Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta Mielikuva Yhteistyö Johtopäätökset

3 Johdanto Kaukametsän opiston ensimmäinen sidosryhmäkysely tehtiin syksyllä 2012 eri yhteistyötahoille. Kaukametsän opisto on kansalaisopisto, jonka ylläpitäjänä on Kajaanin kaupunki. Kyselyllä kartoitettiin yleistä tietämystä kansalaisopistosta, yhteistyön nykyistä tasoa sekä sen kehittämismahdollisuuksia. Sidosryhmäkysely on osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Kyselyn toteutti Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Minta Rimpiläinen työharjoittelujaksonsa harjoitustyönä. Tähän raporttiin on koottu saamamme tulokset ja niitä on analysoitu. Raportin tulokset ja oikeat vastaukset ovat nähtävillä Kaukametsän opiston kotisivuilla kyselyn päätyttyä. Haluamme vielä kiittää sidosryhmäkyselyyn osallistujia! Kaukametsän opisto 3

4 Sidosryhmäkysely Syksyllä 2012 toteutettu sidosryhmäkysely oli ensimmäinen koko Kaukametsän opiston historiassa. Kyselylle oli tarvetta, joten se päätettiin toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomiharjoittelijan harjoitustyönä. Kyselyyn vastasi 32 henkilöä 82 henkilön otoksesta. Vastausprosentti oli 40 %. Se on hyvä, joten vastauksia voidaan pitää luotettavina. Kyselyyn vastaaminen tapahtui täysin anonyyminä. Taustatietoja kerättiin vain tilastollista käsittelyä varten. Kyselyn rakenne ja kysymysten laatu harkittiin tarkkaan ja niitä viimeisteltiin loppuun saakka. Kysymykset suunniteltiin niin, että Kaukametsän opisto saisi tietoa toimintansa kehittämiseen. Avoimia kysymyksiä oli varsinaisesti vain kolme. Joissakin kysymyksissä oli lisäksi vastausvaihtoehto Jokin muu, mikä. Kyselyn alussa olivat kaikkein helpoimmat kysymykset ja haastavimmat kysymykset tulivat loppuun. Kysely oli jaettu kuuteen osioon: taustatiedot, tiedottaminen, palvelut, opiston toiminta, mielikuva ja yhteistyö. Kysymysten määrä (24 kpl) oli sopiva suhteutettuna vastausaikaan. Nopein kyselyyn vastannut oli käyttänyt aikaa 131 s eli noin 2 minuuttia ja pisimpään kyselyyn vastannut oli käyttänyt aikaa 839 s eli noin 14 minuuttia. Keskimääräinen vastausaika oli noin 4 minuuttia 30 sekuntia. Kyselyn tekoon käytettiin QuestBack-ohjelmaa (ent. Digium), jonka avulla kyselyn teko onnistui vaivattomasti. Sidosryhmäkysely oli sähköisessä muodossa. Ohjelmasta lähettiin linkki vastaajan sähköpostiin, jonka kautta kyselyyn pystyi vastaamaan. Sähköisellä kyselyllä on puolensa verrattuna postikyselyihin. Sähköiseen kyselyyn on helppo ja nopea vastata ja vastaukset saa lähetettyä heti. Tulosten raportointi oli myös helppoa, sillä ohjelma teki valmiit graafiset kuviot vastausten perusteella. Kysely avautui lokakuun 15. päivä ja sulkeutui 30. lokakuuta. Vastaajilla oli siis hieman yli kaksi viikkoa aikaa vastata ja muistutusviesti lähetettiin 26. lokakuuta. Muistutusviestin lähetys kannatti, sillä vastauksia tuli vielä sen jälkeen 3 kpl lisää. Kaukametsän opisto hyötyi kyselystä siten, että se sai arvokasta tietoa sidosryhmiltään ja mahdolliset kehittämiskohteet nousivat pintaan. Kaukametsän opiston kannattaa tehdä jatkossakin vastaavanlaisia sidosryhmäkyselyjä vertailutietojen saamiseksi. 4

5 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi 1. Sukupuoli Taustatiedot 1. Nainen 20 62,50% 2. Mies 12 37,50% Yhteensä % Kuvio 1. Sukupuoli Vastaajista 62,5 % (20 vastaajaa) oli naisia ja 37,5 % (12 vastaajaa) miehiä. 2. Postinumeroalue, jossa asutte ,88% ,00% ,63% ,75% ,13% ,25% ,25% ,13% ,25% ,00% 11. jokin muu, mikä? 6 18,75% Yhteensä % Kuvio 2. Postinumeroalue, jossa asutte Vastauksia tuli eniten , , , ja jokin muu- alueilta (Sotkamo, Vuolijoki, Hyrynsalmi ja Suomussalmi). Muita postinumeroalueita olivat 87650, 89400, 87970, 88270,89600 ja Postinumeroalue oli siksi tärkeä kysyä, koska se liittyi kysymyksiin 7. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan ja 17. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne. Jos ko. kysymyksiin vastasi ei, niin pystyttiin tutkimaan millä alueella opinto-opasta ei jaettu ja missä opiston toiminta ei näy. 5

6 3. Asema organisaatiossa 1. johtaja/rehtori 15 48,39% 2. toimihenkilö 6 19,35% 3. puheenjohtaja/sihteeri 8 25,81% 4. jokin muu, mikä? 2 6,45% Yhteensä % Kuvio 3. Asema organisaatiossa Lähes puolet vastanneista (48,4 %) olivat joko johtajia tai rehtoreita. Toiseksi suurin vastaajien joukko olivat eri yhdistysten edustajat, puheenjohtajat ja sihteerit. Muita vastaajia olivat projektipäällikkö ja johtokunnan jäsen. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. Tiedottaminen 4. Millä tavalla tieto Kaukametsän opistosta saavuttaa teidät parhaiten? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. opinto-opas 28 87,50% 2. Kaukametsän opiston kotisivut 16 50,00% 3. Facebook 1 3,13% 4. sähköposti 10 31,25% 5. kirjeet 2 6,25% 6. lehti-ilmoitukset 9 28,13% 7. ilmoitustaulut 0 0,00% 8. puhelin 0 0,00% 9. suoramarkkinointi 1 3,13% 10. radio 0 0,00% 11. jokin muu, mikä? 2 6,25% Kuvio 4. Millä tavalla tieto Kaukametsän opistosta saavuttaa teidät parhaiten? 6

7 Kysymykseen sai vastata useammankin vaihtoehdon. Jopa 87,5 % oli sitä mieltä, että tieto Kaukametsän opistosta tavoitti heidät parhaiten kotiin jaettavan opinto-oppaan kautta. Toiseksi suosituin (50 %) tiedottamisen kanava oli Kaukametsän opiston kotisivut ja kolmanneksi suosituin (31,3 %) kanava oli sähköposti. Sidosryhmät eivät pitäneet ilmoitustauluja, puhelinta ja radiota ollenkaan tiedottamisen kannalta tärkeinä. Muut mainitut tiedottamisen kanavat olivat Kainuun rehtorien tapaamiset ja sivistyslautakunnan pöytäkirjat. 5. Saatteko opistosta riittävästi tarvitsemaanne tietoa? 1. kyllä ,00% 2. en 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 5. Saatteko opistosta riittävästi tarvitsemaanne tietoa? Kaikki 32 vastaajaa saivat opistosta riittävästi tarvitsemaansa tietoa. Tämä kertoo siitä, että Kaukametsän opiston tiedottaminen sidosryhmille on onnistunutta. 6. Mikäli ette saa riittävästi tarvitsemaanne tietoa, mistä haluaisitte saada tietoa? Koska kaikki vastaajat (n=32) kertoivat saavansa opistosta riittävästi tarvitsemaansa tietoa, tähän kysymykseen ei ollut tullut yhtään vastausta. 7. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan? 1. kyllä 28 90,32% 2. en 3 9,68% Yhteensä % Kuvio 6. Oletteko saanut postitse joka kotiin jaettavan opinto-oppaan? Kaukametsän opiston koko lukuvuoden opinto-opas (jaetaan elokuun alussa) ja kevään opinto-opas (jaetaan marras-joulukuun vaihteessa) jaetaan joka vuosi kajaanilaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin. Vastaajista 90,3 % (28 vastaajaa) oli saanut kotiinsa opinto-oppaan. Vain 9,7 % (3 vastaajaa) ei ollut saanut opasta kotiinsa Kajaanin keskustan ulkopuolelle taajamaan, eri kaupungin osaan (Hoikankan- 7

8 gas) ja Sotkamoon (ei kuulu jakelualueeseen). Syksyllä 2012 opinto-opas jaettiin KotiseutuPluslehden välissä. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 8. Oletteko tutustunut opinto-oppaaseen? 1. kyllä 31 96,88% 2. en 1 3,13% Yhteensä % Kuvio 7. Oletteko tutustunut opinto-oppaaseen? Ilahduttavan moni, jopa 96,9 %, oli tutustunut opinto-oppaaseen. Opinto-opas on tiedottamisen kannalta tärkein kanava, jonka kautta sidosryhmät saavat tietoa Kaukametsän opiston ajankohtaisista tapahtumista, kursseista ja yhteystiedoista. Vastausten pohjalta voidaan todeta, että opinto-opasta kannattaa ehdottomasti jakaa myös jatkossa koteihin. 9. Mikäli olette tutustunut opinto-oppaaseen, onko se mielestänne (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. selkeä 19 61,29% 2. helposti luettava 13 41,94% 3. sekava 1 3,23% 4. sopivan kokoinen 14 45,16% 5. mielenkiintoinen 9 29,03% 6. riittävästi tietoa antava 17 54,84% 7. tylsä 0 0,00% 8. värikäs 1 3,23% 9. jokin muu, mikä? 1 3,23% Kuvio 8. Mikäli olette tutustunut opinto-oppaaseen, onko se mielestänne Kysymykseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Kyselyyn vastanneiden mielestä opinto-opas on selkeä, helposti luettava, sopivan kokoinen, mielenkiintoinen ja riittävästi tietoa antava. Palaute oli pääasiassa positiivista. Jokin muu, mikä -vastaus liittyi opinto-oppaan aineryhmäjärjestykseen. Opinto-oppaan aineryhmäjärjestys perustuu Tilastokeskuksen antamaan järjestykseen. 8

9 Palvelut 10. Mitä palveluja Kaukametsän opisto tarjoaa? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. kansalaisopistoopetus 29 93,55% 2. yleiset kielitutkinnot 19 61,29% 3. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 19 61,29% 4. taiteen perusopetus 23 74,19% 5. tilauskoulutus 17 54,84% 6. avoin yliopisto-opetus 15 48,39% 7. hygieniakoulutus 14 45,16% luennot ja luentosarjat ,32% Kuvio 9. Mitä palveluja Kaukametsän opisto tarjoaa? Kysymys 10 oli tarkoituksella hieman harhaanjohtava, sillä Kaukametsän opisto tarjoaa kaikkia vaihtoehtoina olevia palveluja. Tällä kysymyksellä haluttiin mitata sitä, kuinka tietoisia sidosryhmät ovat Kaukametsän opiston palveluista. Vastaukset vaikuttavat hyviltä, mikä kertoo siitä, että palvelut ovat sidosryhmien tiedossa kohtuullisen hyvin. Parhaiten tiedetyt opiston tarjoamat palvelut olivat kansalaisopisto-opetus (93,5 %), luennot ja luentosarjat (90,3 %), taiteen perusopetus (74,2 %), yleiset kielitutkinnot ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (61,3 %). Palveluista hygieniakoulutus ja avoin yliopisto opetus olivat sellaisia palveluita, joita tiedettiin vähiten järjestettävän opistolla. 11. Hyödynnättekö opiston palveluja? 1. säännöllisesti 10 31,25% 2. silloin tällöin 9 28,13% 3. harvoin 10 31,25% 4. en koskaan 3 9,38% Yhteensä % Kuvio 10. Hyödynnättekö opiston palveluja? 9

10 Opiston palvelujen hyödyntämisaktiivisuus vaihteli paljon. Vastaajista 31,3 % (10 vastaajaa) kertoi hyödyntävänsä palveluja säännöllisesti, 28,1 % (9 vastaajaa) silloin tällöin, 31,3 % (10 vastaajaa) harvoin ja 9,4 % (3 vastaajaa) ei koskaan. Tulokset ovat suuntaa antavia, koska tulokset riippuvat täysin vastaajan omasta aktiivisuudesta eivätkä organisaatiosta. 12. Jos vastasitte "säännöllisesti", "silloin tällöin" tai "harvoin", mitä palveluja olette käyttänyt Kaukametsän opistossa? Palvelu Vastausten määrä Kielet 9 Liikunta 4 Kädentaidot 3 Luennot 8 Musiikki 2 Sanataide 2 Yleissivistävät aineet 1 Erityisryhmät 1 Tietotekniikka 2 Kokous 3 Juhla 1 Tilapalvelut 1 Yhteensä 37 Kaukametsän opiston palveluista suosituimpia vastaajien keskuudessa olivat kielten opiskelu ja luennot. 22 vastaajaa oli vastannut kysymykseen. Monet vastaajista olivat vastanneet useamman kuin yhden vaihtoehdon. Tulokset riippuivat vastaajasta, eivät organisaatiosta. Kysymys otettiin mukaan kyselyyn, jotta saadaan jonkinlaista tietoa siitä, mitä palveluja sidosryhmät hyödyntävät joko säännöllisesti, silloin tällöin, harvoin tai eivät koskaan. 10

11 13. Jos vastasitte "en koskaan", mikä on ollut esteenä Kaukametsän opiston palvelujen käytölle? 1. ajan puute 1 20,00% 2. liian korkea hinta 1 20,00% ei ole ollut kiinnostavia kursseja sopimaton kurssin aika sopimaton kurssin paikka en tunne opiston toimintaa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7. jokin muu, mikä? 3 60,00% Yhteensä 5 100% Kuvio 11. Jos vastasitte "en koskaan", mikä on ollut esteenä Kaukametsän opiston palvelujen käytölle? Kysymyksellä haluttiin selvittää syitä, miksi vastaaja on mahdollisesti estynyt tulemasta kurssille. Kuten kuviosta näkyy, ajan puute, liian korkea hinta ja vaihtoehto jokin muu ovat olleet syitä. Muita syitä olivat pääasiassa pitkät välimatkat ja laiskuus. En koskaan -vastanneita oli kolme henkilöä, joista joku oli valinnut useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opiston kursseja järjestetään eri vuorokauden aikoina, aamuaikaisesta iltamyöhään, jotta myös työssäkäyvillä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kursseille vapaa-aikanaan. Pitkien välimatkojen takia opisto järjestää opetusta myös eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. 11

12 Opiston toiminta 14. Kuinka monessa eri toimipisteessä arvioitte opistolla olleen toimintaa vuonna 2011? ,84% ,26% ,68% 4. yli ,23% Yhteensä % Kuvio 12. Kuinka monessa eri toimipisteessä arvioitte opistolla olleen toimintaa vuonna 2011? Vuonna 2011 opistolla oli 62 eri toimipaikassa toimintaa. Yli puolet vastaajista (54,8 %) arvioi opistolla olevan toimipaikkaa. Oikea tieto löytyy muun muassa Kaukametsän opiston vuoden 2011 toimintakertomuksesta. Kysymyksen avulla opisto sai tietoa siitä, kuinka hyvin sidosryhmät ovat tietoisia Kaukametsän opiston kymmenistä toimipaikoista. Yksi henkilö on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 15. Kuinka monta toimipistettä arvioitte opistolla olevan maaseutukylissä? ,38% ,13% ,50% Yhteensä % Kuvio 13. Kuinka monta toimipistettä arvioitte opistolla olevan maaseutukylissä? Maaseutukylissä on 17 toimipaikkaa. Yli puolet vastaajista (53,1 %) tiesi oikean vastauksen. Maaseutukylien toimipisteet sijaitsevat muun muassa Jormuassa, Kuluntalahdessa, Mainualla, Paltaniemellä, Toppilassa, Vuolijoella, Otanmäessä ja Ounastuvalla. 12

13 16. Koetteko toiminnan maaseutukylissä 1. tarpeelliseksi 24 80,00% 2. kehittämisenarvoiseksi 6 20,00% 3. tarpeettomaksi 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 14. Koetteko toiminnan maaseutukylissä Kaukametsän opiston toimintaa maaseutukylissä arvostetaan hyvin paljon sidosryhmien mielestä. Palveluita viedään lähelle asiakasta. Kaukametsän opiston perusstrategiaan kuuluu, että opisto toimii niin, että kansalaisopistopalvelut ovat lähipalveluina kaikkien kuntalaisten saatavilla. Lähipalvelutavoitteen mukaan opisto tarjoaa kajaanilaisille opiskelumahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia, taajamassa ja kylissä. Tämä näkyy erityisesti Otanmäen, Vuolijoen kirkonkylän ja Vuolijoen kylien aktiivisuutena ja yhteistyönä opiston palvelujen käyttäjinä. Kuusi henkilöä on vastannut, että maaseutukylien toimintaa voisi kehittää edelleen. Kaksi henkilöä on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 17. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne? 1. kyllä 16 51,61% 2. ei 15 48,39% Yhteensä % Kuvio 15. Näkyykö opiston toiminta asuinalueellanne? Opiston näkyminen kyselyyn vastanneiden asuinalueella jakautui melko tasan puoliksi. Alueita, joilla opiston toiminta ei näy, olivat Palokangas, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Suomussalmi. Yksi henkilö ei vastannut kysymykseen. 13

14 18. Opiston toiminta on mielestänne 1. liian laajaa 2 6,45% 2. laajaa 7 22,58% 3. sopivaa 22 70,97% 4. suppeaa 0 0,00% 5. liian suppeaa 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 16. Opiston toiminta on mielestänne Tällä kysymyksellä mitattiin sidosryhmien mielipidettä opiston toiminnan laajuuteen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Kaukametsän opiston toiminnan laajuus on sopivaa ja muutamien vastaajien mielestä myös riittävän laajaa. Voidaan todeta, että toimipaikkoja on riittävä määrä ja kursseja järjestetään tarpeeksi. Yksi henkilö on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 19. Arvionne mukaan Kaukametsän opistolla annettiin opetusta vuonna n h 2 6,45% 2. n h 7 22,58% 3. n h 9 29,03% 4. n h 11 35,48% 5. n h 2 6,45% Yhteensä % Kuvio 17. Arvionne mukaan Kaukametsän opistolla annettiin opetusta vuonna 2011 Oikea vastaus on tuntia. 35,5 % tiesi oikean vastauksen. Tuntimäärään lasketaan työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, vapaan sivistystyön koulutus, johon kuuluu taiteen perusopetus sekä lisäksi tilauskoulutus ja henkilöstökoulutus. 14

15 20. Kuinka monta prosenttia käsityksenne mukaan kajaanilaisista opiskelee Kaukametsän opistossa? % 10 31,25% % 16 50,00% % 4 12,50% % 2 6,25% % 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 18. Kuinka monta prosenttia käsityksenne mukaan kajaanilaisista opiskelee Kaukametsän opistossa? Kaukametsän opistossa opiskelee noin 10 % kajaanilaisista. Oikean vastauksen tiesi kymmenen vastaajaa. Tieto löytyy muun muassa Kaukametsän opiston vuoden 2011 toimintakertomuksesta. 21. Kuinka tärkeänä koette opiston toiminnan kuntalaisiin päin? 1. erittäin tärkeänä 19 61,29% 2. tärkeänä 12 38,71% 3. vähemmän tärkeänä 0 0,00% 4. ei tärkeänä 0 0,00% 5. en osaa sanoa 0 0,00% Yhteensä % Kuvio 19. Kuinka tärkeänä koette opiston toiminnan kuntalaisiin päin? Tulosten perusteella Kaukametsän opiston toiminta kuntalaisiin päin koetaan erittäin tärkeänä. Toiminta kuntalaisiin päin on välttämätöntä opiston menestymisen ja kehittymisen kannalta. On tärkeää pitää huolta kuntalaisistaan ja tarjota erilaisia palveluja erilaisiin tarpeisiin. 15

16 Mielikuva 22. Mielikuvanne Kaukametsän opistosta on (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. juhlava 2 6,25% 2. kodikas 7 21,88% 3. viihtyisä 14 43,75% 4. etäinen 2 6,25% 5. kuuluisa 0 0,00% 6. helposti lähestyttävä 12 37,50% 7. avara 7 21,88% 8. arkkitehtuurinen 12 37,50% 9. näkyvä 8 25,00% 10. aktiivinen 11 34,38% 11. nykyaikainen 17 53,13% 12. vanhanaikainen 2 6,25% 13. arvostettu 7 21,88% 14. jokin muu, mikä? 0 0,00% Kuvio 20. Mielikuvanne Kaukametsän opistosta on Kysymykseen on voinut vastata useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opistoa kuvaa parhaiten sana nykyaikainen (53,1 %). Yleinen mielikuva Kaukametsän opistosta on tulosten perusteella viihtyisä, helposti lähestyttävä, arkkitehtuurinen, aktiivinen ja nykyaikainen. Mielikuva Kaukametsän opistosta rakentuu pitkälti sen markkinoinnin ja toimintatapojen pohjalta. Siksi on tärkeää tiedottaa palveluistaan asiakaslähtöisesti. 16

17 Yhteistyö 23. Millaiseksi olette kokenut tähänastisen yhteistyön? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 1. yksipuoliseksi 3 9,38% 2. hyödylliseksi 22 68,75% 3. vaikeaksi 0 0,00% 4. mielenkiintoiseksi 7 21,88% 5. joustavaksi 13 40,63% 6. nopeaksi 2 6,25% 7. hitaaksi 0 0,00% 8. kehittämisenarvoiseksi 9 28,13% 9. jokin muu, mikä 0 0,00% Kuvio 21. Millaiseksi olette kokenut tähänastisen yhteistyön? Kysymykseen pystyi vastaamaan useamman vaihtoehdon. Kaukametsän opiston ja sidosryhmien välinen yhteistyö on tulosten perusteella koettu hyödylliseksi, joustavaksi ja edelleen kehittämisenarvoiseksi. 9,38 % (3 vastaajaa) kokee, että yhteistyö on ollut yksipuolista. Sitä ei voi sanoa, kumpi osapuoli on tehnyt yhteistyötä enemmän kuin toinen. Tämän sidosryhmäkyselyn avulla Kaukametsän opisto halusi selvittää sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistarpeita. Jokainen organisaatio pyrkii kehittämään eri osa-alueitaan jatkuvasti. Tulosten avulla Kaukametsän opisto saa tietoa niistä kehittämistarpeista, joita voisi tutkia tarkemmin. 24. Mitkä ovat mielestänne yhteistyön kehittämistarpeet? Tuloksista koottuja vastauksia: Enemmän yhteistyötä naapuriopistoihin ja avoin yliopisto tarjontaa naapurikuntiin Haja-asutusalueilla ryhmiä pienemmällä osallistujamäärällä, liikuntaa Entisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen Opistojen välinen etäopetus esim. yhteiset luentosarjat, eri alojen tuntiopettajapankki, yhteiset kehittämishankkeet, kuntarakenteen muutoksista riippuen tulevaisuudessa hallinnollinen yhteistyö Tiedottamisen lisääminen, hintojen lasku, oppilaskunnan perustaminen Puhelimeen vastaaminen joskus hankalaa (automaatti) 17

18 Johtopäätökset Kysely toteutettiin onnistuneesti sovitussa aikataulussa. Vastaajat pysyivät anonyymeinä koko sidosryhmäkyselyn ajan, kyselyyn vastaamisesta raportointiin saakka. Sidosryhmäkysely on osa Kaukametsän opiston laatutyötä. Tiivistetysti tuloksista ilmenee seuraavaa: suurin osa kyselyyn vastanneista asui Kajaanin keskustan alueella vastaajista suurin osa oli joko johtajia tai rehtoreita tärkein tiedottamisen ja markkinoinnin kanava on opinto-opas, jota kannattaa jakaa edelleen koteihin kyselyyn vastanneet sidosryhmät (n=32) saivat riittävästi tarvitsemaansa tietoa vain kolme henkilöä ei ollut saanut opinto-opasta kotiinsa 96,9 % oli tutustunut opinto-oppaaseen, palaute opinto-oppaasta oli positiivista esteitä opiston palvelujen käytölle olivat pitkät välimatkat, ajan puute, liian korkea hinta ja laiskuus maaseutukylien toiminta on tärkeässä osassa opiston toiminnan kannalta Kaukametsän opiston toiminnan laajuus on vastaajien mielestä sopivaa (70,9 %) ja laajaa (22,6 %). Tuloksista voidaan päätellä, että sidosryhmät suhtautuvat opiston toimintaan myönteisesti, koska liian laajaa vastausta ei antanut kuin vain kaksi henkilöä Kaukametsän opiston toiminta kuntalaisiin päin on erittäin tärkeää Kaukametsän opistoa kuvaavat parhaiten sanat nykyaikainen, viihtyisä, helposti lähestyttävä, arkkitehtuurinen ja aktiivinen sidosryhmien yleistietämys opistosta oli hyvää tähänastinen yhteistyö on koettu pääasiassa hyödylliseksi, joustavaksi ja kehittämisenarvoiseksi yhteistyön kehittämistarpeita ovat tulosten perusteella entisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, tiedottamisen lisääminen, hintojen lasku, oppilaskunnan perustaminen, opistojen välinen etäopetus, yhteiset kehittämishankkeet sekä enemmän yhteistyötä naapuriopistoihin ja avoin yliopisto tarjontaa naapurikuntiin Sähköisellä kyselylomakkeella ja tulosten analysoinnilla saatiin vastaukset Kaukametsän opistoa koskeviin kysymyksiin. Vastaavanlaista kyselyä ei ole tehty aikaisemmin, joten tulosten seurannan ja vertailun kannalta on tärkeää toteuttaa kysely jatkossakin samalle kohderyhmälle. Opiston maine on positiivinen. Siitä kertoo se, että opistoa kuvailtiin enimmäkseen nykyaikaiseksi, opiston toiminta on sopivaa ja sidosryhmät saavat riittävästi tarvitsemaansa tietoa. Toivottavaa olisi, että sidosryhmät käyttäisivät opiston palveluja entistä enemmän. Kaukametsän opisto Koskikatu 4 B, Kajaani ma-pe klo ja puhelimitse klo (08)

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Markkinointitutkimus VALO-CD

Markkinointitutkimus VALO-CD Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, 194081 Heikki Kauppinen, 195030 Sisällysluettelo Johdanto...3 1.Tutkimuksen aloitus...4

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot