Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys"

Transkriptio

1 Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

2 Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1

3 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen, joustava materiaali ja tarjoaa hallirakentamisessa lukemattomia mahdollisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Uusiutuvana materiaalina ja ilmastomuutosta hidastavana hiilensitojana puu on ympäristöystävällinen. Kustannustehokkuuden lisäksi puulla saadaan aikaan paloturvallisia ja kestäviä, elinkaareltaan edullisia ratkaisuja. Puun käyttöön hallirakentamisessa on olemassa pitkälle vietyä osaamista ja teollista tuotetarjontaa, joista koituu hyötyä tilan käyttäjille pitkälläkin aikavälillä. Siksi puun käytön mahdollisuudet kannattaa selvittää aina, kun hallihankkeeseen ryhtyy. Tämä opas on tarkoitettu helpottamaan paloteknistä suunnittelua. Oppaassa on käyty läpi hallirakentamista koskevia palomääräyksiä. Oppaassa esitetyt vaatimukset on poimittu sellaisenaan määräyksistä. Lisäksi on tuotu esimerkinomaisesti esille, mitä eri määräykset tarkoittavat puuhallin suunnittelussa. Oppaan on laatinut Puuhalliklusterin projektipäällikkö Päivi Myllylä. Tekstiä ovat kommentoineet rakennusinsinööri Tero Lahtela Insinööritoimisto Tero Lahtela Oy:stä ja rakennusinsinööri Pekka Nurro Metsäteollisuus ry:stä. Oppaan kirjoitustyön on rahoittanut Southwood-hanke. Parhaat kiitokset kaikille oppaan tekemiseen osallistuneille. Tammikuussa 2009 Päivi Myllylä Puuhalliklusterin projektipäällikkö Puuinfo Oy 2

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO ESISELVITYSTYÖN TAVOITE OLENNAISET PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET RAKENNUSTEN ERI KÄYTTÖTAVAT JA NIIDEN JAOTTELU PALOKUORMARYHMIIN PALOKUORMARYHMÄT RAKENNUSTEN PALOLUOKITUS TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUSTEN SUOJAUSTASO ERI PALOLUOKKIIN KUULUVIEN RAKENNUSTEN VAATIMUKSET PALOLUOKKAAN P3 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET PALOLUOKKAAN P2 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET PALOLUOKKAAN P1 KUULUVAT HALLIRAKENNUKSET

5 1. Johdanto Rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet Määräyksissä annetaan mm. eri paloluokkiin kuuluvien rakennusten kantaville rakenteille palonkestoaikavaatimukset, pintamateriaalien paloluokkavaatimukset sekä rajoituksia rakennuksen koolle ja kerrosluvulle sekä henkilömäärille. Osassa E1 annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta on Ympäristöministeriö julkaissut vuonna 2003 oppaan Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa. Määräysten lisäksi E-osissa annetaan ohjeita tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuuteen, autosuojien, ilmanvaihtolaitosten, kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuuteen sekä savuhormeihin ja muurattuihin tulisijoihin liittyen. Enintään kaksikerroksisille rakennuksille sallitaan RakMK osan E1 ja osan E2 mukaan tietyin edellytyksin lievennyksiä yläpohjan kantavien rakenteiden palonkestoaikavaatimuksille. Puun käyttö on määräysten mukaan sallittua kaikissa rakennuksissa, mutta rakenteiden suunnittelussa on tiedettävä, millä edellytyksillä. Tietyn käyttötarkoituksen rakennus esimerkiksi kokoontumisrakennus voidaan suunnitella joko paloluokan P1 tai P2 rakennuksena ja rakennuksen paloluokan valinta vaikuttaa rungon palonkestoaikavaatimuksen lisäksi myös käytettävien sisäpintojen materiaaleihin. Rakennuksen suunnittelijan tehtävä on päättää rakennuksen paloluokka. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on päättää mitkä rakennusosat ovat kantavan rungon olennaisia osia, tämä päätös vaikuttaa mm. enintään kaksikerroksisten rakennusten yläpohjarakenteiden palonkestovaatimukseen. Puuinfossa toimiva Puuhalliklusteri pyrkii lisäämään puun käyttöä hallirakentamisessa. Yhtenä tekijänä, joka on vaikuttanut nimenomaan hallirakennuksissa muiden kuin puurakenteiden valintaan, on palomääräyksissä sallitut alhaisemmat palonkestoaikavaatimukset betoni- ja teräsrakenteille sekä tähän liittyvät määräysten tulkintaongelmat. Tässä yhteenvedossa on käyty läpi eri paloluokkien rakennuksia koskevat palomääräykset. Myös muiden kuin määräyksissä esitettyjen rakenteiden käyttö on mahdollista, mikäli saavutetaan vähintään määräysten edellyttämä turvallisuustaso. Rakenteiden paloturvallisuus voidaan osoittaa polttokokeisiin tai laskennalliseen tarkasteluun perustuvalla tarkastelulla tai käyttämällä toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua. Näissä tapauksissa käytettävistä rakenteista sovitaan yhteistyössä paikallisen paloviranomaisen kanssa. 2. Esiselvitystyön tavoite Tämän esiselvitystyön ensisijaisena tavoitteena oli tehdä hallirakentamista koskevista palomääräyksistä yhteenveto, jossa on selkeästi esitetty eri paloluokkiin kuuluvia rakennuksia koskevat määräykset sekä RakMK:n määräyksissä ja ohjeissa sekä ympäristöministeriön oppaissa esitettyjä tulkintoja sallituista rakenneratkaisusta. Yhteenveto palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria suunnittelutoimistoja selkeyttämällä rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja, jolloin suunnittelijalla on käytettävissään tiedot, miten hän voisi kohteen suunnitella puurakenteisena. Esiselvitys tehtiin palomääräysten ja ohjeiden sekä muun olemassa olevan aineiston pohjalta. 4

6 Tätä yhteenvetoa voidaan hyödyntää myös Ympäristöministeriön käynnistämässä selvitystyössä, jossa kartoitetaan puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä, erityisesti palomääräysten osalta. 3. Olennaiset paloturvallisuusvaatimukset Rakennusten paloturvallisuuteen liittyen RakMK osassa E1 on annettu viisi olennaista vaatimusta: rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Rakentamismääräyskokoelman mukaan paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen määräyksissä ja ohjeissa annettuja paloluokkia ja lukuarvoja. Vaihtoehtoisesti rakennuksen suunnittelu voi perustua oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti syttyvät tulipalot. Tällöin paloturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. Kun rakennuksen suunnittelu perustuu oletettuun palonkehitykseen, voidaan käyttää myös RakMK osan E1 vaatimuksista ja ohjeista poikkeavia ratkaisuja, jolloin suunnitteluratkaisun turvallisuus on osoitettava riittävällä tavalla ja suunnitteluperusteet on dokumentoitava. RakMK osa E1 antaa myös mahdollisuuden edellä mainittujen kahden eri menetelmän yhdistämiseen. Määräyksissä annettuihin paloluokkiin voidaan joiltain osin liittää oletettuun palonkehitykseen perustuvia laskennallisia menetelmiä esimerkiksi poistumisteiden tai rakenteiden palosuojauksen suunnittelussa. Rakenteiden palonkestävyys voidaan osoittaa kansallisella tai eurooppalaisella hyväksynnällä, polttokokeen tai laskennallisen menetelmän perusteella Rakennusten eri käyttötavat ja niiden jaottelu palokuormaryhmiin Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on tilojen käyttöaika päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa. Seuraavat esimerkit luettelevat yleisimpiä käyttötapoja; yksittäisessä kohteessa on rakennuksen tai osaston käyttötaparyhmä harkittava toiminnan luonteen mukaan edellä olevin perustein. Hallirakennukset ovat tyypillisesti joko kokoontumis- ja liiketiloja tai tuotanto- ja varastotiloja. Kokoontumis- ja liiketilat ovat yleensä päivä- tai iltakäytössä ja 5

7 niissä on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Kokoontumisrakennuksia ovat esimerkiksi - ravintolat - myymälät - koulut - urheiluhallit - näyttelyhallit - teatterit - kirkot - kirjastot - päivähoitolaitokset Tuotanto- ja varastotiloissa on yleensä vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa. Tuotanto- ja varastotiloja ovet esimerkiksi - tavanomaiset teollisuustilat - maatalouden tuotantotilat - suurehkot varastot Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan. Palovaarallisuusluokkaan 1 sijoittuvat toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara ja palovaarallisuusluokkaan 2 toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi esiintyä räjähdysvaara. Tuotanto- ja varastotiloista on annettu erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E2. Palo- tai räjähdysvaarallisia tiloja saattaa olla myös muihin käyttötaparyhmiin kuuluvissa rakennuksissa. Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4. Autokorjaamoihin ja huoltamoihin sovelletaan tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjeita E2. Moottoriajoneuvojen myymäläja näyttelytilat sekä polttoaineiden jakeluasemat kuuluvat määräyskokoelman osan E1 käyttötaparyhmään kokoontumis- ja liiketilat. Polttoaineiden jakeluasemia ja niiden yhteydessä olevia huoltohalleja koskevat myös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista annetut säädökset. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa tuettavaa maatilarakentamista asetuksin ja niiden liitteinä annetuin rakentamismääräyksin ja -ohjein (MMM-RMO). Liitteessä B on annettu listaus asetuksista, määräyksistä ja ohjeista sekä wwwosoitteet, joista asetukset ovat ladattavissa Palokuormaryhmät Eri käyttötavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman tiheyden mukaan. Rakentamismääräyksissä annettujen ohjeiden mukaiset periaatteet eri käyttötapojen tilojen sijoittamisesta eri palokuormaryhmiin ovat seuraavat: Palokuorma on yli 1200 MJ/m 2 - Varastot, jotka ovat erillisiä palo-osastoja. Tuotanto- ja varastotilojen palokuorma määritellään tai arvioidaan kohdekohtaisesti. 6

8 Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 ja enintään 1200 MJ/m 2 - Osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot; - moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotilat. Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 - osa kokoontumis- ja liiketiloista kuten ravintolat, enintään 300 h-m 2 :n myymälät, toimistot, koulut, urheiluhallit, teatterit, kirkot ja päivähoitolaitokset; - autosuojat. Yleensä tähän ryhmään saa sijoittaa myös tiloja, joiden palokuorman tiheys on yli 600 MJ/m 2, mikäli nämä tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Kantavien ja osastoivien rakennusosien palokestävyysvaatimukset perustuvat tähän palokuormaryhmitykseen Rakennusten paloluokitus Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. - Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. - Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. - Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. Tästä paloluokkajaosta voidaan poiketa erityisestä syystä. Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät rakennetaan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ole tarpeen käyttää palotilanteessa Tuotanto- ja varastorakennusten suojaustaso Tuotanto- ja varastotilat varustetaan aina pelastus- ja sammutustyötä helpottavilla laitteilla valitun suojaustason mukaisesti. Suojaustaso vaikuttaa rakennuksen paloluokkaan, suurimpaan sallittuun osastokokoon, savunpoistoon sekä kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokkavaatimuksiin. Suojauksen yksityiskohdista neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa. Suojaustaso 1: Tavallinen alkusammutuskalusto sekä tarvittaessa tehostettu alkusammutuskalusto. 7

9 - Tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden henkilön käytettävissä olevia, palonalkujen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita kuten paloposteja ja käsisammuttimia. Tämä tulee kysymykseen palovaarallisuusluokassa 1. - Tehostetulla alkusammutuskalustolla tarkoitetaan tehokasta palopostiverkkoa ja raskaita kemiallisia sammuttimia. Tätä käytetään tarvittaessa palovaarallisuusluokassa 2. Suojaustaso 2: Paikallisesti ja hätäkeskukseen automaattisen ilmoituksen antava paloilmoitin sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - Automaattinen paloilmoitin tulee kysymykseen kohteissa, joissa sammutusvoimien riittävän aikainen ja luotettava hälyttäminen sekä siitä seuraavat toimenpiteet oleellisesti lisäävät henkilöturvallisuutta ja vähentävät omaisuusvahinkoja. Tehokas sammutustyö tulee voida aloittaa viimeistään 10 minuutin kuluttua paloilmoituksesta. Jos tämä ei ole muutoin mahdollista, edellytetään yleensä myös sitä, että kohteella on oma koulutettu sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. Suojaustaso 3: Automaattinen sammutuslaitteisto sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - Sprinklerilaitteisto tulee kysymykseen kohteissa, joissa vesi on sopiva sammutusaine ja joissa henkilöturvallisuus, suuret omaisuusarvot, suuret palo-osastot tai kohteen palotekninen luonne edellyttävät tehokasta automaattista sammutuslaitteistoa. - Vaahtolaitteisto soveltuu sekä syttyvien nesteiden että useiden kiinteiden aineiden sammutukseen. Myös muita automaattisia sammutuslaitteistoja voidaan eräissä tapauksissa käyttää kohteiden yleissuojaukseen. Kohdesuojauksella tarkoitetaan yksittäisen kohteen suojausta kiinteällä sammutuslaitteella, joka yleensä toimii automaattisesti. Kohdesuojausta käytetään yksittäisten, palovaaraa aiheuttavien tuotantokohtien, pölyn- ja purunpoistojärjestelmien suodattimien ja siilojen, kuljetuslinjojen ja pienehköjen palo- tai räjähdysvaarallisten tilojen suojaamiseen Eri paloluokkiin kuuluvien rakennusten vaatimukset Seuraavissa kolmessa luvussa on esitetty eri paloluokkiin kuuluvien enintään kaksikerroksista hallirakennusta koskevat vaatimukset sekä esimerkkejä siitä, millä edellytyksillä kantavia puurakenteita, puujulkisivuja tai puulevyjä sisäpuolisina pintoina voidaan käyttää. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisesti, mutta yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä osan E2 mukaisesti. Näitä lievennyksiä on esitetty erillisissä taulukoissa 4.4, 5.4 ja

10 4. Paloluokkaan P3 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 4.1 P3-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä enintään 2 tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja enintään 1 korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus enintään 9 m enintään 14 m kerrosala yleensä 1-kerroksinen enintään 2400 m 2 2-kerroksinen enintään 1600 m 2 tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen ei sallittu henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen henkilöitä kerroksinen henkilöitä 50 tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen ei sallittu Palo-osaston enimmäisala Näitä suuremmat enimmäiskerrosalat voidaan hyväksyä, mikäli rakennus suojataan automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla Mikäli käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1- kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat Palo-osastoa voidaan suurentaa - Osastokokoon vaikuttaa kohteen harkinnan mukaan, kts. varustamalla osasto Suojaustaso (1, 2 tai 3) Taulukko 4.4 automaattisella paloilmoittimella, Ullakot- ja yläpohjan ontelot alapuolisten osastojen savunpoisto- tai Kokoontumis- ja liiketilat enintään 400 m 2 mukaan sammutuslaitteistolla Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä 45 m Myymälät 30 m Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä 45 m Vain yksi uloskäytävä 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 leveys vähint mm uloskäytävän leveys kasvaa 400 korkeus 2100 mm mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 9

11 Taulukko 4.2 P3-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset Enint. 2-kerroksiset yleensä ei palonkestoaikavaatimusta Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Yleensä Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 30 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 4.4 Autosuojat Taulukko 4.4 Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus EI-M 60 Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin. P3- paloluokan rakennuksissa ei ole asetettu vaatimuksia palomuurissa käytettäville materiaaleille. Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. 10

12 Taulukko 4.3 P3-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, livennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D- s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta D-s2,d2 Tuuletusraon sisäpinnalle ei Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2 vaatimusta 11

13 Kuten taulukkoon 4.1 kootuista määräyksistä näkee, P3-luokan tuotanto- ja varastorakennukset saavat olla vain yksikerroksisia ja enintään 14 m korkeita (RakMK:n osa E1). Tuotanto- ja varastorakennus voi olla P3-luokan rakennus, kun toiminta on palovaarallisuusluokkaa 1, tai jos toiminta on palovaarallisuusluokkaa 2, rakennuksen suojaustason tulee olla 3. Taulukko 4.4 P3-luokan tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin Yksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus, rakennuksen paloluokka P3 Ominaisuus rajoitukset Huom! Palo-osaston enimmäisala Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustaso 1 ei sallittu Suojaustaso 2 ei sallittu Suojaustaso m 2 autosuojat, rakennuksen osana Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 autosuojat, erillinen autosuoja Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 90 Edellytetään A1-luokan Suojaustaso 3 EI-M 60 tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 ei ole sallittua Suojaustasot 1 ja 2 ei sallittu osastoivissa Suojaustaso 3 EI-M 60 rakenteissa. Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2- s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P3-luokan rakennuksen kokonaiskerrosala on enintään 2400 m 2 ja osaston koko enintään 400 m 2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 12

14 5. Paloluokkaan P2 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 5.1 P2-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä enintään 2 tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja enintään 2 korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus kerrosala yleensä 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen enintään 9 m henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen henkilöitä 250 tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen työntekijöitä 50 Palo-osaston enimmäisala Mikäli käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1- kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia Kokoontumis- ja liiketilat enintään 2400 m 2 Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat Palo-osastoa voidaan suurentaa - Osastokokoon vaikuttaa kohteen harkinnan mukaan, kts. varustamalla osasto automaattisella Suojaustaso (1, 2 tai 3) taulukko 5.4 paloilmoittimella, savunpoisto- tai Ullakot- ja yläpohjan ontelot enintään 1600 m 2 sammutuslaitteistolla Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä Myymälät Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä Vain yksi uloskäytävä 45 m 30 m 45 m 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 yhteenlaskettu leveys vähint mm korkeus 2100 mm uloskäytävien leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 13

15 Taulukko 5.2 P2-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset Enint. 2-kerroksiset yleensä R 30 Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat R 30 Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat R 15 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset Yleensä Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 60 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 5.4 Autosuojat Taulukko 5.4 Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus EI-M 120 Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin. P2- paloluokan rakennuksissa ei ole asetettu vaatimuksia palomuurissa käytettävile materiaaleille. 14

16 Taulukko 5.3 P2-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, livennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), D FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D-s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Huom! Jos P2-paloluokan rakennuksissa seinä- tai kattorakenteissa on käytetty tarvikkeita, jotka ovat paloluokkaa C-s2,d1 tai sitä heikompia, tulee ne suojaverhota sisäpuolelta paloluokan A2-s1,d0 materiaalilla. Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä ja muulta vaurioitumiselta tulipalon alkuvaiheessa 10 minuutin ajan esim. kipsilevyllä. Tämä vaatimus ei koske R 30- luokkaisia palkkeja ja pilareita, eli liimapuupalkkeja ja pilareita ei tarvitse palosuojata. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta D-s2,d2 P2-luokan Tuuletusraon ulkopinta D-s2,d2 hallirakennuksissa puuta Tuuletusraon sisäpinta D-s2,d2 voi käyttää julkisivuissa ilman rajoituksia. Pintaluokkavaatimuksista johtuen puulevyjen käyttö P2-luokan rakennusten sisäpinnoissa ei ole sallittua. Tämä on otettava huomioon erityisesti liikuntahallien kohdalla, jossa vaneri olisi iskunkestävyyden kannalta erittäin hyvä materiaali. P2-luokkaan kuuluvissa maatalousrakennuksissa ei määräysten mukaan voida sisäpinnoissa käyttää maatalousvaneria. 15

17 P2-luokan tuotanto- ja varastorakennukset voivat olla yksi- tai kaksikerroksisia. Kaksikerroksinen rakennus saa olla enintään 9 m korkea; yksikerroksinen rakennus saa kuitenkin olla tätä korkeampi (E1). Yksikerroksiseen rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Kaksikerroksiseen rakennukseen saadaan sijoittaa vain palovaarallisuusluokkaan 1 kuuluvia toimintoja ja rakennuksessa saa tällöin työskennellä enintään 50 henkilöä. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä siten, että kantavat ja runkoa jäykistävät rakenteet saadaan tehdä P2-paloluokan rakennuksissa paloluokkaan R 15 ja palovaarallisuusluokassa 2 edellytetään lisäksi automaattista sammutuslaitteistoa. Nämä lievennykset eivät ole käytettävissä, mikäli kantavat rakenteet on tehty puusta tai eriste ei täytä paloluokan A2-s1, d0 vaatimuksia. Taulukko 5.4 P2-luokan tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin Enintään kaksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus, rakennuksen paloluokka P2 Ominaisuus rajoitukset Huom! Palo-osaston enimmäisala 1 kerrosta / 2 kerrosta Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustaso m 2 / m 2 Suojaustaso m 2 / m 2 Suojaustaso 3 harkinnan mukaan / m 2 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustaso m 2 / ei sallittu Suojaustaso m 2 / ei sallittu Suojaustaso 3 harkinnan mukaan / ei sallittu autosuojat, 1-2 krs maan päällä Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso 3 harkinnan mukaan autosuojat, maan alla Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Suojaustaso m 2 Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 90 Edellytetään Suojaustaso 3 EI-M 60 Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2 Suojaustasot 1 ja 2 EI-M 120 Suojaustaso 3 EI-M 60 A1-luokan tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö ei ole sallittua. Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2- s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P2-luokan rakennuksen autosuojaosaston pinta-ala on enintään 2000 m 2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 16

18 6. Paloluokkaan P1 kuuluvat hallirakennukset Taulukko 6.1 P1-luokan rakennuksia koskevat rajoitukset ja poistumistiet Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P1 Ominaisuus rajoitukset sallitut lievennykset kerrosluku yleensä tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja korkeus yleensä 1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus kerrosala yleensä 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat 1-kerroksinen 2-kerroksinen henkilömäärä kokoontumis- ja liiketilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen tuotanto- ja varastotilat 1-kerroksinen 2-kerroksinen Palo-osaston enimmäisala Kokoontumis- ja liiketilat enintään 2400 m 2 Palo-osastoa voidaan suurentaa Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat - Osastokokoon vaikuttaa kohteen Suojaustaso (1, 2 tai 3) harkinnan mukaan, kts. Taulukko 6.4 varustamalla osasto automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla Ullakot- ja yläpohjan ontelot enintään 1600 m 2 Poistumistien enimmäispituus Kokoontumis- ja liiketilat Yleensä Myymälät Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat Yleensä Vain yksi uloskäytävä 45 m 30 m 45 m 30 m Nämä etäisyydet voidaan ylittää, jos voidaan poistua avattavien ikkunoiden kautta maanpinnalle tai rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Lyhyempiä poistumisteitä voidaan edellyttää, mikäli toimintaan sisältyy riski palon poikkeuksellisen nopeasta syttymisestä tai leviämisestä Uloskäytävät henkilömäärä enintään 120 yhteenlaskettu leveys vähint mm korkeus 2100 mm uloskäytävien leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti P1-paloluokan enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen, jonka ylimmän kerroksen lattian korkeus maasta on enintään 24 m, uloskäytävien rakenteiden tulee olla osastoivia rakenteita Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m 2 :n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta. Uloskäytävien seinissä ja katoissa käytettävien materiaalien on täytettävä paloluokan B-s1,d0 vaatimukset ja lattiamateriaalien paloluokan D FL -s1 vaatimukset. Kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytävät ja kulkureitit on varustettava yleensä turva- ja merkkivalaistuksella. 17

19 Taulukko 6.2 P1-luokan rakennuksia koskevat palonkestovaatimukset Enintään kaksikerroksisen tuotanto- ja varastorakennukset, paloluokka P1 Ominaisuus luokkavaatimus Huom! Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset, vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / MJ/m2 / < 600 MJ/m2 Yleensä R 120 / R 90 / R 60 Joko eristeiden tai kantavien rakenteiden täytettävä luokan A2- s1,d0 vaatimukset Enint. 2-kerroksiset Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat 1-kerroksiset tuotanto- ja varastorakennukset, ei ullakkoa Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat R 60 / R 60 / R 60 R 15 / R 15 / R 15 ei vaatimuksia missään palokuormaryhmässä Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Eristeiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Eristeiden ja kantavien rakenteiden täytettävä paloluokan A2-s1,d0 vaatimukset Osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset, vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / MJ/m2 / < 600 MJ/m2 Yleensä, Osastoivat rakennusosat kerroksissa EI 120 / EI 90 / EI 60 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 / EI 15 / EI 15 Osastoivat rakennusosat ullakolla EI 30 / EI 30 / EI 30 - osiin jakavat rakennusosat EI 15 / EI 15 / EI 15 Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 120 / EI 90 / EI 60 Tuotanto- ja varastorakennukset Taulukko 6.4 Autosuojat Taulukko 6.4 Katteet Katteen paloluokkavaatimus yleensä B Roof (t2) Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m 2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen. Palomuuri Palomuurin luokkavaatimus Palokuorma alle 600 MJ/m 2 EI-M 120 Palokuorma MJ/m 2 EI-M 180 Palokuorma yli 1200 MJ/m 2 EI-M 240 Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin, palomuurissa olevan oven tulee olla luokkaa A2-s1,d0. P1-paloluokan rakennuksissa palomuuri tulee tehdä A1- luokan rakennustarvikkeista. 18

20 Taulukko 6.3 P1-luokan rakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset Enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen paloluokka P1 Ominaisuus luokkavaatimukset Huom! Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset, lievennykset 1) ja 2) Kokoontumis- ja liiketilat Palokuorma on alle 600 MJ/m 2 ja - pinta-ala enintään 300 m 2 D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta - pinta-ala yli 300 m 2 C-s2,d1 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta Palokuorma on vähintään 600 MJ/m 2 Tuotanto- ja varastorakennukset Palovaarallisuusluokka 1 Palovaarallisuusluokka 2 Autokorjaamot, -huoltamot ja -suojat B-s1,d0 (seinät ja katot), DFL-s1 (lattiat) D-s2,d2(seinät ja katot), D FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) B-s1,d0 (seinät ja katot), A2 FL -s1 (lattiat) Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Voidaan käyttää puupohjaisia rakennuslevyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria Seinissä ja katoissa ei voida käyttää puupohjaisia levyjä esim. vaneria 1) Luokkavaatimukset eivät koske vähintään R 30 paloluokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka on tehty vähintään D-s2,d2 materiaalista, eikä vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa. 2) Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset. Ulkoseinien luokkavaatimukset Ulkoseinän ulkopinta Tuuletusraon ulkopinta Tuuletusraon sisäpinta B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseinässä pääosin käyttää vähintään B2-s1,d0-luokan tarvikkeita. Enintään 2- kerroksisessa rakennuksessa ulkoseinän runko voidaan tehdä D-s2,d0-luokan tarvikkeista eli puusta, lämmöneristeen on tällöin täytettävä paloluokan A2-s1,d0 Vaatimukset. Ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla D-s2,d2 esim. puuta, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palonleviämiseltä. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa vähäisessä määrin käyttää D-s2,d2 tarvikkeita kuten puulistoja. P1-luokan tuotanto- ja varastorakennusten kerroslukua tai korkeutta ei rajoiteta. Rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Kaksikerroksinen tuotanto- ja varastorakennus tehdään aina P1- luokan vaatimukset täyttäväksi, mikäli siinä harjoitettava toiminta on palovaarallisuusluokkaa 2 tai siinä työskentelee yli 50 henkilöä. Tuotanto- ja varastorakennusten kantavat rakenteet tehdään yleensä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1. Yksikerroksisessa rakennuksessa voidaan sallia lievennyksiä siten, että kantavat ja runkoa jäykistävät rakenteet saadaan tehdä P1-paloluokan rakennuksissa paloluokkaan R 15, kun kantavat rakenteet on tehty teräksestä tai betonista ja paloluokkaan R 30, kun kantavat 19

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa

Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Hirren käyttötarve julkisten rakennusten (päiväkodit, koulut, toimistot, yms.) seinärakenteissa on yhä kasvavan kiinnostuksen

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA ARKISTOLAITOS Määräys KA 1386/40/2007, 21.8.2007 Sisältö Pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen arkistotiloja koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset Säännökset,

Lisätiedot

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA Kyseessä on määräys ohje suositus seulontapäätös Normin nimi: Keskeinen sisältö: Kohderyhmä: Voimassaoloaika: Määräykset ja ohjeet arkistotiloista Pysyvästi säilytettävien

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU Jukka Hietaniemi VTT PL 1000, 02044 VTT jukka.hietaniemi@vtt.fi Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitetään tiivistelmä siitä, mitä on toiminnallinen palotekninen suunnittelu

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön

Lisätiedot

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 10 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) MMM-RMO Maatalouden tuotantorakennusten

Lisätiedot

Historiallisten rakennusten paloturvallisuus. näkökohtia ja esimerkkejä

Historiallisten rakennusten paloturvallisuus. näkökohtia ja esimerkkejä Historiallisten rakennusten paloturvallisuus näkökohtia ja esimerkkejä Taustaa Tämä esite on syntynyt osana pohjoismaista historiallisten rakennusten paloturvallisuutta käsittelevää seminaarisarjaa Can

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot