Vaatimusmäärittely Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaatimusmäärittely Kuopio"

Transkriptio

1 Vaatimusmäärittely Kuopio

2 Kuopio, Vaatimusmäärittely, Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset Mikko Lampi Ensimmäinen versio Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä sanamuotojen korjauksia Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä sanamuotojen korjauksia Mikko Lampi Korjauksia asiakaskatselmoinnin perusteella Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTAA Tietojärjestelmän tasot JÄRJESTELMÄN TAVOITTEET Intranet Extranet DOKUMENTIN RAKENNE JA VIITTEET TERMIT JA MÄÄRITELMÄT JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS YLEINEN ARKKITEHTUURI JÄRJESTELMÄN TOIMINTOJEN YLEISKUVAUS JÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄRYHMÄT TOTEUTUSTYÖKALUT JA TEKNOLOGIAT VAATIMUKSET PAKOLLISET VAATIMUKSET Henkilöiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Asiakkaiden (organisaatiot) tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Projektit ja niiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään Henkilöiden välisten suhteiden määritys Projektien jakaminen osaprojekteihin Henkilöiden liittäminen asiakkaisiin/kontakteihin Asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä käsiksi siihen liittyvien ihmisten tietoihin Projekteihin voidaan liittää asiakas Projekteihin on pystyttävä liittämään projektiin osallistuvat henkilöt Henkilön tietojen kautta voidaan nähdä kaikki häneen liittyvät projektit Asiakkaan tiedoissa näkyvät kaikki siihen liittyvät projektit OLEELLISET VAATIMUKSET Henkilön kalenteritietojen näkyminen Asiakkaan/kontaktin kalenteritietojen näkyminen Projektiin liittyvien tapahtumien lisääminen/näkyminen kalenterissa Henkilöiden luomat dokumentit Asiakkaisiin/kontakteihin liittyvät dokumentit Projektin alta on voitava nähdä kaikki projektiin liittyvät dokumentit Projektin tiedoista on saatava näkyviin tiivistelmä projektin taloudellisesta tilanteesta Projektin tiedoista voidaan kirjoittaa siihen liittyviä laskuja Henkilön taloustietokortin tutkiminen Asiakkaan/kontaktin taloustietojen tutkiminen Organisaatiorakenteen määritys Asiakkaiden väliset suhteet Projektien keskinäisten suhteiden tallentaminen järjestelmään Henkilöt, asiakkaat ja projektit osakokonaisuuksien rajapinnat ulospäin Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 3

4 3.3 LISÄOMINAISUUDET Tuotteet -osakokonaisuuden liittäminen järjestelmään Extra-ulottuvuuden lisääminen järjestelmään EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein ja lähes keskeytyksettömästi Käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja, kehitetään niitä ja luodaan uusia tarpeen mukaan Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja tulevissa projekteissa ULKOISET LIITTYMÄT TIETOLIIKENNE PALVELIN TIETOKANTA LÄHTEET LIITTEET Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 4

5 TAULUKOT JA KUVAT I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot...6 II. Termit ja lyhenteet...8 III. IV. Innofactor Oy:n asiakasprosessi...10 Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot...11 Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 5

6 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Innofactor Oy on haluaa toteuttaa tietojärjestelmän, jonka tarkoituksena on muodostaa yhteinen kommunikoinnin ja tiedon varastoinnin alusta henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä omistajille. Pitkän aikavälin tavoite on kaiken liiketoiminnan kannalta oleellisen informaation liittäminen liiketoimintatietokantaan, jonka avulla voidaan hallita ja kontrolloida Innofactorin koko liiketoimintaprosessia. Kun tietojärjestelmä ja liiketoimintatietokanta on saatu toimimaan Innofactorin sisäisessä käytössä, voidaan se tuotteistaa ja myydä Innofactorin asiakkaille. Tietojärjestelmän tavoitteena on olla kaikilla tasoillaan niin joustavasti ja laajasti suunniteltu, että se pystyy tarjoamaan käyttäjäryhmille reaaliaikaista informaatiota kutakin käyttäjäryhmää erityisesti koskettavasta projektista sekä yhdistämään eri kokonaisuudet Innofactorin johdolle suunnitelluksi liiketoimintatietokannaksi. Sen tulee olla etenkin yrityksen ulkopuolelle suuntautuvilta osiltaan visuaalisesti niin näyttävä ja helppokäyttöinen että se tukee Innofactorin kokonaiskuvaa ja liiketoimintaprosesseja Tietojärjestelmän tasot Innofactorin tietojärjestelmän neljä käyttöliittymää ja perustasoa ovat internet-sivut, extranet, intranet ja erikoiskäyttöliittymät. Tämän projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Innofactorin tietojärjestelmästä intranet -osioon myöhemmin dokumentissa määriteltävät toiminnalliset kokonaisuudet ja mahdollisesti extranet-osio. Innofactor s Information & Communication System Internet innofactor.com Business Database Extranet extra.innofactor.com Intranet intra.innofactor.com Special I. Innofactorin tietojärjestelmän perustasot 1.2 Järjestelmän tavoitteet Järjestelmän tavoitteet tämän projektin suhteen voidaan jakaa kahteen osaan: intranet ja extranet. Intranetin tavoitteet ovat ensisijaisia. Järjestelmän keskeinen tavoite on myös sen Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 6

7 1.2.1 Intranet Extranet tekninen toteutus sekä Innofactor Oy:n yleisten työtapojen ja menetelmien käyttö. Teknisen toteutuksen tulee olla sillä tasolla, että järjestelmää on helppo kehittää eteenpäin ja että järjestelmä on helposti laajennettavissa. Koska järjestelmästä on tarkoitus kehittää myöhemmin yksi Innofactor Oy:n tuotteista, on näihin tavoitteisiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Projektissa käytettävistä työtavoista on kerrottu tarkemmin erillisessä laatukäsikirjassa. Seuraavissa kappaleissa on eritelty intranetin ja extranetin tavoitteita. Intranetin on tarkoitus toimia alustana joka sisältää kaiken henkilökunnan tarvitseman perusinformaation projekteista, aikatauluista, fyysisistä resursseista, työntekijöistä, kontakteista, asiakkaiden yhteystiedoista, työnjaosta, asiakkaiden erityistoivomuksista, erilaisista dokumenteista ja sopimuksista, tuotteista ja palveluista sekä hallinnollisesta tilanteesta siis kaikesta, mikä on liiketoiminnalle keskeistä. Intranetin toiminnassa tärkeintä on sen tarjoamien palvelujen sujuvuus ja tarkoituksenmukaisuus, ei niinkään ulkoasu. Tämän projektin aikana ei ole tarkoitus toteuttaa koko Intranet-kokonaisuutta, vaan tässä dokumentissa määriteltävät osat siitä. Tämä johtuu järjestelmän laajuudesta sekä projektin käytettävissä olevien resurssien rajallisuudesta. Asiakkaalla on myös olemassa valmiina tiettyjä toiminnallisia kokonaisuuksia, joten niitä ei tehdä uudelleen vaan olemassa olevat ohjelmistomoduulit integroidaan osaksi järjestelmää. Extranetin tarkoituksena on tarjota kohderyhmille palvelukokonaisuus joka tukee muita Innofactorin palveluita ja pitää käyttäjänsä ajan tasalla 24 tuntia vuorokaudessa. Nykyisille asiakkaille extranetin tulee ennen kaikkea tarjota spesifistä informaatiota kunkin asiakkaan projektien nykytilasta. Kaikkien projektiin liittyvien dokumenttien sekä projektiaikataulun tulee olla ekstranettiä käyttävän asiakkaan saatavilla. Myös Innofactorille mahdollisesti annetun palautteen ja erityistoivomusten sekä niiden edistymisaikataulun tulee olla ekstranetistä helposti saatavissa. Jotta kontaktit Innofactorin henkilökunnan kanssa sujuisivat asiakkaan kannalta vaivattomasti, tulee extranetin sisältää yksityiskohtaiset tiedot projektiin alistetusta henkilökunnasta sekä projektikohtaisesta vastuunjaosta. Myös laskutusaikataulun sekä projektikohtaisen, reaaliaikaisen kustannuslaskelman tulee olla asiakkaan käytettävissä. Liikekumppaneiden tulee pystyä seuraamaan extranetin kautta yhteisten hankkeiden reaaliaikaista tilaa. Extranetin tulee sisältää projektikuvaukset, projektiaikataulu, tiedot projektihenkilökunnasta ja vastuunjaosta, mahdollisuus tutustua projektiin liittyviin dokumentteihin sekä tiedot liikekumppanin esittämistä erityistoivomuksista ja niiden edistymisestä. Myös projektin reaaliaikaisen taloushallinnan tulee olla mahdollista extranetin kautta. Kaikkien extranetin tarjoamien palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä, toimivia ja niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin miellyttäviä käyttää. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 7

8 1.3 Dokumentin rakenne ja viitteet Kappaleessa 1 on kerrottu projektin taustaa, toteutettavan järjestelmän tavoitteet sekä selitetty muutamia dokumentissa käytettäviä termejä ja lyhenteitä. Kappaleessa 2 on kerrottu ensin järjestelmän yleisestä arkkitehtuurista kappaleessa 2.1. Kappale 2.2 käsittelee järjestelmän toimintojen yleiskuvausta ja 2.3 käyttäjäryhmiä. 2.4 kertoo projektissa käytettävistä toteutustyökaluista ja teknologioista. Kappaleessa 3.1 kerrotaan pakolliset vaatimukset, 3.2 Oleelliset vaatimukset, 3.3 Lisäominaisuudet ja 3.4 ei-toiminnalliset ominaisuudet ja niiden prioriteetit. Kappale 4 käsittelee ulkoisia liittymiä järjestelmään. 1.4 Termit ja määritelmät Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän dokumentin lukemisen kannalta oleelliset termit ja lyhenteet: II. Termit ja lyhenteet Termi Kuopio Projektiryhmä Asiakas Toimitusjohtaja Ohjaaja Mentor ASP ASP+.NET SQL Selite Toteutettavan ohjelmistoprojektin nimi. Tarkoittaa projektin toteuttavaa ryhmää opiskelijoita. Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio Innofactor Oy:n toimitusjohtaja Sami Ensio Asiakkaan puolesta järjestetty henkilö, joka ohjaa projektia asiakkaan haluamaan suuntaan ja tuo asiakkaan toiveita ja tietotaitoa mukaan projektiin. Tässä projektissa Sami Ensio. Kurssin puolesta projektille määrätty henkilö, joka valvoo projektin kulkua ja neuvoo matkalla tulevissa ongelmissa. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Active Server Pages. Teknologia, jolla voidaan luoda logiikkaa sisältäviä www-sivuja. Seuraava ASP:stä kehitetty kehittyneempi versio. Microsoftin uusi standardi dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen Structured Query Language. Tietokantajärjestelmien kyselykieli. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 8

9 Termi IIS Sisäinen katselmointi Asiakaskatselmointi Selite Microsoft Internet Information Server, Internetpalvelinsovellus Projektiryhmän sisäinen katselmointi, joka tapahtuu ennen sisäistä ' aikarajaa (eli dokumenttien lähettämistä asiakkaalle). Prosessi, jossa asiakas tarkastelee palautuksia ja esittää mahdolliset parannusehdotukset ryhmälle. 2. JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 2.1 Yleinen arkkitehtuuri Järjestelmä koostuu palvelimella toimivasta varsinaisesta järjestelmästä ja käyttäjän koneella sijaitsevasta www-selaimesta. Vuorovaikutus näiden osien välillä tapahtuu siten, että palvelimella toimiva sovellus ottaa vastaan pyyntöjä selaimelta, prosessoi ne ja lähettää vastauksen selaimelle. Järjestelmä toteutetaan pääosin ns. kolmikerros-mallia käyttäen. Tämä malli koostuu relaatiotietokannasta, käyttöliittymästä ja niiden välissä sijaitsevasta business logic -kerroksesta. Tällä tavalla saavutetaan mahdollisimman hyvä jatkokehitysmahdollisuus. Lisäksi tämä takaa sen, että toiminnallisuus saadaan eristettyä käyttöliittymästä. Tämä on tärkeää tuotteen kaupallistamisen kannalta. 2.2 Järjestelmän toimintojen yleiskuvaus Järjestelmä tulee kiinteäksi osaksi Innofactor Oy:n liiketoimintaprosessia. Järjestelmä luodaan tukemaan Innofactor Oy:n yleistä asiakasprosessia, joka on kuvattu alla. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 9

10 III. Innofactor Oy:n asiakasprosessi Tämä järjestelmä voidaan jakaa kahdeksaan toiminnalliseen osakokonaisuuteen: 1. Henkilöt(Persons), tämä osakokonaisuus koostuu Innofactorin työntekijöistä sekä muista sidosryhmien henkilöistä. 2. Asiakkaat(Account), koostuu Innofactor Oy:n asiakkaista, mutta samassa tietorakenteessa on voitava tarkastella myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit 3. Kalenteri(calendar) 4. Tuotteet(product), Innofactor Oy:n tuotteet/palvelut ja niiden tiedot 5. Tiedotus ja dokumentointi(communication & documents), Innofactor Oy:n dokumentointi ja tiedotus, joka liittyy liiketoimintaprosesseihin 6. Projektit(lead project subproject), projektien hallinta 7. Talous(invoicable invoice), laskutus yms. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 10

11 8. Sopimukset(legal stuff), tarjoukset, sopimukset, tilaukset ja tilausvahvistukset. IV. Järjestelmän osakokonaisuudet ja niiden väliset relaatiot Kokonaisuuksien väliset relaatiot kuvaavat niiden välisiä yhteyksiä. Näiden yhteyksien tarkka määrittely tulee olemaan yksi projektin keskeisistä tavoitteista. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että osa yllä kuvatuista osakokonaisuuksista tulee valmiina Innofactor Oy:ltä. Projektin onnistumisen kannalta on moduulien välisten rajapintojen määrittely tärkeässä roolissa. Tämän projektin aikana toteutettavat osakokonaisuudet ovat henkilöt, asiakkaat ja projektit. Nämä osakokonaisuudet muodostavat kuvassa 3 esitetyn asiakasprosessin rungon ja ovat siten järjestelmän tärkeimmät osakokonaisuudet. Asiakkaalla on lisäksi valmiina seuraavat osakokonaisuudet: tuotteet, kalenteri, dokumentit ja talous. Näiden osakokonaisuuksien liittäminen osaksi järjestelmää kuuluu myös projektiin. Sopimukset kokonaisuus on tarkoitus jättää tässä projektissa toteuttamatta, mutta se tulee ottaa huomioon suunnittelussa myöhempää toteutusta silmällä pitäen. 2.3 Järjestelmän käyttäjäryhmät Järjestelmällä on neljä käyttäjäryhmää, jotka koostuvat Innofactor Oy:n työntekijöistä. Näitä käyttäjäryhmiä ovat yrityksen johto, myyntihenkilöstö, projektipäälliköt, taloushallinto ja muut työntekijät. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 11

12 Yrityksen johdon on tärkeää saada nopeasti tietoa yrityksen yleistilanteesta, kuten aktiivisista projekteista, tulevista projekteista, käytettävissä olevista resursseista ja taloudellisesta tilanteesta. Myyntihenkilöstön puolestaan on tärkeää saada tietoja eri tuotteiden hinnoista ja kehityksestä, asiakkaille tehdyistä projekteista ja niiden tuloksista ja erilaisista sopimuksista. Projektipäälliköille on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa projektin ja sen osakokonaisuuksien edistymisestä, ennustetusta valmistumisaikataulusta, projektin resursseista ja mahdollisista ongelmista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Taloushallinnon on pystyttävä seuraamaan tehtyjä työtunteja, seuraamaan ostolaskuja sekä kokoamaan ja lähettämään asiakkaalle myyntilaskut. Lisäksi taloushallinnon henkilöillä on oltava mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva Innofactorin taloudellisesta tilanteesta etenkin kassanhallinnan mielessä, koska varsinainen kirjanpito hoidetaan järjestelmän ulkopuolella. Muilla työntekijöillä tarkoitetaan tässä projekteissa työskenteleviä Innofactor Oy:n työntekijöitä. Heille on tärkeää lähinnä erilaisten työtehtävien, palaverien ja tiedotteiden saaminen järjestelmän kautta sekä työtuntien raportointi järjestelmään. Extranetillä on myös käyttäjäryhmä, joka koostuu Innofactor Oy:n asiakkaista. Heille on tärkeää saada reaaliaikaista tietoa tilaamistaan projekteista. Lisäksi extranettiä käyttää Innofactor Oy:n partner-yritykset ja esimerkiksi tilitoimisto. 2.4 Toteutustyökalut ja teknologiat Ohjelmisto tullaan kehittämään Microsoftin.NET Frameworkissa..NET on Microsoftin uusi standardi dynaamisten palvelinpohjaisten WWW-sivustojen toteuttamiseen. Ohjelmointikielenä käytämme C#-ohjelmointikieltä, joka perustuu Java, C- ja C++-kieliin. Palvelimella, johon järjestelmä toteutetaan on käyttöjärjestelmänä MS Windows 2000 Advanced Server (SP2) ja ohjelmistoina tulee olla MS Internet Information Server 5 ja SQL Server 2000 Enterprise. Projektin aikana käytetään CVS versionhallinta järjestelmää. Käytettävistä työtavoista on kerrottu tarkemmin projektin laatukäsikirjassa. 3. VAATIMUKSET Järjestelmälle asetettavat vaatimukset on priorisoitu asteikolla, joka sisältää 3 eri priorisaatiotasoa: 1. Pakollinen: Pakolliseksi määritetyt vaatimukset ovat välttämättömiä järjestelmän toiminnan kannalta. Nämä vaatimukset on täytettävä, jotta projekti täyttää asiakkaan sille määrittämät vähimmäisvaatimukset. 2. Oleellinen: Oleelliseksi määritetty vaatimus ei ole järjestelmän toiminnan kannalta välttämätön vaatimus, mutta se on kuitenkin tärkeä järjestelmän tehokkaan käytön kannalta. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 12

13 3. Lisäominaisuus: Tämän prioriteettitason vaatimukset toteutetaan projektin aikana, mikäli siihen riittää aikaa. Nämä vaatimukset otetaan kuitenkin huomioon järjestelmää suunniteltaessa, jotta niiden lisääminen järjestelmään myöhemmin olisi mahdollisimman helppoa. Kappaleessa 3.1 käsitellään pakolliset toiminnalliset vaatimukset, kappale 3.2 keskittyy oleellisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, 3.3 toiminnallisiin lisäominaisuuksiin ja 3.4 ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. 3.1 Pakolliset vaatimukset Pakolliset vaatimukset koostuvat järjestelmän kolmesta osakokonaisuudesta ja näiden välisistä relaatioista. Nämä kolme osakokonaisuutta ovat: Henkilöt Asiakkaat Projektit Nämä osakokonaisuudet toteutetaan projektiryhmän toimesta tämän projektin aikana. Näiden osakokonaisuuksien ja niiden välisten relaatioiden valmiiksi saattaminen on projektin minimivaatimus. Seuraavassa on jokainen osakokonaisuus eritelty vaatimuksiksi Henkilöiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Jokaisesta henkilöstä voidaan tallentaa järjestelmään hänen tietonsa. Tallennettavat tiedot sisältävät esimerkiksi henkilön yhteystiedot, pankkiyhteydet, järjestelmän salasanan ja käyttäjätunnuksen sekä käyttöoikeudet. Lisäksi on muuta tärkeää informaatiota kyseisestä henkilöistä. Tallennettavan tiedon sisältö riippuu siitä, missä suhteessa henkilö Innofactoriin on: työntekijä, asiakkaan edustaja tai joku muu. Asiakas toimittaa suunnitteluvaiheessa ns. henkilötietokortin, jonka pohjalta henkilöt - toiminnallisuuden runko rakennetaan Asiakkaiden (organisaatiot) tiedot voidaan tallentaa järjestelmään ja muokata niitä Jokaisesta Innofactorin asiakkaasta voidaan tallentaa tärkeimmät tiedot järjestelmään. Tallennettavat tiedot sisältävät asiakkaan yhteyshenkilöt ja muita tietoja Innofactorin asiakkaasta. Asiakkaille on voitava lisätä niiden perustietojen ja yhteystietojen lisäksi asiakasnumero (account number, AC123), alihankkijanumero (subcontractor, SU123) ja/tai yhteistyökumppaninumero (partner, PA123). Järjestelmän on osattava hakea automaattisesti seuraava vapaana oleva numero. Tallennettavista tiedoista tehdään asiakastietokortti suunnitteluvaiheessa. Ohjelmiston toteutuksessa on huomioitava myös yksityishenkilöt asiakkaina (kuluttajat), vaikka niitä onkin vain pieni osa innofactorin asiakkaista Projektit ja niiden tiedot voidaan tallentaa järjestelmään Projekteista voidaan tallentaa järjestelmään perustiedot, jotka sisältävät projektin nimen, alkupäivän, automaattisesti juoksevan numeron 1, 2, 3, projektin luonteen yms. Innofactor Oy toimittaa Projektitietokortin suunnitteluvaiheen yhteydessä. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 13

14 3.1.4 Henkilöiden välisten suhteiden määritys Järjestelmän on tunnistettava henkilökohtaiset kontaktit siten, että voidaan määrittää henkilön suhde toiseen henkilöön, esimerkiksi asiakassuhde työntekijään tai työntekijän vanha opiskelukaveri. Lisäksi on voitava tallentaa se, miten kyseiseen henkilöön suhtaudutaan, esimerkiksi lähetetään joulukortti, muistetaan syntymäpäivänä tai siirretään kyseisen työntekijän PDA-laitteeseen Projektien jakaminen osaprojekteihin Projektit on voitava jakaa osaprojekteihin. Osatoimituksille annetaan Innofactorin laatujärjestelmän mukaisesti juokseva numero CU999/2, jossa 2 kuvaa osaprojektia 2. Lisäksi asiakkaan on voitava antaa osaprojektille oma viitenumeronsa. Nämä tiedot tallennetaan järjestelmään laskutusta varten. Projektin tiedoista päästään tutkimaan siihen liittyvien osaprojektien tietoja Henkilöiden liittäminen asiakkaisiin/kontakteihin Jokaisen henkilö on pystyttävä liittämään johonkin asiakkaaseen ja kyseisen ihmisen tietojen kohdalla on näyttävä, mihin yritykseen tai yhteisöön hän kuuluu ja mitä tehtävää hän kyseisessä organisaatiossa hoitaa. Jokaisen työntekijän kohdalla on näyttävä kaikki asiakassuhteet, mitä hänellä on tai ollut Innofactorissa asiakasyrityksiin ja yhteisöihin Asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä käsiksi siihen liittyvien ihmisten tietoihin Yrityksen alta on näyttävä sen oma henkilöstö listana, jossa on jokaisen henkilön työnimike ja linkki henkilötietokorttiin. Yrityksen alta on oltava nähtävissä siihen asiakkuussuhteessa liittyvät Innofactorin työntekijät, heidän perässään projektit ja tehtävänimikkeet niissä Projekteihin voidaan liittää asiakas Projektiin voidaan liittää asiakasyritys, joka näkyy projektin tietoja selaamalla Projekteihin on pystyttävä liittämään projektiin osallistuvat henkilöt Projektien kautta on pystyttävä näkemään projektiin osallistuvat henkilöt - sekä Innofactorin työntekijät että asiakkaat. Ihmiset on pystyttävä ryhmittelemään roolin mukaisesti ja antamaan tarvittava lisätieto. Innofactorin työntekijästä on voitava laittaa tehtävä, työn hintaluokka (I-V), suunniteltu työmäärä (työtunnit, aikaväli) sekä vapaamuotoinen kuvauskenttä. Lisäksi olisi hyvä näkyä kaikki henkilön kyseiseen projektiin tekemät tunnit. Asiakkaasta on voitava merkitä rooli (user, economic buyer, technical buyer, coach), onko ohjausryhmän jäsen, onko projektiryhmän jäsen sekä vapaa kuvaus suhtautumisesta projektiin. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 14

15 Henkilön tietojen kautta voidaan nähdä kaikki häneen liittyvät projektit Henkilön - sekä työntekijän että asiakkaan - tarkempien tietojen kautta on näyttävä kaikki projektit, joihin hänellä on liitos jossain ominaisuudessa ja tästä on oltava linkki kyseiseen projektiin Asiakkaan tiedoissa näkyvät kaikki siihen liittyvät projektit Asiakkaan tarkempien tietojen alla on oltava listattuna kaikki projektit, jotka liittyvät kyseiseen yritykseen tai yhteisöön. 3.2 Oleelliset vaatimukset Oleelliset vaatimukset perustuvat lähinnä Innofactor Oy:n valmiiden osakokonaisuuksien integroimisesta järjestelmään. Tämä tarkoittaa lähinnä projektissa tehtävien osakokonaisuuksien rajapintojen suunnittelun ja toteutuksen tekemistä siten, että valmiit toiminnallisuudet voidaan liittää osaksi järjestelmää mahdollisimman saumattomasti. Tässä on lähdetty siitä oletuksesta, että valmiina olevat osakokonaisuudet ovat toimivia ja täyttävät asiakkaan näille osakokonaisuuksille asettamat vaatimukset Henkilön kalenteritietojen näkyminen Näyttävä jokaisen yksittäisen henkilön, esimerkiksi asiakkaan ja työntekijän, kohdalta tähän liittyvät kalenteritapahtumat listana. Lisäksi oltava linkki, josta voi hypätä kyseisen henkilön kalenterinäyttöön Asiakkaan/kontaktin kalenteritietojen näkyminen Yrityksen tai yhteisön alta on näyttävä siihen liittyvät tapahtumat listana sekä haettavissa kalenteriin kuten yllä. Yritykseen liittyvät tapahtumat ovat kaikki ne tapahtumat, joiden osana yritykseen kuuluva resurssi on Projektiin liittyvien tapahtumien lisääminen/näkyminen kalenterissa Projektin alle on voitava merkitä ja sieltä näyttävä linkkeineen projektiin liittyvät deadlinet (esimerkiksi osatoimitukset), projektiin määrätyt tehtävät jollekin henkilölle (Innofactorin työntekijälle tai asiakkaan projektiryhmän jäsenelle), projektikokoukset ja muut projektiin liittyvät tapahtumat Henkilöiden luomat dokumentit Jokaisen henkilön kautta on näyttävä henkilön itsensä luomat dokumentit Asiakkaisiin/kontakteihin liittyvät dokumentit Kaikki tiettyyn yritykseen tai yhteisöön liittyvät dokumentit on voitava löytää asiakkaan/kontaktin tietojen kautta. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 15

16 3.2.6 Projektin alta on voitava nähdä kaikki projektiin liittyvät dokumentit Projektin tiedoista voidaan nähdä kaikki siihen liittyvät dokumentit Projektin tiedoista on saatava näkyviin tiivistelmä projektin taloudellisesta tilanteesta Projektin taloudellinen tilanne on voitava nähdä kerralla yhdestä taulukosta. Tätä varten on oltava linkki projektin tiedoista Projektin tiedoista voidaan kirjoittaa siihen liittyviä laskuja Projektin alta on voitava kirjoittaa siihen liittyvä lasku. Laskut muodostetaan osaprojektien laskutettavista elementeistä (invoicables) Henkilön taloustietokortin tutkiminen Jokaisen henkilön kautta on päästävä kyseisen henkilön henkilökohtaiseen talouskorttiin, jossa on voitava valita halutulla välillä henkilön työtunnit ja henkilökohtainen tulos. Tämä on rajattava vain henkilön itsensä, esimiehen ja ylimmän johdon nähtäväksi Asiakkaan/kontaktin taloustietojen tutkiminen Jokaisen asiakkaan/kontaktin tiedoista on päästävä tutkimaan asiakkaan taloustietoja. Nämä sisältävät mm. toteutuneen laskutuksen ja asiakkaalta laskuttamattomat työt Organisaatiorakenteen määritys Järjestelmän on tunnistettava organisaatiorakenne. Toisin sanoen järjestelmään on pystyttävä tallettamaan alais-esimiessuhde ainakin Innofactorin osalta, jolloin voidaan tarvittaessa määrittää esimerkiksi sijainen ylöspäin organisaatiossa tai assistentti Asiakkaiden väliset suhteet Yritysten ja yhteisöjen väliset relaatiot voidaan tallentaa järjestelmään. Tämä tarkoittaa lähinnä tytäryhtiörakennetta ja vastaavia. Tämän ominaisuuden avulla emoyhtiön kautta näkyvät haluttaessa myös tytäryhtiöihin liittyvät asiat ja päinvastoin Projektien keskinäisten suhteiden tallentaminen järjestelmään Projektien suhteet toisiinsa on saatava näkyviin. Tällaisia suhteita ovat projektien peräkkäisyys tai jokin rinnakkaisuus. Nämä tiedot on saatava näkyviin projektin tietoja tutkimalla Henkilöt, asiakkaat ja projektit osakokonaisuuksien rajapinnat ulospäin Näiden kolmen projektissa toteutettavan osakokonaisuuden rajapinnat ulospäin tulee toteuttaa siten, että muut osakokonaisuudet saavat haluamansa tiedot oikeassa muodossa käyttöön. Seuraavassa on hyvin lyhyesti kuvattu eri osakokonaisuuksien rajapinnoille asettamia vaatimuksia. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 16

17 Näiden rajapintojen määrittely tarkentuu toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä, kun projektiryhmä on tutustunut valmiiden osakokonaisuuksien rakenteeseen tarkemmin. Kalenteri: Kalenteriin on voitava ottaa jokin projekti, jolloin kalenterissa näkyy kaikki kyseiseen projektiin liittyvät kalenteritiedot. Kalenteriin on voitava ottaa tietyn ihmisen tai yhteisön kalenteri. Kalenterissa on voitava nähdä kaikki tiettyyn yritykseen tai yhteisöön liittyvät tapahtumat sekä kalenteriosiossa, että listana. Talous: Talousosion alta on voitava katsoa jokaisen työntekijän henkilökohtainen "tulos". Tästä olisi hyvä näkyä ainakin, mihin prosessin osiin työntekijät ovat työpanoksensa käyttäneet ja jollakin yksinkertaisella tavalla, minkä tuloksen se on tuottanut, esimerkiksi liikevaihto. Talousosion alta on voitava tarkastella liikevaihto ja voitto/tappio asiakkaittain annettuna aikavälinä. Talouden alta on näyttävä kaikki tehdyt projektit, niiden mukainen arvioitu kokonaishinta sekä niistä lähetetyt laskut ja saadut tulot (maksetut laskut). Dokumentit: Jokaisessa dokumentissa on näyttävä, mihin projektiin se kuuluu - sekä listauksessa että tarkemmissa tiedoissa. Dokumenteista on näyttävä ihmiset, joille ne on lähetetty ja kenellä niihin on oikeudet. 3.3 Lisäominaisuudet Lisäominaisuuksiin kuuluvat tuotteet -osakokonaisuuden integroiminen järjestelmään sekä extraulottuvuus. Nämä osakokonaisuudet toteutetaan, jos jää aikaa. Näitä osakokonaisuuksia ei tässä vaiheessa vielä määritellä kovinkaan tarkasti, mutta seuraavassa lyhyet koosteet osakokonaisuuksista Tuotteet -osakokonaisuuden liittäminen järjestelmään Järjestelmän kautta tulee pystyä tarkastelemaan ainakin henkilöiden kautta kunkin henkilön tuotteita (joiden kehittämisessä hän on ollut mukana), asiakkaan tietojen kautta hänen tilaamiaan/ hänelle toimitettuja tuotteita ja projektin tietojen kautta toimituksiin (projektin aliprojekteihin) kuuluvia tuotteita. Lisäksi tuotteiden tiedoista pitää löytyä sen tekijä/tekijät, toimitusten lukumäärä ja kenelle tuotteita on toimitettu Extra-ulottuvuuden lisääminen järjestelmään Extra-ulottuvuuden kautta Asiakas pystyy seuraamaan hänelle tehtävien projektien tilaa ja edistymistä, laskutusta, näkee projekteihin liittyvät ihmiset ja tuotteet ja näkee itseään koskevat tapahtumat kalenterista. 3.4 Ei-toiminnalliset vaatimukset Suunnittelussa otetaan huomioon myös sellaiset toiminnallisuudet, joita ei tämän projektin aikana liitetä järjestelmään. Näitä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi sopimukset -osakokonaisuus ja tietämysalueet - osakokonaisuus. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 17

18 Mittaaminen: Suunnitteluvaiheen jälkeen suoritetaan asiakaskatselmointi toteutettavien osakokonaisuuksien rakenteesta ja niiden rajapintojen dokumentaatiosta. Tämän avulla ratkaistaan, onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että onko osakokonaisuuksien liittäminen mahdollista dokumentaation avulla. Tämän vuoksi katselmointiin osallistuu Innofactor Oy:n työntekijä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän projektin kanssa. Prioriteetti: Pakollinen Järjestelmän toteutuksessa käytetään Innofactorin olemassa olevaa Intrakäyttöliittymää Toteutuksessa tehdään uuden järjestelmän käyttöliittymästä mahdollisimman samankaltainen kuin Innofactor Oy:n kehittämässä intranet-käyttöliittymämallissa. Tämä helpottaa henkilöstön siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen sekä järjestelmän käyttöä osana muita Innofactorin kehittämiä järjestelmiä. Mittaaminen: Tämä voidaan mitata siten, että Innofactor Oy:n työntekijät testaavat uutta järjestelmää ja kertovat tuntemuksiaan siitä ja sen samankaltaisuudesta vanhan järjestelmän kanssa. Prioriteetti: Oleellinen Nykyiset tiedot siirretään uuteen intraan oikein ja lähes keskeytyksettömästi Kun vanhasta järjestelmästä siirrytään uuteen, on käyttökatkos oltava mahdollisimman lyhyt ja kaikkien tietojen tulee siirtyä oikein uuteen järjestelmään. Mittaaminen: Mitataan käyttökatkoksen kestoa ja tarkistetaan siirron jälkeen tietojen oikeellisuus. Prioriteetti: Pakollinen Käytetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia moduuleja, kehitetään niitä ja luodaan uusia tarpeen mukaan Käytetään mahdollisimman tehokkaasti Innofactor Oy:n valmiita ohjelmistomoduuleja ja kehitetään niitä. Mittaaminen: Innofactor Oy:n tekninen johtaja tarkistaa käytettävät moduulit ja sen, kuinka niitä on kehitetty projektin aikana. Prioriteetti: Pakollinen, jo projektin laajuudenkin vuoksi Ohjelmistotuotantoprosessin, laatujärjestelmän dokumentaation, työtapojen ja menetelmien kehittäminen Pyritään kehittämään Innofactor Oy:n ohjelmistoprosessia entistä tehokkaammaksi. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 18

19 Mittaaminen: Innofactor Oy:n laatupäällikkö ja toimitusjohtaja tarkistavat projektin aikana syntyneet tuotteet ja dokumentaatiopohjat.. Toimitusjohtaja haastattelee kehityskeskustelussa yhdessä projektiin osallistuneiden henkilöiden esimiesten ja laatupäällikön kanssa henkilöt ja kirjaa kehitysehdotukset yrityksen liiketoimintaprosessien ja laatujärjestelmän kehittämiseksi. Prioriteetti: Pakollinen, yksi koko projektin tärkeimmistä tavoitteista Modulaarisuus, kolmikerrosmalli, projektissa tuotettuja moduuleja voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja tulevissa projekteissa Kaikki projektin aikana syntyvät osakokonaisuudet on selkeästi jaettu moduuleihin ja moduulit ovat tarkasti dokumentoituja. Mittaaminen: Tarkistetaan, onko moduulin toteutuksessa käytetty kolmikerrosmallia ja muita laatukäsikirjassa määriteltäviä työtapoja. Projektin ulkopuolinen Innofactor Oy:n työntekijä katselmoi tuotetun dokumentaation. Prioriteetti: Pakollinen 4. ULKOISET LIITTYMÄT 4.1 Tietoliikenne Järjestelmä käyttää tietoliikenteeseen perusselaimia, Internet Explorer 5.0. Palvelimen puolella tietoliikenteestä vastaa MS Internet Information Server Palvelin Palvelimella, johon järjestelmä toteutetaan on käyttöjärjestelmänä MS Windows 2000 Advanced Server (SP2) ja ohjelmistona on SQL Server 2000 Enterprise Tietokanta Tietokantana käytetään MS SQL relaatiotietokantaa. Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 19

20 LÄHTEET LIITTEET Dokumenttipohja on tehty kurssin T kotisivuilta osoitteesta löytyvän vaatimusmäärittelymallin pohjalta. Projektin kotisivulta löytyvät dokumentit: Laatukäsikirja Kuopio2001, vain kurssin T arvostelun vaatimaan käyttöön Sivu 20

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10 Käyttöohje Sivu 2(85) Sisällysluettelo Arvo... 1 Käyttöohje... 1 1 Johdanto... 4 1.1 Procountor Arvon hyödyntämiskohteita... 4 2 Asiakastietojen hallinta... 5 2.1 Asiakastietojen käyttötarpeet... 5 2.2

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot