4 Aa silota uunia lähe e sähkö ta kaasuiexä. 5. Uunin jalkojä e saa poislaa. 6 Uunion tarkolellu ainoaslaan koltälolskäyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Aa silota uunia lähe e sähkö ta kaasuiexä. 5. Uunin jalkojä e saa poislaa. 6 Uunion tarkolellu ainoaslaan koltälolskäyt"

Transkriptio

1 rrrkisla mikroaaltouuni., uunipakkaukseslaan Posta kakk I r\ki üsmäler äalit ia Larksla, eltä ülnie oe,rr.lavalla valrotlnut (eikohuja urkussa tr!!ala ulnssa ja Luukun saranat ovar ehjä1) r,,lraväilsel vähinkola, imo ta asiasla vält, sl jäleenmyyjäles. Valrioilunltta m kroaal Lr r r a eisaa onaa kär4tdön I A lkeää: TUFVALL SUUDEN TAKAAMISEKS \I AITE MAADOITETTAVA ASIANMUKAISES i, vdaahde eiol maadoiletlu, asakkaar i.vr suus ön väihlaa mikroäallollnä varten L rrkasesl maadoitenu pistorasa. I fllee.luee vaslata uunin aryokivessä. rrlra aryoa. Joslännile on ko*eamp kuin!!,,,r maniltl, seuraukse.a voiola lulpäo lai 1,,rla uunitasaiselle ja vakaa le a Lsla le, r\ L.n yli85 cm korkeudela attlasta r1 lln ö. asennellü paikalee.. sen iyll(entä ve*kov msla lu ee lapahlou he!,r trollamala sähkölohlo pistorasiasla tai v rkvtkinla käänlämä ä. r^ idukaisen lominnan varmislam seksi r.r \r r. enir imankieno ulnin ympäalä on rirli l laa uu.in y äp!o elle 15 cm,laäkse r1) cm lo se e sivlile s cm la toiselle yli l,,s uunin loinen kylki aseletaan seinää v.rslef.losen kyljen taiyläploen on olla 4 Aa silota uunia lähe e sähkö ta kaasuiexä. 5. Uunin jalkojä e saa poislaa 6 Uunion tarkolellu ainoaslaan koltälolskäyt tdijn Aä käylä ulna u kona. 7 Vätä käytlämästa uunia kosleissa olosuhles- I Vinajohto e saa koskellaa uln in. Pidälohlo eri ään kuumsla pinnosla..lohlo e saa roikkuä poyclan ta työlason rerran yl. Alä Lpola sähkdjohtoä, pislokella ta ilse olna I Alä1Lk uunin pääläla lakana olevia masloinl aukkola Jos rlmastoinlaukol ovattlkossa tominnan aikanä. uln säallaa y kulmen lua. Y kuumenem stapa!ßsessa uunin varo rarte keskeynääbim nnan, ja Lun käynnislrry!!dereen vasla sen jäähdlilyä. VABOITUS Tärkeitä turuallisuusohieila 1. LuLkun tiivisteella l ivisteilä ympäröivär al!eel pyyhitaän koslealla lrna la Tarkista. eltä lukun tivisleet ja ympäröväl alueet evät o e vah ngoiltlneet Jos havalset va!rioila, ää käytä ü!n a en.en valmisläiän vallu!11aman huo toteknikon s!oriltamaa kof 2 Aäyrtä isekolata LUkkLä, käytlöpaneelin koleloa.lunalukiluskylk m ä ta milaä. mlüla uunin osaa Alä irrota!unin mikroaaloener gale atislumselta suolaavaa ulkopanee a. KoÜaLkset saä slonltaa van asiantuteva 5 6. Arä käytä railerta, Jos sen sähköjohto TA P STOTULPPAon vrailnen jos ulf e toimi k!nnolalaiios se o. valroitlnul la pudo. nut Ulrln huolon ja kora0ksen suorl tam seen iillyy vaarat anle ta eikä n 1ä sen vloks säa lehdä krkaar muu kuin va mistalan valtlüt13ma huo toteknikko Jos sähköjohto on vaurioilunlt. anna valm s talan, valm slalan huotoedustalan laivaslaa van pätevän henkidn vahtaa se,lolta vaaratilanle ta e pääse syntymään Lapset saaval käynää uunia lman vavontaa vain.los helle on neuvoltu tarkasti, ku nka Lunia käylelään 1!ruallisesti,la he ymmänäväl whee iseslä käylösta aiheltuvät vääräl Nesleibla ruokaa e saa lämm näa slljeluissa astroissä fälahdysvaaran vuoksi. sf-1

2 ikroaaltouunin käyrtö 1 Alä käytä uunia mulhun larkoillksecn kuin ruuan vamislamiscc. Täma lln on suu. nilellu erlyisesl tuuan kuumenlamsta lai kypscnläm sla vanef. Ald kaylr:r tatä uuna kem kaalen laimlidon luollelde. kllmen 2 Tarkrsta ennen käyrtöä, ctlä kiiyltämas asli ausäi dl oval sopva m kro-ulr käyttda 3 Aa käylä lätä m kroulfia sanomalehtien. vaalleiden lai muun nalenaaln küiv aamrseen. Ne vov.t syltya lülen a Jos et k?iylä lunia, älä särlytd srinä muila eslneitä klin uunin laryrkkeld värotoimena s le,los lln vah ngossa kaynfislelääf LaleXa eisaa käynä, MIKFOAALTO la YHD STELMAUUNINA ELLE UUN]SSA OLE RUOKAA Ulf saall0a rrruussa tapaukscssa 6 Jos uunissa synyy tuli. pä ma pysaylvsuae pä nla. käännn aiastln noli elälata uun!!vt kli!!]. veda llnn ]ohro rr psrorasiasla iäi kalkaise v na oltamala sü ake pois I Kolelon ulkopinnar, trnrlellrsaukol ja uunin ovi kulmenevat YHDISTELMA ta GRILL! k-ytds*]. lolen noudala varov.is!uita avates säsija sukcssas ovef la allaessas ta po slaessasi ruuan ja latoikkeel!lnsla 2 Ulntian yläosassa o. kaks kvansigril vas tusla Uunin pfral ovdl rrlläin kurmia YHDiSIELMA l: GR llllodinnro. käyton läkeef Varo. eltel koskd.!unin sisällä oe via k!umennlseemenllcili Hoom Uun latuikkeel ovat ertä n ku!rn a kypsenfcltyäsi tuokaa na la loim nnolla 3 Uunin koskelellavat osil kuümeneval erinäin päljon kaylön ai*ana Pidä lnpsd poissa dikrouunin Ithenyaillä Ola yhleys nyyjalirkkeeseen uunin sisällä olevan ahpun varhloa vanen. U!niiom tslaän vatustelluna larukeva ikormalä. Noüda1ä aina taruikkeden käytlöä varten ann l- Lasinen alusläulanen 1 Ala kay,1ä!unia slen, eltä läsinen alusa!ianei o. prikoileen iman pyörvää ä usr ngas- 2 Alä koskaan kaylä muun kuin ernyiseslr lälä lailetla vancn larkoitelun tyyppislä lasista 3 Jos lasren alusauladen on hyvn kuuma, anna scn jöählyä ennen puhdislamsla lai Lasnef ä uslallafen pyslyy pyörimään 5. Jos asisolc r!saulaselle aselell! tuoka lai kypsennysasla koskellaa!!nn seiflirr sren. dta a uslaulane. lakkaa pyörmäsla. a!sla!- tancn. kaa aulomaaltrsesl pyöra vas takkaisee. suunlaan. Tämä on aiva. nor 6 Ala kypsennä ruoka suoraan tasisellä alus. 1 Plhdsla pyonvä renoasla uln n alla-prnla saanndll scsl uokaiäxeiden kerääntymiscn 2 Pyörvää rengasla or aifa kaytenävä yhdessä rs scn al!sla!tasen ka.ssa 1 Melalite netlä kaylelään picnten ruok.fraari f ruskrstadriseksi ia kluman ilnad kdnimscn parantannsksi 2 Alä aseta nilään mcralliastaaa metalile lineeseen käy aessäsi uunia ytdessä YHDISTELMA la MIKROAALTo kaytdn 3 Alä käylä nrelalile netta pekästään TT4IKROAALTO tö n!.nolla. (ypsennysaika r ppu! cri tckiioislä, k!le. liimpötila, rluan määrä la kypsennysastan. Aoila penimmällä kypsonnysajalla eslääk ;esi ylikypsyrn scn E e nroka ole r llävästi kvpsyntttä. vot kypseniää slä hieman Jos suositelut kyps nnysaiat yliletään, ruoka pilaanluu ja saattaa äärimmäislapauksissa syllyä lule n ia vahingoinaa, ) Pienel ruokamääräl. lrenel ruokamääräl lai tuual,idcn koslcusprlo suus on t,1rri, saallavat palaa. ku vua r risyllya tuleen. ps rypsennystälatkclaan an 1) rküän Jos maleraalruun n L inllä sattuis syllymään, pdä n iin ov sulettuna ja kola ver rrokc p sroras asg r a\l\. r\ (onaisia liovaksi kerlelviä kananmunia klrorissaan olelra kananmün6 er saa irninää mikroaallouunissa, koska nc! rvar Ejählaä Hnrnilyl cn lälkeen rl rl.rikien pisräminen kuoreen. 1r,kin joissa on cfrtii klori kulcr l rrai, m!.ankehua sel la makkarat, on r, r.rlävä re kä ennen kypsentam sta,i k,oaalouunissa rälältäm sen 1..Vr;i halärnpömitlara kypsen.ysasteen rr,rlam seksi paahlopaislisla, ja siip kar vasta olettuasi ruuan pois uünisla. Alä I r vr,l lavallisla lihalänpömrllana käyl...irsi MIKFIOAALTO. lai YHDISTELMA r,r. koska se voi synnylläa kipinöintiä... rtrirnraessasi nesteilä. kulen esim., )ra kastikke la la juonia m k.ouun ssa,, r.vo kuumela kiehurnispsl-aen yli, I lüjaslavaa kup misia. Tämä lohtaa r rn nesieen äkillsoon y kiehumiseen. rr r:rscuraavar lo mcnplael länrän a) Vallä käyllämästä kapeäkaulaisia suorasrvu sa sä lötä b) Ää kuurn nna liikaa. c) Sekola ncsio cinen säilön asellamisla mikrouuniin. Sekola uldelleen puo välissä d) Anna ncsleen lasaanlla L-rrnrssa hetken aikaa kypsennyksen iä keen. SekoLla lude een ennen kuin varovasl poistal. Jos küumennal ruokaa muovi- lar papcn asliassa. larkista ooni vähän väliä, koska lämän ryyppßel aslial syllyväl helposli. Ala käj,tä kieräiyspapdrltuotleita (esim keittiöpapcd) ellai paper luol leessä ole ma n ftaa, että sitä voidaan lurvallisesl käylläa #1 $ K eft älyspaporit!o!teer saalla val sisä lää epäp! hlauks a, iolka ailr uttavat k pnöinla ja4ailulipalon. PoLsla metalisel kreftesileel paahtopussersla ennen plssien sijoitamista uunin. 8) Keiuiövälineei. Alä kuumenna sülteituja purkkeja lar pullola. koska ne voival räjärrläa.. Mcra krislclsia säiliöilä la aslolae pdä käyrlää rnlkrou!nrkypsentämisessä. s ä ne aiheultavai kip nöiniiä.. Jos käylät a uniin Io iota, lihapi kkejä lai mu!n aisia metalliratu kkeita.läta vähinlään 2 cm tlaa niiden,!!nin seinien ja oven vä c k plnöinn n estamiseks. 9) Syöllöpulloulaslenruokapurkit. Poisla yläosa. iulliiai kansi syöitopulloisla rai lasrenruokapulkeisla ennen asellamisla. Sckola syollöpullojen ja lastenruoka-. Tarksta ämpötila ennen ta4oilua palovamdiolcn csiäm seksi. H sf-2 SF3

3 NN-K103 Pa!äs$nis NN-K153/K123 Panasonic nl..: Isl J t1l Oven kahva Avaa ov vctämälla kahvaa. Jos avaal oven kypsennyksen alkana, kypsennvs keskevlyy, mutta lehdyl aselukscl laaväl vo maan. N,la eissa NN-K153/K123 kvpsennvs jalk!!, krn ov suljcla:rn ja painelaan aloituspainiketia.,4a eissa NN Kl03 kj/psl?nnys i.rk!r h{rli krf ovi sulietaan [2] Uunin ikkuna [3] Oven lurvalukkolaile [4] Uunin vetoluukku [5] Säälötaulu [5] Lasinen pyörintäaluslä [7] Pyörivä kannatinrengas [8] Tuuletusaukot I9l Bitirä r.! Kypsennystilanvalinra 11,r Yhdislelmäasetus I,,ippausääni VAIN mallissa NN K153/K123:.L r t)a niketta koskeletaan o ke n, klu L, l)iippaus. Jos paif kolla kosketer,i. e ka p ippausta kuu u laiteeioe ri.,ksynyt / voinut hyväksyä asetusta LrL rr t)i ppaa v is ketaa aina ohlelnran (4) Yhdisrelmäpainike (6) Painoautomaahiyhdislermäohjermar (7) Painoaulomaaniohielmat (8) Painoaulomaani-/sulalusohielman {9) Ajaslinrkellopainike {1 0) Painonvalinrapainikkeel {1 1 ) Pysäytystperuuruspainike: Ennen kypsennystä: yks pana!s po staa asetlkset Kypsennyksen aikana: yksr pa.alls Fysäyt1ää vaia kas.sr kypsennysohtenran. To nen panalüs perl ultaa kaikk asctuksdl. niyrtöön SF-4 SF5

4 Teho 800 Wattia 600 Wattia 440 Wattia Kypsennys 100 Wattia HUOtI/t,. val[se sopiva teho kääntämällä nappu aa 1. Mikäii ha ual tarkaslaa ruoan I lan kypsennyksen aika.a, aväa vain lunin ov. Uln pysäyltää allomaattisesti kypsennyksen. Kun haoallalkaa kypsennyslä, sulle ov 2 KLn haluat lopettaa kypsennyksen. kaänna ajast n NOLLA as ntoon. Voil säätää kypsennysakaa milo n tahansa kypsennyksen ollessa käynnissä kääntämä lä alaslinnappu aa. 3. KLn olel poislanut kypsennetyn ruoan uln sta,larkasta, enä alasl n on asennossa 0 4 Lasialustan on otava paikalaan aina!!na käytetläessä :1 N :" käänlämä lä rappuiaa. Jos urn i ovio. jo sujellu, kypsennys alkaa väiiltdmasl Jos kypsennysaika on lyhyl, käännä rappula ensin 2 minuul n kohdale ja säädä 1 ola.do i 1dy loor..vlror I d-lld l l"p 88:88 esim. klo ll.25. Paina yksiloisla kenaa f.; + &s*& "--+ P"nd h"k5 kedd- (asera 10 m nuult). Paina aiastinj. Paina äitapainikkeita Anna kellopainikelta oikeakelonaikapainamala kahdesti Kaksospsle aikapainikketa (kalso kohla 4) kellopainiketlä kerran. vikklmaflala kelonaika r K!. ha ual aseltaa kelonajan uude een, losla kohdal 1_3. Ke lo pysyy okeassa ajassa nin kauan ku n ulnion kylkelly sähkövrtaan K.ro on 24 runnin kello, sis kello kaks illäpäivälä merkilään Ku. aselat ke loa, 10 minuutin pa n kkee la aselelaan lunnil, I minuul n painikkeela äsetelaan liymmenel m nuul t ia 10 seklnnin palnikkeella yhdet mrntutil limä iäresle mä lukitsee ka kkisäätimel, estaen lunin käy1ön. Uln n ovivo daan kuilenkin avata ja, kea Lapsilukko vodaan aklvolda kaksois pisleen la keloajan näkyessä näytössä. ii -"N Sulatusleho on 270 wattia. A*ivointi:.*S ".*,*, Gffi5 : Paina aloituspainiketta kolme kertaa. Kelonaika häviää näyt6stä. Aika sälyy ruleniin murstrssa Naylössa nälyy Päina pysäyrysjperuutuspainike a kolme kertaa. Kelonaka imeslyy uudeleen när4 kääntämälä nappu aa.. Säadä suatusaka kääntämällä nappulaa. Jos uunir ov on jo sulleltu, kypsennys alkaa välitlömäsl Jos kypsennysaka on yht1, käännä napplla ens n 2 minultin kohdale ia säädä silten halutlu a ka. SF-6 SF-7

5 LJsiäluslan on oltavä Dätkallaan ainn uure iäüenäess 3 pa n: llsla Keskt 4 pa nalusla Malala Teho 5 patrral üsla HrldrrrsrDho Korkea 800 Wattia S!/alus 270 Wätlia (kiertävä). Paina lehopainikella. Valilse haluam.sr lcho Mikroaa tokypscnnyksen merkknalo syllvy ja wall luku 600 wartia +1*$-.?...d.1.- d".. +FO, 250 wattia. Valilse kypsennysaaka pankk.lla uunr vodäan ohjelmoidä 99 min!!liksi 90 s klnf ksi nralalal. lcho e medi!m. hau.llllslehol. ia sularuksc le Korkea leho vodran ohlemoida 30 in rullksi,. Paina abiruspainikella. Kypsennrsohjelma alkaa ia.äylö lä nakyy alle la,r ongelma ruoan sulaluksess on se, konka sisäosa saadaan sulate. lfncn kuin Llkopnla alkaa kypsya,, 2/0ii watla l! asetä tatonava aka r i ]lkäa taniän a]an kahdcks.an varheeseer: NN K153/K123:Tästä syysti Panaso.ic suatls on K EFITAVA. Va tse sllaluste Vihjeitä I In!o.n lli Lsela kenola s! atlksen, vrrkka käytläisil a!lomaanrea ohiclme rr i l!l.1a.neltuja odolusäkotd neljään sul.lüs tn neljään odolosvaihoessa ei käyteli va*ka varo palaa Ja lasialusla pyöriiedclrecn Automaansef odotrsalan ansosla sllalus on tasas.mpi, ia jos s! atetlava nräarä on peni, sra vodaaf kayttaä ruoanva nrislukseer het sulatukseen Jauheliha. lihakuuliot, kala iä äyriäiset varoiit,s Uuni toimii aulomaattisesti KORKEALLA teholla, ios kypsennysaika annetaan ilmän lehovalintaa. Monivaiheinen kypsennys Uunissa on kohrivaiheinen muisli, plen voil ohjclmoida kolme cn nsollsla la uunivaihtaa automaatrrs esrr lehoa Toisla yllämainilrr kohdat I ja 2. nuha paina aloiluspanrkella vasla kun kaikkivaihcal on HUOM. Automaaltisen punntls /sllalusohjolmaf painikkeella vo ohrelnroida vn r e.s mmäisessa vaheessa, l.i scl uokä anföksel vodaan kypsenlää i, lrllrömaslr sllä(rksen jalkeen on iaval i I i, 11,1 rsol annokel lanvil kcskcllr täisiksr,, L, ":den se6la vahinläan yksr lunlr ennen I ilhm sta Tamiin o<jotusafn koluessa! nkalluu lasä sestita lanen osa sllaa I r!jos ruokaa e kypscn..li va ttdmesl. r! r,c läirkaappiin. Ai paksla su alell!a,,1 L irude ccn kypsenlanrältä stä ers n. Kosk. nä dcn ulkopntd sllaa fopeasl.itii on irot.lrvr losslarn la ohkoflava penemmiks päloiks N!reed otleeseen s!laluksen aikana. ja pälal on orerrava pois uunisra siri mukaä *un :i! r{r lra kannallaa as.llaä ylösaaßn kään ry rulasef la muovrlilin pialb slen eltä L,i.le feslc.ssaäf. llerkäl la u koneval osat, L.larlrva pcfila lo opao la.lolta ne eval!yfrsyä P e.et Ioiopaat evrtv.hingoita,, Lillouün a,los fe eivijl koskelä ul. n (yltykscl tr brorrcnpa Jr on erolelläva loisisraan mahdolhsnnnrn pian. jolla ne sulaval kälrläalraan rasdisesli. Flasvaisel palal F kä4cr s! aval nllrla osia nopeammin ascla nc pyorväf lasallsiar kesk.lc laisuoiaa ne solon lmppuien on annetlava seslä sualukscn jälkeeri jolla ne sulaval myas keskcta Odolosa k.. vodarn lyhcnlää jos viipaeel erolella^f tosisraan l- sämpyläl ja limpll falka sf-8 SF.9

6 Tämä tominlo on m nurnaiastn. Toim rron akäna eikäytelä m kroaalloencrgraa. fos -- kellopäinikerta k rf an. Ayfyv$w \4aks hia ka on 9llntia.99 -tö-e. Päinaaloituspainikena. Näylö lä näkyylätjettä o eva I I vain mallissa NN-K103 iiw E lrls; \ Tälä vodäan käynää ennen kypsennysohjetma, sen arkana tai sen iätkeen Odotusaian asettaminen: l* 6,t* 6*v6-v6"t *Fb,g. Va itse haluamas. pana ajästin-/ i:i":,fl:;]** kerooankerta Il u,,un",",rn *nrnn,",u*".n asettaminen: foy *fw6^,y,$,, *i :il l*fö,j. Asela hallamasiaka doestyvä "H" ilmoi aa lunnil TLnnil annelaan mnl0ttipäinrkkecl a ia hinultil sek!ntipa n kkeet a. Va ils. hauamas odotusaka ilmeslwä H rlmoiltan tunnil. minuuaipainikkeet,a ß nrnl!til sekunlrpa nrkkeetta. HUO[I: I Jos uonin oviavala.n odolueian tar viivasttsaian aikana, nä/tn,tm.iema aika Flkaa 2 Vivästeltya kaynnislyslä e voiohiehodä ennen aulodraa ohi.tmra. Käann, kypsennyshlan as ntoon E Vain mallissa NN-KI53/K123 fg,, V rrs{r gr laudeho painanrala 1 rüinalus 9r1l 1 (korkea). r)x fallusla qr lr2 (keskr) r t,ir rällsla 9rili3 (malara) i irrrrr Delkkiväro synyy ja grir I Lsreho (1. 2 lai3) meslyy. Säädä girllaueika kiänrämälrir aiäslinnappülao Jos uonm ovi onlo suljerru, kypsennys arkaa vailtdmäsl Jos kypsennysaka on yhr4. kaänfä nappüla ensin 2 min!ulf kohdalela säada s1rn lr3rlrl aik * 6yf-y6"s * F3. Vallse kypsennysaka. m nuln a 90 sck0nl a.. Paina ao llspainik na. Jälellä oleva grllausä ka Asela ruoka gr lile i.eele pyörvijn allstan pää le l(däämalln I ppuva rasva. Ali koskaan pe1ä grilanavia ruok a ala yalä esrlämmiltäa uüniä Grilh roimir varn ovisuljelluna. Onlhloiminloa eiolo mahdollista käyllää oviauki. G. l[o mrnnossa ei käylelä llseimmai ruoal vaativat ka?rnläm slä grllauksen puo essa välissä. Kun käännät ruokaa, avaa uunin.vila poista gril ehne VAFIOVASTI uun hans kkaat kädessa. Kään amissn iälkeen laila rloka lakasn uün in ia sulio ov MäliNN Kl03jatkaa griläämisla kun ovlsüj61aan MaLissa NN K153/K123 on painexava aloitls.appulaa ov n sulkcmisen jälkeen. Uufin nälröla näkyy läjellä oleva grllausa ka. Uunrn oven avaam nen kesken 9rilausla ruoan 1 an la*aslamiseksa on luryallisla. Grilli hehkuu normaalisli välillä lämmiyk*n ajkäna PuMisla uuni aina gillauksen jakeen ennen kypsenrys- la yhd sle mäloim nloä. Va n ma lissa NN Ki03: Grilin käylön jä keen termoslaani saaltaa kylkeylyä po s päällä ylikuumen em sen cslämiseksi. Jos griliä käytelään jarklvasli. uunin ll ee anlaa jäähtyä käyllökenojen väli!ä ascra sen äre animönksräv. **** ot*,fl VABOITUS: Grillitelineen.lla on äina *äyrsüävä pyörivää lasilälltasta. Poisra grili lireline uunista pigmällä lujasri kiinni telinesrä ja lämmönk srävästä astiasta. lkäylä ounihagikkaila. tuo FDislal kuumia 6ia. uunisla o enaess lule lvälltad koskelusla ikkunan ulkoornnan seka oven tar uunn melälllosien känssä erinäin korkeiden lämpötiloien vuoksi, sf-10 sf-1 1

7 Vain mallissa NN-K103. Säädä kypsennysl lan valftanapplla yhcr stelmäasentoon Ll*E (mikroäarto 25oW + 9rll TooW). Vallse teho panamala. Valilse kypsennysaika. yhd ste mäpainikella. Yhd stelmäloim nnon merkkvalo 90 sekuntia syhyy la teho imeslyy näylöle. lvaksim aka on 99 minuultia,t.),.i.. Säädä kypsernysa ka käantamälä ajaslnfappulää. Jos uln n ov on jo sulenu, kypsen.ys a kaa välnömäsli Jos vain mallissa NN-K1 53/K123!g:"Tffffi.TJ:1iXT:iff."ffi:[ 1. Paina a o tuspainikena Yhdislelmato nri.nossa mikroaa ot kypsenläväl rloan nopeastila samalä gril anlaa ruoalle perin teisen vä n ja rapeuden. HUOi].. u,it"r-or \"n rplr yhdisrelma F9Ihdfrr Ald U "d1\rl" dmiimd"pro10 klif uun n nrukana tu evia. Aseta lämmönkestävä asra teineen ale keräämäen tippuva rasva 2 Käträ grllterneltä väin ohleide. mukaai ALA kälrä!!nin manlaa sta ohje maa los kypsennetävä ruokamäärä on ale 200 q aä kypsenna penlä ruokamaä ä yhdistelmäroiminnolla. vaaf kärrä T rll la vain m kroaalo-ohje mia aä oeilä vhdisrelmäroiminnolla valmlsteltavia ruok a ÄLÄ es ämmilä g r I iä yhdisrelmätoiminnossa Kipnöinliävoiesinlyäloswninasetelaanliänpienmääräruokaa,josgrlireneonvauroilunul, ta jös vahirrgossa käylelään melallasliaa K pinöinli näkyy sin senä va ona mikoaatolunissa Jos kipinönlä esintyy pysäytä lln väliltömäsl Jotkin ruoal pnää valmislaa yhdistelnäloiminnolla lman grlilelnenä (esim paislt. qrarinirja piiraal). Ruoka aseletaan ämmö.keslävään eimelalseen asl aan süoraan pyöriväle lewle. ÄLA käy1ä mlovisä mkroaslioila yhdistelmäohjelmissa (e evät ne sovi yhdistelmäohjelmassa kävle1räviksi) Astiolden on kesteltävä ylägril in k!umuus - sopiv a ovat ämmö.keslavät las aslial (esim. Pvrex) ta keraamset aslial ALA käylä omia mela asl oilasi lai -vuok asl silä m kroaälol e väl täl öi. läpäise ruokaa lasaisesli. vain marissann K103 Grl n käyrön jälkeen lermosraalt saanaa kylkeytyä po s päällä ylikllme.e misen eslämlseks Jos qrllä kär4elään jalkuvasti,!ünn luee anlaajääh1yä käyrtökerrojen väl ä vafoltus: Grillirelineen alla on aina käyreltävä pyörivää lasilauräsla. Poisra grilliteline uunista pirämällä luiasri kiinni relineesrä jä lämmönkeslävästä asriasta. Käylä uunihansikkaira, kun poislat kuumia osia. Ruokäa uunisla oleltaessalulee vähtaä kosketusla ikkunan ulkopinnan sekä oven rai uunin merälliosien kanssa erirtäin korkeiden lämpötiloien vuoksi. sf-12 + f-.f,.f, *7 -J l,,lla loiminnolla fuvoit su atlaa oakasleita niden Dainon mukaan. A+t6y + Fö Valilse haluamasi autohäatli I painallus pieni määre 2 painalltusla iso määrä 3 painallusta leipä / kakku Arlomäältisen ohjelman numero rakyy näylö lä. ALlomaan sen,)hlelman ja s!latuksen mcrkk räbkeaa: Kalso sulalusohleet svuta SF 9. vrlilse haluamasi luokkä. onaalllse. ohjelman,," ^ {i)na tokypsennyksen la,r rkivalol syltyvät,la,! rra. numero rmesryy. asela paino. Säädä painoa päinonvalinlapainikkeillä. sekoinaa tai käänrää I lli, to minno la ruoka voidaan kypseniää painon mukaan. Paino on anneltava grammo na A.; phvil, kyllykset ( g). Käänntsekota. kun kluel lsol ihanpa at, paistit, kokonasel kanal. isot kaanpa!ä1 Käännä. kln kluet frerkk aänen Le väl (kokonaiset laivipa o dul)ja kaklt Tälä ohlemaa el vo da kayltaä kermakakkulen ja klorulellulen kakkller suatrkseen. Käännä, kun kruel me&käänen. 6y6v painoä painonvalinra- +Fg SF-13

8 NN-K153/K123 Ohjelma #t 2 painällusla PAKASTETUT GRATIN ohie l Pakasrepizzn (El ruoreen) uudellenlämmirys ia ruskisrus. Poisla ka kk pakkausmaler aal t ja aseta p zzd rtia b äsievyn peäle Kypsennelyn, pakasierun 9ratiinin uudelleenlämmirys sekä pinnan ruskistus ja räpeutus- Tämä ohie ma sopi pakaslelu e asagrele, canne loni e, per!nalle kuotrulell lle ruo le jä paslavuo le Posla ka kk pakkausmateriaal t la aseta pakagenu gral n!lammonkesläväan ästiään rililäl e K: I/ ks LUnie liäynnsly? Uunn kiiytlö ailre!ttäa häir dilä fv väsläa.olliniessa Vr Tark sla selraavat kohdal.lös uln cikaynnisry: 1 Onko uln k!,lke1ly pislofasiaä. oikealä lavalla? rtrota verkkojohdon pislo(e pslorasasta odota 10 sek!.liaia kylke silten verkkolohto uude leen. 2 Tarklsta kalkaisin ja s! ake Päina kalkaisinla Ir v. h da sulakc,los se on pa anul. 3 Jos katkasn taisuake or krnnossa kytkelokn toinen ale kyseseen prslorasaä. Jos lämij loinen a e lomi ulnssa on lodennäkö sesti lokin vika Eleilämä loncnkaan iate loimi, vka on prs lorasassa.ota yhleys valtlulelluu. huolloi ikkeesee. jos!unissn on jokr vika. M krouunin käytfi a kana säallaa ilmeta lonkin vcran ha rö ta Nämä hä riöl ovat samankataisia kuin pienten atleden. kulef m xeil. pölyrimurl, h uslenku vaajal,lre. aiheullamat Se e tarkola e1lä!!n ssa oisivikaa PAKASTETUT BFOILEFINPALAT.dur" f, E-, TUOBEIDEN KIEN KUUII,IENTAIMINEN 2 painallusla VIHANNESTEN KYPSENTAII.!INEN d,,". fl 6-, 3 painallusta q t+1.::t I : q Tuoreiden broileripalojen kypsennys. Esimerkiksi r.täpa ä1. respalal, kovel ]a kop respaat Ascta ammdnkcstavaan astiaan rl älle laslevyn pääle. Kaänna. kln kluet merkk ääfen. Fuoka-annoksien ia harikkoruokien uüdelleenlämmitys. Fllok e. on ollava kypsenneltylä Rrok en lulcc olr l.äkaappiky mia (rr 15 C) Seko ta ku. kuuet aä. merkn Anna seistä kypsennyksen la kcen multaman m ruuln alrn Vamisla ennen larlolla, etlä tuoka on kuuma. lsola kaa- tai hapaota ohüessa kasl kkeessa sisällävää ruokaa loudltaan ehkä kypsen Raakojen vihannesren kyps nnys. Asela kypsennysla varten valm sle!l vhannekset sop vankokoseen äsl aan Lisaa 1 tuokalls kal nen vettä / 100 q vihann ksa Peila kanne a laikelmu a, joho. oel pisrelyl muutaman reär. Kääfnä / sekoila, kun kulel Kalän kypsennys. Aseta kaa sop vankoko seen astiaan la lsää 30 mlvefd Peilä kafne a la kemu a. ioho. oel psle vt muula Ulfia e vo ohjelmo dä M ks uunirr vaaslus on h m pülra taa vali a ammintä voiko tava isla uu.im tlara lrlnsla kru u! hursevia ja YIIDISTELMA-kaytön aikana [4 r;la rimir äanet johtlval? Uunion sllnnitelu sle. ella se e hyväksy va.rin anreltla ohjclmaa Esimerkiksl mal 1 NN K153/K123 eivat hyväksy nellatlä vaihella Jos kypsenläm ne. tapahlu! jolakin ml! la leho a ku n 300 W (läysileho) lln loutlu lomimaar laksossa penempief teho jen saavultamiseksl. Valaslus frnnmenee la k!u uu n.psarrrave :län ä rln n kiiyd ssälaksoltan. Lämmin imalohluu uunillassa olevan kypsyvän ruuan säleieniäslä kuumludesta Tiimä lämm n ima poislll ulnrn lluetlsalkkojen kallla Inrä e ssa a m kroaatola. ulnn tuu etusarkkoja e saa pe llää kypsen.yksen aikana Aino:staan s loin (!n wna käytelään GRILL kypsennykse e Jossäkn lämpömtlareissa käytexy melalivo a hertlaa kp inöinlä eikä n ilä pida käyhäij M KROAALTO-la YttD STELIMA Aänet johluval silä kun!!n aulomaatlrsesl vaifrlaa l/ lkroaalto-energ a ta GFILL lehole yhdislelrnäasetlsta varten Täma on a va. normaa a KYPSENTAMINEN SF-14 SF-15

9 1 Katkase vina uunsla ennen puhdslamsla. 2 Pidä uunin sisäpinnat, ovilirvislel ja ritis leall,eel puhlaina. JG uunin seiniin, liivisl isiin ja tivsteallesin roiskuü laival!u neslettä, pyyh ne puhtaiksi koslealla iina a. Käylä mi toa puhdisllsainelta, jos ne oval hyvin likaisia. Emme hankaavien puhdislli saineiden käyttöä, ÄLA KAYTA MYYNNISSA OLEVIA UUNIN PUHDLSTUSA NE TA. 3. Plhdlsta uunin ulkoprnnat kosteala liinala Estriveden valuminen tuol lusaukkoihin uunn sisäisren osien vahingoinumi*n eslämiselsi. 4. Jos säätöpaneeli I kaantlu. puhdrsla se pehmeälä, kuivala li.aila Alä käylä karheila lai hmkaavia puhdisrßdeita sriäkjpaneelin puhdisrämiseen Puhdistaes$si sääröpaneela, jätä uunin ov äuki estäeksesi uunia käynnisiymästä vahngossa Nolaa numerotau u puhdistuksen jälkeen painamalla SEIS/PEFiU- UTUS näppäinrä tai kääntaimällä ajasrin pehmea ä iinala, Talaisla saaltaa synlyä los mikrollnia käytetiän eriltäin koslerssa olosühreissa, eid lämä mi$ään bpauks ssa larkoila, ena uuni olisiviallinen 6. Poisla lasi.en alusaütanen siloin tälö n plhdlslusla varien. Pese se lämpimälä saippuavedellä tai aslianpesukoneessa 7 PyÖrva renqas jd lunn sisällan pohja on puhd sletlava säännöllsesi y imääräislef käynl äänien välltämiseksr Käytä puhds lamiseen mietoa puhdistusarneltä ja kuumaa vellä Pyyhi lopulsivielä kuivalla liinalla Pyör vä rengäs vo daan peslä m edolla sa p- pusvederä Poislelluasi pyörivär fenkaan llnitilasrä, mulsla alentaa se lakalsln L Käytlä ssasi GFIILL - tai YHDISTELMA toiminloa,lo stak n ruuisla roskuu väislämältä rasvaä LUnn sen in. E elluna silo n lälöin puhdisleta, se voi synr/taii savua" käytön 5. Jos höyryä kerääntyy uln n oven sisäpuolele talukoploe e oven ympä le pyyhr se pois L Ainoaslaan vat!utetrn hlololeknkon on lrvaiisla huoiaa la korjaia uunia 230 V, 50 Hz Grll a84 G) x 357 (S) x 282 (K) mm 32s {L) x 330 (S) 8O0 w {rec-60705) 13.6 tg Kaikki oikeudet pidätstään. sf-t6

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 242 14.09.2015 Kaupunginhallitus 251 28.09.2015 Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 14.09.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG MW102W-S

Käyttöoppaasi. SAMSUNG MW102W-S Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG MW102W-S. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG MW102W-S käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Foodmax VS2650 Professional tyhjiöpakkaaja käyttöohjeet

Foodmax VS2650 Professional tyhjiöpakkaaja käyttöohjeet Foodmax VS2650 Professional tyhjiöpakkaaja käyttöohjeet Foodmax VS 2650 Professional Tyhjiöpakkaaja - laite soveltuu myös useiden muiden kuin Foodmax pussien ja rullatavaran käyttöön - tämä laite vastaa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP R982STWE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5588352

Käyttöoppaasi. SHARP R982STWE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5588352 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Foodmax VS5500 vakuumikone käyttöohjeet

Foodmax VS5500 vakuumikone käyttöohjeet Foodmax VS5500 vakuumikone käyttöohjeet 1 Foodmax VS 5500 Vakuumikone - kone soveltuu myös useiden muiden kuin Foodmax pussien ja rullatavaran käyttöön - tämä laite vastaa IEC standardia, 220-240V 50/60Hz

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot