Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta (3) Yleiskuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus"

Transkriptio

1 Yleiskuvaus (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Musiikkiopisto toimii Valkeakoskella, Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataidekoulu toimii Valkeakoskella. Jokaisella kolmella oppilaitoksella on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ylläpitämislupa ja ne saavat toimintaansa valtionosuutta. Valkeakoski-opiston asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää lautakuntaan edustajansa. Lisäksi lautakunnassa on nuorisovaltuuston edustaja. Sivistystoimen lautakunnan tehtävät on määritelty Valkeakosken kaupungin hallintosäännössä. Pälkäne ja Kangasala nimeävät lautakuntaan omat edustajansa, joilla on oikeus osallistua opistoa koskevaan päätöksentekoon. Sivistystoimen keskuksen toiminnasta määrätään sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Valkeakoski-opiston johtavana rehtorina toimii sivistystoimen lautakunnan määräämä viranhaltija, joka valitaan oppilaitosten rehtoreiden joukosta. Kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee vuonna 1973 valmistuneessa Valkeakosken vapaa-aikakeskuksessa Kauppilankatu 2:ssa. Noin 75 % Valkeakosken osaston toiminnasta tapahtuu tässä rakennuksessa, jonka tilat ja välineet on suunniteltu aikuisopetukseen sopiviksi. Lisäksi opetusta annetaan 5 kaupungin omistamassa ja 6 tilapäisesti vuokratussa tilassa. Pälkäneen ja Kangasalan osastojen opetus tapahtuu Pälkäneen ja Kangasalan kuntien osoittamissa tiloissa. Musiikkiopiston pääopetuspiste sijaitsee Valtakatu 20:ssa. Akaassa opetuspisteinä ovat Arvo Ylpön koulu ja Kulttuuritalo Laaksola ja Pälkäneellä Kostian koulu ja Hermannin päiväkoti. Kuvataidekoulun päätoimipaikka sijaitsee Valtakatu 20:ssa. Lisäksi opetusta annetaan vapaa-aikakeskuksessa sekä Voipaalan taidekeskuksessa Sääksmäellä. 2. Koulutustarjonta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain opetusta: Kansalaisopisto n tuntia Valkeakoskella, n tuntia Pälkäneellä ja n tuntia Kangasalla Musiikkiopisto n tuntia, sisältää vapaa linjan tunnit/omakustanteista musiikinopiskelua Kuvataidekoulu n tuntia Balettikoulu, käsityökoulu, teatteri-ilmaisun koulu ja sanataidekoulu yhteensä n tuntia. Nämä tunnit sisältyvät kansalaisopiston valtionosuustunteihin. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia, joka jakautuu henkilöstökoulutukseen, työvoimakoulutukseen, avoimeen ammatilliseen lisäkoulutukseen ja avoimeen harrastustavoitteiseen koulutukseen esim. musiikkiopiston vapaa linja. Valkeakoski-opiston osaamisalueita koulutuspalveluissa ovat: taideaineet (kuvataiteet, soveltavat kuvataiteet, kirjallisuus, lausunta, musiikki, tanssi ja

2 Yleiskuvaus (3) teatteri-ilmaisu) taitoaineet (tekstiilityö, kudonta, kudonnan ohjauspalvelut ja tekninen työ) kielet (vieraat kielet ja suomea ulkomaalaisille) yhteiskunnalliset ja kasvatusaineet (itsetuntemus, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalialan täydennyskoulutus ja ohjaava koulutus) organisaation ja henkilöstön kehittäminen avoin yliopisto -opetus tietotekniikka hyvinvointiaineet. 3. Koulutuspalvelujen erityispiirteet Kansalaisopisto Kansalaisopiston työvuosi ajoittuu syyskuun alusta kesäkuun loppuun. Lukuvuosi kestää vähintään 31 työviikkoa. Koko lukuvuoden opintoryhmät työskentelevät yleensä 26 työviikkoa. Opetusta voidaan järjestää myös jatkotyökaudella. Opintoryhmät/kurssit kokoontuvat kerran viikossa 1-3 oppituntia kerrallaan, mutta opetus voidaan järjestää myös tiheämmin ja/tai pidemmissä jaksoissa kokoontuvina kursseina. Opetuksen työmuotoja ovat opettajan johdolla kokoontuvat opintoryhmät, kurssit ja luennot sekä tutorin avustuksella tapahtuva etä- ja monimuoto-opetus ja verkko-opetus. Kansalaisopistossa opiskelulle ei ole asetettu muodollisia pohjakoulutusvaatimuksia. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Taiteen perusopetusta järjestetään lain ja asetuksen sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittujen yksikkökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Musiikkiopisto järjestää opetusta 35 viikkoa lukuvuodessa. Oppilaat saavat henkilökohtaista opetusta minuuttia viikossa. Lisäksi oppilaat osallistuvat musiikin perusteiden ja yhteismusiikin ryhmäopetukseen. Alle kouluikäisille lapsille järjestetään varhaisiän musiikinopetusta ikäryhmittäin. Kuvataidekoulu järjestää opetusta 34 viikkoa lukuvuodessa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 2-3,5 oppituntia kerrallaan. Balettikoulun, käsityökoulun, teatteri-ilmaisun koulun ja sanataidekoulun ryhmät työskentelevät vähintään 30 viikkoa. Oppilashaku järjestetään vuosittain.

3 Yleiskuvaus (3) Tilauskoulutus Tilauskoulutus järjestää omakustanteista, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityä koulutusta. Muut palvelut Valkeakoski-opistossa voi suorittaa yleisiä kielitutkintoja. Kieltenopettajat tekevät käännös- ja tulkkaustyötä. Opiston tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Toimintakauden aikana opiston tiloissa toimii ulkopuolisen yrittäjän lounaskahvio.

4 Johtaminen 1 (6) Johtaminen 1.Toimintatavat ja käytännön soveltaminen Valkeakosken kaupungin arvot Yhteistyökykyisyys - yhteistyökykyisyys on vuorovaikutusta, jonka tulee olla luottamuksellista, rehellistä ja toista kunnioittavaa. Kehityshakuisuus - kehityskykyisyys on kykyä kyseenalaistaa, hyvää johtamista ja uuden oppimista. Avoimuus - tavoitteemme ovat selkeitä ja kerromme toiminnastamme ymmärrettävästi ja asiantuntevasti, tiedonkulku on läpinäkyvää. Oikeudenmukaisuus - oikeudet ja velvoitteet on määritelty ja niitä noudatetaan. Luovuus - luovuus on kyky nähdä kokonaisuuksia, taito löytää järjestys kaaoksesta ja rohkeutta olla aloitekykyinen. Visio Opistolle on laadittu viideksi vuodeksi eteenpäin ulottuva visio. Se tarkistetaan vuosittain opiston päätoimisen henkilöstön kehittämisseminaarissa. Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus Sivistystoimen keskuksen johtosäännössä Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus on: Valkeakoski-opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (6321/1998) mukaista opetusta. Valkeakoski-opisto järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä, tanssissa, teatteri-ilmaisussa ja sanataiteessa. Valkeakoski-opisto järjestää tilauskoulutuksena lyhytkestoista, ei tutkintoon tähtäävää ammatillista täydennyskoulutusta ja työvoimapoliittista ohjaavaa koulutusta. Kansalaisopistotoiminnan arvot Perinteisessä opistotoiminnassa vapaan sivistystyön johtamista ja toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 1. kokonaispersoonallisuuden kehittäminen - humanismiin perustuvaa tietojen, tunteen ja tahdon tasapuolista kehittämistä ihmisessä 2. tieteenomaisuus - kriittisyyteen, ennakkoluulottomuuteen ja objektiivisuuteen tähtäävä tarkastelutapa 3. opinnollisuus - opintojen järjestäminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti eteneviksi 4. puolueettomuus - mahdollisuus erilaisten mielipiteiden esittämiselle 5. vapaus - opiston autonomiaan perustuva oikeus päättää itse toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä opiskelijoiden oikeus päättää itse omista opinnoistaan 6. sivistyksellinen tasa-arvo - pyrkimys poistaa opiskeluun liittyviä sosiaalisia, taloudellisia, alueellisia ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä esteitä 7. yhteisöllisyys - yhteistyökyvyn ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 8. kansainvälisyys - kyky kohdata vieraita kulttuureja ja valmius työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä 9. kestävä kehitys - sellainen nykyhetken tarpeet tyydyttävä toimintatapa, joka ei vie mahdollisuuksia tyydyttää tulevien sukupolvien tarpeita 10. hyvinvointi - kansalaisten hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen opiston kaikessa opetuksessa.

5 Johtaminen 2 (6) Taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet on kirjattu oppilaitos- ja yksikkökohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tilauskoulutustoiminnan tavoitteet Valkeakoski-opiston maksullisen tilauskoulutustoiminnan päämäärä on järjestää korkeatasoista koulutusta ja tuottaa laadukasta oppimateriaalia asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tilauskoulutustoimintaa ohjaavat seuraavat tavoitteet: - edistää yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista - parantaa seutukunnan elinkeinoelämän ja yhteisöjen kilpailukykyä - parantaa opiston ulkoista kuvaa - hankkia tuloja opistolle - järjestää työtilaisuuksia opettajille. Valkeakoski-opiston organisaatio- ja hallintomalli Opiston johtoryhmän (opistojory) tehtävänä on johtaa, kehittää ja koordinoida oppilaitoksen hallintoa, resursseja ja toimintakäytäntöjä. Opiston johtoryhmään kuuluvat rehtorit, osastonjohtajat ja koulutussuunnittelijat. Opistojory kokoontuu vähintään 4 kertaa toimintakauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Taiteen perusopetuksen johtoryhmän (tpojory) tehtävänä on käsitellä taiteen perusopetusta koskevat yhteiset asiat, esim. projektit, oppilashaku, opetussuunnitelmat ja arviointikäytännöt. Taiteen perusopetuksen johtoryhmään kuuluvat taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten rehtorit ja vastuuopettajat.tpojory kokoontuu vähintään 4 kertaa toimintakauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Johdon vastuut ja tehtäväkuvaukset Sivistystoimen keskuksen johtosäännön mukaan Valkeakoski-opiston tulosyksikön johtavana rehtorina toimii sivistystoimen lautakunnan määräämä viranhaltija, jolle lautakunta määrää varahenkilön. Johtavaksi rehtoriksi määrätään joko Valkeakoski-opiston rehtori, musiikkiopiston rehtori tai kuvataidekoulun rehtori. Rehtorit toimivat tulosyksiköiden johtajina, joiden vastuut on määritelty sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Valkeakoski-opiston johtavaksi rehtoriksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt kansalaisopiston rehtorin ja hänen varahenkilökseen musiikkiopiston rehtorin. Kansalaisopiston rehtorin varahenkilöksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt tietotekniikan opettajan. Musiikkiopiston rehtorin varahenkilönä toimii musiikkiopiston apulaisrehtori. Kuvataidekoulun rehtorin varahenkilöksi sivistystoimen lautakunta on määrännyt kuvataideopettajan. Johtavan rehtorin tehtäväkuvaus tarkistetaan vuosittain kaupunginjohtajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtorin tehtäväkuvaukset hyväksyy johtava rehtori. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun henkilökunnan tehtäväkuvaukset tarkistetaan tarvittaessa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa ja rehtorit hyväksyvät ne. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat toimivat omissa aineryhmissään tiiminvetäjinä. Rehtorit tukevat henkilökunnan oma-aloitteisuutta ja valmiutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tätä edistetään mm. päätoimisen henkilökunnan laajalla toimivallalla omissa työtehtävissään.

6 Johtaminen 3 (6) Laatujohtaminen Valkeakoski-opiston johtamisen ja laatutyön tavoitteena on koulutuspalvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun kehittäminen, henkilöstön osaamisen, yhteistyön ja tyytyväisyyden lisääminen sekä opiston toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden parantaminen. Opisto käyttää Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM) ja Balanced Scorecardia (BSC) johtamisen ja toiminnan kehittämisen välineinä. Johtamista tukevat strategiset asiakirjat, koulutuspalvelusuunnitelma, markkinointistrategia sekä kestävän kehityksen ohjelma. 2. Valkeakoski-opiston työryhmät, seminaarit ja kokoukset Työhyvinvointiryhmä Työryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen työhyvinvointitoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Markkinointi ja viestintätyöryhmä Työrymän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksenmarkkinointia ja viestintää. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muutoinkin. Kestävän kehityksen työryhmä Ryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen kestävän kehityksen toimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Monikulttuurisuustyöryhmä Työryhmän tehtävänä on kehitttää ja koordinoida oppilaitoksen kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Toimistotiimi Tiimin tarkoituksena on kehittää ja koordinoida oppilaitoksen toimistopalveluja. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Ohjelmatyöryhmä Työryhmän tehtävänä on valmistella ohjelmaa Valkeakoski-opiston henkilökunnan yhteisiin illanviettoihin. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa. Näyttelytyöryhmä Ryhmän tehtävänä on valmistella ja koordinoida Valkeakoksi-opiston näyttelytoimintaa. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa toimikauden aikana ja tarvittaessa muulloinkin. Kehittämisseminaarit Valkeakoski-opisto järjestää syksyisin yhden yhteisen kehittämisseminaarin koko henkilöstölle. Seminaarin tehtävänä on käydä läpi opiston ajankohtaiset kehittämishankkeet ja asettaa kehittämistehtäviä seuraavalle vuodelle. Kansalaisopisto järjestää kaksi omaa kehittämisseminaaria, joista toinen pidetään kevätlukukauden lopussa ja toinen syyslukukaudella. Seminaareihin osallistuvat kaikki päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat ja taiteen perusopetuksen tanssi- ja käsityökoulun vastuuopettajat. Kevään seminaarissa käsitellään mm. seuraavia asioita:

7 Johtaminen 4 (6) - edellisen vuoden toiminnan tulokset - talousarvioon kirjattavat tulostavoitteet - resurssien muutostarpeet - toiminta- ja työmenetelmien muutostarpeet - kehittämistehtävät - kurssitoivomusten toteutumisen toteaminen Syyslukukauden kehittämisseminaarissa tarkistetaan opiston koulutuspalvelusuunnitelma ja sovitaan uusista ajankohtaisista kehittämistehtävistä. Opettajainkokoukset Kansalaisopisto järjestää työvuoden aikana kaksi OVTES:n mukaista kaikille tuntiopettajille tarkoitettua opettajainkokousta. Syyslukukauden alussa pidettävässä kokouksessa eli syystapaamisessa rehtori pitää katsauksen yleiseen aikuiskoulutuspoliittiseen tilanteeseen, Valkeakoski-opiston kannalta tärkeisiin kaupungin kehittämishankkeisiin ja opiston omaan tilanteeseen. Kevätlukukauden lopussa järjestettävässä opettajainkokouksessa käsitellään ajankohtainen aikuiskoulutustilanne ja esitellään seuraavan vuoden opetusohjelman luonnos. Kokouksen jälkeen varataan aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Opettajainkokouksiin sisällytetään koulutuksellinen osio vaihtuvilla teemoilla. Musiikkiopistossa järjestetään opettajainkokous kerran kuukaudessa. Syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa pidetään laajat lukukauden kulkuun liittyvät kokoukset. Kuvataidekoulussa järjestetään opettajainkokous 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa sovitaan koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Kehityskeskustelut Johtava rehtori sopii omista seuraavan vuoden tulostavoitteistaan kaupunginjohtajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. Johtava rehtori käy syyslukukauden lopussa kehityskeskustelun musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtoreiden ja jokaisen kansalaisopiston päätoimisen työntekijän sekä taiteen perusopetuksen vastuuopettajan kanssa. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun rehtorit käyvät kehityskeskustelut syyslukukauden aikana viranhaltijoiden, päätoimisten opettajien ja tuntiopettajien sekä kiinteistö- ja toimistohenkilökunnan kanssa. Kehityskeskustelussa läpikäydään ja arvioidaan kunkin työntekijän oman toiminnan tuloksia edellisen vuoden osalta, opiston kehittämissuunnitelmia ja -tarpeita, toimintaympäristön/ koulutusmarkkinoiden muutoksia, asiakassuhteiden hoitoa, työntekijän omia koulutustarpeita, työilmapiiriä, työskentelyolosuhteita ja palautetta rehtorille sekä asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Työntekijä valmistautuu keskusteluun täyttämällä etukäteen kysymyskaavakkeen, johon kirjataan keskustelussa läpikäytävät asiat. Osana kehityskeskustelua työntekijä täyttää osaamiskartoituslomakkeen, jossa määritellään ko. työntekijän työssä vaadittava osaamisen taso ja sovitaan mahdollisten osaamisvajeiden kohottamisen tavoitteet ja toimenpiteet. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajat järjestävät kevätlukukauden lopussa oman aineryhmänsä tuntiopettajille palautekeskustelut, joissa käydään läpi

8 Johtaminen 5 (6) toteutettujen kurssien palautteet ja opettajien koulutukselliset tarpeet sekä asetetaan sisällöllisiä tavoitteita uusille kursseille. Näiden palautekeskustelujen tulokset käsitellään koko opistoa koskevilta osilta päätoimisen henkilökunnan kokouksessa syyslukukauden alussa. Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kokoukset Päätoimisen henkilökunnan kokous kokoontuu toimintakaudella kaksi kertaa kuukaudessa maanantaisin rehtorin johdolla käymään läpi ajankohtainen tilanne ja eri muodoissa annettu palaute sekä sopimaan lähiajan tehtävistä. Kokoukseen osallistuvat rehtorin lisäksi päätoimiset ja suunnittelijaopettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat, koulutussuunnittelijat, opistosihteerit ja toimistovahtimestari. Päätoimisen henkilökunnan kokouksia voidaan tarpeen mukaan järjestää myös teemakokouksina. Toinen koulutussuunnittelijoista tai tarvittaessa opistosihteeri laatii kokouksesta muistion, joka toimitetaan kaikille päätoimisille sähköpostitse, laitetaan näkyville opettajainhuoneen ilmoitustaululle ja on luettavissa osoitteessa G: kansalaisopisto/päät. Kerran kuukaudessa on päätoimisten ja suunnittelijaopettajien ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajien kokoontuminen (opepäät) ja kuukauden viimeinen maanantai on varattu työryhmien työskentelylle. Yhteydenpito kansalaisopiston tuntiopettajiin Päätoimiset opettajat, suunnittelijaopettajat ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajat pitävät kevätlukukaudella oman aineryhmänsä tuntiopettajille suunnittelukokouksen, jossa käsitellään seuraavan työvuoden opetusohjelman laadintaan vaikuttavia asioita ja sovitaan ko. aineryhmän opetussuunnitelman painopisteistä. Muita tuntiopettajille tarkoitettuja kokouksia päätoimiset opettajat kutsuvat koolle tarpeen mukaan. Toimistohenkilökunnan kokoukset Kansalaisopiston Valkeakosken osaston toimistohenkilökunta kokoontuu joka maanantaiaamu (loma-aikoja lukuun ottamatta) rehtorin johdolla käymään läpi kanslia- ja kiinteistöhenkilökunnan lähiviikkojen työtilanteen ja sopimaan lähiajan tehtävistä. Kokoukseen osallistuvat rehtorin lisäksi Valkeakosken osaston koulutussuunnittelijat, opistosihteeri ja työvuorossa oleva vahtimestari. Vahtimestari laatii kokouksesta muistion, joka laitetaan näkyville opettajainhuoneen "Talossa tapahtuu" ilmoitustaululle. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimisto- ja kiinteistöhenkilökunta kokoontuu kerran viikossa. Opettajainkirjeet ja tiedotteet Kansalaisopiston rehtori laatii työvuoden aikana kansalaisopiston opettajille neljä opettajainkirjettä. Niissä informoidaan opiston toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja annetaan ohjeita erilaisten tehtävien hoitamiseksi (palkantilaukset, päiväkirjat, opetussuunnitelmat, henkilöstökoulutus, tilat, välineet yms.). Tämän lisäksi rehtori, päätoimiset opettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat, opistosihteerit ja toimistovahtimestari lähettävät tuntiopettajille tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita. Musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa rehtorit ja toimistohenkilökunta tiedottavat sähköpostitse henkilökuntaa ajankohtaisista asioista. Valkeakoski-opiston sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet ja välineet listataan vuosittain päivitettävissä Tiedottaminen Valkeakoski-opistossa - asiakirjoissa. Koulutuspoliittisen ja ammattialan kehityksen seuraaminen Kaikki Valkeakoski-opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat osallistuvat opiston tuella

9 Johtaminen 6 (6) koulutuspoliittisen ja oman ammattialansa kehityksen seuraamiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, asiantuntijaelimissä ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi he seuraavat aktiivisesti oman ammattialansa lehtiä ja kirjallisuutta. Henkilökunta pitää tarkoituksenmukaisella tavalla yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan edustajiin. Koulutuskuulumiset käydään läpi henkilökunnan kokouksissa. Opiston suorituskyvyn seuraaminen Rehtorit ja muut opiston johtoon kuuluvat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittaisten taseiden avulla. Johtava rehtori laatii kolmannesvuosittain raportin talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle ja sivistystoimen lautakunnalle. Kansalaisopiston henkilökunta seuraa opetusohjelman toteutumista syys- ja kevätlukukauden osalta. He seuraavat myös kurssisuunnitelmien toteutumista jokaisesta kurssista kerättävien kurssipalautteiden ja niistä laadittavien yhteenvetojen avulla. 3. Arviointi ja parantaminen Kaupunginjohtaja arvioi johtavan rehtorin johtamiskäytäntöä kerran vuodessa käytävässä kehityskeskustelussa. Päätoiminen henkilökunta ja taiteen perusopetuksen opettajat arvioivat rehtorien toimintaa vuotuisissa kehityskeskusteluissa. Rehtoreiden toiminnasta kerätään lisäksi tietoa Kunta 10-tutkimuksessa ja kaupungin omassa työtyytyväisyyskyselyssä. Kansalaisopiston päätoimiset opettajat, balettikoulun ja käsityökoulun vastuuopettajat keräävät palautetta aineryhmänsä toiminnasta tuntiopettajien kanssa käymissään keskusteluissa. Lisäksi opiston johtamiskäytäntöjä arvioidaan vertaisarvioinneista, benchmarkingista ja ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta.

10 Strategia (4) Strategia 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Asiakkaat Asiakkaalla tarkoitetaan opiston palvelujen välitöntä vastaanottajaa ja/tai maksajaa, esim. kurssin opiskelijaa tai tilaajaa (ulkoinen asiakas), sekä palveluprosessin seuraavan vaiheen toteuttajaa (sisäinen asiakas). Valkeakoski-opisto ryhmittelee asiakkaansa seuraavasti: kansalaisopiston opiskelijat, joiksi voivat hakeutua kaikki pääsääntöisesti 16 vuotta täyttäneet valkeakoskelaiset, pälkäneläiset ja kangasalalaiset taiteen perusopetuksen oppilaat, oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai oppilasvalinnan perusteella pääasiassa alle 18-vuotiaista toiminta-alueen lapsista ja nuorista alle 16-vuotiaat muut kuin taiteen perusopetuksen opiskelijat esim. kotitalouskurssit henkilöstö- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat, jotka kurssin tilaaja valitsee organisaationsa henkilöistä tai hakijoidensa keskuudesta tilauskoulutuksen yksityisopiskelijat yritykset ja yhteisöt, jotka tilaavat opistolta koulutusta henkilöstölleen työvoimahallinto, joka tilaa opistolta koulutusta omille asiakkailleen Asiakas- ja oppilasmäärät Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetukseen osallistuu Valkeakoskella vuosittain n opiskelijaa, Pälkäneellä n ja Kangasalla n opiskelijaa. Naisten osuus opiskelijoista on n. 74 %. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on lukuvuodessa noin kurssilaista. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Musiikkiopiston valtionosuuteen oikeuttavaan ja tilauskoulutuksena järjestettävään opetukseen osallistuu vuosittain n. 650 opiskelijaa. Musiikkiopistossa järjestetään opetusta alle kouluikäisille (varhaisiän musiikinopetus), kouluikäisille lapsille ja nuorille (perus- ja opistotason opetus) sekä joissain oppiaineissa aikuisille (vapaa linja). Taiteen perusopetusta tarjotaan valkeakoskelaisille, akaalaisille ja pälkäneläisille. Kuvataidekoulun valtionosuuteen oikeuttavaan opetukseen osallistuu vuosittain n. 230 opiskelijaa. Kuvataidekoulu järjestää opetusta alle kouluikäisille valmentavan opetuksen ryhmissä ja perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille (perusopetus ja syventävät opinnot). Lasten ja nuorten käsityön, tanssin, sanataiteen ja teatteri-ilmaisun taiteen perusopetuksen oppilasmäärä on vuosittain yhteensä n. 300.

11 Strategia (4) Tilauskoulutus Tilauskoulutuksessa opiston asiakkaat voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuka/mikä on koulutuksen ostaja. Asiakkaita (koulutuksen ostajia) ovat tällöin yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot, työ- ja elinkeinotoimisto sekä yksityiset henkilöt. Tilauskoulutuksen opetukseen osallistuu vuosittain n opiskelijaa Asiakkaiden odotukset vapaan sivistystyön koulutuspalveluille Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät opistossa opiskelulle ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sijainti 2. Kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus 3. Hyvä/pätevä opettaja/opetus 4. Oppimishalu/itsensä kehittäminen 5. Hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 6. Kielten oppiminen/kielitaidon ylläpito Asiakkaiden koulutustarpeet 1. Koulutustarvetutkimukset: Opisto tutkii tarvittaessa asiakkaiden koulutustarpeiden muutoksia tutkimusten avulla. Kyselyn organisoivat ja vastaukset analysoivat opiston koulutussuunnittelijat tai erikseen palkattava tutkimuksen toteuttaja. 2. Koulutustarvekysely: Kansalaisopisto vastaanottaa ympäri vuoden toimialueensa asukkailta sekä järjestöiltä ja yhteisöiltä koulutusehdotuksia. Kyselystä muistutetaan opiston kotisivuilla sekä Valkeakosken Sanomien ja Sydän Hämeen lehden opistopalstalla. Koulutustoivomuksen voi lähettää kotisivujen kautta, sähköpostilla tai paperilomakkeella. 3. Ohjelmaesite ja kotisivut: Kansalaisopiston ohjelmaesitteessä ja kotisivuilla on kurssitoivomuksia varten erillinen sivu. 4. Opettajat, koulutussuunnittelijat ja rehtorit havainnoivat asiakkaiden koulutustarpeita omissa kontaktiverkostoissaan. 5. Aloitteet ja ehdotukset: Kansalaisopisto saa aloitteita ja ehdotuksia uusista kursseista mm. palaute- ja aloitelaatikon, luottamushenkilöiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi opisto hyödyntää sosiaalista mediaa kurssitoivomusten keräämisessä. 6. Koulutussuunnittelija kokoaa kaikki eri kanavien kautta tulleet kurssitoivomukset ja lähettää ne aineryhmien vastuuopettajille. Toivomukset käsitellään helmikuussa ja tarvittaessa muissakin päiden kokouksissa. Yhdessä päätetään, miten niihin reagoidaan seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmassa. Kevään kehittämisseminaarissa todetaan, miten kurssitoivomuksiin on reagoitu. Taiteen perusopetuksen järjestämisessä noudatetaan yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia.

12 Strategia (4) 1.4. Valkeakoski-opiston kilpailuedut - nopea ja joustava reagointi asiakkaiden tarpeisiin - laadukkaat opetuksen tukipalvelut: tiedotus, opintoneuvonta sekä toimisto-, vahtimestari- ja kahvilapalvelut - ystävällinen ja kannustava ilmapiiri - kohtuulliset kurssihinnat - viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö - monipuolinen lasten ja nuorten taiteen perusopetus 1.5. Valkeakoski-opiston vahvuudet Valkeakoski-opiston menestystekijöitä ovat: laadukkaat ja monimuotoiset koulutuspalvelut kaikille toiminta-alueen kuntalaisille ja heidän yhteisöilleen, ottaen huomioon erityisesti aliedustetut ryhmät laadukkaista palveluista johtuva korkea asiakastyytyväisyys keskeisillä paikoilla sijaitsevat opetustilat, joissa on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellyttämä opetusvälineistö ja hyvä työ- ja oppimisympäristö kevyt organisaatio, jossa hyödynnetään oppivaa yhteisöä pätevä henkilökunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen; tavoitteena on korkea työhyvinvointi pätevien opettajien hankintaa helpottava hyvä maantieteellinen sijainti strategiseen suunnitteluun (BSC) ja itsearviointiin (EFQM) perustuva toiminnan laadun jatkuva parantaminen laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit kunnallisuus, joka luo edellytykset osallistua kuntien henkilöstön kehittämiseen 1.6. Yhteydenpito opiskelijoihin, oppilaihin ja asiakkaisiin Kansalaisopiston opetusohjelma julkaistaan syksyisin esitteenä, joka jaetaan Valkeakoskella, Kangasalla ja Pälkäneellä jokaiseen kotitalouteen. Kevätlukukauden uudet kurssit ilmoitetaan Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien liitteinä. Kangasalan osastolla on oma ilmoitustaulu Kangasalan pääkirjaston aulassa. Opetusohjelma on luettavissa Valkeakoski-opiston kotisivuilla. Sähköpostiosoitteensa antaneille opiskelijoille lähetetään sähköinen uutiskirje 3-4 kertaa vuodessa. Ajankohtaisista muutoksista ja yms. ilmoitetaan Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien opistopalstoilla. Opiskelijoihin pidetään yhteyttä tarvittaessa myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Valkeakoski-opiston eri yksiköillä on omat internet-sivut ja Facebook-sivustot.

13 Strategia (4) 1.7. Asiakastyytyväisyys Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kerran neljässä vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tulokset analysoidaan kehittämisseminaarissa. Asiakastyytyväisyyden kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu tavoite, joka on kirjattu opiston talousarvioon. Valkeakoski-opisto saa vertailutietoja asiakastyytyväisyyden kehityksestä vertailuopistoista. Opisto tekee tarvittaessa johonkin teemaan liittyviä erillisiä selvityksiä, joiden tulokset käsitellään päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa tai päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Opistolle annettavat "risut ja ruusut", kuten kirjoitukset lehdistössä, kotisivujen kautta saatu palaute, aulan palautelaatikkoon jätetty palaute, henkilökunnalle annettu suora palaute jne. käsitellään päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Tilauskoulutuksessa selvitetään kurssien tilaajien tyytyväisyys keskustelemalla ja kurssiarvioiden kautta. Tulokset käsitellään syksyn päätoimisten kokouksessa.

14 Henkilöstö 1 (6) Henkilöstö 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Valkeakoski-opiston henkilöstö Opiston henkilöstön tehtävät, koulutus ja aloitusvuosi Valkeakoski-opistossa: Kansalaisopisto Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta - rehtori, KT, HK Juha Sihvonen vuodesta, Pälkäneen osastonjohtaja, FM Marketta Vaismaa, Kangasalan osastonjohtaja/koulutussuunnittelija, KM Satu-Marjo Alahautala, koulutussuunnittelija, FM Helena Kilkki-Rekola, talonmies-vahtimestari Juha Koivu, toimisto-vahtimestari Hilppa Rikkola, opistosihteeri, merkonomi Essi Järvinen, opistosihteeri, merkonomi Irene Prusti, 2013 Suunnittelijaopettajat, toimivat oman aineryhmänsä vastuuopettajana - tietotekniikan opettaja, KTM, KM Reeta Tenhola, taideaineiden opettaja, keraamikko Timo Pajunen, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, KM Tarja Kiuru, hyvinvointikouluttaja, restonomi (ylempi amk) Heli Koivulahti, ilmaisutaidon opettaja, TeM Annina Ärölä, musiikinopettaja, MuM Heidi Heikkinen, tanssipedagogi Sinikka Saarela, 1995 Päätoimiset opettajat, toimivat oman aineryhmänsä vastuuopettajina - kieltenopettaja, FM Leila Hiissa, tekstiilityön opettaja, KteO Maarit Humalajärvi, kudonnan opettaja, artenomi Terhi Käpyaho, kudonnan ohjaaja, artesaani Minna Backman, teknisentyön opettaja, muotoilija (amk) Esko Lovikka, tekstiilityön opettaja, KteO Ritva Forsvik, 2012 Tilauskoulutus - suunnittelijaopettaja, kielikouluttaja, MA Johanna Garant, koulutussuunnittelija, KM Marika Hoviniemi, 2001 Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Käsityökoulu - vastuuopettaja, artenomi, opettaja Kirsi Tahkola, 1994

15 Henkilöstö 2 (6) Balettikoulu - vastuuopettaja, tanssipedagogi Sinikka Saarela, 1995 Teatteri-ilmaisun koulu; Sanataidekoulu - vastuuopettaja, TeM Annina Ärölä, 2007 Musiikkiopisto Hallinto - ja toimistohenkilökunta - rehtori, MuM Kirsimarja Kiviruusu, apulaisrehtori, MuM Sanna Saarinen, toimistovirkailija, merkonomi Tiina Pelkonen, toimistovirkailija, merkonomi Tuula Koskinen, vahtimestari, virastomestari Pekka Kruus, 1988 Virassa olevat opettajat - musiikkiopiston opettaja (laulu), musiikkioppilaitoksen opettaja Virve Alamikkelä-Nuotio, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkipedagogi (amk) Pauliina Kelloniemi, musiikkiopiston opettaja (trumpetti), musiikkioppilaitoksen opettaja Sari Leiviskä, musiikkiopiston lehtori (klarinetti), MuM Leena Mantere, musiikkiopiston lehtori (viulu), MuM Katri Nikkanen, musiikkiopiston opettaja (piano), MuM Tuija Peltokoski, musiikkiopiston opettaja (viulu), musiikkioppilaitoksen opettaja Hannamari Rantanen-Nagy, musiikkiopiston opettaja (kitara), musiikkioppilaitoksen opettaja Kimmo Roine, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Taru Tirkkonen, musiikkiopiston opettaja (varhaisiän musiikinopetus), KM, varhaisiän musiikinopettaja Hanna Untala, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Taru Vuorimaa, musiikkiopiston opettaja (piano), musiikkioppilaitoksen opettaja Ella Yli-Viikari, 2003 Kuvataidekoulu Hallinto - ja toimistohenkilökunta - rehtori, TaM Heikki Kivioja, toimistovirkailija,merkonomi Tuula Koskinen, vahtimestari, virastomestari Pekka Kruus, 2010 Päätoimiset opettajat - kuvataideopettaja, TaM Pirkko Pajunen, kuvataideopettaja, KuM Anja Helminen, kuvataideopettaja, KM Johanna Kivioja, 2004 Tuntiopettaja - kuvataiteilija (amk) Miia Änäkkälä, 1998

16 Henkilöstö 3 (6) 1.2. Henkilöstösuunnitelma ja -tilinpäätös Valkeakoski-opiston henkilöstösuunnittelu perustuu Valkeakosken kaupungin henkilöstöpoliittisiin periaatteisiin ja opiston strategiaan, jossa asetetaan tavoitteet sekä henkilöstön määrälliselle että laadulliselle kehittämiselle. Näiden tavoitteiden määrittelyyn osallistuu koko päätoiminen henkilökunta.tuntiopettajien osalta tavoitteena on keskittää opetustunteja niin, että se helpottaa pätevien opettajien hankintaa, edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä ja helpottaa täydennyskoulutuksen suunnitelmallista toteuttamista. Valtuusto vahvistaa henkilöstösuunnitelman ja vakanssirakenteessa tapahtuvat muutokset talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset kirjataan kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstötilinpäätökseen Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Kansalaisopiston opettajien perehdyttämistä varten on käytössä perehdyttämisopas. Opas on saatavilla paperiversiona ja sähköisenä opiston nettisivuilla. Päätoiminen henkilökunta tarkistaa vuosittain oppaan tietojen ajantasaisuuden. Päätoiminen opettaja vastaa uuden tuntiopettajan perehdyttämisestä ennen työtehtävien aloittamista. Perehdyttäjä lähettää perehdyttämisen jälkeen kopion tarkistuslistasta työsuojeluvaltuutetulle. Perehdyttämiseen osallistuvat lisäksi rehtori, osaston johtajat, opistosihteerit, koulutussuunnittelijat ja vahtimestarit. Musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa perehdyttäjinä toimivat rehtorit, toimistovirkailijat ja vahtimestari. Perehdyttämisopasta käytetään soveltuvin osin myös muun henkilökunnan perehdyttämisessä, mistä vastaavat rehtori, koulutussuunnittelijat, opistosihteeri ja vahtimestarit Henkilöstökoulutus Osaamiskartoituksen avulla todetaan Valkeakoski-opiston yhteiset osaamisvajeet ja yksilökohtaiset kehittämistarpeet ja määritellään vuosittaiset henkilöstön kehittämisen painopistealueet. Koulutustarpeet voivat pohjautua - kaupungin yleisiin kehittämishankkeisiin - opiston omiin kehittämishankkeisiin - henkilöstön omaehtoisiin koulutustarpeisiin. Kaupungin kehittämishankkeisiin perustuva koulutus toteutetaan yhteistyössä kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa. Opiston omia kehittämishankkeita tukevasta koulutuksesta rehtorit päättävät yhdessä henkilökunnan kanssa. Muuhun koulutukseen osallistumisesta työntekijä tekee erillisen anomuksen ja siitä päättää kunkin yksikön rehtori. Opisto käyttää henkilöstökoulutusta myös kannustusmenettelynä. Henkilöstön koulutuskuulumiset ja -osallistumiset käydään läpi opiston henkilökunnan kokouksissa.

17 Henkilöstö 4 (6) 1.5. Henkilökunnan työehdot ja palkkaus Valkeakoski-opiston henkilöstö on Valkeakosken kaupungin palveluksessa. Opetushenkilöstön virka- ja työehdoissa noudatetaan kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimusta ja muun henkilökunnan osalta noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Virka- ja työehtosopimusten yleisten määräysten lisäksi sivistystoimen keskuksen johtosäännössä on määräys perus-/tehtäväkohtaisten palkantarkistusten maksamisesta viranhaltijan tai työntekijän tehtävien olennaisesti muututtua sekä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti maksettavista tulospalkkioista, kannustuslisistä ja henkilökohtaisista lisistä. Valkeakoski-opiston henkilökunnalle maksettavista henkilökohtaisista lisistä päättää sivistystoimen keskuksen johtaja. Käsityökoulun vastuuopettajalle maksetaan erillinen korvaus hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. Kansalaisopiston uudet opettajat täyttävät henkilötietokortin ja kirjaavat henkilötietonsa omilla tunnuksillaan Hellewin opettajarekisteriin. Ennen kurssin alkua opettaja ja rehtori allekirjoittavat työsopimuksen. Opistosihteeri maksaa kuukausittain palkat toteutuneiden tuntien mukaan ja matkat opettajan täyttämää matkalaskua tai ajopäiväkirjaa vastaan. Muut palkkiot maksetaan palkkiontilauslomaketta vastaan. Tuntiopettajille maksetaan korvaus osallistumisesta suunnittelukokouksiin, kehittämisseminaareihin, kurssiarvioista käytäviin palautekeskusteluihin, päättötyö- ja tasosuoritusarviointeihin. Työehtosopimuksen mukaisista opettajainkokouksista ei makseta erillistä palkkiota Työsuojelu ja ergonomia Valkeakoski-opiston kaikki työntekijät kuuluvat kaupungin työterveyshuollon/ AttendoMedOne Oy:n ja työsuojelun piiriin. Kaupungin työterveyshuolto on tarvittaessa myös tuntiopettajien käytössä. Päätoimiseen työsuhteeseen tulevat käyvät työhöntulotarkastuksessa. Työterveyshuolto seuraa ja ylläpitää ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Työsuojelun toimintaohjelma tarkastetaan vuosittain. Pelastuslaitos on hyväksynyt jokaista opetustilaa varten laaditun erillisen pelastussuunnitelman, joka tarkistetaan vuotuisen palotarkastuksen yhteydessä. Valkeakosken kaupungin työsuojelu ja työterveyshuolto tarkistavat työpisteiden ergonomian ja antavat suositukset epäkohtien korjaamisesta. Ilmenneet puutteet korjataan viivytyksettä Työhyvinvointi Valkeakoski-opisto seuraa työhyvinvoinnin kehitystä kaupungin sähköisen työtyytyväisyyskyselyn sekä Kunta 10 tutkimusten avulla. Lisäksi tuntiopettajien työhyvinvointia seurataan palautekeskustelujen ja päätoimisen henkilökunnan työhyvinvointia kehittämiskeskustelujen avulla. Työhyvinvointikyselyjen tuloksia ja niistä aiheutuvia parantamistoimia käsitellään syksyn yhteisessä kehittämisseminaarissa. Työhyvinvoinnin kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu tavoite, joka on kirjattu talousarvioon ja BSC - tuloskorttiin. Valkeakoski-opiston henkilökunta on sopinut työyhteisössä tapahtuvien ristiriitatilanteiden käsittelyyn yhdessä sovitun menettelytavan. Kansalaisopiston kollegiaalinen tukiryhmä voi auttaa ongelmien alkutilanteessa ratkaisujen löytymisessä. Työterveyshuolto on toimittanut kaupungin yksiköihin ohjeistuksen

18 Henkilöstö 5 (6) "Konfliktin esimerkkien tunnistaminen työyhteisön hyvinvoinnin turvana" ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseen. Lisäksi opistossa noudatetaan Valkeakosken kaupungin varhaisen puuttumisen toimintamallia. Valkeakoski-opiston työhyvinvoinnin kehittämistä suunnittelee ja arvioi vuosittain sivistystoimen keskuksen yhteinen tyhy-ryhmä. Tyhy-ryhmä laatii vuosittain kehittämisen eri osa-alueista ja -toimenpiteistä opistolle työhyvinvointisuunnitelman, jota käsitellään opiston kehittämisseminaarissa. Opistolla on käytössään mm. seuraavia toimintatapoja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi: Henkilökunnan opiskelua rohkaistaan ja tuetaan. Koulutusavustusanomusten perusteella hyväksytyt opiskelukustannukset korvataan opiston koulutusmäärärahoista. Henkilökunta voi osallistua työaikana järjestettävään tyky -liikuntaan. Liikuntaryhmän kustannukset katetaan opiston koulutusmäärärahoista. Opiston henkilökunnalleen järjestämät virkistys- ja kulttuuritilaisuudet (esim. pikkujoulut, teatterimatkat, opettajainkokoukseen liitetyt illanvietot jne.). Opiston henkilökunta voi käyttää seuraavia kaupungin henkilökuntaetuuksia, edut ovat myös tuntiopettajien käytössä: kaupungin avustamat ruokaliput ilmainen uimahallikäynti kerran viikossa vesijumppa kerran viikossa uimahallilla ilmainen avantouinti kerran viikossa avantouintikaudella alennus Korkeakankaan hiihtokeskuksen lipuista maksuton luistelu kerran viikossa talvikaudella alennus kaupunginteatterin ja eri kulttuurikohteiden lipuista Henkilökunnan merkkipäivien muistamisessa noudatetaan Valkeakosken kaupungin merkkipäiväsääntöä Yhteiskunnallisen vastuunoton muodot Valkeakoski-opisto ja sen henkilökunta hoitaa yhteiskunnallista vastuutaan seuraavilla tavoilla. Opisto: toimii kulttuurilaitoksena: konsertit, näyttelyt, esitykset, tapahtumat, taidematkat jne. vaalii kulttuuriperinnettä esim. kädentaidot, kansantanssi, kansanmusiikki jne. kouluttaa työttömiä, maahanmuuttajia ja muita syrjäytymisvaarassa olevia edistää paikkakunnan elinkelpoisuutta esim. tarjoamalla yrityksille ja kunnille ammatillista lisäkoulutusta edistää paikkakunnan kansainvälistymistä ja monikulttuurisuuden lisääntymistä esim. kieli- ja kulttuurikoulutus, kansainvälinen yhteistyö tukee henkilökunnan toimintaa oman ammattialan kehittämisessä esim. tutkimustoiminta, alan työntekijöiden täydennyskoulutus, kehittämisprojektit, oppimateriaalien valmistaminen suhtautuu myönteisesti henkilökunnan kirjalliseen toimintaan esim. lehtiartikkelit, julkaisut suhtautuu myönteisesti henkilökunnan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja muuhun julkiseen toimintaan esim. ammattiyhdistystoiminta, kunnallishallinto, järjestötoiminta, esiintymiset erilaisissa

19 Henkilöstö 6 (6) tilaisuuksissa ja joukkoviestimissä jne. Henkilökunnan osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja oman ammattialan kehittämiseen kirjataan opiston vuosikertomukseen. 2. Arviointi ja parantaminen Päätoiminen henkilökunta arvioi ja parantaa Valkeakoski-opiston henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehittämiskeskusteluissa, kehittämisseminaareissa ja päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Lisäksi henkilöstön osaamista ja hyvinvointia arvioidaan ja parannetaan Kunta 10 -tutkimuksesta, kaupungin työtyytyväisyyskyselyistä, vertailuopistoista, benchmarkingista ja ulkoisista auditoinneista saadun palautteen pohjalta.

20 Resurssit 1 (6) Resurssit 1. Toimintatavat ja käytännön soveltaminen 1.1. Kumppanit Valkeakoski-opisto jakaa kumppanit toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Toimittajat Toimittajilla tarkoitetaan sellaisia organisaatioita tai tahoja, joilta opisto ostaa tuotteita ja/tai palveluja. Toimittajilta opisto hankkii koulutusta, asiantuntijapalveluja, suunnittelua, markkinointia, materiaalipalveluja, tilapalveluja, atk-palveluja, talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja, lähettipalveluja, pankkipalveluja, postipalveluja, ruoka- ja majoituspalveluja, kuljetuspalveluja ja tavaroita. Osan toimittajista valitsee kaupunki ja osan valitsee opisto asiantuntemuksen, luotettavuuden ja hintavertailun perusteella. Toimittajille asetettavat konkreettiset vaatimukset ja niihin liittyvät seurantatiedot ja tunnusluvut määritellään tapauskohtaisesti ja ne kirjataan hankintasopimuksiin. Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita ovat sellaiset organisaatiot tai yhteisöt, joiden kanssa opisto kehittää, tuottaa ja markkinoi palvelujaan ilman korvausta. Yhteistyökumppanit opisto valitsee tarpeen ja yhteisen kiinnostuksen perusteella. Opiston yhteistyökumppaneita ovat esim. muut oppilaitokset, kaupungin ja yhteistyökuntien muut yksiköt, asukas- ja kulttuurijärjestöt jne Resurssit Taloudelliset resurssit Kansalaisopisto Valtionapuun oikeuttavan toiminnan vuosittaiset menot ovat n josta valtionosuus on n. 39 %, kaupungin maksuosuus n. 36 % ja loput n. 25 % kerätään kurssimaksuina. Tilauskoulutuksen vuosibudjetti vaihtelee vuosittain, suuruusluokka on n Musiikkiopisto Valtionapuun oikeuttavan toiminnan menot ovat n joista valtionosuus on n. 53 % ja lukukausimaksujen osuus n. 13 %. Myyntipalvelun vuosibudjetti vaihtelee vuosittain, suuruusluokka on n Kuvataidekoulu Valtionapuun oikeuttavan toiminnan menot ovat n joista valtionosuus on n. 30 % ja lukukausimaksujen osuus 14 %.

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 1. Poliisiammattikorkeakoulu Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on valtakunnallinen poliisin yksikkö, jota tulosohjaa Poliisihallitus. Kuvio

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 0 SISÄLTÖ - II osa 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot