Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin"

Transkriptio

1 Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

2 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita ja rohkaista kaiken kokoisia yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan Vaasan kaupungille. Tarkoitus ei ole kertoa hankintalain sisällöstä, vaan Vaasan kaupungin toimintaperiaatteista ja prosesseista sekä antaa käytännön läheisiä neuvoja ja ohjeita jotka helpottavat osallistumista kaupungin kilpailutuksiin ja hankintoihin. Tukena tälle oppaalle suosittelemme lukemaan Suomen Yrittäjien oppaan Julkiset hankinnat opas yrittäjälle. Vaasan kaupunki on aloittanut merkittävän panostamisen hankintojen ja toimitusketjujen johtamiseen. Tämä on välttämätöntä, sillä yhä suurempi osa kaupungin palvelutuotannosta tuotetaan ulkopuolisten yrittäjien ja yhteisöjen toimesta, puhumattakaan kaupungin toimintaa tukevasta palvelutuotannosta. Tavoitteenamme on siirtää painopistettä kilpailutuskeskeisestä hankinnasta kohti tiiviimpää toimittajayhteistyötä ja toimittajamarkkinoiden hallintaa. 2. Prosessikuvaus Vaasan kaupungissa hankinnat etenevät seuraavan prosessin mukaisesti: Kysymysten jättäminen Kysymysten jättäminen Täydennyspyyntöihin vastaaminen Tarjouspyynnön rakentaminen Hankintailmoitus ja tarjouspyynnön julkaisu Vastaukset kysymyksiin Tarjousten vastaanotto Tarjousten kelpoisuuden arviointi Tarpeen määrittely Kannenkuva: A-B Pada Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut

3 Valitusoikeus / mahdollisuus keskusteluun & tutustua asiakirjoihin Tarjousten vertailu Hankintapäätös Hankintasopimus Koekäyttö 3 Kuva: Mikko Lehtimäki

4 Kuva: A-B Pada 4

5 3. HANKINNAN VALMISTELU TEKNINEN VUOROPUHELU TUOTE-ESITTELYT TAPAAMISET 3. Hankinnan valmistelu tekninen vuoropuhelu tuote-esittelyt tapaamiset Yrittäjät voivat vapaasti markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan Vaasan kaupungille. Hankintoja suunniteltaessa on erittäin tärkeää, että hankintayksiköllä on saatavilla ajantasaista tietoa markkinatilanteesta. Jos haluat esitellä tuotteitasi ja palveluitasi Vaasan kaupungille, mutta et tiedä keneen olla yhteydessä, paras keino on ottaa yhteyttä hankintapalvelukeskukseen joka voi koota paikalle hankintaan liittyvät ihmiset. Pyydämme yhteydenottoja mieluiten sähköpostitse tai puhelimitse. Sopimuskausien aikana Vaasan kaupungin ei ole mahdollista ottaa uusia tuotteita tai toimittajia käyttöön tuoteryhmiin joista on hankintasopimukset. Tämän estää hankintalaki, ja toki pyrimme myös itse näin kunnioittamaan voimassaolevia sopimuksia. Vaasan kaupungin hankintapalvelukeskus ja Vaasan Yrittäjät järjestävät yhteistyössä myös esittelytilaisuuksia, joissa yrittäjien on mahdollista esitellä tuotteitaan ja palvelujaan kaupungin yksiköille. Esittelytilaisuuksissa painotutaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin tekemiin pienhankintoihin, joita ei yleensä tarvitse edes kilpailuttaa. Parhaimmillaan esittelytilaisuudessa on siis mahdollista tehdä kaupat kaupungin kanssa! Vaasan kaupungin hankintapalvelukeskus ja Vaasan Yrittäjät tiedottavat mahdollisista esittelytilaisuuksista tapauskohtaisesti. Lisätietoja löydät myös Vaasan kaupungin ja Vaasan Yrittäjien www-sivuilta. Vaasan kaupunki käyttää myös yhtenä hankinnan valmistelukeinona, erityisesti palveluhankinnoissa, niin sanottua teknistä vuoropuhelua. Tämä tarkoittaa tarjoajien kanssa käytävää keskustelua hankinnan sisällöstä ja sille asetetuista vaatimuksista ennen hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisua. Keskustelutilaisuuksista tiedotetaan myös erikseen hankintapalvelukeskuksen ja Vaasan Yrittäjien toimesta. 5

6 4. TARJOUSPYYNTÖ 4. Tarjouspyyntö Vaasan kaupungin hankinnoista julkaistaan aina hankintailmoitus Hilmassa (www.hankintailmoitukset.- fi). Tarjouspyyntö puolestaan julkaistaan aina Vaasan kaupungin internet-sivuilla, kohdassa Elinkeinopalvelut Avoimet tarjouspyynnöt. Kyseisiltä sivuilta löydät myös kaupungin kilpailuttamiskalenterin, jossa kerrotaan tulevista hankinnoista ja siitä, koska ne suunnitelman mukaan kilpailutetaan. Vaasan kaupungin tarjouspyynnöt julkaistaan aina suomen kielellä aikatauluviiveiden välttämiseksi. Ruotsinkielinen käännös tarjouspyynnöstä on saatavilla, mutta sitä tulee pyytää vähintään 14 arkipäivää ennen tarjousajan päättymistä. Vaasan kaupungin hankintapalvelukeskus johtaa myös alueellista hankintarengasta, johon kuuluvat Mustasaari, Laihia, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Kristiinankaupunki ja Isokyrö. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan aina ovatko seutukunnat mukana hankinnassa. Seutukunnille varataan usein myös mahdollisuus liittyä sopimukseen kesken sopimuskauden tarpeen mukaan. Onko tarjouspyynnössä jotain mitä et ymmärrä? Puuttuuko liite? Tuntuuko että jotain tärkeää seikkaa ei ole otettu huomioon? Muun muassa näitä ongelmia varten tarjoajille varataan aina hankinnassa mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymysten ja vastausten jättöajat löydät tarjouspyynnön loppupuolelta. Toivomme että kysymykset esitetään ensisijaisesti kirjallisesti niille varatussa aikataulussa. Tämä siksi että voisimme parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun, ja antaa kaikille samat vastaukset samoihin kysymyksiin. Kuva: A-B Pada 6

7 5. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 5. Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee jättää määräaikaan mennessä ilmoitettuun osoitteeseen. Varmin tapa jättää tarjous ajoissa on lähettää se sähköpostitse ilmoitettuun osoitteeseen tai tuoda tarjous henkilökohtaisesti perille. Postin myöhästyminen aiheuttaa tarjouksen hylkäämisen, mikäli tarjous saapuu määräajan jälkeen. Tarkista tarjous vielä kaksi kertaa ennen tarjouksen jättämistä, että se varmasti sisältää kaikki vaaditut asiat. Usein tarjouspyynnön liitteenä on myös muistilista, johon voit rastia ilmoittamasi asiat sitä mukaan kun ne ovat mukana tarjouksessa. Vaadittujen todistusten ja selvitysten tulee siis olla tarjouksessa mukana, pelkkä rasti ruutuun ei riitä. Mikäli useampi yritys jättää yhdessä tarjouksen, tulee yritysten tarkistaa onko alihankkijoiden käyttö hankinnassa mahdollista. Jos on, voi tarjouksen jättää siten että yksi yritys jättää tarjouksen ja käyttää muita yhteistyökumppaneitaan alihankkijoina. Mikäli alihankkijoiden käyttö ei ole sallittua, tulee yritysten muodostaa jonkinlainen yhteisyritys joka tarjoaa hankittavaa kokonaisuutta. Vaasan kaupunki pyrkii myös vuoden 2013 aikana ottamaan käyttöön uuden tietojärjestelmän kilpailutusten tekoon. Tietojärjestelmä auttaa yrittäjiä tarjouksen jättämisessä, sillä sen kautta on lähes mahdotonta jättää virheellistä tarjousta. Ohjelma huomauttaa tarjouksen lähetysvaiheessa mahdollisista puutteista tai virheistä jotka tulee korjata. Yrittäjä voi myös jättää tarjouksen, vaikka hänellä ei olisi palvelu- tai tavaratuotantoon tarvittavaa kapasiteettia ja henkilöstöä saatavilla tarjouksen tekohetkellä. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin varmistaa, että hankintapäätöksen ja hankintakauden alkamisen väliin jää riittävästi aikaa tarvittavan kapasiteetin hankkimiseksi. Vaasan kaupunki pyrkii kilpailuttamaan ajoissa hankinnat jotka mahdollisesti vaativat investointeja tuottajilta. 7

8 6. TÄYDENNYSPYYNNÖT 7. HANKINTAPÄÄTÖS 6. Täydennyspyynnöt Hankintayksikkö saa pyytää tarjoukseen liittyviä lisätietoja tarjoajilta, mikäli tarjouksissa on epäselvyyksiä. Tarjousta ei kuitenkaan saa parantaa lisätietomenettelyllä. Tässäkin kohtaa on tarjoajia kohdeltava tasapuolisesti. Vastaa täydennyspyyntöön ilmoitetussa ajassa ja täsmällisesti koska vastausmahdollisuuksia annetaan vain yksi. 7. Hankintapäätös Hankintapäätöksen saa tehdä vain virkamies tai kaupungin päättävä toimielin. Vaasan kaupungilla virkamiesten hankintavaltuudet on pääsääntöisesti rajoitettu euroon, lukuun ottamatta rakennusurakoita, joissa virkamiehillä on korkeammat hankintavaltuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa kilpailutettavista hankinnoista menee erilaisiin lauta- tai johtokuntiin päätettäväksi, mikä aiheuttaa noin kuukauden viiveen hankintaprosessiin. Hankintapäätös ei siis useimmiten ole saatavilla kovinkaan pian tarjousten jättöajan jälkeen. Hankintapäätös perustuu tarjouspyynnössä esitettyihin tarjousten vertailuperusteisiin. Vaasan kaupunki käyttää useimmiten vertailuperusteena niin sanottua kokonaistaloudellista edullisuutta, jolloin hinnan lisäksi vertailussa on mukana laatutekijöitä. Joskus kuitenkin hankinta vertaillaan myös pelkän hinnan perusteella. Hankintapäätöksessä hankintayksikön tulee perustella antamansa pisteet ja pisteytyksen tulee olla tasapuolisesti tehty. Mikäli Sinusta tuntuu, että on epäselvää miten Sinun yrityksesi tai kilpailijan pisteet ovat määräytyneet, voit kysyä tätä tarjouspyynnön yhteyshenkilöltä. Hankintapäätöksestä tulee aina ilmetä lisätietoja antava henkilö. Muista tarjousta antaessasi jättää niin sanottu tiedoksianto-osoite, johon tiedoksianto päätöksestä tulee teille lähettää. Vaasan kaupunki lähettää aina hankintapäätösten tiedoksiannot sähköisesti, koska se nopeuttaa prosessia merkittävästi. Kuva: A-B Pada 8

9 8. ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN & VALITUSOIKEUS 8. Asiakirjoihin tutustuminen & valitusoikeus Kilpailutusasiakirjoihin tutustuminen on mahdollista hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Kilpailijoiden tarjoukset on mahdollista nähdä siltä osin kuin ne ovat julkisia. Tarjottua hintaa ei voida katsoa liikesalaisuudeksi, ja täten ainakin se on aina julkinen. Muista, että kilpailijasi voivat katsoa eri asioita liikesalaisuuksiksi kuin Sinun yritykseksi ja siksi kaikki tarjousten yksityiskohdat eivät välttämättä ole saatavilla. Asiakirjoihin tutustumisaika tulee varata hankintapäätöksen lisätietoja antavalta henkilöltä. Tutustumisaika järjestetään virka-aikana. Tarjoajalla on myös oikeus valittaa hankintapäätöksestä, mikäli ei ole tyytyväinen siihen. Tällöin niin sanottu hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan 14 päivän kuluessa hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle. Päätöksen liitteenä on aina ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Mikäli tarjoaja haluaa valittaa hankinnasta markkinaoikeuteen, on myös se tehtävä 14 päivän kuluessa alkuperäisen hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Jos hankintayksikkö tekee hankintaoikaisun tarjoajan vaatimuksen mukaisesti, vedetään asia pois markkinaoikeuden käsittelystä. Jos tarjoaja on tyytymätön, toivomme hänen lähestyvän hankintapalvelukeskusta tätä virallista reittiä niin että asia voidaan käsitellä hyvässä yhteistyössä. Oikaisuvaatimuksen muotoa ei ole määritelty vaan se voi olla melko vapaamuotoinen, kunhan siitä ilmenee asiat joihin tarjoaja on tyytymätön. Oikaisuvaatimus tulee aina toimittaa kirjallisesti oikaisuvaatimusohjeessa ilmoitettuun osoitteeseen. 9. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Vaasan kaupunki tekee paljon myös pienhankintoja, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon. Tällöin harvoin järjestetään virallista tarjouspyyntökierrosta, vaan hankinnat tehdään nopeasti ostavan yksikön toimesta. Pienhankintoja varten yritykset voivat mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan esittelytilaisuuksissa tai ottamalla yhteyttä hankintapalvelukeskukseen sähköpostitse tai puhelimitse. Kaupunki tekee myös parhaansa kootakseen pienhankinnat yhteen vuosittaisen budjetoinnin yhteydessä, jolloin yrittäjät voivat kohdennetusti markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan niitä tarvitseville. Kuva: A-B Pada 9 Kuva: Rita Lukkarinen

10 10. SOPIMUKSEN AIKAINEN YHTEISTYÖ 10. Sopimuksen aikainen yhteistyö Hankintalaki rajoittaa hankintasopimuskauden pituutta. Käytännössä sopimus voi optiokausineen olla maksimissaan kahdeksan vuoden pituinen. Vaasan kaupunki valitsee sopimuskauden pituuden hankittavan tavaran tai palvelun mukaan pääsääntöisesti palveluhankinnan sopimuskausi on pidempi kuin tavarahankinnan. Tarjoajien tulee muistaa myös, että sopimuksen mahdollinen optio ei ole automaattinen sopimuksen jatkokausi. Optio otetaan käyttöön vain jos tilanne on sille suotuisa, ja tilaaja on tyytyväinen ehtoihin. Päätös tehdään tilaajan lähtökohdista, tarjoajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Sopimuksen aikana toivomme tarjoajalta palvelevaa ja kehittämismyönteistä asennetta, ja eteen tulevien ongelmien ratkaisua hyvässä yhteistyössä. Kaupungin henkilöstö tekee myös parhaansa yhteistyön ylläpitämiseksi. Valitettavasti meillä on kuitenkin usein kiire jos tuntuu että tapaat liian harvoin yhteyshenkilöitä, toivomme että huomautat tästä ja me pyrimme järjestämään aikaa tapaamisille. Uuden sopimuksen alkaessa pyrimme tapaamaan säännöllisesti uutta tuottajaa ja näin varmistamaan että mahdolliset alkukankeudet hoidetaan mallikkaasti ja yhteistyö saadaan mahdollisimman nopeasti normaalille uralle. Sopimusten ohi ostamista sattuu valitettavasti myös silloin tällöin suuressa organisaatiossa. Kukaan ei tee tätä tahallaan, vaan usein tämä johtuu tietämättömyydestä. Jos siis tiedät että kaupunki on tehnyt hankintoja naapurilta ohi sopimuksen, pyydämme että ilmoitatte myös tästä sopimuksen yhteyshenkilölle. Me pystymme vaikuttamaan mahdolliseen ongelmaan vai jos tiedämme sen olemassaolosta. Kuva: A-B Pada 10

11 11.YHTEYSTIEDOT 11. Yhteystiedot Vaasan kaupungin hankintapalvelukeskuksen yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta: Taloustoimen_yhteystiedot Yksittäisen hankinnan yhteyshenkilö ilmenee aina tarjouspyynnön allekirjoituksesta. Mikäli Sinulla on kysyttävää yleisesti hankinnoista, voit olla yhteydessä kaupungin hankintajohtajaan. Heidi Hirsimäki Hankintajohtaja Vaasan kaupunki heidi.hirsimaki(at)vaasa.fi /

12

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Kuopiossa

Julkiset hankinnat Kuopiossa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Julkiset hankinnat Kuopiossa Antti Kurvinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2011 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot