HALPA-HALLIN KORTTELIN 116 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALPA-HALLIN KORTTELIN 116 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI HALPA-HALLIN KORTTELIN 116 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 116 TONTTI 1 JA KORTTELI 119 TONTIT 1 JA 6 P Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Talonrakennussuunnittelun kytkeminen kaavasuunnitteluun Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristöselvitys Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Osalliset Vireille tulo ja nähtävillä olo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Liitteet... 16

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 1 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nivalan kaupungin korttelin 116 tontti 1 ja korttelin 119 tontit 1 ja 6. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 116 tontti 1 ja korttelin 119 tontit 1 ja 6. Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman koillis-osalla Kalliontien, Pidisjärventien ja Toritien välissä. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on lähtenyt vireille Kokkolan Halpa-Halli Oy:n aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja -selostus ovat olleet nähtävillä Kaavasta saatiin 2 lausuntoa (Pohjois-Pohjanmaan museo ja ely-keskus). Lausuntojen johdosta olevasta kiinteistöstä selvitettiin rakennusaika ja arvio mahdollisista kulttuurihistoriallisista arvoista sekä lisättiin selvitys kaavaalueen puustosta ja muusta viherympäristöstä kaavaselostukseen ja kaavan maisemallisten vaikutusten arviointia täydennettiin. Pohjakarttaa täydennettiin olevan puuston osalta. 2.2 Talonrakennussuunnittelun kytkeminen kaavasuunnitteluun 2.3 Asemakaavan muutos Kaavasuunnittelun pohjana käytettiin liikerakennuksen laajennuksen käyttösuunnitelma. Kaavaluonnos laadittiin tontin lopullisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutoksella alueelle muodostetaan yksi liike- ja toimistorakennusten tontti (K), jonka rakennusoikeus on 4500 k-m² ja kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttia (AL), joiden rakennusoikeudet ovat 3318 k-m2 ja 1218 k-m². Hastinkuja poistetaan käytöstä.

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaavan muutosta voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisesta vastaa maanomistaja. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristöselvitys Maisema ja luonnonympäristö Kaavoitettava alue sijaitsee Nivalan keskustaajaman koillisosassa. Suunnittelualueella on Halpa-Hallin myymälärakennus ja kolme pientaloa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Kortteli sijaitsee Nivalan keskusta-alueella ja on voimakkaasti rakennettu. Suurin osa korttelin kasvillisuudesta on kulttuurivaikutteista ja istutettua. Halpahallin piha-alueella on pensasistutuksia (mm. ruusuja, angervoja). Katualueilla on käytetty katupuina pihlajaa, koivua ja mäntyä. Toritien varrelle, nykyisen Halpahallin edustalle jää edustavia mäntyjä, joilla on merkitystä alueen maisemakuvassa. Kalliontien varrella olevat koivut rajaavat tiealueen selkeästi korttelista. Toritien katukuva on suhteellisen jäsentynyt ja siisti. Kalliontien ja Hastinkujan varrella olevien kaupparakennusten piha-alueet ovat sen sijaan jäsentymättömät ja irralliset muusta katukuvasta. Kaava-alueelle jäävät nykyiset piha-alueet ovat hoidettuja ja puustoisia. Alueella kasvaa koivuja, mäntyjä ja kuusia. Isokokoisimpia puita tulisi säilyttää maisemapuina. Laajimmat viheralueet jäävät Kalliontien ja Hastinkujan kulmauksessa sijaitsevan vanhan kaupparakennuksen taakse sekä Kalliontien varrella sijaitsevalle pienialaisen pellon kohdalle. Vanhan kaupparakennuksen taakse jäävällä viheralueella kasvaa suurikokoisia mäntyjä ja koivuja, sekä jonkin verran pienpuustoa. Pieni peltoalue Kalliotien varrella on yksityisessä viljelykäytössä. Peltoaluetta reunustaa nuorista puista muodostunut koivukujanne.

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 3 Halpa-Hallin myymälä on kuvan alaosassa Rakennettu ympäristö ja sen kulttuurihistorialliset arvot Suunnittelualueella on Halpa-Hallin myymälärakennus paikoitusalueineen ja kaksi liikerakennusta Tuomelan kiinteistö ja Kulma-kiinteistö sekä yksi asuinrakennus piharakennuksineen. Halpa-hallin rakennus on uusi kaupparakennus eikä sillä katsota olevan kulttuurihistoriallisia arvoja. Kiinteistöjen , ja rakennukset on purettu. Kiinteistöt omistaa Kokkolan Halpa-halli ja ne on purettu edellisen laajennuksen yhteydessä.

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 4 TUOMELAN KIIINTEISTÖ RN:o Rakennus valmistunut , kerrosala n. 176 k-m². Rakennuksen kunto on kohtalainen. Rakennuksella ei ole kulttuurihistoriallisia arvoja.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 5 KULMA KIINTEISTÖ RN:o Rakennus valmistunut , kerrosala 220 k-m² ja huoneistoala 99 k-m². Toiminnassa oleva liikerakennus. Rakennuksen kunto on kohtalainen. Rakennuksella ei ole kulttuurihistoriallisia arvoja.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 6

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 7 KIIINTEISTÖ RN:ot ja Rakennukset on ilmeisesti rakennettu 60-luvun lopulla (päärakennus 1969). Rakennus on asuinkäytössä. Pihapiiri on isojen puiden ympäröimä. Rakennusten kunto on kohtalainen. Rakennuksella ei ole kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaavamuuoksen myötä poistuva Hastinkuja.

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 8 Hastinkujan pohjoisosa. Hastinkujan pohjoisosa.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 9 Toritien varren säilytettävä muuntamo ja säilytettävää puustoa Ilmakuva alueesta

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus Tekninen huolto Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Kaava-alue on yksityisomistuksessa. Suunnitelma Hyväksymis-/ vahvistuspäivä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Maakuntakaavan uudistaminen on vireillä. Kirkonkylän osayleiskaava Hyväksytty kv Nivalan yleiskaava on suunnitteilla. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on saatettu voimaan vuoden 2002 alusta. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on vireillä. Pohjakartta Nivalan kaupungin maanmittausteknikko hyv Asemakaavan muutoksen pohjakarttana on käytetty numeerista karttaaineistoa. Kartan hyväksyy Nivalan kaupungin maanmittausteknikko. Maakuntakaavan 1. vaihekaavan luonnoskartassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A). Ote maakuntakaavan 1. vaihekaavan luonnoskartasta

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 11 Alueella on voimassa Kirkonkylän yleiskaava, joka on hyväksytty Yleiskaavassa alue on osoitettu asuin- ja liikerakennusten alueeksi (AL). Hastinkuja on osoitettu kevyenliikenteen väylänä. Nivalan keskustaajaman alueelle laaditaan uutta yleiskaavaa, jossa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Ote Kirkonkylän voimassa olevasta yleiskaavasta Ote Nivalan laadittavana olevasta yleiskaavasta

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 12 Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu kaupan (K), asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) ja erityisalueeksi (EV). Ote voimassa olevasta asemakaavasta

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 13 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet laatii asemakaavan muutoksen. Kaavakonsulttina projektissa toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimisto. Asemakaavatyön tavoitteena on laatia kaava, joka mahdollistaa sen, että Halpa-Hallin laajennus voidaan toteuttaa. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Osalliset Vireille tulo ja nähtävillä olo Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat ainakin seuraavat tahot: Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset Kaupungin luottamuselimet ja hallintokunnat - tekninen lautakunta Viranomaiset (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat- sekä liikennevastuualueet) Alueelliset sähkö- ja teleyhtiöt Kaava oli lautakunnassa Nähtävillä olosta on julkaistu kuulutus kaupungin ilmoitustaululla ja paikallisessa lehdessä Nähtävillä olosta on ilmoitettu kaava-alueen maanomistajille, naapureille ja muille osallisille päivätyllä kirjeellä. Pohjois-pohjanmaan ELY-keskukselle on hankkeesta tiedotettu sähköpostitse Kaavaluonnos oli nähtävillä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Luonnos valmistui toukokuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja -selostus ovat olleet nähtävillä Luonnoksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Luonnosvaiheessa saatiin kaksi lausuntoa. Museon lausunnossa esitettiin että pientalojen osalta selostukseen lisätään kohteiden rakentamisaika ja arvio mahdollisista kulttuurihistoriallisista arvoista. Ely-keskus esittää lausunnossaan että rakennuskannasta, puustosta ja muusta viherympäristöstä lisätään selvitys kaavaselostukseen ja että kaavan vaikutusten arviointia täydennetään. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja alueellisilta sähkö- ja teleyhtiöiltä on pyydetty lausunto kaavahankkeesta.

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 14 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksella alueelle muodostetaan yksi liike- ja toimistorakennusten tontti (K), jonka rakennusoikeus on noin 4500 k-m² ja kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonttia, joiden rakennusoikeudet ovat 3318 k-m² ja 1218 k-m² (e=0.60). Käynnit tonteille on ympäröiviltä teiltä. Tontin 119/6 länsirajalla on ajoyhteys tontille 116/1. Hastinkuja on poistettu käytöstä. Nykykaavassa Hastinkujan kohdalla oleva Kalliontien liittymänuoli on siirretty em. ajoyhteyden kohdalle. Nykykaavan korttelin 119 alue on voimassa olevan kaavan mukainen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Halpa-Hallin laajennus osoitetaan kaavassa mittakaavaltaan naapurikortteleiden rakentamisen mukaisena. K Liike-ja toimistorakennusten korttelialue Tontin pinta-ala on 8763 m 2. Tontin rakennusoikeus on 4500 m2 ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II. AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue Tonttien pinta-alat ovat 5530 m 2 ja 2030 m 2 Tonttien tehokkuusluku on 0,60 ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on III. Tekninen huolto 5.4 Kaavan vaikutukset Tonttien liikennöinti tulee tapahtumaan ympäröivien kaavateiden kautta. Tontin 119/6 länsirajalla on ajoyhteys tontille 116/1. Puistomuuntamolle korttelin 116 paikoitusalueen itäosassa on kaavassa osoitettu suoja-alue Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaavan mukainen rakentaminen täydentää olevaa rakennuskantaa Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Tontin uudisrakennusten mittakaava on sama kuin naapuritonttien rakennuksilla. Uudisrakentaminen liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaava ei aiheuta merkittävästi pintavesien heikentymistä alueella. Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita. Kaavan myötä ei poistu kulttuuri- ja luonnonperinnön kannalta

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 15 arvokkaita kohteita. Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön ei luonnonvaroihin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavassa uusi rakentaminen osoitetaan olevan rakentamisen alueelle, mikä vähentää ympäristön rasitusta verrattuna erilleen muusta rakentamisesta osoitettuun uudisrakentamiseen. Korttelin 119 kadunvarsirakentaminen ja Halpa-Hallin laajennusosa eheyttävät kaupunkikuvaa ja siten parantavat nykyistä avointa ja jäsentymätöntä katutilaa Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset Uuden kaavan mahdollistaman rakentamisen myötä alue muuttuu luonnonoloiltaan täysin ihmisen muovaamaksi. Korttelin reunoille sijoitetut rakennukset jäsentävät alueesta katukuvaan yhtenäisen kokonaisuuden. Olemassa olevaa puustoa joudutaan raivaamaan rakentamisen tieltä. Korttelin keskiosiin, sekä Toritien puolelle kaava-alueen ja viereisen pienen peltoaukean välille tulisi jättää olemassa olevaa puustoa piha-alueen viihtyisyyden ja vehreyden takaamiseksi. Korttelin 119 uudet rakennusmassat tulee rakentaa kiinni korttelinrajoihin, mikä edesauttaa tontin keskiosan puuston säilymistä. Puusto myös jäsentää maisemaa ja luo kontrastia rakennetulle ympäristölle. Lähimaisemassa ja kaukomaisemassa tapahtuva muutos ei ole merkittävä. Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajalle. Alueen arvo kasvaa hiukan kaavan ansiosta. Kunnalle ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta. Kunta saa välillisiä tuloja Halpa-Hallin laajennuksen rakentamisesta ja asukkaiden ostokäyttäytymisen kautta. Uudisrakentamisen myötä liikenne alueella lisääntyy, mutta lisääntymisen määrä on marginaalista. Kaavalla ei heikennetä yleistä virkistyskäyttöä. Kaava ei aiheuta turvallisuuden heikkenemistä alueella. Kaavan myötä työpaikat lisääntyvät alueeella. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavan toteutumisen myötä alueelle saadaan lisää kaupan palveluvalikoimaa. Kaavamääräykset ovat liitteenä olevassa kaavakartassa.

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 16 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Asemakaavan muutoksen toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. Alue voidaan toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Oulussa Liitteet 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Kaavakartta 3. Tontin käyttösuunnitelma 4. Seurantalomake Laatinut Tarkastanut Jaakko Isoherranen suunn.päällikkö, arkk. SAFA Kai Tolonen aluepäällikkö, arkk. SAFA

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010 -3, TEK 3.8.2011 19:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.8.2011 Esityslista 5/2010 -1, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika 3.8.2011 kello 19.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus 10.03.2014 55 Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika Torstai 3.8.2011 klo 19.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014 LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korjattu ehdotus 1.2.2014 Asemakaava koskee osaa tilasta 22:141 sekä tiloja 32:6, 25:60 ja 25:59. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN KORTTELI 58 LIMINKA. Asemakaavan muutos 21.1.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KIRKONSEUDUN KORTTELI 58 LIMINKA. Asemakaavan muutos 21.1.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKONSEUDUN KORTTELI 58 LIMINKA Asemakaavan muutos 21.1.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vireilletulosta on ilmoitettu 2.10.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa..2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2013 2 Selostuksen

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY 10.03.2014 Asemakaavaselostus ÄHTÄRI Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos 2 (19) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee 10.03.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS SINKON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS EHDOTUS 17.11.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti...

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KÄRSÄMÄEN KUNTA Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus Kaavaselostus luonnos Hyväksytty: KVALT..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2015 P270-P27069

Lisätiedot