MARKKINOINTISTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014"

Transkriptio

1 MARKKINOINTISTRATEGIA Päivitetty

2 MARKKINOINTISTRATEGIA Perustiedot Valkeakoski-opistosta Markkinat Kysyntä Kilpailu Toimintaympäristö Lähtökohta-analyysi Ympäristöanalyysi Toimialan kehitys Markkinat ja kehityssuunnat Oppilaitosanalyysi Toiminta-ajatus Toiminnan analysointi Markkinointistrategia Markkinoinnin tavoitteet Henkilöstö ja resurssit Markkinointisuunnitelma Myyntitavoitteet segmenteittäin Tuotteistus Tuotepolitiikka ja suunnittelu Hinta Viestintä Myyntityö Mainonta Suhdetoiminta ja myynninedistäminen Markkinoinnin organisaatio ja henkilöstö Seuranta Valkeakoski-opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv

3 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta Valkeakoski-opisto on Valkeakosken kaupungin omistama oppilaitos, joka kuuluu sivistystoimen keskukseen yhtenä tulosalueena. Valkeakoski-opiston muodostavat seuraavat yksiköt: 1. kansalaisopisto 2. lasten ja nuorten taiteen perusopetus: musiikkiopisto, kuvataide- ja käsityökoulu, balettikoulu, teatteri-ilmaisun koulu 3. tilauskoulutus Opiston asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja. Pälkäne ja Kangasala nimeävät lautakuntaan omat edustajansa. Sivistystoimen lautakunnan tehtävät on määritelty Valkeakosken kaupungin hallintosäännössä. Asiat lautakunnalle esittelee opiston rehtori. Kansalaisopiston toiminta-alue on Valkeakosken kaupunki sekä Pälkäneen ja Kangasalan kunnat. Musiikkiopisto toimii seudullisena oppilaitoksena, joka antaa opetusta myös Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataide- ja käsityökoulu, balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu toimivat Valkeakosken kaupungin alueella. Pälkäneellä toimivat osana kansalaisopistoa myös balettikoulu, kuvataide- ja käsityökoulu ja teatteri-ilmaisun koulu. Tilauskoulutuksella on vuosittain tarkistettava yhteistyösopimus Etelä-Pirkanmaan kuntien, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien sekä eräiden kuntainyhteisöjen kanssa henkilöstökoulutuksen järjestämisestä. Avoimia koulutuksia markkinoidaan seutukunnallisesti. Sivistystoimen keskuksen johtosäännön mukaan Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus on: - Kansalaisopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasaarvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. - Kansalaisopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. - Kuvataide- ja käsityökoulu ja musiikkiopisto järjestävät taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan Valkeakoskella. Pälkäneellä ja Kangasalla kuvataide- ja käsityökoulun opetusta järjestetään yleisen oppimäärän mukaan. Balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu järjestävät taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. - Valkeakoski-opisto järjestää myyntipalveluna henkilöstökoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 2 Markkinat 2.1 Kysyntä Keitä ovat opiston asiakkaat? Asiakkaalla tarkoitetaan opiston palvelujen välitöntä vastaanottajaa ja/tai maksajaa, esim. opiskelijaa tai tilaajaa (ulkoinen asiakas), sekä palveluprosessin seuraavan vaiheen toteuttajaa (sisäinen asiakas). Asiakkaat ovat ensisijaisesti valkeakoskelaisia, pälkäneläisiä ja kangasalalaisia. 3

4 Valkeakoski-opiston asiakkaita ovat: yleissivistävän aikuiskoulutuksen opiskelijat, joiksi voivat hakeutua pääsääntöisesti kaikki 16 vuotta täyttäneet valkeakoskelaiset, pälkäneläiset ja kangasalalaiset taiteen perusopetuksen oppilaat ja heidän perheensä. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai oppilasvalinnan perusteella pääasiassa alle 18- vuotiaista valkeakoskelaisista, pälkäneläisistä ja kangasalalaisista lapsista ja nuorista, musiikkiopistossa valkeakoskelaisista, pälkäneläisistä sekä akaalaisista lapsista ja nuorista. alle 16-vuotiaat muut kuin taiteen perusopetuksen opiskelijat esim. kotitalouskurssit henkilöstökoulutuksen opiskelijat, jotka kurssin tilaaja valitsee organisaationsa henkilöistä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat ja muut, jotka hakeutuvat omaehtoisesti koulutukseen yritykset, koululaitokset ja yhteisöt, jotka tilaavat opistolta koulutusta henkilöstölleen Kansalaisopiston asiakkaiden odotukset opiston koulutuspalveluille Asiakastyytyväisyyskyselyn (kevät 2013) mukaan asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät opistossa opiskelulle ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sijainti 2. Kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus Hyvä/pätevä opettaja/opetus 3. Hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 4. Hinnan sopivuus 5. Oppimishalu/itsensä kehittäminen 6. Mukava porukka/ilmapiiri Kansalaisopiston asiakkaiden vaatimukset kursseille osallistumiselle Asiakkailta kerätyn palautteen mukaan vaatimukset osallistumiselle opiston kursseille ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Kurssien soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 2. Kurssin ajankohta 3. Opettajan asiantuntemus 4. Opettajan opetustaito 5. Sopivat opetusmuodot 6. Kurssien hyödyntäminen työssä 2.2 Kilpailu Kilpailijauhka muodostuu muista opiskelu- ja harrastustoimintaa tarjoavista organisaatioista: ammattikorkeakoulu, aikuislukio, aikuiskoulutuskeskus, kansanopisto, lähikuntien kansalaisopistot, kaupalliset koulutusorganisaatiot, harrastustoiminta, seurakunta, yhdistykset ja järjestöt, media. Valkeakoski-opiston kilpailuedut ovat: - nopea ja joustava reagointi asiakkaiden tarpeisiin - laadukkaat opetuksen tukipalvelut: tiedotus, opintoneuvonta, toimistopalvelut, vahtimestari- ja kahvilapalvelut 4

5 - ystävällinen ja kannustava ilmapiiri - kohtuulliset kurssihinnat ja lukukausimaksut - viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö - monipuolinen lasten ja nuorten taiteen perusopetus - hyvä keskeinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien päässä Valkeakoski-opiston menestystekijöitä ovat: - laadukkaat ja monimuotoiset koulutuspalvelut kaikille toiminta-alueen kuntalaisille ja heidän yhteisöilleen, ottaen huomioon erityisesti aliedustetut ryhmät - laadukkaista palveluista johtuva korkea asiakastyytyväisyys - keskeisillä paikoilla sijaitsevat opetustilat, joissa on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellyttämä opetusvälineistö ja hyvä työ- ja oppimisympäristö - kevyt organisaatio, jossa hyödynnetään oppivaa yhteisöä - pätevä henkilökunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti - työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen; tavoitteena on korkea työhyvinvointi - pätevien opettajien hankintaa helpottava hyvä maantieteellinen sijainti - strategiseen suunnitteluun (BSC) ja itsearviointiin (EFQM ja Virvatuli) perustuva toiminnan laadun jatkuva parantaminen - laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit - kunnallisuus, joka luo edellytykset osallistua kuntien henkilöstön kehittämiseen 2.3 Toimintaympäristö Markkinointisuunnitelman yhteydessä tehtävän toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. Taloudellinen ympäristö Valtionapuun oikeuttavan toiminnan vuosibudjetti on n josta valtionosuus on n. 32 %, kaupungin maksuosuus n. 45 % ja loput kerätään kurssi- ja lukukausimaksuina. Tilauskoulutustoiminnan vuosibudjetti vaihtelee vuosittain :n välillä. Poliittinen ympäristö Valtuusto luo hyväksyessään talousarvion puitteet toiminnalle ja arvioi toimintaa ja toiminnan laajuutta. Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Sosiaalinen ympäristö Sosiaaliseen ympäristöön kuuluu mm. väestörakenteen kehitys. Väestön ikärakenteen kehityksellä on tärkeä vaikutus koulutuspalveluiden kysyntään. Kansalaisopistossa nuorten aikuisten ja kai- 5

6 kenikäisten miesten osuus on opiskelijarekisterin mukaan vähäinen. Näiden väestöryhmien rekrytointiin kursseille kiinnitetään erityistä huomiota erilaisin toimenpitein. Sosiaalisia tekijöitä ovat myös mm. lisääntynyt vapaa-aika ja kulutustottumusten muutokset. Sosiaaliset tekijät vaikuttavat kuluttajaryhmien rakenteeseen ja näin asiakaskuntaan. Teknologinen ympäristö Uutta teknologiaa syntyy koko ajan. Tämä teknologian kehitys mahdollistaa uusia tuotteita ja markkinointimahdollisuuksia. Opetus ei enää ole vain suoraa kasvokkaista vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijan välillä vaan opiskelu voi tapahtua tietoverkkojen kautta. Syntyy uusia edellytyksiä tarjota opiskelijoille palveluja ja oppimateriaaleja. Sosiaalisen median sovelluksia on otettu käyttöön kansalaisopistossa tietotekniikan, sukututkimuksen, kuvataiteiden, kielten ja tekstiilityön opiskelussa. Opiston kotisivuilla kerrotaan kunkin yksikön toiminnan sisältö sekä ajankohtaiset asiat. Kotisivujen kautta on mahdollista ilmoittautua kursseille ja hakea oppilaaksi taiteen perusopetukseen. Valkeakoski-opistossa käytetään sosiaalisen median sovelluksia markkinoinnissa seuraavasti: kansalaisopiston ajankohtaisista asioista tiedottava sähköinen kirje lähetetään sähköpostillisille opiskelijoille 3-4 kertaa vuodessa, eri yksiköiden facebook sivustot ja blogit kertovat ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset. 3 Lähtökohta-analyysi 3.1 Ympäristöanalyysi Toimialan kehitys Valkeakoski-opiston ytimen muodostaa kansalaisopisto. Se on perustettu vuonna 1924 ja oli tuolloin Valkeakosken työväenopisto. V 1990 käynnistettiin lasten ja nuorten taiteen perusopetus käsityöpajojen muodossa. Käsityökoulu nimitys otettiin käyttöön vuonna Vuonna 1993 aloitettiin tilauskoulutustoiminta. Aikaisemmin yksityisenä toiminut balettikoulu liitettiin opistoon vuonna Kotitalousneuvonta-asema liitettiin osaksi työväenopisto-opetusta vuonna Teatteri-ilmaisun koulu yhdistettiin opistoon vuonna Vuoden 2010 alusta Valkeakosken musiikkiopisto ja kuvataidekoulu liitettiin osaksi Valkeakoski-opistoa ko. yksikköjen samalla säilyttäessä opetusministeriön myöntämät ylläpitämisluvat. Vuoden 2011 alussa aloitti toiminnan kansalaisopiston Pälkäneen osasto ja vuoden 2013 alussa Kangasalan osasto. Opiston toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan EFQM-kriteeristön ja Virvatuli itsearviointimallin mukaan. Opiston pysyvä tavoite on toiminnan laadun parantaminen. Toiminnan laatua parannetaan ja arvioidaan seuraavista syistä: 1) valtionapuun oikeuttava toiminta - opiston toiminnan kehittäminen itsearvioinnin avulla - omistajan tarve saada arviointitietoa opiston toiminnasta - opetushallituksen suorittama oppilaitosten arviointi - opiskelijoiden tarve tietää opiston koulutuspalvelujen laadusta 2) tilauskoulutus 6

7 - opiston oma tavoite menestyä koulutusmarkkinoilla - ostavien asiakkaiden halu varmistua opiston tarjoaminen koulutuspalvelujen laadusta ja hinnasta - opiskelijoiden tarve tietää opiston koulutuspalvelujen laadusta Markkinat ja kehityssuunnat Kansalaisopistokurssien määrässä on tapahtunut merkittävä kasvu Pälkäneen ja Kangasalan osastojen syntymisen myötä. Kurssivalikoimaa uusitaan kysynnän mukaan. Erikoiskurssien ja lyhytkurssien määrä lisääntyy. Opetus- ja työmuodoissa hyödynnetään tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet esim. verkko-opintojen avulla. Jatketaan ns. aliedustetuille väestöryhmille soveltuvien kurssien toteuttamista esim. kehitysvammaisten kurssitarjonta. Uusina kehityssuuntina ovat terveys ja hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Tilauskoulutuksen järjestämisessä hintakilpailu kiristyy jatkuvasti. Myös tilauskoulutuksen puolella kehitetään verkkoavusteista opetusta. Yhteistyötä jatketaan yhteistyökuntien ja yhteisöjen kanssa. Opisto on kuntien henkilöstön pääasiallinen atk- ja kielikouluttaja. Tilauskurssien lisäksi toteutetaan avoimia ammatillisia lisäkoulutuskursseja. Projektirahoituksella toteutetaan edelleen pitkäkestoisia kehittämishankkeita ja opisto on edelleen mukana yhteistyöprojekteissa. Taiteen perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet uusiutuvat lähivuosina ja ne vaikuttavat opiston omien opetussuunnitelmien päivittämiseen. 3.2 Oppilaitosanalyysi Toiminta-ajatus Valtionapuun oikeuttavaa opetusta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain n tuntia. Tästä taiteen perusopetuksen osuus on yhteensä n tuntia. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia, joka jakautuu henkilöstökoulutukseen ja avoimeen ammatilliseen lisäkoulutukseen. Valkeakoski-opiston osaamisalueita koulutuspalveluissa ovat: 1. taideaineet: kuvataiteet, muotoilu, kirjallisuus, näyttämöaineet, musiikki ja tanssi 2. taitoaineet: tekstiilityö, kudonta, kudonnan ohjauspalvelut ja tekninen työ 3. kielet: vieraat kielet ja suomea ulkomaalaisille, yleisten kielitutkintojen suorittaminen, käännös- ja tulkkaustyö 4. yhteiskunnalliset ja kasvatusaineet 5. organisaation ja henkilöstön kehittäminen 6. avoin yliopisto -opetus 7. tietotekniikka 8. hyvinvointiaineet Kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana ovat opetuksen ja opiskelun laatukriteerit: - opiskelumahdollisuuksien saavutettavuus (aika, paikka, olosuhteet ja hinta) - opetuksen tavoitteellisuus, haasteellisuus, suunnitelmallisuus ja oikea ajoitus/jaksotus 7

8 - opintoryhmän koko (minimi ja maksimi) - opettajien pätevyys tehtäviinsä - opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuus - oppimateriaalien, tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus - opetuksen vastaavuus opiskelijoiden tarpeisiin ja opiskeluvalmiuksiin - opiskelun säännöllisyys (säännöllisten ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä) - opiskelijoiden osallistuminen oppimistapahtumaan - opiskelun jatkuvuus (tarvittaessa) - opiskeluun käytetty aika (tavoitteiden saavuttaminen sovitussa ajassa) - opettajien ja opiskelijoiden tietoisuus opiskelun edistymisestä - opiskelijoiden saaman palautteen säännöllisyys ja oikea muoto - kurssipäiväkirjan informatiivisuus ja luotettavuus - taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus Opettajat tekevät kurssinhallintaohjelma HelleWiin jokaisesta kansalaisopistokurssista sähköisen kurssikuvauksen. Lisäksi opettajat voivat laatia kansalaisopistokursseista tarkentavan kurssin suunnitelman, joka tallennetaan myös opiston kotisivuille. Suunnitelma on opiston asiakkailleen antama laatulupaus ja kurssin tuoteseloste. Suunnitelmaa tehtäessä tavoitteena on joustavuus ja opiskelijoiden tarpeiden huomioonottaminen. Kurssin suunnitelman perusteella arvioidaan kurssin toteutusta ja puutteiden korjaamista sekä tehokkuutta ja taloudellisuutta. Kansalaisopiston kurssin suunnitelmaa käytetään opintoneuvonnassa helpottamaan opiskelijan tekemää valintaa. Suunnitelma voidaan jakaa kurssin alussa kaikille opiskelijoille, jotta he näkevät, mihin kurssilla pyritään ja mitä tavoitteeseen pääseminen edellyttää. Suunnitelma on myös opettajan työkirja, josta hän näkee, mitä hänen pitää kurssin aikana tehdä. Tavoitteena on, että sekä opettaja että kurssille ilmoittautuneet opiskelijat sitoutuvat kulkemaan kohti suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita. Tarvittaessa kurssisuunnitelmissa näkyy myös oppimaan oppiminen Toiminnan analysointi Päätoiminen henkilökunta seuraa opetus- ja kurssisuunnitelmien sekä kurssien käytännön toteutumista seuraavilla menettelyillä: - Tilastotiedot (esim. kursseista, tunti- ja opiskelijamääristä jne.) - Kursseista kerättävä palaute (toteutuminen, välipalautteet ja loppuarvioinnit, esitykset ja näyttelyt, opettajien palautekeskustelut) - Muu palaute (mm. asiakastyytyväisyyskysely, suulliset keskustelut, kommentit lehdistössä, henkilökunnan kokoukset ja kehittämisseminaarit) Koko henkilökunta analysoi eri tilanteissa, kuinka laadun ja opetustarjonnan kehittäminen on vaikuttanut opiskelijoiden antamaan palautteeseen. Henkilökunta analysoi myös, miten kehittämistoimenpiteiden avulla on voitu vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen ja, kuinka on onnistuttu hankkimaan uusia asiakkaita. Opiston johto ja kaupunginvaltuusto arvioivat talousarvion seurannan yhteydessä, miten kehittämistoimenpiteet vaikuttavat opiston toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen sekä tilauskoulutuksessa liikevaihtoon. 8

9 Päätoiminen henkilökunta sopii päätoimisen henkilökunnan kokouksissa, kehittämiskeskusteluissa ja kehittämisseminaareissa opiston strategisten painopisteiden pohjalta toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä sekä vastuista ja aikatauluista niiden käytännön toteuttamiseksi. Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kerran neljässä vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyden kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu BSE-tuloskortissa tavoite. Valkeakoski-opisto saa vertailutietoja asiakastyytyväisyyden kehityksestä vertailuopistoista. Tarvittaessa tehdään johonkin teemaan liittyviä erillisiä selvityksiä, joiden tulokset käsitellään päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa tai päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Opistolle annettavat risut ja ruusut, kuten kirjoitukset lehdistössä, kotisivujen kautta saatu palaute, palautelaatikkoon jätetty palaute, henkilökunnalle annettu suora palaute jne. käsitellään päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Samalla sovitaan, kuka korjaa toiminnassa esiintyneet puutteet ja ottaa tarvittaessa yhteyden palautteen antajaan. Tilauskoulutuksessa selvitetään kurssien tilaajien tyytyväisyys keskustelemalla. Tulokset käsitellään kevään kehittämisseminaarissa. 4 Markkinointistrategia 4.1 Markkinoinnin tavoitteet Valkeakoski-opiston toimintaa ohjaa visio, jonka mukaan opisto on toimialueensa kuntalaisten yhteinen oppimiskeskus, joka tarjoaa laadukkaan ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön ja on aktiivinen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittäjä. Päämääränä on: Sivistyksellinen tasa-arvo: Valkeakoski-opisto kasvattaa aliedustettujen ryhmien osuutta opiskelijakunnassaan. Valkeakoski-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista taiteen perusopetusta. Laatu ja osaaminen: Valkeakoski-opisto on edelläkävijä taiteen perusopetuksen eri alojen yhteistyön kehittämisessä myös pedagogisesti. Valkeakoski-opiston henkilökunnan osaamista kehitetään systemaattisesti ja sen määrä sopeutetaan palvelujen ja resurssien edellyttämälle tasolle. Henkilökunnan osaamista hyödynnetään aktiivisesti ja laaja-alaisesti kaikissa opiston yksiköissä ja niiden välillä. Valkeakoski-opistolla on laadukkaan toiminnan edellyttämät opetustilat ja -välineet. Valkeakoski-opisto on aktiivinen sosiaalisen median ja verkkopalvelujen hyödyntämisessä opetuksessa ja muussa toiminnassa. Yhteistyö ja verkostoituminen: Valkeakoski-opisto tiivistää alueellista yhteistyötä kansalaisopistojen ja taideoppilaitosten kanssa. Valkeakoski-opisto suhtautuu myönteisesti oppilaitosten yhdistämishankkeisiin. Valkeakoski-opisto kehittää aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyösuhteita. Yhteisöllisyys ja kestävä kehitys: Valkeakoski-opisto kehittää toimialueellaan monipuolista kulttuuritoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiston toiminta tähtää kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. 9

10 Valkeakoski-opisto noudattaa kaikessa opetuksessaan ja toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita Henkilöstö ja resurssit Valkeakoski-opistossa työskentelee 13 hallinto- ja kiinteistöhenkilöstöön kuuluvaa sekä 38 päätoimista opetushenkilöstöön kuuluvaa. Lisäksi opiston palveluksessa on vuosittain n. 270 tuntiopettajaa ja n luennoitsijaa. Opiston henkilöstöpolitiikan suunnittelu on osa opiston strategista suunnittelua, jossa asetetaan tavoitteet sekä henkilöstön määrälliselle että laadulliselle kehittämiselle. Valtuusto vahvistaa henkilöstösuunnitelman ja mahdolliset muutokset talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelun ja uusien työntekijöiden hankinnan tavoitteena on luoda edellytykset opiston strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tuntiopettajien osalta tavoitteena on keskittää opetustunteja niin, että se helpottaa pätevien opettajien hankintaa, edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä ja helpottaa täydennys-koulutuksen suunnitelmallista toteuttamista. Nykyiset aikuisopetuksen tilat ja välineet ovat toimintaan riittäviä. Kuvataide- ja käsityökoulun Valkeakosken toimintatilat ovat tällä hetkellä kehittämiskohteena. 5 Markkinointisuunnitelma 5.1 Myyntitavoitteet segmenteittäin Kansalaisopisto Tavoitetaso lukuvuonna valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on t. Opiskelijoiden tavoitemäärä on Kurssitarjonta kehittyy asiakaspalautteen ja kysynnän sekä ks. suunnittelevan opettajan asiantuntijuuden mukaan. Vuosittain päivitettävät koulutuspalvelusuunnitelma toimii opetusohjelman lähtökohtana. Tarjoamme kursseja, joiden avulla ylläpidetään nykyinen tunti- ja opiskelijamäärä. Tilauskoulutus Tiedonjyvä Tavoitetaso on lukuvuonna t. Kurssilaisia Kurssitarjonta muotoutuu asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaan. Henkilöstökoulutuksessa yhteistyö kumppanuusyhteisöjen kanssa vakiintuu entisestään. Koulutuksen painopistealueet sovitaan vuosittain. Tilauskoulutuksessa toteutetaan myös valtionosuusjärjestelmän yli menevää koulutusta. Tilauskoulutuksen toiminnan tulee kattaa palvelun tarjoamisesta aiheutuvat kulut. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Opetustarjonta muotoutuu valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ja kuntakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan. Lisäksi tarjotaan periodiopetusta ja valinnaiskursseja. 10

11 Taiteen perusopetuksen jatkavat oppilaat tekevät vuosittain sähköisen jatkoilmoittautumisen seuraavan vuoden opintoihin. Uusien oppilaiden haku on huhti-toukokuun aikana ja täydennyshaku elokuussa. Oppilaat otetaan kouluihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopisto Tavoitetaso lukuvuonna valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on t. Oppilaita n. 665, joista varhaisiän oppilaita n Vapaalinjan opiskelijoita n. 30. Balettikoulu, teatteri-ilmaisun koulu Tavoitetaso on lukuvuonna t. Oppilaita n Kuvataide- ja käsityökoulu Tavoitetaso on lukuvuonna t. Oppilaita n Tuotteistus Tuotepolitiikka ja suunnittelu Asiakkaiden koulutustarpeita selvitetään seuraavasti: 1. Tehdään tarvittaessa koulutustarvetutkimuksia: Opisto selvittää tarvittaessa toimialueen asukkaiden koulutustarpeiden muutoksia tutkimusten avulla. Kyselyn organisoi ja vastaukset analysoi koulutussuunnittelija tai erikseen palkattava tutkimuksen laatija. 2. Koulutustarvekysely: Kansalaisopisto vastaanottaa ympäri vuoden toimialueen järjestöiltä ja yhteisöiltä koulutusehdotuksia. Koulutussuunnittelija kokoaa ja analysoi vastaukset yhdessä päätoimisten opettajien kanssa. 3. Kansalaisopiston kotisivut: Opiston kotisivuilla on kurssitoivomuksia varten erillinen sivu. Koulutussuunnittelija kokoaa ja analysoi ehdotukset yhdessä päätoimisten opettajien kanssa. 4. Opettajat, koulutussuunnittelijat ja rehtorit havainnoivat asiakkaiden koulutustarpeita omissa kontaktiverkostoissaan. 5. Aloitteet ja ehdotukset: Valkeakoski-opisto saa aloitteita ja ehdotuksia uusista kursseista mm. palaute- ja aloitelaatikon, luottamushenkilöiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta ja taiteen perusopetuksen Virvatulikyselyjen kautta. Koulutussuunnittelija kokoaa ja analysoi aloitteet ja ehdotukset yhdessä päätoimisten ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajien kanssa. 6. Tilauskoulutus Tiedonjyvältä tilattavan henkilöstökoulutuksen määrästä ja sisällöstä sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansalaisopiston päätoiminen henkilökunta käsittelee ehdotukset uusiksi kursseiksi opetusohjelman laadinnan yhteydessä. Opiston päätoiminen henkilökunta innovoivat aktiivisesti uusia kursseja. He osallistuvat koulutuspoliittisen ja oman ammattialansa kehityksen seuraamiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, asiantuntijaelimissä ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi he 11

12 seuraavat aktiivisesti oman ammattialansa lehtiä ja kirjallisuutta. Henkilökunta pitää tarkoituksenmukaisella tavalla yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan edustajiin Hinta Kansalaisopiston kurssi/työpajamaksut ovat tuntimäärästä riippuen /kurssi/työpaja. Toiminta-alueen työttömät ja vain kansaneläkkeellä olevat henkilöt saavat opiskella kansalaisopistossa ilmaiseksi yhdellä kurssilla. Pääosa luennoista on ilmaisia. Sivistystoimen lautakunta vahvistaa vuosittain maksujen suuruuden. Haemme opetusministeriöltä vuosittain määrärahaa kansalaisopiston aikuisopiskelun opintoseteleihin. Kohdennamme setelit opetusministeriön määrittelemien kohderyhmien mukaan. Kohderyhmään kuuluva opiskelija voi käyttää setelin haluamansa kurssin/kurssien maksamiseen. Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut ovat Tilauskoulutuksen toiminnan lähtökohtana on tarjota asiakkaalle kohtuuhintaisia koulutuspalveluja. Kurssin hinta määräytyy koulutuksen kustannusten perusteella. Näitä kustannuksia ovat: kouluttajan palkka ja kulut, koulutusmateriaalit, tila- ja laitteistokulut, hallintokulut, koulutussuunnittelu, markkinointi, toiminnan kehittäminen. Musiikkiopiston vapaan linjan lukukausimaksu on Viestintä Viestintä lisää tietämystä koulutustuotteesta ja sen ominaisuuksista ja luo myönteisiä osallistumiseen tähtääviä asenteita. Viestinnän strateginen yleistavoite on tukea opiskelijamäärän kasvua. Laadullisena tavoitteena on tarkoituksenmukaisen informaation välittäminen ja markkinointiviestinnän oikea kohdentuvuus ja houkuttelevuus. Viestinnän keinoja ovat henkilökohtainen myyntityö, mainonta, suhdetoiminta ja myynninedistäminen. Valkeakoski-opiston viestintä toimii asiakaskeskeisesti ja kertoo aktiivisesti, ymmärrettävästi, luotettavasti ja tasapuolisesti olennaisista asioista eri kohderyhmilleen. Palveluja markkinoidaan monikanavaisesti ja vuorovaikutteisesti, kiinnostavasti ja hyvin kohdennetusti. Vuosittain kevään kehittämisseminaarissa päätetään seuraavan lukuvuoden markkinointiviestinnän painopistealueet Myyntityö BSC-kortissa (Valkeakoski-opiston visio ja tasapainotettu strategia 2013/kansalaisopisto, tilauskoulutus, tpo-yksiköt: balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu) on asetettu koulutustarjonnalle tavoitteet, jotka perustuvat koulutuskysynnän viimeaikaiseen kehitykseen ja arvioihin tulevasta kehityksestä. Myös näkemykset ulkoisesta ympäristöstä, kuten kilpailijoista ja asiakaskunnasta huomioidaan tavoitteita asetettaessa. 12

13 Musiikkiopisto ja kuvataide- ja käsityökoulu ryhtyvät laatimaan omat BSC-kortit, jotka perustuvat toimintakäsikirjan prosessikuvauksiin sekä Virvatuli-itsearviointimallin mukaisesti tehdyn arvioinnin tuloksiin. Henkilökunta antaa opintoneuvontaa, jolla pyritään auttamaan asiakasta valitsemaan itselleen sopivin kurssi. Kansalaisopistossa kurssin suunnitelmaa käytetään opintoneuvonnassa helpottamaan opiskelijan tekemää valintaa. Henkilökunnalta odotetaan positiivista asennetta ja kykyä keskustella ja kuunnella asiakkaita. Jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee henkilökohtaista myyntityötä ensisijaisesti oman alansa koulutustuotteista ja toissijaisesti koko opiston markkinoinnissa. Valkeakoski-opistossa on käytössä perehdyttämiskansiot uuden henkilökunnan perehdyttämisessä. Kansioiden tiedot ajantasaistetaan säännöllisesti. Näin varmistetaan jokaisen opistossa työskentelevän samansuuntainen tietämys opiston toiminnasta ja tavoitteista. Päätoiminen opettaja vastaa uuden tuntiopettajan perehdyttämisestä ennen työtehtävien aloittamista. Perehdyttämiseen osallistuvat lisäksi rehtorit, toimistohenkilökunta, koulutussuunnittelijat ja vahtimestarit. 13

14 5.3.2 Mainonta Mainonta on maksettua tai ilmaista tavoitteellista tiedottamista, joka yleensä kohdistuu toiminta-alueen perheisiin ja seutukunnan yrityksiin ja yhteisöihin. Mainosvälineiden valinnalla pyritään löytämään ne mainosvälineet, joilla sanoma saadaan vastaanottajalle mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Mainonnan muodot ja vastuuhenkilöt: Suoramainonta opiston esitteet vuosikertomus tilauskoulutuksen esitteet taiteen perusopetuksen esitteet suora kontakti kohderyhmään koulutustarvekysely suoramarkkinointi rajatulle kohderyhmälle, kirje, sähköposti, henkilökohtainen käynti koulutussuunnittelijat, toimistovirkailija rehtorit, koulutussuunnittelija, opistosihteerit, toimistovirkailija koulutussuunnittelijat, kielikouluttaja, tietotekniikan opettaja, varhaisiän musiikinopettaja rehtorit, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat ko. päätoiminen opettaja, koulutussuunnittelijat koulutussuunnittelija koulutussuunnittelijat, ko. päätoiminen opettaja Mediamainonta maksullinen ilmoittelu lehdissä lehti- ja radiopuffit opistopalstat lehtien maksuttomat tapahtumapalstat koulutussuunnittelijat, toimistovirkailija ko. päätoiminen opettaja, tuntiopettajat toimistovahtimestari, ko. päätoiminen opettaja, koulutussuunnittelija toimistovirkailija, toimistovahtimestari Täydentävä mainonta nettisivut tapahtumat, näyttelyt, esitykset, konsertit, retket yhtenäinen lomakkeisto sosiaalinen media opistosihteerit, toimistovirkailija, toimistovahtimestari, musiikkiopiston apulaisrehtori, koulutussuunnittelija ko. päätoiminen opettaja, toimistovirkailija opistosihteeri, tietotekniikan opettaja, toimistovirkailija kuvataidekoulun rehtori, kuvataideopettaja, toimistovirkailija, musiikkiopiston apulaisrehtori, opistosihteeri, koulutussuunnittelijat 14

15 5.3.3 Suhdetoiminta ja myynninedistäminen Suhdetoiminnan eli PR-toiminnan lähtökohtana ovat sidosryhmien asenteet ja mielipiteet. Suhdetoiminnan tavoitteena on tehdä Valkeakoski-opisto ja sen koulutustarjonta tunnetuksi, luoda myötämielisyyttä sekä muuttaa kielteisiä asenteita. Suhdetoiminta on tosiasioihin perustuvaa, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista toimintaa. Asiakkaisiin kohdistuvan myynninedistämisen tavoitteena on: - saada asiakas kokeilemaan uutta koulutustuotetta - lisätä asiakasuskollisuutta - lisätä koulutustuotteen käytön määrää - nopeuttaa ostopäätöstä - saada uusia asiakkaita Valkeakoski-opisto on verkostoitunut seutukunnallisesti toimintansa kannalta tärkeiden asiakkaiden kanssa. Tällaisia ovat mm. aikuisoppilaitokset, järjestöt ja yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä aikaisemmat opiskelijat. Opiston sidosryhmät ovat suhde- ja tiedotustoiminnan keskeinen kohde. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi: - Valkeakosken kaupunki, eri palvelukeskukset - seutukunnan muut kunnat ja kaupungit - julkisen sektorin organisaatiot - järjestöt ja yhdistykset - asiakkaat - kilpailijat - henkilöstö Sidosryhmiä muistetaan säännöllisesti mm. lähettämällä heille esite, vuosikertomus, joulutervehdys ja kutsuja eri tapahtumiin. Vuosittain järjestetään tapahtumia, näyttelyjä ja konsertteja, joissa tuodaan nähtäväksi taide- ja taitoaineiden sekä taiteen perusopetuksen opiskelijatöitä ja esityksiä. Opiskelijat ja opettajat voivat olla mukana ulkopuolisissa yhteisnäyttelyissä ja kilpailuissa. Opisto osallistuu harkinnan mukaan erilaisille messuille joko omana osastona tai Valkeakosken kaupungin osastolla. Olemme mukana myös erilaisissa tapahtumissa. Opettajan jakamassa materiaalissa näkyy Valkeakoski-opiston logo ja/tai yksikköjen logo tai nimi tekstinä. 5.4 Markkinoinnin organisaatio ja henkilöstö Valkeakoski-opiston johtoryhmä vastaa koko opiston markkinoinnista. Johtoryhmä on asettanut markkinointiviestintätyöryhmän/mavi käsittelemään ja valmistelemaan Valkeakoski-opiston eri yksiköiden palveluiden markkinointia ja viestintää (ulkoinen ja sisäinen) koskevat asiat. Tarpeen 15

16 mukaan Mavi yhdessä eri yksiköiden kanssa voi asettaa työryhmän määrättyä tehtävää varten. Mavi:n ehdotukset käsitellään Valkeakoski-opiston johtoryhmässä/opistojory. Rehtorit, osastojen johtajat ja jokainen päätoiminen vastaa oman alansa markkinoinnista. Tilauskoulutuksessa viestinnästä ja hinnoittelusta vastaavat koulutussuunnittelijat, tuotteistamisesta koulutussuunnittelijat, kielikouluttaja ja tietotekniikan opettaja. Opiston johtamisajatuksen mukaisesti rehtori tukee henkilökunnan oma-aloitteisuutta ja valmiutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tätä edistetään mm. päätoimisen henkilökunnan laajalla toimivallalla omissa työtehtävissään. 6 Seuranta Markkinointistrategian toteutumista seurataan vuosittain syksyn kehittämisseminaarissa. Strategia päivitetään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Valkeakoski-opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv Opisto 90 v juhlavuosi 2. Kestävän kehityksen opisto 3. Kuvataide ja -käsityökoulu Emil 16

MARKKINOINTISTRATEGIA 2004

MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 Johanna Garant, Maarit Humalajärvi, Marika Saarela, Reeta Tenhola, Helena Kilkki-Rekola 28.5.2004 MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta...3 2 Markkinat...4

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Päivitetty: 22.8.2014

Päivitetty: 22.8.2014 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 Päivitetty: 22.8.2014 PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot 1.2

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Päivitetty: 26.3.2015

Päivitetty: 26.3.2015 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2015 Päivitetty: 26.3.2015 2 SISÄLLYS 1.1 VALKEAKOSKI-OPISTON PERUSTIEDOT 4 1.2 KOULUTUSTARJONTA 4 1.3 VALKEAKOSKI-OPISTON OSAAMISALUEITA KOULUTUSPALVELUISSA OVAT: 4 1.4 KOULUTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA

VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2017 Valkeakoski-opiston toimintasuunnitelma 2015 2017 Valkeakoski-opiston toimintasuunnitelmassa kuvataan kansalaisopiston ja tilauskoulutusyksikkö Tiedonjyvän

Lisätiedot

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2008 Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi

HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi HELSINGIN YLIOPISTO Opetustaidon arviointi 22.5.2017/ONE Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentuuria haettaessa. Opetustaidon arvioinnissa kiinnitetään

Lisätiedot

Peruspalvelulautakunta LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma

Peruspalvelulautakunta LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma Peruspalvelulautakunta 1.6.2015 24 LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma 2015 2020 1 1. Yleiskuvaus opistosta 2. Opiston perustehtävä, visio ja strategia 2.1. Perustehtävä 2.2. Visio

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2,

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot