ASEMAKAAVAN n:o Rakentamisohjeet. k o r t t e l e i l l e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN n:o 3444. Rakentamisohjeet. k o r t t e l e i l l e 8116-8117"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN n:o 3444 KALAMIEHENRINNE Rakentamisohjeet k o r t t e l e i l l e Laatija:, Tuusulan kunta, puhelin: postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, Tuusula sähköposti: Hyväksytty KL

2 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Rakentamisohjeiden tarkoitus Kalamiehenrinne asemakaavalla ja rakentamisohjeilla tavoitellaan viihtyisää asuin- ja liikkumisympäristöä. Kaavaa täydentävien määräysten lisäksi rakentamisohjeissa on käytännön neuvoja siitä, kuinka voidaan saada aikaiseksi hyvä talosuunnitelma. Rakentamisohjeiden tarkoituksena on helpottaa sekä yksittäisen tontin että kokonaisuuden kannalta hyvän asuinalueen rakentamista. Toivottavaa on, että kaikki tonttien hakijat perehtyisivät huolella näihin ohjeisiin ennen tontin hakua ja viimeistään ennen talonsa suunnittelutyöhön ryhtymistä. Rakentamisohjeet liitetään sitovina tontin luovutusasiakirjoihin. Rakentajan, suunnittelijan, rakennustarkastajan ja tarvittaessa kaavoittajan väliset neuvottelut jo suunnittelun luonnosvaiheessa ovat rakennushankkeen sujuvan etenemisen kannalta tärkeitä. Riittävän aikaisella vuorovaikutuksella voidaan välttää suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset ja viivytykset. Erityisen vaikeasti rakennettavissa olevien tonttien tai erityisen hyviksi todettujen suunnitelmien kohdalla on mahdollista tulkita rakentamisohjeita joustavasti rakennustarkastajan ja kaavoittajan yhteisellä päätöksellä. 1.2 Ympäristö ja maaperä Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Paijalan kylässä rajautuen pohjoisessa Kalamiehenkujaan, idässä kahteen rivitalokortteliin, etelässä Kalamestarintiehen ja lännessä Paijalantiehen. Alue on Tuusulanjärven suuntaan loivasti viettävää luonnonkaunista metsärinnettä Maaperä ja rakennettavuus Alueella ei ole tehty laajamittaista rakennettavuusselvitystä. Alue on pääosin hiekkamoreenimaata, joten sen rakennettavuus on yleisesti ottaen hyvä. Tontin omistaja vastaa tonttikohtaisista maaperäselvityksistä, pohjatutkimuksista ja rakennusten perustamissuunnitelmista. Rakennettavuudessa saattaa olla suuriakin tonttikohtaisia eroja Radon Alueen maaperässä saattaa esiintyä sellaisia määriä radonia, että sen torjumiseen on syytä varautua. Radonpitoisuus saattaa vaihdella huomattavasti vierekkäisilläkin rakennuspaikoilla, ja koska rakennuspaikkakohtaiset radonselvitykset ovat kalliita, on viimeisimpien selvitysten mukaan katsottu järkeväksi varautua jo rakentamisvaiheessa mahdollisen radonhaitan torjumiseen: jos radonpitoisuus osoittautuu haitalliseksi, on tällainen rakenteissa huomioitu järjestelmä mahdollista ottaa käyttöön vähäisin toimenpitein. Radonin torjunnasta löytyy lisätietoa mm. Ympäristöministeriön julkaisusta: Radonin torjuminen pien- ja rivitaloissa (Ympäristöministeriö opas 2, 1993). 2

3 2 RAKENNUKSET 2.1 Yleistä suunnittelusta Hyvän rakennussuunnittelun perustana on järkevä tontinkäyttö. Rakennuksen suunnitteluun kannattaa panostaa, koska suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon kaikki rakennuksen merkittävimmät ominaisuudet. Suunnittelun osuus rakentamiskustannuksista on pieni ja asiansa osaava suunnittelija säästää rakentajalta helposti oman palkkionsa pienempien rakennuskustannusten kautta. Valmistaloratkaisuilla ei todennäköisesti saavuteta tontinkäytön, näkymien ja ilmansuuntien kannalta parasta mahdollista ratkaisua. Toki Itselleen sopivan talon voi löytää myös talovalmistajien tyyppitaloista, mutta tyyppitaloa valittaessa pitää ottaa huomioon samat asiat kuin alusta alkaen taloa suunniteltaessakin. 2.2 Suunnitteluohjeet Kortteli 8116 Kortteli Kerrosluku ja rakennusmassat Korttelissa 8116 suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tämän lisäksi kaavamääräys ½k II velvoittaa rakentamaan asuinrakennukseen kellarikerrokseen asuintiloja puolet pohjan alasta. Korttelissa 8117 suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Kaavamääräys ½k II ei velvoita rakentamaan kellaria, mutta sen toteuttaminen on mahdollista. Kellarin toteutuksessa tulee ottaa huomioon, että mikäli kellariin sijoitetaan viemäröitäviä tiloja, joudutaan ne mitä todennäköisimmin pumppaamaan viemäriverkostoon. (Katso myös kohta 2.2.7) Rakennusten sijoittelu Rakennukset tulee sijoittaa asemakaavassa merkitylle rakennusalalle. Asuinrakennuksen pääseinälinja tulee sijoittaa nuolimerkinnällä osoitettuun rakennusalan rajaan kiinni Katot Asuinrakennuksen katon harjasuunta on määrätty kaavassa (Onkipojankujan suuntainen). Katteen värin tulee olla grafiitin harmaa. Katemateriaaliksi suositellaan suoraprofiilista peltikatetta. Kattomuoto on harjakatto, katkaistu harjakatto tai pulpettikatto. Katon kaltevuus tulee suhteuttaa rakennuksen runkosyvyyteen ja kerroslukuun. Pulpettikattojen lappeen tulee laskeutua länteen eli Paijalantien suuntaan Julkisivut Rakennusten julkisivumateriaali on rapattu pinta tai puu. Julkisivujen tulee olla sävyltään vaaleita, mutta tehosteväreinä voidaan sallia tummempiakin sävyjä. Rakennusluvan julkisivupiirustuksiin tulee merkitä käytettävien värien koodit ja liittää värimallit. 3

4 Kortteli 8116 Kortteli Oleskelupihat Oleskelupihat ja terassit tulee sijoittaa Paijalantien liikennemelusta ja kevytliikenneväylästä johtuen Onkipojankujan puolelle. Oleskelupihat ja terassit suositellaan sijoitettavaksi asuinrakennusten itäpuolelle. Oleskelupihan puolella voi oleskelutiloja jatkaa erilaisilla terasseilla, viherhuoneilla ja kuisteilla Piha-alueiden päällyste Pohjavesialueella tulee moottoriajoneuvojen ajo- ja pysäköintialueet sekä jäteastian sijoituspaikka rakennuspaikalla päällystää vettä läpäisemättömällä pintamateriaalilla tai pohjavesisuojauksen sisältävällä rakenteella ja niiden valumavedet tulee johtaa sadevesiviemärissä alueen ulkopuolelle Hulevedet Alue sijaitsee pohjavesialueella, jonka vuoksi puhtaiden hulevesien (katto- ja salaojavesien) imeyttäminen maastoon olisi suotavaa. Korttelissa 8117 maaston korkeussuhteista johtuen salaojavesien johtaminen sadevesiviemäriin ei ole mahdollista kaikilla tonteilla, mikäli kellari rakennetaan. Näillä tonteilla tulisi rakentaa hulevesien imeytyskaivo tontin alaosaan. Auton paikoitusalueelta hulevedet on johdettava sadevesiviemäriin Aidat Asemakaavassa on määrätty, että tontin puistoon rajoittuville tontin sivuille on rakennettava 120 cm korkea lauta-aita, jonka värityksen tulee noudattaa rakennuksen julkisivun värejä. Tonttien välisille rajoille suositellaan istutettavaksi pensasaitoja, mutta rakenteellisiakin aitoja saa käyttää yhdessä istutusten kanssa Säilytettävät luonnonelementit Useimmilla tonteilla kasvaa luonnontilaista puustoa, jota tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Säilytettävä puusto pehmentää uudisrakentamisen vaikutusta ja on merkittävä viihtyisyystekijä. Osan tontista voi jättää muutenkin luonnontilaiseksi esimerkiksi aluskasvillisuuden suhteen. Varsinkin Paijalantien puolella suuret kivilohkareet tulisi säilyttää tonteilla maisemakivinä. 4

5 3 TONTTI JA PIHAJÄRJESTELYT 3.1 Palomääräykset Rakentamisessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK E1 ja E4 -osien määräyksiä. Seuraavasta taulukosta saa suuntaa asuinrakennusten palo-osastointivaatimuksista. Pientalot eri tonteilla Talojen etäisyys 4-8 m Etäisyys yli 8 m Molempien rakennusten ulkoseinä EI 30. Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m 2 :n tavallisia avattavia ikkunoita. Seinään saa tehdä halutun määrän enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 30 -luokkaisina lankalasista, lasitiilestä tai palolasista. Ei vaatimuksia. Pientalot samalla tontilla Talot yhdessä Asuntojen välinen seinä EI 30. Talojen etäisyys alle 4 m Talojen etäisyys 4-8 m Etäisyys yli 8 m Rakennuksen ulkoseinä EI 30 Toisen talon ulkoseinällä ei ole vaatimusta, jos osastoiva ulkoseinä on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaa. Jos ulkoseinä on suunniteltu EI 30 -luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. Ei tavallisia ikkunoita. Jos ikkunat tehdään E 15 -luokkaisina esimerkiksi lankalasista, lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista, saa seinään tehdä enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita silloin, kun seinien keskinäinen etäisyys on yli 1,5 metriä. Eristävällä (EI 15 - luokkaa) palolasilla ei etäisyysrajoituksia ole. Rakennuksen ulkoseinä EI 30. Toisen talon ulkoseinällä ei ole vaatimusta, jos osastoiva ulkoseinä on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan. Jos ulkoseinä on suunniteltu EI 30 -luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, molemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m 2 :n tavallisia avattavia ikkunoita. Seinään saa tehdä halutun määrän enintään 2 m 2 :n kokoisia kiinteitä ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 15 -luokkaisina lankalasista, lasitiilestä tai palolasista. Ei vaatimuksia. Autosuojat ja talousrakennukset tulee palo-osastoida myös samalla tontilla sijaitsevista muista rakennuksista, mikäli ne sijaitsevat alle neljän metrin päässä toisesta rakennuksesta. Erillistä autosuojaa ei tarvitse palo-osastoida, kun sen etäisyys saman tontin rakennuksesta on vähintään 4 metriä ja autosuojan pinta-ala alle 60 m 2. Yli 60 m 2 autosuojan tulee olla vähintään 8 metrin päässä toisesta rakennuksesta, jotta palosuojausvelvollisuutta ei tule. Samaten autosuojan tulee olla vähintään 8 metrin päässä naapuritontin rakennuksesta, jotta palosuojausvelvollisuutta ei tule. Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, autosuoja erotetaan asuintiloista luokan EI 30 rakennusosin. Osastoivassa seinässä olevalta ovelta edellytetään 15 minuutin palonkestävyysaikaa. Lämmöneristetyn ulko-oven voidaan yleensä katsoa täyttävän tämän vaatimuksen. 5

6 3.2 Autopaikat Erillisen autosuojan ja pihavaraston rakentaminen on suositeltavaa. Asemakaavassa on annettu autosuojille ja pihavarastoille lisärakennusoikeutta 10 % tontin varsinaisesta kerrosalasta. Autotalli tai -katos ja pihaan ajo on toteutettava siten, että auton mahtuu kääntämään omalla tontilla ennen kadulle ajamista. Näin vältetään vaaratilanteita, joita helposti syntyy jos auto peruutetaan suoraan kadulle. Kääntöpaikka toimii samalla myös vieraspaikkana. Korttelissa 8117 tonteilla voidaan yksittäistapauksissa sallia auton peruuttaminen suoraan kadulle. Tonttiliittymän leveys saa olla enintään 5 metriä. Tonttiliittymiä suunniteltaessa tulee huomioida riittävät näkemäalueet, jotta riittävä liikenneturvallisuus on taattu. Tontin ajoneuvoliittymän sijaintia ja leveyttä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon katualueelle valmiiksi rakennetut valaisinpylväiden jalustat, sähkö- ja puhelinlaitosten rakenteet yms., koska valmiita rakenteita ei siirretä. Tarkempia tietoja katu- ja valaistussuunnitelmista voi tiedustella alueen katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijoilta (vaihde p ). Rakentamisohjeiden laadintaan osallistuneet: Kaija Hapuoja, kaavapäällikkö, Kaavoitus Asko Honkanen, kaava-arkkitehti, Kaavoitus Kaisa Nousiainen, johtava rakennustarkastaja, Rakennusvalvonta Anja Anttila, suunnittelija, Kunnallistekniikka LIITE: Asemakaavakartta ja -määräykset sekä havainnekuva. 6