Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:"

Transkriptio

1 ESITYS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOA KOSKEVAKSI SUOMEN KANSALLISEKSI OHJELMAKSI 2014 NIMETTYJEN VIRANOMAISTEN YKSILÖIMINEN Hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset (asetuksen (EU) N:o 514/ artikla) Viranomaiset ja niiden yhteystiedot: Viranomaise n nimi Viranomaise n päällikkö Osoite Sähköposti Nimeämis päivä Siirretyt toiminnot Vastuuvirano mainen Sisäministeriö, kansainväliste n asioiden yksikkö (ei vielä virallisesti nimetty) Laura Yli- Vakkuri PL 26 (Kirkkoka tu 12), Valtione uvosto, Suomi rmin.fi Tarkastusviran omainen Sisäministeriö, sisäisen tarkastuksen yksikkö (ei vielä virallisesti nimetty) Jyrki Pennanen PL 26 (Kirkkoka tu 12), Valtione uvosto, Suomi min.fi Valtuutettu viranomainen 1 Valtuutettu viranomainen 2 Valtuutettu viranomainen n (enintään 10) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: 1

2 a) pääasiallinen vastuunjako viranomaisen organisaatioyksiköiden välillä; b) tarvittaessa sen suhde valtuutettuihin viranomaisiin, siirrettävät toiminnot ja tärkeimmät menettelyt näiden siirrettyjen toimintojen valvomiseksi; sekä c) tiivistelmä tärkeimmistä menettelyistä tuensaajien maksupyyntöjen käsittelemiseksi ja menojen hyväksymiseksi ja kirjaamiseksi. Esitetään lyhyt kuvaus suunnitellusta hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä (asetuksen (EU) N:o 514/ artiklan 2 kohdan g alakohta). max.900 merkkiä Rahaston vastuuviranomainen tulee olemaan sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö. Rahastojen tarkastusviranomainen tulee olemaan sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö. Yksiköt ovat hoitaneet vastaavia tehtäviä myös edeltävän ohjelmakauden SOLID-rahastoissa. Delegoituja viranomaisia ei nimetä. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä tulee säilymään samankaltaisena kuin SOLID-rahastoissa. On katsottu, että yhteisestä järjestelmästä on merkittäviä synergiaetuja. Rahastojen vastuuviranomainen jakaantuu kahteen tiimiin: (1) valmistelu- ja toimeenpanotiimiin sekä (2) valvonta- ja tarkastustiimiin. Maksupyyntöjen käsittelyssä ja menojen hyväksymisessä ja kirjaamisessa noudatetaan horisontaaliasetuksessa edellytettyjä menettelyjä. Kansallisen ohjelman soveltamisala kattaa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan. Toimissa huomioidaan ruotsinkielisen tiedon ja koulutuksen tarpeet. 1 JAKSO: TIIVISTELMÄ Esitetään koko ohjelmaa koskeva tiivistelmä, jossa tuodaan esiin kansalliset strategiat ja tavoitteet (toivotut tulokset). max merkkiä Suomen hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Sisäinen turvallisuus rakentuu häiriöttömästi ja luotettavasti toimivista viranomaispalveluista ja -yhteistyöstä, varautumisesta sellaisiin tekoihin ja tapahtumiin, joita ei voida tehokkaasti ennalta ehkäistä ja turvallisuusongelmien ennaltaehkäisystä. Erityistavoitteessa 1 tavoitteena on yhteisen viisumipolitiikan tukeminen, ml. laittoman maahantulon ehkäiseminen. Keskeistä ovat kansallisen viisumitietojärjestelmän ja - 2

3 prosessien kehittäminen ja yhdyshenkilöjärjestelmän kehittäminen. Toimilla kehitetään viisumiprosesseja (ml. tietojärjestelmät) siten, että pystytään paremmin vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Yhdyshenkilötoiminnassa tavoitteena on viranomaisyhteistyön kehittäminen, yhdyshenkilöiden kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti olosuhteiden muuttuessa, laittoman maahantulon estäminen ja viisumiprosessin tukeminen. Viisumipolitiikassa tavoitteena on edistää henkilöiden liikkumista (mm. bona fide -henkilöt) torjuen samalla tehokkaasti laitonta maahantuloa. Konsuliyhteistyö ja yhdysmiesten sijoittaminen edustustoihin estävät tehokkaasti laitonta maahantuloa. Viisumipolitiikassa nojataan Kansalaispalvelustrategiaan, Maahanmuuton tulevaisuus -strategiaan ja Laittoman maahantulon vastaiseen strategiaan. Viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä. Yhdennetty rajavalvonta -erityistavoitteen 2 alla tavoitteena on Suomen hallitusohjelman mukaisesti rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen ja varautuminen itäliikkuvuuden muutoksiin mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta ja rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana. EUROSUR-tavoitteen alla kehitetään mm. kansallista koordinaatiokeskusta ja tilannekuvajärjestelmiä. Lisäksi tavoitteesta rahoitetaan mm. rajavalvontatekniikkaa ja -järjestelmiä. Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian yksi painopiste on turvallisuusriskejä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen. Venäjän ja muiden keskeisten kolmansien maiden kanssa kehitetään vakaata rajatilannetta edistäviä toimenpiteitä. Operatiivinen tuki -erityistavoitteen rahoitusta käytetään mm. tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin (viisumitietojärjestelmä, SIS II ja muut rajavalvontaan liittyvät järjestelmät), EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstökustannuksiin ja alusten/muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin. Tukea käyttävät ulkoasiainministeriö, Rajavartiolaitos ja poliisi. Suomi on hakenut rahoitusta erityistoimista Frontex-laitteisiin. Rikollisuuden torjuminen ja ehkäiseminen -erityistavoitteen 5 alla painopisteitä ovat terrorismin, järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden sekä ekstremismin ja radikalisoitumisen torjuminen ja ehkäiseminen. Myös rikosten uhrien tuen ja suojelun parantamiseen, todistajansuojelulakiin, rikoksentorjuntaan, kyberrikollisuuteen ja talousrikoksiin liittyvät toimet ovat painotuksia. Kansallinen terrorismintorjuntastrategia noudattaa EU:n terrorisminvastaista strategiaa ohjaten terrorismin vastaista työtä ja kehittämistoimenpiteitä. Terrorismin, radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennalta estämiseen liittyvää toimintaa kehitetään kansallisten väkivaltaisen ekstremismin torjuntaohjelman, terrorismin torjuntaohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan. 3

4 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa pyritään mm. viranomaisyhteistyön, toiminnan ja tiedonvaihdon esteiden purkamiseen, korostetaan kiinnijäämisriskiä ja rikoksilla saadun hyödyn poisottamiseen tehostetuilla viranomaisten yhteistoimilla sekä toteutetaan myös korruption vastaisia toimia. Jäsenvaltioiden ja EU:n kriisien- ja riskienhallintakyvyn parantaminen -erityistavoitteen 6 alla tavoitteina ovat henkilöiden ja infrastruktuurin suojeleminen erilaisia uhkia vastaan sekä eri viranomaisten valmiustoimet. Toimenpiteet liittyvät Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS) kuvattujen uhkamallien mukaisten uhkien torjuntaan ja niihin varautumiseen. YTS:ssä on kuvattu uhkamalleja, joista sisäministeriön vastuulla ovat suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat, terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus sekä rajaturvallisuuden vakavat häiriöt. YTS:n yksi seitsemästä yhteiskunnan elintärkeästä toiminnosta on sisäinen turvallisuus. Em. uhkamallit muodostavat keskeisen uhan sisäiselle turvallisuudelle. Rahaston tuki on Suomen ulkorajavalvonnalle, viisumiasioiden kehittämiselle ja sisäisen turvallisuuden toimialalle merkittävä, koska viranomaisten toimiin kohdistuu ohjelmakaudella merkittäviä säästövelvoitteita ja resurssivähennyksiä. Lisäksi rahaston tuella voidaan kehittää ja edistää EU-säännösten edellyttämiä toimia sisäisen turvallisuuden alalla, kuten edeltävälläkin ohjelmakaudella. Suomea koskevat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet huomioidaan rahoitettavissa toimissa. 2JAKSO: JÄSENVALTION LÄHTÖTILANNE Lähtötilanne on tiivistelmä jäsenvaltion tilanteesta joulukuussa 2013 rahaston kannalta olennaisilla aloilla. Tässä jaksossa on esitettävä: kuvaus jäsenvaltion lähtötilanteesta, täydennettynä tarpeiden asianmukaista arviointia varten tarvittavilla asiatiedoilla; analyysi jäsenvaltion tarpeista, mukaan lukien poliittisen vuoropuhelun keskeisistä kysymyksistä; tiedot tähän mennessä toteutetuista toimenpiteistä, myös aiempien sisäasioiden rahastojen avulla toteutetuista toimenpiteistä; arvio kansallisista tarpeista, myös asianomaisissa arvioinneissa havaituista haasteista; sekä tiedot kansallisen talousarvion alustavista vuotuisista määrärahoista, jaoteltuina kansallisissa ohjelmissa asetettujen erityistavoitteiden mukaan. Kaikkien tietojen on oltava itsenäisiä, eikä niiden yhteydessä saa viitata liiteasiakirjoissa oleviin tietoihin eikä niissä saa olla hyperlinkkejä. Mukaan voidaan liittää lisätietoja sisältävä asiakirja. 4

5 Mahdolliset liiteasiakirjat eivät ole osa asetuksen (EU) N:o 514/ artiklan 7 kohdassa tarkoitettua komission päätöstä kansallisen ohjelman hyväksymisestä. max merkkiä Suomen hallitusohjelmassa tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Valtioneuvosto on hyväksynyt Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi. Keskeiset seikat rajatarkastuksissa ja rajojenvalvonnassa sekä rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumisessa v ovat kasvava rajaliikenne Suomen ja Venäjän välillä, tuleva EU-sääntely ja varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä - viisumivapauteen. Rajavartiolaitos (RVL) on päävastuuviranomainen rajaturvallisuustehtävissä, -valvonnassa ja - tarkastuksissa. Ulkoasiainministeriö (UM) on Schengen-viisumiasioissa kansallinen keskusviranomainen. Poliisi vastaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta estämisestä, selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. Tulli vastaa mm. Suomeen tuotavien ja Suomesta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta, tulli-, valmiste- ja autoverotuksesta sekä tullirikosten estämisestä, selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. Syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksella on keskeinen rooli oikeusturvan takaamisessa. RAJAT Itärajan suurilla rajanylityspaikoilla ei kaikkina ajankohtina ole pystytty takaamaan rajaliikenteen sujuvuutta matkustajamäärien kasvun takia. Maaulkorajan ylityksiä oli v n. 13 miljoonaa. Pääosan rajaliikenteen kasvusta muodostavat venäläiset, jotka on Schengenin säännöstön mukaan tarkastettava perusteellisen rajatarkastusprosessin mukaisesti. Globaalin talouden muutokset vaikuttavat rajaliikenteen kehitykseen nopeasti. Rajanylityspaikkojen liikenneväylien ja infrastruktuurin uudistaminen kaakkoisrajan suurilla rajanylityspaikoilla on aloitettu. Myöhemmin kehittämistoimet laajennetaan pohjoisemmille rajanylityspaikoille. Rajanylityspaikkojen kehittämisohjelma on yhteen sovitettu Venäjän kanssa. Myös Helsinki-Vantaan lentoasemaan, joka on Suomen vilkkain rajanylityspaikka, investoidaan. Rajaliikenteen kasvu asettaa haasteita tietojärjestelmille ja tietoturvaratkaisuille. Älykkäät rajat -paketin toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää matkustajavirtojen hallinnassa ja edellyttää myös kansallisia hankintoja, kuten biometriikan lukulaitteet ja kansallisten tietojärjestelmien muutokset. Uusista teknologioista mainittakoon myös esim. mobiililaitteisiin suunniteltu rajatarkastussovellus. Komissio on myös ehdottanut keskitetyn AFIS-järjestelmän rakentamista, joka palvelisi etupäässä rajanylityspaikoilla ja viisuminmyönnössä. 5

6 RVL:ssa ylläpidetään tilannekuvaan perustuvaa ympärivuorokautista johtamis- ja toimintavalmiutta. Rajojen valvontaa tehdään jalan, koira- ja ajoneuvopartioina sekä vesi- ja ilma-alusvalvontana. Partioiden käyttämät kulkuneuvot on varustettu kenttäjohtojärjestelmällä, jolla jaetaan ja vastaanotetaan tilannekuvaa. Valvontaa täydennetään teknisellä valvonnalla, joka kattaa n. 5 % Suomen vastuulla olevasta EU:n ulkorajasta. Partiointia Suomen ja Venäjän rajalla on vähennetty edeltävällä ohjelmakaudella n. 30 %. Myös alkaneella ohjelmakaudella tehdään vähennyksiä, joitakorvataan lisäämällä ja kehittämällä valvontatekniikkaa ja partioiden liikkuvuutta parantamalla. RVL:n esikuntaan sijoitettu NCC ylläpitää kansallista tilannekuvaa (NSP), täydentää ja seuraa eurooppalaista tilannekuvaa (ESP), yhteistä rajojen takaista tilannekuvaa (CPIP), koordinoi kansallisten rajavalvontaan osallistuvien resurssien käyttöä ja vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä operatiivisesta tiedonvaihdosta. NCC:n toimintaan osallistuvat myös poliisi ja tulli. Suomi jakaa tapahtumatietotason tapahtumat kaikkien EUROSURissa mukana olevien jäsenmaiden kanssa. Lisäksi Suomella on kahdenvälistä yhteistyötä Viron ja Norjan kanssa. Itämeren rajaviranomaisten kesken ei tällä hetkellä kyetä vaihtamaan tietoa tehokkaasti. Paremmalla kansainvälisellä tiedonvaihdolla taustatiedot esim. aluksesta ja siinä mukana olevista ihmisistä olisivat käytettävissä jo ennakolta. Yhteistyö Venäjän kanssa perustuu hallitusten väliseen sopimukseen, joka sisältää paikallisja aluetason rajavaltuutettujärjestelmän, jonka kautta tietojen vaihto pääasiassa tehdään. Lisäksi tietoa vaihdetaan esikuntien ja päälliköiden säännöllisissä tapaamisissa. Suomen ja Venäjän rajaviranomaisilla on käytössä varhaisvaroitusjärjestelmä, jota käytetään esim. kun maarajalla on laittoman maahantulon tapauksia. Maiden välille kehitetään reaaliaikaista yhteistä meritilannekuvajärjestelmää. Rajavartijoiden perus- ja jatkokoulutus täyttää yhteiseurooppalaisen opetussuunnitelman (CCC) vaatimukset. Venäjän kielen koulutuksen lisäämistarpeeseen on tartuttu Schengentarkastusten suositusten johdosta. Koulutustiloja ja -laitteita on kuitenkin uudistettava. VIISUMIT Viisumihakemusten määrä erityisesti Venäjällä on kasvanut. V Suomen edustustoihin jätettiin hakemusta, joista Venäjällä oleviin edustustoihin Myönteisiä päätöksiä tehtiin Suomen 92 ulkomaan edustustosta 60 käsitteli viisumihakemuksia v Edustustot käsittelivät hakemuksia myös muiden Schengenmaiden puolesta. UM:n viisumitoiminnan kehittämisen painopiste on viime vuosina ollut Venäjällä. Kasvaneiden hakemusmäärien johdosta on toteutettu paikkariippumaton viisumikäsittely, minkä puitteissa on avattu viisumipalvelukeskus Kouvolassa. Viisumihakemusten 6

7 vastaanotto on ulkoistettu Moskovassa, Pietarissa, Petroskoissa, Murmanskissa, Kiovassa ja osittain Bangkokissa. Kehittämistoimenpiteet laajennetaan koko edustustoverkkoon huomioiden konsulilainsäädännön muutokset. Viisumihakijoiden palvelun parantamiseksi ja toiminnan resurssien tehostamiseksi yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa lisätään. Sähköisen asioinnin hyödyntäminen, järjestelmämuutokset ja henkilökunnan ammattitaito ovat haasteita, joihin pyritään vastamaan koulutuksella. Laittomaan maahantuloon käytetään usein vääriä/väärennettyjä asiakirjoja. Ulkorajalla paljastettiin v n. 220 väärennöstä. Jälkikäteinen maassaoloedellytysten selvittäminen ja laittomasti maahan tulleen henkilön maastapoistamiseen liittyvät toimet työllistävät monia viranomaisia ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Mahdolliseen viisumivapauteen pyritään valmistautumaan siten, ettei Suomesta tule kauttakulku- tai kohdemaa laittomalle maahantulolle Schengen-alueella. Laittoman maahantulon paine on jatkuvaa ja lievässä kasvussa, mutta tilanne on vakaa. Rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahantulon ehkäisemisessä ja torjunnassa yhdyshenkilötoiminta on tärkeää. Toiminnan ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen tuo lisäarvoa viranomaistoimenpiteille. Tavoitteena on kehittää eri viranomaisten yhdyshenkilöverkostoja tarkoituksenmukaisesti reagoimalla muuttuviin olosuhteisiin. Yhdyshenkilöitä on Virossa, Latviassa, Intiassa, Kiinassa, Nigeriassa ja Venäjällä. RIKOLLISUUDEN EHKÄISEMINEN JA TORJUMINEN Rikostorjunnan pääasialliset tarpeet liittyvät viranomaisten toiminnallisten tietojärjestelmien kehitykseen, teknologia- ja laitteistohankintatarpeisiin, teknisen tiedonhankinnan, analyysitoiminnan ja tietojohtoisen toiminnan tarpeisiin sekä viranomaisyhteistyön edelleen kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Rikosten ehkäisyä koskevaa tietotaitoa on kehitettävä. Kasvava rajaliikenne heijastuu erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Omaisuusrikosten ja vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden kasvun lisäksi kasvava rajaliikenne lisää myös tavanomaisen rikollisuuden määrää erityisesti liikennerikkomuksissa. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää viranomaisilta mm. kielikoulutusta ja tulkkauspalveluiden kehittämistä. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden yhteydet laittomaan maahantuloon ovat huomionarvoisia, koska laittomat maahantulijat ja heidän identiteettinsä ovat helposti rikollisten hyödynnettävissä. Ihmiskauppa on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomen huumausainemarkkinat ovat melko vakaat, mutta huolena on muuntohuumeiden ohella lisääntyvä kannabiksen kotikasvatus ja amfetamiinin, ekstaasin ja muiden psykoaktiivisten aineiden ja vahvojen lääkkeiden salakuljetus. Suomen lainsäädännön mukaan huumeiden hallussapito, valmistus, kasvatus, salakuljetus, myynti ja välittäminen on 7

8 laitonta. Lisäksi Suomi nähdään sijaintinsa vuoksi lisääntyvässä määrin reittinä Venäjälle huumeiden salakuljetuksessa. Huumeiden käytön ja huumerikollisuuden kasvun estämiseksi toteutetaan kansallista toimintaohjelmaa ja ennalta estävää toimintaa. On kehitettävä toimia, joilla tunnistetaan heikkoja signaaleja, jotka saattavat johtaa ääriliiketoimintaan, rikollisjärjestön perustamiseen tai jäsenyyteen. On myös edistettävä toimia, joilla tuetaan rikollisjärjestön jäseniä irtautumaan rikollisesta toiminnasta. Tämä edellyttää moniviranomaisyhteistyötä mm. poliisin, rikosseuraamuslaitoksen ja sosiaalialan työntekijöiden kanssa ja paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämistä. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyy harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta. Kansallisesti pyritään mm. viranomaisyhteistyön, toiminnan ja tiedonvaihdon esteiden purkamiseen, kiinnijäämisriskin korottamiseen ja rikoshyödyn poisottamisen tehostamiseen. Viranomaisyhteistyön ohella talousrikosten ja harmaan talouden torjunnan pääasialliset tarpeet liittyvät poliisin toiminnallisten tietojärjestelmien kehitykseen ja teknologia- ja laitteistohankintatarpeisiin. Järjestäytyneen rikollisuuden kasvu lisää todistajansuojelun tarvetta ja rikosasioita hoitavien virkamiesten suojelutarvetta. Tarpeet todistajansuojeluohjelmaan ja tulevan kansallisen lainsäädännön toimeenpanoon liittyvät mm. tietojärjestelmiin, prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on myös uhrien/todistajien tukemismenetelmien kehittäminen terrorismin/radikalisoitumisen uhreille ja lähipiirille ja ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen tehostaminen. Rikoksen uhrien tukipalveluiden parantaminen on tavoite, jota edellyttävät kansainväliset sitoumukset ja säädökset. Terrorismin, radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennalta estämiseen liittyvää toimintaa kehitetään väkivaltaisen ekstremismin torjuntaohjelman, terrorismin torjuntaohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteiden mukaan analyysitoiminnolla, tilanneseurannalla ja tietojen vaihdolla, pohjoismaisella yhteistyöllä ja yhteisharjoituksin. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisen osalta kansalliseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on kirjattu erityistoimenpiteitä, joiden lisäksijärjestetään mm. koulutusseminaareja, tiedonvälitystä ja yhteisten käytäntöjen kehittämistä. Korruption torjunnan tehostamisessa painopisteitä ovat korruptiotilannekuvan päivittäminen, eri toimijoiden valveutuneisuuden parantaminen, viranomaisten korruptioon liittyvän osaamisen kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö OECD:n, Euroopan neuvoston, EU:n ja YK:n kanssa. Viranomaisten kyberturvallisuuden suorituskykyä on edistettävä esim. kehittämällä kyberturvallisuutta parantavia tietojärjestelmiä, verkoissa tapahtuvaa tiedustelua ja 8

9 tiedonvaihtoa myös kansainvälisesti. Tiedonsaantimahdollisuuksia ja analyysikykyä tulee edelleen parantaa. Tietoverkoissa ilmenevä järjestäytynyt rikollisuus ja laiton tiedustelu on lisääntynyt ja tekninen toimintaympäristö kehittyy nopeasti. Kasvavaan tietotekniikka- ja tietoverkkorikollisuuteen on panostettava. Rikosteknistä ja rikospaikkatutkintaa (esim. laboratoriotoiminta) kehitetään vastaamaan EUdirektiivin vaatimuksia. RISKIEN JA KRIISIEN HALLINTA Kriittisten infrastruktuurien suojaaminen riskejä vastaan (terrorismi, rikollisuus ja onnettomuudet) on tullut haasteellisemmaksi. Kansallisten haavoittuvuuksien kartoitus on käynnissä. Tärkeimpiä sektoreita ovat energiantuotanto- ja jakeluketju sekä sähkö- ja tietoliikenneverkot. Infrastruktuurin suojaamistoimien kehittäminen ja resilienssin parantaminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita. Ulkoinen ulottuvuus on tärkeä osa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista. Energian ja sähköverkkojen osalta kriittiset infrastruktuurit ovat verkottuneet Suomen naapurimaihin, joista osa on EU:n jäsenvaltioita, Norja kuuluu ETA-alueeseen ja Venäjä on EU:n ulkopuolinen valtio. Verkottuneisuuden ja keskinäisten riippuvuussuhteiden takia em. maiden kriittisten infrastruktuurien häiriöt voivat aiheuttaa seurauksia Suomessa. On välttämätöntä tehostaa kv. yhteistyötä tällä alalla mm. tietoturvan ja tietojärjestelmien osalta, lisäämällä koulutusta, yhteistyötä, kokemuksista oppimista, tietojenvaihtoa ja tutkimus- ja kehittämistyötä ja tutkimustulosten hyödyntämistä. Suomessa tehdään pelastuspalvelumekanismin edellyttämää kansallisten riskien määrittelytyötä, jossa käsitellään riskejä, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Riskien määrittelyn jälkeen suunnitellaan toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja kartoitetaan suurimmat puutteet varautumisessa ja priorisoidaan kehittämiskohteet. CBRNE-uhkaan varaudutaan toteuttamalla kansallista terrorismin torjunnan strategiaa CBRNE-asioiden osalta ja toimeenpanemalla CBRN- ja E-toimintasuunnitelmia. Toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi asetetaan strateginen työryhmä, jonka tehtävänä on laatia kansallinen CBRNE-strategia, luoda edellytykset viranomaisten ja elinkeinoelämän tietoisuuden ja koulutuksen kehittämiseksi, luoda edellytykset tarvittavan yhteensopivan välineistön hankkimiseksi eri viranomaisille ja kehittää ja seurata kansainvälistä yhteistyötä. Keskeisenä ajatuksena työryhmällä on CBRNE-uhkien ennaltaehkäisyn ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. Kehittämistarpeita ovat mm. koulutus, harjoitukset, C- ja B -vaarojen havainnointi ja ydinlaitosten ulkopuolisen ydinmateriaalin valvonta. Lainvastaisen toiminnan havaitsemiseen liittyvää kansallista havaitsemisarkkitehtuuria tulee kehittää edelleen, 9

10 samoin tilannekuva-, tiedonvaihto- ja riskienhallintajärjestelmiä. Kahdella paikkakunnalla on ydinvoimalaitos. Säteilyvaaratilanteiden hallintaa harjoitellaan yhdessä pelastustoimeen osallistuvien tahojen ja myös naapurimaiden kanssa. 3 JAKSO: OHJELMAN TAVOITTEET (ASETUKSEN (EU) N:O 514/2014 ARTIKLA 14.5) Kaikkien erityistavoitteita koskevien tietojen on oltava itsenäisiä, eikä niiden yhteydessä saa viitata liiteasiakirjoissa oleviin tietoihin eikä niissä saa olla hyperlinkkejä ERITYISTAVOITE 1: Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen / ISF-B artikla 3(2)(a) Esitetään asianmukainen strategia, jossa määritellään kansalliset tavoitteet, sekä kuvaus erityisasetusten tavoitteiden huomioon ottamisesta, jotta lähtötilanteen perusteella yksilöidyt tarpeet voidaan täyttää. max merkkiä Tavoitteena on yhteisen viisumipolitiikan tukeminen, ml. laillisen maahantulon edistäminen, laittoman maahantulon ehkäiseminen. Keskeistä laittoman maahantulon ehkäisemisessä on kahden- ja monenvälinen yhteistyö lähtömaiden ja kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Kansallisesti laittoman maahantulon vastaisen toiminnan tavoitteena on, EU:n rajaturvallisuusstrategiaa mukaillen, viranomaisyhteistyöllä estää ja paljastaa Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja sen järjestämistä ja ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta. Yhteistyön taso kolmansien maiden viranomaisten kanssa on selvitettävä ja tarvittaessa sitä on kehitettävä ja tehostettava. Tehokas yhteistyömuoto on yhdyshenkilötoiminta, jonka tavoitteena on edistää laillista ja ehkäistä laitonta maahantuloa yhteistyössä asemamaan viranomaisten sekä alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa, sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä alueella toimivaan yhteistyöverkostoon. Tavoitteena on kehittää nykyistä yhdyshenkilöjärjestelmää ja laajentaa toimintaa sellaisille alueille, joilla on havaittavissa laittoman maahantulon ilmiöitä. Maahanmuuton tulevaisuus -strategian linjausten mukaan yhdyshenkilötoimintaa on kehitettävä hakijoiden oikeusturvaa kunnioittaen. Viisumipolitiikassa tavoitteena on edistää henkilöiden liikkumista helpottaen bona fide - henkilöiden liikkumista, torjuen samalla tehokkaasti laitonta maahantuloa. Viisumipolitiikan toteuttamisessa nojataan Kansalaispalvelustrategiaan, Maahanmuuton tulevaisuus - strategiaan ja Laittoman maahantulon vastaiseen strategiaan. Toiminta pohjautuu neliportaiseen rajaturvallisuusmalliin. Väärinkäytökset pyritään estämään jo lähtömaissa perustuen sekä kehittyviin tietojärjestelmiin että henkilökunnan koulutukseen ja yhteistyöhön sekä lähtömaan viranomaisten, kolmansien maiden viranomaisten ja muiden Schengen- 10

11 valtioiden kanssa. Suomen viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä. Viisumihakemusten nopeaa ja laadukasta käsittelyä turvaamaan kehitetään edelleen paikkariippumatonta viisumikäsittelyä. Kansalaispalvelustrategian mukaisesti tutkitaan myös mahdollisuuksia keskittää viisumikäsittelyä alueellisiin (konsulaatti)keskuksiin. Asiakkaita ohjataan sähköisten tai ulkoistettujen palveluiden käyttöön. Tavoitteiden saavuttamiseksi panostetaan henkilökunnan koulutukseen sekä riittävyyteen ja toimiviin IT-järjestelmiin. Kehittämiskohteena on kansallinen viisumitietojärjestelmä SUVI, joka on yhteydessä CVIS:iin. Kansallista viisumitietojärjestelmää tulee kehittää hyödyntämään nykyistä enemmän taustarekisterijärjestelmiä (esim. SIS II). EU:n viisumisäännöstön uudistamisen ja älykkäitä rajoja koskevien asetusten myötä myös SUVI:in voidaan tarvita uusia toiminnallisuuksia. EU:n viisumisäännöstön uudistaminen sekä RTP voivat lisätä myös edustustoihin kohdistuvaa painetta, kun viisumin hakemista helpotetaan. Tältä osin tulee varmistaa edustustojen riittävä resursointi ulkoistamispalvelujen kehittämisen rinnalla KANSALLINEN TAVOITE 1: kansalliset valmiudet - viisumit / ISF-B artikla 9(2)(b) Huomio: kansalliset valmiudet -tavoitteiden rahoituksen sekä viisumit-erityistavoitteen (ml. operatiivinen tuki) että rajat-erityistavoitteen (ml. operatiivinen tuki) tulee olla vähintään 25 % kansallisesta ohjelmasta/perusteltava miksi näin ei ole. Esitetään lyhyt kuvaus tärkeimmistä toimista kansallisen tavoitteen saavuttamiseksi, mainitaan kansallisesta ohjelmasta tuettavat esimerkkitoimet (ts. rahoituksen painopisteet) ja luetellaan tavoitteet osana kuvausta (tavoitellut tulokset). max merkkiä Kehittämiskohteena on Suomen kansallinen viisumitietojärjestelmä (SUVI), joka on yhteydessä CVIS:iin. VIS-käyttöönotto saatetaan loppuun, jonka jälkeen tulee ottaa käyttöön VIS MAIL Communication Mechanism -viestintä- ja konsultaatiojärjestelmä. Vismail Communication Mechanism - käyttöönotto (VMCM) VIS-järjestelmän roll-outin jälkeen on velvoittava ja siten pakollinen tietojärjestelmän toiminnallisuus. Suomen osalta Venäjän alueen viisumihakemusmäärät asettavat viisumitietojärjestelmälle haasteita jatkuvan käytettävyyden ja lakisääteisen käsittelyajan suhteen. SUVI on ollut tuotantokäytössä yli viisi vuotta, jolloin ulkomaalaislakiperusteinen vaatimus tietojen poistosta ja arkistoinnista yli viisi vuotta vanhojen tietojen osalta ajankohtaistuu. Myös järjestelmän teknologinen arkkitehtuuri ja toiminnallisuus joutuvat uudelleenarvioitavaksi, sillä liittymärajapintojen 11

12 määrä kasvaa. SUVI-järjestelmä asennetaan uudelle alustalle. Järjestelmään tehdään myös tasomuutoksia, joka kehittää järjestelmän toimintakykyä vastaamaan paremmin tarpeita kommunikoida CVIS:n kanssa. SUVI-järjestelmää tulee kehittää hyödyntämään nykyistä enemmän taustarekisterijärjestelmiä (esim. SIS II). On myös huomioitava kehitystyön vaikutukset taustajärjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin. Valmistelussa olevat viisumisäännöstön muutokset tuovat muutoksia viisumikäsittelyprosesseihin ja VIS-keskusjärjestelmään, jotka tulee huomioida Suomen kansallisessa viisumijärjestelmässä. Paikkariippumatonta viisuminkäsittelyprosessia kehitetään edelleen, ja sen jatkokehitys vaatii tietojärjestelmämuutoksia. Rajanylityspaikat tulee varustaa siten, että VIS-asetuksen mukaiset velvoitteet voidaan täyttää. Rahoituksen painopisteet: Kansallisen viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuden edelleen kehittäminen (huomioiden sekä VIS-järjestelmän vaatimat toiminnallisuudet, viisumisäännöstön kehittäminen ja mahdollinen RTP:n integraatio). Rajanylityspaikkojen varustaminen VIS-asetuksen edellytysten mukaisesti, esim. asiakirjojen lukulaitteet ja sormenjälkilukijat. Paikkariippumattoman viisuminkäsittelyprosessin laajentaminen ja edelleen kehittäminen huomioiden myös tarvittavat toimet tietojärjestelmien kehittämisessä. Edustustojen/konsulaattien kunnostamistoimet turvallisuusnäkökohdat huomioiden KANSALLINEN TAVOITE 2: unionin säännöstö - viisumit / ISF-B artkla 9(2)(g) Esitetään lyhyt kuvaus tärkeimmistä toimista kansallisen tavoitteen saavuttamiseksi, mainitaan kansallisesta ohjelmasta tuettavat esimerkkitoimet (ts. rahoituksen painopisteet) ja luetellaan tavoitteet osana kuvausta (tavoitellut tulokset). max merkkiä Viisumisäännöstön kehittämisessä tavoitteena on helpottaa bona fide - henkilöiden liikkumista, säilyttää Schengen-alueen yhteinen turvallisuus ja tarjota viisumivelvollisten maiden kansalaisille mahdollisimman kattavat ja joustavat viisumipalvelut. Suomen erityisiä tavoitteita ovat pitkien monikertaviisumeiden lisääminen aina kun se on mahdollista mm. turvallisuusnäkökohdat 12

13 huomioon ottaen ja myös turisteille. Schengen-viisumin hakupaikkoja tulee olla mahdollisimman kattavasti maailmalla ja viisumikäsittelyn tulisi olla mahdollisimman nopeaa ja joustavaa. Viisumihakemisen maantieteellisen kattavuuden varmistamiseksi jäsenmaiden painopisteen arvioidaan jatkossa olevan yhteistyön lisäämisessä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Viisumisäännöstöä kehitettäessä tutkitaan eri mahdollisuuksia. Yksi mahdollisuus on viisumihakemusten vastaanottokeskusten määrän lisääminen ja mahdollisesti levittäminen myös niihin asemapaikkoihin, joissa ei ole läsnä jäsenmaiden edustustoja. Hakemukset käsittelisi alueellinen (konsulaatti)viisumikäsittelykeskus. Selvitetään viisumihakemusten vastaanoton ulkoistamista eri paikoissa. EU:n viisumihelpotussopimuksia kehittämällä voidaan kehittää sopimusmaiden ja jäsenmaiden taloudellisia suhteita ja helpottaa yritystoimintaa ja kansalaisten liikkumista toistensa alueella. Tavoitteen alla otetaan huomioon ohjelmakauden aikana Suomeen kohdistuvien Schengen-tarkastusten suositukset. Rahoituksen painopisteet: Koulutetaan viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvien viranomaisten henkilöstö, joka käyttää viisumijärjestelmää. Koulutus sisältää sekä viisumihakemuksen käsittelyyn liittyvän sisältö- että järjestelmäkoulutuksen. Koulutuksen resursoinnissa on huomioitava sekä viisumisäännöstön muutokset että sen edellyttämät järjestelmämuutokset. Huomioidaan myös etäkoulutusvalmiuksien ja - menetelmien kehittäminen. Tulevien Schengen-arviointien edellyttämien toimenpiteiden toimeenpano kansallisesti. Unionin viisumisäännöstön kehittämiseen liittyvät toimet. Viisumihakemusten vastaanoton ulkoistaminen (esim. New Delhi, Peking ja Ankara) KANSALLINEN TAVOITE 3: yhteistyö konsuliasioissa / ISF-B artikla 9(2)(c) Huomio: konsuliyhteistyö-, tiedonvaihto- ja yhteiset unionin vaatimukset -tavoitteiden rahoituksen tulisi olla yhteensä vähintään 5 % kansallisesta ohjelmasta. Jos 13

TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA KANSALLISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013

TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA KANSALLISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013 1 Euroopan unionin TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA KANSALLISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013 Johdanto Tilannekatsaus Suomen rajojen pituus on 3940 km, josta Venäjän vastaista ulkorajaa 1340

Lisätiedot

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013; OHJELMAAN VALITUT PAINOPISTEET JA TAVOITTEET NIIDEN ALAISTEN TOIMIEN TOTEUTTAMISEKSI 3. STRATEGIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc SISÄLLYSLUETTELO: RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO...1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS...2

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 285 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Siirtolaisten salakuljetuksen

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ

VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ Suomi Euroopan muuttoliikeverkosto VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ SUOMI 4 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO: TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA METODOLOGIA... 6 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot