2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin."

Transkriptio

1 2014 LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Sivunumeroinnissa on eroja kirjan eri painosten välillä. Väittämät 1. Tilinpäätös johdetaan kirjanpidosta. 2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin. 3. Menonoikaisu on liiketapahtuma. 4. Audit trail tarkoittaa aukottoman kirjausketjun periaatetta. 5. Vain pörssiyritysten tulee sisällyttää tilinpäätökseen liitetiedot. 6. IFRS = International Financial Reporting Standards 7. Yrityksessä A on tehtävä tilintarkastuslain mukainen tilintarkastus. Tehtävän suorittajaksi on valittu HTM-yhteisö. Yritys on laatinut IFRS erillistilinpäätöksen. Yritys on menetellyt oikein. 8. Emoyritys pitää konsernikirjanpitoa. 9. Yrityksen A liikevaihto on euroa, juoksevat kulut ja poistot Liikevoitoksi muodostuu euroa. 10. Pankin tilikausi on kalenterivuosi. 11. Ostomeno syntyy maksettaessa hyödyke. 12. Inventaarin mukaan hyödykkeitä on varastossa 3000 euron arvosta. Ostokulu tilikaudella on ollut 5000 euroa. Myytyjen hyödykkeiden hankintameno on 2000 euroa. 13. Yritys A hankkii koneen B. Sen hankintameno on miljoona euroa. Jäännösarvoksi arvioidaan euroa. Poistoaika on 10 vuotta. Poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa. Vuotuinen poisto on euroa. 14. Jos yritys myy tavaroita kahden vuoden maksuajalla ja maksuajalle sovitaan 10 % vuosikorko, on kysymys pysyvien vastaavien saamisesta. 15. Vaihto-omaisuushyödykkeiden hankintameno on ollut Tilinpäätöspäivän jälleenhankintameno olisi todennäköisesti 800. Yritys arvostaa tilinpäätöksessään vaihtoomaisuuden 900 :n arvoiseksi. Onko menetelty oikein? 16. Yritys hankki vuonna 2010 vaihto-omaisuutta A 3000 eurolla. Tästä oli jäljellä vuoden lopussa varastossa hankintamenolla laskettuna 1000 eurolla. Jälleenhankintameno olisi 800 euroa. Väite: tuloslaskelmaan merkitään kuluksi 200 euron markkinahinnan alentuminen varaston muutoksena.

2 17. Yritys A on hankkinut tilikaudella yrityksen B pörssiosakkeita 100 kpl 10 euron kappalehinnalla. Tilikauden päättyessä pörssikurssi on 9 euroa. Yritys A merkitsee osakkeet tilinpäätökseen taseeseen hankintamenon suuruisina ja tekee tuloslaskelmassa 100 euron arvonalentumisvähennyksen. Yritys A menetteli oikein. 18. Yritys A on arvostanut rahoitusvälineet hankintamenon perusteella vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuoden 2010 tilinpäätökseen arvostus on päätetty tehdä käyvän arvon perusteella. Yritys ei menettele oikein. 19. Tuloveroista esitetään liitetietoja. 20. ROA:ssa näkökulmana ovat kaikki yrityksen rahoittajat. 21. ROE kuvaa vieraan pääoman tuottovaatimusta. 22. Laskettaessa koko pääoman tuottoastetta seuraava kaava kuvaa myynnin ansaintavoimaa tulos (ennen vähemmistöosuutta) + korkokulut x (1-verokanta) x 100 liikevaihto 23. Seuraavalla kaavalla voidaan laskea pääoman kiertonopeus: liikevaihto / taseen koko pääoman tilikauden lopussa 24. Oman pääoman palautuksena maksetaan enintään jakokelpoisten voittovarojen verran. 25. omavaraisuusaste = oma pääoma / liikevaihto x Yleisesti arvioituna quick ratiota voidaan pitää hyvänä jos se on noin 0, Liikepääomaerät ovat liiketoimintaan liittyviä tuloslaskelman lyhytaikaisiin varoihin ja velkoihin kuuluvia eriä. 28. Liiketoiminnan nettokassavirta saadaan vähentämällä tuloslaskelman nettotuloksesta ennen vähemmistön osuutta poistot ja arvonalentumiset sekä liikepääomaerien nettomuutos. JOHDON LASKENTATOIMI 29. Kustannuslaskenta ei raportoi ei-taloudellista informaatiota 30. Aiheuttamisperiaate liittyy erityisesti katetuottolaskentaan. 31. Tuotannon ollessa nolla puolimuuttuvat kustannukset ovat kiinteitä. 32. Puolimuuttuvat kustannukset kasvavat epäsuorassa suhteessa tuotantomäärän kasvuun.

3 33. Yksikkökustannukset voidaan laskea seuraavalla kaavalla: kokonaistuotantokustannukset yksikkökustannukset = valmistuneiden tuotteiden lukumäärä 34. Katetuottoanalyysin lähtökohtana on vähintään kahden tuottotekijän ja kustannustekijän olettama. 35. yrityksen myyntituotot ovat 400 muuttuvat kustannukset 200 kiinteät kustannukset 100 katetuotto ja tulos ovat tällöin kriittinen piste = tulos + kiinteät kustannukset 37. Katetuottoanalyysin mukainen tuloslaskelma on seuraava: myyntituotot muuttuvat kustannukset = katetuotto 38. Tavoitetulos = myyntituotot muuttuvat kustannukset kiinteät kustannukset 39. Jos katetuotto on miljoona euroa ja kiinteät kustannukset ovat euroa, kiinteiden kustannusten vipuvaikutus on 0, Varastot muodostavat suuren osan yrityksen resursseja sitovasta toiminnasta erityisesti silloin, kun kyseessä on valmistusyritys, muttei niinkään silloin kun kyse on vähittäiskaupan alan yrityksestä. 41. Kvalitatiiviset tekijät voivat syrjäyttää taloudelliset tekijät ulkoistamispäätöstä tehtäessä. 42. Laatukustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka syntyvät, koska huonoa laatua esiintyy tai saattaa esiintyä. 43. Sisäinen virhe heikentää asiakastyytyväisyyttä. 44. Piileviä laatukustannuksia voidaan arvioida menetetyn katteen nykyarvon avulla. 45. Kustannuslaskennan keskeinen tehtävä on suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen. 46. Lisäyslaskenta on sopiva laskentajärjestelmä yhtenäistuotantoon. 47. Jakolaskentaa voidaan käyttää vaihtuvassa joukkotuotannossa. 48. Sovellettaessa jakolaskentaa rinnakkaistuotantoon tuotteet voidaan muuttaa vertailukelpoisiksi ekvivalenssilukujen avulla. 49. Toimintokustannuslaskennassa kustannukset kohdistetaan toimintojen kautta suoritteille. 50. Toimintojohtamista sovellettaessa ollaan kiinnostuneita kustannusten kohdistumisesta.

4 51. Yritys A soveltaa tavoitekustannuslaskentaa. Tuotteen A markkinahinta on 200. Tavoitekate on 10 %. Tavoitekustannus on tällöin Kysynnän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella on kysynnän hintajousto. 53. Price elacity on demand on suomeksi kysynnän ristijousto. 54. Voittolisähinnoittelussa myyntihinta kattaa kokonaiskustannukset. 55. Contribution pricing tarkoittaa omakustannushinnoittelua 56. Variable cost pricing ja contribution pricing tarkoittavat samaa asiaa. 57. Katetuottohinnoittelussa tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset ovat tuotteen minimikustannusarvo. 58. Minimiomakustannusarvo = muuttuvat yksikkökustannukset 59. Investointiprosessi jaetaan kirjallisuudessa usein kuuteen vaiheeseen. Kaikki seuraavat kuuluvat näihin vaiheisiin: tutkimusvaihe, rahoituksen järjestäminen sekä investoinnin toteutus- ja valvontavaihe euroa sijoitetaan kolmeksi vuodeksi 10 % korolla. Kolmen vuoden kuluttua sijoituksen nimellisarvo on tasan 130 euroa. 61. Diskonttaustekijä on yhtä suuri kuin korkotekijä. 62. Korkokanta on 10 %. Kolmen vuoden kuluttua sijoituksesta saadaan nimellisarvollisesti euroa. Sijoituksen nykyarvo on 763 euroa. 63. Koneinvestointi on 1000 euroa. Nettotuottovirta on 300 euroa / vuosi. Takaisinmaksuajan menetelmällä laskettuna takaisinmaksuaika on 3 vuotta ja 3 kuukautta. 64. Nettonykyarvomenetelmässä otetaan huomioon kaikki investoinnista syntyvät rahoitusvirrat ja diskontataan ne laskenta-ajankohtaan. 65. Optiohinnoittelumalli lähtee siitä, että useimmat hankkeet ovat peruuttamattomia, mutta aloitusjankohtaa voidaan siirtää. 66. Kun investointihanke on toteutettu, se on peruuttamaton, vaikka sen kohde voitaisinkin myydä jollakin hinnalla toiselle yritykselle. 67. Arvoketjuajattelu ja kustannusajurit ovat keskeisiä strategisen laskentatoimen käsitteitä. 68. Käsite laajennettu yritys (extended enterprise) viittaa tasapainotettuun tuloskorttiin (balanced score cardiin). 69. Kustannusjohtaminen ja tuotedifferointi ovat strategisen asemoinnin vaihtoehtoja

5 70. Toimintopohjainen kustannuslaskenta ei ole strategisen johdon laskentatoimen menetelmä 71. SWOT on kirjanlyhennys sanoista standards, weaknesses, opportunities ja threats. 72. SWOT-analyysi on käyttökelpoinen yrityksen nykyisen ja tulevan suorituskyvyn arviointiin. 73. Balanced scorecard sisältää perusmuodossaan kolme tärkeää mittaamisen ulottuvuutta: (1) asiakasnäkökulman, (2) innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulman sekä (3) taloudellisen näkökulman. 74. Korkojen laskiessa osakesijoittaminen tulee suhteellisesti arvioituna vähemmän houkuttelevaksi. 75. Nk. bullet-lainassa pääoma maksetaan takaisin vakiosuuruisina erinä esimerkiksi kuukausittain. 76. Sillä, tekeekö yritys voittoa vai tappiota ei, ole vaikutusta oman pääoman määrään. 77. Osingonmaksun yli jäävä osa tilikauden voitosta kasvattaa yrityksen omaa pääomaa. 78. Pankkitoiminnan kannattavuus perustuu siihen, että pankit pystyvät vaatimaan sellaisen riskipreemion asiakkaalta, ettei se ole liian korkea tai liian alhainen. 79. Residual claim handler kuvaa yrityksen vieraan pääoman sijoittajan asemaa yrityksessä. 80. Osakepääomalle on maksettava tuottoa. 81. Välirahoitusinstrumentit luetaan omaan pääomaan. 82. Yritykset edustavat tyypillisesti talouden ylijäämäsektoria. 83. Allokatiivisesti tehokkailla rahoitusmarkkinoilla ei ole tarpeettomia kaupankäyntikustannuksia. 84. Informatiivisesti tehokkailla rahoitusmarkkinoilla yritysten toimintaedellytysten heikentymistä ei pystytä peittelemään. 85. Valtion obligaatiosta saatava tuotto on nk. riskitön korko. 86. Listaamattomien yritysten osakkeille vaaditaan tyypillisesti %:n likviditeettipreemio.

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2013 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 42 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävät 12-15 ovat oikein/väärin kysymyksiä. Tehtävät 1-11 ja

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot