Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys"

Transkriptio

1 Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

2 Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1

3 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen, joustava materiaali ja tarjoaa hallirakentamisessa lukemattomia mahdollisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Uusiutuvana materiaalina ja ilmastomuutosta hidastavana hiilensitojana puu on ympäristöystävällinen. Kustannustehokkuuden lisäksi puulla saadaan aikaan paloturvallisia ja kestäviä, elinkaareltaan edullisia ratkaisuja. Puun käyttöön hallirakentamisessa on olemassa pitkälle vietyä osaamista ja teollista tuotetarjontaa, joista koituu hyötyä tilan käyttäjille pitkälläkin aikavälillä. Siksi puun käytön mahdollisuudet kannattaa selvittää aina, kun hallihankkeeseen ryhtyy. Tämä opas on tarkoitettu helpottamaan paloteknistä suunnittelua. Oppaassa on käyty läpi hallirakentamista koskevia palomääräyksiä. Oppaassa esitetyt vaatimukset on poimittu sellaisenaan määräyksistä. Lisäksi on tuotu esimerkinomaisesti esille, mitä eri määräykset tarkoittavat puuhallin suunnittelussa. Oppaan on laatinut Puuhalliklusterin projektipäällikkö Päivi Myllylä. Tekstiä ovat kommentoineet rakennusinsinööri Tero Lahtela Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy:stä ja rakennusinsinööri Pekka Nurro Metsäteollisuus ry:stä. Oppaan kirjoitustyön on rahoittanut Southwood-hanke. Parhaat kiitokset kaikille oppaan tekemiseen osallistuneille. Tammikuussa 2009 Päivi Myllylä Puuhalliklusterin projektipäällikkö Puuinfo Oy 2

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO ESISELVITYSTYÖN TAVOITE OLENNAISET PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET RAKENNUSTEN ERI KÄYTTÖTAVAT JA NIIDEN JAOTTELU PALOKUORMARYHMIIN PALOKUORMARYHMÄT RAKENNUSTEN PALOLUOKITUS TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUSTEN SUOJAUSTASO ERI PALOLUOKKIIN KUULUVIEN RAKENNUSTEN VAATIMUKSET PALOLUOKKAAN P3 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET PALOLUOKKAAN P2 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET PALOLUOKKAAN P1 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET

5 1. Johdanto Rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet Määräyksissä annetaan mm. eri paloluokkiin kuuluvien rakennusten kantaville rakenteille palonkestoaikavaatimukset, pintamateriaalien paloluokkavaatimukset sekä rajoituksia rakennuksen koolle ja kerrosluvulle sekä henkilömäärille. Osassa E1 annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta on Ympäristöministeriö julkaissut vuonna 2003 oppaan Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Määräysten lisäksi E-osissa annetaan ohjeita tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuuteen, autosuojien, ilmanvaihtolaitosten, kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuuteen sekä savuhormeihin ja muurattuihin tulisijoihin liittyen. Enintään kaksikerroksisille rakennuksille sallitaan RakMK osan E1 ja osan E2 mukaan tietyin edellytyksin lievennyksiä yläpohjan kantavien rakenteiden palonkestoaikavaatimuksille. Puun käyttö on määräysten mukaan sallittua kaikissa rakennuksissa, mutta rakenteiden suunnittelussa on tiedettävä, millä edellytyksillä. Tietyn käyttötarkoituksen rakennus esimerkiksi kokoontumisrakennus voidaan suunnitella joko paloluokan P1 tai P2 rakennuksena ja rakennuksen paloluokan valinta vaikuttaa rungon palonkestoaikavaatimuksen lisäksi myös käytettävien sisäpintojen materiaaleihin. Rakennuksen suunnittelijan tehtävä on päättää rakennuksen paloluokka. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on päättää mitkä rakennusosat ovat kantavan rungon olennaisia osia, tämä päätös vaikuttaa mm. enintään kaksikerroksisten rakennusten yläpohjarakenteiden palonkestovaatimukseen. Puuinfossa toimiva Puuhalliklusteri pyrkii lisäämään puun käyttöä hallirakentamisessa. Yhtenä tekijänä, joka on vaikuttanut nimenomaan hallirakennuksissa muiden kuin puurakenteiden valintaan, on palomääräyksissä sallitut alhaisemmat palonkestoaikavaatimukset betoni- ja teräsrakenteille sekä tähän liittyvät määräysten tulkintaongelmat. Tässä yhteenvedossa on käyty läpi eri paloluokkien rakennuksia koskevat palomääräykset. Myös muiden kuin määräyksissä esitettyjen rakenteiden käyttö on mahdollista, mikäli saavutetaan vähintään määräysten edellyttämä turvallisuustaso. Rakenteiden paloturvallisuus voidaan osoittaa polttokokeisiin tai laskennalliseen tarkasteluun perustuvalla tarkastelulla tai käyttämällä toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua. Näissä tapauksissa käytettävistä rakenteista sovitaan yhteistyössä paikallisen paloviranomaisen kanssa. 2. Esiselvitystyön tavoite Tämän esiselvitystyön ensisijaisena tavoitteena oli tehdä hallirakentamista koskevista palomääräyksistä yhteenveto, jossa on selkeästi esitetty eri paloluokkiin kuuluvia rakennuksia koskevat määräykset sekä RakMK:n määräyksissä ja ohjeissa sekä ympäristöministeriön oppaissa esitettyjä tulkintoja sallituista rakenneratkaisusta. Yhteenveto palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria suunnittelutoimistoja selkeyttämällä rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja, jolloin suunnittelijalla on käytettävissään tiedot, miten hän voisi kohteen suunnitella puurakenteisena. Esiselvitys tehtiin palomääräysten ja ohjeiden sekä muun olemassa olevan aineiston pohjalta. 4

6 Tätä yhteenvetoa voidaan hyödyntää myös Ympäristöministeriön käynnistämässä selvitystyössä, jossa kartoitetaan puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä, erityisesti palomääräysten osalta. 3. Olennaiset paloturvallisuusvaatimukset Rakennusten paloturvallisuuteen liittyen RakMK osassa E1 on annettu viisi olennaista vaatimusta: rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Rakentamismääräyskokoelman mukaan paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen määräyksissä ja ohjeissa annettuja paloluokkia ja lukuarvoja. Vaihtoehtoisesti rakennuksen suunnittelu voi perustua oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti syttyvät tulipalot. Tällöin paloturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Kun rakennuksen suunnittelu perustuu oletettuun palonkehitykseen, voidaan käyttää myös RakMK osan E1 vaatimuksista ja ohjeista poikkeavia ratkaisuja, jolloin suunnitteluratkaisun turvallisuus on osoitettava riittävällä tavalla ja suunnitteluperusteet on dokumentoitava. RakMK osa E1 antaa myös mahdollisuuden edellä mainittujen kahden eri menetelmän yhdistämiseen. Määräyksissä annettuihin paloluokkiin voidaan joiltain osin liittää oletettuun palonkehitykseen perustuvia laskennallisia menetelmiä esimerkiksi poistumisteiden tai rakenteiden palosuojauksen suunnittelussa. Rakenteiden palonkestävyys voidaan osoittaa kansallisella tai eurooppalaisella hyväksynnällä, polttokokeen tai laskennallisen menetelmän perusteella Rakennusten eri käyttötavat ja niiden jaottelu palokuormaryhmiin Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on tilojen käyttöaika päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa. Seuraavat esimerkit luettelevat yleisimpiä käyttötapoja; yksittäisessä kohteessa on rakennuksen tai osaston käyttötaparyhmä harkittava toiminnan luonteen mukaan edellä olevin perustein. Hallirakennukset ovat tyypillisesti joko kokoontumis- ja liiketiloja tai tuotanto- ja varastotiloja. Kokoontumis- ja liiketilat ovat yleensä päivä- tai iltakäytössä ja 5

7 niissä on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Kokoontumisrakennuksia ovat esimerkiksi - ravintolat - myymälät - koulut - urheiluhallit - näyttelyhallit - teatterit - kirkot - kirjastot - päivähoitolaitokset Tuotanto- ja varastotiloissa on yleensä vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa. Tuotanto- ja varastotiloja ovet esimerkiksi - tavanomaiset teollisuustilat - maatalouden tuotantotilat - suurehkot varastot Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan. Palovaarallisuusluokkaan 1 sijoittuvat toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara ja palovaarallisuusluokkaan 2 toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi esiintyä räjähdysvaara. Tuotanto- ja varastotiloista on annettu erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2. Palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja saattaa olla myös muihin käyttötaparyhmiin kuuluvissa rakennuksissa. Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4. Autokorjaamoihin ja huoltamoihin sovelletaan tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjeita E2. Moottoriajoneuvojen myymäläja näyttelytilat sekä polttoaineiden jakeluasemat kuuluvat määräyskokoelman osan E1 käyttötaparyhmään kokoontumis- ja liiketilat. Polttoaineiden jakeluasemia ja niiden yhteydessä olevia huoltohalleja koskevat myös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista annetut säädökset. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa tuettavaa maatilarakentamista asetuksin ja niiden liitteinä annetuin rakentamismääräyksin ja -ohjein (MMM-RMO). Liitteessä B on annettu listaus asetuksista, määräyksistä ja ohjeista sekä wwwosoitteet, joista asetukset ovat ladattavissa Palokuormaryhmät Eri käyttötavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden mukaan. Rakentamismääräyksissä annettujen ohjeiden mukaiset periaatteet eri käyttötapojen tilojen sijoittamisesta eri palokuormaryhmiin ovat seuraavat: Palokuorma on yli 1200 MJ/m 2 - Varastot, jotka ovat erillisiä palo-osastoja. Tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritellään tai arvioidaan kohdekohtaisesti. 6

8 Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 ja enintään 1200 MJ/m 2 - Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot; - moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat. Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 - osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten ravintolat, enintään 300 h-m 2 :n myymälät, toimistot, koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolaitokset; - autosuojat. Yleensä tähän ryhmään saa sijoittaa myös tiloja, joiden palokuorman tiheys on yli 600 MJ/m 2, mikäli nämä tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Kantavien ja osastoivien rakennusosien palokestävyysvaatimukset perustuvat tähän palokuormaryhmitykseen Rakennusten paloluokitus Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. - Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. - Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. - Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. Tästä paloluokkajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä. Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät rakennetaan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole tarpeen käyttää palotilanteessa Tuotanto- ja varastorakennusten suojaustaso Tuotanto- ja varastotilat varustetaan aina pelastus- ja sammutustyötä helpottavilla laitteilla valitun suojaustason mukaisesti. Suojaustaso vaikuttaa rakennuksen paloluokkaan, suurimpaan sallittuun osastokokoon, savunpoistoon sekä kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokkavaatimuksiin. Suojauksen yksityiskohdista neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Suojaustaso 1: Tavallinen alkusammutuskalusto sekä tarvittaessa tehostettu alkusammutuskalusto. 7

9 - Tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden henkilön käytettävissä olevia, palonalkujen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita kuten paloposteja ja käsisammuttimia. Tämä tulee kysymykseen palovaarallisuusluokassa 1. - Tehostetulla alkusammutuskalustolla tarkoitetaan tehokasta palopostiverkkoa ja raskaita kemiallisia sammuttimia. Tätä käytetään tarvittaessa palovaarallisuusluokassa 2. Suojaustaso 2: Paikallisesti ja hätäkeskukseen automaattisen ilmoituksen antava paloilmoitin sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - Automaattinen paloilmoitin tulee kysymykseen kohteissa, joissa sammutusvoimien riittävän aikainen ja luotettava hälyttäminen sekä siitä seuraavat toimenpiteet oleellisesti lisäävät henkilöturvallisuutta ja vähentävät omaisuusvahinkoja. Tehokas sammutustyö tulee voida aloittaa viimeistään 10 minuutin kuluttua paloilmoituksesta. Jos tämä ei ole muutoin mahdollista, edellytetään yleensä myös sitä, että kohteella on oma koulutettu sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. Suojaustaso 3: Automaattinen sammutuslaitteisto sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - Sprinklerilaitteisto tulee kysymykseen kohteissa, joissa vesi on sopiva sammutusaine ja joissa henkilöturvallisuus, suuret omaisuusarvot, suuret palo-osastot tai kohteen palotekninen luonne edellyttävät tehokasta automaattista sammutuslaitteistoa. - Vaahtolaitteisto soveltuu sekä syttyvien nesteiden että useiden kiinteiden aineiden sammutukseen. Myös muita automaattisia sammutuslaitteistoja voidaan eräissä tapauksissa käyttää kohteiden yleissuojaukseen. Kohdesuojauksella tarkoitetaan yksittäisen kohteen suojausta kiinteällä sammutuslaitteella, joka yleensä toimii automaattisesti. Kohdesuojausta käytetään yksittäisten, palovaaraa aiheuttavien tuotantokohtien, pölyn- ja purunpoistojärjestelmien suodattimien ja siilojen, kuljetuslinjojen ja pienehköjen palo- tai räjähdysvaarallisten tilojen suojaamiseen Eri paloluokkiin kuuluvien rakennusten vaatimukset Seuraavissa kolmessa luvussa on esitetty eri paloluokkiin kuuluvien enintään kaksikerroksista hallirakennusta koskevat vaatimukset sekä esimerkkejä siitä, millä edellytyksillä kantavia puurakenteita, puujulkisivuja tai puulevyjä sisäpuolisina pintoina voidaan käyttää. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisesti, mutta yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä osan E2 mukaisesti. Näitä lievennyksiä on esitetty erillisissä taulukoissa 4.4, 5.4 ja

10 4. Paloluokkaan P3 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 4.1 P3-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä enintään 2 tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja enintään 1 korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus enintään 9 m enintään 14 m kerrosala yleensä 1-kerroksinen enintään 2400 m 2 2-kerroksinen enintään 1600 m 2 tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen ei sallittu henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen henkilöitä kerroksinen henkilöitä 50 tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen ei sallittu Palo-osaston enimmäisala Näitä suuremmat enimmäiskerrosalat voidaan hyväksyä, mikäli rakennus suojataan automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla Mikäli käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1- kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat Palo-osastoa voidaan suurentaa - Osastokokoon vaikuttaa kohteen harkinnan mukaan, kts. varustamalla osasto Suojaustaso (1, 2 tai 3) Taulukko 4.4 automaattisella paloilmoittimella, Ullakot- ja yläpohjan ontelot alapuolisten osastojen savunpoisto- tai Kokoontumis- ja liiketilat enintään 400 m 2 mukaan sammutuslaitteistolla Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä 45 m Myymälät 30 m Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä 45 m Vain yksi uloskäytävä 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 leveys vähint mm uloskäytävän leveys kasvaa 400 korkeus 2100 mm mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 9

11 Taulukko 4.2 P3-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset Enint. 2-kerroksiset yleensä ei palonkestoaikavaatimusta Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Yleensä Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 30 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 4.4 Autosuojat Taulukko 4.4 Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus EI-M 60 Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin. P3- paloluokan rakennuksissa ei ole asetettu vaatimuksia palomuurissa käytettäville materiaaleille. Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. 10

12 Taulukko 4.3 P3-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, livennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D- s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta D-s2,d2 Tuuletusraon sisäpinnalle ei Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2 vaatimusta 11

13 Kuten taulukkoon 4.1 kootuista määräyksistä näkee, P3-luokan tuotanto- ja varastorakennukset saavat olla vain yksikerroksisia ja enintään 14 m korkeita (RakMK:n osa E1). Tuotanto- ja varastorakennus voi olla P3-luokan rakennus, kun toiminta on palovaarallisuusluokkaa 1, tai jos toiminta on palovaarallisuusluokkaa 2, rakennuksen suojaustason tulee olla 3. Taulukko 4.4 P3-luokan tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin Yksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus, rakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus rajoitukset Huom! Palo-osaston enimmäisala Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustaso 1 ei sallittu Suojaustaso 2 ei sallittu Suojaustaso m 2 autosuojat, rakennuksen osana Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 autosuojat, erillinen autosuoja Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 90 Edellytetään A1-luokan Suojaustaso 3 EI-M 60 tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 ei ole sallittua Suojaustasot 1 ja 2 ei sallittu osastoivissa Suojaustaso 3 EI-M 60 rakenteissa. Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2- s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P3-luokan rakennuksen kokonaiskerrosala on enintään 2400 m 2 ja osaston koko enintään 400 m 2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 12

14 5. Paloluokkaan P2 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 5.1 P2-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä enintään 2 tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja enintään 2 korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus kerrosala yleensä 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen enintään 9 m henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen henkilöitä 250 tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen työntekijöitä 50 Palo-osaston enimmäisala Mikäli käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1- kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia Kokoontumis- ja liiketilat enintään 2400 m 2 Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat Palo-osastoa voidaan suurentaa - Osastokokoon vaikuttaa kohteen harkinnan mukaan, kts. varustamalla osasto automaattisella Suojaustaso (1, 2 tai 3) taulukko 5.4 paloilmoittimella, savunpoisto- tai Ullakot- ja yläpohjan ontelot enintään 1600 m 2 sammutuslaitteistolla Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä Myymälät Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä Vain yksi uloskäytävä 45 m 30 m 45 m 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 yhteenlaskettu leveys vähint mm korkeus 2100 mm uloskäytävien leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 13

15 Taulukko 5.2 P2-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset Enint. 2-kerroksiset yleensä R 30 Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat R 30 Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat R 15 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Yleensä Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 60 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 5.4 Autosuojat Taulukko 5.4 Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus EI-M 120 Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin. P2- paloluokan rakennuksissa ei ole asetettu vaatimuksia palomuurissa käytettävile materiaaleille. 14

16 Taulukko 5.3 P2-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, livennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), D FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D-s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Huom! Jos P2-paloluokan rakennuksissa seinä- tai kattorakenteissa on käytetty tarvikkeita, jotka ovat paloluokkaa C-s2,d1 tai sitä heikompia, tulee ne suojaverhota sisäpuolelta paloluokan A2-s1,d0 materiaalilla. Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitumiselta tulipalon alkuvaiheessa 10 minuutin ajan esim. kipsilevyllä. Tämä vaatimus ei koske R 30- luokkaisia palkkeja ja pilareita, eli liimapuupalkkeja ja pilareita ei tarvitse palosuojata. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta D-s2,d2 P2-luokan Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2 hallirakennuksissa puuta Tuuletusraon sisäpinta D-s2,d2 voi käyttää julkisivuissa ilman rajoituksia. Pintaluokkavaatimuksista johtuen puulevyjen käyttö P2-luokan rakennusten sisäpinnoissa ei ole sallittua. Tämä on otettava huomioon erityisesti liikuntahallien kohdalla, jossa vaneri olisi iskunkestävyyden kannalta erittäin hyvä materiaali. P2-luokkaan kuuluvissa maatalousrakennuksissa ei määräysten mukaan voida sisäpinnoissa käyttää maatalousvaneria. 15

17 P2-luokan tuotanto- ja varastorakennukset voivat olla yksi- tai kaksikerroksisia. Kaksikerroksinen rakennus saa olla enintään 9 m korkea; yksikerroksinen rakennus saa kuitenkin olla tätä korkeampi (E1). Yksikerroksiseen rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Kaksikerroksiseen rakennukseen saadaan sijoittaa vain palovaarallisuusluokkaan 1 kuuluvia toimintoja ja rakennuksessa saa tällöin työskennellä enintään 50 henkilöä. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä siten, että kantavat ja runkoa jäykistävät rakenteet saadaan tehdä P2-paloluokan rakennuksissa paloluokkaan R 15 ja palovaarallisuusluokassa 2 edellytetään lisäksi automaattista sammutuslaitteistoa. Nämä lievennykset eivät ole käytettävissä, mikäli kantavat rakenteet on tehty puusta tai eriste ei täytä paloluokan A2-s1, d0 vaatimuksia. Taulukko 5.4 P2-luokan tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin Enintään kaksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus, rakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus rajoitukset Huom! Palo-osaston enimmäisala 1 kerrosta / 2 kerrosta Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso m 2 / m 2 Suojaustaso m 2 / m 2 Suojaustaso 3 harkinnan mukaan / m 2 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustaso m 2 / ei sallittu Suojaustaso m 2 / ei sallittu Suojaustaso 3 harkinnan mukaan / ei sallittu autosuojat, 1-2 krs maan päällä Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso 3 harkinnan mukaan autosuojat, maan alla Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 90 Edellytetään Suojaustaso 3 EI-M 60 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 120 Suojaustaso 3 EI-M 60 A1-luokan tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö ei ole sallittua. Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2- s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P2-luokan rakennuksen autosuojaosaston pinta-ala on enintään 2000 m 2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 16

18 6. Paloluokkaan P1 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 6.1 P1-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P1 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus kerrosala yleensä 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen Palo-osaston enimmäisala Kokoontumis- ja liiketilat enintään 2400 m 2 Palo-osastoa voidaan suurentaa Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat - Osastokokoon vaikuttaa kohteen Suojaustaso (1, 2 tai 3) harkinnan mukaan, kts. Taulukko 6.4 varustamalla osasto automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla Ullakot- ja yläpohjan ontelot enintään 1600 m 2 Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä Myymälät Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä Vain yksi uloskäytävä 45 m 30 m 45 m 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 yhteenlaskettu leveys vähint mm korkeus 2100 mm uloskäytävien leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti P1-paloluokan enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen, jonka ylimmän kerroksen lattian korkeus maasta on enintään 24 m, uloskäytävien rakenteiden tulee olla osastoivia rakenteita Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 17

19 Taulukko 6.2 P1-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen tuotanto- ja varastorakennukset, paloluokka P1 Ominaisuus luokkavaatimus Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset, vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / MJ/m2 / < 600 MJ/m2 Yleensä R 120 / R 90 / R 60 Joko eristeiden tai kantavien rakenteiden täytettävä luokan A2- s1,d0 vaatimukset Enint. 2-kerroksiset Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat 1-kerroksiset tuotanto- ja varastorakennukset, ei ullakkoa Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat R 60 / R 60 / R 60 R 15 / R 15 / R 15 ei vaatimuksia missään palokuormaryhmässä Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Eristeiden ja kantavien rakenteiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset, vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / MJ/m2 / < 600 MJ/m2 Yleensä, Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 120 / EI 90 / EI 60 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 / EI 15 / EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 / EI 30 / EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 / EI 15 / EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 120 / EI 90 / EI 60 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 6.4 Autosuojat Taulukko 6.4 Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus Palokuorma alle 600 MJ/m 2 EI-M 120 Palokuorma MJ/m 2 EI-M 180 Palokuorma yli 1200 MJ/m 2 EI-M 240 Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin, palomuurissa olevan oven tulee olla luokkaa A2-s1,d0. P1-paloluokan rakennuksissa palomuuri tulee tehdä A1- luokan rakennustarvikkeista. 18

20 Taulukko 6.3 P1-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P1 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, lievennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 C-s2,d1 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), DFL-s1 (lattiat) D-s2,d2(seinät ja katot), D FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D-s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta Tuuletusraon ulkopinta Tuuletusraon sisäpinta B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään B2-s1,d0-luokan tarvikkeita. Enintään 2- kerroksisessa rakennuksessa ulkoseinän runko voidaan tehdä D-s2,d0-luokan tarvikkeista eli puusta, lämmöneristeen on tällöin täytettävä paloluokan A2-s1,d0 Vaatimukset. Ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla D-s2,d2 esim. puuta, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palonleviämiseltä. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa vähäisessä määrin käyttää D-s2,d2 tarvikkeita kuten puulistoja. P1-luokan tuotanto- ja varastorakennusten kerroslukua tai korkeutta ei rajoiteta. Rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Kaksikerroksinen tuotanto- ja varastorakennus tehdään aina P1- luokan vaatimukset täyttäväksi, mikäli siinä harjoitettava toiminta on palovaarallisuusluokkaa 2 tai siinä työskentelee yli 50 henkilöä. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä siten, että kantavat ja runkoa jäykistävät rakenteet saadaan tehdä P1-paloluokan rakennuksissa paloluokkaan R 15, kun kantavat rakenteet on tehty teräksestä tai betonista ja paloluokkaan R 30, kun kantavat 19

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo osastointi

Eläinrakennuksen palo osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL LUENNON SISÄLTÖ PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL 117) UUSI ASETUS PALOTURVALLISUUDESTA (VOIMAAN 1.1.2018) SAVUNPOISTON PERIAATTEET TIMO O SALMI DIPL.INS, FISE PV 1 117 b (Maankäyttö- ja rakennuslaki,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa

Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Hirren käyttötarve julkisten rakennusten (päiväkodit, koulut, toimistot, yms.) seinärakenteissa on yhä kasvavan kiinnostuksen

Lisätiedot

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa PUUPÄIVÄ 27.10.2011 Esityksen sisältö Palomääräysuudistuksen taustaa Puun käyttö sisä- ja ulkopinnoissa Suurimmat erot aikaisempiin

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1

Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1 Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli 10.2.2017 Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1 Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Annetaan asetuksen muodossa Samaan asetukseen kootaan

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07056-11 2 (8) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07056-11 2 (8) Sisällysluettelo 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinien palovaatimusten täyttyminen... 4 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta E2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki Esityksen sisältö Puukerrostalojen käyttötarkoitukset Puun käyttömahdollisuudet puukerrostalojen sisäpintana,

Lisätiedot

Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin

Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01280-13 Kingspan seinä- ja kattoelementtien soveltuvuus eri paloluokkien rakennuksiin ja käyttökohteisiin Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Lisätyt asiat esitetty alleviivattuna, poistetut yliviivattu. E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri

Lisätiedot

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS

ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS - Määräykset ja ohjeet - Paint from Finland -tapahtuma Teknos 9.9.2014 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta E9 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta Annettu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

Olennainen rakenneosa palossa

Olennainen rakenneosa palossa 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen hallirakennuksen yläpohjan rakenteita palotilanteen näkökulmasta. Tarkoituksena on esittää se, miten kantavat rakenteet tulee

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05666-11 2 (8) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05666-11 2 (8) Sisällysluettelo 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinien palovaatimusten täyttyminen... 4 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSSUUNNITTELUSSA. Rakennuksen paloluokka Palo-osastoinnin periaatteet Uloskäytäväsuunnittelu

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSSUUNNITTELUSSA. Rakennuksen paloluokka Palo-osastoinnin periaatteet Uloskäytäväsuunnittelu RAKENNUSSUUNNITTELUSSA Rakennuksen paloluokka Palo-osastoinnin periaatteet Uloskäytäväsuunnittelu Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011 (2002) E2 Tuotanto-

Lisätiedot

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction TTY:n Palolaboratorio esittäytyy Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY 18.1.2017 Sustainable steel construction Paloturvallisuuden olennainen vaatimus 1.2.1 / RakMK E1 Rakennuksen

Lisätiedot

Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS

Suojaverhoukset TEKNINEN TIEDOTE 13.4.2012 1.0 SUOJAVERHOUS 1.0 SUOJAVERHOUS Suojaverhouksella tarkoitetaan verhousta, joka määrätyn ajan suojaa sen takana olevaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä muulta vaurioitumiselta. Suojaverhouksen mitoitukseen ei ole

Lisätiedot

Rakennusten paloluokitus, RakMK E1

Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Liite 5 Rakennusten paloluokitus, RakMK E1 Ploluokka P3 on vähiten vaativa ja se tulee yleesä kyseeseen yksi tai kaksikerroksisissa asuinrakennuksissa. Paloluokka P2 tulee kyseeseen yli kaksi- mutta alle

Lisätiedot

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Taustaa Rakennusten paloturvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat rakennusten paloluokat, jotka rajoittavat niiden

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ

YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot

Lisätiedot

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa

Lisätiedot

Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta

Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta Uudistuvien rakentamismääräysten vaikutukset rakennusteollisuuden näkökulmasta Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.12.2016 Timo Pulkki Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräykset uusitaan

Lisätiedot

MAATILARAKENTAMISEN PÄIVÄ KUNTIEN RAKENNUSTARKASTAJILLE JA MAATILARAKENNUSTEN SUUNNITTELIJOILLE

MAATILARAKENTAMISEN PÄIVÄ KUNTIEN RAKENNUSTARKASTAJILLE JA MAATILARAKENNUSTEN SUUNNITTELIJOILLE SEINÄJOKI. ELINKEINOTALO Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki Tiistaina 15.11.2011 MAATILARAKENTAMISEN PÄIVÄ KUNTIEN RAKENNUSTARKASTAJILLE JA MAATILARAKENNUSTEN SUUNNITTELIJOILLE ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Jorma Jantunen Paloseminaari 19 7.2.2017 Johdanto Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA RakMK E1

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA RakMK E1 1 (5 ) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA RakMK E1 Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta

Lisätiedot

Rakennusvaipan paloturvallisuus

Rakennusvaipan paloturvallisuus Opas suunnittelijalle Rakennusvaipan paloturvallisuus Tämä opas on kirjoitettu auttamaan rakennesuunnittelijoita heidän työssään energiatehokkaiden ja ennen kaikkea paloturvallisten rakennusten suunnittelussa.

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN

LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN Liite 6 Jani Jämsä, Pelastusopisto LÄMMÖNERISTEIDEN VAIKUTUS PALOKUORMAAN JA RAKENNUSPALOIHIN Palavat lämmöneristeet lisäävät rakennuksen palokuormaa ja vaikuttavat siten rakennuspalon kehittymiseen ja

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

Nyyssölä Mika. Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa

Nyyssölä Mika. Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa Nyyssölä Mika Rakenteellinen paloturvallisuus rakennuksen pelastussuunnittelussa Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola

Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola Taustaa Pohjoismainen komitea "Nordiska Kommitten för byggbestämmelser" (NKB) valmisteli aikanaan rakennustuotteiden tyyppihyväksyntää

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus Tapani Hoppu

Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus Tapani Hoppu Oulun rakennusvalvonnan laatukortit Pientalon paloturvallisuus 5-11-2014 Tapani Hoppu Palokortissa esitetään Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos Päätös Pelastuslaitos lausuu ympäristöministeriön asetusluonnokseen seuraavaa:

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos Päätös Pelastuslaitos lausuu ympäristöministeriön asetusluonnokseen seuraavaa: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 Pelastuslaitoksen lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta HEL 2016-013763 T 03 00 00 Päätös lausuu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS KIRJE Pelastu 15.9.2005 PTK48B 1 Pelastusosasto Jakelussa mainituille SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS 1. Yleistä Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan tässä kirjeessä kuntien, kuntayhtymien,

Lisätiedot

JKi/Pro/JRi/JSo/ERa Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

JKi/Pro/JRi/JSo/ERa Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio OHJE 28/2017/PELT 1 (8) OHJE SUURTEN TYÖMAIDEN TYÖMAAPARAKKIEN JA PARAKKIKOKONAISUUKSIEN PALOTURVALLISUUDESTA OHJE 28/2017/PELT 2 (8) Perusteet Tässä ohjeessa määritellään tärkeimmät paloturvallisuusnäkököhdat

Lisätiedot

Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä

Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä Puurakentamisen asema rakentamismääräyksissä Työryhmän loppuraportti Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Ympäristöministeriö Taitto: Ainoliisa

Lisätiedot

Pääsuunnittelun (rakennuslupamenettelyn) yhteydessä esitettävät paloturvallisuusasiat

Pääsuunnittelun (rakennuslupamenettelyn) yhteydessä esitettävät paloturvallisuusasiat Pääsuunnittelun (rakennuslupamenettelyn) yhteydessä esitettävät paloturvallisuusasiat PELASTUSOPISTO Vanhempi opettaja Jani Jämsä Puh. 0295 453 460 jani.jamsa@pelastusopisto.fi Mitä / miten esitettävä

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN

Lisätiedot

Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä

Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Palotutkimuksen päivät 2013 Esko Mikkola 2 Parvekkeiden ja luhtikäytävien palovaatimuksia muualla Määräyksissä olevia vaatimuksia kysyttiin seuraavista

Lisätiedot

TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA LÄNSISATAMAN BUNKKERI TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. PALOLUOKKA... 2 3. OSASTOINTI... 2 4. PALOKUORMAT...

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS Viemäriputkien palotekninen suojaus kerrosten välisissä läpivienneissä 1. SUOMALAISET MÄÄRÄYKSET Rakennusmääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus Kohta 1.2. Olennainen

Lisätiedot

Palonkestävä NR yläpohja

Palonkestävä NR yläpohja 1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

Rakenteellisen paloturvallisuus- tekniikan perusteita

Rakenteellisen paloturvallisuus- tekniikan perusteita Rak-0.1200 RRTP Rakenteellisen paloturvallisuus- tekniikan perusteita Luento 29.10.2012 Hannu Hirsi Luennon sisält ltö : Tulipaloihin varautuminen rakentamista koskevissa määräyksissä: Määräysten perustana

Lisätiedot

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Hietaniemi J. & Rinne T. SISÄLTÖ Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun. Mikko Leino. Tuomo Lindstedt. Katriina Meszka

Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun. Mikko Leino. Tuomo Lindstedt. Katriina Meszka Paloturvallisuuden vaikutus rungon suunnitteluun Mikko Leino Tuomo Lindstedt Katriina Meszka Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Rakennuksen palokuorma 3 Palokuormaryhmät 3 Yli 1200 MJ/m 2 ; 3 Vähintään

Lisätiedot

KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS

KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Susanna Svahn KORKEAN RAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Case Vaasa Sea Suites Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Susanna Svahn Opinnäytetyön

Lisätiedot

Palon leviämistä estävät räystäät

Palon leviämistä estävät räystäät TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06706-12 Palon leviämistä estävät räystäät Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (12) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Julkisivumateriaalien ja räystäiden vaikutus

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU

TOIMINNALLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU TOIMINNALLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU PALOTURVALLISUUS VAATIMUSTEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 (1.3.1) Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 (1.3.2) Paloturvallisuuden

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 11 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 08.11.2009 Sivu 1(5) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat palo-ovien ja luukkujen hyväksyttämistä koskevat ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA Työn tekijä: Jere Sulkama Työn valvoja: Jouni Kalliomäki Työn

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

TOIMITILATURVALLISUUS T lukitusturvallisuus. Harri Koskenranta

TOIMITILATURVALLISUUS T lukitusturvallisuus. Harri Koskenranta TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 28.11.2017 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Asetusehdotuksella esitetään annettavaksi uusi ympäristöministeriön

Lisätiedot

KK-Palokonsultti Oy. Paloturvallisuuden suunnittelu kiinteistön elinkaaren näkökulmasta. Mikael Siitonen

KK-Palokonsultti Oy. Paloturvallisuuden suunnittelu kiinteistön elinkaaren näkökulmasta. Mikael Siitonen KK-Palokonsultti Oy Paloturvallisuuden suunnittelu kiinteistön elinkaaren näkökulmasta Mikael Siitonen KK-PALOKONSULTTI OY Perustettu 2006, Kalervo Korpela perustajana Espoossa päätoimipaikka + 2 sivutoimipistettä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä

ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00774-12 ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot