ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI"

Transkriptio

1 ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

2 Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat kaikissa EU-maissa Euroopan yhteisöjen ja yhtiöoikeudelliseen direktiiviin. (s.14) 3) Miten liiketapahtumat luokitellaan kirjanpitolain mukaan? (s.14) 1) 2) 3) 4) 4) T / E : Tilille tehty kredit-merkintä kertoo rahan käytön ja debet-merkintä rahan lähteen. (s.15) 5) T / E : Kun yritys myy hyödykkeen käteisellä hintaan 750 euroa, niin myynnistä tehdään kirjaus: per Kassatili 750 euroa an Myyntitili 750 euroa. (s.15) 6) Ns. audit trail periaate on ns. periaate. (s.15) 7) Mitkä ovat lakisääteisen tilinpäätöksen osat? (s.16) 1) 2) 3) 4) 8) T / E : Toimintakertomus ei ole tilinpäätöksen osa. (s.16) 9) Pörssiyrityksen on laadittava konsernitilinpäätöksensä (s.17). 10) T / E : Tilinpäätösdirektiiveihin perustuvissa tilinpäätöksissä on sallittua suorittaa monia uudelleenarvostuksia (s.18). 11) Mitkä ovat taseen vastattavaa-puolen pääerät? (s.18) 1) 2) 3) 4)

3 (2) 12) Ns. liikekaavan mukaan tuloslaskelman liikevoitto saadaan vähentämällä liikevaihdosta ja (s.19). 13) T / E : Kirjanpidon terminologian mukaan tilikauden tulos = tulot - menot (s.19). 14) Mikäli asiakas ei ole tilikauden päättymishetkeen mennessä maksanut hänelle toimitettuja tavaroita, niin taseessa esitetään tältä osin (s.20). 15) Tilikaudelle kohdistettua menoa tai menon osaa kutsutaan. Loppuosa menosta merkitään taseen - puolelle varoiksi. Taseessa esitettävää menon osaa sanotaan (s.22). 16) T / E : Tilikauden ostokulut selvitetään käytännössä myytyjen hyödykkeiden hankintamenoja seuraamalla (s.23). 17) Poistosuunnitelmaa laadittaessa poistoperiodiksi tulee valita laitteen pitoaika (s.25). 18) Miten pysyvät vastaavat kirjanpitoasetuksen mukaan jaotellaan? (s.27) 1) 2) 3) 19) Mihin neljään ryhmään vaihtuvat vastaavat jaotellaan? (s.27) 1) 2) 3) 4) 20) Siirtosaaminen syntyy, kun kirjattu saaminen muutetaan tilinpäätöstä laadittaessa (s.28). 21) T / E : Vaihtuvien vastaavien kohdalla on tilinpäätöstä laadittaessa markkinahinnan mahdollisen alentumisen perusteella käytettävä hankintamenoa alempaa arvoa (s.29).

4 (3) 22) T / E : Pysyvien vastaavien arvonnousut otetaan yleensä huomioon tasearvostuksissa (s.31). 23) Pysyvien vastaavien mahdollinen arvonkorotus esitetään mm. taseen puolella eränä Arvonkorotusrahasto. 24) T / E : Yrityksen tulorahoitus syntyy hallussapitovoittojen tai tilikauden tulosten myötä (s.33). 25) Ns. takuuvaraus vähennetään toisaalta tuloslaskelmassa kuluna ja esitetään toisaalta taseessa ryhmässä (s.33). 26) T / E : Pakollinen varaus muistuttaa vieraassa pääomassa esitettyjä velkoja, koska sen määrä ja toteutumisajankohta on tiedossa (s.34). 27) T / E : Mitkä yritystoimintaa koskevat tuloslaskelmakaavan lajit ovat? (s.36) 1) 2) 28) T / E : Kululajikohtaisessa tuloslaskelmakaavassa henkilöstökulut otetaan huomioon ennen poistoja ja arvonalentumisia (s.37). 29) Rahoituslaskelman laatimista edellytetään ainoastaan ja (s.37). 30) Rahoituslaskelma koostuu kolmesta osasta. Mitkä nämä osat ovat? (s.38-39) 1) 2) 3) 31) Liitetietojen tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (s.39). 32) T / E : Kaikkien pörssinoteerattujen yhtiöiden tulee laatia toimintakertomus (s.41). 33) Mitkä ovat tilintarkastuksen kohteet? (s.43) 1) 2) 3) 4)

5 2. Tilinpäätös yrityksen menestyksen kuvaajana (4) 34) Tilinpäätökseen liittyy kaksi näkökulmaa sidosryhmien tiedontarpeen tyydyttäjänä. Mitkä nämä näkökulmat ovat? (s.47-49) 1) 2) 35) T / E : Oletetaan, että yritys noudattaa tasaista osingonjakopolitiikkaa siten, että vuotuinen osinko = D (vakio). Jos sijoittajien tuottovaatimus on r, niin yhtiön osakkeen arvoksi tulee tällöin = D / r (s.50). 36) T / E : Ns. P / B luku saadaan siten, että yhtiön oman pääoman markkina-arvo jaetaan oman pääoman tasearvolla (s.52). 37) Kun kaikki yrityksen toiminnan aikaansaamat tulot ja menot tiedetään, niin yrityksen kannattavuus voidaan mitata avulla (s.55). 38) Mistä kaavasta yrityksen koko pääoman tuottoaste (ROA) lasketaan? (s.57) ROA = 39) Miten oman pääoman tuottoaste (ROE) määritellään? (s.58) ROE = 40) Miten pääoman kiertonopeus määritellään? (s.59) 41) Osakeyhtiössä tappioiden raja tulee vastaan, kun määrä on laskenut alle puoleen yritykseen sijoitetun määrästä (s.62) 42) Miten omavaraisuusaste määritellään? (s.63) 43) Miten yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan? (s.63) 44) T / E : Hyvän vakavaraisuuden rajana on kirjan mukaan yli 50 %:n suuruinen omavaraisuusaste (s.63).

6 (5) 45) T / E : Yrityksen velkaantuminen heikentää oman pääoman tuottoa, mikäli koko pääoman tuotto ylittää vieraan pääoman kustannuksen. (s.66) 46) Miten quick ratio määritellään? (s.67) 47) Mistä kaavasta current ratio lasketaan? (s.67) 48) Yrityksen maksuvalmiutta voidaan pitää tyydyttävänä, jos quick ration arvo on välillä (s.67-68). 49) Taseen kaikki erät ovat luonteeltaan ja tuloslaskelman erät ovat puolestaan (s.69). 50) Ns. liiketoiminnan nettokassavirta saadaan korjaamalla tuloslaskelman nettotulosta ns. jaksotuserien vaikutuksella. Mitkä nämä jaksotuserät ovat? (s.70) 1) 2) 51) Liiketoiminnan nettokassavirta on maksuvalmiutta kuvaava luku, joka kertoo koko tilikauden aikaisesta riittävyydestä (s.71). 52) Yksi mahdollinen tapa kuvata yrityksen tuloksen laatua on mitata tilinpäätökseen sisältyvien määrä (tarvittaessa suhteutettuna taseen loppusummaan) (s.74). 3. Johdon laskentatoimi 53) Rahoituksen laskentatoimi pyrkii tuottamaan informaatiota yrityksen sidosryhmille (s.81 54) Millaisia ovat määritelmän mukaan laskentakohteet? (s.82) 55) Sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat jonkin laskentakohteen kokonaiskustannuksiin tietyllä aikavälillä, kutsutaan (s.83).

7 (6) 56) T / E : Välittömät kustannukset ovat kustannuksia, jotka voidaan kohdistaa tietylle laskentakohteelle jollakin kustannustehokkaalla tavalla (s.84). 57) Toiminta-asteen vaihtelusta riippumattomia kustannuksia kutsutaan kustannuksiksi (s.85). 58) Katetuottolaskennassa on vain yksi yksittäinen tuotto- ja kustannustekijä. Mikä se on? (s.88) 59) Millainen on katetuottolaskennan perusasetelma? (s.88) 60) T / E : Ns. kriittisessä pisteessä yrityksen kerryttämä katetuotto riittää kattamaan muuttuvat kustannukset, mutta voittoa ei vielä kerry, eli tulos on nolla (s.90). 61) Millainen on katetuottolaskennan tulosyhtälö rakenteeltaan? (s.90) 62) Kriittisen pisteen kappalemäärä voidaan laskea kaavasta KRP = (s.92). 63) Ns. kannattavuuskuviossa kriittinen piste sijaitsee ja leikkauspisteessä (s.93-94). 64) T / E : Tuloverokanta ei vaikuta kriittisen pisteen arvoon (s.99). 65) Kirjassa on esitetty kaava kiinteiden kustannusten vipuvaikutukselle. Millainen se on? (s.104) 66) Ulkoistamispäätökseen kaikkein eniten vaikuttava tekijä on yleensä (s.110). 67) Mitä tarkoitetaan ns. laatukustannuksilla? (s.111)

8 (7) 68) Miten laatukustannukset ryhmitellään? (s.111) 1) 2) 3) 4) 69) Asiakastyytyväisyyden ja tuotteen maineen alenemisen aiheuttamia kustannuksia nimitetään usein kustannuksiksi (s.112). 70) T / E : Yhtenäistuotannossa sopiva laskentajärjestelmä on (suora) jakolaskenta (s.113). 71) Lisäyslaskennassa suoritteille kohdistetaan suoraan kustannukset. Sen sijaan kustannukset kohdistetaan suoritteille ns. avulla (s ). 72) Ns. hybridilaskennassa keskenään työvaiheiden kustannukset lasketaan ja työvaiheiden kustannukset puolestaan (s.114). 73) Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan suoritteille suoraan ja kustannukset niiden käyttämien toimintojen perusteella (s.114). 74) Toimintolaskennan hyväksikäyttöä yrityksen tehokkuuden parantamisessa nimitetään johtamiseksi tai (s.115). 75) T / E : Välilliset kustannukset kohdistetaan ensin toimintokohdistimien avulla toiminnoille, jolloin saadaan toiminnoittaiset kustannukset (s.115). 76) Miten niin sanottu tavoitekustannus määritellään? (s.118) 77) T / E : Toimintokustannuslaskenta on menetelmä, joka liittyy tuotteen hinnoitteluun, mutta tavoitekustannuslaskenta ei liity (s.124).

9 (8) 78) Katetuottohinnoittelussa tuotteen minimihintana pidetään, jonka alle tuotetta ei myydä (s.127). 79) Millainen on katetuottohinnoittelun mukainen hinnoitteluasetelma? (s.127) 80) Pääoman tuottoprosenttiin perustuvassa hinnoittelumenetelmässä tuotteen tavoitteeksi asetettu lasketaan prosentteina tuotteen sitomasta (s.129). 81) T / E : Investointikohteesta riippumatta investointiprosessi jaetaan kirjallisuudessa usein viiteen osavaiheeseen (s.131). 82) Oletetaan, että tietyn investoinnin nettotuotto on n vuoden kuluttua s n. Mikä on tämän nettotuoton nykyarvo, jos korkokantana on i? (s.134) 83) Takaisinmaksuaika on se aika, jonka kuluessa investoinnin tuottamat ovat kertyneet samansuuruisiksi kuin sen aiheuttama (s.135). 84) T / E : Investoinnin nettonykyarvo saadaan siirtämällä vuotuiset nettotuotot ja mahdollinen jäännösarvo alkuhetkeen sopivalla laskentakorkokannalla ja laskemalla saadut arvot yhteen (s.136). 85) Sisäisen korkokannan menetelmässä pyritään selvittämään se, jota käyttämällä investoinnin on nolla (s.137). 86) T / E : Investointi on sisäisen korkokannan menetelmän perusteella kannattava, mikäli laskettu sisäinen korkokanta on positiivinen (s.137). 87) T / E : Investointihankkeen peruuttamattomuus on eräs optiohinnoitteluun perustuvan lähestymistavan keskeisistä käsitteistä (s.140).

10 (9) 88) Strategisessa laskentatoimessa keskeinen käsite on kustannusten hallinta pitkällä tähtäyksellä. Se sisältää kolme tärkeää aluetta. Mitkä nämä ovat? (s.143) 1) 2) 3) 89) Mitkä ovat strategiseen asemointiin liittyvät yritystoiminnan vaihtoehdot? (s.144) 1) 2) 90) Suosituin kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä on eli (s.146). 91) Mitkä ovat tasapainotetun mittariston (BSC) ulottuvuudet? (s.147) 1) 2) 3) 4) 92) Tasapainotetun mittariston neljästä ulottuvuudesta johdettua syy- ja seurausketjua voidaan yksinkertaistaen nimittää (s.148). 4. Yritysrahoituksen perusteet 93) Lyhenne IPO tarkoittaa (s.154). 94) Mihin osiin yrityksen rahoitus voidaan jaotella? (s.156) 1) 2) 95) Sisäinen oma pääoma on liiketoiminnasta saatavaa, kun taas ulkoinen oma pääoma on kautta hankittua pääomaa (s.157). 96) Ns. voitonjakosuhde eli osinkojen määrä tilikauden tuloksesta on Suomessa ollut tyypillisesti prosenttia (s.157).

11 97) Mahdollisessa konkurssitilanteessa ovat (10) etuoikeusjärjestyksessä ennen (s.157). 98) T / E : Vieraan pääoman ehtoisesti sijoittava ottaa suuremman riskin kuin oman pääoman ehtoisesti sijoittava (s.159). 99) Sekä vieraan että oman pääoman kustannus määräytyy ja summana (s.161). 100) Mistä kaavasta yrityksen keskimääräinen painotettu pääoman kustannus WACC lasketaan? (s ) 101) Ns. sopimusvakuudet eli ovat luottoihin liitettäviä erityisehtoja, jotka vaikuttavat sekä luotonottajaan että luotonantajaan (s.164). 102) Mitkä ovat kirjassa mainitut välirahoitusinstrumentit? (s.165) 1) 2) 3) 103) Optiolainaan liittyvällä sijoittaja saa mahdollisuuden ostaa yrityksen osakkeita jollakin etukäteen määrätyllä hinnalla (s.165). 104) Kotitaloudet edustavat tyypillisesti talouden (s.170). 105) Mitkä ovat kirjassa mainitut rahoitusmarkkinoiden tehtävät? (s ) 1) 2) 3) 4) 106) Kuinka suuri likviditeettipreemio listaamattomien yritysten osakkeille (listattujen yritysten osakkeisiin verrattuna) tyypillisesti vaaditaan? (s.173) 107) T / E : Pääomasijoittaja tavoittelee hyvää tuottoa, mutta ei yleensä pyri muuten vaikuttamaan yrityksen toimintaan ja kehittämiseen (s.173).

2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin.

2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin. 2014 LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Sivunumeroinnissa on eroja kirjan eri painosten välillä. Väittämät 1. Tilinpäätös johdetaan kirjanpidosta. 2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS KIRJATIIVISTELMÄ LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER V A L M E N N U S K U R S S I T K A U P P A K O R K E A A N VALMENNUS Tilinpäätös Kirjanpito TilinpäätöksenPlaatiminen TilinpäätöksenPsisältö Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). E-mail Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 1. Positivismi

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot