KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA"

Transkriptio

1 KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat : Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin rakennusvalvonta, rakennusvalvontajohtaja Kaj Hurme, tarkastuspäällikkö Kaisa Ikävalko, lupapäällikkö Hannu Riikonen, rakennuslakimies Ilkka Rekonen, lupa-arkkitehti Jorma Suokas, tarkastusrakennusmestari Matti Teppo, tarkastusinsinööri

2 ESIPUHE Nykyisin asuntokysyntä kohdistuu yhä enemmän pientaloihin. Samaan aikaan maankäytön tehokkuuden vaatimus lisääntyy kunnallistalouden eli palvelujen saavutettavuuden, kulkuyhteyksien ja teknisen huollon järjestelmien toimivuuden vuoksi. Tämä on johtanut kasvavassa määrin tiiviin ja matalan pientalorakentamisen lisääntymiseen. Erityisesti kaupunkiympäristössä täydennysrakentaminen asettaa rakennusten suunnittelijoille tiukkoja haasteita paloturvallisuuden suhteen. Tiiviin ja matalan rakentamisen suosiminen ei saa kuitenkaan vaarantaa kuntalaisten turvallisuutta. Paloturvallisuusratkaisut tulee suunnitella siten, että kuntalaisten turvallisuus ei vaarannu riippumatta siitä asuuko hän vanhalla kerrostaloalueella, täydennysrakentamisalueella vai uudella pientaloalueella. Tässä ohjeessa esitellään joitakin esimerkkiratkaisuja, jotka noudattelevat Vantaan tulkintaa Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osan E1 määräyksistä sekä niitä täydentävistä ohjeista. Tulkinnassa on käytetty apuna Ympäristöministeriön Ympäristöopasta nro 39 Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Ohje on käynyt lausunnoilla myös muissa Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen kunnissa ja sen avulla on tarkoitus yhtenäistää tulkintoja Vantaalla, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Pornaisissa, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä. Esimerkit kuvaavat tilannetta, jossa asemakaava ei tarkemmin määrää rakennusten sijaintia. Jos asemakaavassa sen sijaan on esitetty rakennusala tai muita rakennusten sijaintia koskevia määräyksiä, niin ne ovat ensisijaisesti noudatettavia ottaen tietysti huomioon myös rakenteellinen paloturvallisuus. Tämä ohje poikkeaa joiltain osin aiemmista linjauksista joita on tehty lähelle rakentamisessa. Syynä tähän on voimaan tullut uusi RakMK E4, joka tiukensi olennaisesti avoimille autosuojille asetettavia paloturvallisuusvaatimuksia. Esimerkkiratkaisuissa on käyty lävitse joitakin kahden asuinrakennuksen ja niiden väliin rakennettavien autosuojien erilaisia toteutusmahdollisuuksia. Esitetyt ratkaisut eivät ole ainoita toteutusmahdollisuuksia, mutta niiden avulla pyritään selventämään ajatusmallia, jolla saavutetaan riittävä paloturvallisuus. Tarkoituksena ei ollut tehdä kaiken kattavaa luetteloa esimerkeistä, vaan havainnollistaa periaatteita joiden mukaan paloturvallisuus kahden rakennuksen välillä saadaan riittävälle tasolle. Rakennusryhmien ja korttelien välisiä etäisyyksiä ei ole käsitelty tässä ohjeessa. Ohjetta voidaan päivittää saataessa tutkimusprojekteista uutta tietoa paloturvallisuudesta. Lisäksi ohje tullaan laajentamaan koskemaan myös pieniä varastoja. 2

3 KESKEISIMMÄT PIENTALORAKENTAMISTA KOSKEVAT MUUTOKSET SUOMEN RA- KENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E4 AUTOSUOJIEN PALOTURVALLISUUS MÄÄRÄYKSISSÄ 1. E4 on kohta 3.2 Etäisyys eri tontin rakennuksesta. Siinä todetaan että jos erillisen autosuojan etäisyys naapuritontin rakennuksesta on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta (E1 kohta 9.1.2). 2. E4 todetaan kohdassa 3: Erillistä autosuojaa ei tarvitse palo-osastoida, kun sen etäisyys saman tontin rakennuksesta on vähintään 8 metriä, enintään 60 m 2 :n suojan vähintään 4 metriä. Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, autosuoja erotetaan asuintiloista luokan EI 30 rakennusosin. Osastoivassa seinässä olevalta ovelta edellytetään 15 minuutin palonkestävyysaikaa. Lämmöneristetyn ulko-oven voidaan yleensä katsoa täyttävän tämän vaatimuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että avoimiin autosuojiin suhtaudutaan nykyisin samalla tavalla kuin autotalleihin. Mikäli ne ovat 4 m lähempänä saman tontin asuinrakennusta, tulee ne palo-osastoida erilleen siitä. Lisäksi nykyisin tontin rajaan suhtaudutaan vakavammin, mikäli autosuoja (vaikka se olisi kooltaan alle 60 m 2 ) on alle 8 m päässä toisen tontin rakennuksesta tulee palon leviämisen rajoittamiseksi rakentaa palo-osastointi tai palomuuri. 3

4 RAKMK E1 JA YMPÄRISTÖOPAS 39 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS & PALO- TURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA KESKEISET TIIVISTÄ JA MATALAA RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET E1 1.2 Olennainen vaatimus Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. E1 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset Samasta asiasta todetaan Ympäristöopas 39 sivulla 104 seuraavasti: Pientalot samalla tontilla...jos kerrosalan määrä tontilla on suurempi, tulee rakennukset jäsennellä enintään 1600 m 2 :n (tai 2400 m 2 yksikerroksisina) ryhmiin ja erottaa ryhmät 8 metrin etäisyydellä tai palomuurilla. 4

5 Eli yhdelle tontille saa rakentaa vain 1600 m 2 kaksikerroksisia tai 2400 m 2 yksikerroksisia P3-luokan rakennuksia ilman erityisjärjestelyitä. Tontin sisäisissä rakennusten ryhmittelyssä huomioidaan tarvittaessa läheisten tonttien rakennukset Ympäristöoppaan 39 sivun 106 ohjeiden mukaisesti. Tällöin ryhmien etäisyydet voivat olla metriä tai jopa 40 metriä. E1 9. PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN NAAPURIRAKENNUKSIIN 9.1 Yleiset vaatimukset Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, että palo ei leviä helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää vähäiseksi. Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta Vesikaterakenteen tulee olla sellainen, että se ei syty helposti naapurirakennuksenpalosta. 9.2 Palomuuri Mikäli rakennetaan niin lähelle toista rakennusta, että palon leviäminen on ilmeistä, taikka kiinni toiseen rakennukseen, on käytettävä palomuuria. Ohje Samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevia rakennuksia voidaan paloteknisessä mielessä pitää yhtenä rakennuksena, jolloin tavanomainen osastointi on riittävä. Tämä edellyttää, että rakennukset kuuluvat samaan paloluokkaan ja muodostuva kokonaisuus alittaa tämän paloluokan yhdelle rakennukselle asettamat kerrosala- ja henkilömäärärajoitukset. Käytettäessä ulkoseinää osastoivana seinänä otetaan huomioon sen epäsymmetrinen rakenne sekä lämpösäteilyn ja mahdollisten ikkuna-aukkojen vaikutus. 5

6 9.2.2 Palomuurin luokkavaatimukset on esitetty taulukossa P1-luokan rakennuksessa palomuuri tulee tehdä A1-luokan rakennustarvikkeista. Ohje Vesikaton rakenteet ja eristeet katkaistaan palomuurin kohdalta. Jos tarvikkeet ovat vähintään luokkaa A2-s1, d0, ei katkoa tarvita. Mikäli vesikattojen korkeusero on pienempi kuin 300 mm, palomuuri ulotetaan vähintään 300 mm katteen yläpuolelle. Tämä voidaan korvata riittävällä vaakakatkolla. Palokuorman ylittäessä 1200 MJ/m 2 palomuuri ulotetaan vähintään 750 mm katteen yläpuolelle, eikä korotusta yleensä voi korvata vaakakatkolla. Palomuuri ulotetaan sivusuunnassa vähintään 100 mm ja palokuorman ylittäessä 1200 MJ/m 2 vähintään 750 mm seinälinjan ohi. Tämän sijasta voidaan myös käyttää seinän suuntaista katkoa. 6

7 Ympäristöoppaan 39 sivuilla esitetään oheen lainatulla tavalla kahden pientalon rakentaminen lähekkäin samalla ja eri tontille. PIENTALOT SAMALLA TONTILLA 1. Talot yhdessä Asuntojen välinen seinä EI Talojen etäisyys 0-4 m Rakennuksen ulkoseinä EI 30 Toisen talon ulkoseinällä ei ole vaatimusta, jos osastoiva ulkoseinä on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaa. Jos ulkoseinä on suunniteltu EI 30 -luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. Ei tavallisia ikkunoita. Jos ikkunat tehdään E 15 -luokkaisina esimerkiksi lankalasista, lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista, saa seinään tehdä enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita silloin, kun seinien keskinäinen etäisyys on yli 1,5 metriä. Eristävällä (EI 15 -luokkaa) palolasilla ei etäisyysrajoituksia ole. 3. Talojen etäisyys 4-8 m Rakennuksen ulkoseinä EI 30. Toisen talon ulkoseinällä ei ole vaatimusta, jos osastoiva ulkoseinä on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan. Jos ulkoseinä on suunniteltu EI 30 -luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m 2 :n tavallisia avattavia ikkunoita. Seinään saa tehdä halutun määrän enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 15 -luokkaisina lankalasista, lasitiilestä tai palolasista. 4. Etäisyys yli 8 m: ei vaatimuksia. Kuva 1. Pientalot samalla tontilla, ei autosuojia tai varastoja. 7

8 PIENTALOT ERI TONTEILLA 1. Talot yhdessä Palomuuri EI-M Talojen etäisyys 0-4 m Toisen rakennuksen ulkoseinänä palomuuri EI-M 60. Jos se on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaa, ei toisen talon seinällä ole vaatimusta. Jos palomuuri on suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama vaatimus. Palomuurissa ei tavallisia ikkunoita. Jos ikkunat tehdään kiinteänä E 60 -luokkaisina lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista, saa palomuuriin tehdä enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita silloin, kun muuri on yli 1,5 metriä tontin rajasta. Eristävällä (EI 60 -luokkaa) palolasilla ei etäisyysrajoitusta ole. 3. Talojen etäisyys 4-8 m Molempien rakennusten ulkoseinä EI 30. Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m 2 :n tavallisia avattavia ikkunoita. Seinään saa tehdä halutun määrän enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 30 -luokkaisina lankalasista, lasitiilestä tai palolasista. 4. Etäisyys yli 8 m: ei vaatimuksia. Kuva 2. Pientalot eri tontilla, ei autosuojia tai varastoja. 8

9 PALO-OSASTOINTIIN LIITTYVIÄ KESKEISIÄ MÄÄRITELMIÄ JA SUUNNITTELUOH- JEITA Sisäpuolinen palo-osastointi EI 30 tarkoittaa sitä, että palon leviäminen rakennuksen sisältä ulospäin on estetty 30 minuutin ajan. Kuvassa 3 on esimerkki tällaisesta rakenteesta. Kuva 3. Rakenne-esimerkki sisäpuolisesta EI 30 -luokkaisesta palo-osastoinnista. Palo-osastointi EI 30 tarkoittaa sitä, että palon leviäminen rakennuksen sisältä ulospäin ja ulkoa sisälle päin on estetty 30 minuutin ajan. Käytetään myös nimitystä molemminpuolinen palo-osastointi EI 30. Kuvassa 4 on esimerkki tällaisesta rakenteesta 9

10 Lähde: Pienrakentajan käsikirja, Kuva 4. Rakenne-esimerkkejä molemmanpuoleisesta EI 30 -luokkaisesta palo-osastoinnista. Yläpohja osastoidaan mikäli erilleen osastoitavat rakennukset ovat eri korkuisia. Kaksi erilaista toteutusmahdollisuutta on esitetty kuvassa 5. Esimerkissä autotalli on yksikerroksinen ja asuinrakennus kaksikerroksinen. Tällöin EI 30 -luokkainen osastointi voidaan toteuttaa asuinrakennuksen päätyseinässä vesikattoon saakka, lisäksi mahdollinen räystäs tehdään palo-osastoivaksi (tapaus a). Toinen toteutustapa on autoallin katon/yläpohjan suojaaminen EI 30 -luokkaan 8 m etäisyydelle asuinrakennuksesta. Mikäli autotalli on alle 60 m 2 kokoinen, katto tai yläpohja tulee suojata EI 30 -luokkaan 4 m etäisyydelle (tapaus b). Mikäli tulipalon leviämisen vaaraa ei ole eli samalla tontilla on vain yksi asuinrakennus alle 4 m etäisyydellä, katon tai yläpohjan osastointi voidaan toteuttaa sisäpuolisena paloosastointina. > 8 m 4 m A B > 4 m Kuva 5. Erikorkuisten rakennusten palo-osastointi. 10

11 Autosuojan oven palo-osastointi. Vaikka autosuojan seinältä, jossa on ajoaukko, edellytetään EI 30- luokan palo-osastointia, ei sitä vaadita isolta kippi- tai liukuovelta. Srmk E4 Opastavissa tiedoissa todetaan myös, että lämmöneristetyn ulko-oven voidaan yleensä katsoa täyttävän 15 minuutin palonkestävyysajan. Rakentaminen 2-4 m päähän (rakennustontin vastaisesta) rajasta. Jos rakennetaan 2-4 metrin päähän rakennustontin vastaisesta rajasta, edellytetään rakennukselta palo-osastointia siten kuin naapuritontilla lähin rakennus olisi 2-4 m etäisyydellä rajasta. Jos kuitenkin naapuri on pysyvästi estynyt käyttämästä rakentamiseen vähintään 4 metrin levyistä aluetta asemakaavamääräyksen, tierasitteen tai vastaavan syyn vuoksi, katsotaan lähimmän rakennuksen sijaitsevan välittömästi tämän alueen ulkopuolella, jolloin yhteenlasketuksi etäisyydeksi muodostuu vähintään 6-8 m. Rakentaminen alle 2 m päähän (rakennustontin vastaista) rajasta. Jos rakennetaan alle kahden metrin päähän tontin rajasta, edellytetään rakennukselta palo-osastointia siten kuin naapuritontilla lähin rakennus olisi 0-2 m etäisyydellä rajasta. Jos kuitenkin naapuri on pysyvästi estynyt käyttämästä rakentamiseen vähintään 4 metrin levyistä aluetta asemakaavamääräyksen, tierasitteen tai vastaavan syyn vuoksi, katsotaan lähimmän rakennuksen sijaitsevan välittömästi tämän alueen ulkopuolella, jolloin yhteenlasketuksi etäisyydeksi muodostuu vähintään 4-6 m. Palomuuri pientaloon. Talojen välille voidaan rakentaa yhteinen palomuuri. Tällöin tulee muodostaa rasite tontin rajalle. Palomuurin luokkavaatimus P3-luokan rakennuksissa on EI-M 60. Palomuurit tehdään yleensä kiviaineksista, mutta on myös sallittua tehdä se palavasta materiaalista. Palomuuri voidaan korvata kahdella EI 60 -luokkaisella palo-osastoinnilla, mikäli ne on rakennettu siten, että jos toinen sortuu, toinen pysyy edelleen pystyssä. Palomuuri, tai sen korvaavat palo-osastoivat seinät tulee ulottaa vesikatolla 300 mm katteen yläpuolelle. Katteen yläpuolelle ulottuva osa tulee päällystää palamattomalla materiaalilla. Vastaavasti rakenteet ulotetaan seinälinjan ohi 100 mm. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seinän suuntaista katkoa, jonka leveys on vähintään 500 mm molempiin suuntiin ja sen luokka on vähintään EI 60. (Ympäristöoppaan 39 sivu 109). Asemakaavassa usein määrätään rakennuksen paikka eli rakennusala. Tässä ohjeessa esitetyt esimerkit kuvaavat tilannetta, jossa asemakaava ei tarkemmin määrää rakennusten sijaintia. Jos asemakaavassa on esitetty rakennusala tai muita rakennusten sijaintia koskevia määräyksiä, otetaan se tulkinnassa huomioon. Esimerkiksi jos naapurintontin rakennusala on 6 metrin päässä tonttien välisestä rajasta, niin 2 metrin päähän tontin rajasta voi rakentaa ilman erityisiä vaatimuksia. Samoin katu- ja puistoalueiden rajalle tai rajan läheisyyteen voi, ellei muita esteitä ole, rakentaa ilman erityisiä paloturvallisuuteen liittyviä rakenteellisia vaatimuksia. 11

12 Ikkuna palo-osastoidussa seinässä. Ikkuna muodostaa palo-osastoituun seinään sitä heikentävän aukon. Ohjeissa on annettu maksimikokoja ikkunoille (kts. sivut 7-8). Ikkunan suurimpaan sallittuun pinta-alaan lasketaan karmit mukaan. Autosuojan sisällä on korkeintaan 5 m 2 varasto. Autosuojan palokuormatiheys on MJ/m 2. Perinteisen yhden auton autosuojan koko on 3,5 m kertaa 6 m eli sen pinta-ala on 21 m 2. Tällöin autosuojan kokonaispalokuorma on teoreettisesti laskettuna MJ. Jos lasketaan yhden auton palokuormaksi 6000 MJ, jää teoreettisesta palokuormasta jäljelle 6600 MJ MJ. Varaston palokuorman voidaan olettaa olevan 1200 MJ/m 2. Tällöin varaston palokuormaksi tulee yhteensä 6000 MJ. Näin ollen 5 m 2 varaston sijoittaminen autosuojan yhteyteen, ilman että se osastoidaan siitä käyttötapansa perusteella erilleen, ei aiheuta paloturvallisuusriskin lisääntymistä. Autokatos nopeuttaa tulipalon leviämistä. Uudessa E4:ssa on rinnastettu avoin autokatos autotalliin, molemmista käytetään nimitystä autosuoja ja molemmilta edellytetään palo-osastointia jos ollaan liian lähellä asuinrakennusta. Määräysten tiukkeneminen avoimen autosuojan osalta johtuu siitä, että tutkimuksissa on havaittu autokatoksen alla syttyvän tulipalon leviävän nopeammin kuin taivasalla syttyvän autopalon, kuva 6. Kuva 6. Autopalon lähistöönsä kohdistama lämpösäteily, kun a) auto palaa vapaasti ja b) kun auto palaa katoksessa (LÄHDE: J. Hietaniemi VTT, Tiiviin ja matalan pientaloalueen paloturvallisuus). Tutkimuksessa havaittiin että autopalo leviää tapauksessa a) vieressä olevaan autoon minuutissa ja tapauksessa b) 4-5 minuutissa. Autokatoksen rakentamisessa tulee huomioida paloturvallisuus seuraavista syistä: 1. Autokatoksen alle muodostuu savupatja, joka sisältää palamiskelpoisia kaasuja. Savupatja voi syttyä palamaan ja aiheuttaa siten paikallisen lieskahduksen. 12

13 2. Kuumasta savupatjasta suuntautuu ilman liekahdustakin lämpösäteilyä palavaan kohteeseen, jolloin pyrolyysi kiihtyy ja palamisen voimakkuus kasvaa. 3. Autokatos ohjaa liekkejä kohti muuta palavaa materiaalia. 4. Palavista materiaaleista tehty autokatos osallistuu paloon. 13

14 TAPAUS 1. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA Rakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. > 8 m Ei osastointivaatimuksia. 14

15 TAPAUS 2A JA 2B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA Rakennusten välinen etäisyys on yli 4 m, mutta alle 8 m. < 8 m Toisen asunnon ulkoseinä EI 30 molemmanpuoleista paloa vastaan. TAI < 8 m Molempien asuntojen ulkoseinät EI 30 sisäpuolista palo vastaan. 15

16 TAPAUS 3A JA 3B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA Rakennusten välinen etäisyys on yli 4 m, mutta alle 8 m. < 8 m 8 m Toisen asunnon ulkoseinä EI 30 molemmanpuoleista paloa vastaan. TAI < 8 m 8 m 8 m Molempien asuntojen ulkoseinät EI 30 sisäpuolista palo vastaan. Kun rakennukset eivät ole rinnakkain, osastoidaan päätyseinien lisäksi sivuseiniä 8 m etäisyydelle naapurirakennuksesta. 16

17 TAPAUS 4A JA 4B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA Rakennusten välinen etäisyys on yli 4 m, mutta alle 8 m. < 8 m 8 m <135 Toisen asunnon ulkoseinä EI 30 molemmanpuoleista paloa vastaan. TAI < 8 m 8 m 8 m <135 Molempien asuntojen ulkoseinät EI 30 sisäpuolista palo vastaan. Mikäli rakennusten välinen kulma on yli 135 astetta, tulkitaan rakennusten olevan rinnakkain eikä pidempiä seiniä tarvitse osastoida. 17

18 TAPAUS 5A JA 5B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. Autosuoja sijaitsee alle 4 m etäisyydellä rakennuksesta A ja yli 4 m etäisyydellä rakennuksesta B. > 8 m 4 m < 4 m > 4 m JA AUTOSUOJA OVAT SAMAN KORKUISIA Autosuojan sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan sisäpuoleista paloa vastaan asunnon A suuntaan. Päätyseinä osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnosta A. Asunto B on vähintään 4 m etäisyydellä. > 8 m 4 m < 4 m > 4 m ON KORKEAMPI KUIN AUTOSUOJA Autosuojan sivuseinä, päätyseinä ja yläpohja osastoidaan EI 30 -luokkaan sisäpuoleista paloa vastaan asunnon A suuntaan. Päätyseinä ja yläpohja osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnosta A. TAI 18

19 TAPAUS 5C. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. Autosuojan etäisyys rakennukseen A on alle 4 m ja rakennukseen B yli 4 m. > 8 m 4 m < 4 m > 4 m AUTOSUOJA EI OLE KORKEAMPI KUIN Asunnon A päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. Päätyseinä ja räystäs osastoidaan 4 m etäisyydelle autosuojasta. 19

20 TAPAUS 6A JA 6B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. Rakennusten välissä on kaksi autosuojaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on alle 60 m 2, alle 4 m etäisyydellä lähimmistä rakennuksista. < 4 m > 8 m < 4 m 4 m 4 m A B Asuntojen päätyseinät osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. Päätyseinät ja räystäät osastoidaan 4 m etäisyydelle autosuojasta. TAI < 4 m > 8 m < 4 m 4 m 4 m A B Autosuojien sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan asuntojen suuntaan. Päätyseinä osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnoista. Mikäli autosuojat ovat matalampia kuin asunnot, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan 4 m etäisyydelle asunnoista. Autosuojien voidaan ajatella muodostavan paloteknisesti yhden rakennuksen.. Tällöin autosuojia ei tarvitse palo-osastoida erilleen toisistaan. Autosuojat voivat olla erillään tai kiinni toisissaan. Jos autosuojien yhteenlaskettu pinta-ala on yli 60 m 2, tulee ne osastoida EI30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan asuinrakennusten suuntaan 8 m etäisyydelle. 20

21 TAPAUS 7. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. Rakennusten välillä on kaksi autosuojaa 4 m etäisyydellä rakennuksista. > 8 m 4 m 4 m A B Rakennuksia ei tarvitse osastoida, jos autosuojien yhteenlaskettu pinta-ala on alle 60 m 2. Autosuojat voivat olla erillään tai kiinni toisissaan. Autosuojien välille ei tarvita palo-osastointia. Jos autosuojien yhteenlaskettu pinta-ala on yli 60 m 2, tulee ne osastoida asuinrakennusten suuntaan 8 m etäisyydelle. 21

22 TAPAUS 8A JA 8B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. Rakennusten välissää on kaksi autosuojaa alle 4 m etäisyydellä rakennuksista. > 8 m 4 m 4 m A B Asuntojen päätyseinät osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. Päätyseinät ja räystäät osastoidaan 4 m etäisyydelle autosuojasta. TAI > 8 m 4 m 4 m A B Autosuojien sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan asuntojen suuntaan. Päätyseinä osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnoista. Mikäli autosuojat ovat matalampia kuin asunnot, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan 4 m etäisyydelle asunnoista. Autosuojat käsitetään paloteknisesti yhdeksi rakennukseksi, jolloin niitä ei tarvitse osastoida keskenään. Autosuojat voivat olla erillään tai kiinni toisissaan. Jos autosuojien yhteenlaskettu pinta-ala on yli 60 m 2, tulee ne osastoida asuinrakennusten suuntaan 8 m etäisyydelle. 22

23 TAPAUS 9A JA 9B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on 4-8 m. Rakennusten välillä on kaksi autosuojaa alle 4 m etäisyydellä rakennuksista. Esimerkki jälkikäteen rakennetuista autosuojista. 4-8 m A B Asuntojen päätyseinät osastoidaan EI 30 -luokkaan sisäpuoleista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. Autosuojien sivu- ja päätyseinät osastoidaan EI 30 -luokkaan sisäpuolista paloa vastaan. Mikäli autosuojat ovat matalampia kuin asunnot, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan sisäpuoleista paloa vastaan 4 m etäisyydelle asunnoista. Autosuojat käsitetään paloteknisesti yhdeksi rakennukseksi, jolloin niitä ei tarvitse osastoida keskenään. Autosuojat voivat olla erillään tai kiinni toisissaan. Jos autosuojien yhteenlaskettu pinta-ala on yli 60 m 2, tulee ne osastoida asuinrakennusten suuntaan 8 m etäisyydelle. TAI Asuntojen päätyseinät osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuolista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. TAI 23

24 TAPAUS 9C. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Esimerkki jossa asunto B on vanha rintamamiestalo, ja asunto A on jälkikäteen rakennettu uudisrakennus. 4-8 m 4 m A B Asunnon A päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuolista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. Autosuojan B sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan asunnon B suuntaan. Autosuojan päätyseinä osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnosta. Mikäli autosuoja B on matalampi kuin asunnot, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan 4 m etäisyydelle asunnoista. 24

25 TAPAUS 10A JA 10B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on alle 4 m. Autosuoja sijaitsee rakennusten välissä alle 4 m etäisyydellä rakennuksista. < 4 m Asunnon A päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuolista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. Autosuojan sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan asunnon B suuntaan. Autosuojan päätyseinä osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnosta B. Mikäli autosuoja on matalampi kuin asunto B, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan 4 m etäisyydelle asunnosta B. TAI < 4 m A Asuntojen päätyseinät osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuolista paloa vastaan vesikatteeseen saakka. 25

26 11A JA 11B. RAKENNUKSET SAMALLA TONTILLA, ERILLINEN AUTOSUOJA (+VARASTO) < 60 m 2, VARASTO KORKEINTAAN 5 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys yli 8 m. Rakennusten välissä on yhdistetty autosuoja/varasto, jonka pinta-ala on alle 60 m 2. Varaston koko on enintään 5 m 2. Autosuoja/varasto on vähintään 4 m etäisyydellä asuinrakennuksesta B. > 8 m 4 m Var. < 4 m > 4 m Pieni varasto lasketaan kuuluvaksi autosuojaan, joten sitä ei tarvitse osastoida autosuojan suuntaan. Jos autosuojan ja varaston yhteenlaskettu pinta-ala on alle 60 m 2, sitä ei tarvitse osastoida asunnon B suuntaan. Autosuoja/varaston sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan sisäpuoleista paloa vastaan asunnon A suuntaan. Päätyseinä osastoidaan 4 m etäisyydelle asunnosta A. Mikäli autosuoja/varasto on matalampi kuin asunto A, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan sisäpuoleista paloa vastaan 4 m etäisyydelle asunnoista. TAI > 8 m Var. < 4 m > 4 m Asunnon A päätyseinä osastoidaan vesikattoon saakka EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan. 26

27 12A. RAKENNUKSET ERI TONTEILLA ALLE 4 M ETÄISYYDELLÄ TOISISTAAN Rakennukset ovat alle 2 m etäisyydellä tontin rajasta. < 4 m <2m <2m Kun etäisyys tontin rajaan on alle 2 m ja naapuritontilla on rakennusoikeutta, tai sinne voi muodostua rakennusoikeutta vanhan rakennuksen purkamisen johdosta, edellytetään ensin rakennettavalta asunnolta palomuuria EI-M 60 sisäpuolista palo vastaan. Kun toinen asunto rakennetaan, edellytetään siltä sama vaatimus jos se tehdään alle 4 m etäisyydelle aiemmin rakennetusta asunnosta. Jos kuitenkin naapuri on pysyvästi estynyt käyttämästä rakentamiseen vähintään 4 metrin levyistä aluetta asemakaavamääräyksen, tierasitteen tai vastaavan syyn vuoksi, katsotaan lähimmän rakennuksen sijaitsevan välittömästi tämän alueen ulkopuolella, jolloin yhteenlasketuksi etäisyydeksi muodostuu vähintään 4-6 m ja osastointi toteutetaan tällöin EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan. TAI 27

28 12B. RAKENNUKSET ERI TONTEILLA ALLE 4 M ETÄISYYDELLÄ TOISISTAAN < 4 m <2m <2m Toisen talon ulkoseinään tehdään EI-M 60 palomuuri molemmanpuoleista paloa vastaan. 28

29 13A JA 13B. RAKENNUKSET ERI TONTEILLA 4-8 M ETÄISYYDELLÄ TOISISTAAN Rakennukset ovat alle 4 m etäisyydellä tontin rajasta. 4-8 m Kun etäisyys tontin rajaan on 2-4 m ja naapuritontilla on rakennusoikeutta, tai sinne voi muodostua rakennusoikeutta vanhan rakennuksen purkamisen johdosta, edellytetään ensin rakennettavalta asunnolta EI 30 -luokkaista palo-osastointia molemmanpuoleista palo vastaan. Kun toinen asunto rakennetaan, edellytetään siltä sama vaatimus jos se tehdään alle 8 m etäisyydelle aiemmin rakennetusta asunnosta. TAI 4-8 m Toisen rakennuksen ulkoseinä toteutetaan EI60 -luokkaisena palo-osastona molemmanpuoleista paloa vastaan. Tällainen ratkaisu voidaan tehdä esimerkiksi silloin kun lohkotaan tonttia, jolloin vanhaan rakennukseen ei tarvitse tehdä muutoksia. 29

30 14A JA 14B. RAKENNUKSET ERI TONTEILLA KIINNIRAKENNETTUINA TOISIINSA Rakennukset on rakennettu kiinni tontin rajaan. Asuntojen välille rakennetaan palomuuri EI-M 60. Palomuuri voidaan tehdä palavista materiaaleista. Yhteisestä rajalle rakennettavasta palomuurista tulee tehdä rasite. TAI Molempien asuntojen tontin rajalla sijaitseva päätyseinä toteutetaan EI60 -luokkaisena palo-osastona. Vaikka toinen asunto sortuu, tulee toisen palo-osastoivan seinän pysyä pystyssä. Palo-osastoivat seinät rakennetaan 300 mm vesikattoa korkeammaksi ja pinnoitetaan niiltä osin palamattomalla materiaalilla. Lisäksi palo-osastoivat seinät ulotetaan 100 mm seinälinjan ohitse, tai se voidaan korvata paloosastoinnin vaakalevityksellä joka ulottuu molempien asuntojen seinille 500 mm. 30

31 15. RAKENNUKSET ERI TONTEILLA, AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys yli 8 m. Alle 60 m 2 autosuoja sijaitsee alle 8 m etäisyydellä naapurirakennuksesta. > 8 m A 4-8 m Autosuojan sivuseinät ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan. Osastointi toteutetaan 4 m etäisyydelle asunnosta A ja 8 m etäisyydelle asunnosta B. Mikäli autosuoja on matalampi kuin asunnot, osastoidaan myös yläpohja EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan. Kun etäisyys autosuojasta tontin rajaan on 2-4 m ja vaikka naapuritontilla ei ole rakennusta 8 m etäisyydellä, mutta siellä on jäljellä rakennusoikeutta tai sinne voi muodostua rakennusoikeutta vanhan rakennuksen purkamisen yhteydessä, edellytetään autosuojalta EI 30 -luokkaista palo-osastointia molemmanpuoleista palo vastaan 4 m etäisyydelle rajasta. Jos kuitenkin naapuri on pysyvästi estynyt käyttämästä rakentamiseen vähintään 4 metrin levyistä aluetta asemakaavamääräyksen, tierasitteen tai vastaavan syyn vuoksi, katsotaan lähimmän rakennuksen sijoittuvan välittömästi tämän alueen ulkopuolella, jolloin yhteenlasketuksi etäisyydeksi muodostuu vähintään 6-8 m. Autosuojan osastointi toteutetaan tällöin 8 m päähän potentiaalisesta naapurirakennuksesta. 31

32 16. RAKENNUKSET ERI TONTEILLA, AUTOSUOJA < 60 m 2 Asuinrakennusten välinen etäisyys on yli 8 m. Alle 60 m 2 autosuoja sijaitsee alle 4 m etäisyydellä naapurirakennuksesta. > 8 m A <4 m Autosuojan asunnon A puoleinen sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 30 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan. Osastointi toteutetaan 4 m etäisyydelle asunnosta A. Autosuojan asunnon B puoleinen sivuseinä ja päätyseinä osastoidaan EI 60 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan 8 m etäisyydelle asunnosta B. Mikäli autosuoja on matalampi kuin asunnot, osastoidaan myös yläpohja EI 30/EI60 -luokkaan molemmanpuoleista paloa vastaan. Kun etäisyys autosuojasta tontin rajaan on alle 2 m ja vaikka naapuritontilla ei ole rakennusta 8 m etäisyydellä, mutta siellä on jäljellä rakennusoikeutta tai sinne voi muodostua rakennusoikeutta vanhan rakennuksen purkamisen yhteydessä, edellytetään autosuojalta EI60 -luokkaista palo-osastointia molemmanpuoleista palo vastaan 4 m etäisyydelle rajasta. Jos kuitenkin naapuri on pysyvästi estynyt käyttämästä rakentamiseen vähintään 4 metrin levyistä aluetta asemakaavamääräyksen, tierasitteen tai vastaavan syyn vuoksi, katsotaan lähimmän rakennuksen sijoittuvan välittömästi tämän alueen ulkopuolella. 32

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta

Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta Uudistuvien rakentamismääräysten vaikutukset rakennusteollisuuden näkökulmasta Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.12.2016 Timo Pulkki Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräykset uusitaan

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Jorma Jantunen Paloseminaari 19 7.2.2017 Johdanto Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958,

Lisätiedot

Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely

Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Pientaloilta 04.02.2016 Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus! Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan

Lisätiedot

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Hietaniemi J. & Rinne T. SISÄLTÖ Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus 17.5.2016 Kehärata Kehäradalla on kaksi tunnelia; Lentoaseman tunneli, pituus 8230 m Kivistön tunneli, pituus 432 m Molemmat tunnelit täyttävät

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO TEKNINEN TIEDOTE PUUJULKISIVUN PALOKATKO 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 REI ITETTY PALOKATKOPROFIILI...3 5.0 ONTELOVENTTIILIT...6 6.0 PALOKATKOJEN SIJOITTELU...7

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Taustaa Rakennusten paloturvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat rakennusten paloluokat, jotka rajoittavat niiden

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN

Lisätiedot

Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä

Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Palotutkimuksen päivät 2013 Esko Mikkola 2 Parvekkeiden ja luhtikäytävien palovaatimuksia muualla Määräyksissä olevia vaatimuksia kysyttiin seuraavista

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas

Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas Savunpoistolaitteistot, sprinkleri savunpoisto RIL 232 2007 opas SPEK POHJANMAAN ALUEYKSIKKÖ RAKENTEELLISEN PALOTURVALLISUUDEN KURSSI 26.11.2008 Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Rakennusoikeutta vai kerrosalaa?

Rakennusoikeutta vai kerrosalaa? Rakennusoikeutta vai kerrosalaa? 14.1.2016 Helsingin rakennusvalvonta Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) 1 Miksi tämä aihe? Käsitteet: Näyttävät olevan usein sekaisin rakennushankkeen osapuolilla

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot