtajat, opistosihteerit, koulutussuunnittelijat ja vahtimestarit. Musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa perehdyttäjinä toimivat rehtorit, toimistovirkailijat ja vahtimestari. Perehdyttämisopasta käytetään soveltuvin osin myös muun henkilökunnan perehdyttämisessä, mistä vastaavat rehtori, koulutussuunnittelijat, opistosihteeri ja vahtimestarit Henkilöstökoulutus Osaamiskartoituksen avulla todetaan Valkeakoski-opiston yhteiset osaamisvajeet ja yksilökohtaiset kehittämistarpeet ja määritellään vuosittaiset henkilöstön kehittämisen painopistealueet. Koulutustarpeet voivat pohjautua - kaupungin yleisiin kehittämishankkeisiin - opiston omiin kehittämishankkeisiin - henkilöstön omaehtoisiin koulutustarpeisiin. Kaupungin kehittämishankkeisiin perustuva koulutus toteutetaan yhteistyössä kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa. Opiston omia kehittämishankkeita tukevasta koulutuksesta rehtorit päättävät yhdessä henkilökunnan kanssa. Muuhun koulutukseen osallistumisesta työntekijä tekee erillisen anomuksen ja siitä päättää kunkin yksikön rehtori. Opisto käyttää henkilöstökoulutusta myös kannustusmenettelynä. Henkilöstön koulutuskuulumiset ja -osallistumiset käydään läpi opiston henkilökunnan kokouksissa.

17 Henkilöstö 4 (6) 1.5. Henkilökunnan työehdot ja palkkaus Valkeakoski-opiston henkilöstö on Valkeakosken kaupungin palveluksessa. Opetushenkilöstön virka- ja työehdoissa noudatetaan kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimusta ja muun henkilökunnan osalta noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Virka- ja työehtosopimusten yleisten määräysten lisäksi sivistystoimen keskuksen johtosäännössä on määräys perus-/tehtäväkohtaisten palkantarkistusten maksamisesta viranhaltijan tai työntekijän tehtävien olennaisesti muututtua sekä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti maksettavista tulospalkkioista, kannustuslisistä ja henkilökohtaisista lisistä. Valkeakoski-opiston henkilökunnalle maksettavista henkilökohtaisista lisistä päättää sivistystoimen keskuksen johtaja. Käsityökoulun vastuuopettajalle maksetaan erillinen korvaus hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. Kansalaisopiston uudet opettajat täyttävät henkilötietokortin ja kirjaavat henkilötietonsa omilla tunnuksillaan Hellewin opettajarekisteriin. Ennen kurssin alkua opettaja ja rehtori allekirjoittavat työsopimuksen. Opistosihteeri maksaa kuukausittain palkat toteutuneiden tuntien mukaan ja matkat opettajan täyttämää matkalaskua tai ajopäiväkirjaa vastaan. Muut palkkiot maksetaan palkkiontilauslomaketta vastaan. Tuntiopettajille maksetaan korvaus osallistumisesta suunnittelukokouksiin, kehittämisseminaareihin, kurssiarvioista käytäviin palautekeskusteluihin, päättötyö- ja tasosuoritusarviointeihin. Työehtosopimuksen mukaisista opettajainkokouksista ei makseta erillistä palkkiota Työsuojelu ja ergonomia Valkeakoski-opiston kaikki työntekijät kuuluvat kaupungin työterveyshuollon/ AttendoMedOne Oy:n ja työsuojelun piiriin. Kaupungin työterveyshuolto on tarvittaessa myös tuntiopettajien käytössä. Päätoimiseen työsuhteeseen tulevat käyvät työhöntulotarkastuksessa. Työterveyshuolto seuraa ja ylläpitää ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Työsuojelun toimintaohjelma tarkastetaan vuosittain. Pelastuslaitos on hyväksynyt jokaista opetustilaa varten laaditun erillisen pelastussuunnitelman, joka tarkistetaan vuotuisen palotarkastuksen yhteydessä. Valkeakosken kaupungin työsuojelu ja työterveyshuolto tarkistavat työpisteiden ergonomian ja antavat suositukset epäkohtien korjaamisesta. Ilmenneet puutteet korjataan viivytyksettä Työhyvinvointi Valkeakoski-opisto seuraa työhyvinvoinnin kehitystä kaupungin sähköisen työtyytyväisyyskyselyn sekä Kunta 10 tutkimusten avulla. Lisäksi tuntiopettajien työhyvinvointia seurataan palautekeskustelujen ja päätoimisen henkilökunnan työhyvinvointia kehittämiskeskustelujen avulla. Työhyvinvointikyselyjen tuloksia ja niistä aiheutuvia parantamistoimia käsitellään syksyn yhteisessä kehittämisseminaarissa. Työhyvinvoinnin kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu tavoite, joka on kirjattu talousarvioon ja BSC - tuloskorttiin. Valkeakoski-opiston henkilökunta on sopinut työyhteisössä tapahtuvien ristiriitatilanteiden käsittelyyn yhdessä sovitun menettelytavan. Kansalaisopiston kollegiaalinen tukiryhmä voi auttaa ongelmien alkutilanteessa ratkaisujen löytymisessä. Työterveyshuolto on toimittanut kaupungin yksiköihin ohjeistuksen

18 Henkilöstö 5 (6) "Konfliktin esimerkkien tunnistaminen työyhteisön hyvinvoinnin turvana" ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseen. Lisäksi opistossa noudatetaan Valkeakosken kaupungin varhaisen puuttumisen toimintamallia. Valkeakoski-opiston työhyvinvoinnin kehittämistä suunnittelee ja arvioi vuosittain sivistystoimen keskuksen yhteinen tyhy-ryhmä. Tyhy-ryhmä laatii vuosittain kehittämisen eri osa-alueista ja -toimenpiteistä opistolle työhyvinvointisuunnitelman, jota käsitellään opiston kehittämisseminaarissa. Opistolla on käytössään mm. seuraavia toimintatapoja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi: Henkilökunnan opiskelua rohkaistaan ja tuetaan. Koulutusavustusanomusten perusteella hyväksytyt opiskelukustannukset korvataan opiston koulutusmäärärahoista. Henkilökunta voi osallistua työaikana järjestettävään tyky -liikuntaan. Liikuntaryhmän kustannukset katetaan opiston koulutusmäärärahoista. Opiston henkilökunnalleen järjestämät virkistys- ja kulttuuritilaisuudet (esim. pikkujoulut, teatterimatkat, opettajainkokoukseen liitetyt illanvietot jne.). Opiston henkilökunta voi käyttää seuraavia kaupungin henkilökuntaetuuksia, edut ovat myös tuntiopettajien käytössä: kaupungin avustamat ruokaliput ilmainen uimahallikäynti kerran viikossa vesijumppa kerran viikossa uimahallilla ilmainen avantouinti kerran viikossa avantouintikaudella alennus Korkeakankaan hiihtokeskuksen lipuista maksuton luistelu kerran viikossa talvikaudella alennus kaupunginteatterin ja eri kulttuurikohteiden lipuista Henkilökunnan merkkipäivien muistamisessa noudatetaan Valkeakosken kaupungin merkkipäiväsääntöä Yhteiskunnallisen vastuunoton muodot Valkeakoski-opisto ja sen henkilökunta hoitaa yhteiskunnallista vastuutaan seuraavilla tavoilla. Opisto: toimii kulttuurilaitoksena: konsertit, näyttelyt, esitykset, tapahtumat, taidematkat jne. vaalii kulttuuriperinnettä esim. kädentaidot, kansantanssi, kansanmusiikki jne. kouluttaa työttömiä, maahanmuuttajia ja muita syrjäytymisvaarassa olevia edistää paikkakunnan elinkelpoisuutta esim. tarjoamalla yrityksille ja kunnille ammatillista lisäkoulutusta edistää paikkakunnan kansainvälistymistä ja monikulttuurisuuden lisääntymistä esim. kieli- ja kulttuurikoulutus, kansainvälinen yhteistyö tukee henkilökunnan toimintaa oman ammattialan kehittämisessä esim. tutkimustoiminta, alan työntekijöiden täydennyskoulutus, kehittämisprojektit, oppimateriaalien valmistaminen suhtautuu myönteisesti henkilökunnan kirjalliseen toimintaan esim. lehtiartikkelit, julkaisut suhtautuu myönteisesti henkilökunnan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja muuhun julkiseen toimintaan esim. ammattiyhdistystoiminta, kunnallishallinto, järjestötoiminta, esiintymiset erilaisissa

19 Henkilöstö 6 (6) tilaisuuksissa ja joukkoviestimissä jne. Henkilökunnan osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja oman ammattialan kehittämiseen kirjataan opiston vuosikertomukseen. 2. Arviointi ja parantaminen Päätoiminen henkilökunta arvioi ja parantaa Valkeakoski-opiston henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehittämiskeskusteluissa, kehittämisseminaareissa ja päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Lisäksi henkilöstön osaamista ja hyvinvointia arvioidaan ja parannetaan Kunta 10 -tutkimuksesta, kaupungin työtyytyväisyyskyselyistä, vertailuopistoista, benchmarkingista ja ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta.

20 Resurssit 1 (6) Resurssit 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Kumppanit Valkeakoski-opisto jakaa kumppanit toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Toimittajat Toimittajilla tarkoitetaan sellaisia organisaatioita tai tahoja, joilta opisto ostaa tuotteita ja/tai palveluja. Toimittajilta opisto hankkii koulutusta, asiantuntijapalveluja, suunnittelua, markkinointia, materiaalipalveluja, tilapalveluja, atk-palveluja, talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja, lähettipalveluja, pankkipalveluja, postipalveluja, ruoka- ja majoituspalveluja, kuljetuspalveluja ja tavaroita. Osan toimittajista valitsee kaupunki ja osan valitsee opisto asiantuntemuksen, luotettavuuden ja hintavertailun perusteella. Toimittajille asetettavat konkreettiset vaatimukset ja niihin liittyvät seurantatiedot ja tunnusluvut määritellään tapauskohtaisesti ja ne kirjataan hankintasopimuksiin. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita ovat sellaiset organisaatiot tai yhteisöt, joiden kanssa opisto kehittää, tuottaa ja markkinoi palvelujaan ilman korvausta. Yhteistyökumppanit opisto valitsee tarpeen ja yhteisen kiinnostuksen perusteella. Opiston yhteistyökumppaneita ovat esim. muut oppilaitokset, kaupungin ja yhteistyökuntien muut yksiköt, asukas- ja kulttuurijärjestöt jne Resurssit Taloudelliset resurssit Kansalaisopisto Valtionapuun oikeuttavan toiminnan vuosittaiset menot ovat n josta valtionosuus on n. 39 %, kaupungin maksuosuus n. 36 % ja loput n. 25 % kerätään kurssimaksuina. Tilauskoulutuksen vuosibudjetti vaihtelee vuosittain, suuruusluokka on n Musiikkiopisto Valtionapuun oikeuttavan toiminnan menot ovat n joista valtionosuus on n. 53 % ja lukukausimaksujen osuus n. 13 %. Myyntipalvelun vuosibudjetti vaihtelee vuosittain, suuruusluokka on n Kuvataidekoulu Valtionapuun oikeuttavan toiminnan menot ovat n joista valtionosuus on n. 30 % ja lukukausimaksujen osuus 14 %.

Päivitetty: 22.8.2014

Päivitetty: 22.8.2014 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 Päivitetty: 22.8.2014 PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot 1.2

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2008 Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Kuopion kaupunki, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat ovat sopineet kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä alueillaan seuraavaa:

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE KOULUN KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE SUVI LAPPALAINEN LAHDEN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN KASVU Sisällysluettelo 1. Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 2. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot