Vaatimusmäärittely Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaatimusmäärittely Kuopio"

Transkriptio

1 Vaatimusmäärittely Kuopio

2 Kuopio, Vaatimusmäärittely, Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset Mikko Lampi Ensimmäinen versio Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä sanamuotojen korjauksia Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä sanamuotojen korjauksia Mikko Lampi Korjauksia asiakaskatselmoinnin perusteella Mikko Lampi Vaatimusmuutosten päivittäminen dokumenttiin. Muutoksia tuli kohtiin 3.1.8, , 3.1.6, Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTAA Tietojärjestelmän tasot JÄRJESTELMÄN TAVOITTEET Intranet Extranet DOKUMENTIN RAKENNE JA VIITTEET TERMIT JA MÄÄRITELMÄT JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS YLEINEN ARKKITEHTUURI JÄRJESTELMÄN TOIMINTOJEN YLEISKUVAUS JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄRYHMÄT TOTEUTUSTYÖKALUT JA TEKNOLOGIAT VAATIMUKSET PAKOLLISET VAATIMUKSET Henkilöiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Asiakkaiden (organisaatiot) tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Projektit ja niiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään Henkilöiden välisten suhteiden määritys Projektien jakaminen osaprojekteihin Henkilöiden liittäminen asiakkaisiin/kontakteihin Asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä käsiksi siihen liittyvien ihmisten tietoihin Projekteihin voidaan liittää asiakas Projekteihin on pystyttävä liittämään projektiin osallistuvat henkilöt Henkilön tietojen kautta voidaan nähdä kaikki häneen liittyvät projektit Asiakkaan tiedoissa näkyvät kaikki siihen liittyvät projektit Myyntiosio, jonka avulla saadaan myyjä/tuote kohtaista informaatiota leadeista OLEELLISET VAATIMUKSET Henkilön kalenteritietojen näkyminen Asiakkaan/kontaktin kalenteritietojen näkyminen Projektiin liittyvien tapahtumien lisääminen/näkyminen kalenterissa Henkilöiden luomat dokumentit Asiakkaisiin/kontakteihin liittyvät dokumentit Projektin alta on voitava nähdä kaikki projektiin liittyvät dokumentit Projektin tiedoista on saatava näkyviin tiivistelmä projektin taloudellisesta tilanteesta Projektin tiedoista voidaan kirjoittaa siihen liittyviä laskuja Henkilön taloustietokortin tutkiminen Asiakkaan/kontaktin taloustietojen tutkiminen Organisaatiorakenteen määritys Asiakkaiden väliset suhteet Projektien keskinäisten suhteiden tallentaminen järjestelmään Henkilöt, asiakkaat ja projektit osakokonaisuuksien rajapinnat ulospäin LISÄOMINAISUUDET Tuotteet -osakokonaisuuden liittäminen järjestelmään...17 Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 3

4 3.3.2 Extra-ulottuvuuden lisääminen järjestelmään Rekrytointiosuuden tekeminen EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein ja lähes keskeytyksettömästi Käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja, kehitetään niitä ja luodaan uusia tarpeen mukaan Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja tulevissa projekteissa ULKOISET LIITTYMÄT TIETOLIIKENNE PALVELIN TIETOKANTA...20 LÄHTEET...21 LIITTEET...21 Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 4

5 TAULUKOT JA KUVAT I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot...6 II. Termit ja lyhenteet...8 III. Innofactor Oy:n asiakasprosessi...10 IV. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot...11 Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 5

6 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Innofactor Oy on haluaa toteuttaa tietojärjestelmän, jonka tarkoituksena on muodostaa yhteinen kommunikoinnin ja tiedon varastoinnin alusta henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä omistajille. Pitkän aikavälin tavoite on kaiken liiketoiminnan kannalta oleellisen informaation liittäminen liiketoimintatietokantaan, jonka avulla voidaan hallita ja kontrolloida Innofactorin koko liiketoimintaprosessia. Kun tietojärjestelmä ja liiketoimintatietokanta on saatu toimimaan Innofactorin sisäisessä käytössä, voidaan se tuotteistaa ja myydä Innofactorin asiakkaille. Tietojärjestelmän tavoitteena on olla kaikilla tasoillaan niin joustavasti ja laajasti suunniteltu, että se pystyy tarjoamaan käyttäjäryhmille reaaliaikaista informaatiota kutakin käyttäjäryhmää erityisesti koskettavasta projektista sekä yhdistämään eri kokonaisuudet Innofactorin johdolle suunnitelluksi liiketoimintatietokannaksi. Sen tulee olla etenkin yrityksen ulkopuolelle suuntautuvilta osiltaan visuaalisesti niin näyttävä ja helppokäyttöinen että se tukee Innofactorin kokonaiskuvaa ja liiketoimintaprosesseja Tietojärjestelmän tasot Innofactorin tietojärjestelmän neljä käyttöliittymää ja perustasoa ovat internet-sivut, extranet, intranet ja erikoiskäyttöliittymät. Tämän projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Innofactorin tietojärjestelmästä intranet -osioon myöhemmin dokumentissa määriteltävät toiminnalliset kokonaisuudet ja mahdollisesti extranet-osio. Innofactor sinformation & Communication System Internet innofactor.com Business Database Extranet extra.innofactor.com Intranet intra.innofactor.com Special I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot 1.2 Järjestelmän tavoitteet Järjestelmän tavoitteet tämän projektin suhteen voidaan jakaa kahteen osaan: intranet ja extranet. Intranetin tavoitteet ovat ensisijaisia. Järjestelmän keskeinen tavoite on myös sen tekninen toteutus sekä Innofactor Oy:n yleisten työtapojen ja menetelmien käyttö. Teknisen toteutuksen tulee olla sillä tasolla, että järjestelmää on helppo kehittää Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 6

7 1.2.1 Intranet Extranet eteenpäin ja että järjestelmä on helposti laajennettavissa. Koska järjestelmästä on tarkoitus kehittää myöhemmin yksi Innofactor Oy:n tuotteista, on näihin tavoitteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Projektissa käytettävistä työtavoista on kerrottu tarkemmin erillisessä laatukäsikirjassa. Seuraavissa kappaleissa on eritelty intranetin ja extranetin tavoitteita. Intranetin on tarkoitus toimia alustana joka sisältää kaiken henkilökunnan tarvitseman perusinformaation projekteista, aikatauluista, fyysisistä resursseista, työntekijöistä, kontakteista, asiakkaiden yhteystiedoista, työnjaosta, asiakkaiden erityistoivomuksista, erilaisista dokumenteista ja sopimuksista, tuotteista ja palveluista sekä hallinnollisesta tilanteesta siis kaikesta, mikä on liiketoiminnalle keskeistä. Intranetin toiminnassa tärkeintä on sen tarjoamien palvelujen sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus, ei niinkään ulkoasu. Tämän projektin aikana ei ole tarkoitus toteuttaa koko Intranet-kokonaisuutta, vaan tässä dokumentissa määriteltävät osat siitä. Tämä johtuu järjestelmän laajuudesta sekä projektin käytettävissä olevien resurssien rajallisuudesta. Asiakkaalla on myös olemassa valmiina tiettyjä toiminnallisia kokonaisuuksia, joten niitä ei tehdä uudelleen vaan olemassa olevat ohjelmistomoduulit integroidaan osaksi järjestelmää. Extranetin tarkoituksena on tarjota kohderyhmille palvelukokonaisuus joka tukee muita Innofactorin palveluita ja pitää käyttäjänsä ajan tasalla 24 tuntia vuorokaudessa. Nykyisille asiakkaille extranetin tulee ennen kaikkea tarjota spesifistä informaatiota kunkin asiakkaan projektien nykytilasta. Kaikkien projektiin liittyvien dokumenttien sekä projektiaikataulun tulee olla ekstranettiä käyttävän asiakkaan saatavilla. Myös Innofactorille mahdollisesti annetun palautteen ja erityistoivomusten sekä niiden edistymisaikataulun tulee olla ekstranetistä helposti saatavissa. Jotta kontaktit Innofactorin henkilökunnan kanssa sujuisivat asiakkaan kannalta vaivattomasti, tulee extranetin sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektiin alistetusta henkilökunnasta sekä projektikohtaisesta vastuunjaosta. Myös laskutusaikataulun sekä projektikohtaisen, reaaliaikaisen kustannuslaskelman tulee olla asiakkaan käytettävissä. Liikekumppaneiden tulee pystyä seuraamaan extranetin kautta yhteisten hankkeiden reaaliaikaista tilaa. Extranetin tulee sisältää projektikuvaukset, projektiaikataulu, tiedot projektihenkilökunnasta ja vastuunjaosta, mahdollisuus tutustua projektiin liittyviin dokumentteihin sekä tiedot liikekumppanin esittämistä erityistoivomuksista ja niiden edistymisestä. Myös projektin reaaliaikaisen taloushallinnan tulee olla mahdollista extranetin kautta. Kaikkien extranetin tarjoamien palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä, toimivia ja niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin miellyttäviä käyttää. 1.3 Dokumentin rakenne ja viitteet Kappaleessa 1 on kerrottu projektin taustaa, toteutettavan järjestelmän tavoitteet sekä selitetty muutamia dokumentissa käytettäviä termejä ja lyhenteitä. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 7

8 Kappaleessa 2 on kerrottu ensin järjestelmän yleisestä arkkitehtuurista kappaleessa 2.1. Kappale 2.2 käsittelee järjestelmän toimintojen yleiskuvausta ja 2.3 käyttäjäryhmiä. 2.4 kertoo projektissa käytettävistä toteutustyökaluista ja teknologioista. Kappaleessa 3.1 kerrotaan pakolliset vaatimukset, 3.2 Oleelliset vaatimukset, 3.3 Lisäominaisuudet ja 3.4 ei-toiminnalliset ominaisuudet ja niiden prioriteetit. Kappale 4 käsittelee ulkoisia liittymiä järjestelmään. 1.4 Termit ja määritelmät Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja lyhenteet: II. Termit ja lyhenteet Termi Kuopio Projektiryhmä Asiakas Toimitusjohtaja Ohjaaja Mentor ASP ASP+.NET SQL IIS Sisäinen katselmointi Selite Toteutettavan ohjelmistoprojektin nimi. Tarkoittaa projektin toteuttavaa ryhmää opiskelijoita. Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio Asiakkaan puolesta järjestetty henkilö, joka ohjaa projektia asiakkaan haluamaan suuntaan ja tuo asiakkaan toiveita ja tietotaitoa mukaan projektiin. Tässä projektissa Sami Ensio. Kurssin puolesta projektille määrätty henkilö, joka valvoo projektin kulkua ja neuvoo matkalla tulevissa ongelmissa. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Seuraava ASP:stä kehitetty kehittyneempi versio. Microsoftin uusi standardi dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen Structured Query Language. Tietokantajärjestelmien kyselykieli. Microsoft Internet Information Server, Internetpalvelinsovellus Projektiryhmän sisäinen katselmointi, joka tapahtuu ennen sisäistä ' aikarajaa (eli dokumenttien lähettämistä asiakkaalle). Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 8

9 Termi Asiakaskatselmointi Selite Prosessi, jossa asiakas tarkastelee palautuksia ja esittää mahdolliset parannusehdotukset ryhmälle. 2. JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 2.1 Yleinen arkkitehtuuri Järjestelmä koostuu palvelimella toimivasta varsinaisesta järjestelmästä ja käyttäjän koneella sijaitsevasta www-selaimesta. Vuorovaikutus näiden osien välillä tapahtuu siten, että palvelimella toimiva sovellus ottaa vastaan pyyntöjä selaimelta, prosessoi ne ja lähettää vastauksen selaimelle. Järjestelmä toteutetaan pääosin ns. kolmikerros-mallia käyttäen. Tämä malli koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic -kerroksesta. Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä jatkokehitysmahdollisuus. Lisäksi tämä takaa sen, että toiminnallisuus saadaan eristettyä käyttöliittymästä. Tämä on tärkeää tuotteen kaupallistamisen kannalta. 2.2 Järjestelmän toimintojen yleiskuvaus Järjestelmä tulee kiinteäksi osaksi Innofactor Oy:n liiketoimintaprosessia. Järjestelmä luodaan tukemaan Innofactor Oy:n yleistä asiakasprosessia, joka on kuvattu alla. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 9

10 III. Innofactor Oy:n asiakasprosessi Tämä järjestelmä voidaan jakaa kahdeksaan toiminnalliseen osakokonaisuuteen: 1. Henkilöt(Persons), tämä osakokonaisuus koostuu Innofactorin työntekijöistä sekä muista sidosryhmien henkilöistä. 2. Asiakkaat(Account), koostuu Innofactor Oy:n asiakkaista, mutta samassa tietorakenteessa on voitava tarkastella myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit 3. Kalenteri(calendar) 4. Tuotteet(product), Innofactor Oy:n tuotteet/palvelut ja niiden tiedot 5. Tiedotus ja dokumentointi(communication & documents), Innofactor Oy:n dokumentointi ja tiedotus, joka liittyy liiketoimintaprosesseihin 6. Projektit(lead project subproject), projektien hallinta 7. Talous(invoicable invoice), laskutus yms. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 10

11 8. Sopimukset(legal stuff), tarjoukset, sopimukset, tilaukset ja tilausvahvistukset. IV. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot Kokonaisuuksien väliset relaatiot kuvaavat niiden välisiä yhteyksiä. Näiden yhteyksien tarkka määrittely tulee olemaan yksi projektin keskeisistä tavoitteista. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että osa yllä kuvatuista osakokonaisuuksista tulee valmiina Innofactor Oy:ltä. Projektin onnistumisen kannalta on moduulien välisten rajapintojen määrittely tärkeässä roolissa. Tämän projektin aikana toteutettavat osakokonaisuudet ovat henkilöt, asiakkaat ja projektit. Nämä osakokonaisuudet muodostavat kuvassa 3 esitetyn asiakasprosessin rungon ja ovat siten järjestelmän tärkeimmät osakokonaisuudet. Asiakkaalla on lisäksi valmiina seuraavat osakokonaisuudet: tuotteet, kalenteri, dokumentit ja talous. Näiden osakokonaisuuksien liittäminen osaksi järjestelmää kuuluu myös projektiin. Sopimukset kokonaisuus on tarkoitus jättää tässä projektissa toteuttamatta, mutta se tulee ottaa huomioon suunnittelussa myöhempää toteutusta silmällä pitäen. 2.3 Järjestelmän käyttäjäryhmät Järjestelmällä on neljä käyttäjäryhmää, jotka koostuvat Innofactor Oy:n työntekijöistä. Näitä käyttäjäryhmiä ovat yrityksen johto, myyntihenkilöstö, projektipäälliköt, taloushallinto ja muut työntekijät. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 11

12 Yrityksen johdon on tärkeää saada nopeasti tietoa yrityksen yleistilanteesta, kuten aktiivisista projekteista, tulevista projekteista, käytettävissä olevista resursseista ja taloudellisesta tilanteesta. Myyntihenkilöstön puolestaan on tärkeää saada tietoja eri tuotteiden hinnoista ja kehityksestä, asiakkaille tehdyistä projekteista ja niiden tuloksista ja erilaisista sopimuksista. Projektipäälliköille on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa projektin ja sen osakokonaisuuksien edistymisestä, ennustetusta valmistumisaikataulusta, projektin resursseista ja mahdollisista ongelmista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Taloushallinnon on pystyttävä seuraamaan tehtyjä työtunteja, seuraamaan ostolaskuja sekä kokoamaan ja lähettämään asiakkaalle myyntilaskut. Lisäksi taloushallinnon henkilöillä on oltava mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva Innofactorin taloudellisesta tilanteesta etenkin kassanhallinnan mielessä, koska varsinainen kirjanpito hoidetaan järjestelmän ulkopuolella. Muilla työntekijöillä tarkoitetaan tässä projekteissa työskenteleviä Innofactor Oy:n työntekijöitä. Heille on tärkeää lähinnä erilaisten työtehtävien, palaverien ja tiedotteiden saaminen järjestelmän kautta sekä työtuntien raportointi järjestelmään. Extranetillä on myös käyttäjäryhmä, joka koostuu Innofactor Oy:n asiakkaista. Heille on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa tilaamistaan projekteista. Lisäksi extranettiä käyttää Innofactor Oy:n partner-yritykset ja esimerkiksi tilitoimisto. 2.4 Toteutustyökalut ja teknologiat Ohjelmisto tullaan kehittämään Microsoftin.NET Frameworkissa..NET on Microsoftin uusi standardi dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen. Ohjelmointikielenä käytämme C#-ohjelmointikieltä, joka perustuu Java, C- ja C++-kieliin. Palvelimella, johon järjestelmä toteutetaan on käyttöjärjestelmänä MS Windows 2000 Advanced Server (SP2) ja ohjelmistoina tulee olla MS Internet Information Server 5 ja SQL Server 2000 Enterprise. Projektin aikana käytetään CVS versionhallinta järjestelmää. Käytettävistä työtavoista on kerrottu tarkemmin projektin laatukäsikirjassa. 3. VAATIMUKSET Järjestelmälle asetettavat vaatimukset on priorisoitu asteikolla, joka sisältää 3 eri priorisaatiotasoa: 1. Pakollinen: Pakolliseksi määritetyt vaatimukset ovat välttämättömiä järjestelmän toiminnan kannalta. Nämä vaatimukset on täytettävä, jotta projekti täyttää asiakkaan sille määrittämät vähimmäisvaatimukset. 2. Oleellinen: Oleelliseksi määritetty vaatimus ei ole järjestelmän toiminnan kannalta välttämätön vaatimus, mutta se on kuitenkin tärkeä järjestelmän tehokkaan käytön kannalta. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 12

13 3. Lisäominaisuus: Tämän prioriteettitason vaatimukset toteutetaan projektin aikana, mikäli siihen riittää aikaa. Nämä vaatimukset otetaan kuitenkin huomioon järjestelmää suunniteltaessa, jotta niiden lisääminen järjestelmään myöhemmin olisi mahdollisimman helppoa. Kappaleessa 3.1 käsitellään pakolliset toiminnalliset vaatimukset, kappale 3.2 keskittyy oleellisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, 3.3 toiminnallisiin lisäominaisuuksiin ja 3.4 eitoiminnallisiin vaatimuksiin. 3.1 Pakolliset vaatimukset Pakolliset vaatimukset koostuvat järjestelmän kolmesta osakokonaisuudesta ja näiden välisistä relaatioista. Nämä kolme osakokonaisuutta ovat: Henkilöt Asiakkaat Projektit Nämä osakokonaisuudet toteutetaan projektiryhmän toimesta tämän projektin aikana. Näiden osakokonaisuuksien ja niiden välisten relaatioiden valmiiksi saattaminen on projektin minimivaatimus. Seuraavassa on jokainen osakokonaisuus eritelty vaatimuksiksi Henkilöiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Jokaisesta henkilöstä voidaan tallentaa järjestelmään hänen tietonsa. Tallennettavat tiedot sisältävät esimerkiksi henkilön yhteystiedot, pankkiyhteydet, järjestelmän salasanan ja käyttäjätunnuksen sekä käyttöoikeudet. Lisäksi on muuta tärkeää informaatiota kyseisestä henkilöistä. Tallennettavan tiedon sisältö riippuu siitä, missä suhteessa henkilö Innofactoriin on: työntekijä, asiakkaan edustaja tai joku muu. Asiakas toimittaa suunnitteluvaiheessa ns. henkilötietokortin, jonka pohjalta henkilöt -toiminnallisuuden runko rakennetaan Asiakkaiden (organisaatiot) tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Jokaisesta Innofactorin asiakkaasta voidaan tallentaa tärkeimmät tiedot järjestelmään. Tallennettavat tiedot sisältävät asiakkaan yhteyshenkilöt ja muita tietoja Innofactorin asiakkaasta. Asiakkaille on voitava lisätä niiden perustietojen ja yhteystietojen lisäksi asiakasnumero (account number, AC123), alihankkijanumero (subcontractor, SU123) ja/tai yhteistyökumppaninumero (partner, PA123). Järjestelmän on osattava hakea automaattisesti seuraava vapaana oleva numero. Tallennettavista tiedoista tehdään asiakastietokortti suunnitteluvaiheessa. Ohjelmiston toteutuksessa on huomioitava myös yksityishenkilöt asiakkaina (kuluttajat), vaikka niitä onkin vain pieni osa innofactorin asiakkaista Projektit ja niiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään Projekteista voidaan tallentaa järjestelmään perustiedot, jotka sisältävät projektin nimen, alkupäivän, automaattisesti juoksevan numeron 1, 2, 3, projektin luonteen yms. Innofactor Oy toimittaa Projektitietokortin suunnitteluvaiheen yhteydessä. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 13

14 3.1.4 Henkilöiden välisten suhteiden määritys Järjestelmän on tunnistettava henkilökohtaiset kontaktit siten, että voidaan määrittää henkilön suhde toiseen henkilöön, esimerkiksi asiakassuhde työntekijään tai työntekijän vanha opiskelukaveri. Lisäksi on voitava tallentaa se, miten kyseiseen henkilöön suhtaudutaan, esimerkiksi lähetetään joulukortti, muistetaan syntymäpäivänä tai siirretään kyseisen työntekijän PDA-laitteeseen Projektien jakaminen osaprojekteihin Projektit on voitava jakaa osaprojekteihin. Osatoimituksille annetaan Innofactorin laatujärjestelmän mukaisesti juokseva numero CU999/2, jossa 2 kuvaa osaprojektia 2. Lisäksi asiakkaan on voitava antaa osaprojektille oma viitenumeronsa. Nämä tiedot tallennetaan järjestelmään laskutusta varten. Projektin tiedoista päästään tutkimaan siihen liittyvien osaprojektien tietoja Henkilöiden liittäminen asiakkaisiin/kontakteihin Jokaisen henkilö on pystyttävä liittämään johonkin asiakkaaseen ja kyseisen ihmisen tietojen kohdalla on näyttävä, mihin yritykseen tai yhteisöön hän kuuluu ja mitä tehtävää hän kyseisessä organisaatiossa hoitaa. Jokaisen henkilön kohdalla tulee näkyä kaikki organisaatioit, joissa hän on ollut/on ja vastaavat ajanjaksot. Jokaisen työntekijän kohdalla on näyttävä kaikki asiakassuhteet, mitä hänellä on tai ollut Innofactorissa asiakasyrityksiin ja yhteisöihin Asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä käsiksi siihen liittyvien ihmisten tietoihin Yrityksen alta on näyttävä sen oma henkilöstö listana, jossa on jokaisen henkilön työnimike ja linkki henkilötietokorttiin. Yrityksen alta on oltava nähtävissä siihen asiakkuussuhteessa liittyvät Innofactorin työntekijät, heidän perässään projektit ja tehtävänimikkeet niissä Projekteihin voidaan liittää asiakas Projektiin voidaan liittää asiakasyritys, joka näkyy projektin tietoja selaamalla. Yhteen projektiin tulee olla mahdollista liittää useampi asiakas ja antaa jokaiselle asiakkaalle hänen osuuttansa projektissa kuvaava painoarvo. Tämä painoarvo on välillä 0-1 ja sitä voidaan käyttää apuna esim. laskutuksessa Projekteihin on pystyttävä liittämään projektiin osallistuvat henkilöt Projektien kautta on pystyttävä näkemään projektiin osallistuvat henkilöt - sekä Innofactorin työntekijät että asiakkaat. Ihmiset on pystyttävä ryhmittelemään roolin mukaisesti ja antamaan tarvittava lisätieto. Innofactorin työntekijästä on voitava laittaa tehtävä, työn hintaluokka (I-V), suunniteltu työmäärä (työtunnit, aikaväli) sekä vapaamuotoinen kuvauskenttä. Lisäksi olisi hyvä näkyä kaikki henkilön kyseiseen projektiin tekemät tunnit. Asiakkaasta on voitava merkitä rooli (user, economic buyer, technical buyer, coach), onko Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 14

15 ohjausryhmän jäsen, onko projektiryhmän jäsen sekä vapaa kuvaus suhtautumisesta projektiin Henkilön tietojen kautta voidaan nähdä kaikki häneen liittyvät projektit Henkilön - sekä työntekijän että asiakkaan - tarkempien tietojen kautta on näyttävä kaikki projektit, joihin hänellä on liitos jossain ominaisuudessa ja tästä on oltava linkki kyseiseen projektiin Asiakkaan tiedoissa näkyvät kaikki siihen liittyvät projektit Asiakkaan tarkempien tietojen alla on oltava listattuna kaikki projektit, jotka liittyvät kyseiseen yritykseen tai yhteisöön Myyntiosio, jonka avulla saadaan myyjä/tuote kohtaista informaatiota leadeista Tämän osion avulla erotetaan leadit projekteista. Osio sisältää listaukset eri myyjien hoitamien leadien tilasta(active, lost, succeeded, non-proposed) ja linkit niihin kuuluviin dokumentteihin. 3.2 Oleelliset vaatimukset Oleelliset vaatimukset perustuvat lähinnä Innofactor Oy:n valmiiden osakokonaisuuksien integroimisesta järjestelmään. Tämä tarkoittaa lähinnä projektissa tehtävien osakokonaisuuksien rajapintojen suunnittelun ja toteutuksen tekemistä siten, että valmiit toiminnallisuudet voidaan liittää osaksi järjestelmää mahdollisimman saumattomasti. Tässä on lähdetty siitä oletuksesta, että valmiina olevat osakokonaisuudet ovat toimivia ja täyttävät asiakkaan näille osakokonaisuuksille asettamat vaatimukset Henkilön kalenteritietojen näkyminen Näyttävä jokaisen yksittäisen henkilön, esimerkiksi asiakkaan ja työntekijän, kohdalta tähän liittyvät kalenteritapahtumat listana. Lisäksi oltava linkki, josta voi hypätä kyseisen henkilön kalenterinäyttöön Asiakkaan/kontaktin kalenteritietojen näkyminen Yrityksen tai yhteisön alta on näyttävä siihen liittyvät tapahtumat listana sekä haettavissa kalenteriin kuten yllä. Yritykseen liittyvät tapahtumat ovat kaikki ne tapahtumat, joiden osana yritykseen kuuluva resurssi on Projektiin liittyvien tapahtumien lisääminen/näkyminen kalenterissa Projektin alle on voitava merkitä ja sieltä näyttävä linkkeineen projektiin liittyvät deadlinet (esimerkiksi osatoimitukset), projektiin määrätyt tehtävät jollekin henkilölle (Innofactorin työntekijälle tai asiakkaan projektiryhmän jäsenelle), projektikokoukset ja muut projektiin liittyvät tapahtumat. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 15

16 3.2.4 Henkilöiden luomat dokumentit Jokaisen henkilön kautta on näyttävä henkilön itsensä luomat dokumentit Asiakkaisiin/kontakteihin liittyvät dokumentit Kaikki tiettyyn yritykseen tai yhteisöön liittyvät dokumentit on voitava löytää asiakkaan/kontaktin tietojen kautta Projektin alta on voitava nähdä kaikki projektiin liittyvät dokumentit Projektin tiedoista voidaan nähdä kaikki siihen liittyvät dokumentit Projektin tiedoista on saatava näkyviin tiivistelmä projektin taloudellisesta tilanteesta Projektin taloudellinen tilanne on voitava nähdä kerralla yhdestä taulukosta. Tätä varten on oltava linkki projektin tiedoista Projektin tiedoista voidaan kirjoittaa siihen liittyviä laskuja Projektin alta on voitava kirjoittaa siihen liittyvä lasku. Laskut muodostetaan osaprojektien laskutettavista elementeistä (invoicables) Henkilön taloustietokortin tutkiminen Jokaisen henkilön kautta on päästävä kyseisen henkilön henkilökohtaiseen talouskorttiin, jossa on voitava valita halutulla välillä henkilön työtunnit ja henkilökohtainen tulos. Tämä on rajattava vain henkilön itsensä, esimiehen ja ylimmän johdon nähtäväksi Asiakkaan/kontaktin taloustietojen tutkiminen Jokaisen asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä tutkimaan asiakkaan taloustietoja. Nämä sisältävät mm. toteutuneen laskutuksen ja asiakkaalta laskuttamattomat työt Organisaatiorakenteen määritys Järjestelmän on tunnistettava organisaatiorakenne. Toisin sanoen järjestelmään on pystyttävä tallettamaan alais-esimiessuhde ainakin Innofactorin osalta, jolloin voidaan tarvittaessa määrittää esimerkiksi sijainen ylöspäin organisaatiossa tai assistentti Asiakkaiden väliset suhteet Yritysten ja yhteisöjen väliset relaatiot voidaan tallentaa järjestelmään. Tämä tarkoittaa lähinnä tytäryhtiörakennetta ja vastaavia. Tämän ominaisuuden avulla emoyhtiön kautta näkyvät haluttaessa myös tytäryhtiöihin liittyvät asiat ja päinvastoin Projektien keskinäisten suhteiden tallentaminen järjestelmään Projektien suhteet toisiinsa on saatava näkyviin. Tällaisia suhteita ovat projektien peräkkäisyys tai jokin rinnakkaisuus. Nämä tiedot on saatava näkyviin projektin tietoja tutkimalla. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 16

17 Henkilöt, asiakkaat ja projektit osakokonaisuuksien rajapinnat ulospäin Näiden kolmen projektissa toteutettavan osakokonaisuuden rajapinnat ulospäin tulee toteuttaa siten, että muut osakokonaisuudet saavat haluamansa tiedot oikeassa muodossa käyttöön. Seuraavassa on hyvin lyhyesti kuvattu eri osakokonaisuuksien rajapinnoille asettamia vaatimuksia. Näiden rajapintojen määrittely tarkentuu toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä, kun projektiryhmä on tutustunut valmiiden osakokonaisuuksien rakenteeseen tarkemmin. Kalenteri: Kalenteriin on voitava ottaa jokin projekti, jolloin kalenterissa näkyy kaikki kyseiseen projektiin liittyvät kalenteritiedot. Kalenteriin on voitava ottaa tietyn ihmisen tai yhteisön kalenteri. Kalenterissa on voitava nähdä kaikki tiettyyn yritykseen tai yhteisöön liittyvät tapahtumat sekä kalenteriosiossa, että listana. Talous: Talousosion alta on voitava katsoa jokaisen työntekijän henkilökohtainen "tulos". Tästä olisi hyvä näkyä ainakin, mihin prosessin osiin työntekijät ovat työpanoksensa käyttäneet ja jollakin yksinkertaisella tavalla, minkä tuloksen se on tuottanut, esimerkiksi liikevaihto. Talousosion alta on voitava tarkastella liikevaihto ja voitto/tappio asiakkaittain annettuna aikavälinä. Talouden alta on näyttävä kaikki tehdyt projektit, niiden mukainen arvioitu kokonaishinta sekä niistä lähetetyt laskut ja saadut tulot (maksetut laskut). Dokumentit: Jokaisessa dokumentissa on näyttävä, mihin projektiin se kuuluu - sekä listauksessa että tarkemmissa tiedoissa. Dokumenteista on näyttävä ihmiset, joille ne on lähetetty ja kenellä niihin on oikeudet. 3.3 Lisäominaisuudet Lisäominaisuuksiin kuuluvat tuotteet -osakokonaisuuden integroiminen järjestelmään sekä extra-ulottuvuus. Nämä osakokonaisuudet toteutetaan, jos jää aikaa. Näitä osakokonaisuuksia ei tässä vaiheessa vielä määritellä kovinkaan tarkasti, mutta seuraavassa lyhyet koosteet osakokonaisuuksista Tuotteet -osakokonaisuuden liittäminen järjestelmään Järjestelmän kautta tulee pystyä tarkastelemaan ainakin henkilöiden kautta kunkin henkilön tuotteita (joiden kehittämisessä hän on ollut mukana), asiakkaan tietojen kautta hänen tilaamiaan/ hänelle toimitettuja tuotteita ja projektin tietojen kautta toimituksiin (projektin aliprojekteihin) kuuluvia tuotteita. Lisäksi tuotteiden tiedoista pitää löytyä sen tekijä/tekijät, toimitusten lukumäärä ja kenelle tuotteita on toimitettu Extra-ulottuvuuden lisääminen järjestelmään Extra-ulottuvuuden kautta Asiakas pystyy seuraamaan hänelle tehtävien projektien tilaa ja edistymistä, laskutusta, näkee projekteihin liittyvät ihmiset ja tuotteet ja näkee itseään koskevat tapahtumat kalenterista. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 17

18 3.3.3 Rekrytointiosuuden tekeminen Tämä osio sisältää yritykseen hakeneiden ihmisten yhteystiedot linkin cv-dokumenttiin. Hakeneet henkilöt voidaan siirtää työntekijöiksi tai poistaa järjestelmästä. Hakeneeseen henkilöön on mahdollista liittää kommentti. 3.4 Ei-toiminnalliset vaatimukset Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään. Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi sopimukset -osakokonaisuus ja tietämysalueet - osakokonaisuus. Mittaaminen: Suunnitteluvaiheen jälkeen suoritetaan asiakaskatselmointi toteutettavien osakokonaisuuksien rakenteesta ja niiden rajapintojen dokumentaatiosta. Tämän avulla ratkaistaan, onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista dokumentaation avulla. Tämän vuoksi katselmointiin osallistuu Innofactor Oy:n työntekijä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän projektin kanssa. Prioriteetti: Pakollinen Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Toteutuksessa tehdään uuden järjestelmän käyttöliittymästä mahdollisimman samankaltainen kuin Innofactor Oy:n kehittämässä intranet-käyttöliittymämallissa. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen sekä järjestelmän käyttöä osana muita Innofactorin kehittämiä järjestelmiä. Mittaaminen: Tämä voidaan mitata siten, että Innofactor Oy:n työntekijät testaavat uutta järjestelmää ja kertovat tuntemuksiaan siitä ja sen samankaltaisuudesta vanhan järjestelmän kanssa. Prioriteetti: Oleellinen Nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein ja lähes keskeytyksettömästi Kun vanhasta järjestelmästä siirrytään uuteen, on käyttökatkos oltava mahdollisimman lyhyt ja kaikkien tietojen tulee siirtyä oikein uuteen järjestelmään. Mittaaminen: Mitataan käyttökatkoksen kestoa ja tarkistetaan siirron jälkeen tietojen oikeellisuus. Prioriteetti: Pakollinen Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 18

19 3.4.4 Käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja, kehitetään niitä ja luodaan uusia tarpeen mukaan Käytetään mahdollisimman tehokkaasti Innofactor Oy:n valmiita ohjelmistomoduuleja ja kehitetään niitä. Mittaaminen: Innofactor Oy:n tekninen johtaja tarkistaa käytettävät moduulit ja sen, kuinka niitä on kehitetty projektin aikana. Prioriteetti: Pakollinen, jo projektin laajuudenkin vuoksi Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Pyritään kehittämään Innofactor Oy:n ohjelmistoprosessia entistä tehokkaammaksi. Mittaaminen: Innofactor Oy:n laatupäällikkö ja toimitusjohtaja tarkistavat projektin aikana syntyneet tuotteet ja dokumentaatiopohjat.. Toimitusjohtaja haastattelee kehityskeskustelussa yhdessä projektiin osallistuneiden henkilöiden esimiesten ja laatupäällikön kanssa henkilöt ja kirjaa kehitysehdotukset yrityksen liiketoimintaprosessien ja laatujärjestelmän kehittämiseksi. Prioriteetti: Pakollinen, yksi koko projektin tärkeimmistä tavoitteista Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja tulevissa projekteissa Kaikki projektin aikana syntyvät osakokonaisuudet on selkeästi jaettu moduuleihin ja moduulit ovat tarkasti dokumentoituja. Mittaaminen: Tarkistetaan, onko moduulin toteutuksessa käytetty kolmikerrosmallia ja muita laatukäsikirjassa määriteltäviä työtapoja. Projektin ulkopuolinen Innofactor Oy:n työntekijä katselmoi tuotetun dokumentaation. Prioriteetti: Pakollinen 4. ULKOISET LIITTYMÄT 4.1 Tietoliikenne Järjestelmä käyttää tietoliikenteeseen perusselaimia, Internet Explorer 5.0. Palvelimen puolella tietoliikenteestä vastaa MS Internet Information Server Palvelin Palvelimella, johon järjestelmä toteutetaan on käyttöjärjestelmänä MS Windows 2000 Advanced Server (SP2) ja ohjelmistona on SQL Server 2000 Enterprise.. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 19

20 4.3 Tietokanta Tietokantana käytetään MS SQL relaatiotietokantaa. Kuopio2002, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 20

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 12.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Projektit-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 19.3.2002 Matti Peltomäki Kriittisen prioriteetin testitapaukset

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma

Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Vaatimusmäärittely Good Minton Sulkapalloliiton kilpailutoiminnan rekisteriohjelma Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 10 05 Jani Eränen Alustava 0.2 2006 10 06 Jani Eränen Asiakirjapohja

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto TOR Arkkitehtuuri - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto Opintopolun palveluiden hyödyntäminen TOR hyödyntää vähintään organisaatiopalvelua,

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä Tietotalo Oy Keilaranta 17, 02150 Espoo Y-tunnus 1008465-8 www.tietotalo.fi 1 YRITYKSEN ESITTELY... 3 1.1 Matkailualan osaaminen ja referenssit... 3 2

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta)

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) 18.2.2016 Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) - tausta ja tarpeen kuvaus - Rajapinnan elinkaaren hallinta ja siihen liittyvä dokumentaatio (VALMIS 1.4) Versionhallinta: Versio Pvm

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen

AC Hannes Statistics Tool. Ilkka Hakkarainen AC Hannes Statistics Tool Ilkka Hakkarainen 24.3.2011 Sisältö 1 Johdanto 2 1.1 Järjestelmän tarkoitus........................ 2 1.2 Toimintaympäristö.......................... 2 1.3 Rajaukset...............................

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sporttirekisteriin kirjautuminen:

Sporttirekisteriin kirjautuminen: 1 Sporttirekisteriin kirjautuminen: sporttirekisteri.fi (helppo muistaa) tai vaihtoehtoisesti: rekisteri.sportti.fi/sso Seurakäyttäjätunnus on toimitettu seuran yhteyshenkilölle (yhteyshenkilön sportti-id

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot