Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön sekä sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa Hankintayksikkönä on Tuusulan kunnan Tilakeskus (jäljempänä myös Hankintayksikkö ). Tarjoukset vaadittuine liitteineen tulee toimittaa Hankintayksikölle suljetussa kirjekuoressa kello 12:00 Suomen aikaa mennessä. Tarjoaja voi omalla vastuullaan toimittaa tarjouksen liitteineen myös postitse. Tällöin tarjous liitteineen on jätettävä postin toimitettavaksi riittävän ajoissa, jotta se ehtii perille edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Käyntiosoite: Hyryläntie 16 (Neuvonta) Tuusula Postiosoite: PL Tuusula 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokraus tilapäisiksi väistötiloiksi Tuusulan Hyökkälän alakoulun peruskorjauksen ajaksi. Tilaelementtirakennus sijoitetaan Hankintayksikön omistamalle Satupirtin tontille, josta on asemapiirustus tarjouspyynnön liitteenä. Hankintayksikön tavoitteena on, että tilat ovat valmiina ja käyttöönotettavissa viimeistään alkaen syyslukukauden alussa. Valittu toimittaja hakee rakennusluvan tilaelementtirakennukselle. Siirtokelpoinen tilaelementtirakennus vuokrataan Hyökkälän alakoulun väistötiloiksi ns. avaimet käteen periaatteella käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna, kiintokalusteineen, perustus, LVIS ja pihatöineen sekä vuokrausajan jälkeen purettuna, poiskuljetettuna sekä tontin rakenteelliset ja tekniset järjestelmät palautettuna entiselleen. Sopimukseen sisältyy myös talotekniikan huoltopalveluiden tuottaminen. Kohde toteutetaan KVR urakkana, jossa valittu toimittaja ottaa kokonaisvaltaisen vastuun kohteen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Valittu toimittaja laatii tarvittavat suunnitelmat sekä piirustukset. Tilojen suunnittelussa on otettava huomioon käyttötarkoituksen mukaiset suunnitteluohjeet ja tilojen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) sekä lakien, asetusten ja direktiivien asettamat vaatimukset.

2 2. SOPIMUSKAUSI Vuokrasopimus valitun toimittajan kanssa tehdään viimeistään alkaen yhden (1) vuoden määräajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaisen varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei Vuokralainen ole irtisanonut sopimusta päättymään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos Vuokralainen irtisanoo sopimuksen myöhemmin kuin kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä, on irtisanomisaika tällöin kolme (3) kuukautta irtisanomispäivästä lukien. Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen, on irtisanomisaika kuusi (6) kuukautta. Sopimus voidaan kummankin osapuolen toimesta irtisanoa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Yhden (1) vuoden määräaikaisen sopimuskauden päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassaoleva sopimus on Vuokralaisen irtisanottavissa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ja Vuokranantajan irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. 3. HANKINTAMENETTELY JA TOIMITTAJAN VALINTA Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäljempänä hankintalaki ). Hankinta ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet sekä niiden painotukset on ilmoitettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjousten tekemisestä ei makseta palkkioita tai muita palkintoja. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely ja olla tekemättä sopimusta minkään tarjoajan kanssa. Hankinnan lopullinen toteuttaminen on riippuvainen rahoituksen myöntämisestä. 4. HANKINTAMENETTELYN KULKU Hankintamenettelynä on avoin menettely, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä. Hankintamenettelyn pääasialliset vaiheet ovat (kursiivilla nyt meneillään oleva): Hankintailmoituksen julkaiseminen (Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMAilmoituskanavassa ) Tarjousten vastaanottaminen Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen Tarjousten vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä tiedottaminen Sopimuksen allekirjoittaminen valitun toimittajan kanssa Sopimus ei synny vielä päätöksestä tiedottamalla, vaan vasta, kun kirjallinen sopimus valitun toimittajan kanssa on allekirjoitettu. 5. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa Hankintayksikön kotisivuilla osoitteessa Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin on julkaistu hankintailmoituksen yhteydessä. Hankintaan liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat ovat lueteltuina tämän tarjouspyynnön liiteluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla ainoastaan suomen kielellä. Mikäli tarjoaja haluaa tarjouspyyntöasiakirjat muulla kielellä, vastaa tarjoaja itse käännättämisen kustannuksista. 6. TARJOUSTEN AVAAMINEN JA KÄSITTELY Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä Tuusulan Tilakeskuksen edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoajien soveltuvuus tarkastetaan. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt todistukset ja selvitykset. Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia taikka toimita tarvittavia tietoja. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea tarjoajat, joita koskee hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on hankintalain 56 :n mukaan suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjousten vertailu toteutetaan tarjouspyynnön kohdassa 7 ilmoitetun mukaisesti. 7. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytettävät painoarvot ovat: Hinta 70 % Laatu 30 %

4 7.1. Hinta, painoarvo 70 % Hinnan vertailuperusteena käytetään kokonaiskustannuksia 48 kuukauden ajalta. Tarjoaja ilmoittaa hintalomakkeella liitteellä 2 tarjoamansa kuukausivuokran määrän sekä vuokrakustannukset 48 kuukauden ajalle. Tarjoaja erittelee hintalomakkeella tilaelementtirakennuksen perustamisesta ja purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Perustamis ja purkukustannusten tulee sisältää kaikki tilaelementtirakennuksen suunnittelusta, perustamisesta, toimittamisesta ja asentamisesta sekä purkamisesta, poiskuljettamisesta ja tontin palauttamisesta ennalleen aiheutuvat kulut ja kustannukset. Perustamis ja purkukustannukset jaetaan 12 kuukaudelle ja jyvitetään varsinaisen sopimuskauden kuukausivuokraan. Vertailuhinta muodostetaan seuraavasti: Tarjoaja ilmoittaa tarjoamansa kuukausivuokran ( /kk) sekä vuokrakustannukset 48 kuukauden ajalta hintalomakkeella, liite 2. Ilmoitetun kuukausivuokran kustannukset lasketaan 48 kuukauden ajalle kaavalla: (arvonlisäveroton kuukausivuokra x 48 kk) Tarjoajan tulee eritellä hintalomakkeella tilaelementtirakennuksen perustamis ja purkukustannukset. Kokonaishinta hintavertailua varten muodostetaan laskemalla yhteen tarjoajan ilmoittama 48 kuukauden vuokrakustannukset (kuukausivuokra x 48 kk) ja tilaelementtirakennuksen perustamis ja purkukustannukset kaavalla: (vuokrakustannukset 48 kk, alv 0 %) + (perustamis ja purkukustannukset, alv 0 %) Vertailuhinta ilmoitetaan hintalomakkeen kohdassa 3. Hintavertailu tapahtuu seuraavasti: Halvin vertailuhinta saa maksimipisteet 70 (painoarvo pisteiksi muutettuna) Muiden tarjoajien pisteet lasketaan suhteessa halvimpaan hintaan kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x täydet pisteet (=70 pistettä) Tarjoajan ilmoittaman kuukausivuokran on sisällettävä kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt tarjoajalle kuuluvat tehtävät ja velvoitteet ns. avaimet käteen periaatteella. Kuukausivuokran lisäksi ei makseta mitään ylimääräisiä kustannuksia, lisiä tms. Tarjoajan ilmoittamat perustamis ja purkukustannukset jaetaan 12 kuukaudelle ja jyvitetään varsinaisen sopimuskauden kuukausivuokriin. Varsinaisen sopimuskauden jälkeinen kuukausivuokra on tarjoajan ilmoittama kuukausivuokra ( /kk). Hankintayksikkö ei varsinaisen sopimuskauden lisäksi sitoudu vuokrasopimuksen jatkamiseen. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt sopimuskausien pituudet ovat sitomattomia ja määritelty ainoastaan hintavertailun toteuttamista varten Laatu, painoarvo 30 % Tarjousten vertailussa laadun painoarvo on 30 % jaettuna seuraaviin tekijöihin:

5 Tilaelementtirakennuksen energiatehokkuus, painoarvo 20 % Tilaelementtirakennuksen tilojen muunneltavuus, painoarvo 10 % Tilaelementtirakennuksen energiatehokkuus Tarjousten vertailussa tilaelementtirakennuksen energiatehokkuudesta voi saada enintään 20 pistettä (painoarvo pisteiksi muutettuna). Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman luokan 6 (Opetusrakennukset ja päiväkodit) mukaista luokitteluasteikkoa. Vähimmäisvaatimuksena on, että tilaelementtirakennuksen kokonaisenergiankulutus (E luku) on enintään 230 kwh/m 2 /v, energiatehokkuusluokka D (Luokka 6, Opetusrakennukset ja päiväkodit). Vähimmäisvaatimuksen ylittävästä energiatehokkuuden tasosta annetaan pisteitä seuraavasti: E luku Energiatehokkuusluokka Pisteet 130 B C D D D 0 (täyttää vähimmäisvaatimuksen) Tarjoajaa pyydetään merkitsemään tilaelementtirakennuksen energiatehokkuusluokka sekä E luku vuokratarjouslomakkeen (liite 1) kohtaan 4 tilaelementtirakennuksen energiatehokkuusluokka, sekä toimittamaan tarjouksensa liitteenä käyttötarkoitusluokan 6 mukainen energiatodistus. E luku ilmoitetaan lähimpään kokonaislukuun ylöspäin pyöristettynä. Esimerkki: Luku 220,3 pyöristetään lukuun 220. Tarjoaja saisi vertailusta viisi (5) pistettä. Luku 220,5 pyöristetään lukuun 221. Tarjoaja ei saisi vertailusta pisteitä, mutta täyttäisi vähimmäisvaatimuksen. Energiatodistuksen tulee olla energiatodistuslain (50/2013, laki rakennuksen energiatodistuksesta) mukainen ja energiatodistuslain mukaisen pätevöityneen ja energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin rekisteröidyn energiatodistuksen laatijan laatima. Tilaelementtirakennuksen tilojen muunneltavuus Tarjousten vertailussa tarjoajan tarjoaman tilaelementtirakennuksen muunneltavuudesta voi saada kymmenen (10) pistettä (painoarvo pisteiksi muutettuna). Tarjoaja saa tarjousten vertailussa kymmenen (10) pistettä, mikäli tarjoajan tarjoamassa tilaelementtiratkaisussa on mahdollista lisätä ja yhdistellä tiloja toisiinsa sisälämpimillä käytävillä siten, että lisätyt ja yhdistetyt tilat sekä tilat yhdistävät käytävät tulevat kiinteäksi osaksi tilaelementtirakennusta ja tilat ovat yhtenäistä, lämmintä sisätilaa ja tiloista toiseen voi siirtyä rakennuksen sisätiloissa. Tilojen muunneltavuudesta voi saada pisteitä seuraavasti:

6 Tilojen lisääminen ja yhdistely sisälämpimillä käytävillä Pisteet Tarjottu ratkaisu mahdollistaa muunneltavuuden 10 Tarjottu ratkaisu ei mahdollista muunneltavuutta 0 Tarjoajaa pyydetään merkitsemään liitteen 1 Vuokratarjouslomake kohtaan 5 mahdollistaako tarjoajan tarjoama tilaelementtirakennus em. tilojen muunneltavuuden sekä toimittamaan selvityksen tilojen muunneltavuudesta. 8. LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET Lisätietoja tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää sähköpostiosoitteesta viimeistään kello 12:00 Suomen aikaa mennessä. Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan Lisäkysymys_Hyökkälän väistötilat. Puheluihin ei voida vastata. Vastaukset kaikkiin kysymyksiin lähetetään samanaikaisesti kaikille kysymyksiä esittäneille sekä niille, jotka ovat ilmoittaneet yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen haluavansa mahdollisten lisäkysymysten vastaukset. 9. TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Täytetty tarjouslomake liitteineen on toimitettava Hankintayksikölle suljetussa kirjekuoressa kello 12:00 Suomen aikaa mennessä. Käyntiosoite: Hyryläntie 16 (Neuvonta) Tuusula Tarjoaja voi omalla vastuullaan toimittaa tarjouksen liitteineen myös postitse. Tarjous liitteineen on jätettävä postin toimitettavaksi riittävän ajoissa siten, että se on perillä viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Postiosoite: PL Tuusula Kirjekuoren päällykseen pyydetään kirjoittamaan: Tarjous_Hyökkälän väistötilat. Sähköpostilla tai faxilla toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. 10. SÄHKÖINEN TIEDOKSIANTO Hankintalain 75 :n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti. Tarjo

7 ajan on ilmoitettava vuokratarjouslomakkeessa sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, johon päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi. 11. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja muut tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää luottamukselliset tiedot erillisessä liitteessä, joka on merkitty LUOTTAMUKSELLISEKSI. Tarjoajan on esitettävä peruste tiedon liike ja ammattisalaisuuden luonteelle. Tarjouksessa esitettävät hinnat eivät kuitenkaan voi olla liike tai ammattisalaisuuksia ja ne ovat aina julkisia. Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 12. ALLEKIRJOITUKSET Tuusulassa Jussi Niemi Tilakeskuksen päällikkö LIITELUETTELO 1. Vuokratarjouslomake 2. Hintalomake 3. Vuokrasopimusmalli 4. Huonetilaohjelma 5. Hankinnan kohteen kuvaus 6. Urakkaohjelma 7. Hyökkälä väistötilojen asemapiirustus 8. Hyökkälä koulukeskuksen asemapiirustus 9. Hyökkälän koulun ilmakuva 10. Hyökkälän koulun maaperäkartta 11. Hyökkälä parakki kairaus 12. Johtokartta Hyökkälä Satupirtin tontti 13. Asemapiirustus dwg kuva

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot