O s a v u o s i k a t s a u s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002"

Transkriptio

1 O s a v u o s i k a t s a u s Substanssi (osinko-oikaistu) laski kauden aikana 2,5 milj. euroa, joka vastaa -2,1 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 0,5 milj. euroa (0,4 %) 30. syyskuuta 2002 substanssi per osake ennen piilevää verovelkaa oli 21,16 (21,76 vastaavana ajankohtana edellisvuonna) ja piilevän verovelan jälkeen 20,48 (21,25 ) Osinkoa jaettiin huhtikuussa 1,40 /osake (1,40 ) s n NORVESTIA OYJ

2 O s a v u o s i k a t s a u s OSAKEMARKKINOIDEN KEHITYS Norvestian B-osakkeen päätöskurssi oli 12,71 euroa per osake (11,80), mikä vastaa 37,9 %:n substanssialennusta (44,5 %). Vuoden lopussa kurssi oli 13,70 euroa osakkeelta. Osakekurssien voimakas lasku jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Osinkokorjaamaton HEXindeksi laski katsauskauden aikana 41 % ja HEXportfolioindeksi 24 %. HEX-portfolioindeksin päätöskurssi syyskuussa 2002 oli suunnilleen sama kuin indeksin päätöskurssi tammikuussa 1997, mitä vielä pari vuotta sitten yleisesti pidettiin mahdottomana. HEX-yleisindeksi on laskenut noin 70 % korkeimmasta arvostaan keväällä Tästä huolimatta ovat monet osakkeet tulokseen suhteutettuna edelleen kalliita. Tilanne osakemarkkinoilla on siis edelleen vaikeasti arvioitavissa. Osakemarkkinoiden synkkää kehitystä kuvaa esimerkiksi se, että kaikki HEX 25-indeksiin kuuluvat osakkeet laskivat heinä- ja syyskuun välisenä aikana ja yli puolet näistä osakkeista laski enemmän kuin 20 %. Osakekauppaa on viimeaikoina käyty ajoittain lähes paniikin omaisessa tunnelmissa, joille on tunnusomaista erittäin nopeat ja voimakkaat hintamuutokset. Kesäkuukausien aikana kurssilasku levisi myös mm. pankkija rahoitusalalle sekä metsäteollisuuteen. Molempien toimialojen tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet selvästi alkuvuodesta. Metsäteollisuusindeksi laski noin 30 % heinäja syyskuun välisenä aikana. Myös muilla osakemarkkinoilla kehitys on ollut hyvin heikkoa. Huonoin kehitys on luultavimmin ollut Japanissa, jossa osakekurssien kehitystä mittaava Nikkei 225-indeksi laski alimmalle tasolleen 18 vuoteen. Kesän jälkeen yhtiöiden antamien tulosvaroitusten perusteella näyttäsi siltä, että teleoperaattoreiden talousvaikeudet ovat leviämässä myös muille toimialoille. Eri pörssien tuottoja kuvaavat indeksit ovat vuoden alusta syyskuun 2002 loppuun mennessä kehittyneet seuraavasti: LIIKEVAIHTO JA TULOS Norvestia-konsernin liikevaihto koostuu pääasiassa arvopapereiden myynnistä sekä osakkeista saaduista osingoista. Konsernin liikevaihto oli tammi - syyskuussa 34,0 miljoonaa euroa (56,6) ja liiketoiminnan kulut 2,1 miljoonaa euroa (2,5). Tulos katsauskaudella oli -2,8 miljoonaa euroa (3,6), kun se kolmannella neljänneksellä oli -3,9 miljoonaa euroa (-1,7). Emoyhtiön liikevaihto oli kauden aikana 26,7 miljoonaa euroa (46,8) ja kauden tulos -2,2 miljoonaa euroa (6,0). Konsernin arvopaperisalkkuun kohdistui realisoitumatonta arvonnousua 13,0 miljoonaa euroa ennen piilevää verovelkaa (9,0). Vähemmistön osuus yliarvosta oli 0,7 miljoonaan euroon (0,2). Arvonnousuun kohdistuva piilevä verovelka oli 3,5 miljoonaa euroa (2,6). EMOYHTIÖN SIJOITUKSET Norvestian sijoitusaste on pysynyt katsauskaudella varsin vakaana. Rahastojen kokonaistuotto katsauskaudella on ollut 1,5 %, kun suoraan omistettujen osakkeiden tuotto, Neomarkkaa lukuun ottamatta, on ollut 9,5 %. Norvestian omistamien rahastojen tuotto on ollut kaksijakoinen. Ne rahastot, jotka tekevät suoria osakesijoituksia ovat selvästi kärsineet laskevista osakemarkkinoista. Suuri osa Norvestian rahastoomistuksesta koostuu kuitenkin ns. hedge-rahastoista. Nämä rahastot ovat onnistuneet hyödyntämään osakemarkkinoilla vallitsevan suuren epävarmuuden ja tuottaneet hyvin myös katsauskaudella. Suomi / HEX-yleisindeksi -41,0 % Suomi / HEX-portfolioindeksi -24,0 % Emoyhtiön sijoitukset jakaantuivat seuraavasti: pörssiyhtiöt Ruotsi / SAX-indeksi -43,8 % 14 % (26 %), rahastot 45 % (39 %) ja rahamarkkinasijoitukset Norja / OBX-indeksi -34,3 % 41 % (35 %). Norvestian rahamarkkinasijoitukset Tanska / KFX-indeksi -29,1 % ja hedge-rahastot kehittyivät positiivisesti katsauskaudella, USA / Nasdaq Composite indeksi -39,9 % kun taas sijoitukset osakkeisiin ja osakerahastoihin kehittyivät USA / S&P 500-indeksi -29,0 % negatiivisesti. Japani / Nikkei 225-indeksi -11,0 % NORVESTIA-KONSERNI Norvestian pörssikurssi -7,2 % Norvestia Oyj on osa Havsfrun-konsernia. Norvestia Oyj Norvestias substanssi, osinko-oikaistuna -2,1 % puolestaan on emoyhtiö Neomarkka Oyj:lle. Norvestian omistusosuus Neomarkasta oli 31,2 % pääomasta ja 52,2 % äänimäärästä. Neomarkkaan on sijoitettu 16,8 miljoonaa euroa. SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Substanssiarvo piilevän verovelan jälkeen oli 20,48 euroa osakkeelta (21,25 euroa per osake vastaavana kautena viime vuonna), kun se vuoden 2001 lopussa oli 22,36 euroa. Kun huhtikuussa vuonna 2002 jaettu 1,40 euron osinko huomioidaan, on yhtiön substanssiarvon muutos katsauskaudella ollut 0,48 euroa (0,09), joka vastaa 2,1 %:n substanssimuutosta (1,8 %). Substanssiarvon muutos oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,61 euroa (-0,31). Tämä on selvästi alle Norvestian pitkäaikaisen tavoitteen, mutta markkinaolosuhteet huomioon ottaen voidaan katsauskauden tulosta pitää suhteellisen hyvänä. Norvestian toiminta on kohdistettu pitkän aikavälin sijoittajille ja yhtiö sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin noteerattuihin osakkeisiin ja rahastoihin sekä rahamarkkinoille ja muunlaisiin arvopapereihin. Neomarkka sijoittaa noteeraamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, rahastoihin, noteerattuihin osakkeisiin, rahamarkkinoille ja muunlaisiin arvopapereihin. Neomarkan 2

3 kokonaan omistama tytäryhtiö Novalis Oyj hallinnoi Neomarkan telesektorin sijoituksia. Neomarkan osinkokorjattu substanssi piilevän verovelan jälkeen laski katsauskauden aikana 3,5 %, eli 8,08 euroon osakkeelta (8,14). Tulos katsauskaudella oli 1,9 miljoonaa euroa (-3,3). HENKILÖSTÖ JA INVESTOINNIT Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 13 henkeä (15). Kauden aikana ei tehty suurempia investointeja koneisiin ja kalustoon (0,0 miljoonaa euroa). OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa syyskuun 2002 lopussa (noin 5.000). Osakkeista 30,9 % oli ulkomaisessa omistuksessa (28,1 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Tukholman O-listalla noteerattu Havsfrun-konserni. Yhtiö omisti katsauskauden lopussa 30,4 % osakkeista, joka vastaa 54,4 % äänistä. Yhtiön toiseksi suurin omistaja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo omisti 14,6 % osakkeista ja 9,5 % äänistä. että lasku olisi jo ohitettu. Viimeaikaiset talousluvut eivät kuitenkaan tue tätä näkemystä. USA:n teollisuuden kapasiteetin käyttöaste ja investoinnit ovat edelleen hyvin alhaisella tasolla. Raportoidut kirjanpitoepäselvyydet USA:ssa ja raakaöljyn hinnan nopea nousu kiristyneen Lähi-idän tilanteen seurauksena vaikuttavat negatiivisesti osakemarkkinoihin. Myös kiinteistöjen korkea hintataso sekä vaikeus elvyttää taloutta korkotasoa laskemalla voivat tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia USA:n suhdannekehitykselle. Monien osakkeiden hinnoittelu lähestyy analyyttisesti ja historiallisesti tarkasteltuna edullista tasoa, mikä myös tarkoittaa parempia ostokohteita. Tämä avaa kiinnostavia mahdollisuuksia osakesijoittajille. Norvestia keskittyy myös jatkossa pääosin ns. arvoosakkeisiin. Yhtiö voi kuitenkin tehdä sijoituksia myös ns. kasvuyhtiöihin, jos se on analyyttisesti perusteltua. Sijoituksia osakerahastoihin, hedge-rahastoihin ja toisiin rahoitusinstrumentteihin tullaan myös tulevaisuudessa tekemään, jotta pystyisimme hyödyntämään ulkoista osaamista sekä saavuttamaan paremman riskihajautuksen. Tilanne vaatii suurta varovaisuutta. Sijoitusmuotojen välinen suhde kuten myös sijoitusaste muokataan senhetkisen tilannearvion mukaan. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maailman talouskehityksen ennakoiminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa, mutta tulevaisuuden kehitys vaikuttaa kuitenkin melko negatiiviselta. Vielä alkuvuodesta joidenkin talousindikaattoreiden perusteella voitiin olettaa TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto -3,0 % 0,8 % 3,8 % Sijoitetun pääoman tuotto -3,0 % 2,6 % 6,1 % Tulos/ osake, -0,54 0,70 1, Omavaraisuusaste 98,7 % 97,5 % 98,4 % Oma pääoma/ osake, 18,75 20,02 20,70 Substanssi piilevän verovelan jälkeen/ osake, 20,48 21,25 22,36 B-osakkeen pörssikurssi, 12,71 11,80 13,70 3

4 K o n s e r n i n t u l o s l a s k e l m a LIIKEVAIHTO Arvopapereiden ostot Varaston muutos Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Goodwill poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUKSIA Tuloverot* Vähemmistön osuudet TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO *Perustuu katsauskauden tulokseen ennen veroja ja vähemmistön osuuksia K o n s e r n i n t a s e Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto/tappio VÄHEMMISTÖOSUUDET LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

5 K o n s e r n i n r a h o i t u s l a s k e l m a LIIKETOIMINTA Liikevoitto/-tappio rahoituserien jälkeen Korjauksia liikevoittoon Maksetut verot NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET Lisäys (-) tai vähennys (+) vaihto-omaisuudessa Lisäys (-) tai vähennys (+) lyhytaikaisissa saamisissa Lisäys (-) tai vähennys (+) rahoitusomaisuudessa Lisäys (-) tai vähennys (+) lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa INVESTOINNIT Ostetut konserni- ja osakkuusyhtiöt Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin RAHOITUS Maksetut osingot VUODEN KASSAVIRTA Likvidit varat kauden alussa Likvidiit varat kauden lopussa Likvidien varojen lisäys/vähennys Vastuusitoumukset Pantit, milj. Shekkilimiitin vakuutena, 3,0 milj. (3,0 milj. ), joka oli kokonaan käyttämättä Rahamarkkinasijoitukset 3,1-3,0 Osakkeet markkina-arvoon - 6,4 - Muut pantit Osakkeet markkina-arvoon 0,3 0,3 0,4 Tytäryhtiön johdannaissopimukset, milj. Valuuttatermiinisopimukset Nimellismäärä 10,0 - - Markkina-arvo 0,0 - - Termiinien kurssierot kirjataan sijoituksia suojaavien valuuttatermiinien osalta tuloslaskelmassa arvopaperiostojen oikaisueriin. Valuuttatermiinien nimellismäärällä tarkoitetaan sovitun valuuttakaupan kohteena olevaa valuutan määrää. 5

6 K o n s e r n i n s u b s t a n s s i a r v o milj VARAT PYSYVÄT VASTAAVAT 0,1 0,1 0,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 99,5 96,4 99,5 Rahoitusomaisuus 43,6 53,1 56,2 VARAT YHTEENSÄ 143,2 149,6 155,8 Lyhytaikainen vieras pääoma -1,7-3,5-2,2 SUBSTANSSI BRUTTO 141,5 146,1 153,6 Vähemmistöosuudet -33,5-35,0-36,1 SUBSTANSSI ENNEN PIILEVÄÄ VEROVELKAA 108,0 111,1 117,5 Piilevä verovelka -3,4-2,6-3,3 SUBSTANSSI PIILEVÄN VEROVELAN JÄLKEEN 104,6 108,5 114,2 SUBSTANSSI / OSAKE, Ennen piilevää verovelkaa 21,16 21,76 23,02 Piilevän verovelan jälkeen 20,48 21,25 22,36 Osakekurssi ja substanssiarvo Laskentaperusteet Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaiset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Mikäli kaupantekokurssia ei ollut, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu kirjanpitoarvoon B-osakkeen kurssi Substanssiarvo piilevän verovelan jälkeen Piilevällä verovelalla tarkoitetaan Norvestia Oyj:n realisoitumattomaan arvonnousuun kohdistuvaa veroa. Neomarkassa on kirjaamaton laskennallinen verosaaminen kuitattu samansuuruisia piileviä verovelkoja vastaan. Neomarkan piilevä verovelka realisoitumattomalle arvonnousulle on 0,3 miljoonaa euroa, josta Norvestian osuus on 0,1 miljoonaa euroa. Piilevä verovelka on 29 % markkina- ja kirjanpitoarvojen välisestä erosta. Markkina-arvo B-osakkeen kurssi, kauden lopussa, Alin Ylin Keskikurssi Päätöskurssi milj ,12 16,48 15,51 15,81 75, ,94 17,32 13,51 13,29 63, ,01 15,60 13,70 15,10 72, ,55 18,00 14,45 11,70 56, ,20 15,14 13,66 13,70 65, , ,80 14,45 13,47 13,75 66, ,50 15,14 14,33 12,22 58, ,20 12,75 12,20 11,80 56, ,52 14,00 13,24 13,70 65, , ,60 16,19 14,95 13,71 65, ,50 14,10 13,79 13,75 66, ,50 13,85 13,27 12,71 61,08 6

7 S i j o i t u k s e t 30. s y y s k u u t a Lukumäärä Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Osuus osakkeita/ osuuksia markkina-arvosta NORVESTIA OYJ ISOT PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Comptel Oyj ,1 % Elisa Communications Oyj sarja A ,1 % Fortum Oyj ,1 % Huhtamäki Oyj ,7 % Lännen Tehtaat Oyj ,9 % Nokia Oyj ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Orion-yhtymä Oyj sarja B ,1 % Perlos Oyj ,5 % Pohjola-yhtymä Vakuutus Oyj sarja D ,7 % Sonera Oyj ,1 % Tietoenator Oyj ,1 % Wärtsilä Oyj Abp sarja B ,8 % Merkantildata ASA ,1 % Telia AB ,5 % Nasdaq 100 UTS ,6 % ,2 % PIENET JA KESKISUURET PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Kiinteistösijoitus Oyj Citycon ,2 % Wecan Electronics Oyj ,2 % Optimum Optik AB ,4 % ,8 % PRIVATE EQUITY RAHASTO Sponsor Fund I Ky ,0 % ,0 % RAHASTOT Evli Altius Rahasto B ,3 % Pohjola Euro Value Rahasto B ,0 % Pohjola Finland Value Rahasto B ,6 % Ramsay & Tuutti Avenir Rahasto B ,9 % Seligson Phalanx Rahasto A ,8 % Seligson Phoenix Rahasto A ,9 % Didner & Gerge Aktiefond ,4 % Futuris Fond ,8 % Nektar Fond ,1 % Zenit Fond ,8 % MSCI Taiwan Opals Fund ,4 % ,0 % NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ ,0 % NORVENTURES OY NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT NSD Products Oy ,0 % Polystar Instruments AB ,7 % ,7 % NORVENTURES OY YHTEENSÄ ,7 % NEOMARKKA-KONSERNI NEOMARKKA OYJ ISOT PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Osuuspankkien Keskuspankki Oyj sarja A ,2 % Aspocomp Group Oyj ,1 % Elcotec Oyj sarja A ,1 % Finnair Oyj ,3 % Finnlines Oyj ,2 % Fiskars Oyj sarja A ,3 % Fortum Oyj ,5 % Hackman Oyj sarja A ,2 % HK Ruokatalo Oyj sarja A ,2 % 7

8 Lukumäärä Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Osuus osakkeita/osuuksia markkina-arvosta Huhtamäki Oyj ,3 % Kemira Oyj ,2 % Kesko Oyj sarja B ,4 % Metso Oyj ,2 % M-Real Oyj sarja B ,2 % Nordea FDR ,3 % Okmetic Oyj ,1 % Olvi Oyj sarja A ,1 % Outokumpu Oyj sarja A ,2 % Pohjola-yhtymä Vakuutus Oyj sarja D ,1 % Polar Kiinteistöt sarja T ,4 % Raisio Yhtymä Oyj sarja V ,1 % Rautaruukki Oyj sarja K ,3 % Stockmann Oyj Abp sarja B ,4 % UPM-Kymmene ,1 % Wärtsilä Oyj sarja B ,1 % Adecco SA ,2 % Alcatel AS ,0 % Aventis S.A ,3 % Banco Popular ,2 % Business Objects SA ,0 % Canon Inc ,2 % Cemex SA Spon ADR rep ,2 % Diageo plc ,3 % Holcim Ltd sarja B ,1 % Kookmin Bank ADR ,1 % Nestle SA registered ,3 % OTP Bank RT ,1 % Principal Financial Group ,3 % Secom Co Ltd ,2 % State Street Corp ,1 % Sungard Data Systems ,1 % Svenska Cellulosa AB sarja B ,1 % Tesco plc ,1 % Tomra Systems ASA ,1 % UBS AG ,2 % Vestas Wind Systems A/S ,1 % Vodafone Group plc ,1 % Wolseley plc ,1 % ,1 % RAHASTOT Eikos Fond ,8 % Futuris Fond ,4 % Nektar Fond ,2 % Ramsay & Tuutti Avenir Rahasto B ,1 % Seligson Phoenix Rahasto A ,2 % Tanglin Fond ,0 % Zenit Fond ,4 % ,1 % JOHDANNAISSOPIMUKSET Nimellisarvo Valuuttatermiinit ,0 % NOVALIS OYJ NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Kymen Puhelin Oy ,1 % Lännen Puhelin Oy ,7 % Oulun Puhelin Oyj ,1 % Satakunnan Puhelin Oy ,9 % Tikka Communications Oy ,8 % Puhelinosuuskunta KPY ,7 % ,3 % NEOMARKKA-KONSERNI YHTEENSÄ ,5 % Konsernieliminoinnit ,2 % NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ ,0 % 8

9 Norvestia Oyj:n sijoitukset Norvestia Oyj:n sijoitusten maantieeteellinen jakauma 100 % Neomarkka* 100 % Pohjoismaiden ulkopuoliset sijoitukset 80 % Rahastot 80 % Tanska 60 % 60 % 40 % Noteeraamattomat yhtiöt (sis. Norventuresin) 40 % Norja 20 % 0 % Pörssinoteeratut pienet ja keskisuuret yhtiöt Pörssinoteeratut isot yhtiöt 20 % 0 % Ruotsi Suomi sis. Neomarkka* ja Norventures *Norvestian osuus Neomarkans substanssista Helsinki Norvestia Oyj Hallitus Osavuosikatsaus ei ole yhtiön tilintarkastajien tarkastama 9

10 Norvestia lyhyesti Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin noteerattuihin osakkeisiin ja rahastoihin sekä rahamarkkinoille ja muunlaisiin arvopapereihin. Norvestian päämääränä on tuottaa pitkällä aikavälillä osakkailleen suotuisa kurssikehitys yhdistettynä hyvään osinkoon. Norvestia Oyj, joka kuuluu Havsfrun-konserniin, on emoyhtiö Neomarkka Oyj:lle. Neomarkka on noteerattu Helsingin pörssin I-listalla. Tytäryhtiö Neomarkka sijoittaa noteeraamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, rahastoihin, noteerattuihin osakkeisiin, rahamarkkinoille ja muunlaisiin arvopapereihin tavoitteenaan absoluuttinen tuotto (substanssiarvon nostaminen joka vuosi markkinatilanteesta riippumatta). Neomarkan kokonaan omistama tytäryhtiö Novalis Oyj hallinnoi Neomarkkakonsernin telesektorin sijoituksia. s n NORVESTIA Pohjoisesplanadi 27 C Helsinki Puh Faksi Y-tunnus: OYJ

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

2009 V U O S I K E RT O M U S

2009 V U O S I K E RT O M U S 2009 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31. joulukuuta 2009 10

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Julkaistu: 2004-01-28 13:00:21 CET Teleste Oyj - neljännesvuosikatsaus TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Teleste

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 218,9 (224,6 vuonna 2007) milj. euroa jossa laskua

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2011 KLO 10.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Tammi maaliskuu - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja voitto olivat merkittävästi viime vuoden vastaavaa

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT RUUKKI GROUP -KONSERNI 14.8.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) ** SAHALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA

RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) ** SAHALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot