4 Aa silota uunia lähe e sähkö ta kaasuiexä. 5. Uunin jalkojä e saa poislaa. 6 Uunion tarkolellu ainoaslaan koltälolskäyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Aa silota uunia lähe e sähkö ta kaasuiexä. 5. Uunin jalkojä e saa poislaa. 6 Uunion tarkolellu ainoaslaan koltälolskäyt"

Transkriptio

1 rrrkisla mikroaaltouuni., uunipakkaukseslaan Posta kakk I r\ki üsmäler äalit ia Larksla, eltä ülnie oe,rr.lavalla valrotlnut (eikohuja urkussa tr!!ala ulnssa ja Luukun saranat ovar ehjä1) r,,lraväilsel vähinkola, imo ta asiasla vält, sl jäleenmyyjäles. Valrioilunltta m kroaal Lr r r a eisaa onaa kär4tdön I A lkeää: TUFVALL SUUDEN TAKAAMISEKS \I AITE MAADOITETTAVA ASIANMUKAISES i, vdaahde eiol maadoiletlu, asakkaar i.vr suus ön väihlaa mikroäallollnä varten L rrkasesl maadoitenu pistorasa. I fllee.luee vaslata uunin aryokivessä. rrlra aryoa. Joslännile on ko*eamp kuin!!,,,r maniltl, seuraukse.a voiola lulpäo lai 1,,rla uunitasaiselle ja vakaa le a Lsla le, r\ L.n yli85 cm korkeudela attlasta r1 lln ö. asennellü paikalee.. sen iyll(entä ve*kov msla lu ee lapahlou he!,r trollamala sähkölohlo pistorasiasla tai v rkvtkinla käänlämä ä. r^ idukaisen lominnan varmislam seksi r.r \r r. enir imankieno ulnin ympäalä on rirli l laa uu.in y äp!o elle 15 cm,laäkse r1) cm lo se e sivlile s cm la toiselle yli l,,s uunin loinen kylki aseletaan seinää v.rslef.losen kyljen taiyläploen on olla 4 Aa silota uunia lähe e sähkö ta kaasuiexä. 5. Uunin jalkojä e saa poislaa 6 Uunion tarkolellu ainoaslaan koltälolskäyt tdijn Aä käylä ulna u kona. 7 Vätä käytlämästa uunia kosleissa olosuhles- I Vinajohto e saa koskellaa uln in. Pidälohlo eri ään kuumsla pinnosla..lohlo e saa roikkuä poyclan ta työlason rerran yl. Alä Lpola sähkdjohtoä, pislokella ta ilse olna I Alä1Lk uunin pääläla lakana olevia masloinl aukkola Jos rlmastoinlaukol ovattlkossa tominnan aikanä. uln säallaa y kulmen lua. Y kuumenem stapa!ßsessa uunin varo rarte keskeynääbim nnan, ja Lun käynnislrry!!dereen vasla sen jäähdlilyä. VABOITUS Tärkeitä turuallisuusohieila 1. LuLkun tiivisteella l ivisteilä ympäröivär al!eel pyyhitaän koslealla lrna la Tarkista. eltä lukun tivisleet ja ympäröväl alueet evät o e vah ngoiltlneet Jos havalset va!rioila, ää käytä ü!n a en.en valmisläiän vallu!11aman huo toteknikon s!oriltamaa kof 2 Aäyrtä isekolata LUkkLä, käytlöpaneelin koleloa.lunalukiluskylk m ä ta milaä. mlüla uunin osaa Alä irrota!unin mikroaaloener gale atislumselta suolaavaa ulkopanee a. KoÜaLkset saä slonltaa van asiantuteva 5 6. Arä käytä railerta, Jos sen sähköjohto TA P STOTULPPAon vrailnen jos ulf e toimi k!nnolalaiios se o. valroitlnul la pudo. nut Ulrln huolon ja kora0ksen suorl tam seen iillyy vaarat anle ta eikä n 1ä sen vloks säa lehdä krkaar muu kuin va mistalan valtlüt13ma huo toteknikko Jos sähköjohto on vaurioilunlt. anna valm s talan, valm slalan huotoedustalan laivaslaa van pätevän henkidn vahtaa se,lolta vaaratilanle ta e pääse syntymään Lapset saaval käynää uunia lman vavontaa vain.los helle on neuvoltu tarkasti, ku nka Lunia käylelään 1!ruallisesti,la he ymmänäväl whee iseslä käylösta aiheltuvät vääräl Nesleibla ruokaa e saa lämm näa slljeluissa astroissä fälahdysvaaran vuoksi. sf-1

2 ikroaaltouunin käyrtö 1 Alä käytä uunia mulhun larkoillksecn kuin ruuan vamislamiscc. Täma lln on suu. nilellu erlyisesl tuuan kuumenlamsta lai kypscnläm sla vanef. Ald kaylr:r tatä uuna kem kaalen laimlidon luollelde. kllmen 2 Tarkrsta ennen käyrtöä, ctlä kiiyltämas asli ausäi dl oval sopva m kro-ulr käyttda 3 Aa käylä lätä m kroulfia sanomalehtien. vaalleiden lai muun nalenaaln küiv aamrseen. Ne vov.t syltya lülen a Jos et k?iylä lunia, älä särlytd srinä muila eslneitä klin uunin laryrkkeld värotoimena s le,los lln vah ngossa kaynfislelääf LaleXa eisaa käynä, MIKFOAALTO la YHD STELMAUUNINA ELLE UUN]SSA OLE RUOKAA Ulf saall0a rrruussa tapaukscssa 6 Jos uunissa synyy tuli. pä ma pysaylvsuae pä nla. käännn aiastln noli elälata uun!!vt kli!!]. veda llnn ]ohro rr psrorasiasla iäi kalkaise v na oltamala sü ake pois I Kolelon ulkopinnar, trnrlellrsaukol ja uunin ovi kulmenevat YHDISTELMA ta GRILL! k-ytds*]. lolen noudala varov.is!uita avates säsija sukcssas ovef la allaessas ta po slaessasi ruuan ja latoikkeel!lnsla 2 Ulntian yläosassa o. kaks kvansigril vas tusla Uunin pfral ovdl rrlläin kurmia YHDiSIELMA l: GR llllodinnro. käyton läkeef Varo. eltel koskd.!unin sisällä oe via k!umennlseemenllcili Hoom Uun latuikkeel ovat ertä n ku!rn a kypsenfcltyäsi tuokaa na la loim nnolla 3 Uunin koskelellavat osil kuümeneval erinäin päljon kaylön ai*ana Pidä lnpsd poissa dikrouunin Ithenyaillä Ola yhleys nyyjalirkkeeseen uunin sisällä olevan ahpun varhloa vanen. U!niiom tslaän vatustelluna larukeva ikormalä. Noüda1ä aina taruikkeden käytlöä varten ann l- Lasinen alusläulanen 1 Ala kay,1ä!unia slen, eltä läsinen alusa!ianei o. prikoileen iman pyörvää ä usr ngas- 2 Alä koskaan kaylä muun kuin ernyiseslr lälä lailetla vancn larkoitelun tyyppislä lasista 3 Jos lasren alusauladen on hyvn kuuma, anna scn jöählyä ennen puhdislamsla lai Lasnef ä uslallafen pyslyy pyörimään 5. Jos asisolc r!saulaselle aselell! tuoka lai kypsennysasla koskellaa!!nn seiflirr sren. dta a uslaulane. lakkaa pyörmäsla. a!sla!- tancn. kaa aulomaaltrsesl pyöra vas takkaisee. suunlaan. Tämä on aiva. nor 6 Ala kypsennä ruoka suoraan tasisellä alus. 1 Plhdsla pyonvä renoasla uln n alla-prnla saanndll scsl uokaiäxeiden kerääntymiscn 2 Pyörvää rengasla or aifa kaytenävä yhdessä rs scn al!sla!tasen ka.ssa 1 Melalite netlä kaylelään picnten ruok.fraari f ruskrstadriseksi ia kluman ilnad kdnimscn parantannsksi 2 Alä aseta nilään mcralliastaaa metalile lineeseen käy aessäsi uunia ytdessä YHDISTELMA la MIKROAALTo kaytdn 3 Alä käylä nrelalile netta pekästään TT4IKROAALTO tö n!.nolla. (ypsennysaika r ppu! cri tckiioislä, k!le. liimpötila, rluan määrä la kypsennysastan. Aoila penimmällä kypsonnysajalla eslääk ;esi ylikypsyrn scn E e nroka ole r llävästi kvpsyntttä. vot kypseniää slä hieman Jos suositelut kyps nnysaiat yliletään, ruoka pilaanluu ja saattaa äärimmäislapauksissa syllyä lule n ia vahingoinaa, ) Pienel ruokamääräl. lrenel ruokamääräl lai tuual,idcn koslcusprlo suus on t,1rri, saallavat palaa. ku vua r risyllya tuleen. ps rypsennystälatkclaan an 1) rküän Jos maleraalruun n L inllä sattuis syllymään, pdä n iin ov sulettuna ja kola ver rrokc p sroras asg r a\l\. r\ (onaisia liovaksi kerlelviä kananmunia klrorissaan olelra kananmün6 er saa irninää mikroaallouunissa, koska nc! rvar Ejählaä Hnrnilyl cn lälkeen rl rl.rikien pisräminen kuoreen. 1r,kin joissa on cfrtii klori kulcr l rrai, m!.ankehua sel la makkarat, on r, r.rlävä re kä ennen kypsentam sta,i k,oaalouunissa rälältäm sen 1..Vr;i halärnpömitlara kypsen.ysasteen rr,rlam seksi paahlopaislisla, ja siip kar vasta olettuasi ruuan pois uünisla. Alä I r vr,l lavallisla lihalänpömrllana käyl...irsi MIKFIOAALTO. lai YHDISTELMA r,r. koska se voi synnylläa kipinöintiä... rtrirnraessasi nesteilä. kulen esim., )ra kastikke la la juonia m k.ouun ssa,, r.vo kuumela kiehurnispsl-aen yli, I lüjaslavaa kup misia. Tämä lohtaa r rn nesieen äkillsoon y kiehumiseen. rr r:rscuraavar lo mcnplael länrän a) Vallä käyllämästä kapeäkaulaisia suorasrvu sa sä lötä b) Ää kuurn nna liikaa. c) Sekola ncsio cinen säilön asellamisla mikrouuniin. Sekola uldelleen puo välissä d) Anna ncsleen lasaanlla L-rrnrssa hetken aikaa kypsennyksen iä keen. SekoLla lude een ennen kuin varovasl poistal. Jos küumennal ruokaa muovi- lar papcn asliassa. larkista ooni vähän väliä, koska lämän ryyppßel aslial syllyväl helposli. Ala käj,tä kieräiyspapdrltuotleita (esim keittiöpapcd) ellai paper luol leessä ole ma n ftaa, että sitä voidaan lurvallisesl käylläa #1 $ K eft älyspaporit!o!teer saalla val sisä lää epäp! hlauks a, iolka ailr uttavat k pnöinla ja4ailulipalon. PoLsla metalisel kreftesileel paahtopussersla ennen plssien sijoitamista uunin. 8) Keiuiövälineei. Alä kuumenna sülteituja purkkeja lar pullola. koska ne voival räjärrläa.. Mcra krislclsia säiliöilä la aslolae pdä käyrlää rnlkrou!nrkypsentämisessä. s ä ne aiheultavai kip nöiniiä.. Jos käylät a uniin Io iota, lihapi kkejä lai mu!n aisia metalliratu kkeita.läta vähinlään 2 cm tlaa niiden,!!nin seinien ja oven vä c k plnöinn n estamiseks. 9) Syöllöpulloulaslenruokapurkit. Poisla yläosa. iulliiai kansi syöitopulloisla rai lasrenruokapulkeisla ennen asellamisla. Sckola syollöpullojen ja lastenruoka-. Tarksta ämpötila ennen ta4oilua palovamdiolcn csiäm seksi. H sf-2 SF3

3 NN-K103 Pa!äs$nis NN-K153/K123 Panasonic nl..: Isl J t1l Oven kahva Avaa ov vctämälla kahvaa. Jos avaal oven kypsennyksen alkana, kypsennvs keskevlyy, mutta lehdyl aselukscl laaväl vo maan. N,la eissa NN-K153/K123 kvpsennvs jalk!!, krn ov suljcla:rn ja painelaan aloituspainiketia.,4a eissa NN Kl03 kj/psl?nnys i.rk!r h{rli krf ovi sulietaan [2] Uunin ikkuna [3] Oven lurvalukkolaile [4] Uunin vetoluukku [5] Säälötaulu [5] Lasinen pyörintäaluslä [7] Pyörivä kannatinrengas [8] Tuuletusaukot I9l Bitirä r.! Kypsennystilanvalinra 11,r Yhdislelmäasetus I,,ippausääni VAIN mallissa NN K153/K123:.L r t)a niketta koskeletaan o ke n, klu L, l)iippaus. Jos paif kolla kosketer,i. e ka p ippausta kuu u laiteeioe ri.,ksynyt / voinut hyväksyä asetusta LrL rr t)i ppaa v is ketaa aina ohlelnran (4) Yhdisrelmäpainike (6) Painoautomaahiyhdislermäohjermar (7) Painoaulomaaniohielmat (8) Painoaulomaani-/sulalusohielman {9) Ajaslinrkellopainike {1 0) Painonvalinrapainikkeel {1 1 ) Pysäytystperuuruspainike: Ennen kypsennystä: yks pana!s po staa asetlkset Kypsennyksen aikana: yksr pa.alls Fysäyt1ää vaia kas.sr kypsennysohtenran. To nen panalüs perl ultaa kaikk asctuksdl. niyrtöön SF-4 SF5

4 Teho 800 Wattia 600 Wattia 440 Wattia Kypsennys 100 Wattia HUOtI/t,. val[se sopiva teho kääntämällä nappu aa 1. Mikäii ha ual tarkaslaa ruoan I lan kypsennyksen aika.a, aväa vain lunin ov. Uln pysäyltää allomaattisesti kypsennyksen. Kun haoallalkaa kypsennyslä, sulle ov 2 KLn haluat lopettaa kypsennyksen. kaänna ajast n NOLLA as ntoon. Voil säätää kypsennysakaa milo n tahansa kypsennyksen ollessa käynnissä kääntämä lä alaslinnappu aa. 3. KLn olel poislanut kypsennetyn ruoan uln sta,larkasta, enä alasl n on asennossa 0 4 Lasialustan on otava paikalaan aina!!na käytetläessä :1 N :" käänlämä lä rappuiaa. Jos urn i ovio. jo sujellu, kypsennys alkaa väiiltdmasl Jos kypsennysaika on lyhyl, käännä rappula ensin 2 minuul n kohdale ja säädä 1 ola.do i 1dy loor..vlror I d-lld l l"p 88:88 esim. klo ll.25. Paina yksiloisla kenaa f.; + &s*& "--+ P"nd h"k5 kedd- (asera 10 m nuult). Paina aiastinj. Paina äitapainikkeita Anna kellopainikelta oikeakelonaikapainamala kahdesti Kaksospsle aikapainikketa (kalso kohla 4) kellopainiketlä kerran. vikklmaflala kelonaika r K!. ha ual aseltaa kelonajan uude een, losla kohdal 1_3. Ke lo pysyy okeassa ajassa nin kauan ku n ulnion kylkelly sähkövrtaan K.ro on 24 runnin kello, sis kello kaks illäpäivälä merkilään Ku. aselat ke loa, 10 minuutin pa n kkee la aselelaan lunnil, I minuul n painikkeela äsetelaan liymmenel m nuul t ia 10 seklnnin palnikkeella yhdet mrntutil limä iäresle mä lukitsee ka kkisäätimel, estaen lunin käy1ön. Uln n ovivo daan kuilenkin avata ja, kea Lapsilukko vodaan aklvolda kaksois pisleen la keloajan näkyessä näytössä. ii -"N Sulatusleho on 270 wattia. A*ivointi:.*S ".*,*, Gffi5 : Paina aloituspainiketta kolme kertaa. Kelonaika häviää näyt6stä. Aika sälyy ruleniin murstrssa Naylössa nälyy Päina pysäyrysjperuutuspainike a kolme kertaa. Kelonaka imeslyy uudeleen när4 kääntämälä nappu aa.. Säadä suatusaka kääntämällä nappulaa. Jos uunir ov on jo sulleltu, kypsennys alkaa välitlömäsl Jos kypsennysaka on yht1, käännä napplla ens n 2 minultin kohdale ia säädä silten halutlu a ka. SF-6 SF-7

5 LJsiäluslan on oltavä Dätkallaan ainn uure iäüenäess 3 pa n: llsla Keskt 4 pa nalusla Malala Teho 5 patrral üsla HrldrrrsrDho Korkea 800 Wattia S!/alus 270 Wätlia (kiertävä). Paina lehopainikella. Valilse haluam.sr lcho Mikroaa tokypscnnyksen merkknalo syllvy ja wall luku 600 wartia +1*$-.?...d.1.- d".. +FO, 250 wattia. Valilse kypsennysaaka pankk.lla uunr vodäan ohjelmoidä 99 min!!liksi 90 s klnf ksi nralalal. lcho e medi!m. hau.llllslehol. ia sularuksc le Korkea leho vodran ohlemoida 30 in rullksi,. Paina abiruspainikella. Kypsennrsohjelma alkaa ia.äylö lä nakyy alle la,r ongelma ruoan sulaluksess on se, konka sisäosa saadaan sulate. lfncn kuin Llkopnla alkaa kypsya,, 2/0ii watla l! asetä tatonava aka r i ]lkäa taniän a]an kahdcks.an varheeseer: NN K153/K123:Tästä syysti Panaso.ic suatls on K EFITAVA. Va tse sllaluste Vihjeitä I In!o.n lli Lsela kenola s! atlksen, vrrkka käytläisil a!lomaanrea ohiclme rr i l!l.1a.neltuja odolusäkotd neljään sul.lüs tn neljään odolosvaihoessa ei käyteli va*ka varo palaa Ja lasialusla pyöriiedclrecn Automaansef odotrsalan ansosla sllalus on tasas.mpi, ia jos s! atetlava nräarä on peni, sra vodaaf kayttaä ruoanva nrislukseer het sulatukseen Jauheliha. lihakuuliot, kala iä äyriäiset varoiit,s Uuni toimii aulomaattisesti KORKEALLA teholla, ios kypsennysaika annetaan ilmän lehovalintaa. Monivaiheinen kypsennys Uunissa on kohrivaiheinen muisli, plen voil ohjclmoida kolme cn nsollsla la uunivaihtaa automaatrrs esrr lehoa Toisla yllämainilrr kohdat I ja 2. nuha paina aloiluspanrkella vasla kun kaikkivaihcal on HUOM. Automaaltisen punntls /sllalusohjolmaf painikkeella vo ohrelnroida vn r e.s mmäisessa vaheessa, l.i scl uokä anföksel vodaan kypsenlää i, lrllrömaslr sllä(rksen jalkeen on iaval i I i, 11,1 rsol annokel lanvil kcskcllr täisiksr,, L, ":den se6la vahinläan yksr lunlr ennen I ilhm sta Tamiin o<jotusafn koluessa! nkalluu lasä sestita lanen osa sllaa I r!jos ruokaa e kypscn..li va ttdmesl. r! r,c läirkaappiin. Ai paksla su alell!a,,1 L irude ccn kypsenlanrältä stä ers n. Kosk. nä dcn ulkopntd sllaa fopeasl.itii on irot.lrvr losslarn la ohkoflava penemmiks päloiks N!reed otleeseen s!laluksen aikana. ja pälal on orerrava pois uunisra siri mukaä *un :i! r{r lra kannallaa as.llaä ylösaaßn kään ry rulasef la muovrlilin pialb slen eltä L,i.le feslc.ssaäf. llerkäl la u koneval osat, L.larlrva pcfila lo opao la.lolta ne eval!yfrsyä P e.et Ioiopaat evrtv.hingoita,, Lillouün a,los fe eivijl koskelä ul. n (yltykscl tr brorrcnpa Jr on erolelläva loisisraan mahdolhsnnnrn pian. jolla ne sulaval kälrläalraan rasdisesli. Flasvaisel palal F kä4cr s! aval nllrla osia nopeammin ascla nc pyorväf lasallsiar kesk.lc laisuoiaa ne solon lmppuien on annetlava seslä sualukscn jälkeeri jolla ne sulaval myas keskcta Odolosa k.. vodarn lyhcnlää jos viipaeel erolella^f tosisraan l- sämpyläl ja limpll falka sf-8 SF.9

6 Tämä tominlo on m nurnaiastn. Toim rron akäna eikäytelä m kroaalloencrgraa. fos -- kellopäinikerta k rf an. Ayfyv$w \4aks hia ka on 9llntia.99 -tö-e. Päinaaloituspainikena. Näylö lä näkyylätjettä o eva I I vain mallissa NN-K103 iiw E lrls; \ Tälä vodäan käynää ennen kypsennysohjetma, sen arkana tai sen iätkeen Odotusaian asettaminen: l* 6,t* 6*v6-v6"t *Fb,g. Va itse haluamas. pana ajästin-/ i:i":,fl:;]** kerooankerta Il u,,un",",rn *nrnn,",u*".n asettaminen: foy *fw6^,y,$,, *i :il l*fö,j. Asela hallamasiaka doestyvä "H" ilmoi aa lunnil TLnnil annelaan mnl0ttipäinrkkecl a ia hinultil sek!ntipa n kkeet a. Va ils. hauamas odotusaka ilmeslwä H rlmoiltan tunnil. minuuaipainikkeet,a ß nrnl!til sekunlrpa nrkkeetta. HUO[I: I Jos uonin oviavala.n odolueian tar viivasttsaian aikana, nä/tn,tm.iema aika Flkaa 2 Vivästeltya kaynnislyslä e voiohiehodä ennen aulodraa ohi.tmra. Käann, kypsennyshlan as ntoon E Vain mallissa NN-KI53/K123 fg,, V rrs{r gr laudeho painanrala 1 rüinalus 9r1l 1 (korkea). r)x fallusla qr lr2 (keskr) r t,ir rällsla 9rili3 (malara) i irrrrr Delkkiväro synyy ja grir I Lsreho (1. 2 lai3) meslyy. Säädä girllaueika kiänrämälrir aiäslinnappülao Jos uonm ovi onlo suljerru, kypsennys arkaa vailtdmäsl Jos kypsennysaka on yhr4. kaänfä nappüla ensin 2 min!ulf kohdalela säada s1rn lr3rlrl aik * 6yf-y6"s * F3. Vallse kypsennysaka. m nuln a 90 sck0nl a.. Paina ao llspainik na. Jälellä oleva grllausä ka Asela ruoka gr lile i.eele pyörvijn allstan pää le l(däämalln I ppuva rasva. Ali koskaan pe1ä grilanavia ruok a ala yalä esrlämmiltäa uüniä Grilh roimir varn ovisuljelluna. Onlhloiminloa eiolo mahdollista käyllää oviauki. G. l[o mrnnossa ei käylelä llseimmai ruoal vaativat ka?rnläm slä grllauksen puo essa välissä. Kun käännät ruokaa, avaa uunin.vila poista gril ehne VAFIOVASTI uun hans kkaat kädessa. Kään amissn iälkeen laila rloka lakasn uün in ia sulio ov MäliNN Kl03jatkaa griläämisla kun ovlsüj61aan MaLissa NN K153/K123 on painexava aloitls.appulaa ov n sulkcmisen jälkeen. Uufin nälröla näkyy läjellä oleva grllausa ka. Uunrn oven avaam nen kesken 9rilausla ruoan 1 an la*aslamiseksa on luryallisla. Grilli hehkuu normaalisli välillä lämmiyk*n ajkäna PuMisla uuni aina gillauksen jakeen ennen kypsenrys- la yhd sle mäloim nloä. Va n ma lissa NN Ki03: Grilin käylön jä keen termoslaani saaltaa kylkeylyä po s päällä ylikuumen em sen cslämiseksi. Jos griliä käytelään jarklvasli. uunin ll ee anlaa jäähtyä käyllökenojen väli!ä ascra sen äre animönksräv. **** ot*,fl VABOITUS: Grillitelineen.lla on äina *äyrsüävä pyörivää lasilälltasta. Poisra grili lireline uunista pigmällä lujasri kiinni telinesrä ja lämmönk srävästä astiasta. lkäylä ounihagikkaila. tuo FDislal kuumia 6ia. uunisla o enaess lule lvälltad koskelusla ikkunan ulkoornnan seka oven tar uunn melälllosien känssä erinäin korkeiden lämpötiloien vuoksi, sf-10 sf-1 1

7 Vain mallissa NN-K103. Säädä kypsennysl lan valftanapplla yhcr stelmäasentoon Ll*E (mikroäarto 25oW + 9rll TooW). Vallse teho panamala. Valilse kypsennysaika. yhd ste mäpainikella. Yhd stelmäloim nnon merkkvalo 90 sekuntia syhyy la teho imeslyy näylöle. lvaksim aka on 99 minuultia,t.),.i.. Säädä kypsernysa ka käantamälä ajaslnfappulää. Jos uln n ov on jo sulenu, kypsen.ys a kaa välnömäsli Jos vain mallissa NN-K1 53/K123!g:"Tffffi.TJ:1iXT:iff."ffi:[ 1. Paina a o tuspainikena Yhdislelmato nri.nossa mikroaa ot kypsenläväl rloan nopeastila samalä gril anlaa ruoalle perin teisen vä n ja rapeuden. HUOi].. u,it"r-or \"n rplr yhdisrelma F9Ihdfrr Ald U "d1\rl" dmiimd"pro10 klif uun n nrukana tu evia. Aseta lämmönkestävä asra teineen ale keräämäen tippuva rasva 2 Käträ grllterneltä väin ohleide. mukaai ALA kälrä!!nin manlaa sta ohje maa los kypsennetävä ruokamäärä on ale 200 q aä kypsenna penlä ruokamaä ä yhdistelmäroiminnolla. vaaf kärrä T rll la vain m kroaalo-ohje mia aä oeilä vhdisrelmäroiminnolla valmlsteltavia ruok a ÄLÄ es ämmilä g r I iä yhdisrelmätoiminnossa Kipnöinliävoiesinlyäloswninasetelaanliänpienmääräruokaa,josgrlireneonvauroilunul, ta jös vahirrgossa käylelään melallasliaa K pinöinli näkyy sin senä va ona mikoaatolunissa Jos kipinönlä esintyy pysäytä lln väliltömäsl Jotkin ruoal pnää valmislaa yhdistelnäloiminnolla lman grlilelnenä (esim paislt. qrarinirja piiraal). Ruoka aseletaan ämmö.keslävään eimelalseen asl aan süoraan pyöriväle lewle. ÄLA käy1ä mlovisä mkroaslioila yhdistelmäohjelmissa (e evät ne sovi yhdistelmäohjelmassa kävle1räviksi) Astiolden on kesteltävä ylägril in k!umuus - sopiv a ovat ämmö.keslavät las aslial (esim. Pvrex) ta keraamset aslial ALA käylä omia mela asl oilasi lai -vuok asl silä m kroaälol e väl täl öi. läpäise ruokaa lasaisesli. vain marissann K103 Grl n käyrön jälkeen lermosraalt saanaa kylkeytyä po s päällä ylikllme.e misen eslämlseks Jos qrllä kär4elään jalkuvasti,!ünn luee anlaajääh1yä käyrtökerrojen väl ä vafoltus: Grillirelineen alla on aina käyreltävä pyörivää lasilauräsla. Poisra grilliteline uunista pirämällä luiasri kiinni relineesrä jä lämmönkeslävästä asriasta. Käylä uunihansikkaira, kun poislat kuumia osia. Ruokäa uunisla oleltaessalulee vähtaä kosketusla ikkunan ulkopinnan sekä oven rai uunin merälliosien kanssa erirtäin korkeiden lämpötiloien vuoksi. sf-12 + f-.f,.f, *7 -J l,,lla loiminnolla fuvoit su atlaa oakasleita niden Dainon mukaan. A+t6y + Fö Valilse haluamasi autohäatli I painallus pieni määre 2 painalltusla iso määrä 3 painallusta leipä / kakku Arlomäältisen ohjelman numero rakyy näylö lä. ALlomaan sen,)hlelman ja s!latuksen mcrkk räbkeaa: Kalso sulalusohleet svuta SF 9. vrlilse haluamasi luokkä. onaalllse. ohjelman,," ^ {i)na tokypsennyksen la,r rkivalol syltyvät,la,! rra. numero rmesryy. asela paino. Säädä painoa päinonvalinlapainikkeillä. sekoinaa tai käänrää I lli, to minno la ruoka voidaan kypseniää painon mukaan. Paino on anneltava grammo na A.; phvil, kyllykset ( g). Käänntsekota. kun kluel lsol ihanpa at, paistit, kokonasel kanal. isot kaanpa!ä1 Käännä. kln kluet frerkk aänen Le väl (kokonaiset laivipa o dul)ja kaklt Tälä ohlemaa el vo da kayltaä kermakakkulen ja klorulellulen kakkller suatrkseen. Käännä, kun kruel me&käänen. 6y6v painoä painonvalinra- +Fg SF-13

8 NN-K153/K123 Ohjelma #t 2 painällusla PAKASTETUT GRATIN ohie l Pakasrepizzn (El ruoreen) uudellenlämmirys ia ruskisrus. Poisla ka kk pakkausmaler aal t ja aseta p zzd rtia b äsievyn peäle Kypsennelyn, pakasierun 9ratiinin uudelleenlämmirys sekä pinnan ruskistus ja räpeutus- Tämä ohie ma sopi pakaslelu e asagrele, canne loni e, per!nalle kuotrulell lle ruo le jä paslavuo le Posla ka kk pakkausmateriaal t la aseta pakagenu gral n!lammonkesläväan ästiään rililäl e K: I/ ks LUnie liäynnsly? Uunn kiiytlö ailre!ttäa häir dilä fv väsläa.olliniessa Vr Tark sla selraavat kohdal.lös uln cikaynnisry: 1 Onko uln k!,lke1ly pislofasiaä. oikealä lavalla? rtrota verkkojohdon pislo(e pslorasasta odota 10 sek!.liaia kylke silten verkkolohto uude leen. 2 Tarklsta kalkaisin ja s! ake Päina kalkaisinla Ir v. h da sulakc,los se on pa anul. 3 Jos katkasn taisuake or krnnossa kytkelokn toinen ale kyseseen prslorasaä. Jos lämij loinen a e lomi ulnssa on lodennäkö sesti lokin vika Eleilämä loncnkaan iate loimi, vka on prs lorasassa.ota yhleys valtlulelluu. huolloi ikkeesee. jos!unissn on jokr vika. M krouunin käytfi a kana säallaa ilmeta lonkin vcran ha rö ta Nämä hä riöl ovat samankataisia kuin pienten atleden. kulef m xeil. pölyrimurl, h uslenku vaajal,lre. aiheullamat Se e tarkola e1lä!!n ssa oisivikaa PAKASTETUT BFOILEFINPALAT.dur" f, E-, TUOBEIDEN KIEN KUUII,IENTAIMINEN 2 painallusla VIHANNESTEN KYPSENTAII.!INEN d,,". fl 6-, 3 painallusta q t+1.::t I : q Tuoreiden broileripalojen kypsennys. Esimerkiksi r.täpa ä1. respalal, kovel ]a kop respaat Ascta ammdnkcstavaan astiaan rl älle laslevyn pääle. Kaänna. kln kluet merkk ääfen. Fuoka-annoksien ia harikkoruokien uüdelleenlämmitys. Fllok e. on ollava kypsenneltylä Rrok en lulcc olr l.äkaappiky mia (rr 15 C) Seko ta ku. kuuet aä. merkn Anna seistä kypsennyksen la kcen multaman m ruuln alrn Vamisla ennen larlolla, etlä tuoka on kuuma. lsola kaa- tai hapaota ohüessa kasl kkeessa sisällävää ruokaa loudltaan ehkä kypsen Raakojen vihannesren kyps nnys. Asela kypsennysla varten valm sle!l vhannekset sop vankokoseen äsl aan Lisaa 1 tuokalls kal nen vettä / 100 q vihann ksa Peila kanne a laikelmu a, joho. oel pisrelyl muutaman reär. Kääfnä / sekoila, kun kulel Kalän kypsennys. Aseta kaa sop vankoko seen astiaan la lsää 30 mlvefd Peilä kafne a la kemu a. ioho. oel psle vt muula Ulfia e vo ohjelmo dä M ks uunirr vaaslus on h m pülra taa vali a ammintä voiko tava isla uu.im tlara lrlnsla kru u! hursevia ja YIIDISTELMA-kaytön aikana [4 r;la rimir äanet johtlval? Uunion sllnnitelu sle. ella se e hyväksy va.rin anreltla ohjclmaa Esimerkiksl mal 1 NN K153/K123 eivat hyväksy nellatlä vaihella Jos kypsenläm ne. tapahlu! jolakin ml! la leho a ku n 300 W (läysileho) lln loutlu lomimaar laksossa penempief teho jen saavultamiseksl. Valaslus frnnmenee la k!u uu n.psarrrave :län ä rln n kiiyd ssälaksoltan. Lämmin imalohluu uunillassa olevan kypsyvän ruuan säleieniäslä kuumludesta Tiimä lämm n ima poislll ulnrn lluetlsalkkojen kallla Inrä e ssa a m kroaatola. ulnn tuu etusarkkoja e saa pe llää kypsen.yksen aikana Aino:staan s loin (!n wna käytelään GRILL kypsennykse e Jossäkn lämpömtlareissa käytexy melalivo a hertlaa kp inöinlä eikä n ilä pida käyhäij M KROAALTO-la YttD STELIMA Aänet johluval silä kun!!n aulomaatlrsesl vaifrlaa l/ lkroaalto-energ a ta GFILL lehole yhdislelrnäasetlsta varten Täma on a va. normaa a KYPSENTAMINEN SF-14 SF-15

9 1 Katkase vina uunsla ennen puhdslamsla. 2 Pidä uunin sisäpinnat, ovilirvislel ja ritis leall,eel puhlaina. JG uunin seiniin, liivisl isiin ja tivsteallesin roiskuü laival!u neslettä, pyyh ne puhtaiksi koslealla iina a. Käylä mi toa puhdisllsainelta, jos ne oval hyvin likaisia. Emme hankaavien puhdislli saineiden käyttöä, ÄLA KAYTA MYYNNISSA OLEVIA UUNIN PUHDLSTUSA NE TA. 3. Plhdlsta uunin ulkoprnnat kosteala liinala Estriveden valuminen tuol lusaukkoihin uunn sisäisren osien vahingoinumi*n eslämiselsi. 4. Jos säätöpaneeli I kaantlu. puhdrsla se pehmeälä, kuivala li.aila Alä käylä karheila lai hmkaavia puhdisrßdeita sriäkjpaneelin puhdisrämiseen Puhdistaes$si sääröpaneela, jätä uunin ov äuki estäeksesi uunia käynnisiymästä vahngossa Nolaa numerotau u puhdistuksen jälkeen painamalla SEIS/PEFiU- UTUS näppäinrä tai kääntaimällä ajasrin pehmea ä iinala, Talaisla saaltaa synlyä los mikrollnia käytetiän eriltäin koslerssa olosühreissa, eid lämä mi$ään bpauks ssa larkoila, ena uuni olisiviallinen 6. Poisla lasi.en alusaütanen siloin tälö n plhdlslusla varien. Pese se lämpimälä saippuavedellä tai aslianpesukoneessa 7 PyÖrva renqas jd lunn sisällan pohja on puhd sletlava säännöllsesi y imääräislef käynl äänien välltämiseksr Käytä puhds lamiseen mietoa puhdistusarneltä ja kuumaa vellä Pyyhi lopulsivielä kuivalla liinalla Pyör vä rengäs vo daan peslä m edolla sa p- pusvederä Poislelluasi pyörivär fenkaan llnitilasrä, mulsla alentaa se lakalsln L Käytlä ssasi GFIILL - tai YHDISTELMA toiminloa,lo stak n ruuisla roskuu väislämältä rasvaä LUnn sen in. E elluna silo n lälöin puhdisleta, se voi synr/taii savua" käytön 5. Jos höyryä kerääntyy uln n oven sisäpuolele talukoploe e oven ympä le pyyhr se pois L Ainoaslaan vat!utetrn hlololeknkon on lrvaiisla huoiaa la korjaia uunia 230 V, 50 Hz Grll a84 G) x 357 (S) x 282 (K) mm 32s {L) x 330 (S) 8O0 w {rec-60705) 13.6 tg Kaikki oikeudet pidätstään. sf-t6

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC NN-SD271S http://fi.yourpdfguides.com/dref/5415029

Käyttöoppaasi. PANASONIC NN-SD271S http://fi.yourpdfguides.com/dref/5415029 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 242 14.09.2015 Kaupunginhallitus 251 28.09.2015 Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 14.09.2015

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Suomi. lihamylly. makkaran valmistuslaite. lihamyllyn kokoaminen. makkkaran valmistuslaitteen käyttö. lihamyllyn käyttö

Suomi. lihamylly. makkaran valmistuslaite. lihamyllyn kokoaminen. makkkaran valmistuslaitteen käyttö. lihamyllyn käyttö A950 i h g j f d e a b c k l m 11 10 n o 13 12 16 14 15 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen ensimmäistä käyttökertaa Pese osat: katso kohdasta 'perushuolto'.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG C100C http://fi.yourpdfguides.com/dref/785584

Käyttöoppaasi. SAMSUNG C100C http://fi.yourpdfguides.com/dref/785584 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG MW102W-S

Käyttöoppaasi. SAMSUNG MW102W-S Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG MW102W-S. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG MW102W-S käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP R982STWE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5588352

Käyttöoppaasi. SHARP R982STWE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5588352 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisan näytöskeittiössä olevissa Whirlpoolin kodinkoneissa yhdistyvät huippuluokan teknologia ja energiatehokkuus, joilla minimoidaan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Foodmax VS2650 Professional tyhjiöpakkaaja käyttöohjeet

Foodmax VS2650 Professional tyhjiöpakkaaja käyttöohjeet Foodmax VS2650 Professional tyhjiöpakkaaja käyttöohjeet Foodmax VS 2650 Professional Tyhjiöpakkaaja - laite soveltuu myös useiden muiden kuin Foodmax pussien ja rullatavaran käyttöön - tämä laite vastaa

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC NN-CD550W http://fi.yourpdfguides.com/dref/5390663

Käyttöoppaasi. PANASONIC NN-CD550W http://fi.yourpdfguides.com/dref/5390663 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC NNCD575M http://fi.yourpdfguides.com/dref/5811613

Käyttöoppaasi. PANASONIC NNCD575M http://fi.yourpdfguides.com/dref/5811613 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS KOKKIKURSSI 23.3.2006 Klo 17:00

SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS KOKKIKURSSI 23.3.2006 Klo 17:00 SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS KOKKIKURSSI 23.3.2006 Klo 17:00 Ressun Peruskoulu, Lapinlahdenkatu 10 Kurssin vetäjä : Sirkku Sakane 1. Temaki-sushi (käsin käärityt sushit) / 手 巻 きずし (4~6:lle hengelle)

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Foodmax VS5500 vakuumikone käyttöohjeet

Foodmax VS5500 vakuumikone käyttöohjeet Foodmax VS5500 vakuumikone käyttöohjeet 1 Foodmax VS 5500 Vakuumikone - kone soveltuu myös useiden muiden kuin Foodmax pussien ja rullatavaran käyttöön - tämä laite vastaa IEC standardia, 220-240V 50/60Hz

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON

ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON TEKNISET TIEDOT 17L Virrankulutus: Teho: Grillikuumennin Toimintataajuus: Ulkomitat: Uunin sisämitat: Paino: 220-240V~50Hz,1080W 700W 1000W 2,450MHz 592mm(L) X 350mm(S) X 390mm(K) 320mm(L) X 288mm(S) X

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN.

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. GRANDE GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. TURVALLISUUSOHJEET! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! Kun käytät

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta Menu Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat Valkosuklaa-karpalo pannacotta 8 Savuporopiirakka Pohja: 150 g pehmeää margariinia 1½ dl kaurahiutaleita 2½ dl vehnäjauhoja 1 dl juustoraastetta

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot