Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta Mielikuva Yhteistyö Johtopäätökset

3 Johdanto Kaukametsän opiston ensimmäinen sidosryhmäkysely tehtiin syksyllä 2012 eri yhteistyötahoille. Kaukametsän opisto on kansalaisopisto, jonka ylläpitäjänä on Kajaanin kaupunki. Kyselyllä kartoitettiin yleistä tietämystä kansalaisopistosta, yhteistyön nykyistä tasoa sekä sen kehittämismahdollisuuksia. Sidosryhmäkysely on osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Kyselyn toteutti Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Minta Rimpiläinen työharjoittelujaksonsa harjoitustyönä. Tähän raporttiin on koottu saamamme tulokset ja niitä on analysoitu. Raportin tulokset ja oikeat vastaukset ovat nähtävillä Kaukametsän opiston kotisivuilla kyselyn päätyttyä. Haluamme vielä kiittää sidosryhmäkyselyyn osallistujia! Kaukametsän opisto 3

4 Sidosryhmäkysely Syksyllä 2012 toteutettu sidosryhmäkysely oli ensimmäinen koko Kaukametsän opiston historiassa. Kyselylle oli tarvetta, joten se päätettiin toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiharjoittelijan harjoitustyönä. Kyselyyn vastasi 32 henkilöä 82 henkilön otoksesta. Vastausprosentti oli 40 %. Se on hyvä, joten vastauksia voidaan pitää luotettavina. Kyselyyn vastaaminen tapahtui täysin anonyyminä. Taustatietoja kerättiin vain tilastollista käsittelyä varten. Kyselyn rakenne ja kysymysten laatu harkittiin tarkkaan ja niitä viimeisteltiin loppuun saakka. Kysymykset suunniteltiin niin, että Kaukametsän opisto saisi tietoa toimintansa kehittämiseen. Avoimia kysymyksiä oli varsinaisesti vain kolme. Joissakin kysymyksissä oli lisäksi vastausvaihtoehto Jokin muu, mikä. Kyselyn alussa olivat kaikkein helpoimmat kysymykset ja haastavimmat kysymykset tulivat loppuun. Kysely oli jaettu kuuteen osioon: taustatiedot, tiedottaminen, palvelut, opiston toiminta, mielikuva ja yhteistyö. Kysymysten määrä (24 kpl) oli sopiva suhteutettuna vastausaikaan. Nopein kyselyyn vastannut oli käyttänyt aikaa 131 s eli noin 2 minuuttia ja pisimpään kyselyyn vastannut oli käyttänyt aikaa 839 s eli noin 14 minuuttia. Keskimääräinen vastausaika oli noin 4 minuuttia 30 sekuntia. Kyselyn tekoon käytettiin QuestBack-ohjelmaa (ent. Digium), jonka avulla kyselyn teko onnistui vaivattomasti. Sidosryhmäkysely oli sähköisessä muodossa. Ohjelmasta lähettiin linkki vastaajan sähköpostiin, jonka kautta kyselyyn pystyi vastaamaan. Sähköisellä kyselyllä on puolensa verrattuna postikyselyihin. Sähköiseen kyselyyn on helppo ja nopea vastata ja vastaukset saa lähetettyä heti. Tulosten raportointi oli myös helppoa, sillä ohjelma teki valmiit graafiset kuviot vastausten perusteella. Kysely avautui lokakuun 15. päivä ja sulkeutui 30. lokakuuta. Vastaajilla oli siis hieman yli kaksi viikkoa aikaa vastata ja muistutusviesti lähetettiin 26. lokakuuta. Muistutusviestin lähetys kannatti, sillä vastauksia tuli vielä sen jälkeen 3 kpl lisää. Kaukametsän opisto hyötyi kyselystä siten, että se sai arvokasta tietoa sidosryhmiltään ja mahdolliset kehittämiskohteet nousivat pintaan. Kaukametsän opiston kannattaa tehdä jatkossakin vastaavanlaisia sidosryhmäkyselyjä vertailutietojen saamiseksi. 4

5 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi 1. Sukupuoli Taustatiedot 1. Nainen 20 62,50% 2. Mies 12 37,50% Yhteensä % Kuvio 1. Sukupuoli Vastaajista 62,5 % (20 vastaajaa) oli naisia ja 37,5 % (12 vastaajaa) miehiä. 2. Postinumeroalue, jossa asutte ,88% ,00% ,63% ,75% ,13% ,25% ,25% ,13% ,25% ,00% 11. jokin muu, mikä? 6 18,75% Yhteensä % Kuvio 2. Postinumeroalue, jossa asutte Vastauksia tuli eniten , , , ja jokin muu- alueilta (Sotkamo, Vuolijoki, Hyrynsalmi ja Suomussalmi). Muita postinumeroalueita olivat 87650, 89400, 87970, 88270,89600 ja Postinumeroalue oli siksi tärkeä kysyä, koska se liittyi kysymyksiin 7. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan ja 17. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne. Jos ko. kysymyksiin vastasi ei, niin pystyttiin tutkimaan millä alueella opinto-opasta ei jaettu ja missä opiston toiminta ei näy. 5

6 3. Asema organisaatiossa 1. johtaja/rehtori 15 48,39% 2. toimihenkilö 6 19,35% 3. puheenjohtaja/sihteeri 8 25,81% 4. jokin muu, mikä? 2 6,45% Yhteensä % Kuvio 3. Asema organisaatiossa Lähes puolet vastanneista (48,4 %) olivat joko johtajia tai rehtoreita. Toiseksi suurin vastaajien joukko olivat eri yhdistysten edustajat, puheenjohtajat ja sihteerit. Muita vastaajia olivat projektipäällikkö ja johtokunnan jäsen. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. Tiedottaminen 4. Millä tavalla tieto Kaukametsän opistosta saavuttaa teidät parhaiten? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. opinto-opas 28 87,50% 2. Kaukametsän opiston kotisivut 16 50,00% 3. Facebook 1 3,13% 4. sähköposti 10 31,25% 5. kirjeet 2 6,25% 6. lehti-ilmoitukset 9 28,13% 7. ilmoitustaulut 0 0,00% 8. puhelin 0 0,00% 9. suoramarkkinointi 1 3,13% 10. radio 0 0,00% 11. jokin muu, mikä? 2 6,25% Kuvio 4. Millä tavalla tieto Kaukametsän opistosta saavuttaa teidät parhaiten? 6

7 Kysymykseen sai vastata useammankin vaihtoehdon. Jopa 87,5 % oli sitä mieltä, että tieto Kaukametsän opistosta tavoitti heidät parhaiten kotiin jaettavan opinto-oppaan kautta. Toiseksi suosituin (50 %) tiedottamisen kanava oli Kaukametsän opiston kotisivut ja kolmanneksi suosituin (31,3 %) kanava oli sähköposti. Sidosryhmät eivät pitäneet ilmoitustauluja, puhelinta ja radiota ollenkaan tiedottamisen kannalta tärkeinä. Muut mainitut tiedottamisen kanavat olivat Kainuun rehtorien tapaamiset ja sivistyslautakunnan pöytäkirjat. 5. Saatteko opistosta riittävästi tarvitsemaanne tietoa? 1. kyllä ,00% 2. en 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 5. Saatteko opistosta riittävästi tarvitsemaanne tietoa? Kaikki 32 vastaajaa saivat opistosta riittävästi tarvitsemaansa tietoa. Tämä kertoo siitä, että Kaukametsän opiston tiedottaminen sidosryhmille on onnistunutta. 6. Mikäli ette saa riittävästi tarvitsemaanne tietoa, mistä haluaisitte saada tietoa? Koska kaikki vastaajat (n=32) kertoivat saavansa opistosta riittävästi tarvitsemaansa tietoa, tähän kysymykseen ei ollut tullut yhtään vastausta. 7. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan? 1. kyllä 28 90,32% 2. en 3 9,68% Yhteensä % Kuvio 6. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan? Kaukametsän opiston koko lukuvuoden opinto-opas (jaetaan elokuun alussa) ja kevään opinto-opas (jaetaan marras-joulukuun vaihteessa) jaetaan joka vuosi kajaanilaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin. Vastaajista 90,3 % (28 vastaajaa) oli saanut kotiinsa opinto-oppaan. Vain 9,7 % (3 vastaajaa) ei ollut saanut opasta kotiinsa Kajaanin keskustan ulkopuolelle taajamaan, eri kaupungin osaan (Hoikankan- 7

8 gas) ja Sotkamoon (ei kuulu jakelualueeseen). Syksyllä 2012 opinto-opas jaettiin KotiseutuPluslehden välissä. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 8. Oletteko tutustunut opinto-oppaaseen? 1. kyllä 31 96,88% 2. en 1 3,13% Yhteensä % Kuvio 7. Oletteko tutustunut opinto-oppaaseen? Ilahduttavan moni, jopa 96,9 %, oli tutustunut opinto-oppaaseen. Opinto-opas on tiedottamisen kannalta tärkein kanava, jonka kautta sidosryhmät saavat tietoa Kaukametsän opiston ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja yhteystiedoista. Vastausten pohjalta voidaan todeta, että opinto-opasta kannattaa ehdottomasti jakaa myös jatkossa koteihin. 9. Mikäli olette tutustunut opinto-oppaaseen, onko se mielestänne (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. selkeä 19 61,29% 2. helposti luettava 13 41,94% 3. sekava 1 3,23% 4. sopivan kokoinen 14 45,16% 5. mielenkiintoinen 9 29,03% 6. riittävästi tietoa antava 17 54,84% 7. tylsä 0 0,00% 8. värikäs 1 3,23% 9. jokin muu, mikä? 1 3,23% Kuvio 8. Mikäli olette tutustunut opinto-oppaaseen, onko se mielestänne Kysymykseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Kyselyyn vastanneiden mielestä opinto-opas on selkeä, helposti luettava, sopivan kokoinen, mielenkiintoinen ja riittävästi tietoa antava. Palaute oli pääasiassa positiivista. Jokin muu, mikä -vastaus liittyi opinto-oppaan aineryhmäjärjestykseen. Opinto-oppaan aineryhmäjärjestys perustuu Tilastokeskuksen antamaan järjestykseen. 8

9 Palvelut 10. Mitä palveluja Kaukametsän opisto tarjoaa? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. kansalaisopistoopetus 29 93,55% 2. yleiset kielitutkinnot 19 61,29% 3. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 19 61,29% 4. taiteen perusopetus 23 74,19% 5. tilauskoulutus 17 54,84% 6. avoin yliopisto-opetus 15 48,39% 7. hygieniakoulutus 14 45,16% luennot ja luentosarjat ,32% Kuvio 9. Mitä palveluja Kaukametsän opisto tarjoaa? Kysymys 10 oli tarkoituksella hieman harhaanjohtava, sillä Kaukametsän opisto tarjoaa kaikkia vaihtoehtoina olevia palveluja. Tällä kysymyksellä haluttiin mitata sitä, kuinka tietoisia sidosryhmät ovat Kaukametsän opiston palveluista. Vastaukset vaikuttavat hyviltä, mikä kertoo siitä, että palvelut ovat sidosryhmien tiedossa kohtuullisen hyvin. Parhaiten tiedetyt opiston tarjoamat palvelut olivat kansalaisopisto-opetus (93,5 %), luennot ja luentosarjat (90,3 %), taiteen perusopetus (74,2 %), yleiset kielitutkinnot ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (61,3 %). Palveluista hygieniakoulutus ja avoin yliopisto opetus olivat sellaisia palveluita, joita tiedettiin vähiten järjestettävän opistolla. 11. Hyödynnättekö opiston palveluja? 1. säännöllisesti 10 31,25% 2. silloin tällöin 9 28,13% 3. harvoin 10 31,25% 4. en koskaan 3 9,38% Yhteensä % Kuvio 10. Hyödynnättekö opiston palveluja? 9

10 Opiston palvelujen hyödyntämisaktiivisuus vaihteli paljon. Vastaajista 31,3 % (10 vastaajaa) kertoi hyödyntävänsä palveluja säännöllisesti, 28,1 % (9 vastaajaa) silloin tällöin, 31,3 % (10 vastaajaa) harvoin ja 9,4 % (3 vastaajaa) ei koskaan. Tulokset ovat suuntaa antavia, koska tulokset riippuvat täysin vastaajan omasta aktiivisuudesta eivätkä organisaatiosta. 12. Jos vastasitte "säännöllisesti", "silloin tällöin" tai "harvoin", mitä palveluja olette käyttänyt Kaukametsän opistossa? Palvelu Vastausten määrä Kielet 9 Liikunta 4 Kädentaidot 3 Luennot 8 Musiikki 2 Sanataide 2 Yleissivistävät aineet 1 Erityisryhmät 1 Tietotekniikka 2 Kokous 3 Juhla 1 Tilapalvelut 1 Yhteensä 37 Kaukametsän opiston palveluista suosituimpia vastaajien keskuudessa olivat kielten opiskelu ja luennot. 22 vastaajaa oli vastannut kysymykseen. Monet vastaajista olivat vastanneet useamman kuin yhden vaihtoehdon. Tulokset riippuivat vastaajasta, eivät organisaatiosta. Kysymys otettiin mukaan kyselyyn, jotta saadaan jonkinlaista tietoa siitä, mitä palveluja sidosryhmät hyödyntävät joko säännöllisesti, silloin tällöin, harvoin tai eivät koskaan. 10

11 13. Jos vastasitte "en koskaan", mikä on ollut esteenä Kaukametsän opiston palvelujen käytölle? 1. ajan puute 1 20,00% 2. liian korkea hinta 1 20,00% ei ole ollut kiinnostavia kursseja sopimaton kurssin aika sopimaton kurssin paikka en tunne opiston toimintaa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7. jokin muu, mikä? 3 60,00% Yhteensä 5 100% Kuvio 11. Jos vastasitte "en koskaan", mikä on ollut esteenä Kaukametsän opiston palvelujen käytölle? Kysymyksellä haluttiin selvittää syitä, miksi vastaaja on mahdollisesti estynyt tulemasta kurssille. Kuten kuviosta näkyy, ajan puute, liian korkea hinta ja vaihtoehto jokin muu ovat olleet syitä. Muita syitä olivat pääasiassa pitkät välimatkat ja laiskuus. En koskaan -vastanneita oli kolme henkilöä, joista joku oli valinnut useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opiston kursseja järjestetään eri vuorokauden aikoina, aamuaikaisesta iltamyöhään, jotta myös työssäkäyvillä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kursseille vapaa-aikanaan. Pitkien välimatkojen takia opisto järjestää opetusta myös eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. 11

12 Opiston toiminta 14. Kuinka monessa eri toimipisteessä arvioitte opistolla olleen toimintaa vuonna 2011? ,84% ,26% ,68% 4. yli ,23% Yhteensä % Kuvio 12. Kuinka monessa eri toimipisteessä arvioitte opistolla olleen toimintaa vuonna 2011? Vuonna 2011 opistolla oli 62 eri toimipaikassa toimintaa. Yli puolet vastaajista (54,8 %) arvioi opistolla olevan toimipaikkaa. Oikea tieto löytyy muun muassa Kaukametsän opiston vuoden 2011 toimintakertomuksesta. Kysymyksen avulla opisto sai tietoa siitä, kuinka hyvin sidosryhmät ovat tietoisia Kaukametsän opiston kymmenistä toimipaikoista. Yksi henkilö on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 15. Kuinka monta toimipistettä arvioitte opistolla olevan maaseutukylissä? ,38% ,13% ,50% Yhteensä % Kuvio 13. Kuinka monta toimipistettä arvioitte opistolla olevan maaseutukylissä? Maaseutukylissä on 17 toimipaikkaa. Yli puolet vastaajista (53,1 %) tiesi oikean vastauksen. Maaseutukylien toimipisteet sijaitsevat muun muassa Jormuassa, Kuluntalahdessa, Mainualla, Paltaniemellä, Toppilassa, Vuolijoella, Otanmäessä ja Ounastuvalla. 12

13 16. Koetteko toiminnan maaseutukylissä 1. tarpeelliseksi 24 80,00% 2. kehittämisenarvoiseksi 6 20,00% 3. tarpeettomaksi 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 14. Koetteko toiminnan maaseutukylissä Kaukametsän opiston toimintaa maaseutukylissä arvostetaan hyvin paljon sidosryhmien mielestä. Palveluita viedään lähelle asiakasta. Kaukametsän opiston perusstrategiaan kuuluu, että opisto toimii niin, että kansalaisopistopalvelut ovat lähipalveluina kaikkien kuntalaisten saatavilla. Lähipalvelutavoitteen mukaan opisto tarjoaa kajaanilaisille opiskelumahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. Tämä näkyy erityisesti Otanmäen, Vuolijoen kirkonkylän ja Vuolijoen kylien aktiivisuutena ja yhteistyönä opiston palvelujen käyttäjinä. Kuusi henkilöä on vastannut, että maaseutukylien toimintaa voisi kehittää edelleen. Kaksi henkilöä on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 17. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne? 1. kyllä 16 51,61% 2. ei 15 48,39% Yhteensä % Kuvio 15. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne? Opiston näkyminen kyselyyn vastanneiden asuinalueella jakautui melko tasan puoliksi. Alueita, joilla opiston toiminta ei näy, olivat Palokangas, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Suomussalmi. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 13

14 18. Opiston toiminta on mielestänne 1. liian laajaa 2 6,45% 2. laajaa 7 22,58% 3. sopivaa 22 70,97% 4. suppeaa 0 0,00% 5. liian suppeaa 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 16. Opiston toiminta on mielestänne Tällä kysymyksellä mitattiin sidosryhmien mielipidettä opiston toiminnan laajuuteen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Kaukametsän opiston toiminnan laajuus on sopivaa ja muutamien vastaajien mielestä myös riittävän laajaa. Voidaan todeta, että toimipaikkoja on riittävä määrä ja kursseja järjestetään tarpeeksi. Yksi henkilö on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 19. Arvionne mukaan Kaukametsän opistolla annettiin opetusta vuonna n h 2 6,45% 2. n h 7 22,58% 3. n h 9 29,03% 4. n h 11 35,48% 5. n h 2 6,45% Yhteensä % Kuvio 17. Arvionne mukaan Kaukametsän opistolla annettiin opetusta vuonna 2011 Oikea vastaus on tuntia. 35,5 % tiesi oikean vastauksen. Tuntimäärään lasketaan työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, vapaan sivistystyön koulutus, johon kuuluu taiteen perusopetus sekä lisäksi tilauskoulutus ja henkilöstökoulutus. 14

15 20. Kuinka monta prosenttia käsityksenne mukaan kajaanilaisista opiskelee Kaukametsän opistossa? % 10 31,25% % 16 50,00% % 4 12,50% % 2 6,25% % 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 18. Kuinka monta prosenttia käsityksenne mukaan kajaanilaisista opiskelee Kaukametsän opistossa? Kaukametsän opistossa opiskelee noin 10 % kajaanilaisista. Oikean vastauksen tiesi kymmenen vastaajaa. Tieto löytyy muun muassa Kaukametsän opiston vuoden 2011 toimintakertomuksesta. 21. Kuinka tärkeänä koette opiston toiminnan kuntalaisiin päin? 1. erittäin tärkeänä 19 61,29% 2. tärkeänä 12 38,71% 3. vähemmän tärkeänä 0 0,00% 4. ei tärkeänä 0 0,00% 5. en osaa sanoa 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 19. Kuinka tärkeänä koette opiston toiminnan kuntalaisiin päin? Tulosten perusteella Kaukametsän opiston toiminta kuntalaisiin päin koetaan erittäin tärkeänä. Toiminta kuntalaisiin päin on välttämätöntä opiston menestymisen ja kehittymisen kannalta. On tärkeää pitää huolta kuntalaisistaan ja tarjota erilaisia palveluja erilaisiin tarpeisiin. 15

16 Mielikuva 22. Mielikuvanne Kaukametsän opistosta on (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. juhlava 2 6,25% 2. kodikas 7 21,88% 3. viihtyisä 14 43,75% 4. etäinen 2 6,25% 5. kuuluisa 0 0,00% 6. helposti lähestyttävä 12 37,50% 7. avara 7 21,88% 8. arkkitehtuurinen 12 37,50% 9. näkyvä 8 25,00% 10. aktiivinen 11 34,38% 11. nykyaikainen 17 53,13% 12. vanhanaikainen 2 6,25% 13. arvostettu 7 21,88% 14. jokin muu, mikä? 0 0,00% Kuvio 20. Mielikuvanne Kaukametsän opistosta on Kysymykseen on voinut vastata useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opistoa kuvaa parhaiten sana nykyaikainen (53,1 %). Yleinen mielikuva Kaukametsän opistosta on tulosten perusteella viihtyisä, helposti lähestyttävä, arkkitehtuurinen, aktiivinen ja nykyaikainen. Mielikuva Kaukametsän opistosta rakentuu pitkälti sen markkinoinnin ja toimintatapojen pohjalta. Siksi on tärkeää tiedottaa palveluistaan asiakaslähtöisesti. 16

17 Yhteistyö 23. Millaiseksi olette kokenut tähänastisen yhteistyön? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. yksipuoliseksi 3 9,38% 2. hyödylliseksi 22 68,75% 3. vaikeaksi 0 0,00% 4. mielenkiintoiseksi 7 21,88% 5. joustavaksi 13 40,63% 6. nopeaksi 2 6,25% 7. hitaaksi 0 0,00% 8. kehittämisenarvoiseksi 9 28,13% 9. jokin muu, mikä 0 0,00% Kuvio 21. Millaiseksi olette kokenut tähänastisen yhteistyön? Kysymykseen pystyi vastaamaan useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opiston ja sidosryhmien välinen yhteistyö on tulosten perusteella koettu hyödylliseksi, joustavaksi ja edelleen kehittämisenarvoiseksi. 9,38 % (3 vastaajaa) kokee, että yhteistyö on ollut yksipuolista. Sitä ei voi sanoa, kumpi osapuoli on tehnyt yhteistyötä enemmän kuin toinen. Tämän sidosryhmäkyselyn avulla Kaukametsän opisto halusi selvittää sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistarpeita. Jokainen organisaatio pyrkii kehittämään eri osa-alueitaan jatkuvasti. Tulosten avulla Kaukametsän opisto saa tietoa niistä kehittämistarpeista, joita voisi tutkia tarkemmin. 24. Mitkä ovat mielestänne yhteistyön kehittämistarpeet? Tuloksista koottuja vastauksia: Enemmän yhteistyötä naapuriopistoihin ja avoin yliopisto tarjontaa naapurikuntiin Haja-asutusalueilla ryhmiä pienemmällä osallistujamäärällä, liikuntaa Entisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen Opistojen välinen etäopetus esim. yhteiset luentosarjat, eri alojen tuntiopettajapankki, yhteiset kehittämishankkeet, kuntarakenteen muutoksista riippuen tulevaisuudessa hallinnollinen yhteistyö Tiedottamisen lisääminen, hintojen lasku, oppilaskunnan perustaminen Puhelimeen vastaaminen joskus hankalaa (automaatti) 17

18 Johtopäätökset Kysely toteutettiin onnistuneesti sovitussa aikataulussa. Vastaajat pysyivät anonyymeinä koko sidosryhmäkyselyn ajan, kyselyyn vastaamisesta raportointiin saakka. Sidosryhmäkysely on osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Tiivistetysti tuloksista ilmenee seuraavaa: suurin osa kyselyyn vastanneista asui Kajaanin keskustan alueella vastaajista suurin osa oli joko johtajia tai rehtoreita tärkein tiedottamisen ja markkinoinnin kanava on opinto-opas, jota kannattaa jakaa edelleen koteihin kyselyyn vastanneet sidosryhmät (n=32) saivat riittävästi tarvitsemaansa tietoa vain kolme henkilöä ei ollut saanut opinto-opasta kotiinsa 96,9 % oli tutustunut opinto-oppaaseen, palaute opinto-oppaasta oli positiivista esteitä opiston palvelujen käytölle olivat pitkät välimatkat, ajan puute, liian korkea hinta ja laiskuus maaseutukylien toiminta on tärkeässä osassa opiston toiminnan kannalta Kaukametsän opiston toiminnan laajuus on vastaajien mielestä sopivaa (70,9 %) ja laajaa (22,6 %). Tuloksista voidaan päätellä, että sidosryhmät suhtautuvat opiston toimintaan myönteisesti, koska liian laajaa vastausta ei antanut kuin vain kaksi henkilöä Kaukametsän opiston toiminta kuntalaisiin päin on erittäin tärkeää Kaukametsän opistoa kuvaavat parhaiten sanat nykyaikainen, viihtyisä, helposti lähestyttävä, arkkitehtuurinen ja aktiivinen sidosryhmien yleistietämys opistosta oli hyvää tähänastinen yhteistyö on koettu pääasiassa hyödylliseksi, joustavaksi ja kehittämisenarvoiseksi yhteistyön kehittämistarpeita ovat tulosten perusteella entisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, tiedottamisen lisääminen, hintojen lasku, oppilaskunnan perustaminen, opistojen välinen etäopetus, yhteiset kehittämishankkeet sekä enemmän yhteistyötä naapuriopistoihin ja avoin yliopisto tarjontaa naapurikuntiin Sähköisellä kyselylomakkeella ja tulosten analysoinnilla saatiin vastaukset Kaukametsän opistoa koskeviin kysymyksiin. Vastaavanlaista kyselyä ei ole tehty aikaisemmin, joten tulosten seurannan ja vertailun kannalta on tärkeää toteuttaa kysely jatkossakin samalle kohderyhmälle. Opiston maine on positiivinen. Siitä kertoo se, että opistoa kuvailtiin enimmäkseen nykyaikaiseksi, opiston toiminta on sopivaa ja sidosryhmät saavat riittävästi tarvitsemaansa tietoa. Toivottavaa olisi, että sidosryhmät käyttäisivät opiston palveluja entistä enemmän. Kaukametsän opisto Koskikatu 4 B, Kajaani ma-pe klo ja puhelimitse klo (08)

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI 12.5.2008 Tuomas Koskela Net Effect Oy 1 ARVIOINNISTA YLEISESTI 2 Arviointitehtävästä Oppilashuollon palvelurakenteen arvioinnin toteuttaa Net Effect Oy OPH:n

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Ohjatun harjoittelun palaute

Ohjatun harjoittelun palaute Ohjatun harjoittelun palaute Raportti harjoittelukouluissa lukuvuonna 2007 2008 suoritetusta palautekyselystä Lähtökohta tavoitteena oli kerätä palautetietoa yliopistojen harjoittelukouluissa ohjattuun

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot