OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006"

Transkriptio

1 NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 11,3 milj. euroa, joka vastasi 7,5 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 11,3 milj. euroa, joka vastasi 9,6 %. 30. kesäkuuta 2006 substanssi per osake oli 9,92. Vastaavana ajankohtana edellisvuonna substanssi per osake oli 8,47. Maaliskuussa 2006 osinkoa jaettiin 0,60 per osake. n s NORVESTIA OYJ

2 O s a v u o s i k a t s a u s OSAKEMARKKINAT Lähes kolme vuotta jatkunut nousu osakemarkkinoilla taittui vuoden toisella neljänneksellä ja osakekurssit kääntyivät selvään laskuun. Lasku koski lähes kaikkia maailman osakemarkkinoita ja käytännössä myös kaikkia toimialoja. Osakkeita myytiin ajoittain jo lähes paniikin omaisesti, kun ostajat vetäytyivät markkinoilta ja myyjät pyrkivät varmistamaan edes osan aikaisemmin keräämistään voitoista. Tällaisilla yleisesti laskevilla osakemarkkinoilla sijoitusten hajauttaminen eri osakkeiden välillä ei juurikaan pienennä sijoittajien tappioita. Parhaaseen lopputulokseen pääsivät ne sijoittajat, jotka olivat lisänneet käteisen määrää jo ennen kurssilaskun alkua tai suojanneet positioitaan myyntioptioilla. Helsingin Pörssin kurssikehitys seurasi yleismaailmallista kehitystä. Osakekurssit laskivat selvästi koko kvartaalin aikana. Vastaava kolmen peräkkäisen kuukauden laskujakso oli Helsingin Pörssissä edellisen kerran vuoden 2003 alussa juuri ennen nousukauden alkua. Kurssilaskun laaja-alaisuutta kuvaa se, että lähes 90 % OMX Helsinki CAP -indeksiin kuuluvista osakkeista laski vuoden toisella neljänneksellä. OMX Helsinki CAP -indeksi saavutti huippunsa ja laski siitä lähes 20 % mennessä. Indeksin arvon laskuna tämä on hyvin nopea, mutta ei kuitenkaan aivan poikkeuksellinen. Vastaavia kurssilaskuja on tapahtunut Helsingin Pörssissä noin kerran viidessä vuodessa. Vuoden alusta tarkasteltuna Helsingin Pörssin indeksin tuotto on edelleen selvästi positiivinen. Kokonaisuutena pörssivuosi on ollut toisen neljänneksen voimakkaasta kurssilaskusta huolimatta hyvä. Seuraavassa taulukossa esitetään indeksikehitys eri pörsseissä vuoden 2006 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana: Suomi / OMX Helsinki -indeksi 5,5 % Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 10,2 % Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 2,2 % Norja / OBX-indeksi 13,6 % Tanska / OMX Copenhagen -indeksi -4,9 % USA / Nasdaq Composite -indeksi -1,5 % USA / S&P 500 -indeksi 1,8 % Bloomberg European 500 -indeksi 4,0 % Japani / Nikkei 225 -indeksi -3,8 % Norvestian osinko-oikaistu pörssikurssi 2,1 % Norvestian osinko-oikaistu substanssi 7,5 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Norvestian osakekohtainen substanssiarvo oli 9,92 euroa (8,47 vuotta aikaisemmin) ja vuoden 2005 lopussa 9,78 euroa. Kun maaliskuussa 2006 jaettu 0,60 euron osinko otetaan huomioon, on yhtiön substanssiarvo noussut katsauskaudella 0,74 euroa (0,74), mikä vastaa 7,5 %:n nousua (9,6 %). Norvestian B-osakkeen päätöskurssi oli 8,15 euroa per osake (6,10), mikä vastasi 18 %:n substanssialennusta (28 %). Vuoden 2005 lopussa kurssi oli 8,55 euroa osakkeelta. TULOS IFRS:N MUKAAN Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 mukaan. Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) siirtymisellä on ollut olennainen vaikutus konsernin tuloksen ja taseen esittämiseen vuoden 2005 alusta lähtien. Liikevaihto, arvopapereiden ostot sekä varaston muutos eivät enää sisälly sijoitusyhtiön konsernituloslaskelmaan. Sen sijaan ilmoitetaan arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot. Nämä muodostuvat myynti-, osinko- ja korkotuotoista sekä lisäksi realisoimattomista arvonmuutoksista. Konsernin tulos oli vuoden 2006 tammi kesäkuussa 11,3 miljoonaa euroa (11,3) ja liiketoiminnan kulut olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,2). Emoyhtiön tulos oli katsauskaudella 14,3 miljoonaa euroa (11,7). SIJOITUKSET Norvestia-konsernin sijoitusaste oli kesäkuun lopussa 80 % (98 %). Eri sijoituskohteiden painot emoyhtiössä olivat seuraavat: suorat osakesijoitukset 56 % (64 %), osakerahastot 7 % (7 %), hedge-rahastot 15 % (19 %), rahamarkkinasijoitukset 21 % (8 %) sekä kassa ja pankkisaatavat 1 % (2 %). Norvestia Oyj:n sijoituksista 86 % on euromääräisiä, 12 % Ruotsin kruunuissa ja 2 % muussa valuutassa. Norvestian sijoitusten kokonaistuotto oli katsauskaudella positiivinen. Vuoden toisella neljänneksellä Norvestian miltei kaikkien sijoitusten arvot tosin laskivat muun osakemarkkinan mukana. Yhtiö suojasi sijoituksiaan myyntioptioilla sekä lisäsi lyhytaikaisten korkosijoitusten määrää huhti- ja toukokuussa. Norvestian substanssiarvon lasku vuoden toisella neljänneksellä olikin selvästi yleistä kurssilaskua pienempi ja sijoitustoiminnan tulosta voidaan tälläkin ajanjaksolla pitää onnistuneena. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj on Norventures Oy:n emoyhtiö. Norvestia kuuluu Kaupthing Bank konserniin, jonka emoyhtiö on islantilainen Kaupthing Bank hf. ja kotipaikka Reykjavik. Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin noteerattuihin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin sekä rahamarkkinoille. HENKILÖSTÖ JA INVESTOINNIT Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Norvestiakonsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 henkeä (7). Investointeja ei tehty koneisiin eikä kalustoon (-). 2

3 OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa kesäkuun 2006 lopussa (5.488). Osakkeista 30,9 % oli ulkomaisessa omistuksessa (30,8 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing Bank, joka omistaa 30,6 % (30,6 %) osakkeista vastaten 54,6 % (54,6 %) äänistä. Norvestian toiseksi suurin omistaja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo omistaa 11,7 % (11,7 %) osakkeista ja 7,6 % (7,6 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla on hallussaan yhteensä 47,1 % (47,6 %) osakkeista ja 65,4 % (65,8 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toisen neljänneksen voimakkaalle kurssilaskulle ei psykologisten tekijöiden lisäksi ole juuri löydettävissä yhtä tiettyä selitystä. Yhtiöiden tulosnäkymät eivät toistaiseksi ole juurikaan muuttuneet vuoden alusta ja maailman talouskasvu jatkuu eri tutkimuslaitosten raporttien perusteella edelleen vakaana. Tuleva tuloskausi onkin poikkeuksellisen mielenkiintoinen, koska silloin saadaan lisää tietoa yritysten tuloskunnosta sekä niiden omat arviot lähiajan tulosnäkymistä. Viimeaikaisen kurssilaskun seurauksena osakkeiden arvostukset alkavat jälleen olla mielenkiintoisia ja vuoden alkupuolella nähty osakkeiden selvä yliarvostus on osittain poistunut. Vaikuttaisikin siltä, että ainakin laskevien kurssien jyrkin vaihe olisi nyt sivuutettu. On mahdollista, että Norvestia lisää suorien osakesijoitustensa määrää loppuvuonna, jos se vaikuttaa yhtiöiden julkaisemien tulosten ja loppuvuoden tulosnäkymien perusteella analyyttisesti perustellulta. Valitsemansa strategian mukaisesti Norvestia keskittyy myös jatkossa pääosin ns. arvo-osakkeisiin. Arvo-osake on osake, jonka kurssi on historiallisesti alhaisella tasolla ja jonka hinta suhteessa yhtiön substanssiin sekä odotettuun tulokseen on alhainen. Yhtiö voi kuitenkin tehdä sijoituksia myös ns. kasvuyhtiöihin, jos se on analyyttisesti perusteltua. Sijoitusaste, kuten myös osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välinen suhde, arvioidaan sen hetkisen tilanteen mukaan. 3

4 K o n s e r n i n t u l o s l a s k e l m a, I F R S Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA Tuloverot* Voitto tytäryhtiön myynnistä Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO *Perustuvat katsauskauden tulokseen Tulos/osake, -0,17 0,38 0,74 0,74 2,05 Osakkeiden lukumäärä K o n s e r n i n t a s e, I F R S Varat PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Laskennallinen verosaaminen LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävänä olevat rahoitusvarat Saamiset Rahavarat Oma pääoma ja velat OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Vähemmistöosuus LASKENNALLINEN VEROVELKA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

5 K o n s e r n i n r a h o i t u s l a s k e l m a, I F R S LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen veroja ja satunnaisia eriä Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumia Käyttöpääoman muutos Kaupankäyntisalkun ja muiden sijoitusten muutos Saamisten muutos Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos Saadut ja maksetut verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Myydyt tytäryhtiöt Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot Osakeanti RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KAUDEN RAHAVIRTA Likvidit varat kauden alussa Likvidit varat kauden lopussa Likvidien varojen lisäys/vähennys K o n s e r n i n o m a n p ä ä o m a n m u u t o k s e t Ylikurssi- Kertyneet Tilikauden Osakepääoma rahasto voittovarat tulos Yhteensä Avaava tase Siirrot Osingot Tilikauden tulos Päättävä tase T u n n u s l u v u t Tulos/osake, 0,74 0,74 2, Omavaraisuusaste 93,3 % 77,8 % 92,0 % Oma pääoma/osake, 9,92 8,47 9,78 Substanssi/osake, 9,92 8,47 9,78 B-osakkeen pörssikurssi, 8,15 6,10 8,55 Osakkeiden lukumäärä

6 J o h d a n n a i s s o p i m u k s e t Norvestia on käyttänyt standardisoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa esitetään johdannaissopimusten markkina-arvo sekä kohde-etuuden markkina-arvo. Markkina-arvo on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla. Kaikki arvot ovat bruttosummia. Johdannaiset on kirjattu käypään arvoon ja muutokset siten kirjattu tulosvaikutteisesti. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu Osakejohdannaiset, Optiosopimukset Ostetut osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Ostetut myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Myydyt myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Myydyt osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Indeksijohdannaiset, Tytäryhtiön ostetut myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Markkina-arvo Valuuttajohdannaiset, milj. Tytäryhtiön termiinisopimukset Nimellismäärä - 40,8 - Markkina-arvo - -0,5 - K o n s e r n i n s u b s t a n s s i a r v o milj VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 0,1 Laskennallinen verosaaminen - 0,3 - LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku 86,3 78,3 71,4 Muut rahoitusinstrumentit käypään arvoon 33,1 102,6 31,8 Muut sijoitukset 2,2 16,8 2,2 Rahavarat ja saamiset 36,5 17,8 57,3 VARAT YHTEENSÄ 158,1 215,8 162,8 Lyhytaikainen vieras pääoma -0,9-42,9-6,7 Laskennallinen verovelka -5,3-5,0-6,3 SUBSTANSSI ENNEN VÄHEMMISTÖOSUUTTA 151,9 167,9 149,8 Vähemmistöosuus - -38,2 - SUBSTANSSI 151,9 129,7 149,8 Substanssi/osake, 9,92 8,47 9,78 Osinko-oikaistu substanssimuutos Muutos, milj. -2,6 5,8 11,3 11,3 31,4 Osakekohtainen muutos, -0,17 0,38 0,74 0,74 2,05 6

7 Osakekurssi ja substanssiarvo, antikorjattu Laskentaperusteet /osake Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaiset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Mikäli kaupantekokurssia ei ole ollut, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä B-osakkeen kurssi Substanssiarvo Substanssi- ja kurssikehitys Osakekurssi, osinko- ja antikorjattu Substanssi, osinko-korjattu OMX Helsinki Cap -tuottoindeksi Bloomberg/EFFAS -obligaatioindeksi, Suomi 7

8 S i j o i t u k s e t 3 0. k e s ä k u u t a Lukumäärä Hankinta-arvo Markkina-arvo Osuus osakkeita/osuuksia markkina-arvosta NORVESTIA OYJ PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Amer Sports Oyj ,9 % Aspocomp Group Oyj ,6 % Atria Yhtymä Oyj ,5 % Cargotec Oyj ,9 % Comptel Oyj ,3 % Elisa Oyj sarja A ,3 % eq Oyj ,1 % Finnair Oyj ,3 % Fortum Oyj ,1 % Huhtamäki Oyj ,9 % KCI Konecranes Oyj ,9 % Kemira Oyj sarja A ,0 % Kemira Growhow Oyj ,6 % Kesko Oyj sarja B ,1 % Kone Oyj sarja B ,7 % Lännen Tehtaat Oyj ,0 % Metso Oyj ,9 % M-Real Oyj sarja B ,8 % Neste Oil Oyj ,7 % Nokia Oyj ,7 % Nokian renkaat Oyj ,3 % Okmetic Oyj ,1 % OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj sarja A ,6 % Orion Oyj sarja A ,3 % Orion Oyj sarja B ,3 % Outokumpu Oyj sarja A ,4 % Perlos Oyj ,8 % Raisio Oyj sarja V ,8 % Rautaruukki Oyj sarja K ,0 % Sampo Oyj sarja A ,4 % Stora Enso Oyj sarja R ,5 % Tietoenator Oyj ,2 % UPM-Kymmene Oyj ,1 % Wärtsilä Oyj Abp sarja B ,2 % YIT Oyj ,1 % 3Com Corp ,2 % BE Semiconductor Industries N.V ,1 % Compuware Corp ,2 % Cooper Tire & Rubber Co ,1 % DAXEX ETF ,7 % DEUTSCHE LUFTHANSA AG ,6 % Infineon Technologies AG ,3 % Intel Corp ,1 % Merck & Co. Inc ,1 % Nasdaq 100 ITS ,7 % Nordea Bank AB FDR ,9 % Norske Skogindustrier ASA ,1 % Rottneros AB ,1 % SanomaWSOY Oyj sarja B ,7 % St Microelectronics N.V ,2 % Sun Microsystems Inc ,2 % Superior Industries Intl ,1 % TeliaSonera Oyj ,4 % Valeo SA ,1 % ,2 % JOHDANNAISSOPIMUKSET Optiosopimuksia Nokia myyntioptioita ,2 % Nokia osto-optioita (myyty) ,0 % Nokia myyntioptioita (myyty) ,0 % ,2 % RAHASTOT Avenir B ,2 % Brummer & Partners Nektar ,2 % Brummer & Partners Zenit ,6 % Didner & Gerge Aktiefond ,9 % Futuris ,9 % OP-Eurooppa Arvo A ,1 % OP-Suomi Arvo A ,0 % RAM One ,5 % ,4 % OBLIGAATIOT KO VIII/2004 Pharma ,4 % PRIVATE EQUITY RAHASTO Sponsor Fund I Ky ,4 % NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ ,6 % 8

9 NORVENTURES OY NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Polystar Instruments AB ,4 % NORVENTURES OY YHTEENSÄ ,4 % NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ ,0 % Osakerahastot 8 % Hedgerahastot 19 % Norvestia-konsernin Norvestia-konsernin sijoitusten sijoitukset maantieteellinen jakauma Optiot 0 % Muu Eurooppa 14 % Euroopan ulkopuoliset 3 % Noteeraamattomat yhtiöt 1 % Pörssinoteeratut yhtiöt 72 % Muut pohjoismaat 23 % Suomi 60 % Vastuusitoumukset Pantit, milj. Shekkitililimiitin, 2,0 milj., vakuutena, joka oli kokonaan käyttämättä Osakkeet markkina-arvoon 5,8 6,7 5,5 Helsinki Norvestia Oyj Hallitus Osavuosikatsaus ei ole yhtiön tilintarkastajan tarkastama. 9

10 Norvestia lyhyesti Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestiakonserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin sekä rahamarkkinoille. Norvestian päämääränä on hyvä tuotto rajoitetulla riskillä. Norvestia Oyj kuuluu Kaupthing Bank -konserniin ja on Norventures Oy:n emoyhtiö. s n NORVESTIA Pohjoisesplanadi 35 E Helsinki Puh Faksi Y-tunnus: OYJ

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8).

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). Substanssi per osake oli 9,97 (11,08 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3).

1.1. 31.3.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3). Substanssi per osake oli 10,17 (10,53 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Julkaistu: 2006-01-25 14:16:50 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lisätiedot

NORVESTIA LYHYESTI. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto.

NORVESTIA LYHYESTI. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. 2011 011 NORVESTIA LYHYESTI Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin sekä rahamarkkinoille

Lisätiedot

NORVESTIA LYHYESTI. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto.

NORVESTIA LYHYESTI. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. 2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 011 NORVESTIA LYHYESTI Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Q2 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto ilman,

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto ilman,

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 Substanssi (osinko-oikaistu) laski kauden aikana 2,5 milj. euroa, joka vastaa -2,1 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 0,5 milj. euroa (0,4

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Julkaistu: 2005-01-25 15:15:00 CET Norvestia Oyj - Pörssitiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi kauden aikana 0,6 % (vastaavana kautena edellisvuonna 1,8 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 0,7 milj.

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 Julkaistu: 2011-02-07 13:01:34 CET Norvestia Tilinpäätöstiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 Helsinki, Suomi, 2011-02-07 13:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj Tilinpäätöstiedote 7.2.2011

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Q1 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto ilman,

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003 Julkaistu: 2004-02-11 08:01:41 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Q2 Selkeä sijoitus Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 Julkaistu: 2012-02-08 08:30:00 CET Norvestia Tilinpäätöstiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 Helsinki, Suomi, 2012-02-08 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj Tilinpäätöstiedote 8.2.2012

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 31.3.20 02

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 31.3.20 02 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 31.3.20 02 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi kauden aikana 2,4 % (vastaavana kautena edellisvuonna 0,3 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 2,7 milj.

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2014

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2014 Julkaistu: 2015-02-03 08:20:00 CET Norvestia Tilinpäätöstiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2014 Helsinki, Finland, 2015-02-03 08:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

2009 V U O S I K E RT O M U S

2009 V U O S I K E RT O M U S 2009 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31. joulukuuta 2009 10

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2001 KEHITYS OSAKEMARKKINOILLA Pörssikurssien alamäki jatkui voimakkaana myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Pörssien tilannetta kuvaa hyvin se, että FTSE Eurotop 100

Lisätiedot

N ORVESTIA N O R V E S T I A O Y J

N ORVESTIA N O R V E S T I A O Y J OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2000 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi katsauskauden aikana 6,5 % (edellisvuonna 13,9 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 7,5 milj. (12,9 milj. ) Substanssi per

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012

Sisältö. Tilinpäätös 2012 Vuosikertomus 2012 Sisältö Vuosi 2012...4 Norvestia lyhyesti...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin...8 Osakepääoma ja omistusrakenne... 10 Konsernin substanssiarvo...

Lisätiedot

vuosikertomus 2014 vuotta

vuosikertomus 2014 vuotta vuosikertomus 2014 Juhlan 30 kunniaksi vuotta Sisältö Vuosi 2014... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi katsauskauden aikana 7,1 % (edellisvuonna 4,7 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 8,2 milj. (4,3 milj. ) Substanssi per

Lisätiedot