Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA"

Transkriptio

1 Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012

2 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Tikander, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu Kuntoutusohjauksen- ja suunnittelun koulutusohjelma Marraskuu 2012 Ohjaaja: Koivuniemi, Merja Sivumäärä: 36 Liitteitä: 5 Asiasanat: oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden vaikeudet, tuettu asuminen, syrjäytyminen, kuntoutus. Espoon kaupunki perusti syksyllä 2011 S-asunnot Oy:n kanssa tuetun asumisyksikön kymmenelle pitkään asunnottomana olleelle nuorelle Espoon Saunalahteen. Asuminen tapahtuu Asunto ensin -periaatteiden mukaan ja yhteisöhoidollisesti. Nuorilla on oma yhteisövalmentaja, valmentajan palvelut Espoon kaupunki on ostanut Kalliolan setlementiltä. Nuoret muuttivat asuntoihinsa joulukuussa 2011, asumisyhteisönsä he ovat nimenneet Itäviittayhteisöksi. Projektini tarkoituksena oli tarkastella oppimisen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksien näyttäytymistä pitkään asunnottomana olleiden nuorten keskuudessa. Projektini alkoi vuoden 2012 alussa ja päättyi marraskuussa. Tavoitteena oli, että oppimisen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksien kartoitus ja kuntoutusohjaus olisi tulevaisuudessa pysyvä osa tämän asumisyksikön asumispolkua. Projektini tarkoitus oli mallintaa toimintatavat ja kartoittaa verkosto, joka tukisi tätä kuntoutumisen osa-aluetta. Toteutin projektini yhteistyössä Itäviittayhteisön yhteisövalmentajan kanssa. Lisäksi tärkeänä yhteistyökumppanina on toiminut Kriminaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennuskoordinaattori. Yhteistyössä hänen kanssaan toteutimme nuorille tiedotustilaisuuden, joka käsitteli oppimisvaikeuksia. Samassa yhteydessä nuoret tekivät Oppiva-testin. Testillä voidaan suuntaa-antavasti arvioida oppimisen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksia. Testiä täydennettiin haastattelulla. Testin ja haastattelun tuloksesta voitiin päätellä, että lähes kaikilla nuorilla oli jonkin asteinen oppimisvaikeus ja että lähes kaikki olivat kouluaikanaan olleet jonkinlaisessa erityisopetuksessa. Projektin loppupuolella käynnistettiin Itäviittayhteisön nuorille suunnattu Konsti - elämänvalmennus ja hyvinvointi - kurssi, joka jatkuu keväälle Kurssille osallistuu kuusi nuorta, tapaamiskertoja on kymmenen. Kurssilla paneudutaan tarkkaavaisuuden häiriöiden problematiikkaan. Projektin aikana verkostoyhteistyötä lisättiin, Itäviittayhteisön yhteistyö työttömien terveydenhoitajan kanssa vahvistui ja oppimisen ja tarkkaavuushäiriöiden problematiikasta tiedotettiin myös muille yhteistyötahoille.

3 IDENTIFICATION OF LEARNING DIFFICULTIES AND REHABILITATION COUNSELING IN SUPPORTED HOME FOR YOUNG PEOPLE Tikander, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Rehabilitation Counselling and Planning November 2012 Supervisor: Koivuniemi, Merja Number of pages: 36 Appendices: 5 Key words: learning difficulties, attention disturbances, supported housing, social exclusion, rehabilitation The City of Espoo has established with S-asunnot Oy a supported home unit for 10 long-term homeless young in Saunalahti in Espoo. The living is based on Housing first- principle and community care. The young has their own community coach, whose services Espoo City has bought from Kalliola -settlement. The young people moved in to their flats in December 2011 and they named their living community to Itäviittayhteisö. The meaning of my project is to study how the difficulties of learning and attention disturbances show up among these homeless young people. My project started in the beginning of 2012 and ended in November The aim was that the surveying and rehabilitation guidance of learning and attention disturbances would be a permanent part of this community's living path. The purpose of my project was to make models of line of action and survey the network. I carried out this project in cooperation with Itäviittayhteisö coach. Through this whole project has the coordinator of learning from Kriminaaliohuollon tukisäätiö been an important cooperator. We had together with her an information meeting about difficulties of learning. At the same occasion the young carried out the Oppiva-test which appraises the difficulties of learning and attention disturbances. The result of the test and interview showed that most of the tested had some grade of learning difficulties and also, that most of them had gone in some kind of special education. Towards the end of the project was started the Konsti -life coaching and well care course for the young. The course has 6 participants and they have 10 meetings. In the course they will focus on the problems of disturbances of attention. During the project network cooperation was increased and the cooperation between Itäviitta and the unemployed nurse strengthened. Also other partners of cooperation were informed of learning and attention disturbances.

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITE KOHDEYHTEISÖN KUVAUS Tuettu asuminen Asunto ensin Sosiaalinen kuntoutus ja yhteisöllisyys Itäviittayhteisön asumispolku OPPIMISVAIKEUDET JA KUNTOUTUS Temperamentti ja oppiminen Oppimisvaikeudet Lukivaikeus Tarkkaavaisuuden häiriöt Oppimisvaikeuksien kuntoutus OPPIMISVAIKEUDET JA SYRJÄYTYMINEN PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Valmistelu ja suunnitteluvaihe Oppiva-testin ja haastattelun tekeminen Verkostojen etsintää Kuntoutuskurssin suunnittelu PROJEKTIN TULOKSET Oppiva-testin tulokset Arjen hallinta kurssin tarkkaavaisuushäiriöistä kärsiville Verkostoyhteistyön käynnistäminen PROJEKTIN ARVIOINTI POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 5 1 JOHDANTO Kiinnostuin oppimisvaikeuksista ja niiden liittymisestä syrjäytymiseen ja asunnottomuuteen ollessani mukana Espoossa Asunto ensin -hankkeessa työharjoittelujaksollani syksyllä Hankkeeseen kuului muun muassa tuetun asumisen yksikön perustaminen pitkäaikaisasunnottomille nuorille Espooseen. Loppuvuodesta 2011 Espoon Saunalahteen perustettiin tuettu asumisyksikkö kymmenelle pitkään asunnottomana olleelle nuorelle. Asunnot ovat yhtiössä, jonka on rakennuttanut yleishyödyllisiä asuntoja tuottava S-asunnot Oy. Asuminen toteutetaan yhteisöhoidollisesti ja Asunto ensin -periaatteiden mukaan, nuorilla myös on oma yhteisövalmentaja. Nuoret muuttivat omiin asuntoihinsa joulukuussa Nuorten asumispolun aloittamisen tueksi käynnistettiin Ässä- Hihassa -ryhmä, joka suunnattiin kymmenelle Saunalahden tuettuun asuntoon muuttavalle nuorelle. Tavoitteena oli tutustuttaa nuoret jo ennen muuttoa toisiinsa ja auttaa heitä erilaisissa käytännön asioissa jotka liittyvät muuttoon. Työharjoittelujaksollani toimin yhtenä ryhmän ohjaajista. Minulle selvisi, että ryhmässä olevilla nuorilla ei ollut toisen asteen koulutusta, ja peruskoulun käyntikin oli tuottanut monelle hankaluuksia. Kukaan nuorista ei myöskään ollut töissä tai opiskelemassa. Aloin pohtia voisiko taustalta löytyä jonkinlaisia oppimisvaikeuksia tai tarkkaavaisuuden ongelmia. Voisivatko ne osaltaan selittää syrjäytymisen opiskeluista ja työelämästä ja näin ollen olleet vaikuttamassa myös pitkään asunnottomuuteen? Tammikuussa 2012 keskustelin Saunalahden tukiasuntojen yhteisövalmentajan Benny Uhleniuksen kanssa. Hän kertoi kaivanneensa jotain keinoa, jolla selvittää miksi jotkut nuoret eivät sitoutuneet sovittuihin asioihin ja tapaamisiin. Lisäksi hän halusi selvittää mitä ja millaisia syitä tämän toiminnan takaa löytyi. Joillakin nuorilla taustalla oli varmasti vain motivaation puute, päihde- tai muu riippuvuusongelma. Hän oli miettinyt, voisiko taustalla olla myös jonkinlaisia hahmotushäiriöitä. Noin vuoden kestävän asumisjakson tavoitteena on, että nuoret kuntoutuisivat niin, että he pystyisivät asumaan itsenäisesti ja tulevaisuudessa löytäisivät työ- tai opiskelupaikan. Siksi

6 6 olisi tärkeää erottaa milloin kyseessä on motivaation puute ja milloin todelliset rajoitukset toimintakyvyssä. Sovimme yhteisövalmentajan kanssa, että teen aiheesta opinnäytetyöni. Tarkoitus on, että oppimisen ja tarkkaavaisuuden vaikeuksien kartoitus ja kuntoutusohjaus olisi tulevaisuudessa pysyvä osa tämän sosiaaliseen kuntoutumiseen tähtäävän asumisyksikön asumispolkua. Projektini tavoitteena oli mallintaa toimintatavat ja kartoittaa verkosto, joka tukisi tätä kuntoutumisen osa-aluetta. Oppimisvaikeudet ovat opinnäytetyöni otsikkona, mutta koska oppimisvaikeudet ja tarkkaavaisuushäiriöiden monet muodot esiintyvät usein päällekkäin ja lomittain, käytän tässä työssä oppimisvaikeutta ikään kuin yhteisenä nimittäjänä näille kaikille ongelmille. Paneudun työssäni myös ADHD- oireistoon, koska siihen liittyvät asiat ovat nousseet Itäviittayhteisössä esille. 2 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITE Projekti on tavoitteellinen kestoltaan rajallinen prosessi, se tähtää tiettyyn kertaluontoiseen tuotokseen, tai voi olla osa isompaa hanketta (Vilkka & Airaksinen 2003, 48). Se on muusta toiminnasta erillään oleva ainutkertainen toiminto, jonka tavoitteena on saavuttaa tietty päämäärä (Karlsson & Marttala 2001, 11). Toiminnallisen opinnäytetyön toimintasuunnitelmaa vastaa projektissa projektisuunnitelma, jossa selvitetään projektin tausta ja lähtötilanne. Suunnitelmassa selostetaan projektin tavoite, tarkoitus ja rajaukset. Projektissa tulee aina määritellä myös projektin kohderyhmä, eli mahdolliset käyttäjät ja sidosryhmät. Projektin loppuraportti vastaa toiminnallisen opinnäytetyön raporttia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 49.) Tämän projektin kohderyhmänä oli Espoon Saunalahden tuetun asumisen Itäviittayhteisö. Projekti toteutettiin yhteistyössä Itäviittayhteisön yhteisövalmentajan kanssa. Merkittävänä yhteistyökumppanina projektissa on lisäksi toiminut Kriminaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennuskoordinaattori Mirva Gullman. Varsinaisena resurssina projektissa edellisten lisäksi olen ollut minä itse. Kustannukset ovat muodostuneet lähinnä kopiointi- ja matkakustannuksista, arviolta noin 100 euroa yhteensä. Kulut

7 7 olen maksanut itse. Luvan opinnäytetyön tekemiseen olen saanut Espoon kaupungilta kesällä (liite 1) Projektin tarkoitus oli kehittää tuettuun asumiseen toimenpide kokonaisuus, jolla pyritään tunnistamaan asukkaiden mahdolliset oppimisvaikeudet ja osoittamaan heille sopivat tukipalvelut tai kuntoutumispolut. Tiedottamisen, testauksen ja kuntoutukseen ohjauksen avulla pyritään katkaisemaan itseään toteuttava negatiivinen kierre. Kierre on voinut syntyä jos oppiminen on ollut hankalaa ja epäonnistumiset ovat huonontaneet itsetuntoa, tällöin oppimisvaikeudet ovat voineet peittyä myös erilaisten käytösongelmien alle. Tarkoitus oli myös lisätä ja helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä: kertomalla Itäviittayhteisöstä ja sen toimintaperiaatteista tiedottamalla oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöistä yhteistyötahoille Tavoite oli lisätä nuorten pystyvyyden ja hallinnan tunnetta omassa elämässään sekä lisätä nuorten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan, oppisopimuskoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai avoimille työmarkkinoille. 3 KOHDEYHTEISÖN KUVAUS Projektini kohde oli Espoon Saunalahdessa sijaitseva tukiasumisen yhteisö, jonka nuoret ovat nimenneet Itäviittayhteisöksi. Tukiasumisen kohderyhmänä ovat vuotiaat pitkään asunnottomana olleet nuoret. Tuetun asumisen asiakkaat tarvitsevat sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi tukea, apua ja ohjausta niin asunnon järjestämisessä kuin elämänhallinnan vahvistamisessakin. Nuorten asunnottomuuden taustalla ovat riittämättömät arkielämän taidot ja useimmilla myös hallitsematon päihteidenkäyttö tai jokin muu riippuvuus. Useiden nuorten lapsuudenkodeissakin on ollut ongelmallista päihteiden käyttöä ja muita elämänhallinnan ongelmia. Kullakin nuorella on oma asunto, ja lisäksi talossa on yhteisötila. Yhteisötila toimii nuorten yhteisenä olohuoneena sekä arkipäivisin yhteisövalmentajan työtilana. Yhteisöval-

8 8 mentajan palvelut Espoon kaupunki on ostanut Kalliolan Setlementiltä. Tukiasuminen toteutetaan Asunto ensin -periaatteiden mukaan. Samassa taloyhtiössä asuu muitakin nuoria, kaikilla heillä on yhteinen S-asuntojen palkkaama sosiaalinen isännöitsijä. Projektini kohderyhmänä olevat nuoret voidaan katsoa jollain tavalla yhteiskunnasta syrjäytyneiksi. He olivat olleet pitkään asunnottomia, lähes kaikilla heillä on päihdetausta, vain yksi nuorista oli töissä ja yksi nuorista opiskeli ennen tukiasuntoon pääsemistään. Heitä arvioineet ammattilaiset ovat olleet sitä mieltä että he tarvitsevat asumiseen ja arjen hallintaan erityistä tukea. Nuoret ovat myös itse kokeneet tarvitsevansa asumiseen erityistä tukea. 3.1 Tuettu asuminen Tuetulla asumisella tarkoitetaan palvelua, jossa asukkaat saavat tukea ja ohjausta elämänhallintaan ja asioiden hoitamiseen. Tuetun asumisen tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn vahvistuminen ja kuntoutuminen kohti itsenäisempää asumista. Pitkäaikaisasunnottomille suunnitellut 10 tukiasuntoa on osoitettu alle 30-vuotiaille nuorille, joiden asunnottomuus on pitkittynyt sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi, eivätkä tavanomaiset asumisratkaisut riitä. (Espoon kaupunki sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja ) Asukkaiden esivalinnan suorittaa Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelut. Lopullinen asukasvalinta tehdään yhteistyössä Kalliolan Setlementin ja S-asunnot Oy:n kanssa. Asiakasohjaus tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa niin, että paikat ovat koko ajan täynnä. Asuntoa ja tukiasumispalvelua tarvitsevat nuoret ohjataan odottamaan vapautuvaa asuntoa. (Uhlenius, julkaisematon materiaali ) 3.2 Asunto ensin Saunalahden tukiasumispalvelun lähtökohtana on Asunto ensin -periaatteen mukainen toiminta. Kyseisessä periaatteessa asunto on lähtökohta ja perusedellytys pitkään asunnottomana eläneen nuoren sosiaalisen kuntoutumisprosessin käynnistämiselle ja sen onnistumiselle. Päämäärän sijasta asunto on vasta ensimmäinen perusedellytys ja

9 9 lähtökohta sosiaalisen kuntoutumisen käynnistymiselle ja onnistumiselle. Mallissa turvataan asuminen tarvittaessa tukipalveluin ja sosiaaliseen kuntoutumiseen tarvittavat prosessit käynnistetään asumisen vakiinnuttua. (Asunto ensin www-sivut 2012.) Esimerkiksi ehdotonta päihteettömyyttä ei vaadita, eikä päihteiden käyttö automaattisesti aiheuta irtisanomista, mutta päihteettömyyteen pyritään ja nuoret ovat sitoutuneet tarvittaessa lähtemään päihdekuntoutukseen. 3.3 Sosiaalinen kuntoutus ja yhteisöllisyys Yhteisöllisyys on osa sosiaalista kuntoutusta. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on muun muassa pyrkiä palauttamaan ja edistämään kuntoutujan kykyä selviytyä välttämättömistä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista, sekä omaan toimintaympäristöön kuuluvista rooleista. Tavoitteisiin pääsemiseksi tuetaan taloudellista turvallisuutta, helpotetaan asumista ja liikkumista sekä luodaan sosiaalisten verkostojen lisääntymisen ja sosiaalisten osallistumisien mahdollisuuksia. Mainituilla toimenpiteillä tarjotaan kuntoutujalle mahdollisuuksia muuttaa entisiä toimintatapojaan ja toimia uudella tavalla uudessa ympäristössä. Tavoitteena on päästä irti toimintatavoista, jotka ovat voineet olla jopa vahingollisia. (Kuntoutusportin wwwsivut 2012.) Itäviittayhteisön asumisessa toteutetaan yhteisöllisyyden periaatteita. Asumisen tukipalvelun eli nuorten tukena toimivan yhteisövalmentajan palvelut Espoon kaupunki on tilannut Kalliolan Setlementiltä. Kalliolan Setlementin perusarvoja ovat elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen. Näistä lähtökohdista käsin työskentelee myös Itäviittayhteisön yhteisövalmentaja. Yhteisövalmentaja on nuorten tavattavissa arkipäivisin. (Uhlenius, julkaisematon materiaali ) 3.4 Itäviittayhteisön asumispolku Asumisjakso kestää noin vuoden, mutta jos nuori ei ole vielä tässä vaiheessa valmis muuttamaan itsenäiseen asumiseen, voidaan asumista erillisellä sopimuksella jatkaa. Asuminen jakautuu kolmeen osaan: sisään muutto, varsinainen asuminen ja irrottau-

10 10 tuminen sekä yhteisön ulkopuolelle muutto. Kussakin vaiheessa on omat sisältönsä. (Kuvio 1.) Ennen vuokrasopimuksen kirjoittamista nuoret tutustuvat asumisen sisältöön ja yhteisöllisyyden periaatteisiin, allekirjoittaessaan he hyväksyvät kyseiset sisällöt ja periaatteet. PALVELUVERKOSTO Kuntoutuminen Opiskelu Työ Itsenäinen asuminen Kuvio 1. Tuettu asuminen Kaikille nuorille laaditaan palvelusuunnitelmat ensimmäisen kuukauden sisällä tukiasumisen alkamisesta. Se tehdään yhteistyössä aikuisten sosiaalipalveluiden, palveluntuottajan ja asukkaan kanssa. Suunnitelmassa määritellään asukkaan tarvitsema tuki ja hänelle annettavan palvelun tavoitteet sekä asukkaan tilanteen seuranta. Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kolme kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. (Uhlenius, julkaisematon materiaali ) Tavoitteena on intensiivisellä tuella vahvistaa nuoren toimintakykyä palvelusuunnitelman mukaisesti, aktivoida nuoren tukiverkostoa ja lisätä verkostotyötä. Yhteisövalmentaja toimii tiiviissä yhteistyössä aikuissosiaalityön, oppilaitosten, vapaaehtoistyön, kuntouttavien työllisyyspalvelujen ja päihdepalvelujen kanssa. Kerran viikossa on yhteisökokous, johon kaikki yhteisön jäsenet osallistuvat. Yksilötapaamiset ovat yhteisötyöntekijän työhuoneessa vähintään kerran kahdessa viikossa, ja yksilöllisesti tarvittaessa päivittäin. Kotikäyntejä tehdään säännöllisesti ja tarvittaessa sekä seurataan keitä nuorten asunnoissa liikkuu. (Uhlenius, julkaisematon materiaali ) Asumispolun eri vaiheita yhteisövalmentaja nimittää ruuduiksi.

11 11 Ruutu I Ensimmäinen ruutu koostuu kahdesta osasta. Vaiheen ensimmäinen kolme kuukautta toimii arviointi- ja kiinnittymisaikana. Vuokrasopimus uusitaan, jos asuminen on sujunut aloitusjaksolla hyvin. Toinen vuokrasopimus kirjoitetaan kahdeksi kuukaudeksi ja tämä aika toimii niin sanottuna hienosäätöaikana. Ruutu ykkönen kestää yhteensä viisi kuukautta ja tavoitteena on että nuori oppii elämään kodissaan ja käyttäytymään sosiaalisesti. Nuori osallistuu yksilötapaamisiin sekä yhteisökokouksiin, ja ymmärtää, mitä yhteisölliseen toimintaan tarvitaan. Lisäksi kukin nuori saa vuorollaan myös vastuutehtäviä. Nuori oppii pitämään huolta kodistaan ja taloudestaan. Koska huumeiden käyttö on suomessa rikos, sitä ei sallita, ja tarvittaessa nuori lähetetään huumeseulaan. Nuoria ohjataan tarvittaessa myös terveyden ja sairaanhoidon piiriin. Ihmissuhdeverkosto nuoren ympärillä pyritään saamaan hänen kuntoutumistaan tukevaksi. Nuoret ovat mukana luomassa seuraamuskäytäntöjä, joita voivat olla esimerkiksi huomautus, työnohjaus, ojennus ja mahdolliset muut toimenpiteet. Äärimmäinen toimenpide on vuokrasopimuksen irtisanominen tai uusimatta jättäminen. (Uhlenius, julkaisematon materiaali ) Ruutu II Toisen ruudun aikana nuoriin voidaan luottaa enemmän. Perusasioiden pitäisi olla tällöin kunnossa, ja nuoren kanssa aletaan suunnitella esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan hankkimista. (Uhlenius, julkaisematon materiaali ) Ruutu III Viimeinen ruutu on irrottautumisvaihe, tässä vaiheessa nuori on asunut yhteisössä noin kymmenen kuukautta. Vaihe kestää noin kaksi kuukautta. Tässä vaiheessa arvioidaan nuoren kykyä muuttaa asumaan itsenäisesti. Nuoren tarvitsema verkosto miettii myös mitä tukipalveluja nuori tarvitsee itsenäiseen asumiseensa. Koska nuorilla voi olla taustalla hylkäämisen kokemuksia, tulee irrottautumisvaihe suorittaa niin, että luodaan uusia kokemuksia ja toimintamalleja terveestä itsenäistymisestä. (Uhlenius, julkaisematon materiaali )

12 12 4 OPPIMISVAIKEUDET JA KUNTOUTUS Oppimiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten aikaisemmat kielteiset tai myönteiset kokemukset, kunkin ihmisen oppimistyyli, ihmisen vireystila, oppimisympäristö, henkilökemiat ja useat muut seikat. Tavallaan kaikki ovat erilaisia oppijoita, mutta kun jokin asia selkeästi hankaloittaa oppimista, silloin puhutaan oppimisen vaikeuksista. Usein ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia asennoituvat oppimiseen kielteisesti, koska oppiminen ei ole ollut heille palkitsevaa. (Haapasalo 2009, 7.) Ihmisillä on erilaisia persoonallisia tapoja vastaanottaa ja käsitellä tietoa erilaisissa tilanteissa, näitä eri tyylejä kutsutaan oppimistyyleiksi. Ihminen oppii, näkemällä, kuulemalla tai tekemällä, kokonaisvaltaisesti tai yksityiskohdittain. Eri oppimistyylit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ihmisellä voi olla useita vahvoja alueita, tai sitten vallalla on yksi vahvasti hallitseva oppimistyyli. Parhaiten ihminen oppii jos voi hankkia tietoa vahvimmalla oppimistyylillään. Oppimista helpottaa myös se, että ihminen tuntee oman oppimistyylinsä. Oppimistyylin lisäksi oppimiseen vaikuttavat myös ympäristö, ihmisen sosiaalisuus, yleinen asenne ja asenne opittavaa asiaa kohtaan sekä fyysiset tarpeet. (Haapasalo 2009, 11.) 4.1 Temperamentti ja oppiminen Synnynnäinen temperamentti vaikuttaa myös oppimiseen. Jotkut temperamenttipiirteet lisäävät koulumenestystä, jotkut ovat oppimisen ja koulunkäynnin kannalta neutraaleja, mutta on myös temperamenttipiirteitä, jotka voivat tehdä oppijasta suurella todennäköisyydellä alisuoriutujan. Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tapaa reagoida ja tapaa toimia. Puhekielessä temperamentilla tarkoitetaan usein voimakasta luonnetta ja värikästä tapaa toimia. Temperamenttia ovat kuitenkin myös hitaus, rauhallisuus ja värittömyys. Yksilölliset taipumukset ilmaantuvat varhain, ja ovat suhteellisen pysyviä. Temperamentti viittaa tyyliin, jolla ihminen toimii, mutta se ei kerro ihmisen motiivista, tai siitä miten hyvin tai huonosti ihminen toimii. (Keltikangas-Järvinen 2010, ) Temperamentti on yhteydessä oppimistyyleihin ja siihen miten ihminen ylipäätään suhtautuu oppimiseen. Kun temperamentti ilmenee riittävän voimakkaana, se voi olla lähellä tarkkaavaisuushäiriötä, eli ADHD-

13 13 syndroomaa. Voimakas temperamentti voikin olla merkittävä oppimisen este. Raja voimakkaan temperamentin ja ADHD:n välillä voi olla kuin veteen piirretty viiva. (Keltikangas-Järvinen 2010, 171.) 4.2 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeudet liitetään usein lapsuuteen ja koulunkäyntiin, vaikeudet eivät kuitenkaan häviä iän myötä, vaan ne ilmenevät myös aikuisena (Gullman, Sunimeno & Poutala 2011, 2). Oppimisvaikeudet voivat olla taustatekijöinä monenlaisissa työssä ja opinnoissa selviytymisen vaikeuksissa. Ne voivat liittyä itsetunnon ja mielenterveyden ongelmiin, työuupumukseen, masennukseen, päihteiden väärinkäyttöön, tai rikollisuuteen. Tunnistamattomina niihin voi liittyä häpeän ja epäonnistumisen kokemuksia, ja ne voivat olla riski psyykkiselle hyvinvoinnille ja koulutuksesta syrjäytymiselle. (Reiterä - Paajanen & Haapasalo 2010, 8.) Oppimisvaikeuksia esiintyy prosentilla suomalaisista. Tähän määrään lasketaan mukaan kaikenlaiset oppimisen vaikeudet, myös lievät ongelmat (Haapasalo 2009, 5). Varsinaisia oppimisen erityisvaikeuksia ja lukivaikeutta arvellaan olevan noin 5-10 prosentilla väestöstä, tällöin lukemisen- ja kirjoittamisenvaikeuden diagnoosin kriteerit ovat edellistä tiukemmat. Oppimisvaikeudet ja erityisesti aikuisten oppimisvaikeudet ovat edelleen huonosti tunnistettuja. (Korkeamäki, Reuter & Haapasalo 2010, 12.) Osaltaan tämä johtuu varmaan juuri siitä, että etenkin lievempien vaikeuksien tunnistaminen jää usein tekemättä. Oppimisvaikeus on laaja yläkäsite, se sisältää erilaisista syistä johtuvat oppimisen vaikeudet. Syitä voivat olla aivovaurio, kehitysvammaisuus, mielenterveydenongelmat, uupuminen, keskittymisvaikeudet, alhainen koulutus, tai puutteellinen kielitaito. Oppimisen erityisvaikeudet viittaavat puolestaan synnynnäisiin eli kehityksellisiin erityisvaikeuksiin. Tällaisia vaikeuksia ovat esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus eli dysleksia, matemaattinen vaikeus sekä hahmottamisen ja motorisen koordinaation vaikeus. (Haapasalo 2009, 4-5.) Jos suoriutuminen on monella osaalueella heikkoa, puhutaan laaja-alaisista oppimisvaikeuksista (Opi oppimaan wwwsivut 2012).

14 14 Oppimisen vaikeudet eivät tarkoita sitä, että henkilö ei voisi oppia tai että hän oppisi huonommin, näillä ihmisillä oppiminen tapahtuu vain eri tavalla ja eri tahtiin kuin muilla. Kysymys ei ole myöskään älyllisestä vajavuudesta tai tyhmyydestä, vaan poikkeavasta tavasta oppia. Oppimisvaikeuksia omaava oppii samat asiat kuin muutkin, kunhan asiat opetetaan hänelle sopivalla tavalla. (Haapasalo 2009, 21.) Oppimiseen liittyvät vaikeudet esiintyvät usein päällekkäisinä, jos henkilöllä on lukemisen vaikeutta, siihen voi liittyä myös tarkkaavaisuuden vaikeuksia (Ala-Kauhaluoma ym. 2008, 4). 4.3 Lukivaikeus Lukivaikeus eli lukemisen erityisvaikeus tarkoittaa sitä, että lukutaidon kehittymisessä on merkittäviä puutteita. Usein häiriöön liittyy ongelmia myös kirjoittamisessa. Lukivaikeuden keskeinen piirre on se että henkilöllä on vaikeutta hahmottaa ja prosessoida äänteisiin liittyvää tietoa. Se voi aiheuttaa myös luetun ymmärtämisen vaikeutta. Monilla aikuisilla, joilla on oppimisvaikeus, suurimmat vaikeudet esiintyvät lukemisen nopeudessa ja asioiden kirjallisessa ilmaisussa. Työmuistin ja kielellisen muistin rajallisuus ilmenee usein oppimisvaikeuksien seuralaisena ja vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi vieraiden kielten opiskeluun. (Korkeamäki, Reuter & Haapasalo 2010, ) 4.4 Tarkkaavaisuuden häiriöt Tarkkaavaisuuden häiriöt voivat olla eriasteisia, ja niihin liittyy usein erilaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein tarkkaavaisuuden häiriöitä lievempää tarkkaavuusongelmaa. Ongelmia voi esiintyä toiminnan ohjauksen ja säätelyn eri osa-alueilla. Ongelmia voi olla tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä sekä esimerkiksi vireystilan säätelyssä ja toiminnan suunnittelussa ja tavoitteellisuudessa. Tarkkaavaisuushäiriö voi olla perinnöllistä tai liittyä raskauden tai synnytyksen aikaisiin ongelmiin. Jos tarkkaavaisuudessa on hyvin suuria vaikeuksia, voidaan puhua aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä. (Opi oppimaan www-sivut 2012.)

15 15 ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, josta käytetään myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. ADHD tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Nämä ydinoireet voivat näkyä ja painottua eri tavoin ja niistä on haittaa useammalla elämän osaalueella. (ADHD- liitto www-sivut.) Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD on aina kehityksellinen häiriö, jonka juuret ovat jo lapsuudessa. Voi kuitenkin olla, että ihminen vasta aikuisena ohjautuu tarkempiin tutkimuksiin, koska aikuisuudessa oirekuva voi haitata enemmän elämää, kuin lapsena (ADHD- liiton www-sivut 2012). Tarkkaavaisuushäiriö itsessään aiheuttaa yleensä oppimisen ongelmia, mutta lisäksi siihen liittyy usein myös erityisiä oppimisvaikeuksia (Nukari 2010, 1). Kuten kohdassa todettiin, voimakas temperamentti ja ADHD-syndrooma voivat olla todella lähellä toisiaan, ja joskus niitä on mahdoton erottaa toisistaan, ja tämän vuoksi tapahtuu myös virhearviointeja suuntaan ja toiseen. ADHD:een liittyvä ylivilkkaus vähenee yleensä viimeistään varhaisaikuisuudessa, tällöin puhutaan ADD:sta eli ADHD:sta ilman ylivilkkautta. Tällaisen henkilön toimintaa luonnehtii hitaus ja aikaansaamattomuus. Oireet saatetaan sekoittaa mielenterveydenhäiriöihin ja masennukseen. (Dulf & Koivunen 2012, ) En paneudu ADD oireistoon tässä työssä tämän laajemmin. Mutta on hyvä pitää mielessä myös tämä häiriö, kun pohditaan syitä esimerkiksi opintojen keskeytymiseen, tai nuoren "saamattomuuteen". Oppimisvaikeudet voivat johtua monesta syystä, yleisin syy on perimä. Uusi tutkimus näyttää tukevan sitä, että lukivaikeus olisi perinnöllistä, ilmiön taustalta on löydetty ainakin neljä geenivirhettä. Eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan lukivaikeus näyttäisi periytyvän prosentissa tapauksista, ja lukivaikeus ilmeneekin usein suvuittain. Suomalaistutkimuksia johtaneen professori Heikki Lyytisen mukaan joka toisella vakavasti lukihäiriöisellä suomalaisella on samasta ongelmasta kärsivä lähisukulainen. (Celian www-sivut 2012.) Perinnölliset tekijät selittävät myös prosenttisesti lapsuus- ja nuoruusiän ADHD-alttiudesta. Aikuisiässä perinnöllisten tekijöiden selitysosuus voi pienentyä ja elinympäristön osuus oireiden laatuun ja niiden näyttäytymiseen elämässä korostuu. (Dulfa & Koivunen 2012, 37.)

16 Oppimisvaikeuksien kuntoutus Oppimisvaikeuksien diagnostisoinnista ja sen saamisen merkityksestä on keskusteltu paljon, sitä pidetään leimaavana, ja perustellaan asiaa sillä, että diagnoosi ei poista ongelmaa. Toisaalta diagnoosin puute vaikeuttaa tuen saamista. (Haapasalo 2009, 5.) Tavallisin oppimisvaikeuksien kuntoutusmuoto on peruskoulun osa-aikainen erityisopetus. Oppimisvaikeus ei yleensä yksinään oikeuta nuoria ja aikuisia saamaan esimerkiksi Kelan kuntoutusta. (Korkeamäki 2011, 6.) Tarkkaavaisuushäiriö-diagnoosin saaminen aikuisena voi olla vaikeaa, mutta yleensä se on kuitenkin edellytys esimerkiksi Kelan kursseille pääsyyn. Diagnoosin saamiseen voidaan tarvita todisteita lapsuudessa olleista oireista. Neuropsykiatrista häiriötä epäiltäessä, ovat kaikki asiakirjat tärkeitä, silloin esimerkiksi ensimmäisien luokkien sanalliset koulutodistukset voivat olla ensiarvoisen tärkeitä. (Rintahaka 2007, 219.) Oppimisvaikeuksiin liittyviin kuntoutustutkimuksiin voidaan hakeutua monia reittejä pitkin, esimerkiksi työterveyshuollon, terveydenhuollon, työvoimatoimiston sosiaalikeskusten tai Kelan kautta (Ala-Kauhaluoma, Laurila & Haapasalo 2008, 6). Ongelmallista on, että nuoret ja aikuiset eivät saa oppimisvaikeuksiinsa tarpeellisia tutkimus- ja kuntoutuspalveluja. Suomessa on kohtalaisen hyvin toimiva terveydenhuollon järjestelmä, jossa on periaatteessa myös väylät lukipalveluille, mutta käytännössä se ei toimi läheskään tyydyttävästi. Syitä ovat työntekijöiden asiantuntemuksen ja koulutuksen puute ja myös se, että lukivaikeutta ei ole perinteisesti pidetty lääketieteellisenä ongelmana. (Ala-Kauhaluoma, Laurila & Haapasalo 2008, 5.) Kun projektini kohteena olevaa tuetun asumisen yksikköä suunniteltiin, keskiössä oli pitkään asunnottomana olleiden nuorten asuttaminen. Siinä Itäviittayhteisö onkin onnistunut hienosti, myös Asunto ensin -periaatetta on pystytty toteuttamaan hyvin tässä asumismuodossa. Oppimisvaikeuksien ja tarkkaavaisuuden ongelmien kuntouttamispalvelut eivät kuuluneet nuorille suunniteltuun palveluverkostoon, mutta ensimmäinen asumisvuosi on näyttänyt, että tällaisen kuntoutusmuodon sisällyttämiselle nuorten asumispolkuun on selkeä tarve.

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana Poutala, Pirjo 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila IT S NEVER TOO LATE Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Tiina Ristiluoma Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Opinnäytetyö Kevät 2012 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle.

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. ELÄMÄNHALLINTA TUETUN ASUMISEN JÄLKEEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMANA RAISA KEMPPAINEN

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Leena Kautto ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2006

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot