MARKKINOINTISTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014"

Transkriptio

1 MARKKINOINTISTRATEGIA Päivitetty

2 MARKKINOINTISTRATEGIA Perustiedot Valkeakoski-opistosta Markkinat Kysyntä Kilpailu Toimintaympäristö Lähtökohta-analyysi Ympäristöanalyysi Toimialan kehitys Markkinat ja kehityssuunnat Oppilaitosanalyysi Toiminta-ajatus Toiminnan analysointi Markkinointistrategia Markkinoinnin tavoitteet Henkilöstö ja resurssit Markkinointisuunnitelma Myyntitavoitteet segmenteittäin Tuotteistus Tuotepolitiikka ja suunnittelu Hinta Viestintä Myyntityö Mainonta Suhdetoiminta ja myynninedistäminen Markkinoinnin organisaatio ja henkilöstö Seuranta Valkeakoski-opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv

3 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta Valkeakoski-opisto on Valkeakosken kaupungin omistama oppilaitos, joka kuuluu sivistystoimen keskukseen yhtenä tulosalueena. Valkeakoski-opiston muodostavat seuraavat yksiköt: 1. kansalaisopisto 2. lasten ja nuorten taiteen perusopetus: musiikkiopisto, kuvataide- ja käsityökoulu, balettikoulu, teatteri-ilmaisun koulu 3. tilauskoulutus Opiston asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja. Pälkäne ja Kangasala nimeävät lautakuntaan omat edustajansa. Sivistystoimen lautakunnan tehtävät on määritelty Valkeakosken kaupungin hallintosäännössä. Asiat lautakunnalle esittelee opiston rehtori. Kansalaisopiston toiminta-alue on Valkeakosken kaupunki sekä Pälkäneen ja Kangasalan kunnat. Musiikkiopisto toimii seudullisena oppilaitoksena, joka antaa opetusta myös Akaassa ja Pälkäneellä. Kuvataide- ja käsityökoulu, balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu toimivat Valkeakosken kaupungin alueella. Pälkäneellä toimivat osana kansalaisopistoa myös balettikoulu, kuvataide- ja käsityökoulu ja teatteri-ilmaisun koulu. Tilauskoulutuksella on vuosittain tarkistettava yhteistyösopimus Etelä-Pirkanmaan kuntien, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien sekä eräiden kuntainyhteisöjen kanssa henkilöstökoulutuksen järjestämisestä. Avoimia koulutuksia markkinoidaan seutukunnallisesti. Sivistystoimen keskuksen johtosäännön mukaan Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus on: - Kansalaisopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasaarvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. - Kansalaisopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. - Kuvataide- ja käsityökoulu ja musiikkiopisto järjestävät taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan Valkeakoskella. Pälkäneellä ja Kangasalla kuvataide- ja käsityökoulun opetusta järjestetään yleisen oppimäärän mukaan. Balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu järjestävät taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. - Valkeakoski-opisto järjestää myyntipalveluna henkilöstökoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 2 Markkinat 2.1 Kysyntä Keitä ovat opiston asiakkaat? Asiakkaalla tarkoitetaan opiston palvelujen välitöntä vastaanottajaa ja/tai maksajaa, esim. opiskelijaa tai tilaajaa (ulkoinen asiakas), sekä palveluprosessin seuraavan vaiheen toteuttajaa (sisäinen asiakas). Asiakkaat ovat ensisijaisesti valkeakoskelaisia, pälkäneläisiä ja kangasalalaisia. 3

4 Valkeakoski-opiston asiakkaita ovat: yleissivistävän aikuiskoulutuksen opiskelijat, joiksi voivat hakeutua pääsääntöisesti kaikki 16 vuotta täyttäneet valkeakoskelaiset, pälkäneläiset ja kangasalalaiset taiteen perusopetuksen oppilaat ja heidän perheensä. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai oppilasvalinnan perusteella pääasiassa alle 18- vuotiaista valkeakoskelaisista, pälkäneläisistä ja kangasalalaisista lapsista ja nuorista, musiikkiopistossa valkeakoskelaisista, pälkäneläisistä sekä akaalaisista lapsista ja nuorista. alle 16-vuotiaat muut kuin taiteen perusopetuksen opiskelijat esim. kotitalouskurssit henkilöstökoulutuksen opiskelijat, jotka kurssin tilaaja valitsee organisaationsa henkilöistä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat ja muut, jotka hakeutuvat omaehtoisesti koulutukseen yritykset, koululaitokset ja yhteisöt, jotka tilaavat opistolta koulutusta henkilöstölleen Kansalaisopiston asiakkaiden odotukset opiston koulutuspalveluille Asiakastyytyväisyyskyselyn (kevät 2013) mukaan asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät opistossa opiskelulle ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sijainti 2. Kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus Hyvä/pätevä opettaja/opetus 3. Hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 4. Hinnan sopivuus 5. Oppimishalu/itsensä kehittäminen 6. Mukava porukka/ilmapiiri Kansalaisopiston asiakkaiden vaatimukset kursseille osallistumiselle Asiakkailta kerätyn palautteen mukaan vaatimukset osallistumiselle opiston kursseille ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Kurssien soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin 2. Kurssin ajankohta 3. Opettajan asiantuntemus 4. Opettajan opetustaito 5. Sopivat opetusmuodot 6. Kurssien hyödyntäminen työssä 2.2 Kilpailu Kilpailijauhka muodostuu muista opiskelu- ja harrastustoimintaa tarjoavista organisaatioista: ammattikorkeakoulu, aikuislukio, aikuiskoulutuskeskus, kansanopisto, lähikuntien kansalaisopistot, kaupalliset koulutusorganisaatiot, harrastustoiminta, seurakunta, yhdistykset ja järjestöt, media. Valkeakoski-opiston kilpailuedut ovat: - nopea ja joustava reagointi asiakkaiden tarpeisiin - laadukkaat opetuksen tukipalvelut: tiedotus, opintoneuvonta, toimistopalvelut, vahtimestari- ja kahvilapalvelut 4

5 - ystävällinen ja kannustava ilmapiiri - kohtuulliset kurssihinnat ja lukukausimaksut - viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö - monipuolinen lasten ja nuorten taiteen perusopetus - hyvä keskeinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien päässä Valkeakoski-opiston menestystekijöitä ovat: - laadukkaat ja monimuotoiset koulutuspalvelut kaikille toiminta-alueen kuntalaisille ja heidän yhteisöilleen, ottaen huomioon erityisesti aliedustetut ryhmät - laadukkaista palveluista johtuva korkea asiakastyytyväisyys - keskeisillä paikoilla sijaitsevat opetustilat, joissa on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellyttämä opetusvälineistö ja hyvä työ- ja oppimisympäristö - kevyt organisaatio, jossa hyödynnetään oppivaa yhteisöä - pätevä henkilökunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti - työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen; tavoitteena on korkea työhyvinvointi - pätevien opettajien hankintaa helpottava hyvä maantieteellinen sijainti - strategiseen suunnitteluun (BSC) ja itsearviointiin (EFQM ja Virvatuli) perustuva toiminnan laadun jatkuva parantaminen - laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit - kunnallisuus, joka luo edellytykset osallistua kuntien henkilöstön kehittämiseen 2.3 Toimintaympäristö Markkinointisuunnitelman yhteydessä tehtävän toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. Taloudellinen ympäristö Valtionapuun oikeuttavan toiminnan vuosibudjetti on n josta valtionosuus on n. 32 %, kaupungin maksuosuus n. 45 % ja loput kerätään kurssi- ja lukukausimaksuina. Tilauskoulutustoiminnan vuosibudjetti vaihtelee vuosittain :n välillä. Poliittinen ympäristö Valtuusto luo hyväksyessään talousarvion puitteet toiminnalle ja arvioi toimintaa ja toiminnan laajuutta. Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Sosiaalinen ympäristö Sosiaaliseen ympäristöön kuuluu mm. väestörakenteen kehitys. Väestön ikärakenteen kehityksellä on tärkeä vaikutus koulutuspalveluiden kysyntään. Kansalaisopistossa nuorten aikuisten ja kai- 5

6 kenikäisten miesten osuus on opiskelijarekisterin mukaan vähäinen. Näiden väestöryhmien rekrytointiin kursseille kiinnitetään erityistä huomiota erilaisin toimenpitein. Sosiaalisia tekijöitä ovat myös mm. lisääntynyt vapaa-aika ja kulutustottumusten muutokset. Sosiaaliset tekijät vaikuttavat kuluttajaryhmien rakenteeseen ja näin asiakaskuntaan. Teknologinen ympäristö Uutta teknologiaa syntyy koko ajan. Tämä teknologian kehitys mahdollistaa uusia tuotteita ja markkinointimahdollisuuksia. Opetus ei enää ole vain suoraa kasvokkaista vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijan välillä vaan opiskelu voi tapahtua tietoverkkojen kautta. Syntyy uusia edellytyksiä tarjota opiskelijoille palveluja ja oppimateriaaleja. Sosiaalisen median sovelluksia on otettu käyttöön kansalaisopistossa tietotekniikan, sukututkimuksen, kuvataiteiden, kielten ja tekstiilityön opiskelussa. Opiston kotisivuilla kerrotaan kunkin yksikön toiminnan sisältö sekä ajankohtaiset asiat. Kotisivujen kautta on mahdollista ilmoittautua kursseille ja hakea oppilaaksi taiteen perusopetukseen. Valkeakoski-opistossa käytetään sosiaalisen median sovelluksia markkinoinnissa seuraavasti: kansalaisopiston ajankohtaisista asioista tiedottava sähköinen kirje lähetetään sähköpostillisille opiskelijoille 3-4 kertaa vuodessa, eri yksiköiden facebook sivustot ja blogit kertovat ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset. 3 Lähtökohta-analyysi 3.1 Ympäristöanalyysi Toimialan kehitys Valkeakoski-opiston ytimen muodostaa kansalaisopisto. Se on perustettu vuonna 1924 ja oli tuolloin Valkeakosken työväenopisto. V 1990 käynnistettiin lasten ja nuorten taiteen perusopetus käsityöpajojen muodossa. Käsityökoulu nimitys otettiin käyttöön vuonna Vuonna 1993 aloitettiin tilauskoulutustoiminta. Aikaisemmin yksityisenä toiminut balettikoulu liitettiin opistoon vuonna Kotitalousneuvonta-asema liitettiin osaksi työväenopisto-opetusta vuonna Teatteri-ilmaisun koulu yhdistettiin opistoon vuonna Vuoden 2010 alusta Valkeakosken musiikkiopisto ja kuvataidekoulu liitettiin osaksi Valkeakoski-opistoa ko. yksikköjen samalla säilyttäessä opetusministeriön myöntämät ylläpitämisluvat. Vuoden 2011 alussa aloitti toiminnan kansalaisopiston Pälkäneen osasto ja vuoden 2013 alussa Kangasalan osasto. Opiston toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan EFQM-kriteeristön ja Virvatuli itsearviointimallin mukaan. Opiston pysyvä tavoite on toiminnan laadun parantaminen. Toiminnan laatua parannetaan ja arvioidaan seuraavista syistä: 1) valtionapuun oikeuttava toiminta - opiston toiminnan kehittäminen itsearvioinnin avulla - omistajan tarve saada arviointitietoa opiston toiminnasta - opetushallituksen suorittama oppilaitosten arviointi - opiskelijoiden tarve tietää opiston koulutuspalvelujen laadusta 2) tilauskoulutus 6

7 - opiston oma tavoite menestyä koulutusmarkkinoilla - ostavien asiakkaiden halu varmistua opiston tarjoaminen koulutuspalvelujen laadusta ja hinnasta - opiskelijoiden tarve tietää opiston koulutuspalvelujen laadusta Markkinat ja kehityssuunnat Kansalaisopistokurssien määrässä on tapahtunut merkittävä kasvu Pälkäneen ja Kangasalan osastojen syntymisen myötä. Kurssivalikoimaa uusitaan kysynnän mukaan. Erikoiskurssien ja lyhytkurssien määrä lisääntyy. Opetus- ja työmuodoissa hyödynnetään tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet esim. verkko-opintojen avulla. Jatketaan ns. aliedustetuille väestöryhmille soveltuvien kurssien toteuttamista esim. kehitysvammaisten kurssitarjonta. Uusina kehityssuuntina ovat terveys ja hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Tilauskoulutuksen järjestämisessä hintakilpailu kiristyy jatkuvasti. Myös tilauskoulutuksen puolella kehitetään verkkoavusteista opetusta. Yhteistyötä jatketaan yhteistyökuntien ja yhteisöjen kanssa. Opisto on kuntien henkilöstön pääasiallinen atk- ja kielikouluttaja. Tilauskurssien lisäksi toteutetaan avoimia ammatillisia lisäkoulutuskursseja. Projektirahoituksella toteutetaan edelleen pitkäkestoisia kehittämishankkeita ja opisto on edelleen mukana yhteistyöprojekteissa. Taiteen perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet uusiutuvat lähivuosina ja ne vaikuttavat opiston omien opetussuunnitelmien päivittämiseen. 3.2 Oppilaitosanalyysi Toiminta-ajatus Valtionapuun oikeuttavaa opetusta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain n tuntia. Tästä taiteen perusopetuksen osuus on yhteensä n tuntia. Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia, joka jakautuu henkilöstökoulutukseen ja avoimeen ammatilliseen lisäkoulutukseen. Valkeakoski-opiston osaamisalueita koulutuspalveluissa ovat: 1. taideaineet: kuvataiteet, muotoilu, kirjallisuus, näyttämöaineet, musiikki ja tanssi 2. taitoaineet: tekstiilityö, kudonta, kudonnan ohjauspalvelut ja tekninen työ 3. kielet: vieraat kielet ja suomea ulkomaalaisille, yleisten kielitutkintojen suorittaminen, käännös- ja tulkkaustyö 4. yhteiskunnalliset ja kasvatusaineet 5. organisaation ja henkilöstön kehittäminen 6. avoin yliopisto -opetus 7. tietotekniikka 8. hyvinvointiaineet Kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana ovat opetuksen ja opiskelun laatukriteerit: - opiskelumahdollisuuksien saavutettavuus (aika, paikka, olosuhteet ja hinta) - opetuksen tavoitteellisuus, haasteellisuus, suunnitelmallisuus ja oikea ajoitus/jaksotus 7

8 - opintoryhmän koko (minimi ja maksimi) - opettajien pätevyys tehtäviinsä - opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuus - oppimateriaalien, tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus - opetuksen vastaavuus opiskelijoiden tarpeisiin ja opiskeluvalmiuksiin - opiskelun säännöllisyys (säännöllisten ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä) - opiskelijoiden osallistuminen oppimistapahtumaan - opiskelun jatkuvuus (tarvittaessa) - opiskeluun käytetty aika (tavoitteiden saavuttaminen sovitussa ajassa) - opettajien ja opiskelijoiden tietoisuus opiskelun edistymisestä - opiskelijoiden saaman palautteen säännöllisyys ja oikea muoto - kurssipäiväkirjan informatiivisuus ja luotettavuus - taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus Opettajat tekevät kurssinhallintaohjelma HelleWiin jokaisesta kansalaisopistokurssista sähköisen kurssikuvauksen. Lisäksi opettajat voivat laatia kansalaisopistokursseista tarkentavan kurssin suunnitelman, joka tallennetaan myös opiston kotisivuille. Suunnitelma on opiston asiakkailleen antama laatulupaus ja kurssin tuoteseloste. Suunnitelmaa tehtäessä tavoitteena on joustavuus ja opiskelijoiden tarpeiden huomioonottaminen. Kurssin suunnitelman perusteella arvioidaan kurssin toteutusta ja puutteiden korjaamista sekä tehokkuutta ja taloudellisuutta. Kansalaisopiston kurssin suunnitelmaa käytetään opintoneuvonnassa helpottamaan opiskelijan tekemää valintaa. Suunnitelma voidaan jakaa kurssin alussa kaikille opiskelijoille, jotta he näkevät, mihin kurssilla pyritään ja mitä tavoitteeseen pääseminen edellyttää. Suunnitelma on myös opettajan työkirja, josta hän näkee, mitä hänen pitää kurssin aikana tehdä. Tavoitteena on, että sekä opettaja että kurssille ilmoittautuneet opiskelijat sitoutuvat kulkemaan kohti suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita. Tarvittaessa kurssisuunnitelmissa näkyy myös oppimaan oppiminen Toiminnan analysointi Päätoiminen henkilökunta seuraa opetus- ja kurssisuunnitelmien sekä kurssien käytännön toteutumista seuraavilla menettelyillä: - Tilastotiedot (esim. kursseista, tunti- ja opiskelijamääristä jne.) - Kursseista kerättävä palaute (toteutuminen, välipalautteet ja loppuarvioinnit, esitykset ja näyttelyt, opettajien palautekeskustelut) - Muu palaute (mm. asiakastyytyväisyyskysely, suulliset keskustelut, kommentit lehdistössä, henkilökunnan kokoukset ja kehittämisseminaarit) Koko henkilökunta analysoi eri tilanteissa, kuinka laadun ja opetustarjonnan kehittäminen on vaikuttanut opiskelijoiden antamaan palautteeseen. Henkilökunta analysoi myös, miten kehittämistoimenpiteiden avulla on voitu vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen ja, kuinka on onnistuttu hankkimaan uusia asiakkaita. Opiston johto ja kaupunginvaltuusto arvioivat talousarvion seurannan yhteydessä, miten kehittämistoimenpiteet vaikuttavat opiston toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen sekä tilauskoulutuksessa liikevaihtoon. 8

9 Päätoiminen henkilökunta sopii päätoimisen henkilökunnan kokouksissa, kehittämiskeskusteluissa ja kehittämisseminaareissa opiston strategisten painopisteiden pohjalta toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä sekä vastuista ja aikatauluista niiden käytännön toteuttamiseksi. Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kerran neljässä vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyden kehitystä mitataan asteikolla 1-5 ja sille on asetettu BSE-tuloskortissa tavoite. Valkeakoski-opisto saa vertailutietoja asiakastyytyväisyyden kehityksestä vertailuopistoista. Tarvittaessa tehdään johonkin teemaan liittyviä erillisiä selvityksiä, joiden tulokset käsitellään päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa tai päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Opistolle annettavat risut ja ruusut, kuten kirjoitukset lehdistössä, kotisivujen kautta saatu palaute, palautelaatikkoon jätetty palaute, henkilökunnalle annettu suora palaute jne. käsitellään päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Samalla sovitaan, kuka korjaa toiminnassa esiintyneet puutteet ja ottaa tarvittaessa yhteyden palautteen antajaan. Tilauskoulutuksessa selvitetään kurssien tilaajien tyytyväisyys keskustelemalla. Tulokset käsitellään kevään kehittämisseminaarissa. 4 Markkinointistrategia 4.1 Markkinoinnin tavoitteet Valkeakoski-opiston toimintaa ohjaa visio, jonka mukaan opisto on toimialueensa kuntalaisten yhteinen oppimiskeskus, joka tarjoaa laadukkaan ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön ja on aktiivinen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittäjä. Päämääränä on: Sivistyksellinen tasa-arvo: Valkeakoski-opisto kasvattaa aliedustettujen ryhmien osuutta opiskelijakunnassaan. Valkeakoski-opisto tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista taiteen perusopetusta. Laatu ja osaaminen: Valkeakoski-opisto on edelläkävijä taiteen perusopetuksen eri alojen yhteistyön kehittämisessä myös pedagogisesti. Valkeakoski-opiston henkilökunnan osaamista kehitetään systemaattisesti ja sen määrä sopeutetaan palvelujen ja resurssien edellyttämälle tasolle. Henkilökunnan osaamista hyödynnetään aktiivisesti ja laaja-alaisesti kaikissa opiston yksiköissä ja niiden välillä. Valkeakoski-opistolla on laadukkaan toiminnan edellyttämät opetustilat ja -välineet. Valkeakoski-opisto on aktiivinen sosiaalisen median ja verkkopalvelujen hyödyntämisessä opetuksessa ja muussa toiminnassa. Yhteistyö ja verkostoituminen: Valkeakoski-opisto tiivistää alueellista yhteistyötä kansalaisopistojen ja taideoppilaitosten kanssa. Valkeakoski-opisto suhtautuu myönteisesti oppilaitosten yhdistämishankkeisiin. Valkeakoski-opisto kehittää aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyösuhteita. Yhteisöllisyys ja kestävä kehitys: Valkeakoski-opisto kehittää toimialueellaan monipuolista kulttuuritoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiston toiminta tähtää kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden, yhteistyökyvyn ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. 9

10 Valkeakoski-opisto noudattaa kaikessa opetuksessaan ja toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita Henkilöstö ja resurssit Valkeakoski-opistossa työskentelee 13 hallinto- ja kiinteistöhenkilöstöön kuuluvaa sekä 38 päätoimista opetushenkilöstöön kuuluvaa. Lisäksi opiston palveluksessa on vuosittain n. 270 tuntiopettajaa ja n luennoitsijaa. Opiston henkilöstöpolitiikan suunnittelu on osa opiston strategista suunnittelua, jossa asetetaan tavoitteet sekä henkilöstön määrälliselle että laadulliselle kehittämiselle. Valtuusto vahvistaa henkilöstösuunnitelman ja mahdolliset muutokset talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelun ja uusien työntekijöiden hankinnan tavoitteena on luoda edellytykset opiston strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tuntiopettajien osalta tavoitteena on keskittää opetustunteja niin, että se helpottaa pätevien opettajien hankintaa, edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä ja helpottaa täydennys-koulutuksen suunnitelmallista toteuttamista. Nykyiset aikuisopetuksen tilat ja välineet ovat toimintaan riittäviä. Kuvataide- ja käsityökoulun Valkeakosken toimintatilat ovat tällä hetkellä kehittämiskohteena. 5 Markkinointisuunnitelma 5.1 Myyntitavoitteet segmenteittäin Kansalaisopisto Tavoitetaso lukuvuonna valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on t. Opiskelijoiden tavoitemäärä on Kurssitarjonta kehittyy asiakaspalautteen ja kysynnän sekä ks. suunnittelevan opettajan asiantuntijuuden mukaan. Vuosittain päivitettävät koulutuspalvelusuunnitelma toimii opetusohjelman lähtökohtana. Tarjoamme kursseja, joiden avulla ylläpidetään nykyinen tunti- ja opiskelijamäärä. Tilauskoulutus Tiedonjyvä Tavoitetaso on lukuvuonna t. Kurssilaisia Kurssitarjonta muotoutuu asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaan. Henkilöstökoulutuksessa yhteistyö kumppanuusyhteisöjen kanssa vakiintuu entisestään. Koulutuksen painopistealueet sovitaan vuosittain. Tilauskoulutuksessa toteutetaan myös valtionosuusjärjestelmän yli menevää koulutusta. Tilauskoulutuksen toiminnan tulee kattaa palvelun tarjoamisesta aiheutuvat kulut. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Opetustarjonta muotoutuu valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ja kuntakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan. Lisäksi tarjotaan periodiopetusta ja valinnaiskursseja. 10

11 Taiteen perusopetuksen jatkavat oppilaat tekevät vuosittain sähköisen jatkoilmoittautumisen seuraavan vuoden opintoihin. Uusien oppilaiden haku on huhti-toukokuun aikana ja täydennyshaku elokuussa. Oppilaat otetaan kouluihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopisto Tavoitetaso lukuvuonna valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on t. Oppilaita n. 665, joista varhaisiän oppilaita n Vapaalinjan opiskelijoita n. 30. Balettikoulu, teatteri-ilmaisun koulu Tavoitetaso on lukuvuonna t. Oppilaita n Kuvataide- ja käsityökoulu Tavoitetaso on lukuvuonna t. Oppilaita n Tuotteistus Tuotepolitiikka ja suunnittelu Asiakkaiden koulutustarpeita selvitetään seuraavasti: 1. Tehdään tarvittaessa koulutustarvetutkimuksia: Opisto selvittää tarvittaessa toimialueen asukkaiden koulutustarpeiden muutoksia tutkimusten avulla. Kyselyn organisoi ja vastaukset analysoi koulutussuunnittelija tai erikseen palkattava tutkimuksen laatija. 2. Koulutustarvekysely: Kansalaisopisto vastaanottaa ympäri vuoden toimialueen järjestöiltä ja yhteisöiltä koulutusehdotuksia. Koulutussuunnittelija kokoaa ja analysoi vastaukset yhdessä päätoimisten opettajien kanssa. 3. Kansalaisopiston kotisivut: Opiston kotisivuilla on kurssitoivomuksia varten erillinen sivu. Koulutussuunnittelija kokoaa ja analysoi ehdotukset yhdessä päätoimisten opettajien kanssa. 4. Opettajat, koulutussuunnittelijat ja rehtorit havainnoivat asiakkaiden koulutustarpeita omissa kontaktiverkostoissaan. 5. Aloitteet ja ehdotukset: Valkeakoski-opisto saa aloitteita ja ehdotuksia uusista kursseista mm. palaute- ja aloitelaatikon, luottamushenkilöiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta ja taiteen perusopetuksen Virvatulikyselyjen kautta. Koulutussuunnittelija kokoaa ja analysoi aloitteet ja ehdotukset yhdessä päätoimisten ja taiteen perusopetuksen vastuuopettajien kanssa. 6. Tilauskoulutus Tiedonjyvältä tilattavan henkilöstökoulutuksen määrästä ja sisällöstä sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansalaisopiston päätoiminen henkilökunta käsittelee ehdotukset uusiksi kursseiksi opetusohjelman laadinnan yhteydessä. Opiston päätoiminen henkilökunta innovoivat aktiivisesti uusia kursseja. He osallistuvat koulutuspoliittisen ja oman ammattialansa kehityksen seuraamiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, asiantuntijaelimissä ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi he 11

12 seuraavat aktiivisesti oman ammattialansa lehtiä ja kirjallisuutta. Henkilökunta pitää tarkoituksenmukaisella tavalla yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja yhteiskunnan edustajiin Hinta Kansalaisopiston kurssi/työpajamaksut ovat tuntimäärästä riippuen /kurssi/työpaja. Toiminta-alueen työttömät ja vain kansaneläkkeellä olevat henkilöt saavat opiskella kansalaisopistossa ilmaiseksi yhdellä kurssilla. Pääosa luennoista on ilmaisia. Sivistystoimen lautakunta vahvistaa vuosittain maksujen suuruuden. Haemme opetusministeriöltä vuosittain määrärahaa kansalaisopiston aikuisopiskelun opintoseteleihin. Kohdennamme setelit opetusministeriön määrittelemien kohderyhmien mukaan. Kohderyhmään kuuluva opiskelija voi käyttää setelin haluamansa kurssin/kurssien maksamiseen. Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut ovat Tilauskoulutuksen toiminnan lähtökohtana on tarjota asiakkaalle kohtuuhintaisia koulutuspalveluja. Kurssin hinta määräytyy koulutuksen kustannusten perusteella. Näitä kustannuksia ovat: kouluttajan palkka ja kulut, koulutusmateriaalit, tila- ja laitteistokulut, hallintokulut, koulutussuunnittelu, markkinointi, toiminnan kehittäminen. Musiikkiopiston vapaan linjan lukukausimaksu on Viestintä Viestintä lisää tietämystä koulutustuotteesta ja sen ominaisuuksista ja luo myönteisiä osallistumiseen tähtääviä asenteita. Viestinnän strateginen yleistavoite on tukea opiskelijamäärän kasvua. Laadullisena tavoitteena on tarkoituksenmukaisen informaation välittäminen ja markkinointiviestinnän oikea kohdentuvuus ja houkuttelevuus. Viestinnän keinoja ovat henkilökohtainen myyntityö, mainonta, suhdetoiminta ja myynninedistäminen. Valkeakoski-opiston viestintä toimii asiakaskeskeisesti ja kertoo aktiivisesti, ymmärrettävästi, luotettavasti ja tasapuolisesti olennaisista asioista eri kohderyhmilleen. Palveluja markkinoidaan monikanavaisesti ja vuorovaikutteisesti, kiinnostavasti ja hyvin kohdennetusti. Vuosittain kevään kehittämisseminaarissa päätetään seuraavan lukuvuoden markkinointiviestinnän painopistealueet Myyntityö BSC-kortissa (Valkeakoski-opiston visio ja tasapainotettu strategia 2013/kansalaisopisto, tilauskoulutus, tpo-yksiköt: balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu) on asetettu koulutustarjonnalle tavoitteet, jotka perustuvat koulutuskysynnän viimeaikaiseen kehitykseen ja arvioihin tulevasta kehityksestä. Myös näkemykset ulkoisesta ympäristöstä, kuten kilpailijoista ja asiakaskunnasta huomioidaan tavoitteita asetettaessa. 12

13 Musiikkiopisto ja kuvataide- ja käsityökoulu ryhtyvät laatimaan omat BSC-kortit, jotka perustuvat toimintakäsikirjan prosessikuvauksiin sekä Virvatuli-itsearviointimallin mukaisesti tehdyn arvioinnin tuloksiin. Henkilökunta antaa opintoneuvontaa, jolla pyritään auttamaan asiakasta valitsemaan itselleen sopivin kurssi. Kansalaisopistossa kurssin suunnitelmaa käytetään opintoneuvonnassa helpottamaan opiskelijan tekemää valintaa. Henkilökunnalta odotetaan positiivista asennetta ja kykyä keskustella ja kuunnella asiakkaita. Jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee henkilökohtaista myyntityötä ensisijaisesti oman alansa koulutustuotteista ja toissijaisesti koko opiston markkinoinnissa. Valkeakoski-opistossa on käytössä perehdyttämiskansiot uuden henkilökunnan perehdyttämisessä. Kansioiden tiedot ajantasaistetaan säännöllisesti. Näin varmistetaan jokaisen opistossa työskentelevän samansuuntainen tietämys opiston toiminnasta ja tavoitteista. Päätoiminen opettaja vastaa uuden tuntiopettajan perehdyttämisestä ennen työtehtävien aloittamista. Perehdyttämiseen osallistuvat lisäksi rehtorit, toimistohenkilökunta, koulutussuunnittelijat ja vahtimestarit. 13

14 5.3.2 Mainonta Mainonta on maksettua tai ilmaista tavoitteellista tiedottamista, joka yleensä kohdistuu toiminta-alueen perheisiin ja seutukunnan yrityksiin ja yhteisöihin. Mainosvälineiden valinnalla pyritään löytämään ne mainosvälineet, joilla sanoma saadaan vastaanottajalle mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Mainonnan muodot ja vastuuhenkilöt: Suoramainonta opiston esitteet vuosikertomus tilauskoulutuksen esitteet taiteen perusopetuksen esitteet suora kontakti kohderyhmään koulutustarvekysely suoramarkkinointi rajatulle kohderyhmälle, kirje, sähköposti, henkilökohtainen käynti koulutussuunnittelijat, toimistovirkailija rehtorit, koulutussuunnittelija, opistosihteerit, toimistovirkailija koulutussuunnittelijat, kielikouluttaja, tietotekniikan opettaja, varhaisiän musiikinopettaja rehtorit, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat ko. päätoiminen opettaja, koulutussuunnittelijat koulutussuunnittelija koulutussuunnittelijat, ko. päätoiminen opettaja Mediamainonta maksullinen ilmoittelu lehdissä lehti- ja radiopuffit opistopalstat lehtien maksuttomat tapahtumapalstat koulutussuunnittelijat, toimistovirkailija ko. päätoiminen opettaja, tuntiopettajat toimistovahtimestari, ko. päätoiminen opettaja, koulutussuunnittelija toimistovirkailija, toimistovahtimestari Täydentävä mainonta nettisivut tapahtumat, näyttelyt, esitykset, konsertit, retket yhtenäinen lomakkeisto sosiaalinen media opistosihteerit, toimistovirkailija, toimistovahtimestari, musiikkiopiston apulaisrehtori, koulutussuunnittelija ko. päätoiminen opettaja, toimistovirkailija opistosihteeri, tietotekniikan opettaja, toimistovirkailija kuvataidekoulun rehtori, kuvataideopettaja, toimistovirkailija, musiikkiopiston apulaisrehtori, opistosihteeri, koulutussuunnittelijat 14

15 5.3.3 Suhdetoiminta ja myynninedistäminen Suhdetoiminnan eli PR-toiminnan lähtökohtana ovat sidosryhmien asenteet ja mielipiteet. Suhdetoiminnan tavoitteena on tehdä Valkeakoski-opisto ja sen koulutustarjonta tunnetuksi, luoda myötämielisyyttä sekä muuttaa kielteisiä asenteita. Suhdetoiminta on tosiasioihin perustuvaa, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista toimintaa. Asiakkaisiin kohdistuvan myynninedistämisen tavoitteena on: - saada asiakas kokeilemaan uutta koulutustuotetta - lisätä asiakasuskollisuutta - lisätä koulutustuotteen käytön määrää - nopeuttaa ostopäätöstä - saada uusia asiakkaita Valkeakoski-opisto on verkostoitunut seutukunnallisesti toimintansa kannalta tärkeiden asiakkaiden kanssa. Tällaisia ovat mm. aikuisoppilaitokset, järjestöt ja yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä aikaisemmat opiskelijat. Opiston sidosryhmät ovat suhde- ja tiedotustoiminnan keskeinen kohde. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi: - Valkeakosken kaupunki, eri palvelukeskukset - seutukunnan muut kunnat ja kaupungit - julkisen sektorin organisaatiot - järjestöt ja yhdistykset - asiakkaat - kilpailijat - henkilöstö Sidosryhmiä muistetaan säännöllisesti mm. lähettämällä heille esite, vuosikertomus, joulutervehdys ja kutsuja eri tapahtumiin. Vuosittain järjestetään tapahtumia, näyttelyjä ja konsertteja, joissa tuodaan nähtäväksi taide- ja taitoaineiden sekä taiteen perusopetuksen opiskelijatöitä ja esityksiä. Opiskelijat ja opettajat voivat olla mukana ulkopuolisissa yhteisnäyttelyissä ja kilpailuissa. Opisto osallistuu harkinnan mukaan erilaisille messuille joko omana osastona tai Valkeakosken kaupungin osastolla. Olemme mukana myös erilaisissa tapahtumissa. Opettajan jakamassa materiaalissa näkyy Valkeakoski-opiston logo ja/tai yksikköjen logo tai nimi tekstinä. 5.4 Markkinoinnin organisaatio ja henkilöstö Valkeakoski-opiston johtoryhmä vastaa koko opiston markkinoinnista. Johtoryhmä on asettanut markkinointiviestintätyöryhmän/mavi käsittelemään ja valmistelemaan Valkeakoski-opiston eri yksiköiden palveluiden markkinointia ja viestintää (ulkoinen ja sisäinen) koskevat asiat. Tarpeen 15

16 mukaan Mavi yhdessä eri yksiköiden kanssa voi asettaa työryhmän määrättyä tehtävää varten. Mavi:n ehdotukset käsitellään Valkeakoski-opiston johtoryhmässä/opistojory. Rehtorit, osastojen johtajat ja jokainen päätoiminen vastaa oman alansa markkinoinnista. Tilauskoulutuksessa viestinnästä ja hinnoittelusta vastaavat koulutussuunnittelijat, tuotteistamisesta koulutussuunnittelijat, kielikouluttaja ja tietotekniikan opettaja. Opiston johtamisajatuksen mukaisesti rehtori tukee henkilökunnan oma-aloitteisuutta ja valmiutta reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tätä edistetään mm. päätoimisen henkilökunnan laajalla toimivallalla omissa työtehtävissään. 6 Seuranta Markkinointistrategian toteutumista seurataan vuosittain syksyn kehittämisseminaarissa. Strategia päivitetään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Valkeakoski-opiston markkinointiviestinnän painopistealueet lv Opisto 90 v juhlavuosi 2. Kestävän kehityksen opisto 3. Kuvataide ja -käsityökoulu Emil 16

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Päivitetty: 22.8.2014

Päivitetty: 22.8.2014 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 Päivitetty: 22.8.2014 PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot 1.2

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2008 Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet Juha Kaivola Kansanopistojen rooli Kansanopistoissa opiskelevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisen vajaan 10v. aikana merkittävästi ja kasvaa edelleen.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Peruspalvelulautakunta LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma

Peruspalvelulautakunta LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma Peruspalvelulautakunta 1.6.2015 24 LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma 2015 2020 1 1. Yleiskuvaus opistosta 2. Opiston perustehtävä, visio ja strategia 2.1. Perustehtävä 2.2. Visio

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot