Päivitetty:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty: 26.3.2015"

Transkriptio

1 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2015 Päivitetty:

2 2 SISÄLLYS 1.1 VALKEAKOSKI-OPISTON PERUSTIEDOT KOULUTUSTARJONTA VALKEAKOSKI-OPISTON OSAAMISALUEITA KOULUTUSPALVELUISSA OVAT: KOULUTUSPALVELUJEN ERITYISPIIRTEET 4 2. JOHTAMINEN VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ARVOT VISIO JA TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN ARVOT JA TAVOITTEET LAATUJOHTAMINEN OPETTAJAINKOKOUKSET PALAUTEKESKUSTELUT YHTEYDENPITO TUNTIOPETTAJIIN 7 3. STRATEGIA ASIAKKAAT ASIAKKAIDEN ODOTUKSET JA KOULUTUSTARPEET VALKEAKOSKI-OPISTON KILPAILUEDUT JA MENESTYSTEKIJÄT ASIAKASTYYTYVÄISYYS YHTEISKUNNALLISEN VASTUUNOTON MUODOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPISTO HENKILÖSTÖ HENKILÖKUNNAN TYÖEHDOT JA PALKKAUS TYÖSUOJELU JA ERGONOMIA TYÖHYVINVOINTI HENKILÖSTÖKOULUTUS TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT OPETUSOHJELMAN LAATIMINEN TOIMINTASUUNNITELMA TUNTIRESURSSIEN JAKO KOULUTUSEHDOTUSTEN KÄSITTELY KURSSIEN SUUNNITTELU, TALLENNUS JA TARKISTUS KANSALAISOPISTO-OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN OPETUSOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN ILMOITTAUTUMINEN OPISKELIJAKSI JA OPISKELIJAREKISTERI KURSSIMAKSUT KURSSIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN KANSALAISOPISTO-OPETUKSEN ARVIOINTI KURSSIN KUVAUS KURSSIARVIOLOMAKKEEN LÄHETTÄMINEN KURSSIEN KEHITTÄMINEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN TOTETUTTAMINEN JA ARVIOINTI JATKAVAT OPISKELIJAT OPPILASVALINTA OPPILASTIEDOTE LUKUKAUSIMAKSUT JA VAPAAOPPILASPAIKAT OPPILASARVIOINTI JA TODISTUKSET ESITYSTOIMINTA OPETUKSEN ARVIOINTI TILAUSKOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI TIEDOTUS JA MARKKINOINTI KOULUTUSTARPEEN KARTOITUS KOULUTUKSEN SUUNNITTELU KOULUTUKSEN TOTEUTUS, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 20

3 11. TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA TOIMINTAOHJE VAARAMERKIN SOIDESSA 20 3 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Organisaatiokaavio ja strategiset asiakirjat Henkilötietokortti Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien työehtosopimus Opettajan tarvitsemat lomakkeet Päiväkirja Aineryhmäkohtaiset opetus- ja kurssisuunnittelun perusteet ja menettelyt Taiteen perusopetuksen hakulomake; vapaaoppilashaku HelleWin opetussuunnitelmalomake; Esitetekstin kirjoittaminen HelleWiin Kurssisuunnitelmalomake Kurssiarvio- ja palautelomakkeet Kurssin arviointiraportti Työsuojelun toimintaohjelma Valkeakosken vapaa-aikakeskuksen talon pelastussuunnitelma Tietoturvaohjeet Ristiriitatilanteiden käsittely Haasteelliset tilanteet

4 1. YLEISKUVAUS Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto on oppilaitoskokonaisuus, johon kuuluvat kansalaisopisto, lasten ja nuorten tanssin ja teatteri-ilmaisun taiteen perusopetus. Valkeakoski-opisto toimii Valkeakoskella, Pälkäneellä, Kangasalla, Akaassa ja Urjalassa. Valkeakoski-opistolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ylläpitämislupa ja se saa toimintaansa valtionosuutta. Valkeakoski-opiston asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja. Sivistystoimen lautakunnan tehtävät on määritelty Valkeakosken kaupungin hallintosäännössä. Pälkäne, Kangasala, Akaa ja Urjala nimeävät lautakuntaan omat edustajansa. Sivistystoimen keskuksen toiminnasta määrätään sivistystoimen keskuksen johtosäännössä. Kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee vuonna 1973 valmistuneessa Valkeakosken vapaaaikakeskuksessa Kauppilankatu 2:ssa. Noin 75 % Valkeakosken osaston toiminnasta tapahtuu tässä rakennuksessa, jonka tilat ja välineet on suunniteltu aikuisopetukseen sopiviksi. Lisäksi opetusta annetaan 5 kaupungin omistamassa ja 6 tilapäisesti vuokratussa tilassa. Pälkäneen, Kangasalan, Akaan ja Urjalan osastojen opetus tapahtuu kuntien osoittamissa tiloissa. 1.2 Koulutustarjonta Valkeakoski-opisto antaa vuosittain opetusta: - Kansalaisopisto: Valkeakoskella n oppituntia Pälkäneellä 4790 oppituntia Kangasalaa 8180 oppituntia Akaassa 4775 oppituntia Urjalassa 1600 oppituntia - Balettikoulu ja teatteri-ilmaisun koulu yhteensä n tuntia. - Tilauskoulutusta annetaan vuosittain n tuntia, joka jakautuu henkilöstökoulutukseen ja avoimeen ammatilliseen lisäkoulutukseen. 1.3 Valkeakoski-opiston osaamisalueita koulutuspalveluissa ovat: - taideaineet (kuvataiteet, soveltavat kuvataiteet, kirjallisuus, lausunta, teatteri-ilmaisu, musiikki ja tanssi) - taitoaineet (tekstiilityö, kudonta, kudonnan ohjauspalvelut ja tekninen työ) - kielet (vieraat kielet ja suomea ulkomaalaisille) - yhteiskunnalliset ja kasvatusaineet (itsetuntemus, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalialan täydennyskoulutus) - organisaation ja henkilöstön kehittäminen - avoin yliopisto-opetus - tietotekniikka - hyvinvointiaineet. 1.4 Koulutuspalvelujen erityispiirteet Kansalaisopisto Kansalaisopiston työvuosi ajoittuu syyskuun alusta toukokuun loppuun. Lukuvuosi kestää vähintään 31 työviikkoa. Koko lukuvuoden opintoryhmät työskentelevät yleensä 26 työviikkoa. Opetusta voidaan järjestää myös jatkotyökaudella. Opintoryhmät/kurssit kokoontuvat kerran viikossa 1-3 oppituntia kerrallaan, mutta opetus voidaan

5 järjestää myös tiheämmin ja/tai pidemmissä jaksoissa kokoontuvina kursseina. 5 Opetuksen työmuotoja ovat opettajan johdolla kokoontuvat opintoryhmät, kurssit ja luennot sekä tutorin avustuksella tapahtuva etä- ja monimuoto-opetus ja verkko-opetus. Kansalaisopistossa opiskelulle ei ole asetettu muodollisia pohjakoulutusvaatimuksia. Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Taiteen perusopetusta järjestetään lain ja asetuksen sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittujen yksikkökohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 1-3,5 oppituntia kerrallaan. Balettikoulun ja teatteri-ilmaisun koulun ryhmät työskentelevät vähintään 30 viikkoa. Oppilashaku järjestetään vuosittain. Tilauskoulutus Tiedonjyvä Tilauskoulutus järjestää omakustanteista, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityä koulutusta. Muut palvelut Valkeakoski-opistossa voi suorittaa suomen ja englannin kielien yleisiä kielitutkintoja. Kieltenopettajat tekevät käännös- ja tulkkaustyötä. Opiston tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Toimintakauden aikana opiston tiloissa toimii ulkopuolisen yrittäjän lounaskahvio. 2. JOHTAMINEN 2.1 Valkeakosken kaupungin arvot 1. Yhteistyökykyisyys Meille yhteistyökykyisyys on luottamuksellista, rehellistä ja toista kunnioittavaa vuorovaikutusta. 2. Kehittämishalukkuus - Kehitämme kokonaisuuksia rohkeasti ja kannustamme aloitteellisuuteen. Avoimuus - Tavoitteemme ovat selkeitä ja kerromme toiminnastamme ymmärrettävästi ja asiantuntevasti. Tiedonkulku on läpinäkyvää. 3. Asiakaslähtöisyys - Panostamme asiakaspalveluun ja kuntalaisten kuulemiseen, jotta kuntalaiset ja asiakkaat saavat tarvittavan tuen ja avun. 4. Tehokkuus - Toimimme tehokkaasti ja laadukkaasti talouden antamissa raameissa turvataksemme kuntalaisten ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa. 2.2 Visio ja toiminta-ajatus Opiston visio on linjassa Valkeakosken kaupungin arvojen ja vision sekä sivistystoimen palvelukeskuksen vision kanssa. Kaupungin visio Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki. Sivistystoimen keskuksen visio Sivistystoimi on perinteitä arvostava tulevaisuuteen suuntaava palvelukeskus, joka tarjoaa laadukkaita, vetovoimaisia ja helposti saavutettavia asiakas-lähtöisiä palveluita kuntalaisille heidän elämänkaarensa kaikissa vaiheissa. Valkeakoski-opiston visio Valkeakoski-opiston toiminta tähtää sivistykselliseen tasa-arvoon ja toimialueensa omaperäisyyden huomioimiseen opetustarjonnassa.

6 Valkeakoski-opiston toiminta-ajatus: - Valkeakoski-opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (6321/1998) mukaista opetusta. - Valkeakoski-opisto järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta tanssissa ja teatteri-ilmaisussa. - Valkeakoski-opisto järjestää myyntipalveluna lyhytkestoista, ei tutkintoon tähtäävää ammatillista täydennyskoulutusta ja työvoimapoliittista ohjaavaa koulutusta Toiminnan arvot ja tavoitteet Kansalaisopiston johtamista ja toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 1. kokonaispersoonallisuuden kehittäminen - humanismiin perustuvaa tietojen, tunteen ja tahdon tasapuolista kehittämistä ihmisessä 2. tieteenomaisuus - kriittisyyteen, ennakkoluulottomuuteen ja objektiivisuuteen tähtäävä tarkastelutapa 3. opinnollisuus - opintojen järjestäminen tavoitteellisesti ja systemaattisesti eteneviksi 4. puolueettomuus - mahdollisuus erilaisten mielipiteiden esittämiselle 5. vapaus - opiston autonomiaan perustuva oikeus päättää itse toiminnan tavoitteista ja sisällöistä sekä opiskelijoiden oikeus päättää itse omista opinnoistaan 6. sivistyksellinen tasa-arvo - pyrkimys poistaa opiskeluun liittyviä sosiaalisia, taloudellisia, alueellisia ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä esteitä 7. yhteisöllisyys - yhteistyökyvyn ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 8. kansainvälisyys - kyky kohdata vieraita kulttuureja ja valmius työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä 9. kestävä kehitys - sellainen nykyhetken tarpeet tyydyttävä toimintatapa, joka ei vie mahdollisuuksia tyydyttää tulevien sukupolvien tarpeita 10. hyvinvointi - kansalaisten hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen opiston kaikessa opetuksessa. Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen arvot ja tavoitteet on kirjattu oppilaitos- ja yksikkökohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka pohjautuvat taiteen perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Valkeakoski-opiston maksullisen tilauskoulutustoiminnan päämäärä on järjestää korkeatasoista koulutusta ja tuottaa laadukasta oppimateriaalia asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja joustavasti. Tilauskoulutustoimintaa ohjaavat seuraavat tavoitteet: edistää yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista parantaa seutukunnan elinkeinoelämän ja yhteisöjen kilpailukykyä parantaa opiston ulkoista kuvaa hankkia tuloja opistolle järjestää työtilaisuuksia opettajille. 2.4 Laatujohtaminen Valkeakoski-opiston johtamisen ja laatutyön tavoitteena on koulutuspalvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun kehittäminen, henkilöstön osaamisen, yhteistyön ja tyytyväisyyden lisääminen sekä opiston toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden parantaminen. Opisto käyttää Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM) ja Balanced Scorecardia (BSC) johtamisen ja toiminnan kehittämisen välineinä. Johtamista tukevat strategiset asiakirjat, toimintasuunnitelma, markkinointistrategia, kestävän kehityksen ohjelma ja monikulttuurisuussuunnitelma.

7 2.5 Opettajainkokoukset Kansalaisopisto järjestää työvuoden aikana kaksi OVTES:n mukaista kaikille tuntiopettajille tarkoitettua opettajainkokousta. Syyslukukauden alussa pidettävässä kokouksessa eli syystapaamisessa rehtori pitää katsauksen yleiseen aikuiskoulutuspoliittiseen tilanteeseen, Valkeakoski-opiston kannalta tärkeisiin kaupungin kehittämishankkeisiin ja opiston omaan tilanteeseen. Kevätlukukauden lopussa järjestettävässä opettajainkokouksessa käsitellään ajankohtainen aikuiskoulutustilanne ja esitellään seuraavan vuoden opetusohjelman luonnos. Kokouksen jälkeen varataan aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Opettajainkokouksiin sisällytetään koulutuksellinen osio vaihtuvilla teemoilla Palautekeskustelut Päätoimiset opettajat järjestävät kevätlukukauden lopussa oman aineryhmänsä tuntiopettajille palautekeskustelut, joissa käydään läpi toteutettujen kurssien palautteet ja opettajien koulutukselliset tarpeet sekä asetetaan sisällöllisiä tavoitteita uusille kursseille. Näiden palautekeskustelujen tulokset käsitellään koko opistoa koskevilta osilta päätoimisen henkilökunnan kokouksessa syyslukukauden alussa. 2.7 Yhteydenpito tuntiopettajiin Vastuuopettajat pitävät kevätlukukaudella oman aineryhmänsä tuntiopettajille suunnittelukokouksen, jossa käsitellään seuraavan työvuoden opetusohjelman laadintaan vaikuttavia asioita ja sovitaan ko. aineryhmän opetussuunnitelman painopisteistä. Muita tuntiopettajille tarkoitettuja kokouksia päätoimiset opettajat kutsuvat koolle tarpeen mukaan. Apulaisrehtori laatii työvuoden aikana opettajille 2 opettajainkirjettä. Niissä informoidaan opiston toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja annetaan ohjeita erilaisten tehtävien hoitamiseksi. Tämän lisäksi rehtori, apulaisrehtori, päätoimiset opettajat, taiteen perusopetuksen vastuuopettajat ja opistosihteerit lähettävät tuntiopettajille tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita. Valkeakoski-opiston sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet ja välineet listataan vuosittain päivitettävissä viestintäsuunnitelmassa. 3. STRATEGIA 3.1 Asiakkaat Asiakkaalla tarkoitetaan opiston palvelujen välitöntä vastaanottajaa ja/tai maksajaa, esim. kurssin opiskelijaa tai tilaajaa (ulkoinen asiakas), sekä palveluprosessin seuraavan vaiheen toteuttajaa (sisäinen asiakas). Valkeakoski-opisto ryhmittelee asiakkaansa seuraavasti: - kansalaisopiston opiskelijat, joiksi voivat hakeutua kaikki 16 vuotta täyttäneet valkeakoskelaiset, pälkäneläiset ja kangasalalaiset - taiteen perusopetuksen oppilaat, oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja/tai oppilasvalinnan perusteella pääasiassa alle 18-vuotiaista toiminta-alueen lapsista ja nuorista - alle 16-vuotiaat muut kuin taiteen perusopetuksen opiskelijat esim. kotitalouskurssit - henkilöstö- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat, jotka kurssin tilaaja valitsee organisaationsa henkilöistä tai hakijoidensa keskuudesta - tilauskoulutuksen yksityisopiskelijat - yritykset ja yhteisöt, jotka tilaavat opistolta koulutusta henkilöstölleen - työvoimahallinto, joka tilaa opistolta koulutusta omille asiakkailleen.

8 Kansalaisopiston opetukseen osallistuu vuosittain n opiskelijaa. Naisten osuus opiskelijoista on n. 79 %. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa opetuksessa on lukuvuodessa n kurssilaista. Lasten ja nuorten tanssin ja teatteri-ilmaisun taiteen perusopetuksen oppilasmäärä on vuosittain yhteensä n Tilauskoulutuksessa opiston asiakkaat voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuka/mikä on koulutuksen ostaja. Asiakkaita (koulutuksen ostajia) ovat tällöin yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot, työ- ja elinkeinotoimisto sekä yksityiset henkilöt. Tilauskoulutuksen opetukseen osallistuu vuosittain n. 700 opiskelijaa Asiakkaiden odotukset ja koulutustarpeet Kevään 2013 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden tärkeimpinä pitämät tekijät opistossa opiskelulle ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Sijainti 2. Kurssitarjonnan/kurssin sopivuus/kiinnostavuus Hyvä/pätevä opettaja/opetus 3. Hyvä/laaja palvelutarjonta/monipuolisuus 4. Hinnan sopivuus 5. Oppimishalu/itsensä kehittäminen 6. Mukava porukka/ilmapiiri Asiakkaiden koulutustarpeet: 1. Koulutustarvetutkimukset: Opisto tutkii tarvittaessa asiakkaiden koulutustarpeiden muutoksia tutkimusten avulla. Kyselyn organisoivat ja vastaukset analysoivat opiston koulutussuunnittelijat tai erikseen palkattava tutkimuksen toteuttaja. 2. Koulutustarvekysely: Kansalaisopisto vastaanottaa ympäri vuoden toimialueensa asukkailta sekä järjestöiltä ja yhteisöiltä koulutusehdotuksia. Kyselystä muistutetaan opiston kotisivuilla sekä Valkeakosken Sanomien, Sydän-Hämeen Lehden ja Kangasalan Sanomien opistopalstalla. Koulutustoivomuksen voi lähettää kotisivujen kautta, sähköpostilla tai paperilomakkeella. 3. Kansalaisopiston kotisivuilla on kurssitoivomuksia ja palautteita varten omat linkkinsä. 4. Opettajat, koulutussuunnittelijat, osastonjohtajat ja rehtorit havainnoivat asiakkaiden koulutustarpeita omissa kontaktiverkostoissaan. 5. Aloitteet ja ehdotukset: Kansalaisopisto saa aloitteita ja ehdotuksia uusista kursseista mm. palaute- ja aloitelaatikon, luottamushenkilöiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi opisto hyödyntää sosiaalista mediaa kurssitoivomusten keräämisessä. 6. Koulutussuunnittelija kokoaa kaikki eri kanavien kautta tulleet kurssitoivomukset ja lähettää ne aineryhmien vastuuopettajille. Toivomukset käsitellään helmikuussa ja tarvittaessa muissakin päiden kokouksissa. Yhdessä päätetään, miten niihin reagoidaan seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmassa. Kevään kehittämisseminaarissa todetaan, miten kurssitoivomuksiin on reagoitu. 3.3 Valkeakoski-opiston kilpailuedut ja menestystekijät Valkeakoski-opiston kilpailuedut ovat: - nopea ja joustava reagointi asiakkaiden tarpeisiin - laadukkaat opetuksen tukipalvelut: tiedotus, opintoneuvonta sekä toimistopalvelut, vahtimestari- ja kahvilapalvelut Valkeakosken osastossa - ystävällinen ja kannustava ilmapiiri - kohtuulliset kurssihinnat

9 - viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö - monipuolinen lasten ja nuorten taiteen perusopetus 9 Valkeakoski-opiston menestystekijöitä ovat: - laadukkaat ja monimuotoiset koulutuspalvelut kaikille toiminta-alueen kuntalaisille ja heidän yhteisöilleen, ottaen huomioon erityisesti aliedustetut ryhmät - laadukkaista palveluista johtuva korkea asiakastyytyväisyys - keskeisillä paikoilla sijaitsevat opetustilat, joissa on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellyttämä opetusvälineistö ja hyvä työ- ja oppimisympäristö - kevyt organisaatio, jossa hyödynnetään oppivaa yhteisöä - pätevä henkilökunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti - työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen; tavoitteena on korkea työhyvinvointi - pätevien opettajien hankintaa helpottava hyvä maantieteellinen sijainti - strategiseen suunnitteluun (BSC) ja itsearviointiin (EFQM) perustuva toiminnan laadun jatkuva parantaminen - laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamiseen tarvittavat taloudelliset resurssit - kunnallisuus, joka luo edellytykset osallistua kuntien henkilöstön kehittämiseen 3.4 Asiakastyytyväisyys Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kerran neljässä vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Opisto tekee tarvittaessa johonkin teemaan liittyviä erillisiä selvityksiä, joiden tulokset käsitellään päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaarissa tai päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Opistolle annettavat "risut ja ruusut", kuten kirjoitukset lehdistössä, kotisivujen kautta saatu palaute, opistorakennuksen aulan palautelaatikkoon jätetty palaute, henkilökunnalle annettu suora palaute jne. käsitellään päätoimisen henkilökunnan kokouksissa. Tilauskoulutuksessa selvitetään kurssien tilaajien tyytyväisyys keskustelemalla ja kurssiarvioiden kautta. Tulokset käsitellään syksyn päätoimisten kokouksessa. 3.5 Yhteiskunnallisen vastuunoton muodot Valkeakoski-opisto ja sen henkilökunta hoitaa yhteiskunnallista vastuutaan seuraavilla tavoilla. Opisto: - toimii kulttuurilaitoksena: konsertit, näyttelyt, esitykset, tapahtumat, taidematkat jne. - vaalii kulttuuriperinnettä esim. kädentaidot, kansantanssi, kansanmusiikki jne. - kouluttaa työttömiä, maahanmuuttajia ja muita syrjäytymisvaarassa olevia - edistää paikkakunnan elinkelpoisuutta esim. tarjoamalla yrityksille ja kunnille ammatillista lisäkoulutusta - edistää paikkakunnan kansainvälistymistä ja monikulttuurisuuden lisääntymistä esim. kieli- ja kulttuurikoulutus, kansainvälinen yhteistyö - tukee henkilökunnan toimintaa oman ammattialan kehittämisessä esim. tutkimustoiminta, alan työntekijöiden täydennyskoulutus, kehittämisprojektit, oppimateriaalien valmistaminen - suhtautuu myönteisesti henkilökunnan kirjalliseen toimintaan esim. lehtiartikkelit, julkaisut - suhtautuu myönteisesti henkilökunnan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja muuhun julkiseen toimintaan esim. ammattiyhdistystoiminta, kunnallishallinto, järjestötoiminta, esiintymiset erilaisissa tilaisuuksissa ja joukkoviestimissä jne.

10 3.6 Kestävän kehityksen opisto Opiston yhdeksi toimintaperiaatteeksi on yhdessä valittu kestävä kehitys. Opiston keke -ryhmä ideoi ja koordinoi kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintaa opistolle. Kestävässä kehityksessä on monta näkökulmaa: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Opisto pyrkii kaikessa toiminnassaan ekologisuuteen ja taloudellisesti kestävään toimintaan. Sosiaalinen kestävyys näkyy opistossa paitsi kurssitarjonnassamme myös sosiaalisen median hyödyntämisessä ja viihtyvyydestä huolehtimisena. Kulttuurisen kestävyyden teema taas on esillä esimerkiksi opiston monikulttuurisuus- ja kansainvälisissä hankkeissa unohtamatta oman kulttuuriperintömme vaalimista. Materiaalia ja ideoita opetuksen ja kestävän kehityksen yhdistämiseen löydät nettisivuilta: Valkeakoski.fi/valkeakoski-opisto -> Kestävän kehityksen opisto HENKILÖSTÖ 4.1 Henkilökunnan työehdot ja palkkaus Valkeakoski-opiston henkilöstö on Valkeakosken kaupungin palveluksessa. Henkilökortti Ennen työsuhteen alkamista tuntiopettajan on täytettävä henkilökortti henkilötietojen kirjaamiseksi. Henkilökortin saa kansliasta tai talon vahtimestareilta. Henkilökortti toimitetaan opiston kansliaan. Työsopimus Työsopimus toimitetaan opistolta kahtena kappaleena, jotka molemmat toimitetaan allekirjoitettuna takaisin opiston kansliaan. Käyttäjätunnus ja salasana Tuntiopettajat saavat kansliasta kurssiensa hallinnoitiin käytettävän HelleWi-ohjelman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palkka Palkka määräytyy OVTES:n mukaisesti henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. Voimassa oleva verokortti toimitetaan kansliaan hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. Muussa tapauksessa palkasta peritään veroa 60 %. Palkka maksetaan työsopimukseen merkittyjen tuntien perusteella. Palkanmaksu on jokaisen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Muutokset ilmoitetaan kansliaan, mikäli tunteja perutaan tai pidetään eri aikoina kuin on sovittu. Mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta korjataan seuraavan kuukauden palkkaan. Mikäli yksityisopetuksen oppilas peruu tulonsa oppitunnille viimeistään edellisenä päivänä, opettajalle ei makseta palkkaa peruuntuneelta tunnilta. Opettajan tulee ilmoittaa peruuntumisesta opiston kansliaan. Jos opettaja ei saa tietoa peruuntumisesta ajoissa, vaan hän menee opetussuunnitelman mukaisesti pitämään tuntia, eikä oppilas tule tunnille, opettajalle maksetaan palkka opetussuunnitelman mukaisesti. Keramiikan ja posliinin polttoja ei korvata erikseen, vaan ne hoidetaan pääsääntöisesti työsopimuksessa sovittujen oppituntien puitteissa. Vain poikkeustapauksissa poltoista voidaan maksaa erillinen korvaus, josta tuntiopettajan on sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

11 Matkakorvaus Tuntiopettajien matkakulut korvataan, lukuun ottamatta 12 km:n omavastuuosuutta edestakaisesta matkasta. Matkat korvataan pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti. Rehtori voi poikkeustapauksissa antaa luvan oman auton käyttöön. Matkakorvauksien maksamista varten opettajan tulee toimittaa allekirjoitettu ajopäiväkirja (oma auto) tai matkalaskulomake (julkinen kulkuneuvo) sekä matkasta kertyneet kuitit. Matkat on laskutettava säännöllisesti, sillä kaupunki ei maksa kahta kuukautta vanhempia matkoja. Sairausajan palkka Tuntiopettajan sairausajan palkan maksamisen ehtona on, että sairaudesta toimitetaan opistolle asianmukainen selvitys riippumatta siitä, kuinka pitkäaikaisesta poissaolosta on kysymys. Lyhytaikaisissa, kerrallaan 1-3 päivää (enintään kolme peräkkäistä kalenteripäivää) kestävissä sairauspoissaoloissa, voidaan työkyvyttömyys osoittaa apulaisrehtorille annettavalla henkilökohtaisella selvityksellä (vakuutus). Selvitys on annettava joka päivä erikseen. Omaan selvitykseen perustuvia poissaoloja voi kalenterivuoden aikana olla yhteensä enintään 8 kalenteripäivää. Tätä ohjetta sovelletaan yli 6 kuukauden yhtäjaksoiseen palvelussuhteeseen palkattujen työntekijöiden poissaoloihin. Alle 6 kuukauden työsuhteeseen palkatun on aina toimitettava opistolle sairauspoissaolostaan joko lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Samoin pidemmistä kuin kolmen päivän sairauspoissaoloista on aina toimitettava joko lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus opistolle. Sijaista ei hankinta, ellei poissaolo veny yli yhden viikon pituiseksi, eikä tällaista lyhytaikaista poissaolo korvata opiskelijoille esim. päiväkirjaan merkityn viimeisen kokoontumiskerran jälkeen. Tällaisia poissaoloja, joita ei korvata opiskelijoille, voi olla yksi kerta syyslukukaudella ja yksi kerta kevätlukukaudella. Jos poissaoloja kertyy tätä enemmän, ne pyritään korvamaan opiskelijoille. Pitempiä poissaoloja varten pyritään löytämään sijainen. Muut korvaukset Osallistumisesta kahteen OVTES:n mukaiseen opettajainkokoukseen maksetaan tuntiopettajille matkakorvaus. Tuntiopettajille maksetaan korvaus/60min osallistumisesta aineryhmäkohtaisiin suunnittelukokouksiin ja palautekeskusteluihin päätoimisen opettajan kanssa. Tällaisia kokoontumisia voi lukuvuodessa olla enintään 3. Päiväraha Tuntiopettajille maksetaan päiväraha OVTES:n mukaan. Oppimateriaalit ja työvälineet Jos opettaja hankkii keskitetysti opiskelijoiden tarvitsemat oppimateriaalit, hänen tulee antaa opiskelijoille kuitti perityistä oppimateriaalimaksuista. Oppimateriaalimaksu voidaan sisällyttää myös kurssin hintaan. Valkeakoski-opisto ei maksa opettajille omien välineiden käytöstä erillistä työvälinekorvausta. Opisto hankkii opettajille kaikki välineet. Halutessaan opettaja voi käyttää omia välineitään ilman korvausta. Vakuutus Opiston opettajat on vakuutettu kaupungin puolesta työmatkalla ja opetustilanteessa mahdollisesti tapahtuvien tapaturmien varalta. Vahingon sattuessa opettajan tulee ottaa yhteys opiston kansliaan. 11

12 Työterveyshuolto, työsuojelu ja turvallisuusjärjestelyt Kaupungin työterveyshuolto on tuntiopettajien käytössä. Työsuojelusta vastaa kaupungin työsuojeluorganisaatio. Opiston työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen nimet löytyvät opettajanhuoneen ilmoitustaululta. Henkilökunnan turvallisuusjärjestelyistä antavat tietoa opiston vahtimestarit. Sijaiset Sijaisen tarpeesta on ilmoitettava mahdollisimman pian kansliaan. Kahta viikkoa lyhyempiä poissaoloja varten ei tavallisesti hankita sijaista. Lomat Opistossa pidetään hiihtoloma ja syysloma Työsuojelu ja ergonomia Valkeakoski-opiston kaikki työntekijät kuuluvat kaupungin työterveyshuollon/ AttendoMedOne Oy:n ja työsuojelun piiriin. Kaupungin työterveyshuolto on tarvittaessa myös tuntiopettajien käytössä. Työterveyshuolto seuraa ja ylläpitää ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Työsuojelun toimintaohjelma tarkastetaan vuosittain. Pelastuslaitos on hyväksynyt jokaista opetustilaa varten laaditun erillisen pelastussuunnitelman, joka tarkistetaan vuotuisen palotarkastuksen yhteydessä. Valkeakosken kaupungin työsuojelu ja työterveyshuolto tarkistavat työpisteiden ergonomian ja antavat suositukset epäkohtien korjaamisesta. Ilmenneet puutteet korjataan viivytyksettä. 4.3 Työhyvinvointi Valkeakoski-opisto seuraa työhyvinvoinnin kehitystä kaupungin sähköisen työtyytyväisyyskyselyn sekä Kunta 10 -tutkimusten avulla. Lisäksi tuntiopettajien työhyvinvointia seurataan palautekeskustelujen ja päätoimisen henkilökunnan työhyvinvointia kehittämiskeskustelujen avulla. Työhyvinvointikyselyjen tuloksia ja niistä aiheutuvia parantamistoimia käsitellään kehittämisseminaarissa. Valkeakoski-opiston henkilökunta on sopinut työyhteisössä tapahtuvien ristiriitatilanteiden käsittelyyn yhdessä sovitun menettelytavan. Kansalaisopiston kollegiaalinen tukiryhmä voi auttaa ongelmien alkutilanteessa ratkaisujen löytymisessä. Työterveyshuolto on toimittanut kaupungin yksiköihin ohjeistuksen "Konfliktin esimerkkien tunnistaminen työyhteisön hyvinvoinnin turvana" ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseen. Lisäksi opistossa noudatetaan Valkeakosken kaupungin varhaisen puuttumisen toimintamallia. Opistolla on käytössään mm. seuraavia toimintatapoja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi: - henkilökunnan opiskelua rohkaistaan ja tuetaan. Koulutusavustusanomusten perusteella hyväksytyt opiskelukustannukset korvataan opiston koulutusmäärärahoista. - henkilökunta voi osallistua työaikana järjestettävään tyky -liikuntaan. Liikuntaryhmän kustannukset katetaan opiston koulutusmäärärahoista. - opiston henkilökunnalleen järjestämät virkistys- ja kulttuuritilaisuudet (esim. pikkujoulut, teatterimatkat, opettajainkokoukseen liitetyt illanvietot jne.). Opiston henkilökunta voi käyttää seuraavia Valkeakosken kaupungin henkilökuntaetuuksia, edut ovat myös tuntiopettajien käytössä: - kaupungin avustamat ruokaliput - ilmainen uimahallikäynti/valkeakosken uimahalli kerran viikossa - ilmainen vesijumppa/valkeakosken uimahalli kerran viikossa - ilmainen lihaskuntoryhmä/valkeakosken liikuntahalli kerran viikossa

13 - ilmainen avantouinti/apian uimala kerran viikossa avantouintikaudella - alennus Valkeakosken kaupunginteatterin lipuista Henkilöstökoulutus Osaamiskartoituksen avulla todetaan Valkeakoski-opiston yhteiset osaamisvajeet ja yksilökohtaiset kehittämistarpeet ja määritellään vuosittaiset henkilöstön kehittämisen painopistealueet. Koulutustarpeet voivat pohjautua - kaupungin yleisiin kehittämishankkeisiin - opiston omiin kehittämishankkeisiin - henkilöstön omaehtoisiin koulutustarpeisiin. Opisto tukee määrärahojen rajoissa koulutukseen osallistumista. Avustushakemukset ovat tulostettavissa opiston kotisivuilta -> Tietoa opistosta. Hakemukset toimitetaan apulaisrehtorille. Opettajan täydennyskoulutuksesta tuntiopettajan on syytä keskustella myös ko. aineen vastuuopettajan kanssa. Työsuhteen aikana käydyistä koulutuksista sekä toiminnasta erilaisissa asiantuntijatehtävissä tulee toimittaa tiedot Valkeakoski-opiston kansliaan, Kauppilankatu 2, jotta ne saadaan kootuksi opiston vuosikertomukseen. Opisto käyttää henkilöstökoulutusta myös kannustusmenettelynä. 5. TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT Työehtosopimuksen mukaan tuntiopettajan velvollisuuteen kuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajainkokouksiin. Valkeakoski-opistossa tuntiopettajan tehtäviin kuuluu: Ennen kurssin alkamista - tutustua perehdyttämisoppaaseen - tarkistaa ja allekirjoittaa työsopimus ja palauttaa se kansliaan - täyttää henkilötietokortti (uusi opettaja) - tarkistaa ja täydentää henkilötiedot HelleWiin - toimittaa verokortti kansliaan - laatia kurssisuunnitelma jokaisesta kurssista erikseen ennen kurssin alkamista tai kurssin alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Sen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta opiskelija sen pohjalta kykenee arvioimaan kurssin onnistumista. Vastuuopettajat auttavat oman alansa kurssisuunnitelmien laadinnassa. - osallistua opettajien syystapaamiseen (syksyn opettajakokous) - tutustua esitteen johdantosivuihin ja omia ryhmiä koskeviin tietoihin, jotta osaa vastata opiskelijoiden kysymyksiin - perehtyä opiston Kestävän kehityksen opisto - alasivuston materiaaliin verkkosivuilla Kurssin alussa ja aikana - pitää huolta, että jokainen opiskelija on kirjautunut ko. kurssin oppilaaksi - tiedottaa kurssisuunnitelmasta opiskelijoille ja selittää sen avulla opetuksen tavoitteita, opiskelijan roolia ryhmän jäsenenä sekä kurssin aikana ja lopussa tapahtuvaa arviointia - kertoa keskeinen palaute edellisen kevään arvioinneista ja mahdolliset parannustoimenpiteet - pitää huolta myös oppimaan oppimisesta oman opetusaineen vaatimalla tavalla. - kertoa Valkeakosken osaston opiskelijoille opiston aulan palautelaatikosta, yläkerran opiskeli-

14 joiden ilmoitustaulusta sekä roskien lajittelusta - välittää opiskelijoiden antamat risut ja ruusut kansliahenkilökunnalle. Kaikki palaute käsitellään päätoimisten kokouksissa. Kokousten pöytäkirjat ovat kahvihuoneen ilmoitustaululla. - merkitä päiväkirjaan kullakin kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat ja pääkohdittain käsitellyt asiat - ilmoittaa opetustuntien muutokset, siirrot ja peruutukset kansliaan. Kanslia tiedottaa muutokset opiskelijoille. - toimittaa matkalasku kuitteineen kansliaan kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä - kerätä opiskelijapalautetta kurssin onnistumisesta kurssin puolivälissä joko kirjallisesti (oma lomake) tai suullisesti - keskustella palautteesta opiskelijoiden kanssa - palauttaa päiväkirja täytettynä syyslukukauden tuntien päätyttyä kansliaan (ks. täyttöohjeet kohdasta tuntiopettajan tehtävät kurssin lopussa ). - sähköinen päiväkirja tulostetaan kansliassa - osallistua muihin opettajainkokouksiin - huolehtia työvälineiden ja työtilojen kunnosta ja tehdä mahdolliset korjausehdotukset aineen vastuuopettajalle - osallistua seuraavan vuoden opetusohjelman suunnitteluun ja laadintaan. Suunnitteluun ja laadintaan kuuluvat aineryhmäkohtaiset opettajainkokoukset ja kurssin suunnitelman laatiminen Hellewiin. - osallistua taide- ja taitoaineissa erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden valmistamiseen ja toteuttamiseen Kurssin lopussa - selittää arvioinnin perimmäinen tavoite, joka on oppimisen ja opetuksen laadun parantaminen - varmistaa, että opiskelija täyttää sähköisen tai paperisen palautelomakkeen - tulostaa tarvittaessa kurssikohtaisen palautelomakkeen HelleWistä - antaa palautelomakkeen paperiversiona niille opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen palautteen antoon. Opiskelijat täyttävät lomakkeen tunnilla ja jättävät täytetyt arviointilomakkeet opetustilassa olevaan laatikkoon tai kirjekuoreen. - sähköinen päiväkirja tulostetaan kansliassa ja arkistoidaan - täyttää pyydettäessä sähköisen palautekeskustelulomakkeen ja osaamiskartoituksen ja palauttaa ne vastuuopettajalle - käy vastuuopettajan kanssa palautekeskustelun. Keskustelussa käydään läpi opiskelijoiden kurssiarvioita sekä palautekeskustelu- ja osaamiskartoituslomakkeissa esille nousseita asioita ja mietitään parannustoimenpiteitä seuraavalle vuodelle. Osallistumisesta maksetaan erikseen määritelty palkkio ja matkakulut. - palauttaa paperiset päiväkirjat kansliaan - osallistuu kevään opettajainkokoukseen 14

15 6. OPETUSOHJELMAN LAATIMINEN Toimintasuunnitelma Konkreettiset tavoitteet kansalaisopiston koulutusmarkkina-aseman parantamiselle ja kurssitarjonnan suunnittelulle asetetaan toimintasuunnitelmassa. Suunnitelmassa otetaan asiakaslähtöisesti kantaa seuraaviin asioihin: - kohderyhmien tarpeet ja odotukset - miten tavoitamme kohderyhmän/mitä tarjoamme nyt - resurssit/meidän osaamisemme, kumppanuudet - kilpailijat - tulevaisuus/vaikutukset opetussuunnitelmaan/tuntijakoon Suunnitelma päivitetään syksyn kehittämisseminaarissa. 6.2 Tuntiresurssien jako Apulaisrehtori tekee tuntiresurssien alustavan jaon kehittämisseminaarissa päivitetyn toimintasuunnitelman ja edellisen vuoden toteutuman pohjalta tiimitasolla helmikuussa. Ainekohtaiset tiimit jakavat saamansa tuntiresurssin. 6.3 Koulutusehdotusten käsittely Koulutussuunnittelija kokoaa kaikki eri kanavien kautta tulleet kurssi- ja luentoehdotukset ja lähettää ne ainekohtaisille tiimeille. Toivomukset käsitellään tiimeissä ja päätetään, mitä toivomuksia toteutetaan tuntiresurssien puitteissa. Kevään kehittämisseminaarissa todetaan, kuinka tiimin toteuttamat kurssit ovat toteutuneet miten toivomuksiin on reagoitu. 6.4 Kurssien suunnittelu, tallennus ja tarkistus Opettaja täyttää kurssinhallintaohjelma HelleWiin jokaisesta kurssista sähköisen kurssikuvauksen. Vastuuopettaja tarkistaa ja kanslia numeroi kurssit. Kurssin tiedot tulostuvat ko. opettajan työsopimukseen ja päiväkirjaan. Aineryhmittäin on laadittu opetus- ja kurssisuunnittelun perusteet ja menettelyt asiakirja, johon aineryhmien kurssien suunnittelu perustuu. Kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota myös kansalaisopiston opetuksen ja opiskelun laatukriteereihin, joita ovat: - opiskelumahdollisuuksien saavutettavuus (aika, paikka, olosuhteet ja hinta) - opetuksen tavoitteellisuus, haasteellisuus, suunnitelmallisuus ja oikea ajoitus/jaksotus - opintoryhmän koko (minimi ja maksimi) - opettajien pätevyys tehtäviinsä - opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuus - oppimateriaalien, tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus - opetuksen vastaavuus opiskelijoiden tarpeisiin ja opiskeluvalmiuksiin - opiskelun säännöllisyys (säännöllisten ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä) - opiskelijoiden osallistuminen oppimistapahtumaan - opiskelun jatkuvuus (tarvittaessa) - opiskeluun käytetty aika (tavoitteiden saavuttaminen sovitussa ajassa) - opettajien ja opiskelijoiden tietoisuus opiskelun edistymisestä - opiskelijoiden saaman palautteen säännöllisyys ja oikea muoto - kurssipäiväkirjan informatiivisuus ja luotettavuus. Opetusohjelma julkaistaan sähköisessä muodossa opiston kotisivuilla elokuun aikana.

16 16 7. KANSALAISOPISTO-OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 7.1 Opetusohjelmasta tiedottaminen Painettu ohjelmaesite postitetaan toimialueen jokaiseen talouteen elokuussa. Kurssinhallintaohjelma HelleWiin tallennetut kurssit avautuvat opiston kotisivuilla elokuussa. Kursseille ilmoittautuminen käynnistyy tuolloin. Kurssien avautumisesta tiedotetaan toimialueen paikallislehdissä. Kurssiohjelmasta ja mahdollisuudesta ilmoittautua tiedotetaan myös opiston facebookissa ja sähköisessä uutiskirjeessä. Sähköisellä uutiskirjeellä kerrotaan opiskelijoille opiston ajankohtaisista tapahtumista myös lukukauden aikana. Sähköinen uutiskirje lähetetään kaikille opiston entisille ja nykyisille opiskelijoille, joiden sähköpostiosoite on opiston tiedossa. Opiskelijoihin pidetään yhteyttä tarvittaessa myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä. 7.2 Ilmoittautuminen opiskelijaksi ja opiskelijarekisteri Opiskelijat kirjataan opiskelijarekisteriin. Opiskelijarekisteristä on laadittu henkilötietolain (523/99) ja julkisuuslain (621/99) mukaiset rekisteriselosteet. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu jatkuvana ilmoittautumisena. Aineryhmän vastuuopettaja päättää, mihin aineryhmän kursseille otetaan ennakkoilmoittautumisia. Jokaisella kurssilla on oltava vapaita paikkoja ilmoittautumisen alkaessa. Tarvittaessa on perustettava uusi ryhmä. Vastuuopettaja muistuttaa ennakkoon ilmoittautuneita opiskelijoita kurssin alkamisesta. Opiskelija ilmoittaa kansliaan ennen opetuksen alkamista, mikäli hän ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Kansalaisopistossa opetus alkaa, mikäli ilmoittautuneita opiskelijoita on vähimmäismäärä 7. Tarjolla on myös ns. pienryhmäkursseja, joilla on 4-6 opiskelijaa. Vastuuopettaja seuraa kurssin ilmoittautumistilannetta, ja mikäli ilmoittautuneita on alle 7, lähettää kyselyn, haluavatko ilmoittautuneet opiskella pienryhmässä, jolloin kurssimaksu on korkeampi. Vastuuopettaja tekee päätöksen kurssin alkamisesta. 7.3 Kurssimaksut Kurssimaksut laskutetaan opiskelijoilta lukukauden alussa. Opiskelija voi maksaa kurssimaksun myös kansliaan tai palvelupisteisiin. Valkeakosken kaupungin taloustoimi seuraa kurssimaksujen suoritusta. Tuntiopettajat eivät ota kantaa maksukäytäntöihin, vaan maksuja koskevat kysymykset ohjataan kansliaan. Toimialueen työttömät ja vain kansaneläkkeellä (ei koske työeläkkeitä) olevat saavat opiskella ilmaiseksi yhdellä kurssilla. Työttömän etu ei koske avoimen yliopiston kursseja. Toiminta-alueen työtön, eläkeläinen ja maahanmuuttajataustainen opiskelija on oikeutettu saamaan tietyn arvoisen opintosetelin. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä ja ne arvotaan. Todistus kansalaisopiston kurssista annetaan pyydettäessä. Todistuksen hinta on 5. Pääosa luennoista on ilmaisia. Tilauskoulutuksissa peritään koulutuksen tilaajalta erikseen sovittava hinta tai opiskelijoilta perittävä maksu.

17 7.4 Kurssin suunnitelman toteuttaminen Kurssia voidaan pitää tuotteena, josta annetaan asianmukainen tuoteseloste asiakkaille. Tuoteselosteena on joko opettajan laatima esiteteksti tai sitä laajempi kurssisuunnitelma, joka tallennetaan myös opiston kotisivuille. Kurssisuunnitelma on opiston asiakkailleen antama laatusitoumus. Sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 1. opiskelijoille annettava laatulupaus 2. kurssin "tuoteseloste" 3. joustavuus ja opiskelijoiden tarpeiden huomioonottaminen 4. perusta kurssin toteutuksen arvioinnille (opiskelijat ja opettaja) ja puutteiden korjaamiselle 5. perusta kurssin toteutuksen tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnille. Kurssisuunnitelmaa käytetään opintoneuvonnassa ja se jaetaan kurssin alussa kaikille opiskelijoille. Suunnitelma on myös opettajan työkirja. Tavoitteena on, että sekä opettaja että kurssille ilmoittautuneet opiskelijat sitoutuvat kulkemaan kohti suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita. Tarvittaessa kurssisuunnitelmissa näkyy myös oppimaan oppiminen. Kurssit toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Yhteisellä päätöksellä tavoitteita voidaan tarkistaa sekä kurssin alussa että sen aikana KANSALAISOPISTO-OPETUKSEN ARVIOINTI 8.1 Kurssin kuvaus Kurssin kuvaus on sekä kurssin aikana että sen lopussa tapahtuvan arvioinnin perusta. Opiskelijat arvioivat kurssien onnistumista asteikolla 1-5. Kurssien yleisarvosanalle on asetettu tavoite, joka on kirjattu opiston BSC-korttiin. Arvioinnin tehtävänä on palvella opetus- ja oppimisprosessia siten, että eteneminen tapahtuu asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Arviointia suorittavat sekä opiskelijat että kurssin opettaja. 8.2 Kurssiarviolomakkeen lähettäminen Vastuuopettaja lähettää kurssin päätyttyä kurssiarviolomakkeet opiskelijoille kurssin lopussa sähköpostin linkkinä. Opettaja kerää kurssipalautteet paperiversiona niiltä opiskelijoilta, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen palautteen antoon. Koko lukuvuoden mittaisilla kursseilla opiskelijoilta voidaan tarvittaessa pyytää syyslukukauden lopussa väliarviointi. 8.3 Kurssien kehittäminen Opettajalla on palautekeskustelu aineryhmän vastuuopettajan kanssa kurssien arvioinneista. Keskustelussa mietitään yhdessä, miten seuraavan vuoden kursseja voitaisiin parantaa ja miten opettaja voisi kehittää omaa opetustaan. Keskustelujen avulla saadaan ideoita koko aineryhmän opetuksen kehittämiseen ja kartoitetaan opettajien jatkokoulutustarpeita. Aineryhmien arviointitulokset ja vastausprosentit käsitellään elokuussa päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Tällöin päätetään myös koko opistoa koskevat kehittämistoimenpiteet. Opiskelijoille tiedotetaan kehittämistoimenpiteistä sähköisessä uutiskirjeessä.

18 9. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TOTETUTTAMINEN JA ARVIOINTI 18 Taiteen perusopetuksen yksiköt, balettikoulu, teatteri-ilmaisun koulu, musiikkiopisto ja kuvataide- ja käsityökoulu Emil, tarjoavat opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. Balettikoulu ja teatteriilmaisun koulu antavat opetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. 9.1 Jatkavat opiskelijat Taiteen perusopetuksen jatkoilmoittautumisajankohta on maalis-huhtikuussa. Balettikoulun ja teatteri-ilmaisun koulun jatkamisilmoitus tehdään sähköisesti HelleWi - järjestelmän kautta. Opettajat tiedottavat huoltajille jatkoilmoittautumisen ajankohdasta. Kotisivuilla on linkki, josta huoltaja pääsee tekemään ao. koulun jatkoilmoittautumisen. 9.2 Oppilasvalinta Uusien oppilaiden hakuajasta ilmoitetaan toimialueen lehdissä ja oppilaitosten kotisivuilla/valkeakoski-opisto, musiikkiopisto, Emil. Hakuaika on keväisin huhti-toukokuussa ja täydennyshaku elokuussa. Taiteen perusopetukseen ilmoittaudutaan netti-ilmoittautumisena Valkeakoskiopiston, musiikkiopiston ja Emilin sivujen kautta tai puhelimitse oppilaitosten kansliaan. Ryhmien täyttyessä hakijat sijoittuvat ilmoittautumisjärjestyksen mukaisille varasijoille. Baletti- ja teatteri-ilmaisun kouluun hakeneet osallistuvat toukokuussa tai elokuussa pidettävään koulun toimintaa esittelevään tutustumistuntiin, jonka tarkoitus on antaa hakijalle käsitys opetuksesta ja varmistua oppilaan kypsyydestä opetukseen osallistumiseen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan oppilasvalinnan tuloksista vuosittain sovittavan aikataulun mukaisesti. Taiteen perusopetuksen ryhmäopetuksessa opetus on vuodesta toiseen jatkuvaa ja oppilasryhmät säilyvät pääasiassa samoina. Haun yhteydessä oppilasryhmää voidaan täydentää ja tarvittaessa ryhmiä voidaan myös yhdistää ja tehdä muutoksia ryhmien kokoonpanoihin. 9.3 Oppilastiedote Lukuvuoden alussa opiskelija tutustuu koulujen verkkosivuilla olevaan kyseisen taiteen perusopetuksen yksikön tiedotteeseen, jossa kerrotaan lukuvuoden ohjelma ja muut tarpeelliset tiedot. 9.4 Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut ovat Oppilaat voivat hakea syyslukukauden alussa vapaaoppilaspaikkaa, jos oppilaan huoltajien taloudellinen asema sitä edellyttää. Vapaaoppilaspaikka on mahdollista saada vain yhteen taiteen perusopetukseen lukuvuodeksi. Vapaaoppilaspaikkojen määrästä päättää sivistystoimen lautakunta oppilaitosten rehtoreiden ja vastuuopettajien esitysten pohjalta. Lukukausimaksut laskutetaan kahdessa erässä, syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden alussa. 9.5 Oppilasarviointi ja todistukset Oppilasarvioinnit on kuvattu taiteen perusopetuksen yksiköiden oppilaitoskohtaisissa opetussuunnitelmissa. Balettikoulun ja teatteri-ilmaisun koulun oppilas saa yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään

19 19 päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suoritetusta opintokokonaisuudesta. Valkeakosken lukio voi erillistä todistusta vastaan myöntää opintojen hyväksiluvun. 9.6 Esitystoiminta Balettikoulu ja kuvataide- ja käsityökoulu Emil osallistuvat teatteri-ilmaisun koulun Valkeakosken varhaiskasvatuspalvelujen tilaaman näytelmän tekemiseen. Balettikoululla ja teatteri-ilmaisun koululla on toukokuussa omat kevätnäytökset, jossa jokainen oppilas saa mahdollisuuden esiintyä. 9.7 Opetuksen arviointi Taiteen perusopetuksen yksiköissä käytetään valtakunnallisen Virvatuli-mallin pohjalta laadittua arviointijärjestelmää. 10. TILAUSKOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI 10.1 Tiedotus ja markkinointi Valkeakoski-opiston tilauskoulutusyksikkö/tiedonjyvä tiedottaa ja markkinoi palvelujaan aktiivisesti Etelä-Pirkanmaan kaupunkien ja kuntien työntekijöille sekä seutukunnan yrityksille ja yhteisöille. Tiedottaminen ja markkinointi tapahtuvat ensisijaisesti sähköisesti omien kotisivujen kautta ja lähettämällä sähköpostia asiakasverkostolle. Teemme myös koulutusesittelyjä potentiaalisten asiakkaiden luona. Kotisivuilla on Etelä-Pirkanmaan kuntien koulutuskalenteri ja mahdollisuus ilmoittautua koulutuksiin. Kehittämis- ja koulutustuotteiden esittelyn lisäksi kotisivuilla käydään ajankohtaista keskustelua henkilöstön kehittämisen ajankohtaisista menetelmistä Koulutustarpeen kartoitus Kartoituksella selvitetään henkilöiden koulutustarpeet esim. vieraan kielen opiskelua varten. Kartoituksesta saatujen vastausten perusteella räätälöidään koulutukset juuri tilaajan tarpeiden mukaan. Kartoitus voidaan tehdä uudestaan koulutuksen jälkeen, jolloin nähdään, onko haluttuihin tuloksiin päästy. Valkeakoski-opistolla/Tiedonjyvä on yhteistyösopimukset Valkeakosken ja Akaan kaupunkien, Urjalan, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien kanssa henkilöstökoulutuksen järjestämisestä. Yhteisten koulutustarpeiden kartoittamiseksi järjestetään seudulliset eri palvelusektoreiden koulutussuunnittelukokoukset. Yksittäiset työyksiköt voivat tilata omalle henkilöstölle ns. sisäisen koulutuksen, jolloin voidaan tehdä myös tarkempi koulutustarveselvitys Koulutuksen suunnittelu Yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitellaan koulutuksen sisältö sekä aikataulutus ja tarvittaessa kartoitetaan myös rahoitusmahdollisuudet. Kouluttajat ja asiantuntijat tulevat joko omasta organisaatiosta tai laajan yhteistyöverkon kautta.

20 Koulutustilaisuuden suunnittelussa otetaan huomioon opetettavan asian tavoitteet ja oppisisältö sekä opiskelijoiden aiemmat tiedot ja taidot asiasta. Kielten lähtötilanne selvitetään tasotestauksella. Tilaajan kanssa sovitaan koulutuksen toteutumisaika ja paikka sekä koulutusmenetelmät. Sovitusta koulutuksesta laaditaan tilaajan kanssa sopimus, jossa mainitaan myös koulutuksen hinta ja laskutuskäytäntö. Ulkopuolisen kouluttajan kanssa tehdään ks. koulutuksesta koulutuksen ostosopimus Koulutuksen toteutus, arviointi ja raportointi Kuntatoimijoille tarjottuihin yleisiin koulutuksiin ilmoittaudutaan HelleWi-järjestelmän kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Tilaajan kanssa sovittu koulutus toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Jokaiselle osallistujalle lähetetään koulutuksen jälkeen sähköinen arviointilomake. Arviointitulokset ja vastausprosentit käsitellään syyskuussa päätoimisen henkilökunnan kokouksessa. Koulutussuunnittelija käy koulutuksen tilaajan kanssa palautekeskustelun koulutuksen toteuttamisesta. HelleWi -kurssinhallintaohjelmasta saadaan yhteenveto opiskelijoiden antamista arvioinneista ja se toimitetaan kurssin kouluttajalle ja kurssin tilaajalle. Kurssin kouluttaja tai koulutussuunnittelija laatii raportin koulutuksesta. Raportissa kootaan yhteen koulutustiedot: osallistujat, osallistumisaktiivisuus, opetustunnit, käsitellyt asiat ja suositus jatkotoimenpiteistä. Raportti toimitetaan koulutuksen tilaajalle. Sovittaessa osallistuja saa todistuksen osallistumisestaan TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA 1. Pelasta ja varoita muita läsnäolijoita vaarasta. Huolehdi, että opiskelijasi pääsevät turvaan. - laske ryhmässäsi olevat opiskelijat - poistu heidän kanssaan lähintä poistumistietä käyttäen ulos (takkeja ei haeta!) - vie heidät kokoontumispaikalle - laske, että kaikki ovat edelleen mukanasi - jää ryhmäsi kanssa odottamaan, kunnes saatte luvan poistua 2. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella. Pidä huolta, että osaat käyttää palopeitettä ja vaahtosammutinta. 3. Hälytä palokunta numerosta Rajoita palon leviäminen. Sulje ikkunat ja ovet. 12. TOIMINTAOHJE VAARAMERKIN SOIDESSA Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. 1. Siirry sisälle. Pysy sisällä 2. Sulje ovet ja ikkunat. 3. Avaa radio 99.9 ja odota rauhallisesti ohjeita. 4. Vältä puhelimen käyttöä. 5. Älä lähde ulos ilman viranomaisen kehotusta.

Päivitetty: 22.8.2014

Päivitetty: 22.8.2014 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 Päivitetty: 22.8.2014 PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot 1.2

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Päivitetty:

Päivitetty: 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2016 Päivitetty: 11.4.2016 2 SISÄLLYS 1.1 VALKEAKOSKI-OPISTON PERUSTIEDOT 4 1.2 KOULUTUSTARJONTA 4 1.3 VALKEAKOSKI-OPISTON OSAAMISALUEITA KOULUTUSPALVELUISSA OVAT: 4 1.4 KOULUTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE KOULUN KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE SUVI LAPPALAINEN LAHDEN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN KASVU Sisällysluettelo 1. Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 2. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kielitiimi Johanna Jokinen p. 040 335 7006 Leila Hiissa p. 040 335 7007

Kielitiimi Johanna Jokinen p. 040 335 7006 Leila Hiissa p. 040 335 7007 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 24 päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 10 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Teatteri-ilmaisun koulu

VALKEAKOSKI-OPISTO Teatteri-ilmaisun koulu VALKEAKOSKI-OPISTO Teatteri-ilmaisun koulu Pääkirja Lv. 2015-2016 VALKEAKOSKI Teatteri-ilmaisun koulu on osa Valkeakoski-opistoa. Valkeakoskiopiston ytimen muodostaa Valkeakosken kansalaisopisto, joka

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS Työkausi 2015-2016 Kurssimaksut Muistakaa sanoa kurssien alussa, että peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, jotta tiedetään ottaa asia huomioon laskutuksessa!

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Todistuksen saamiseksi teatteritaiteen yleisen oppimäärän suorittamisesta opinnot alkavat:

Todistuksen saamiseksi teatteritaiteen yleisen oppimäärän suorittamisesta opinnot alkavat: VALKEAKOSKI Teatteri-ilmaisun koulu on osa Valkeakoski-opistoa. Valkeakoski-opiston ytimen muodostaa Valkeakosken kansalaisopisto, joka on perustettu vuonna 1924. Opistoon kuuluvat: -kansalaisopisto -tilauskoulutus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Peruspalvelulautakunta LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma

Peruspalvelulautakunta LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma Peruspalvelulautakunta 1.6.2015 24 LIITE NRO 1. Puumalan kansalaisopiston Kehittämissuunnitelma 2015 2020 1 1. Yleiskuvaus opistosta 2. Opiston perustehtävä, visio ja strategia 2.1. Perustehtävä 2.2. Visio

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu

Sisällysluettelo  sivu INFOA! SÄILYTÄ TÄMÄ! Kuvataide- ja käsityökoulu Emil Kangasalan osasto Siluetti Oppilaskirje 2016-2017 1 Sisällysluettelo sivu Tärkeät päivämäärät 3 Henkilökunta ja yhteystiedot 5 Toimitilat 5 Tiedottaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot