Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta (3) Yleiskuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus"

Transkriptio

1 Yleiskuvaus (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Musiikkiopisto toimii Valkeakoskella, Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataidekoulu toimii Valkeakoskella. Jokaisella kolmella oppilaitoksella on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ylläpitämislupa ja ne saavat toimintaansa valtionosuutta. Valkeakoski-opiston asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää lautakuntaan edustajansa. Lisäksi lautakunnassa on nuorisovaltuuston edustaja. Sivistystoimen lautakunnan tehtävät on määritelty Valkeakosken kaupungin hallintosäännössä. Pälkäne ja Kangasala nimeävät lautakuntaan omat edustajansa, joilla on oikeus osallistua opistoa koskevaan päätöksentekoon. Sivistystoimen keskuksen toiminnasta määrätään sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Valkeakoski-opiston johtavana rehtorina toimii sivistystoimen lautakunnan määräämä viranhaltija, joka valitaan oppilaitosten rehtoreiden joukosta. Kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee vuonna 1973 valmistuneessa Valkeakosken vapaa-aikakeskuksessa Kauppilankatu 2:ssa. Noin 75 % Valkeakosken osaston toiminnasta tapahtuu tässä rakennuksessa, jonka tilat ja välineet on suunniteltu aikuisopetukseen sopiviksi. Lisäksi opetusta annetaan 5 kaupungin omistamassa ja 6 tilapäisesti vuokratussa tilassa. Pälkäneen ja Kangasalan osastojen opetus tapahtuu Pälkäneen ja Kangasalan kuntien osoittamissa tiloissa. Musiikkiopiston pääopetuspiste sijaitsee Valtakatu 20:ssa. Akaassa opetuspisteinä ovat Arvo Ylpön koulu ja Kulttuuritalo Laaksola ja Pälkäneellä Kostian koulu ja Hermannin päiväkoti. Kuvataidekoulun päätoimipaikka sijaitsee Valtakatu 20:ssa. Lisäksi opetusta annetaan vapaa-aikakeskuksessa sekä Voipaalan taidekeskuksessa Sääksmäellä. 2. Koulutustarjonta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain opetusta: Kansalaisopisto n tuntia Valkeakoskella, n tuntia Pälkäneellä ja n tuntia Kangasalla Musiikkiopisto n tuntia, sisältää vapaa linjan tunnit/omakustanteista musiikinopiskelua Kuvataidekoulu n tuntia Balettikoulu, käsityökoulu, teatteri-ilmaisun koulu ja sanataidekoulu yhteensä n tuntia. Nämä tunnit sisältyvät kansalaisopiston valtionosuustunteihin. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia, joka jakautuu henkilöstökoulutukseen, työvoimakoulutukseen, avoimeen ammatilliseen lisäkoulutukseen ja avoimeen harrastustavoitteiseen koulutukseen esim. musiikkiopiston vapaa linja. Valkeakoski-opiston osaamisalueita koulutuspalveluissa ovat: taideaineet (kuvataiteet, soveltavat kuvataiteet, kirjallisuus, lausunta, musiikki, tanssi ja

2 Yleiskuvaus (3) teatteri-ilmaisu) taitoaineet (tekstiilityö, kudonta, kudonnan ohjauspalvelut ja tekninen työ) kielet (vieraat kielet ja suomea ulkomaalaisille) yhteiskunnalliset ja kasvatusaineet (itsetuntemus, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalialan täydennyskoulutus ja ohjaava koulutus) organisaation ja henkilöstön kehittäminen avoin yliopisto -opetus tietotekniikka hyvinvointiaineet. 3. Koulutuspalvelujen erityispiirteet Kansalaisopisto Kansalaisopiston työvuosi ajoittuu syyskuun alusta kesäkuun loppuun. Lukuvuosi kestää vähintään 31 työviikkoa. Koko lukuvuoden opintoryhmät työskentelevät yleensä 26 työviikkoa. Opetusta voidaan järjestää myös jatkotyökaudella. Opintoryhmät/kurssit kokoontuvat kerran viikossa 1-3 oppituntia kerrallaan, mutta opetus voidaan järjestää myös tiheämmin ja/tai pidemmissä jaksoissa kokoontuvina kursseina. Opetuksen työmuotoja ovat opettajan johdolla kokoontuvat opintoryhmät, kurssit ja luennot sekä tutorin avustuksella tapahtuva etä- ja monimuoto-opetus ja verkko-opetus. Kansalaisopistossa opiskelulle ei ole asetettu muodollisia pohjakoulutusvaatimuksia. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Taiteen perusopetusta järjestetään lain ja asetuksen sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittujen yksikkökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Musiikkiopisto järjestää opetusta 35 viikkoa lukuvuodessa. Oppilaat saavat henkilökohtaista opetusta minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat musiikin perusteiden ja yhteismusiikin ryhmäopetukseen. Alle kouluikäisille lapsille järjestetään varhaisiän musiikinopetusta ikäryhmittäin. Kuvataidekoulu järjestää opetusta 34 viikkoa lukuvuodessa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 2-3,5 oppituntia kerrallaan. Balettikoulun, käsityökoulun, teatteri-ilmaisun koulun ja sanataidekoulun ryhmät työskentelevät vähintään 30 viikkoa. Oppilashaku järjestetään vuosittain.

3 Yleiskuvaus (3) Tilauskoulutus Tilauskoulutus järjestää omakustanteista, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityä koulutusta. Muut palvelut Valkeakoski-opistossa voi suorittaa yleisiä kielitutkintoja. Kieltenopettajat tekevät käännös- ja tulkkaustyötä. Opiston tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Toimintakauden aikana opiston tiloissa toimii ulkopuolisen yrittäjän lounaskahvio.

4 Johtaminen 1 (6) Johtaminen 1.Toimintatavat ja käytännön soveltaminen Valkeakosken kaupungin arvot Yhteistyökykyisyys - yhteistyökykyisyys on vuorovaikutusta, jonka tulee olla luottamuksellista, rehellistä ja toista kunnioittavaa. Kehityshakuisuus - kehityskykyisyys on kykyä kyseenalaistaa, hyvää johtamista ja uuden oppimista. Avoimuus - tavoitteemme ovat selkeitä ja kerromme toiminnastamme ymmärrettävästi ja asiantuntevasti, tiedonkulku on läpinäkyvää. Oikeudenmukaisuus - oikeudet ja velvoitteet on määritelty ja niitä noudatetaan. Luovuus - luovuus on kyky nähdä kokonaisuuksia, taito löytää järjestys kaaoksesta ja rohkeutta olla aloitekykyinen. Visio Opistolle on laadittu viideksi vuodeksi eteenpäin ulottuva visio. Se tarkistetaan vuosittain opiston päätoimisen henkilöstön kehittämisseminaarissa. Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus Sivistystoimen keskuksen johtosäännössä Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus on: Valkeakoski-opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (6321/1998) mukaista opetusta. Valkeakoski-opisto järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä, tanssissa, teatteri-ilmaisussa ja sanataiteessa. Valkeakoski-opisto järjestää tilauskoulutuksena lyhytkestoista, ei tutkintoon tähtäävää ammatillista täydennyskoulutusta ja työvoimapoliittista ohjaavaa koulutusta. Kansalaisopistotoiminnan arvot Perinteisessä opistotoiminnassa vapaan sivistystyön johtamista ja toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 1. kokonaispersoonallisuuden kehittäminen - humanismiin perustuvaa tietojen, tunteen ja tahdon tasapuolista kehittämistä ihmisessä 2. tieteenomaisuus - kriittisyyteen, ennakkoluulottomuuteen ja objektiivisuuteen tähtäävä tarkastelutapa 3. opinnollisuus - opintojen järjestäminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti eteneviksi 4. puolueettomuus - mahdollisuus erilaisten mielipiteiden esittämiselle 5. vapaus - opiston autonomiaan perustuva oikeus päättää itse toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä opiskelijoiden oikeus päättää itse omista opinnoistaan 6. sivistyksellinen tasa-arvo - pyrkimys poistaa opiskeluun liittyviä sosiaalisia, taloudellisia, alueellisia ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä esteitä 7. yhteisöllisyys - yhteistyökyvyn ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 8. kansainvälisyys - kyky kohdata vieraita kulttuureja ja valmius työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä 9. kestävä kehitys - sellainen nykyhetken tarpeet tyydyttävä toimintatapa, joka ei vie mahdollisuuksia tyydyttää tulevien sukupolvien tarpeita 10. hyvinvointi - kansalaisten hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen opiston kaikessa opetuksessa.

5 Johtaminen 2 (6) Taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet on kirjattu oppilaitos- ja yksikkökohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tilauskoulutustoiminnan tavoitteet Valkeakoski-opiston maksullisen tilauskoulutustoiminnan päämäärä on järjestää korkeatasoista koulutusta ja tuottaa laadukasta oppimateriaalia asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tilauskoulutustoimintaa ohjaavat seuraavat tavoitteet: - edistää yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista - parantaa seutukunnan elinkeinoelämän ja yhteisöjen kilpailukykyä - parantaa opiston ulkoista kuvaa - hankkia tuloja opistolle - järjestää työtilaisuuksia opettajille. Valkeakoski-opiston organisaatio- ja hallintomalli Opiston johtoryhmän (opistojory) tehtävänä on johtaa, kehittää ja koordinoida oppilaitoksen hallintoa, resursseja ja toimintakäytäntöjä. Opiston johtoryhmään kuuluvat rehtorit, osastonjohtajat ja koulutussuunnittelijat. Opistojory kokoontuu vähintään 4 kertaa toimintakauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Taiteen perusopetuksen johtoryhmän (tpojory) tehtävänä on käsitellä taiteen perusopetusta koskevat yhteiset asiat, esim. projektit, oppilashaku, opetussuunnitelmat ja arviointikäytännöt. Taiteen perusopetuksen johtoryhmään kuuluvat taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten rehtorit ja vastuuopettajat.tpojory kokoontuu vähintään 4 kertaa toimintakauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Johdon vastuut ja tehtäväkuvaukset Sivistystoimen keskuksen johtosäännön mukaan Valkeakoski-opiston tulosyksikön johtavana rehtorina toimii sivistystoimen lautakunnan määräämä viranhaltija, jolle lautakunta määrää varahenkilön. Johtavaksi rehtoriksi määrätään joko Valkeakoski-opiston rehtori, musiikkiopiston rehtori tai kuvataidekoulun rehtori. Rehtorit toimivat tulosyksiköiden johtajina, joiden vastuut on määritelty sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Valkeakoski-opiston johtavaksi rehtoriksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt kansalaisopiston rehtorin ja hänen varahenkilökseen musiikkiopiston rehtorin. Kansalaisopiston rehtorin varahenkilöksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt tietotekniikan opettajan. Musiikkiopiston rehtorin varahenkilönä toimii musiikkiopiston apulaisrehtori. Kuvataidekoulun rehtorin varahenkilöksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt kuvataideopettajan. Johtavan rehtorin tehtäväkuvaus tarkistetaan vuosittain kaupunginjohtajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtorin tehtäväkuvaukset hyväksyy johtava rehtori. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun henkilökunnan tehtäväkuvaukset tarkistetaan tarvittaessa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa ja rehtorit hyväksyvät ne. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat toimivat omissa aineryhmissään tiiminvetäjinä. Rehtorit tukevat henkilökunnan oma-aloitteisuutta ja valmiutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tätä edistetään mm. päätoimisen henkilökunnan laajalla toimivallalla omissa työtehtävissään.

6 Johtaminen 3 (6) Laatujohtaminen Valkeakoski-opiston johtamisen ja laatutyön tavoitteena on koulutuspalvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun kehittäminen, henkilöstön osaamisen, yhteistyön ja tyytyväisyyden lisääminen sekä opiston toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden parantaminen. Opisto käyttää Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM) ja Balanced Scorecardia (BSC) johtamisen ja toiminnan kehittämisen välineinä. Johtamista tukevat strategiset asiakirjat, koulutuspalvelusuunnitelma, markkinointistrategia sekä kestävän kehityksen ohjelma. 2. Valkeakoski-opiston työryhmät, seminaarit ja kokoukset Työhyvinvointiryhmä Työryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen työhyvinvointitoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Markkinointi ja viestintätyöryhmä Työrymän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksenmarkkinointia ja viestintää. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muutoinkin. Kestävän kehityksen työryhmä Ryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen kestävän kehityksen toimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Monikulttuurisuustyöryhmä Työryhmän tehtävänä on kehitttää ja koordinoida oppilaitoksen kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Toimistotiimi Tiimin tarkoituksena on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen toimistopalveluja. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Ohjelmatyöryhmä Työryhmän tehtävänä on valmistella ohjelmaa Valkeakoski-opiston henkilökunnan yhteisiin illanviettoihin. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa. Näyttelytyöryhmä Ryhmän tehtävänä on valmistella ja koordinoida Valkeakoksi-opiston näyttelytoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Kehittämisseminaarit Valkeakoski-opisto järjestää syksyisin yhden yhteisen kehittämisseminaarin koko henkilöstölle. Seminaarin tehtävänä on käydä läpi opiston ajankohtaiset kehittämishankkeet ja asettaa kehittämistehtäviä seuraavalle vuodelle. Kansalaisopisto järjestää kaksi omaa kehittämisseminaaria, joista toinen pidetään kevätlukukauden lopussa ja toinen syyslukukaudella. Seminaareihin osallistuvat kaikki päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat ja taiteen perusopetuksen tanssi- ja käsityökoulun vastuuopettajat. Kevään seminaarissa käsitellään mm. seuraavia asioita:

7 Johtaminen 4 (6) - edellisen vuoden toiminnan tulokset - talousarvioon kirjattavat tulostavoitteet - resurssien muutostarpeet - toiminta- ja työmenetelmien muutostarpeet - kehittämistehtävät - kurssitoivomusten toteutumisen toteaminen Syyslukukauden kehittämisseminaarissa tarkistetaan opiston koulutuspalvelusuunnitelma ja sovitaan uusista ajankohtaisista kehittämistehtävistä. Opettajainkokoukset Kansalaisopisto järjestää työvuoden aikana kaksi OVTES:n mukaista kaikille tuntiopettajille tarkoitettua opettajainkokousta. Syyslukukauden alussa pidettävässä kokouksessa eli syystapaamisessa rehtori pitää katsauksen yleiseen aikuiskoulutuspoliittiseen tilanteeseen, Valkeakoski-opiston kannalta tärkeisiin kaupungin kehittämishankkeisiin ja opiston omaan tilanteeseen. Kevätlukukauden lopussa järjestettävässä opettajainkokouksessa käsitellään ajankohtainen aikuiskoulutustilanne ja esitellään seuraavan vuoden opetusohjelman luonnos. Kokouksen jälkeen varataan aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Opettajainkokouksiin sisällytetään koulutuksellinen osio vaihtuvilla teemoilla. Musiikkiopistossa järjestetään opettajainkokous kerran kuukaudessa. Syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa pidetään laajat lukukauden kulkuun liittyvät kokoukset. Kuvataidekoulussa järjestetään opettajainkokous 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa sovitaan koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Kehityskeskustelut Johtava rehtori sopii omista seuraavan vuoden tulostavoitteistaan kaupunginjohtajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Johtava rehtori käy syyslukukauden lopussa kehityskeskustelun musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtoreiden ja jokaisen kansalaisopiston päätoimisen työntekijän sekä taiteen perusopetuksen vastuuopettajan kanssa. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtorit käyvät kehityskeskustelut syyslukukauden aikana viranhaltijoiden, päätoimisten opettajien ja tuntiopettajien sekä kiinteistö- ja toimistohenkilökunnan kanssa. Kehityskeskustelussa läpikäydään ja arvioidaan kunkin työntekijän oman toiminnan tuloksia edellisen vuoden osalta, opiston kehittämissuunnitelmia ja -tarpeita, toimintaympäristön/ koulutusmarkkinoiden muutoksia, asiakassuhteiden hoitoa, työntekijän omia koulutustarpeita, työilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja palautetta rehtorille sekä asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Työntekijä valmistautuu keskusteluun täyttämällä etukäteen kysymyskaavakkeen, johon kirjataan keskustelussa läpikäytävät asiat. Osana kehityskeskustelua työntekijä täyttää osaamiskartoituslomakkeen, jossa määritellään ko. työntekijän työssä vaadittava osaamisen taso ja sovitaan mahdollisten osaamisvajeiden kohottamisen tavoitteet ja toimenpiteet. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajat järjestävät kevätlukukauden lopussa oman aineryhmänsä tuntiopettajille palautekeskustelut, joissa käydään läpi

8 Johtaminen 5 (6) toteutettujen kurssien palautteet ja opettajien koulutukselliset tarpeet sekä asetetaan sisällöllisiä tavoitteita uusille kursseille. Näiden palautekeskustelujen tulokset käsitellään koko opistoa koskevilta osilta päätoimisen henkilökunnan kokouksessa syyslukukauden alussa. Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kokoukset Päätoimisen henkilökunnan kokous kokoontuu toimintakaudella kaksi kertaa kuukaudessa maanantaisin rehtorin johdolla käymään läpi ajankohtainen tilanne ja eri muodoissa annettu palaute sekä sopimaan lähiajan tehtävistä. Kokoukseen osallistuvat rehtorin lisäksi päätoimiset ja suunnittelijaopettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat, koulutussuunnittelijat, opistosihteerit ja toimistovahtimestari. Päätoimisen henkilökunnan kokouksia voidaan tarpeen mukaan järjestää myös teemakokouksina. Toinen koulutussuunnittelijoista tai tarvittaessa opistosihteeri laatii kokouksesta muistion, joka toimitetaan kaikille päätoimisille sähköpostitse, laitetaan näkyville opettajainhuoneen ilmoitustaululle ja on luettavissa osoitteessa G: kansalaisopisto/päät. Kerran kuukaudessa on päätoimisten ja suunnittelijaopettajien ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajien kokoontuminen (opepäät) ja kuukauden viimeinen maanantai on varattu työryhmien työskentelylle. Yhteydenpito kansalaisopiston tuntiopettajiin Päätoimiset opettajat, suunnittelijaopettajat ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajat pitävät kevätlukukaudella oman aineryhmänsä tuntiopettajille suunnittelukokouksen, jossa käsitellään seuraavan työvuoden opetusohjelman laadintaan vaikuttavia asioita ja sovitaan ko. aineryhmän opetussuunnitelman painopisteistä. Muita tuntiopettajille tarkoitettuja kokouksia päätoimiset opettajat kutsuvat koolle tarpeen mukaan. Toimistohenkilökunnan kokoukset Kansalaisopiston Valkeakosken osaston toimistohenkilökunta kokoontuu joka maanantaiaamu (loma-aikoja lukuun ottamatta) rehtorin johdolla käymään läpi kanslia- ja kiinteistöhenkilökunnan lähiviikkojen työtilanteen ja sopimaan lähiajan tehtävistä. Kokoukseen osallistuvat rehtorin lisäksi Valkeakosken osaston koulutussuunnittelijat, opistosihteeri ja työvuorossa oleva vahtimestari. Vahtimestari laatii kokouksesta muistion, joka laitetaan näkyville opettajainhuoneen "Talossa tapahtuu" ilmoitustaululle. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimisto- ja kiinteistöhenkilökunta kokoontuu kerran viikossa. Opettajainkirjeet ja tiedotteet Kansalaisopiston rehtori laatii työvuoden aikana kansalaisopiston opettajille neljä opettajainkirjettä. Niissä informoidaan opiston toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja annetaan ohjeita erilaisten tehtävien hoitamiseksi (palkantilaukset, päiväkirjat, opetussuunnitelmat, henkilöstökoulutus, tilat, välineet yms.). Tämän lisäksi rehtori, päätoimiset opettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat, opistosihteerit ja toimistovahtimestari lähettävät tuntiopettajille tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita. Musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa rehtorit ja toimistohenkilökunta tiedottavat sähköpostitse henkilökuntaa ajankohtaisista asioista. Valkeakoski-opiston sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet ja välineet listataan vuosittain päivitettävissä Tiedottaminen Valkeakoski-opistossa - asiakirjoissa. Koulutuspoliittisen ja ammattialan kehityksen seuraaminen Kaikki Valkeakoski-opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat osallistuvat opiston tuella

9 Johtaminen 6 (6) koulutuspoliittisen ja oman ammattialansa kehityksen seuraamiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, asiantuntijaelimissä ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi he seuraavat aktiivisesti oman ammattialansa lehtiä ja kirjallisuutta. Henkilökunta pitää tarkoituksenmukaisella tavalla yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan edustajiin. Koulutuskuulumiset käydään läpi henkilökunnan kokouksissa. Opiston suorituskyvyn seuraaminen Rehtorit ja muut opiston johtoon kuuluvat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittaisten taseiden avulla. Johtava rehtori laatii kolmannesvuosittain raportin talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle ja sivistystoimen lautakunnalle. Kansalaisopiston henkilökunta seuraa opetusohjelman toteutumista syys- ja kevätlukukauden osalta. He seuraavat myös kurssisuunnitelmien toteutumista jokaisesta kurssista kerättävien kurssipalautteiden ja niistä laadittavien yhteenvetojen avulla. 3. Arviointi ja parantaminen Kaupunginjohtaja arvioi johtavan rehtorin johtamiskäytäntöä kerran vuodessa käytävässä kehityskeskustelussa. Päätoiminen henkilökunta ja taiteen perusopetuksen opettajat arvioivat rehtorien toimintaa vuotuisissa kehityskeskusteluissa. Rehtoreiden toiminnasta kerätään lisäksi tietoa Kunta 10-tutkimuksessa ja kaupungin omassa työtyytyväisyyskyselyssä. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat, balettikoulun ja käsityökoulun vastuuopettajat keräävät palautetta aineryhmänsä toiminnasta tuntiopettajien kanssa käymissään keskusteluissa. Lisäksi opiston johtamiskäytäntöjä arvioidaan vertaisarvioinneista, benchmarkingista ja ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta.

10 Strategia (4) Strategia 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Asiakkaat Asiakkaalla tarkoitetaan opiston palvelujen välitöntä vastaanottajaa ja/tai maksajaa, esim. kurssin opiskelijaa tai tilaajaa (ulkoinen asiakas), sekä palveluprosessin seuraavan vaiheen toteuttajaa (sisäinen asiakas). Valkeakoski-opisto ryhmittelee asiakkaansa seuraavasti: kansalaisopiston opiskelijat, joiksi voivat hakeutua kaikki pääsääntöisesti 16 vuotta täyttäneet valkeakoskelaiset, pälkäneläiset ja kangasalalaiset taiteen perusopetuksen oppilaat, oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai oppilasvalinnan perusteella pääasiassa alle 18-vuotiaista toiminta-alueen lapsista ja nuorista alle 16-vuotiaat muut kuin taiteen perusopetuksen opiskelijat esim. kotitalouskurssit henkilöstö- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat, jotka kurssin tilaaja valitsee organisaationsa henkilöistä tai hakijoidensa keskuudesta tilauskoulutuksen yksityisopiskelijat yritykset ja yhteisöt, jotka tilaavat opistolta koulutusta henkilöstölleen työvoimahallinto, joka tilaa opistolta koulutusta omille asiakkailleen Asiakas- ja oppilasmäärät Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetukseen osallistuu Valkeakoskella vuosittain n opiskelijaa, Pälkäneellä n ja Kangasalla n opiskelijaa. Naisten osuus opiskelijoista on n. 74 %. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on lukuvuodessa noin kurssilaista. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Musiikkiopiston valtionosuuteen oikeuttavaan ja tilauskoulutuksena järjestettävään opetukseen osallistuu vuosittain n. 650 opiskelijaa. Musiikkiopistossa järjestetään opetusta alle kouluikäisille (varhaisiän musiikinopetus), kouluikäisille lapsille ja nuorille (perus- ja opistotason opetus) sekä joissain oppiaineissa aikuisille (vapaa linja). Taiteen perusopetusta tarjotaan valkeakoskelaisille, akaalaisille ja pälkäneläisille. Kuvataidekoulun valtionosuuteen oikeuttavaan opetukseen osallistuu vuosittain n. 230 opiskelijaa. Kuvataidekoulu järjestää opetusta alle kouluikäisille valmentavan opetuksen ryhmissä ja perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille (perusopetus ja syventävät opinnot). Lasten ja nuorten käsityön, tanssin, sanataiteen ja teatteri-ilmaisun taiteen perusopetuksen oppilasmäärä on vuosittain yhteensä n. 300.

11 Strategia (4) Tilauskoulutus Tilauskoulutuksessa opiston asiakkaat voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuka/mikä on koulutuksen ostaja. Asiakkaita (koulutuksen ostajia) ovat tällöin yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot, työ- ja elinkeinotoimisto sekä yksityiset henkilöt. Tilauskoulutuksen opetukseen osallistuu vuosittain n opiskelijaa Asiakkaiden odotukset vapaan sivistystyön koulutuspalveluille Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät opistossa opiskelulle ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sijainti 2. Kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus 3. Hyvä/pätevä opettaja/opetus 4. Oppimishalu/itsensä kehittäminen 5. Hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 6. Kielten oppiminen/kielitaidon ylläpito Asiakkaiden koulutustarpeet 1. Koulutustarvetutkimukset: Opisto tutkii tarvittaessa asiakkaiden koulutustarpeiden muutoksia tutkimusten avulla. Kyselyn organisoivat ja vastaukset analysoivat opiston koulutussuunnittelijat tai erikseen palkattava tutkimuksen toteuttaja. 2. Koulutustarvekysely: Kansalaisopisto vastaanottaa ympäri vuoden toimialueensa asukkailta sekä järjestöiltä ja yhteisöiltä koulutusehdotuksia. Kyselystä muistutetaan opiston kotisivuilla sekä Valkeakosken Sanomien ja Sydän Hämeen lehden opistopalstalla. Koulutustoivomuksen voi lähettää kotisivujen kautta, sähköpostilla tai paperilomakkeella. 3. Ohjelmaesite ja kotisivut: Kansalaisopiston ohjelmaesitteessä ja kotisivuilla on kurssitoivomuksia varten erillinen sivu. 4. Opettajat, koulutussuunnittelijat ja rehtorit havainnoivat asiakkaiden koulutustarpeita omissa kontaktiverkostoissaan. 5. Aloitteet ja ehdotukset: Kansalaisopisto saa aloitteita ja ehdotuksia uusista kursseista mm. palaute- ja aloitelaatikon, luottamushenkilöiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi opisto hyödyntää sosiaalista mediaa kurssitoivomusten keräämisessä. 6. Koulutussuunnittelija kokoaa kaikki eri kanavien kautta tulleet kurssitoivomukset ja lähettää ne aineryhmien vastuuopettajille. Toivomukset käsitellään helmikuussa ja tarvittaessa muissakin päiden kokouksissa. Yhdessä päätetään, miten niihin reagoidaan seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmassa. Kevään kehittämisseminaarissa todetaan, miten kurssitoivomuksiin on reagoitu. Taiteen perusopetuksen järjestämisessä noudatetaan yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia.

12 Strategia (4) 1.4. Valkeakoski-opiston kilpailuedut - nopea ja joustava reagointi asiakkaiden tarpeisiin - laadukkaat opetuksen tukipalvelut: tiedotus, opintoneuvonta sekä toimisto-, vahtimestari- ja kahvilapalvelut - ystävällinen ja kannustava ilmapiiri - kohtuulliset kurssihinnat - viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö - monipuolinen lasten ja nuorten taiteen perusopetus 1.5. Valkeakoski-opiston vahvuudet Valkeakoski-opiston menestystekijöitä ovat: laadukkaat ja monimuotoiset koulutuspalvelut kaikille toiminta-alueen kuntalaisille ja heidän yhteisöilleen, ottaen huomioon erityisesti aliedustetut ryhmät laadukkaista palveluista johtuva korkea asiakastyytyväisyys keskeisillä paikoilla sijaitsevat opetustilat, joissa on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellyttämä opetusvälineistö ja hyvä työ- ja oppimisympäristö kevyt organisaatio, jossa hyödynnetään oppivaa yhteisöä pätevä henkilökunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen; tavoitteena on korkea työhyvinvointi pätevien opettajien hankintaa helpottava hyvä maantieteellinen sijainti strategiseen suunnitteluun (BSC) ja itsearviointiin (EFQM) perustuva toiminnan laadun jatkuva parantaminen laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit kunnallisuus, joka luo edellytykset osallistua kuntien henkilöstön kehittämiseen 1.6. Yhteydenpito opiskelijoihin, oppilaihin ja asiakkaisiin Kansalaisopiston opetusohjelma julkaistaan syksyisin esitteenä, joka jaetaan Valkeakoskella, Kangasalla ja Pälkäneellä jokaiseen kotitalouteen. Kevätlukukauden uudet kurssit ilmoitetaan Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien liitteinä. Kangasalan osastolla on oma ilmoitustaulu Kangasalan pääkirjaston aulassa. Opetusohjelma on luettavissa Valkeakoski-opiston kotisivuilla. Sähköpostiosoitteensa antaneille opiskelijoille lähetetään sähköinen uutiskirje 3-4 kertaa vuodessa. Ajankohtaisista muutoksista ja yms. ilmoitetaan Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien opistopalstoilla. Opiskelijoihin pidetään yhteyttä tarvittaessa myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Valkeakoski-opiston eri yksiköillä on omat internet-sivut ja Facebook-sivustot.

13 Strategia (4) 1.7. Asiakastyytyväisyys Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kerran neljässä vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tulokset analysoidaan kehittämisseminaarissa. Asiakastyytyväisyyden kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu tavoite, joka on kirjattu opiston talousarvioon. Valkeakoski-opisto saa vertailutietoja asiakastyytyväisyyden kehityksestä vertailuopistoista. Opisto tekee tarvittaessa johonkin teemaan liittyviä erillisiä selvityksiä, joiden tulokset käsitellään päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa tai päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Opistolle annettavat "risut ja ruusut", kuten kirjoitukset lehdistössä, kotisivujen kautta saatu palaute, aulan palautelaatikkoon jätetty palaute, henkilökunnalle annettu suora palaute jne. käsitellään päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Tilauskoulutuksessa selvitetään kurssien tilaajien tyytyväisyys keskustelemalla ja kurssiarvioiden kautta. Tulokset käsitellään syksyn päätoimisten kokouksessa.

14 Henkilöstö 1 (6) Henkilöstö 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Valkeakoski-opiston henkilöstö Opiston henkilöstön tehtävät, koulutus ja aloitusvuosi Valkeakoski-opistossa: Kansalaisopisto Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta - rehtori, KT, HK Juha Sihvonen vuodesta, Pälkäneen osastonjohtaja, FM Marketta Vaismaa, Kangasalan osastonjohtaja/koulutussuunnittelija, KM Satu-Marjo Alahautala, koulutussuunnittelija, FM Helena Kilkki-Rekola, talonmies-vahtimestari Juha Koivu, toimisto-vahtimestari Hilppa Rikkola, opistosihteeri, merkonomi Essi Järvinen, opistosihteeri, merkonomi Irene Prusti, 2013 Suunnittelijaopettajat, toimivat oman aineryhmänsä vastuuopettajana - tietotekniikan opettaja, KTM, KM Reeta Tenhola, taideaineiden opettaja, keraamikko Timo Pajunen, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, KM Tarja Kiuru, hyvinvointikouluttaja, restonomi (ylempi amk) Heli Koivulahti, ilmaisutaidon opettaja, TeM Annina Ärölä, musiikinopettaja, MuM Heidi Heikkinen, tanssipedagogi Sinikka Saarela, 1995 Päätoimiset opettajat, toimivat oman aineryhmänsä vastuuopettajina - kieltenopettaja, FM Leila Hiissa, tekstiilityön opettaja, KteO Maarit Humalajärvi, kudonnan opettaja, artenomi Terhi Käpyaho, kudonnan ohjaaja, artesaani Minna Backman, teknisentyön opettaja, muotoilija (amk) Esko Lovikka, tekstiilityön opettaja, KteO Ritva Forsvik, 2012 Tilauskoulutus - suunnittelijaopettaja, kielikouluttaja, MA Johanna Garant, koulutussuunnittelija, KM Marika Hoviniemi, 2001 Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Käsityökoulu - vastuuopettaja, artenomi, opettaja Kirsi Tahkola, 1994

15 Henkilöstö 2 (6) Balettikoulu - vastuuopettaja, tanssipedagogi Sinikka Saarela, 1995 Teatteri-ilmaisun koulu; Sanataidekoulu - vastuuopettaja, TeM Annina Ärölä, 2007 Musiikkiopisto Hallinto - ja toimistohenkilökunta - rehtori, MuM Kirsimarja Kiviruusu, apulaisrehtori, MuM Sanna Saarinen, toimistovirkailija, merkonomi Tiina Pelkonen, toimistovirkailija, merkonomi Tuula Koskinen, vahtimestari, virastomestari Pekka Kruus, 1988 Virassa olevat opettajat - musiikkiopiston opettaja (laulu), musiikkioppilaitoksen opettaja Virve Alamikkelä-Nuotio, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkipedagogi (amk) Pauliina Kelloniemi, musiikkiopiston opettaja (trumpetti), musiikkioppilaitoksen opettaja Sari Leiviskä, musiikkiopiston lehtori (klarinetti), MuM Leena Mantere, musiikkiopiston lehtori (viulu), MuM Katri Nikkanen, musiikkiopiston opettaja (piano), MuM Tuija Peltokoski, musiikkiopiston opettaja (viulu), musiikkioppilaitoksen opettaja Hannamari Rantanen-Nagy, musiikkiopiston opettaja (kitara), musiikkioppilaitoksen opettaja Kimmo Roine, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Taru Tirkkonen, musiikkiopiston opettaja (varhaisiän musiikinopetus), KM, varhaisiän musiikinopettaja Hanna Untala, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Taru Vuorimaa, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Ella Yli-Viikari, 2003 Kuvataidekoulu Hallinto - ja toimistohenkilökunta - rehtori, TaM Heikki Kivioja, toimistovirkailija,merkonomi Tuula Koskinen, vahtimestari, virastomestari Pekka Kruus, 2010 Päätoimiset opettajat - kuvataideopettaja, TaM Pirkko Pajunen, kuvataideopettaja, KuM Anja Helminen, kuvataideopettaja, KM Johanna Kivioja, 2004 Tuntiopettaja - kuvataiteilija (amk) Miia Änäkkälä, 1998

16 Henkilöstö 3 (6) 1.2. Henkilöstösuunnitelma ja -tilinpäätös Valkeakoski-opiston henkilöstösuunnittelu perustuu Valkeakosken kaupungin henkilöstöpoliittisiin periaatteisiin ja opiston strategiaan, jossa asetetaan tavoitteet sekä henkilöstön määrälliselle että laadulliselle kehittämiselle. Näiden tavoitteiden määrittelyyn osallistuu koko päätoiminen henkilökunta.tuntiopettajien osalta tavoitteena on keskittää opetustunteja niin, että se helpottaa pätevien opettajien hankintaa, edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä ja helpottaa täydennyskoulutuksen suunnitelmallista toteuttamista. Valtuusto vahvistaa henkilöstösuunnitelman ja vakanssirakenteessa tapahtuvat muutokset talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset kirjataan kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstötilinpäätökseen Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Kansalaisopiston opettajien perehdyttämistä varten on käytössä perehdyttämisopas. Opas on saatavilla paperiversiona ja sähköisenä opiston nettisivuilla. Päätoiminen henkilökunta tarkistaa vuosittain oppaan tietojen ajantasaisuuden. Päätoiminen opettaja vastaa uuden tuntiopettajan perehdyttämisestä ennen työtehtävien aloittamista. Perehdyttäjä lähettää perehdyttämisen jälkeen kopion tarkistuslistasta työsuojeluvaltuutetulle. Perehdyttämiseen osallistuvat lisäksi rehtori, osaston johtajat, opistosihteerit, koulutussuunnittelijat ja vahtimestarit. Musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa perehdyttäjinä toimivat rehtorit, toimistovirkailijat ja vahtimestari. Perehdyttämisopasta käytetään soveltuvin osin myös muun henkilökunnan perehdyttämisessä, mistä vastaavat rehtori, koulutussuunnittelijat, opistosihteeri ja vahtimestarit Henkilöstökoulutus Osaamiskartoituksen avulla todetaan Valkeakoski-opiston yhteiset osaamisvajeet ja yksilökohtaiset kehittämistarpeet ja määritellään vuosittaiset henkilöstön kehittämisen painopistealueet. Koulutustarpeet voivat pohjautua - kaupungin yleisiin kehittämishankkeisiin - opiston omiin kehittämishankkeisiin - henkilöstön omaehtoisiin koulutustarpeisiin. Kaupungin kehittämishankkeisiin perustuva koulutus toteutetaan yhteistyössä kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa. Opiston omia kehittämishankkeita tukevasta koulutuksesta rehtorit päättävät yhdessä henkilökunnan kanssa. Muuhun koulutukseen osallistumisesta työntekijä tekee erillisen anomuksen ja siitä päättää kunkin yksikön rehtori. Opisto käyttää henkilöstökoulutusta myös kannustusmenettelynä. Henkilöstön koulutuskuulumiset ja -osallistumiset käydään läpi opiston henkilökunnan kokouksissa.

17 Henkilöstö 4 (6) 1.5. Henkilökunnan työehdot ja palkkaus Valkeakoski-opiston henkilöstö on Valkeakosken kaupungin palveluksessa. Opetushenkilöstön virka- ja työehdoissa noudatetaan kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimusta ja muun henkilökunnan osalta noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Virka- ja työehtosopimusten yleisten määräysten lisäksi sivistystoimen keskuksen johtosäännössä on määräys perus-/tehtäväkohtaisten palkantarkistusten maksamisesta viranhaltijan tai työntekijän tehtävien olennaisesti muututtua sekä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti maksettavista tulospalkkioista, kannustuslisistä ja henkilökohtaisista lisistä. Valkeakoski-opiston henkilökunnalle maksettavista henkilökohtaisista lisistä päättää sivistystoimen keskuksen johtaja. Käsityökoulun vastuuopettajalle maksetaan erillinen korvaus hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. Kansalaisopiston uudet opettajat täyttävät henkilötietokortin ja kirjaavat henkilötietonsa omilla tunnuksillaan Hellewin opettajarekisteriin. Ennen kurssin alkua opettaja ja rehtori allekirjoittavat työsopimuksen. Opistosihteeri maksaa kuukausittain palkat toteutuneiden tuntien mukaan ja matkat opettajan täyttämää matkalaskua tai ajopäiväkirjaa vastaan. Muut palkkiot maksetaan palkkiontilauslomaketta vastaan. Tuntiopettajille maksetaan korvaus osallistumisesta suunnittelukokouksiin, kehittämisseminaareihin, kurssiarvioista käytäviin palautekeskusteluihin, päättötyö- ja tasosuoritusarviointeihin. Työehtosopimuksen mukaisista opettajainkokouksista ei makseta erillistä palkkiota Työsuojelu ja ergonomia Valkeakoski-opiston kaikki työntekijät kuuluvat kaupungin työterveyshuollon/ AttendoMedOne Oy:n ja työsuojelun piiriin. Kaupungin työterveyshuolto on tarvittaessa myös tuntiopettajien käytössä. Päätoimiseen työsuhteeseen tulevat käyvät työhöntulotarkastuksessa. Työterveyshuolto seuraa ja ylläpitää ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Työsuojelun toimintaohjelma tarkastetaan vuosittain. Pelastuslaitos on hyväksynyt jokaista opetustilaa varten laaditun erillisen pelastussuunnitelman, joka tarkistetaan vuotuisen palotarkastuksen yhteydessä. Valkeakosken kaupungin työsuojelu ja työterveyshuolto tarkistavat työpisteiden ergonomian ja antavat suositukset epäkohtien korjaamisesta. Ilmenneet puutteet korjataan viivytyksettä Työhyvinvointi Valkeakoski-opisto seuraa työhyvinvoinnin kehitystä kaupungin sähköisen työtyytyväisyyskyselyn sekä Kunta 10 tutkimusten avulla. Lisäksi tuntiopettajien työhyvinvointia seurataan palautekeskustelujen ja päätoimisen henkilökunnan työhyvinvointia kehittämiskeskustelujen avulla. Työhyvinvointikyselyjen tuloksia ja niistä aiheutuvia parantamistoimia käsitellään syksyn yhteisessä kehittämisseminaarissa. Työhyvinvoinnin kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu tavoite, joka on kirjattu talousarvioon ja BSC - tuloskorttiin. Valkeakoski-opiston henkilökunta on sopinut työyhteisössä tapahtuvien ristiriitatilanteiden käsittelyyn yhdessä sovitun menettelytavan. Kansalaisopiston kollegiaalinen tukiryhmä voi auttaa ongelmien alkutilanteessa ratkaisujen löytymisessä. Työterveyshuolto on toimittanut kaupungin yksiköihin ohjeistuksen

18 Henkilöstö 5 (6) "Konfliktin esimerkkien tunnistaminen työyhteisön hyvinvoinnin turvana" ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseen. Lisäksi opistossa noudatetaan Valkeakosken kaupungin varhaisen puuttumisen toimintamallia. Valkeakoski-opiston työhyvinvoinnin kehittämistä suunnittelee ja arvioi vuosittain sivistystoimen keskuksen yhteinen tyhy-ryhmä. Tyhy-ryhmä laatii vuosittain kehittämisen eri osa-alueista ja -toimenpiteistä opistolle työhyvinvointisuunnitelman, jota käsitellään opiston kehittämisseminaarissa. Opistolla on käytössään mm. seuraavia toimintatapoja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi: Henkilökunnan opiskelua rohkaistaan ja tuetaan. Koulutusavustusanomusten perusteella hyväksytyt opiskelukustannukset korvataan opiston koulutusmäärärahoista. Henkilökunta voi osallistua työaikana järjestettävään tyky -liikuntaan. Liikuntaryhmän kustannukset katetaan opiston koulutusmäärärahoista. Opiston henkilökunnalleen järjestämät virkistys- ja kulttuuritilaisuudet (esim. pikkujoulut, teatterimatkat, opettajainkokoukseen liitetyt illanvietot jne.). Opiston henkilökunta voi käyttää seuraavia kaupungin henkilökuntaetuuksia, edut ovat myös tuntiopettajien käytössä: kaupungin avustamat ruokaliput ilmainen uimahallikäynti kerran viikossa vesijumppa kerran viikossa uimahallilla ilmainen avantouinti kerran viikossa avantouintikaudella alennus Korkeakankaan hiihtokeskuksen lipuista maksuton luistelu kerran viikossa talvikaudella alennus kaupunginteatterin ja eri kulttuurikohteiden lipuista Henkilökunnan merkkipäivien muistamisessa noudatetaan Valkeakosken kaupungin merkkipäiväsääntöä Yhteiskunnallisen vastuunoton muodot Valkeakoski-opisto ja sen henkilökunta hoitaa yhteiskunnallista vastuutaan seuraavilla tavoilla. Opisto: toimii kulttuurilaitoksena: konsertit, näyttelyt, esitykset, tapahtumat, taidematkat jne. vaalii kulttuuriperinnettä esim. kädentaidot, kansantanssi, kansanmusiikki jne. kouluttaa työttömiä, maahanmuuttajia ja muita syrjäytymisvaarassa olevia edistää paikkakunnan elinkelpoisuutta esim. tarjoamalla yrityksille ja kunnille ammatillista lisäkoulutusta edistää paikkakunnan kansainvälistymistä ja monikulttuurisuuden lisääntymistä esim. kieli- ja kulttuurikoulutus, kansainvälinen yhteistyö tukee henkilökunnan toimintaa oman ammattialan kehittämisessä esim. tutkimustoiminta, alan työntekijöiden täydennyskoulutus, kehittämisprojektit, oppimateriaalien valmistaminen suhtautuu myönteisesti henkilökunnan kirjalliseen toimintaan esim. lehtiartikkelit, julkaisut suhtautuu myönteisesti henkilökunnan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja muuhun julkiseen toimintaan esim. ammattiyhdistystoiminta, kunnallishallinto, järjestötoiminta, esiintymiset erilaisissa

19 Henkilöstö 6 (6) tilaisuuksissa ja joukkoviestimissä jne. Henkilökunnan osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja oman ammattialan kehittämiseen kirjataan opiston vuosikertomukseen. 2. Arviointi ja parantaminen Päätoiminen henkilökunta arvioi ja parantaa Valkeakoski-opiston henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehittämiskeskusteluissa, kehittämisseminaareissa ja päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Lisäksi henkilöstön osaamista ja hyvinvointia arvioidaan ja parannetaan Kunta 10 -tutkimuksesta, kaupungin työtyytyväisyyskyselyistä, vertailuopistoista, benchmarkingista ja ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta.

20 Resurssit 1 (6) Resurssit 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Kumppanit Valkeakoski-opisto jakaa kumppanit toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Toimittajat Toimittajilla tarkoitetaan sellaisia organisaatioita tai tahoja, joilta opisto ostaa tuotteita ja/tai palveluja. Toimittajilta opisto hankkii koulutusta, asiantuntijapalveluja, suunnittelua, markkinointia, materiaalipalveluja, tilapalveluja, atk-palveluja, talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja, lähettipalveluja, pankkipalveluja, postipalveluja, ruoka- ja majoituspalveluja, kuljetuspalveluja ja tavaroita. Osan toimittajista valitsee kaupunki ja osan valitsee opisto asiantuntemuksen, luotettavuuden ja hintavertailun perusteella. Toimittajille asetettavat konkreettiset vaatimukset ja niihin liittyvät seurantatiedot ja tunnusluvut määritellään tapauskohtaisesti ja ne kirjataan hankintasopimuksiin. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita ovat sellaiset organisaatiot tai yhteisöt, joiden kanssa opisto kehittää, tuottaa ja markkinoi palvelujaan ilman korvausta. Yhteistyökumppanit opisto valitsee tarpeen ja yhteisen kiinnostuksen perusteella. Opiston yhteistyökumppaneita ovat esim. muut oppilaitokset, kaupungin ja yhteistyökuntien muut yksiköt, asukas- ja kulttuurijärjestöt jne Resurssit Taloudelliset resurssit Kansalaisopisto Valtionapuun oikeuttavan toiminnan vuosittaiset menot ovat n josta valtionosuus on n. 39 %, kaupungin maksuosuus n. 36 % ja loput n. 25 % kerätään kurssimaksuina. Tilauskoulutuksen vuosibudjetti vaihtelee vuosittain, suuruusluokka on n Musiikkiopisto Valtionapuun oikeuttavan toiminnan menot ovat n joista valtionosuus on n. 53 % ja lukukausimaksujen osuus n. 13 %. Myyntipalvelun vuosibudjetti vaihtelee vuosittain, suuruusluokka on n Kuvataidekoulu Valtionapuun oikeuttavan toiminnan menot ovat n joista valtionosuus on n. 30 % ja lukukausimaksujen osuus 14 %.

Päivitetty: 22.8.2014

Päivitetty: 22.8.2014 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 Päivitetty: 22.8.2014 PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot 1.2

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2004

MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 Johanna Garant, Maarit Humalajärvi, Marika Saarela, Reeta Tenhola, Helena Kilkki-Rekola 28.5.2004 MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta...3 2 Markkinat...4

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Päivitetty: 26.3.2015

Päivitetty: 26.3.2015 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2015 Päivitetty: 26.3.2015 2 SISÄLLYS 1.1 VALKEAKOSKI-OPISTON PERUSTIEDOT 4 1.2 KOULUTUSTARJONTA 4 1.3 VALKEAKOSKI-OPISTON OSAAMISALUEITA KOULUTUSPALVELUISSA OVAT: 4 1.4 KOULUTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2008 Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Kansalaisopiston/yksikön nimi ja osoite, jota laatupalkintohakemus koskee, ellei sama kuin yllä:

Kansalaisopiston/yksikön nimi ja osoite, jota laatupalkintohakemus koskee, ellei sama kuin yllä: KANSALAISOPISTOJEN LAATUPALKINTOKILPAILU 2009 HAKULOMAKE Hakijan nimi (kansalaisopiston ylläpitäjä): Kajaanin kaupunki Hakijan osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kansalaisopiston/yksikön nimi ja osoite,

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

LIITE 6. Kuva Pekka Agarth KAUKAMETSÄN OPISTO EUROOPAN LAATUPALKINTOMALLIN (EFQM ) MUKAINEN TOIMINNAN KUVAUS

LIITE 6. Kuva Pekka Agarth KAUKAMETSÄN OPISTO EUROOPAN LAATUPALKINTOMALLIN (EFQM ) MUKAINEN TOIMINNAN KUVAUS LIITE 6 Kuva Pekka Agarth KAUKAMETSÄN OPISTO EUROOPAN LAATUPALKINTOMALLIN (EFQM ) MUKAINEN TOIMINNAN KUVAUS KAUKAMETSÄN OPISTO EFQM:n mukainen toiminnan kuvaus YLEISKUVAUS 1. KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (5) 62 A. Belle Selene Xian ym. aloite suomenkielisen työväenopiston opetuksen laadun kehittämisestä HEL 2013-002193 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS KUOPION KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Kuopion kaupunki, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat ovat sopineet kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä alueillaan seuraavaa:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Päivitetty:

Päivitetty: 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2016 Päivitetty: 11.4.2016 2 SISÄLLYS 1.1 VALKEAKOSKI-OPISTON PERUSTIEDOT 4 1.2 KOULUTUSTARJONTA 4 1.3 VALKEAKOSKI-OPISTON OSAAMISALUEITA KOULUTUSPALVELUISSA OVAT: 4 1.4 KOULUTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot