!" #$" $$! %& % '% '(() & * + (' ( %, (' ', ' ' %&, % &' '-,. '' & (' ' + (' ' 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!" #$" $$! %& % '% '(() & * + (' ( %, (' ', ' ' %&, % &' '-,. '' & (' ' + (' ' 1"

Transkriptio

1 !"#$" $$! %&%'%'(()&* +('( %,('','' %&,% &''-,. ''&('' +('' 1

2 JOHDANTO Työpaja liittyy Tekesin rahoittamaan Pakkausteknologia- PTR:n projektiin, jossa kehitetään tuotteita ja niiden pakkauksia entistä toimivammiksi sekä kuluttajien käytössä että pakkausketjun eri vaiheessa. Tavoitteena on sovittaa yhteen pakkausten käyttäjien, kuluttajien, kehittäjien ja valmistajien tulevaisuuden pakkauksiin liittyviä erilaisia odotuksia ja toiveita. Kuluttajatutkimuskeskuksessa on kehitetty erilaisia vuorovaikutteisia työmuotoja, joiden avulla teknologisia kehityssuuntia pyritään konkretisoimaan ja tuomaan lähelle kuluttajien arkea. Kehitykseen osallisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan tunnistaa uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä ongelmia ja käyttöönoton edellytyksiä. Vuorovaikutteinen työpaja voi tuoda esiin valtavirrasta poikkeavia ideoita ja kertoa arkisiin käytäntöihin ja unelmiin perustuvista kehittämissuunnista. Eri toimijoiden yhteinen keskustelu mahdollistaa ajatusten vaihdon ja jakamisen sekä uuden oppimisen. Pakkausteknologiaan liittyvän vuorovaikutteisen työskentelyn tavoitteena on antaa virikkeitä ja suuntaviivoja käyttäjälähtöiseen pakkausten kehittämiseen. Tämä muistio koskee ensimmäistä osaa kahden työpajan muodostamasta kokonaisuudesta. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli tunnistaa pakkausteknologian kehityksen keskeisiä mahdollisuuksia ja ongelmia erityisesti käyttäjänäkökulmasta. Työpajassa työskenneltiin kolmen teeman parissa.. Nämä olivat (1) aktiivinen ja älykäs pakkaus / tuotteen säilyvyys, (2) pakkaus kaupassa ja (3) hyvän pakkauksen määritteleminen. Osallistujat saivat itse valita, minkä teeman parissa he halusivat työskennellä. Työpajatyöskentelyyn osallistuivat Aktiivinen ja älykäs pakkaus/ tuotteen säilyvyys ryhmässä Mandi Alaterä, Marja Havukko, Terhen Järvi-Kääriäinen, Liisa Kirves, Aino Pietarinen, Alina Rusko, Pakkaus kaupassaryhmässä Jarmo Bergholm, Minna Forsell, SiniLindell, Tuukka Pastila, Tuija Siniketo, Mette Sundbland, Jukka Varpee, Ritva Wilska ja Tom Ylönen ja kahdessa Hyvän pakkauksen määrittäminen ryhmässä Anni Eliasson, Katariina Knuuttila, Sirpa Lepola, Elisa Niemi, Margareetta Ollilla, Marko Patsi ja Tanja Virtanen-Leppänen sekä Anni Eliasson, Katariina Knuuttila, Sirpa Lepola, Elisa Niemi, Marketta Ollila, Marko Patsi ja Tanja Virtanen-Leppä sekä Marja-Leena Harju, Silja Huhtanen, Outi Kylliäinen, Hanna Lehtonen, Annukka Leppänen-Turkula, Jukka Sinisalo ja Tita Ström. TYÖPAJAN TOTEUTUS Ensimmäinen työpaja järjestettiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa lokakuussa Työapajatapahtumaan osallistui Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapanelisteja pakkauksia valmistavan ja käyttävän teollisuuden edustajia sekä kaupan edustajia. Mukana olevat kuluttajapanelistit olivat osallistuneet jo aiemmin pakkauksia käsitelleeseen tutkimukseen vuonna 2003, joka toi esiin myös kuluttajien kriittisiä näkemyksiä pakkausteknologian joihinkin kehityssuuntiin. Toimintamuotona oli vuorovaikutteinen työpaja. Osallistujille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi materiaalia, jossa kerrottiin miten tuotteen säilyvyyteen voidaan vaikuttaa aktiivisella tai älykkäällä pakkauksella, miten pakkaus kaupassa vaikuttaa tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytämiseen kaupassa sekä mitä asioita hyvän pakkauksen määrittämiseen liittyy. Taustamateriaalin avulla pyrittiin luomaan osallistujille yhteinen tietopohja käsiteltäviin teemoihin liittyvistä kysymyksistä ja kehittämismahdollisuuksista. Työpajaan osallistui 29 henkilöä. Työpajaan osallistuneet on esitetty ryhmittäin liitteessä 1, ja työpajan ohjelma on liitteessä 2. Työpajassa teemaan liittyviä virikkeitä ja vinkkejä etsittiin arvioimalla sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita pienryhmissä, ohjattuna vuorovaikutteisena työskentelynä. Kunkin 2

3 pienryhmän työtä ohjasi ja avusti fasilitaattori, ja työn tavoitteet ja työskentelyohjelma olivat esillä ryhmätyötiloissa. Pienryhmien työskentely strukturoitiin annettujen tehtävien ympärille, jotta kaikilla olisi yhteinen työskentelykohde. Keskustelua jäsennettiin kirjoittamalla paperille näkemyksiä annettuihin tehtäviin, arvioimalla yhdessä osallistujien yhteisiä näkemyksiä sekä valitsemalla yhteenvetoon tulevat asiat. Työskentelyn tavoitteena oli, että kaikki pääsivät kertomaan tarpeistaan, ideoimaan ja kehittämään edelleen syntyneitä ideoita. Työskentelyn aluksi ryhmän jäsenet ensin tutustuivat toisiinsa. Orientoitumisen ja tutustumisen jälkeen kartoitettiin ryhmän näkemykset analysoimalla ryhmän teemaa sekä mahdollisuuksina että ongelmina. Pienryhmäkeskustelun loppuun oli varattu aikaa tärkeimpinä pidettyjen asioiden kokoamiseen muille ryhmille esitettäviksi tauluiksi yhteiseen tilaan. Lisäksi pyrittiin varmistamaan, että osallistujat ovat itse aktiivisia, mm. pyytämällä heitä varautumaan vastaamaan muiden kysymyksiin koskien oman ryhmän tuloksia. Pienryhmien työn tulokset olivat lopuksi esillä yhteisessä tilassa tutustuttavina ja kommentoitavina.. Kuva 1. Ryhmätöiden tulokset ripustettiin MoniToriin, jossa niihin tutustuttiin yhdessä. Tulokset ja niiden tekijät oli tunnistettavissa värikoodien avulla ja tarkentavia kysymyksiä saattoi esittää tekijöille. RYHMISSÄ KÄYTYÄ KESKUSTELUA JA TULOKSIA Seuraavaan on koottu tiivistelmä kussakin pienryhmässä esillä olleista keskustelunaiheista sekä työskentelyn kulusta ja siitä, miten lopputuloksiin päädyttiin. Ryhmien yksityiskohtaiset kirjalliset tuotokset ovat kuvissa. Ryhmiä oli kaikkiaan neljä, ja niille annettiin omat värikoodit ryhmien tunnistamiseksi sekä (mahdollisesti eri otsikoilla tapahtuvan) jatkotyöskentelyn helpottamiseksi: Älykäs ja aktiivinen pakkaus ( keltainen ryhmä ) Pakkaus kaupassa ( sininen ryhmä ) Hyvä ja huono pakkaus A ( vihreä ryhmä ) Hyvä ja huono pakkaus B ( punainen ryhmä ) Älykäs ja aktiivinen pakkaus ( keltainen ryhmä ) Ryhmässä haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: Älykäs pakkaus (kertoo säilyvyydestä) hyviä ja huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita? Aktiivinen pakkaus (parantaa säilyvyyttä) hyviä ja huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita? Aktiivisia ja älykkäitä pakkauksia käsitelleen ryhmän työskentely sujui erittäin jouhevasti. Kuuden osallistujan tiivis ryhmä takasi sen, että kaikki pääsivät hyvin osallistumaan keskusteluun ja käyttämään puheenvuoroja. Ryhmän kysymys oli onnistunut ja herätti keskustelua. Kysymys oli myös hyvin mitoitettu käytettävissä olleeseen aikaan, sillä ryhmän ohjelma saatiin vedettyä läpi jopa hieman etuajassa. 3

4 Aktiiviset ja älykkäät pakkaukset otettiin ryhmässä positiivisesti vastaan. Joihinkin yksityiskohtiin, kuten hintaan ja hävittämiseen, otettiin kriittisesti kantaa. Vaikka ryhmässä oli mukana myös pakkausteollisuuden ja tutkimuksen edustajia, keskustelua käytiin useimmiten kuluttajanäkökulmasta. Pakkausteknologia PTR:n edustaja Terhen Järvi-Kääriäinen toi keskusteluun pakkausteknologian kehittäjien näkökulman pohjustamalla teemaa ja vastaamalla muiden osallistujien kysymyksiin. Paljon keskustelua herättänyt aihe oli mm. älykkäiden pakkausten merkintöjen selkeys. Ryhmä ideoi myös uuden ajatuksen, että kuluttajat voisivat haluta itse omassa taloudessaan laittaa tuotteen säilymisestä kertovia indikaattoreita pakkauksiin. Nämä indikaattorit siis kertoisivat tuotteen säilymisestä sen jälkeen, kun pakkaus on jo kerran avattu. Ryhmän vetäjälle keskeisin mieleen jäänyt havainto oli, että kuluttajat suhtautuivat hyvin myönteisesti käsillä olleeseen teknologiaan. Teollisuuden edustajien ja kuluttajien kohtaaminen tapahtui ryhmässä hyvässä ja rakentavassa hengessä. Tahojen välillä ei tuntunut esiintyvän mitään ristiriitaa, vaan kaikki yrittivät yhdessä kehittää aktiivisia ja älykkäitä pakkauksia paremmiksi tuotteiksi. Kehitystyötä tehtiin myös kriittisten kommenttien kautta, jotka koskivat mm. tuotteen hävitettävyyttä ja merkintöjen selkeyttä. Ryhmän ideat koottiin erikseen sekä älykkäälle pakkaukselle että aktiiviselle pakkaukselle. Molempiin liittyi sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia ja käyttökohteita. Ryhmässä oltiin yksimielisiä sekä älykkäiden että aktiivisten pakkausten hyvistä ja huonoista käyttökohteista. Hyviä käyttökohteita älykkäälle pakkaukselle olivat kosteudenpoistajat mökkeilyyn, hapenpoistopussi kotikäyttöön sekä kännykällä luettavat tuotteet. Hyvänä käyttökohteena aktiiviselle pakkaukselle nähtiin sellainen indikaattori, joka toimii myös avatussa pakkauksessa eli seuraa tuotteen tuoreutta 4

5 Hyvinä ominaisuuksina tuli esiin pidentynyt käyttöikä, indikaattorien uudelleenkäyttö sekä lisäaineiden vähentyminen. Huonoina ominaisuuksina mainittiin hävitys ja hinta. Lisäksi pohdittiin, että pitäisi tietää miten hapenpoistajat vaikuttavat tuotteeseen sekä kuinka luotettava ohjelmointi on suhteessa kuluttajan omaan toimintaan ja onko sillä vaikutusta. Pakkaus kaupassa ( sininen ryhmä ) Ryhmässä haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: käytön loppuun asti. Hyvinä ominaisuuksina oli se, että se helpompi lukea ja havaita kuin päiväys. Aktiivisen pakkauksen arvioitiin olevan hyvä lisä päivämäärän lisäksi. Indikaattorin tulisi olla sellainen, joka tietää todellisen tuoreusajan, ei pelkkä päivämäärä. Älykäs kertoo myös poikkeavasta kohtelusta, esim. kuljetuksessa. Huonoja ominaisuuksia tuli esiin älypakkausten hävittäminen ja älypakkausten tuoma hintalisä. Näiden ohella indikaattorit tulisi saada selkeämmiksi, niin että ei jää tulkinnanvaraisuuksia. Esim. värikoodit huonoja (väri)sokeille. Olisi tärkeää kehittää yhteiset indikaattorit, jolloin kuluttajat oppisivat heti tunnistamaan ne. Tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytäminen; pakkaus kaupassa hyötyä ja haittaa kuluttajalle? Ryhmään osallistui yhdeksän henkilöä, joista viisi kuluttajapanelistia ja loput neljä pakkausten valmistajia, kehittäjiä ja käyttäjiä. Ryhmä oli aktiivinen ja innostunut toimimaan yhdessä. Annettua tehtävää pidettiin kuitenkin vaikeana ja työskentelyn alussa keskusteltiin laajasti annetun tehtävän sisällöstä ja rajauksesta. Ryhmässä koettiin, että annettu tehtävä tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytäminen; pakkaus kaupassa hyötyä ja haittaa kuluttajalle ei rajannut tarpeeksi tarkasteltavia pakkauksia. Ryhmä rajasi tarkastelun päivittäistavaroihin. Keskustelussa tuttuus ja tuttujen tuotemerkkien löytyminen tuli hyvin esille, uutuuksista oli vaikeampi keskustella ja kirjoittaa näkemyksiä. Taustamateriaalissa olleet kaksi kuvaa olivat alussa tärkeitä kun ryhmä pohti mistä keskustellaan erityisesti kuvaan jogurttihyllystä viitattiin moneen kertaan ja sen kautta pohdittiin uutuuksien esilletuloa massasta ja värien sekä valokuvien merkitystä. Yhteisen keskustelun teemaan löytymiseen käytettiin alussa aikaa. Jokainen esitteli itsensä kertoen omista käyttäjä- ja työkokemuksistaan pakkauksista. Puheenvuoroissa tuli esiin kiinnostus muiden ryhmäläisten näkemyksiin ja kokemuksiin. Pitkähkön keskustelun jälkeen fasilitaattori kannusti kirjoittamaan keskustelussa esille tulleita asioita hyötyä/ haittaa-näkemyksiksi. Tämä osoittautui vaikeaksi asiaksi. Papereita syntyi hitaasti ja osan keskustelussa esille tulleista asioista fasilitaattori kirjasi mukaan arviointiin. Alun hitaudesta huolimatta ryhmässä ennätettiin hyvin käydä läpi kaikki laput ja arvioida missä määrin näkemykset olivat yhteisesti jaettuja. Työskentelyn lopussa pohdittiin kriittisesti kenen näkemyksiä tällainen työskentelytapa tuo esiin, tuleeko mitään uutta ja onko näin tuotettu tieto yleistettävää. Tuttujen tuotemerkkien löytyminen kaupassa toi esiin erottautumisen (värit, logot, brandit) ja tavaroiden sijoittelun kaupassa. Muista pakkauksiin liittyvistä ominaisuuksista ryhmässä keskusteltiin turvallisuudesta, pakkausten koosta, pakkaamisen merkityksestä tuoreudelle, pakkausmerkinnöistä ja tuotetiedosta sekä käyttöympäristön huomioimisesta tuotesuunnittelussa. 5

6 Hyötyä kuluttajalle Keskusteltaessa mitä hyötyä pakkauksesta on ruokakaupassa tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytämiselle esille tuli tuotetietoihin, erottautumiseen, pakkauksen sijoitettavuuteen, kierrätettävyyteen, suojaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Ryhmässä yhteisesti ajettiin näkemystä pakkauksesta suojan ja turvan antajan. Pakkaus suojaa tuotteen näpelöinniltä esim. sineteillä. Pakkauksen suljettavuus ja säilytettävyys ovat kaikille keskeisiä. Uutuuksista esimerkkinä tuli esiin korkillinen kermapakkaus. Yleensä tuotteet säilyvät ensiluokkaisina pakattuina ja ovat myös turvallisia kuljettaa ja käyttää. Hyvä pakkaus antaa tuoreustakuun. Tuotemerkit, brandit ja pakkausten värit puhututtivat ryhmää paljon. Tuotemerkki näkyy ja tuttuus helpottaa ja nopeuttaa asioimista kaupassa. Tiettyjen tuotteiden kohdalla on totutut designit, esim. jogurtti- ja mehupurkkien odotetaan olevan kirkkaan ja erottuvan värisiä. Toisaalta joillakin tuotteilla on oma väri, kuten Fazerin sininen. Hyvä pakkaus auttaa tunnistamaan uutuudet, toisaalta uutuudesta kerrotaan kaupassa muuallakin kuin pakkauksessa. Haittaa kuluttajalle Keskusteltaessa mitä haittaa ja ongelmia pakkaukseen liittyy ruokakaupassa tuttujen tuotemerkkien ja uutuuksien löytämiselle esille tuli tuotetietoihin, tuotteen käyttötilanteeseen ja kuluttajien arkisiin käytäntöihin sekä kierrätettävyyteen liittyviä seikkoja. Ryhmässä yhteisesti jaettuja ja osin yllättävänä pidetty asia oli pakkausten ja pakkaamisen nykyistä vahvempi linkittyminen kuluttajan arkeen. Pohdittiin ovatko nykyiset suuret pakkauskoot kenellekään sopivia vai onko kyseessä vain yksittäinen tuntemus liian suurista pakkauksista. Kauppaan liittyviä ongelmia tuli esille muutamia. Ensiksi kuluttajalle ongelmallista voi olla tuotteen löytyminen kaupasta. Tuotteet sijoitellaan kaupan säilytystilojen eikä kuluttajan käyttötilanteen mukaan. Esimerkkinä pasta kuivatavaroissa ja tuorepasta. Toiseksi keskusteltiin hämäävätkö kauppiaat tarkoituksellisesti ostajaa hintamerkinnöillään. pitämällä tarjouslapun kohdalla kalliimpia tuotteita. 6

7 Hyötyä kuluttajalle (jatkuu) Pakkaus lisäarvotiedon, laktoositon, runsaskuituinen tms., viestijänä oli vain osittain jaettu. Osa tutustui aina huolella tuotetietoihin, jotkut eivät lukeneet pakkaustekstejä. Pakkauksen kierrätettävyydestä ja ekologisuudesta keskusteltiin ryhmässä useampaan otteeseen. Hyvää pakkausta verrattiin banaaniin ja sen kuoriin. Banaanin kuoret auttavat tunnistamaan tuotteen, ne suojaavat ja ovat helppo hävittää. Kierrätettävyys helpottaa kuluttajan elämää. Joillekin kompaktit, vähän tilaa vievät pakkaukset olivat tärkeä asia. Pakkausten toivottiin olevan kodin tai auton säilytystiloihin sopivia. Korostettiin että kaupan logistiikan ohella pakkausten tulisi olla myös kodin logistiikkaan sopivia. Haittaa kuluttajalle (jatkuu) Myös pakkaus voi ärsyttää ja osaltaan vaikuttaa ostotottumuksiin. Se ärsyttää, jos uudelleensuljettavuus on toimintona eikä sitä itse tarvitse, tai useamman käyttökerran tuotteen pakkaus on vaikea avata ja sulkea. Pakkauksen hävitettävyys voi vaikuttaa tottumuksiin. Vaikeasti hävitettäviä päivittäistavarapakkauksia ei halua kukaan. Myös pakkauksen ulkonäkö voi ärsyttää. Pakkauksen pinta väärässä käytössä niin että brändin mainos vie tilan tuoteinformaatiolta. Tuoretuotteiden pakkaaminen oli ristiriitaisen keskustelun aiheena. Joillekin keskustelijoille tiivis pakkaus tuoreen leivän ympärillä on oston este. Myös muista tuoretuotteista keskusteltiin paljon. Pakatut tuoretuotteet eivät kiinnosta kaikkia, esim. liha, hedelmät ja vihannekset. Hyvä ja huono pakkaus ( vihreä ryhmä ja punainen ryhmä ) Hyvän ja huonon pakkauksen määrittely oli niin suosittu teema, että siitä muodostettiin kaksi ryhmää. Kahdessa ryhmässä haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: Hyvä ja huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä? Hyvä ja huono pakkaus A ryhmään ( vihreä ryhmä ) osallistui seitsemän henkilöä, joista kaksi kuluttajapanelistia ja loput viisi edustivat - oman kuluttajuutensa lisäksi - seuraavia tahoja: Valio, Amcor-Flexibles, Huhtamäki, Finpro ja Tekes. Ryhmä toimi hyvin; osallistujat antoivat hyvin tilaa toistensa näkemyksilleen ja kaikki saivat äänensä kuuluviin. Ryhmä myöskin työskenteli ohjeiden mukaan, joskin keskustelulle olisi ilmeisestikin tarvittu enemmän aikaa, etenkin sen jälkeen, kun osallistujat olivat todella intensiivisesti tuottaneet näkemyksiään hyvistä ja huonoista pakkausominaisuuksista muistilapuille. Tässä vaiheessa fasilitaattori joutui kuitenkin ohittamaan, ja jopa tyrehdyttämään monta mielenkiintoista keskusteluaihetta, koska ryhmä oli tuottanut runsaasti materiaalia ja oli yhteenvedon aika. Ryhmän toimivuuden kannalta haasteellisinta olikin siten ohjelman aikataulussa pysyminen. Ryhmän kysymyksenasettelu Hyvä & huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä vaikutti ryhmän mielestä onnistuneelta; sen uskottiin olevan riittävän yksinkertainen, niin että kaikkien on mahdollista ottaa kantaa kysymykseen. Ryhmässä kuitenkin todettiin, että kysymys kaipaisi myös lisäkysymyksen Miksi?. Käytännössä jälkimmäiseen kysymykseen saatiin luontevasti vastauksia keskustelun aikana osallistujien perustellessa näkemyksiään. Jälkikäteen arvioiden kysymyksenasettelu oli ehkä liiankin pelkistävä, ja tuotti näin jo ennalta tiedettyjä ja varsin yleisesti ja yhteisesti jaettuja näkemyksiä siitä, millaisia ovat hyvät, millaisia huonot pakkaukset. Mahdollisten näkemyserojen tai uudenlaisten näkökulmien esiin saamiseksi kysymyksenasettelu olisi kenties vaatinut hieman provokatiivisemman lähestymistavan. Pakkauksiin liittyvistä ominaisuuksista eniten keskustelua herättivät pakkausmerkinnät, pakkauskoot sekä pakkauksen avattavuus ja yleensä pakkausten käyttöön liittyvät toiminnalliset ominaisuudet. Myös ympäristönäkökulma oli vahvasti läsnä keskustelussa. Ryhmässä toivottiin elintarviketeollisuuden lisäävän pienten pakkauskokojen valikoimaa, mikä palvelisi pieniä talouksia, mutta samalla esimerkiksi madaltaisi kynnystä uudenlaisten tuotteiden kokeilemiseen. Pakkausmerkintöjen todettiin jaetusti ja paikoin varsin kriittisin äänenpainoin olevan kehittämisen 7

8 tarpeessa erityisesti muotonsa, mutta myös sisältönsä puolesta. Ryhmässä keskusteltiin myös siitä, millä keinoilla pakkausmerkintöjen ohella tarvittavaa tuoteinformaatiota voitaisiin tulevaisuudessa tarjota kuluttajille. Pakkauskoko ja pakkausmerkinnät nostivat keskustelussa esiin myös sen, miten sovittaa yhteen erilaisten kuluttajien tarpeet, etenkin ikääntyvät ja erilaisia erityisruokavaliota noudattavat kuluttajat mainittiin usein keskustelussa. Kuluttajien näkemyksissä näkyi myös se, että yksittäisten pakkausominaisuuksien arvottaminen on jossain määrin keinotekoista irrallaan luonnollisista valinnan tai käytön yhteyksistään. (Tämä näkyi esimerkiksi teollisuuden edustajan kysyessä, olisivatko kuluttajat valmiita maksamaan enemmän biohajoavasta jauhelihapakkauksesta kuin muovipakkauksesta. Kuluttaja totesikin naurahtaen, että viime kädessähän sen ratkaisee itse tuote eli se, miltä jauheliha näyttää.) Ryhmän kuluttajat olivat hyvin sanavalmiita sekä näkemyksiään rohkeasti esiin tuovia. He eivät kuitenkaan puhuneet yksinomaan esimerkiksi nuorten kuluttajien tai pienten talouksien puolesta, vaan toivat esiin erilaisten kuluttajien tarpeita. Ns. asiantuntijat suhtautuivat heihin arvostaen; kuluttajille esitettiin suoria kysymyksiä, ja heidän puheenvuoroja kuunneltiin aidon kiinnostuneina. Kaiken kaikkiaan vaikutti siltä, että keskustelun painopiste oli juuri kuluttajanäkemysten välittymisessä asiantuntijoille. Myös keskusteluun osallistuneet asiantuntijat toivat esille oman kuluttajaroolinsa, osa jo esittäytymiskierroksella. Asiantuntijoiden myönteinen suhtautuminen ja koko ryhmän keskusteleva ilmapiiri olisivat hyvin mahdollistaneet kriittisempienkin kuluttajanäkemysten mukaan tuomisen. Yllättävää olikin, että aiemmassa pakkaustutkimuksessa korostunut voimakas pakkausten imagollisten ominaisuuksien kritiikki ei noussut keskustelussa tällä kertaa samalla tavalla esiin. Osin tähän saattaa olla oma vaikutuksensa osallistujille lähetetyssä taustamateriaalissa ja siinä, että työpajan kysymykset oli suunnattu enemmän pakkausteknisiin ominaisuuksiin. Hyvä ja huono pakkaus B -ryhmässä ( punainen ryhmä ) oli mukana kaksi kuluttajapanelistia, kaksi pakkaavan teollisuuden edustajaa, yksi pakkauksia valmistavan teollisuuden edustaja sekä PTR:n edustaja. Ryhmän työskentely eteni erittäin tarmokkaasti ja sutjakasti. Ryhmän kysymys oli tavallaan helppo, joten hyvän ja huonon pakkauksen ominaisuuksia ja esimerkkejä syntyi paljon. Kysymys ei luonteeltaan ehkä antanut aihetta kyseenalaistuksiin useimmista asioista oltiin yllättävänkin yksimielisiä. Ryhmässä oli paljon pakkausalan asiantuntemusta, joka tuli esiin monipuolisesti ja kommunikoivasti. Kuluttajapanelistit toivat keskusteluun erityisesti hyviä ja osin myös odottamattomia esimerkkejä. Esimerkeistä myös puhuttiin pitkään ja niitä kehiteltiin eteenpäin yhdessä. Roolit sekoittuivat: osa pakkausalan ihmisistä omaksui myös kuluttajan roolin. Kaikkiaan kuluttajiin suhtauduttiin arvostavasti. Jonkun verran keskustelua heräsi siitä, missä määrin kuluttaja voi vaikuttaa pakkauksiin: ideat uusiin pakkauksiin eivät varsinaisesti tule kuluttajilta, ja joidenkin uusien pakkausten hyöty kuluttajille on ehkä kaksipiippuinen asia. Esimerkkinä nousivat esiin muun muassa tarjoiluvalmiissa pakkauksessa olevat leikkeleet, jotka ovat usein kalliisti pakattuja tuotteen hintaan nähden. Todettiin kuitenkin, että näiden tuotteiden myynti on kasvanut huimasti, kun taas vähemmän kauniisti pakatut halvemmat leikkeleet jäävät kaupan tiskiin. Kuluttaja siis vaikuttaa, mutta joskus tiedostamattaan. Käyttövaihe nousi esiin asiana, johon pakkaussuunnittelussa voisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi: miten helppoa tuotteita on pakata kassiin kaupan kassalla? Esiin tuli joitakin uusia näkökohtia ja esimerkkejä, vaikkapa parasta ennen päiväyksen säilyminen pakkauksessa (ei sulkimessa) koko sen käyttöajan. Kriittisiä kommentteja ja parannusehdotuksia tuli esiin paljon, ja niitä esittivät myös pakkausalan ihmiset. Kaikkiaan yllättävän yksimielinen ryhmä, joka työskenteli erittäin hyvin yhteen. Seuraavassa on molempien ryhmien yhteenvetoihin valitut aiheet. Hyvän pakkauksen määrittelyjä tuotettiin runsaasti enemmän. Yhteenvetojen ulkopuolelle jääneet asiat löytyvät liitteestä 3. 8

9 ryhmä A Hyvä pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Hyvän pakkauksen ominaisuuksina tuotiin esiin suojaan, toimivuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä asioita. Hyvä pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa, se pitää tuotteen pakkauksen sisällä, esim. pesupulveri ei tule ulos paketista. Siitä näkee helposti koska on pakattu ja milloin on viimeinen myyntipäivä. Kuluttaja löytää kaupasta sopivan kokoisen pakkauksen kokoon vaikuttavat niin kuljetus, käyttö kuin tuote. Toivottiin että pakkaus on tuotteen kokoinen eikä liian suuri. Pakkaus jättää vähän jätettä ja on helppo kierrättää ja hävittää. Huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Huonoon pakkaukseen liitettiin toimivuuteen, harhaanjohtavuuteen, kierrätettävyyteen ja tietoon liittyviä seikkoja. Huono pakkaus on vaikea avata, esim. lasiset tölkit usein, sen avaamiseen tarvitaan työväline, se sopii huonosti käteen ja se hajoaa ennen tai kesken käytön. Teräväreunainen pakkaus rikkoo kauppakassin. Pakkaus ei toimi ketjun loppupäässä, esim. mehu vaikea kaataa pakkauksesta Pakkaus johtaa harhaan kun oleellista tietoa ei ole kerrottu, esim. valmistusmaata, ulkonäkö vie harhaan tai epäolennaiset tai rumat tiedot vievät suuren osan pakkausten pinta-alasta. Huonossa pakkauksessa tuoteselosteet ovat liian pienellä tekstillä tai siinä on liian paljon tai liian vähän tuoteselosteita. Huonoa on myös moninkertainen pakkaaminen ja se että pakkauksesta jää paljon muuta kuin biojätettä. 9

10 ryhmä B Hyvä pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Esimerkkeinä hyvistä pakkauksista mainittiin Pirkka puuroriisi-pakkaus; helppo avata ja sulkea ja pysyy ehjänä avattaessa, palautettavat lasipullot, maitotölkki, kevyt ja kierrätettävä, palautettavat ja uudelleen täytettävät muovipullot, Hakalan kinkkuviipaleet, joissa pakkaus avautuu ja sulkeutuu, uudet sivukorkilliset mehutölkit (melko hyviä ja näppäriä avata ja sulkea käytössä) sekä Talous-WC-paperin suurpakkaukset, joissa on mainiot kantosivu-kahvat eikä tule paljoa jätettä. Hyvän pakkauksen ominaisuuksina mainittiin tieto, turvallisuus, ulkonäkö, tunnistettavuus ja kierrätettävyys. Toivottiin että tekisit riittävän isolla, jotta keski-ikäinen näkee lukea. Uusi idea oli että tärkeät tiedot säilyy käytön loppuun asti. Pakkauksen odotettiin viestivän selvästi mitä se sisältää, se on sinetöity niin että voi olla varma että ei ole avattu, sisältää ehkä reseptin käytöstä, avaustapa on standardoitu. Pakkaukseen kohdistuu eri toimijoilla osin erilaisia vaateita, pakkaaja pyrkii ottamaan eri näkemyksiä huomioon toiveiden optimaalisena kombinaationa. Pakkauksen ulkonäkö tuli esille toiveina että pakkauksen voi laittaa pöytään, että se vie pienen tilan ja se tuntuu hyvälle. Pakkauksen kierrätettävyys tuli esiin mainintoina kierrätettävyydestä ja uusiokäytöstä esim. kompostipussina. Huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Esimerkkeinä huonoista pakkauksista mainittiin hermeettisesti suljetut hammasharjapakkaukset ja huulirasvat, tosi tiukkaan kelmuun pakatut videonauhat, juomien ympärillä olleet Mäyräkoiran raadot puistossa ja ilman otinta olevat keskisuuret muoviastiat jotka on mukamas muotoiltu helposti kädessä pidettäväksi. Huonon pakkauksen ominaisuuksissa tuli esiin kierrätys, viestintä, kuljetus ja avautuvuus. Huono häviää hitaasti luonnossa roskana; muovi ja lasi, se on moniosainen, liikaa materiaaliyhdistelmiä ja sisäpusseja. Pakkaus on liian pramea antaen väärän tai harhaanjohtavan viestin tuotteen laadusta ja on väärän kokoinen. Lupaa jotain mitä ei täytä, esim. avattavuus / suljettavuus tai kuva tuotteesta. Ongelmallisissa mainittiin pahvi- tai muoviset vakuumipakkaukset jotka ovat niin vaikeita avata, että tulee tunne että valmistajan mielestä niiden ei edes haluta avautuvan. Tuntuu että pakkaus on tärkeämpi kuin tuotteen käyttö. Ongelma on jos avaaminen tai sulkeminen vaatii kikkailua tai työkaluja. Muita esimerkkejä huonosta suunnittelusta olivat terävät juustopaketin reunat jotka kauppakassissa repivät viereisen jauhopussin rikki. 10

11 LIITE 1 Työryhmiin osallistujat: Aktiivinen ja älykäs pakkaus keltainen ryhmä (6) Alaterä Mandi Huhtamäki Havukko Marja panelisti Järvi-Kääriäinen Terhen Pakkausteknologia PTR ry Kirves Liisa panelisti Pietarinen Aino panelisti Rusko Elina VTT Information Technology Pakkaus kaupassa sininen ryhmä (9) Bergholm Jarmo Stora Enso Oyj Forsell Minna Oy Keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab Lindell Sini Inex Partners OY Pastila Tuukka Fazer Leipomot Oy Siniketo Tuija panelisti Sundbland Mette, panelisti Varpee Jukka panelisti Wilska Ritva panelisti Ylönen Tom panelisti Hyvän pakkauksen määrittäminen A vihreä ryhmä (7) Eliasson Anni panelisti Knuuttila Katariina, Finpro Lepola Sirpa Huhtamäki Oyj Niemi Elisa panelisti Ollilla Margareetta Tekes Patsi Marko Amcor-Flexibles Virtanen-Leppänen Tanja Valio Oy Hyvän pakkauksen määrittäminen B punainen ryhmä (7) Harju Marja-Leena Valio Oy Huhtanen Silja panelisti Kylliäinen Outi Stora Enso Oyj Lehtonen Hanna Fazer Leppänen-Turkula Annukka Pakkausteknologia PTR ry Sinisalo Jukka panelisti Ström Tita Suomen Reumaliitto 11

12 LIITE 2 OHJELMA VUOROVAIKUTTEINEN TYÖPAJA PAKKAUSTEN JA PAKKAUSTEKNOLOGIAN KEHITYKSESTÄ Paikka: Kuluttajatutkimuskeskus, Kaikukatu 3, 5 & 6 krs, MoniTori-sali ja pienryhmätilat Monitorissa iltapalaa ja jakaantuminen ryhmiin Ryhmiin jakautuminen ryhmillä värikoodit Työpajan teeman ja tavoitteen lyhyt esittely (Annukka) + tilaisuus kommentoida Kuluttajatutkimuskeskuksen ja fasilitaattoreiden esittely (Päivi) Pienryhmäkeskustelut teemoista: Ryhmä 1. (keltainen) Aktiivinen ja älykäs pakkaus, vetäjänä Mika Saastamoinen, neuvotteluhuone 2, 6. krs. Ryhmä 2 (sininen) Pakkaus kaupassa vetäjänä Päivi Timonen, MoniTori, 5 krs. Ryhmä 3a (vihreä) Hyvän pakkauksen määrittäminen vetäjänä Katja Järvelä, kirjasto, 5 krs. Ryhmä 3b (punainen) Hyvän pakkauksen määrittäminen vetäjinä Eva Heiskanen ja Sanna Piiroinen, neuvotteluhuone 1, 6 krs Monitorissa iltakahvit, tuloksiin tutustuminen ja jatkosta sopiminen Muiden ryhmien tuloksiin tutustumista Työskentelyn arviointia (Päivi) Sovitaan miten keskustelu jatkuu ennen seuraavaa tapaamista (Eva) pidettävän toisen työpajan tavoitteita (Annukka) 12

13 Hyvä ja huono pakkaus-ryhmien yhteenvedoista pois jääneet laput LIITE 3 Hyvä pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Huono pakkaus ominaisuuksia ja esimerkkejä Pakkaus ohjaa itsessään käyttöä, pakkauksessa selkä merkintä tuotteen eliniästä, kertoo ja ohjaa avaamaan pakkauksen, pakkauksen olemuksesta tulee heti ilmi millaista tuotetta se sisältää, houkuttaa kokeilemaan tai ostamaan, pakkaus on tyylikäs, varsinkin kauemmin käytettävissä tuotteissa, paljon kädessä pidettävän pakkauksen esim. karkkipussin pitää tuntua mukavalta, pysyy pystyssä autossa, sohvalla ja kaapissa, mahtuu kotona kaappiin tai jääkaappiin, pakkauksen koko ja tuote sekä kohderyhmä vastaavat toisiaan, sopiva pikkunälkään, pakkaus on kevyt ja tilaa säästävä, ei ylimääräistä esim. muovia, on jatkokäyttötapoja esim. roskiksena, monikäyttöinen, kierrätettävä, helppo hävittää, kuluttajan mahdollista nähdä tuote pakkauksen läpi, elintarvike säilyy hyvin, helppo avata ilman työvälineitä, helppo sulkea, uudelleen tiiviisti suljettava, helppo saada auki ja tarvittaessa sulkea uudelleen, avautuvuus, helposti avattava, uudelleen suljettava esim. leikkele, juusto, sipsi, karkit, jauhot, ryynit, pyykinpesuaine, takaa tuotteen laadun, tuote säilyy pakkauksessa pitkään ilman haitallisia lisäaineita, pakkaus kestää tuotteen käytön loppuun saakka, suojaa tuotetta läpi koko ketjun, rikkoutumattomuus esim. muovipullot, suojaat tuotteen kuljetuksen ja esille laiton sekä kotona säilytyksen aikana, näkee tuotteen Rikkoo kuljetuskassin, jogurttipurkin kansi hajoaa kauppakassissa ja rikkoo muovipussin, pussi repeää esim. pesuaine, karkit, pakkaus rikkoontuu, huonosti luettava präntti, liian vähän informaatiota, materiaalista liukenee elintarvikkeeseen makua, liukas, ei aukea ilman apuvälinettä, vaikeasti avattava esim. lasipurkki, on vaikea avata ja sulkea, liian suuri tuote vanhenee, pakkauksen suuri koko ja osa tuotteesta hukkaan, pakkaus liian iso, pakkaus painaa enemmän kuin tuote (leikkele), painavat pakkaukset (lasi), ei turhan monta päällekkäistä pakkausta, ylipakkaaminen, kierrätettävyys ongelma, 13

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina hanke Jukka Jokiranta FocusIt Consulting Oy 2010 Tuotekortti

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY)

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Opetuksen uudistajat I -juonne 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (30 min) Vertaisryhmien muodostaminen,

Lisätiedot

Liite 1: Käyttöliittymäprototyypin esittely

Liite 1: Käyttöliittymäprototyypin esittely Liite 1: Käyttöliittymäprototyypin esittely Tässä liitteessä esitellään kaikki prototyypistä käyttäjille näytetyt ominaisuudet. Toiminnallisuudet kuvataan tarkemmin luvussa viisi ja ne ovat tässä esittelyjärjestyksessä.

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään

Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään Kaisa Grönman Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kestävyystutkimus Hävikkiruokaa kuluttajille -työpaja, 11.10.2016, Kouvola Elintarvikepakkaukset

Lisätiedot

Älypakkaukset Taatusti kylmää kyytiä

Älypakkaukset Taatusti kylmää kyytiä Älypakkaukset Taatusti kylmää kyytiä Arvon pakkaus 2013 19.3.2013 Kyösti Pennanen kyosti.pennanen@vtt.fi Temp, C 25.3.2013 2 Aika- lämpötilaindikaattori (Time-temperature indicator,tti) TTI TTI Indikaattori,

Lisätiedot

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta PALAUTE Palautekyselyyn saatiin yhteensä 43 vastausta. Vastaajat edustivat 17 MAL verkoston 19 jäsenseudusta ja lisäksi kahta valtionhallinnon organisaatiota. Kolme vastaajaa ei ilmoittanut tietoja itsestään

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Aika: 19.3.2013 klo 15:00 17:30 Paikka: Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, Kuopio, valtuustosali

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Aika: 10.9.2011, klo: 9 15 Paikka: Pulkkila / Ylämäkelän koulu Kouluttaja: Liisa Vilppola KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJELMA 9:00 9:15 9:15 11:15

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA

DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA KOKONAISRATKAISU KONEET DUNIFORM AINUTLAATUINEN PAKKAUSRATKAISU Duniform on ruokapalveluiden toimittajille suunniteltu kokonaisratkaisu, joka yhdistää muotoilun, laadun

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006.

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2007 V A L I N T A K O E T E H T Ä V Ä T TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. Digitaalisen kulttuurin

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10 ALPE-kooste Työpajat 16.10. ja 18.10 1 Miten yhteishaut pitäisi järjestää? 1/4 Työpajoissa nousi vahvasti esille, että hakijan kannalta yhteishakujen järjestämisessä tärkeintä on, että järjestelmä on hakijan

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Torstai2 Ratkaisujen konseptointi. Jamk Innovointipäivät

Torstai2 Ratkaisujen konseptointi. Jamk Innovointipäivät Torstai2 Ratkaisujen konseptointi Jamk Innovointipäivät Yksittäisistä ideoista konsepteiksi Tähän mennessä on ideoinnilla rakennettu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia suunnitteluongelman osaratkaisuiksi.

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ 3. VäI~raportti Kemin toimeksianto 48912/F10548 Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013 V~puv~i~ta FU [ta Eu~oap~rn W~~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ LUTTAMUKSELLINEN 2 Sisällysluettelo Kemin toimeksianto 48912/F10548

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016 - Malli työssä oppimiseen Yhteystiedot Petteri Elo petteri.elo@pedanow.com +358405506020 www.pedanow.com Twitter: @PetteriElo Työpajan ohjelma 1. Aloitus - Kontekstin luominen työpajalle: Yksinkertainen

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Kouluyhteistyön sisältö 1. luokat kasvimaan kylvö 2. luokat kasvimaaretki ja eläinperheet 3. luokat ötökkäpaketti 4. luokat lähikuvassa

Lisätiedot

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä.

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä. PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 7.6.2010 KLO 10.00-12.00 1 TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ Oheinen kuva esittää Richard Longin veistosta A Line in Scotland

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot