ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja Hannu Erola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi Kimmo Niukkanen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Jaakko Saranki poistui klo 1915 Leena Saraste Hannele Simonen Pirjo Pyhäjärvi Raili Kerola Antti Jääskeläinen Kari Yliräisänen Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Heikki Salo jäsen Kirkkoherra Jouni Riipinen ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen ojensivat onnittelukukat merkkipäiväänsä viettäneelle Leena Järventielle Pastori Sirpa Miettunen esittäytyi kirkkoneuvostolle 1 asia 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 49 Kirkkoherra Jouni Riipisen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Jouni Riipinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Kirkkoneuvosto asia 2 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Terttu Lehtola ja Hannu Erola 3 asia 3 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään kutsun (vokaation) antaminen Sanna Kerolalle, Mari Karannan sivutoimilupa-anomus, Olli Mourujärven, Terttu Luomaahon ja Asko Peuraniemen asiat 4 asia 4 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi (KL 10:6) Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa

3 Kirkkoneuvosto asia 5 Sivutoimilupa-anomus / Ruusu Tervaskanto Kanttori Ruusu Tervaskanto anoo sivutoimilupaa ajalle pitääkseen vapaa-ajallaan äänenhuoltokurssia Lapin Yliopiston musiikkiin perehtyville kasvatustieteen opiskelijoille (LIITE 1) Arvioitu työaika on noin 6 tuntia/viikko KL 6:30 ( /1008) Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa Sivutoimiluvasta päättää työnantaja Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Ruusu Tervaskannolle sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti 6 asia 6 Sivutoimilupa-anomus / Paula Päivinen Vs nuorisotyönohjaaja Paula Päivinen anoo sivutoimilupaa toimiakseen hiihdonopettajana (LIITE 2) Arvioitu työaika on noin 6 tuntia/viikko Paula Päivinen hoitaa nuorisotyönohjaaja Pirita Buchtin viransijaisuutta saakka Kirkkoneuvosto myöntää vs nuorisotyönohjaaja Paula Päiviselle sivutoimiluvan ajalle

4 Kirkkoneuvosto asia 7 Lausunnon antaminen seurakuntapastori Sirpa Miettusen sivutoimilupaanomukseen Pastori Sirpa Miettunen anoo Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta sivutoimilupaa (KL 6:30 ) ajalle toimiakseen vapaaajallaan 2 pv kuukaudessa Lapin Tietohallinto ky:n puitteissa johdon ja esimiesten työnohjaajana, johdon valmentajana ja työyhteisöjen valmentajana muutostilanteissa (LIITE 3) Pastori Sirpa Miettusen viranhoitomääräys jatkuu saakka Kirkkoneuvosto puoltaa seurakuntapastori Sirpa Miettusen sivutoimilupaanomusta 8 asia 8 Viranhoitomääräyksen jatkaminen vs seurakuntapastori Karita Kaukoselle Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Karita Kaukoselle viranhoitomääräyksen Rovaniemen seurakunnan vs seurakuntapastorin virkaan ajalle Määräaikaisuuden perusteena on, että Karita Kaukonen toimii Elina Rask-Litendahlin sijaisena Elina Rask-Litendahl on anonut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta hoitovapaata varten saakka Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Karita Kaukoselle seurakuntapastori Elina Rask-Litendahlin viransijaiseksi ajalle asia 9 Viranhoitomääräyksen jatkaminen vs kehitysvammaistyön pastori Eija Sepälle Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Eija Sepälle viranhoitomääräyksen Lapin seurakuntien vs kehitysvammaistyön pastorin virkaan ajalle Määräaikaisuuden perusteena on, että Eija Seppä toimii Anu Morikawan sijaisena Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Anu Morikawalle virkavapautta Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virasta hoitovapaata varten ajalle Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Eija Sepälle Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viransijaiseksi ajalle

5 Kirkkoneuvosto asia 10 Viranhoitomääräyksen pyytäminen rovasti Tuomo Korteniemelle Rovasti Tuomo Korteniemi palkataan seurakuntapastoriksi täydentämään pappistyövoiman tarvetta kesäkuun ajaksi 2014 Tehtäviin kuuluu mm vaellusrippikoulun valmistelu ja toteuttaminen sekä muut papin virkaan kuuluvat tehtävät Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan (virkaa perustamatta) rovasti Tuomo Korteniemelle ajalle asia 11 Diakonian viran julistaminen haettavaksi Palvelutyön johtokunta Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan määräaikaisen diakonian viran ajalle Viranhaltijan tehtävä oli vastata perustettavan diakoniatyön Helmikammarin ohjaamisesta, työn suunnittelusta, organisoimisesta, uuden toiminnan kehittämisestä ja toteutuksesta Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto Lisäksi edellytettiin vapaaehtoistyön erityiskoulutusta tai sitoutumista sen hankkimiseen Viran peruspalkkaus on vaatimusryhmän 502 mukaisesti Virkaan valittiin sairaanhoitaja, AMK Riitta Pitkänen, joka otti diakonian viran vastaan Diakonian virka vakinaistettiin alkaen ja virkaan valittiin Riitta Pitkänen Riitta Pitkänen on irtisanoutunut virastaan alkaen Hän on saanut diakonian viran Kemijärven seurakunnasta Helmikammarin tavoitteena on seurakunnan alueella asuvien ihmisten, erityisesti eläkeläisten kutsuminen seurakunnan yhteyteen ja varustaminen erilaisiin palvelutehtäviin edistäen kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisen rakkauden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista Helmikammarin huoneisto sijaitsee Pohjolankatu 4:ssä (käynti torin puolelta) ja se on avoinna ma, ti, ke ja to klo Vuonna 2013 erilaisia säännöllisiä ryhmiä toimi 29 kpl sekä lisäksi erilaisia toimintatuokioita Ryhmät ovat sisällöltään keskusteluryhmiä, joissa on sisältönä erilaista virikettä, harrastusta, hengellistä ohjelmaa ja alustuksia Ryhmissä ja avointen ovien tilaisuuksissa käyntikertoja oli vuoden aikana yhteensä n 8066 Vapaaehtoisia oli vuoden aikana 45 henkilöä Vapaaehtoiset huolehtivat kahviopalvelut, johon sisältyy mm asiakkaiden vastaanottaminen ja seurustelu heidän kanssaan Vapaaehtoiset vetävät ryhmiä Lisäksi keskiviikkoisin on sovitusti ryhmätoimintaa ja vapaaehtoisten työtä tukevaa toimintaa mm koulutus ja työnohjaus

6 Kirkkoneuvosto (11 asia 11 Diakonian viran julistaminen haettavaksi) Helmikammari on todettu hyvin tarpeelliseksi mm jo siitä syystä, että sinne voidaan ohjata erityisesti yksinäisyydestä kärsiviä eläkeläisiä Eläkeläiset voivat kokea yhteyttä ja voimaantua heidän omassa kyläpaikassa Helmikammari tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaehtoisille erimuotoiseen palvelutyöhön Ehdotus/MK Palvelutyönjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se julistaa diakonian viran (Helmikammarin toiminnanohjaaja) haettavaksi klo 15 mennessä ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä, työvoimahallinnon sivulla molfi ja sivulla wwwevlfi/rekrytointi sekä Rovaniemen seurakunnan omilla kotisivuilla Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto Diakonian viran hoitajalta edellytetään evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä Lisäksi edellytetään kirkon vapaaehtoistyön koulutusta tai sitoutumista sen hankkimiseen Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaatimusryhmän 502 mukaisesti Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa Hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle Palvelutyön johtokunta hyväksyi ehdotuksen Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto 1 toteaa, että Riitta Pitkänen on irtisanoutunut Rovaniemen seurakunnan diakonian virasta lukien 2 julistaa diakonian viran haettavaksi palvelutyön johtokunnan esittämällä tavalla 12 asia 12 Uusheräyksen Keskusliitto ry:n kesäseurat Rovaniemellä 2017 Uusheräyksen Keskusliitto ry anoo, että se voisi yhdessä Rovaniemen seurakunnan kanssa järjestää liikkeen Kesäseurat Rovaniemellä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 2017 (LIITE 4) Kirkkoneuvosto hyväksyy Uusheräyksen Keskusliiton anomuksen Kesäseurojen järjestämisestä vuonna 2017 ja antaa korvauksetta käyttää kirkkoa ja seurakuntakeskusta sekä tarvittaessa muitakin tiloja seuratoimintaan

7 Kirkkoneuvosto asia 13 Seurakuntalehti Pääskyn kustantaminen Seurakuntalehti Pääskyn kustantaja on kilpailutettu aika ajoin, viimeksi vuonna 2007 Avoin tarjouskilpailu järjestettiin marraskuulla 2013 Tarjouspyyntö julkaistiin HILMAssa siten, että tarjousten jättöaika päättyi klo 1500 Tarjouspyyntö sisälsi lehden kustantamisen vuosille Tarjous pyydettiin ns julkaisija kustantaja sopimusmallilla, jossa seurakunta on julkaisija ja kilpailun voittanut tarjoaja kustantaja Tarjouspyynnössä kerrottiin hankinnan valintaperusteeksi kokonaistaloudellinen edullisuus, joka muodostuu hinnasta (65 %) ja laadusta (35 %) Hintaa arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti yhden vuoden aikana ilmestyvien lehtien arvonlisäverollisella kokonaishinnalla Tarjouksessa oli ilmoitettava myös käytettävä arvonlisäverokanta Laatua arvioitiin 1) toimitusvarmuudella (10 %), 2) kirkollisella asiantuntemuksella (10 %), 3) jakelun toteutuksella (10 %), 4) ympäristötekijöillä (5 %) Määräaikaan mennessä tarjouksia kustantamisesta tuli kaksi: Kotimaa Oy:ltä sekä konsortiolta, jonka muodostavat Privat Medi Oy ja Suomalainen lehtipaino Oy Laatukriteereiden osalta tarjoukset olivat tasavertaiset, molemmat saivat laadusta 35 pistettä Hinnassa Kotimaa Oy:n tarjous oli 51 % kalliimpi (alv 24 %) kuin konsortion tarjous (alv 10 %) Korkein hallinto-oikeus on antanut /4119 ratkaisun arvonlisäverolain tulkinnasta koskien asiakaslehtien julkaisija-kustantaja sopimussuhdetta Tulkinnan mukaan julkaisijakustantajasopimussuhteessa sovellettava verokanta tulisi olla 24 % Tätä arvonlisäverolain tulkinnassa tehtyä muutosta tarjoajat eivät ole perustellusti voineet ottaa huomioon, joten hankinta voidaan tältä osin keskeyttää Toisena syynä hankinnan keskeyttämiseen voidaan pitää sitä, että jakeluyhtiöt ovat muuttaneet palvelutarjontaa merkittävästi vuoden vaihteessa, joten jakelun tärkeys olisi tullut ottaa eri tavoin huomioon kuin se nyt olleessa tarjouspyynnössä on osattu ottaa Tässä vaiheessa voidaan katsoa perustelluksi, että avoin hankintamenettely keskeytetään ja tarjouspyyntöä korjataan vastamaan muuttunutta laintulkintaa sekä jakelukäytäntöjen muutosta Rovaniemellä

8 Kirkkoneuvosto (13 asia 13 Seurakuntalehti Pääskyn kustantaminen ) Ehdotus, hntoj Pääsky-lehden kustantamisesta järjestetty avoin hankintamenettely keskeytetään ja tarjouspyyntöä korjataan vastaamaan muuttunutta laintulkintaa sekä jakelukäytäntöjen muutosta Rovaniemellä Terttu Luoma-aho esitti Simo Rahtun ja Asko Peuraniemen kannattamana, että hankintamenettelyä ei keskeytetä, vaan tarjouksiin pyydetään tarkennuksia Asiasta äänestettiin Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys Ne, jotka kannattivat päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Terttu Luoma-ahon esitystä, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän JAA -ääntä, kolme EI ääntä, kaksi äänesti tyhjää, yksi oli poissa Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt hallintojohtajan päätösehdotuksen 14 asia 14 Rovaniemen seurakunnan myyntilaskujen perintä Rovaniemen seurakunnan taloussäännön 12 :n mukaan saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä perimistoimenpiteisiin eli kirkkoneuvosto perustellusta syystä luovu saatavien perimisestä Taloussäännön perusteella kirkkoneuvosto on myöntänyt hallintojohtajalle oikeuden myöntää maksuvapautuksia ja siten poistaa avoimia saatavia Rovaniemen seurakunta siirtyi vuoden 2013 alusta käytäntöön, jossa hautausmaksuista maksuvapautuksia ei enää myönnetä, koska näihin menoihin saa toimeentulolain nojalla hakea kaupungilta toimeentulotukea Tältä osin Rovaniemen seurakunnan saatavien perintää on tehostettu ja vuoden 2014 tammikuussa on solmittu saatavien muistutus- ja perintäpalveluista yhteistyösopimus Intrum Justitian kanssa Tämän myötä hautausmaksujen laskutuksissa tapahtuu muutoksia, joka vaikuttaa jonkin verran hauta- ja puistotoimistossa asiointiin Samoin myyntilaskujen perintää on tehostettu iltapäiväkerholaskujen osalta, koska laskut ovat perusopetuslain nojalla suoraan ulosottokelpoisia Muilta osin myyntilaskujen perimistoimia Intrum Justitian kautta tullaan edelleen laajentamaan, kun käytännöt saadaan em laskujen osalta ensin vakiinnutettua Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen

9 Kirkkoneuvosto asia 15 Ilmoitusasia Pappien vapaa-aikasuunnitelmat 2-5/2014 (LIITE 5) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen 16 asia 16 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: -kirkkovaltuusto , kasvatustyön johtokunta , hautaja kiinteistötoimen johtokunta , palvelutyön johtokunta , Ounasjoen piirineuvosto 211, johtava diakonianviranhaltija 1-4/14, hautaustoimen päällikkö 51/13-2/14, lapsityön lehtori 51/13-5/14, kirkkoherra 51/13-5/14, hallintojohtaja 51/13-4/14 Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen 17 asia 17 Kutsun (vokaation) antaminen Sanna Kerolalle Teologian maisteri Sanna Kerola pyytää vokaatiota (kutsua) Rovaniemen seurakunnan papin virkaan Vihkiminen tapahtuu Oulussa Vihkimyksen edellytyksenä on vokaatio eli se, että kirkko tai jokin seurakunta on kutsunut henkilön toimittamaan papinvirkaa (lat vocatio externa) Kirkkoneuvosto antaa kutsun (vokaation) teologian maisteri Sanna Kerolalle Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan (virkaa perustamatta) ajalle ja seurakuntapastorin virkaan asia 18 Sivutoimilupa-anomus / Mari Karanta Lapsityönohjaaja Mari Karanta anoo sivutoimilupaa toimiakseen vapaaajallaan tarvittaessa kutsuttuna ohjaajana / hoitajana Kolpeneen palvelukeskuksessa (LIITE 6) Arvioitu työaika on noin 5-8 tuntia/viikko Kirkkoneuvosto myöntää lapsityönohjaaja Mari Karannalle sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti

10 Kirkkoneuvosto asia 19 Muut asiat 20 asia 20 Seuraava kokous Jaakko Saranki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 1915 Seurakunnan edustajina TM Sanna Kerolan pappisvihkimysjuhlaan 92 osallistuvat Ritva Marttala, Seija Luomaranta ja Leena Jääskeläinen Tiedotettiin Kirkon työelämä 2020 verkkoaivoriihestä Keskusteltiin vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksista, mm ateriapalvelun järjestämiseen, pappisresursseista, Korkalovaaran sisäilmatutkimuksista, kirkkokahvien tarjoiluista ja Aapakirkon bändikämpän käyttäjämääristä Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen tiedotti Siljotie 8 osakehuoneiston myyntitilanteesta Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 21 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22 asia 22 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1930 Laulettiin iltavirsi ja hiljennyttiin päätösrukoukseen Kokouksen puolesta Jouni Riipinen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Terttu Lehtola Hannu Erola

11 Kirkkoneuvosto

Metsopoika 2009 tulokset

Metsopoika 2009 tulokset Koira Ohjaaja Tuomari/ Opas/Maasto Kekkeruusin Raiku Pasi Lyyra Ari Pylkkänen/ Reijo Kivelä/ Soini suudet Aika haukah- haukut Yhteis- Kpl Pisteet/ 0 - - - - - - - 1 1 VOI0/7 10/10 Kekkeruusin Pinni Pertti

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

On Isän päivä. Sinä päätät millainen seuraavan sukupolven kirkosta tulee. Äänestä. Löydä oma ehdokkaasi.www.mtv.fi/uutiset/vaalikone

On Isän päivä. Sinä päätät millainen seuraavan sukupolven kirkosta tulee. Äänestä. Löydä oma ehdokkaasi.www.mtv.fi/uutiset/vaalikone Pääsky 8/2014 Rovaniemen seurakuntalehti 22.10.2014 Pyhäinpäivä kertoo elämän voitosta. Sivu 3 Seurakuntavaalien kaikki ehdokkaat. Sivut 4-11 On Isän päivä. Katso tarkat äänestysajat ja paikat. Sivu 6

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JulkICT-strategia linjausalueet

JulkICT-strategia linjausalueet JulkICT-strategia linjausalueet Yhteenveto t linjausalueiden l id vetäjistä ja työpajoihin kutsutuista henkilöistä Yhteenveto: perjantai 8.6. 2012 Linjausalue 1: vaikuttavuus ja asiakas, Ville-Veikko Ahonen,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Työikäisten valmistelutoimikunta AIKA 21.08.2013 18:00-21:20 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUMALAN SELÄN TAKANA? VAI SINUN SILMIESI EDESSÄ?

JUMALAN SELÄN TAKANA? VAI SINUN SILMIESI EDESSÄ? Pääsky 1/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 28.1.2015 JUMALAN SELÄN TAKANA? VAI SINUN SILMIESI EDESSÄ? Kuva: Perttu Saksa OSALLISTU YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN, sivut 6 7. Avullasi kehitetään suomalaista Suurella

Lisätiedot