Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys"

Transkriptio

1 Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

2 Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1

3 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen, joustava materiaali ja tarjoaa hallirakentamisessa lukemattomia mahdollisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Uusiutuvana materiaalina ja ilmastomuutosta hidastavana hiilensitojana puu on ympäristöystävällinen. Kustannustehokkuuden lisäksi puulla saadaan aikaan paloturvallisia ja kestäviä, elinkaareltaan edullisia ratkaisuja. Puun käyttöön hallirakentamisessa on olemassa pitkälle vietyä osaamista ja teollista tuotetarjontaa, joista koituu hyötyä tilan käyttäjille pitkälläkin aikavälillä. Siksi puun käytön mahdollisuudet kannattaa selvittää aina, kun hallihankkeeseen ryhtyy. Tämä opas on tarkoitettu helpottamaan paloteknistä suunnittelua. Oppaassa on käyty läpi hallirakentamista koskevia palomääräyksiä. Oppaassa esitetyt vaatimukset on poimittu sellaisenaan määräyksistä. Lisäksi on tuotu esimerkinomaisesti esille, mitä eri määräykset tarkoittavat puuhallin suunnittelussa. Oppaan on laatinut Puuhalliklusterin projektipäällikkö Päivi Myllylä. Tekstiä ovat kommentoineet rakennusinsinööri Tero Lahtela Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy:stä ja rakennusinsinööri Pekka Nurro Metsäteollisuus ry:stä. Oppaan kirjoitustyön on rahoittanut Southwood-hanke. Parhaat kiitokset kaikille oppaan tekemiseen osallistuneille. Tammikuussa 2009 Päivi Myllylä Puuhalliklusterin projektipäällikkö Puuinfo Oy 2

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO ESISELVITYSTYÖN TAVOITE OLENNAISET PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET RAKENNUSTEN ERI KÄYTTÖTAVAT JA NIIDEN JAOTTELU PALOKUORMARYHMIIN PALOKUORMARYHMÄT RAKENNUSTEN PALOLUOKITUS TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUSTEN SUOJAUSTASO ERI PALOLUOKKIIN KUULUVIEN RAKENNUSTEN VAATIMUKSET PALOLUOKKAAN P3 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET PALOLUOKKAAN P2 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET PALOLUOKKAAN P1 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET

5 1. Johdanto Rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet Määräyksissä annetaan mm. eri paloluokkiin kuuluvien rakennusten kantaville rakenteille palonkestoaikavaatimukset, pintamateriaalien paloluokkavaatimukset sekä rajoituksia rakennuksen koolle ja kerrosluvulle sekä henkilömäärille. Osassa E1 annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta on Ympäristöministeriö julkaissut vuonna 2003 oppaan Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Määräysten lisäksi E-osissa annetaan ohjeita tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuuteen, autosuojien, ilmanvaihtolaitosten, kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuuteen sekä savuhormeihin ja muurattuihin tulisijoihin liittyen. Enintään kaksikerroksisille rakennuksille sallitaan RakMK osan E1 ja osan E2 mukaan tietyin edellytyksin lievennyksiä yläpohjan kantavien rakenteiden palonkestoaikavaatimuksille. Puun käyttö on määräysten mukaan sallittua kaikissa rakennuksissa, mutta rakenteiden suunnittelussa on tiedettävä, millä edellytyksillä. Tietyn käyttötarkoituksen rakennus esimerkiksi kokoontumisrakennus voidaan suunnitella joko paloluokan P1 tai P2 rakennuksena ja rakennuksen paloluokan valinta vaikuttaa rungon palonkestoaikavaatimuksen lisäksi myös käytettävien sisäpintojen materiaaleihin. Rakennuksen suunnittelijan tehtävä on päättää rakennuksen paloluokka. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on päättää mitkä rakennusosat ovat kantavan rungon olennaisia osia, tämä päätös vaikuttaa mm. enintään kaksikerroksisten rakennusten yläpohjarakenteiden palonkestovaatimukseen. Puuinfossa toimiva Puuhalliklusteri pyrkii lisäämään puun käyttöä hallirakentamisessa. Yhtenä tekijänä, joka on vaikuttanut nimenomaan hallirakennuksissa muiden kuin puurakenteiden valintaan, on palomääräyksissä sallitut alhaisemmat palonkestoaikavaatimukset betoni- ja teräsrakenteille sekä tähän liittyvät määräysten tulkintaongelmat. Tässä yhteenvedossa on käyty läpi eri paloluokkien rakennuksia koskevat palomääräykset. Myös muiden kuin määräyksissä esitettyjen rakenteiden käyttö on mahdollista, mikäli saavutetaan vähintään määräysten edellyttämä turvallisuustaso. Rakenteiden paloturvallisuus voidaan osoittaa polttokokeisiin tai laskennalliseen tarkasteluun perustuvalla tarkastelulla tai käyttämällä toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua. Näissä tapauksissa käytettävistä rakenteista sovitaan yhteistyössä paikallisen paloviranomaisen kanssa. 2. Esiselvitystyön tavoite Tämän esiselvitystyön ensisijaisena tavoitteena oli tehdä hallirakentamista koskevista palomääräyksistä yhteenveto, jossa on selkeästi esitetty eri paloluokkiin kuuluvia rakennuksia koskevat määräykset sekä RakMK:n määräyksissä ja ohjeissa sekä ympäristöministeriön oppaissa esitettyjä tulkintoja sallituista rakenneratkaisusta. Yhteenveto palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria suunnittelutoimistoja selkeyttämällä rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja, jolloin suunnittelijalla on käytettävissään tiedot, miten hän voisi kohteen suunnitella puurakenteisena. Esiselvitys tehtiin palomääräysten ja ohjeiden sekä muun olemassa olevan aineiston pohjalta. 4

6 Tätä yhteenvetoa voidaan hyödyntää myös Ympäristöministeriön käynnistämässä selvitystyössä, jossa kartoitetaan puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä, erityisesti palomääräysten osalta. 3. Olennaiset paloturvallisuusvaatimukset Rakennusten paloturvallisuuteen liittyen RakMK osassa E1 on annettu viisi olennaista vaatimusta: rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Rakentamismääräyskokoelman mukaan paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen määräyksissä ja ohjeissa annettuja paloluokkia ja lukuarvoja. Vaihtoehtoisesti rakennuksen suunnittelu voi perustua oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti syttyvät tulipalot. Tällöin paloturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Kun rakennuksen suunnittelu perustuu oletettuun palonkehitykseen, voidaan käyttää myös RakMK osan E1 vaatimuksista ja ohjeista poikkeavia ratkaisuja, jolloin suunnitteluratkaisun turvallisuus on osoitettava riittävällä tavalla ja suunnitteluperusteet on dokumentoitava. RakMK osa E1 antaa myös mahdollisuuden edellä mainittujen kahden eri menetelmän yhdistämiseen. Määräyksissä annettuihin paloluokkiin voidaan joiltain osin liittää oletettuun palonkehitykseen perustuvia laskennallisia menetelmiä esimerkiksi poistumisteiden tai rakenteiden palosuojauksen suunnittelussa. Rakenteiden palonkestävyys voidaan osoittaa kansallisella tai eurooppalaisella hyväksynnällä, polttokokeen tai laskennallisen menetelmän perusteella Rakennusten eri käyttötavat ja niiden jaottelu palokuormaryhmiin Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on tilojen käyttöaika päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa. Seuraavat esimerkit luettelevat yleisimpiä käyttötapoja; yksittäisessä kohteessa on rakennuksen tai osaston käyttötaparyhmä harkittava toiminnan luonteen mukaan edellä olevin perustein. Hallirakennukset ovat tyypillisesti joko kokoontumis- ja liiketiloja tai tuotanto- ja varastotiloja. Kokoontumis- ja liiketilat ovat yleensä päivä- tai iltakäytössä ja 5

7 niissä on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Kokoontumisrakennuksia ovat esimerkiksi - ravintolat - myymälät - koulut - urheiluhallit - näyttelyhallit - teatterit - kirkot - kirjastot - päivähoitolaitokset Tuotanto- ja varastotiloissa on yleensä vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa. Tuotanto- ja varastotiloja ovet esimerkiksi - tavanomaiset teollisuustilat - maatalouden tuotantotilat - suurehkot varastot Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan. Palovaarallisuusluokkaan 1 sijoittuvat toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara ja palovaarallisuusluokkaan 2 toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi esiintyä räjähdysvaara. Tuotanto- ja varastotiloista on annettu erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2. Palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja saattaa olla myös muihin käyttötaparyhmiin kuuluvissa rakennuksissa. Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4. Autokorjaamoihin ja huoltamoihin sovelletaan tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjeita E2. Moottoriajoneuvojen myymäläja näyttelytilat sekä polttoaineiden jakeluasemat kuuluvat määräyskokoelman osan E1 käyttötaparyhmään kokoontumis- ja liiketilat. Polttoaineiden jakeluasemia ja niiden yhteydessä olevia huoltohalleja koskevat myös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista annetut säädökset. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa tuettavaa maatilarakentamista asetuksin ja niiden liitteinä annetuin rakentamismääräyksin ja -ohjein (MMM-RMO). Liitteessä B on annettu listaus asetuksista, määräyksistä ja ohjeista sekä wwwosoitteet, joista asetukset ovat ladattavissa Palokuormaryhmät Eri käyttötavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden mukaan. Rakentamismääräyksissä annettujen ohjeiden mukaiset periaatteet eri käyttötapojen tilojen sijoittamisesta eri palokuormaryhmiin ovat seuraavat: Palokuorma on yli 1200 MJ/m 2 - Varastot, jotka ovat erillisiä palo-osastoja. Tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritellään tai arvioidaan kohdekohtaisesti. 6

8 Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 ja enintään 1200 MJ/m 2 - Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot; - moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat. Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 - osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten ravintolat, enintään 300 h-m 2 :n myymälät, toimistot, koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolaitokset; - autosuojat. Yleensä tähän ryhmään saa sijoittaa myös tiloja, joiden palokuorman tiheys on yli 600 MJ/m 2, mikäli nämä tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Kantavien ja osastoivien rakennusosien palokestävyysvaatimukset perustuvat tähän palokuormaryhmitykseen Rakennusten paloluokitus Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. - Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. - Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. - Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. Tästä paloluokkajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä. Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät rakennetaan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole tarpeen käyttää palotilanteessa Tuotanto- ja varastorakennusten suojaustaso Tuotanto- ja varastotilat varustetaan aina pelastus- ja sammutustyötä helpottavilla laitteilla valitun suojaustason mukaisesti. Suojaustaso vaikuttaa rakennuksen paloluokkaan, suurimpaan sallittuun osastokokoon, savunpoistoon sekä kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokkavaatimuksiin. Suojauksen yksityiskohdista neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Suojaustaso 1: Tavallinen alkusammutuskalusto sekä tarvittaessa tehostettu alkusammutuskalusto. 7

9 - Tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden henkilön käytettävissä olevia, palonalkujen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita kuten paloposteja ja käsisammuttimia. Tämä tulee kysymykseen palovaarallisuusluokassa 1. - Tehostetulla alkusammutuskalustolla tarkoitetaan tehokasta palopostiverkkoa ja raskaita kemiallisia sammuttimia. Tätä käytetään tarvittaessa palovaarallisuusluokassa 2. Suojaustaso 2: Paikallisesti ja hätäkeskukseen automaattisen ilmoituksen antava paloilmoitin sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - Automaattinen paloilmoitin tulee kysymykseen kohteissa, joissa sammutusvoimien riittävän aikainen ja luotettava hälyttäminen sekä siitä seuraavat toimenpiteet oleellisesti lisäävät henkilöturvallisuutta ja vähentävät omaisuusvahinkoja. Tehokas sammutustyö tulee voida aloittaa viimeistään 10 minuutin kuluttua paloilmoituksesta. Jos tämä ei ole muutoin mahdollista, edellytetään yleensä myös sitä, että kohteella on oma koulutettu sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. Suojaustaso 3: Automaattinen sammutuslaitteisto sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - Sprinklerilaitteisto tulee kysymykseen kohteissa, joissa vesi on sopiva sammutusaine ja joissa henkilöturvallisuus, suuret omaisuusarvot, suuret palo-osastot tai kohteen palotekninen luonne edellyttävät tehokasta automaattista sammutuslaitteistoa. - Vaahtolaitteisto soveltuu sekä syttyvien nesteiden että useiden kiinteiden aineiden sammutukseen. Myös muita automaattisia sammutuslaitteistoja voidaan eräissä tapauksissa käyttää kohteiden yleissuojaukseen. Kohdesuojauksella tarkoitetaan yksittäisen kohteen suojausta kiinteällä sammutuslaitteella, joka yleensä toimii automaattisesti. Kohdesuojausta käytetään yksittäisten, palovaaraa aiheuttavien tuotantokohtien, pölyn- ja purunpoistojärjestelmien suodattimien ja siilojen, kuljetuslinjojen ja pienehköjen palo- tai räjähdysvaarallisten tilojen suojaamiseen Eri paloluokkiin kuuluvien rakennusten vaatimukset Seuraavissa kolmessa luvussa on esitetty eri paloluokkiin kuuluvien enintään kaksikerroksista hallirakennusta koskevat vaatimukset sekä esimerkkejä siitä, millä edellytyksillä kantavia puurakenteita, puujulkisivuja tai puulevyjä sisäpuolisina pintoina voidaan käyttää. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisesti, mutta yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä osan E2 mukaisesti. Näitä lievennyksiä on esitetty erillisissä taulukoissa 4.4, 5.4 ja

10 4. Paloluokkaan P3 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 4.1 P3-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä enintään 2 tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja enintään 1 korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus enintään 9 m enintään 14 m kerrosala yleensä 1-kerroksinen enintään 2400 m 2 2-kerroksinen enintään 1600 m 2 tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen ei sallittu henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen henkilöitä kerroksinen henkilöitä 50 tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen ei sallittu Palo-osaston enimmäisala Näitä suuremmat enimmäiskerrosalat voidaan hyväksyä, mikäli rakennus suojataan automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla Mikäli käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1- kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat Palo-osastoa voidaan suurentaa - Osastokokoon vaikuttaa kohteen harkinnan mukaan, kts. varustamalla osasto Suojaustaso (1, 2 tai 3) Taulukko 4.4 automaattisella paloilmoittimella, Ullakot- ja yläpohjan ontelot alapuolisten osastojen savunpoisto- tai Kokoontumis- ja liiketilat enintään 400 m 2 mukaan sammutuslaitteistolla Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä 45 m Myymälät 30 m Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä 45 m Vain yksi uloskäytävä 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 leveys vähint mm uloskäytävän leveys kasvaa 400 korkeus 2100 mm mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 9

11 Taulukko 4.2 P3-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset Enint. 2-kerroksiset yleensä ei palonkestoaikavaatimusta Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Yleensä Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 30 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 4.4 Autosuojat Taulukko 4.4 Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus EI-M 60 Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin. P3- paloluokan rakennuksissa ei ole asetettu vaatimuksia palomuurissa käytettäville materiaaleille. Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. 10

12 Taulukko 4.3 P3-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, livennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D- s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta D-s2,d2 Tuuletusraon sisäpinnalle ei Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2 vaatimusta 11

13 Kuten taulukkoon 4.1 kootuista määräyksistä näkee, P3-luokan tuotanto- ja varastorakennukset saavat olla vain yksikerroksisia ja enintään 14 m korkeita (RakMK:n osa E1). Tuotanto- ja varastorakennus voi olla P3-luokan rakennus, kun toiminta on palovaarallisuusluokkaa 1, tai jos toiminta on palovaarallisuusluokkaa 2, rakennuksen suojaustason tulee olla 3. Taulukko 4.4 P3-luokan tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin Yksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus, rakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus rajoitukset Huom! Palo-osaston enimmäisala Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustaso 1 ei sallittu Suojaustaso 2 ei sallittu Suojaustaso m 2 autosuojat, rakennuksen osana Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 autosuojat, erillinen autosuoja Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 90 Edellytetään A1-luokan Suojaustaso 3 EI-M 60 tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 ei ole sallittua Suojaustasot 1 ja 2 ei sallittu osastoivissa Suojaustaso 3 EI-M 60 rakenteissa. Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2- s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P3-luokan rakennuksen kokonaiskerrosala on enintään 2400 m 2 ja osaston koko enintään 400 m 2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 12

14 5. Paloluokkaan P2 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 5.1 P2-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä enintään 2 tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja enintään 2 korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus kerrosala yleensä 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen enintään 9 m henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen henkilöitä 250 tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen työntekijöitä 50 Palo-osaston enimmäisala Mikäli käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1- kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia Kokoontumis- ja liiketilat enintään 2400 m 2 Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat Palo-osastoa voidaan suurentaa - Osastokokoon vaikuttaa kohteen harkinnan mukaan, kts. varustamalla osasto automaattisella Suojaustaso (1, 2 tai 3) taulukko 5.4 paloilmoittimella, savunpoisto- tai Ullakot- ja yläpohjan ontelot enintään 1600 m 2 sammutuslaitteistolla Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä Myymälät Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä Vain yksi uloskäytävä 45 m 30 m 45 m 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 yhteenlaskettu leveys vähint mm korkeus 2100 mm uloskäytävien leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 13

15 Taulukko 5.2 P2-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset Enint. 2-kerroksiset yleensä R 30 Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat R 30 Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat R 15 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Yleensä Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 60 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 5.4 Autosuojat Taulukko 5.4 Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus EI-M 120 Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin. P2- paloluokan rakennuksissa ei ole asetettu vaatimuksia palomuurissa käytettävile materiaaleille. 14

16 Taulukko 5.3 P2-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, livennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), D FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D-s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Huom! Jos P2-paloluokan rakennuksissa seinä- tai kattorakenteissa on käytetty tarvikkeita, jotka ovat paloluokkaa C-s2,d1 tai sitä heikompia, tulee ne suojaverhota sisäpuolelta paloluokan A2-s1,d0 materiaalilla. Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitumiselta tulipalon alkuvaiheessa 10 minuutin ajan esim. kipsilevyllä. Tämä vaatimus ei koske R 30- luokkaisia palkkeja ja pilareita, eli liimapuupalkkeja ja pilareita ei tarvitse palosuojata. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta D-s2,d2 P2-luokan Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2 hallirakennuksissa puuta Tuuletusraon sisäpinta D-s2,d2 voi käyttää julkisivuissa ilman rajoituksia. Pintaluokkavaatimuksista johtuen puulevyjen käyttö P2-luokan rakennusten sisäpinnoissa ei ole sallittua. Tämä on otettava huomioon erityisesti liikuntahallien kohdalla, jossa vaneri olisi iskunkestävyyden kannalta erittäin hyvä materiaali. P2-luokkaan kuuluvissa maatalousrakennuksissa ei määräysten mukaan voida sisäpinnoissa käyttää maatalousvaneria. 15

17 P2-luokan tuotanto- ja varastorakennukset voivat olla yksi- tai kaksikerroksisia. Kaksikerroksinen rakennus saa olla enintään 9 m korkea; yksikerroksinen rakennus saa kuitenkin olla tätä korkeampi (E1). Yksikerroksiseen rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Kaksikerroksiseen rakennukseen saadaan sijoittaa vain palovaarallisuusluokkaan 1 kuuluvia toimintoja ja rakennuksessa saa tällöin työskennellä enintään 50 henkilöä. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä siten, että kantavat ja runkoa jäykistävät rakenteet saadaan tehdä P2-paloluokan rakennuksissa paloluokkaan R 15 ja palovaarallisuusluokassa 2 edellytetään lisäksi automaattista sammutuslaitteistoa. Nämä lievennykset eivät ole käytettävissä, mikäli kantavat rakenteet on tehty puusta tai eriste ei täytä paloluokan A2-s1, d0 vaatimuksia. Taulukko 5.4 P2-luokan tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin Enintään kaksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus, rakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus rajoitukset Huom! Palo-osaston enimmäisala 1 kerrosta / 2 kerrosta Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso m 2 / m 2 Suojaustaso m 2 / m 2 Suojaustaso 3 harkinnan mukaan / m 2 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustaso m 2 / ei sallittu Suojaustaso m 2 / ei sallittu Suojaustaso 3 harkinnan mukaan / ei sallittu autosuojat, 1-2 krs maan päällä Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso 3 harkinnan mukaan autosuojat, maan alla Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 90 Edellytetään Suojaustaso 3 EI-M 60 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 120 Suojaustaso 3 EI-M 60 A1-luokan tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö ei ole sallittua. Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2- s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P2-luokan rakennuksen autosuojaosaston pinta-ala on enintään 2000 m 2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 16

18 6. Paloluokkaan P1 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 6.1 P1-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P1 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus kerrosala yleensä 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen Palo-osaston enimmäisala Kokoontumis- ja liiketilat enintään 2400 m 2 Palo-osastoa voidaan suurentaa Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat - Osastokokoon vaikuttaa kohteen Suojaustaso (1, 2 tai 3) harkinnan mukaan, kts. Taulukko 6.4 varustamalla osasto automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla Ullakot- ja yläpohjan ontelot enintään 1600 m 2 Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä Myymälät Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä Vain yksi uloskäytävä 45 m 30 m 45 m 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 yhteenlaskettu leveys vähint mm korkeus 2100 mm uloskäytävien leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti P1-paloluokan enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen, jonka ylimmän kerroksen lattian korkeus maasta on enintään 24 m, uloskäytävien rakenteiden tulee olla osastoivia rakenteita Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 17

19 Taulukko 6.2 P1-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen tuotanto- ja varastorakennukset, paloluokka P1 Ominaisuus luokkavaatimus Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset, vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / MJ/m2 / < 600 MJ/m2 Yleensä R 120 / R 90 / R 60 Joko eristeiden tai kantavien rakenteiden täytettävä luokan A2- s1,d0 vaatimukset Enint. 2-kerroksiset Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat 1-kerroksiset tuotanto- ja varastorakennukset, ei ullakkoa Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat R 60 / R 60 / R 60 R 15 / R 15 / R 15 ei vaatimuksia missään palokuormaryhmässä Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Eristeiden ja kantavien rakenteiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset, vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / MJ/m2 / < 600 MJ/m2 Yleensä, Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 120 / EI 90 / EI 60 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 / EI 15 / EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 / EI 30 / EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 / EI 15 / EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 120 / EI 90 / EI 60 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 6.4 Autosuojat Taulukko 6.4 Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus Palokuorma alle 600 MJ/m 2 EI-M 120 Palokuorma MJ/m 2 EI-M 180 Palokuorma yli 1200 MJ/m 2 EI-M 240 Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin, palomuurissa olevan oven tulee olla luokkaa A2-s1,d0. P1-paloluokan rakennuksissa palomuuri tulee tehdä A1- luokan rakennustarvikkeista. 18

20 Taulukko 6.3 P1-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P1 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, lievennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 C-s2,d1 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), DFL-s1 (lattiat) D-s2,d2(seinät ja katot), D FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D-s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta Tuuletusraon ulkopinta Tuuletusraon sisäpinta B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään B2-s1,d0-luokan tarvikkeita. Enintään 2- kerroksisessa rakennuksessa ulkoseinän runko voidaan tehdä D-s2,d0-luokan tarvikkeista eli puusta, lämmöneristeen on tällöin täytettävä paloluokan A2-s1,d0 Vaatimukset. Ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla D-s2,d2 esim. puuta, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palonleviämiseltä. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa vähäisessä määrin käyttää D-s2,d2 tarvikkeita kuten puulistoja. P1-luokan tuotanto- ja varastorakennusten kerroslukua tai korkeutta ei rajoiteta. Rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Kaksikerroksinen tuotanto- ja varastorakennus tehdään aina P1- luokan vaatimukset täyttäväksi, mikäli siinä harjoitettava toiminta on palovaarallisuusluokkaa 2 tai siinä työskentelee yli 50 henkilöä. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä siten, että kantavat ja runkoa jäykistävät rakenteet saadaan tehdä P1-paloluokan rakennuksissa paloluokkaan R 15, kun kantavat rakenteet on tehty teräksestä tai betonista ja paloluokkaan R 30, kun kantavat 19

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Taustaa Rakennusten paloturvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat rakennusten paloluokat, jotka rajoittavat niiden

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta

Uudistuvien rakentamismääräysten. näkökulmasta Uudistuvien rakentamismääräysten vaikutukset rakennusteollisuuden näkökulmasta Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.12.2016 Timo Pulkki Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräykset uusitaan

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen uudistaminen Jorma Jantunen Paloseminaari 19 7.2.2017 Johdanto Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 21.12.2012/958,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs.

Lisätiedot

Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola

Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola Palomääräyksissä eroja Onko tarvetta harmonisointiin? Esko Mikkola Taustaa Pohjoismainen komitea "Nordiska Kommitten för byggbestämmelser" (NKB) valmisteli aikanaan rakennustuotteiden tyyppihyväksyntää

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 b :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS KIRJE Pelastu 15.9.2005 PTK48B 1 Pelastusosasto Jakelussa mainituille SOSIAALIPALVELUTILOJEN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS 1. Yleistä Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan tässä kirjeessä kuntien, kuntayhtymien,

Lisätiedot

Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä

Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Puun paloturvallinen käyttö parvekkeissa ja räystäissä Palotutkimuksen päivät 2013 Esko Mikkola 2 Parvekkeiden ja luhtikäytävien palovaatimuksia muualla Määräyksissä olevia vaatimuksia kysyttiin seuraavista

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Hietaniemi J. & Rinne T. SISÄLTÖ Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Palon leviämistä estävät räystäät

Palon leviämistä estävät räystäät TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06706-12 Palon leviämistä estävät räystäät Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (12) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Julkisivumateriaalien ja räystäiden vaikutus

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO TEKNINEN TIEDOTE PUUJULKISIVUN PALOKATKO 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 REI ITETTY PALOKATKOPROFIILI...3 5.0 ONTELOVENTTIILIT...6 6.0 PALOKATKOJEN SIJOITTELU...7

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä

ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00774-12 ThermiSol EPS- ja Platina -eristeiden paloturvallinen käyttö tiiliverhoillussa ulkoseinässä Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17

Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 1 Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu Prosessikaavio 2 Suunnitteluvaiheessa 3 Hankkeen suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä kustannustehokkaimmat valinnat paloturvallisuuden(kin) osalta. Suunnitellun

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTUESSA Työn tekijä: Jere Sulkama Työn valvoja: Jouni Kalliomäki Työn

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus

Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus Kehärata projektina ja liikenneinfrana Tunneliturvallisuus 17.5.2016 Kehärata Kehäradalla on kaksi tunnelia; Lentoaseman tunneli, pituus 8230 m Kivistön tunneli, pituus 432 m Molemmat tunnelit täyttävät

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Jari Tiikkaja PALOTURVALLISUUS KAINUUN KESKUSSAIRAALALLA

Jari Tiikkaja PALOTURVALLISUUS KAINUUN KESKUSSAIRAALALLA Jari Tiikkaja PALOTURVALLISUUS KAINUUN KESKUSSAIRAALALLA Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Rakennustekniikan koulutusohjelma Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 13.12.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Suomen rakentamismääräyskokoelman kaikki osat uudistetaan vuoden 2017

Lisätiedot

PUUKERROSTALON PALOSUUNNITTELUOHJE TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

PUUKERROSTALON PALOSUUNNITTELUOHJE TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU PUUKERROSTALON PALOSUUNNITTELUOHJE TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU Päivi Myllylä PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY PALOTUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 24. 25.8.2015, Hanasaaren kulttuurikeskus Suunnitteluohje

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite 2016 Jauhesammutusmoduuli MPH - 065 Sähköjohtojen ja kaappien/keskusten, kaapelikanavien ja kuilujen, moottorien, kaksoispohjien ja varastotilojen tehokkaaseen palosuojaukseen.

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puurakentamisen tutkimustarpeita Jouni Hakkarainen, T&K johtaja Metsä Wood, Rakentamisen ja teollisuuden tuotteet 9.12.2015 Puurakentamisen tutkimustarpeita Järjestelmäkehitys:

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot

Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot Tuetun maatilarakentamisen erityisehdot 2015-2020 Frami B 19.5.2015 Seinäjoki 19.5.2015 Tapani Kaipio Tuetulla rakentamisinvestoinnilla tarkoitetaan maatalouden tuotantotoimintaan käytettävän rakennuksen,

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Luento 2.1 ja 2.2 Rakennuksen toiminnallinen turvallisuus ja rungonsuunnittelu

Luento 2.1 ja 2.2 Rakennuksen toiminnallinen turvallisuus ja rungonsuunnittelu Luento 2.1 ja 2.2 Rakennuksen toiminnallinen turvallisuus ja rungonsuunnittelu Asuntosuunnittelu ja käytettävyys Paloturvallisuus Poistumisturvallisuus, hissit Väestönsuojat Räjähdysvaaralliset aineet

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 400 19.10.2015 Jari Nallin ym. valtuustoaloite asemakaavamääräysten muuttamiseksi siten, että kerrostaloista pelastautuminen/pelastaminen mahdollistuu nykyistä paremmin 774/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

RAUTAVAARAN PALOASEMA

RAUTAVAARAN PALOASEMA 9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita

Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Komission delegoidut säädökset koskien paloasioita Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja stadardisointi 11.2.2015 Delegoidut säädökset Lissabonin sopimuksen uusi säädösluokka

Lisätiedot

MMM-RMO. Maatalousrakennusten paloturvallisuus C 5

MMM-RMO. Maatalousrakennusten paloturvallisuus C 5 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 13 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) MMM-RMO Maatalousrakennusten

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

PUURAKENTEET Uutta paloturvallisuudesta. Esko Mikkola Stefania Fortino Tuula Hakkarainen Jukka Hietaniemi Tuuli Oksanen

PUURAKENTEET Uutta paloturvallisuudesta. Esko Mikkola Stefania Fortino Tuula Hakkarainen Jukka Hietaniemi Tuuli Oksanen PUURAKENTEET Uutta paloturvallisuudesta Esko Mikkola Stefania Fortino Tuula Hakkarainen Jukka Hietaniemi Tuuli Oksanen Taustaa Puun paloturvallista käyttöä koskeva tutkijoiden ja teollisuuden verkosto,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

LYPSYKARJARAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUN KEINOIN

LYPSYKARJARAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUN KEINOIN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Simo Karjalainen LYPSYKARJARAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUN KEINOIN Opinnäytetyö Joulukuu 2012 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset

Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Maaseudun tuetun rakentamisen säännökset Varsinais-Suomen maaseudun rahoitus- ja kehittämispäivä Janne Gröndahl 9.6.2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus.

Lisätiedot

KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET. Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, Yli-insinööri Jukka Bergman

KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET. Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, Yli-insinööri Jukka Bergman KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, 11.12.-13 Yli-insinööri Jukka Bergman Tausta määräyskokoelman uudistamiselle MRL 13, MRL 117 (=> 1.1.2013) MRL:ia täydentävät

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Projektinhallinta INSINÖÖRITYÖ PALO-OSASTOINNIN KARTOITTAMINEN KORJAUSRAKENNUSKOHTEESSA

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Projektinhallinta INSINÖÖRITYÖ PALO-OSASTOINNIN KARTOITTAMINEN KORJAUSRAKENNUSKOHTEESSA TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Projektinhallinta INSINÖÖRITYÖ PALO-OSASTOINNIN KARTOITTAMINEN KORJAUSRAKENNUSKOHTEESSA Työn tekijä: Aarne Miettinen Työn ohjaajat: Hannu Hakkarainen Helvi Miettinen

Lisätiedot

Iiro Vandell URHEILUHALLIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU

Iiro Vandell URHEILUHALLIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU Iiro Vandell URHEILUHALLIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU URHEILUHALLIEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU Iiro Vandell Opinnäytetyö Syksy 2015 Rakennustekniikka Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ PALON ETENEMISEN RAJOITTAMINEN ASUINRAKENNUKSISSA

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ PALON ETENEMISEN RAJOITTAMINEN ASUINRAKENNUKSISSA TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ PALON ETENEMISEN RAJOITTAMINEN ASUINRAKENNUKSISSA Työn tekijä: Taneli Turunen Työn ohjaajat: Matti Turunen Jouni Kalliomäki Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne. Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö

Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne. Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö Hilton Kalastajatorppa 10.12.2015 MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Valtioneuvoston asetus. rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Luonnos 28.8.2014 Minna Välimäki ja Erja Väyrynen Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot