Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet FI 1112

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112"

Transkriptio

1 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet FI 1112

2

3 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Aivan aluksi! Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus Laitemallit Laitteen rakenne Käyttöpaneeli Tuotteen tyyppikilpi Laitteen toiminta/eri toimintatavat Lisävarusteet Tarvikkeet Toimituslaajuus 12 4 Käyttöönotto Pakkauksen purku ja sisällön tarkastus Laitteen siirtäminen ja varastointi Laitteen sijoitus Vesisyötön kytkentä (vain PH15A) Laitteen käyttöönotto 16 5 Käyttö Vesisäiliön täyttö (vain PH15) Laitteen päälle / pois -kytkentä Ohjelmavalikko Laitteen asettelut (normaali toimintatila) Kosteuden asetusarvo Puhallinnopeuden valinta Toimintatavan valinta Äänimerkin toiminnan valinta Siirtyminen ajastintoimintoon Kielen valinta Toimintojen ohjelmointi Ajastintoiminnon valinta Ohjelmointitilan päälle /pois kytkentä Ajan asetus Kytkentä- ja käyttöaikojen asetus Näppäimistön lukitus / avaus 27 6 Kunnossapito Puhdistuksen ajanjaksot Puhdistusohjeet Laitteen purkaminen Puhdistustoimenpiteet Puhdistusaineet Laitteen kokoaminen Suodatinvaihtoilmoituksen kuittaus 34 7 Häiriöiden poisto Tunnistusilmoitus (vain käytettäessä langatonta kosteusanturia) Varoitusilmoitukset Häiriöilmoitukset Mitä sitten, kun...? Häiriönpoiston ohjeet 38 8 Käytöstä poisto / jätehuolto Käytöstä poistaminen Jätehuolto 39 9 Laitteen tekniset tiedot Liitteet Sähkökytkentäkuva Varaosalista PH Varaosalista PH15A 44

4 4 1 Johdanto 1.1 Aivan aluksi! Kiitos että olette valinneet Defensor PH15/PH15A ilmanpuhdistin/kostuttimen käyttöönne. Defensor PH15 ilmanpuhdistin/kostutinlaite edustaa tämän hetken kehittyneintä tekniikkaa, ja se on valmistettu täyttämään kaikki sovellettavat turvallisuusnormit. Tästä huolimatta laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sekä johtaa omaisuusvahinkoihin. Defensor PH15 puhdistimen/kostuttimen turvallisen, oikean ja taloudellisen käytön varmistamiseksi kehotamme noudattamaan kaikkia tässä käsikirjassa annettuja käyttö- ja turvaohjeita. Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita tässä käsikirjassa ei ole riittävästi tai lainkaan käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Defensor-ilmankostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään kysymyksiisi. 1.2 Käyttöohjeen merkinnät Käsikirjan kattavuus Tämän teknisen käsikirjan aiheena on ilmanpuhdistin/kostutin Defensor PH15/ PH15A. Laitteen varusteita ja lisätarvikkeita käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on laitteiston oikean käytön kannalta tarpeellista. Varusteet on käsitelty yksityiskohtaisesti omissa käsikirjoissaan. Tämän teknisen käsikirjan kattavuus on rajattu seuraaviin alueisiin: Defensor PH15 laitteen asennus, käyttöönotto, käyttö, kunnossapito ja häiriötilan poisto. Tähän käsikirjaan liittyviä muita teknisiä julkaisuja ovat mm. varaosaluettelo ja sähköasennusohje. Käsikirjassa viitataan tarvittaessa näihin julkaisuihin.

5 5 Käytetyt symbolit HUOMAUTUS! Huomautus maininnalla on merkitty käyttöohjeen huomautuskohdat. Näiden huomautusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteen vahingoittumisen tai virhetoiminnon, tai jonkin muun omaisuusvahingon syntymisen. VAROITUS! Varoitus merkinnällä varustetuissa kohdin on huomioitava, että näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henkilöille. VAARA! Vaara merkinnällä varustetuissa kohdin on huomioitava, että näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vaikean vammautumisen tai kuoleman. Käsikirjan säilyttäminen Säilytä käsikirja turvallisessa paikassa, josta sen saa tarvittaessa nopeasti käsille. Jos laitteen käyttö siirtyy toiselle henkilölle, on tämä käsikirja luovutettava kyseiselle henkilölle. Jos käsikirja jostain syystä turmeltuu, Defensor-kostuttimien valtuutettu edustaja toimittaa pyynnöstä uuden kappaleen. Eri kieliset versiot Tämä tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Mikäli tarvitsette muulla kielellä painettuja julkaisuja, ottakaa yhteys Defensor-edustajaanne. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Käyttöohjeen tai sen osien kopioiminen ja jakelu tai sisällön julkaiseminen on kiellettyä ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä aineistoa tarvittavin osin.

6 6 2 Turvallisuus Yleistä Kaikkien Defensor PH15 /PH15A laitetta käyttävien henkilöiden tulee tutustua tähän käyttöohjeeseen. Laitteen turvallisen ja oikean käytön kannalta on tärkeää, että käyttäjä on tutustunut tämän käsikirjan sisältöön ja että annettuja ohjeita (erityisesti turvaohjeita) noudatetaan. Turvallisuussyistä on kaikki tässä käyttöohjeessa mainitsemattomat huolto- tai korjaustoimenpiteet annettava ammattitaitoisen asentajan (sähkö/lv asentajan) tai laite maahantuojan edustajan suoritettavaksi. Laitteen kaikkien merkintöjen, kuten: käyttöpaneelin ja tyyppikilven tekstien tulee olla hyvin luettavissa. Pätevyysvaatimus Kaikki tässä teknisessä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.) on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi. Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi. Kaikkien Defensor PH15/PH15A -laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaanlukien lapset), jotka eivät ole tutustuneet laitteen toimintaan. Laitetta käyttävillä henkilöillä tulee olla riittävä kokemus ja tieto laitteen oikeasta käytöstä. Neuvokaa lapsia laitteen käytössä ja huomioikaa etteivät lapset saa leikkiä laitteella. Tarkoituksenmukainen käyttö Ilmanpuhdistin / -kostutin Defensor PH15/PH15A on tarkoitettu käytettäväksi huonetilan ilman parantamiseen erikseen määrättyjen käyttöolosuhteiden vallitessa (kts. kappale 9). Laitteen käyttö muunlaisissa olosuhteissa tai muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaraa, ja on ilman valmistajan kirjallista lupaa kielletty. Tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää tässä käyttöohjeessa mainittujen seikkojen huomioimista.

7 7 Huomioikaa erityisesti: VAARA! Sähköiskun vaara! Defensor PH15/PH15A laite toimii verkkojännitteellä. Verkkojännitteisiä (230V) kontakteja on näkyvissä laitteen ollessa avattuna. Nämä voivat aiheuttaa hengenvaaraa. Varotoimet: Ennen laitteen huoltoa tai korjauksia on Defensor PH15/PH15A -laite kytkettävä pois toiminnasta (kytkekää laite pois toiminnasta, irrottakaa verkkojohto pistorasiasta ja sulkekaa vesisyöttö) ja varmistettava, ettei jännitettä kytketä huollon aikana. VAROITUS! Huoltamattomat laitteet voivat vaarantaa terveyden. Riittämätön huolto voi aiheuttaa veden kanssa kosketuksissa olevien osien ja suodattimien pinnoilla ihmiselle haitallisten bakteerien kasvua. Varotoimet: Defensor PH15/PH15A -puhdistin/kostutin on huollettava säännöllisesti. kappaleen 6 huolto mukaisesti. Huolto ja puhdistus on suoritettava huolellisesti ja haihdutusmatto ja suodattimet tulee vaihtaa niiden määritellyn käyttöiän mukaisesti. Verkkojohdosta huolehtiminen Huomioikaa ettei verkkojohto: joudu puristuksiin raskaiden esineiden alle tai väliin leikkaudu tai taitu terävien kulmien/reunojen vuoksi joudu alttiiksi vedolle Älkää irrottako sähköpistoketta seinästä märillä käsillä. Sijoittakaa laite niin ettei syöttöjohtoon voi kompastua. Asettakaa laitteen pistotulppa vain maadoitettuun pistorasiaan. Huomioikaa myös, että mahdollisen jatkojohdon tulee olla suojamaadoitettu. Käyttäkää tarvittaessa laitteen sähkösyötössä vikavirtasuojausta. Kuinka on toimittava vaaratilanteissa Mikäli on oletettavissa, ettei Defensor PH15 -laitetta voida jostakin syystä käyttää turvallisesti, on laitteen verkkovirtajohto irroitettava pistorasiasta, ja huolehdittava siitä ettei laitetta epähuomiossa kytketä uudestaan käyttöön. Tällainen tilanne voi syntyä kun: Defensor PH15/PH15A laite on vahingoittunut laitteen verkkovirtajohto on vioittunut laite ei toimi normaalisti laitteen liittimissä tai vesisyöttöjohdossa on vuoto Tällaisessa tapauksessa on huolehdittava, että laitteen käyttäjä(t) saavat asiasta tiedon, ja että laite toimitetaan asianmukaisesti korjattavaksi. Laitteen muuttaminen Defensor PH15/PH15A -laitteeseen ei saa tehdä teknisiä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa. Vioittuneiden tai kuluneiden osien korvaamiseen tulee käyttää alkuperäisiä Defensor- osia ja tarvikkeita, joita on saatavissa laite maahantuojalta.

8 8 3 Tuotekuvaus 3.1 Laitemallit Ilmanpuhdistin /-kostutinta Defensor PH15/PH15A on saatavana kahta eri mallia: PH15: laite on varustettu vesisäiliöllä PH15A: laitteessa on sisäänrakennettu magneettiventtiili vesisyöttöön liittämistä varten Kumpikin malli on varustettu ilmansuodattimin ja haihdutusmatolla kostutuskäyttöä varten. 3.2 Laitteen rakenne PH Ilman sisäänmenoritilä 2 Karkeasuodatin 3 Puhallin 4 Pisaralinko 5 Pohja-allas ja kansilevy 6 Aktiivihiilikäsitelty tai normaali haihdutusmatto 7 Pisaranerotin 8 Karkeasuodatin tai 4-kerrossuodatin 9 Pyörillä varustettu pääty ja vesitankki 10 Näppäimistö ja näyttö 11 Tyyppikilpi 12 Verkkojohto (3-nap.) 13 Hopeaionisointielektrodit (lisävaruste) 14 Pintauimuri 15 Turvauimuri

9 9 PH15A Ilman sisäänmenoritilä 2 Karkeasuodatin 3 Puhallin 4 Pisaralinko 5 Pohja-allas ja kansilevy 6 Aktiivihiilikäsitelty tai normaali haihdutusmatto 7 Pisaranerotin 8 Karkeasuodatin tai 4-kerrossuodatin 9 Pyörillä varustettu pääty 10 Näppäimistö ja näyttö 11 Tyyppikilpi 12 Verkkojohto (3-nap.) 13 Hopeaionisointielektrodit (lisävaruste) 14 Pintauimuri 15 Turvauimuri 16 Vesisuodatin 17 Vesisyötön magneettiventtiili 3.3 Käyttöpaneeli PH Nestekidenäyttö 2 <Menu> -painike 3 Nuolipainikkeet 4 Häiriömerkkivalo 5 Käyttökytkin <On/Off> (päälle/pois) 6 <OK> -painike

10 Tuotteen tyyppikilpi Laitteen tuotetiedot on merkitty tyyppikilpeen, joka on sijoitettu laitteen avautuvan päädyn sivuun (kts. kohta 3.2). tyyppimerkintä sarjanumero kk / vuosi Liitäntäjännite Sallittu veden syöttöpaine (vain PH15A) Hyväksymismerkinnät Liitäntäteho Condair AG, CH-8808 Pfäffikon Type: PH15A Serial: XXXXXXX Voltage: VAC / Hz Power: max. 72 W Water pressure: bar Made in Switzerland 3.5 Laitteen toiminta/eri toimintatavat 2 PH Toimintakuvaus Puhallin (1) imee ilmaa ylhäältä karkeasuodattimen (2) läpi, ja ilma puhalletaan haihdutusmaton (3) ja monikerroksisen ilmasuodattimen (4) lävitse ulos laitteen sivuilta. Laitteeseen sisäänrakennettu kosteusanturi mittaa virtaavan ilman kosteutta ja kytkee kostutuksen päälle ilman ollessa kuivempaa kuin asetusarvo (esim. 45%). Kostutus suoritetaan linkoamalla linkoputken (5) avulla vettä haihdutusmattoon, josta vesi haihtuu virtaavan ilman avulla. Laitteen karkeasuodatin pidättää partikkelit, joiden koko ylittää 100 μm. Vaihtoehtoisesti käytettävä Quattromonikerrossuodatin kykenee pidättämään partikkeleja aina 0,1 μm kokoon asti. Monikerrossuodattimen aktiivihiilikerros poistaa myös mahdollisia hajuja. Veden pinnan säätö suoritetaan PH15-laitteessa vesitankin korkin säätöventtiilin avulla. PH15Alaitteessa veden syöttö tapahtuu pinta-anturin ohjaaman magneettiventtiilin avulla.

11 11 Eri toimintatavat Defensor PH15/PH15A -laitetta voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: Toiminta ilmankostuttimena Ilmankostutuskäytöllä laitteen puhallin ja kostutuksen linkomoottori toimivat vain kun kosteuden mitattu arvo alittaa kosteuden asetusarvon. Huomautus: mikäli mitattu kosteuden arvo ei saavuta asetusarvoa pitkänkään käyntijakson aikana, on puhaltimen ohjauskytkin syytä asettaa seuraavaan portaaseen. Toiminta ilmapuhdistimena ja kostuttimena Tällä käyttötavalla on laitteen puhallin jatkuvasti päällä. Kostutuksen linkomoottori käynnistyy kun kosteuden mitattu arvo alittaa kosteuden asetusarvon. Toiminta ilmanpuhdistimena ilman kostutustoimintoa Tällä käyttötavalla on laitteen puhallin jatkuvasti päällä. Kostutuksen linkomoottori ei käynnisty. 3.6 Lisävarusteet Hopeaionisointi Hopeaelektrodien asennussarja. Elektrodit varmistavat pohjaaltaassa olevan veden hygieenisyyden. Huomautus: Hopeaionisoinnin asennus on annettava Defensoredustajan teknikon suoritettavaksi. Kaukosäätöinen kosteusanturi Sisäänrakennetun kosteusanturin sijasta on mahdollista käyttää kaukosäätöistä kosteusanturia. Maks. kantavuus avoimessa tilassa on 25m. Huomautus: Kaukosäätöisen kosteusanturin ja vastaanotinpiirin asennuksen ja asetukset suorittaa Defensor-edustajan teknikko. Vuotovahti Asennussarja vuotovahtitoiminnon asenta-miseksi PH15 -laitteeseen. Vuotovahti sulkee syöttöventtiilin (vain PH15A) ja antaa häiriöilmoituksen mikäli vuotoanturi havaitsee vesivuodon laitteessa. Huomautus: vuotovahtisarjan asennuksen ja asetukset suorittaa Defensor-edustajan teknikko. Defensor PH15 Defensor PH15A

12 Tarvikkeet Talvisuodatinsarja Suodatinsarja laitteen käyttämiseksi talvikaudella sisältää: - karkeasuodatin (ilman sisäänmeno) - haihdutusmatto - karkeasuodatus ulospuhalluksessa Kesäsuodatinsarja Suodatinsarja laitteen kesäkäyttöön sisältää: - karkeasuodatin (ilman sisäänmeno) - aktiivihiilikäsitelty haihdutusmatto - Quattro-monikerrosuodatin ulospuhalluksessa Veden suodatin/sulku Z261 Vesisuodatin /sulkuventtiili syöttöveden liitäntään Defensor PH15A -laitteelle Defensor PH15 Defensor PH15A 3.8 Toimituslaajuus Ilmanpuhdistin/kostutin Defensor PH15/PH15A toimitetaan liitäntävalmiina pakkauksessa, jonka mitat ovat (lev.: 816 mm x kork.: 684 mm syv.: 456 mm, kuljetuspaino: 28 kg). Toimitus sisältää: laite Defensor PH15 tai PH15A, varustettuna talvisuodatinsarjalla ja mahdollisin lisävarustein puhdistusharja vesisäiliön täyttöletku n. 1,2 m (vain PH15) käyttöohje (tämä aineisto) Kappaleessa 3.7 mainitut mahdollisesti tilatut tarvikkeet toimitetaan erikseen pakattuna toimituksen yhteydessä.

13 13 4 Käyttöönotto 4.1 Pakkauksen purku ja sisällön tarkastus Pakkauksen purku Avatkaa pakkaus ja poistakaa laite ja tarvikkeet pakkauksesta. Tarkastakaa, että toimituksessa on mukana kaikki kappaleessa 3.8 mainitut tarvikkeet ja mahdolliset muut tilatut lisätarvikkeet. Tarkastakaa laite mahdollisten kuljetusvaurioiden osalta. Vahinkotapauksissa ottakaa viipymättä yhteyttä Defensor -edustajaan ja kuljetuksesta vastanneeseen yhtiöön. Pakkaus Defensor PH15 -laitteen pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta kuljetuksen aikana. Suosittelemme pakkauksen säilyttämistä mahdollista laitteen kuljetusta varten. Laitteen pakkaus voidaan hävittää paikallisia ympäristö- ja jätteenkäsittelymääräyksiä noudattaen. 4.2 Laitteen siirtäminen ja varastointi Siirtäminen Laitteen siirtämisen helpottamiseksi on Defensor PH15/PH15A -laite varustettu pyörillä. Huomioikaa laitteen paino (25 kg) mikäli laitetta on nostettava siirrettäessä. Tärkeää: Pohja-altaan ja vesisäiliön tulee olla tyhjät laitetta siirrettäessä. Muussa tapauksessa voi vesi tulvia laitteesta ulos. Varastointi Säilyttäkää laite (mielellään alkuperäispakkauksessa) suojattuna. Huomioikaa olosuhteet: huoneenlämpö C suhteellinen kosteus %

14 PH Laitteen sijoitus Huomioikaa seuraavat seikat laitteen sijoituspaikkaa ratkaistaessa. min. 150 mm min. 100 mm min. 150 mm min. 400 mm Laite on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle alustalle vapaasti seisovaksi (huomioikaa minimietäisyydet). Laitteen läheisyydessä on oltava pistorasia. Jotta riittävä ilmankierto varmistetaan, ei laitetta pidä sijoittaa ahtaisiin tiloihin, verhojen taakse tms. virtausta rajoittavan esteen taakse. Älkää laittako laitteen päälle mitään esineitä (vapaa puhallus). Varmistakaa, ettei laitteen puhallus suuntaudu kiinteisiin rakenteisiin (pilari, huonekalu, tms.) tai kylmiin rakenteisiin (kondensoitumisriski). Voimakas auringon valo on haitallista laitteelle ja voi aiheuttaa sisäänrakennetun hygrostaatin toiminnan häiriöitä. Älkää sijoittako laitetta suoralle auringon valolle alttiiksi. Laitetta ei saa sijoittaa vaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin, eikä tiloihin, joissa se voi joutua alttiiksi kastumiselle.

15 15 Laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen: Suoristakaa verkkojohto ja asettakaa se kulkemaan laitteen sivusta kuvan mukaisesti. 4.4 Vesisyötön kytkentä (vain PH15A) Laitteen vesisyöttö tulee kytkeä oheisen kuvan mukaisesti. Noudattakaa kuvassa mainittuja mitoituksia ja arvoja. Tärkeää! noudattakaa paikallisia vesijohtoverkon liitäntään liittyviä määräyksiä. Vesisuodatin/sulku (tarvike Z261 ) Tavallinen vesijohtoverkon vesi: paine: bar lämpötila: C Vesiliitäntäputki G 3/4" sisäkierre

16 Laitteen käyttöönotto Suorittakaa Defensor PH15 /PH15A laitteen käynnistys seuraavasti: PH15: täyttäkää vesisäiliö (kts. kappale 5.1) PH15A: avatkaa vesisyötön hana /sulkuventtiili kytkekää laitteen verkkojohdon pistoke pistorasiaan HUOMAUTUS! Varmistakaa, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa käytettävää verkkojännitettä. Mikäli tyyppikilven jännitemerkintä ei osoita V jännitettä, älkää kytkekö laitetta pistorasiaan! HUOMAUTUS! Defensor PH15/PH15A -laitteen saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. Mahdollisen jatkojohdon tulee olla myös suojamaadoitettu. Laite on nyt käyttövalmis. Tarkemmat tiedot laitteen toiminnasta ja käytöstä on esitetty seuraavassa kappaleessa.

17 17 5 Käyttö 5.1 Vesisäiliön täyttö (vain PH15) 1 Älkää irrottako laitetta 2 verkkovirrasta. Älkää myöskään kytkekö laitetta pois päältä vesisäiliön täytön yhteydessä! Asettakaa kosteutta imevä kangas laitteen alle. Irrottakaa vesisäiliö painamalla lukitusta (vaihe 3). Lukitus vapauttaa säiliön laitteen rungosta Täyttäkää säiliö vesijohtovedellä Tärkeää! Kiertäkää korkki tiiviisti kiinni! Vesisäiliön paikalleen asetuksen jälkeen laitteesta kuuluu pohja-altaan täyttymisen ääni. Laite on valmis käyttöön altaan täytyttyä.

18 Laitteen päälle / pois -kytkentä Laitteen kytkeminen käyttöön Paina painiketta <On/Off>. Edellisen käyttökerran valitut laiteasetukset aktivoituvat. Näyttöön ilmestyy toimintatilan osoitus. Tiedot näkyvät näytössä riippuen siitä onko laite normaalissa käyttötilassa vai ohjelmoidussa tilassa. Normaali toimintatila Ohjelmointitila Kosteusanturin tila (aktiivinen=^) Läpivirtaavan ilman kosteus % Huom: Hetkellinen mitattu kosteusarvo tulee näyttöön aina (myös puhdistinkäytössä), ja se päivittyy 5 sekunnin välein. Toimintatila H: ilman kostutustoiminto P: ilman puhdistus (ei kostutusta) C: yhdistelmätila (puhdistus/kostutus) Puhaltimen nopeus 1, 2, 3, 4 tai A1, A2, A3, A4 ^Act 38%rH HA3 Set 45%rH ^Act 38%rH HA3 Fr 12:28 Viikonpäivä esitys: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (näkyvissä vain ohjelmointitilassa) Kellonaika esitys: tunti:minuutit (näkyvissä vain ohjelmointitilassa) Asetettu kosteuden arvo Puhallin käynnistyy n. 1 minuutin viiveellä. Toimintatilan ja puhallinnopeuden osoitus vilkkuvat kunnes puhallin käynnistyy. Mikäli laitteen näyttöön tuleen varoitus tai häiriöilmoitus käynnistyksen jälkeen, katso kappale 7 Häiriöiden poisto. Laitteen kytkeminen pois päältä Painakaa <On/Off> painiketta. Laitteen asetukset tallentuvat muistiin ja laite pysähtyy.

19 Ohjelmavalikko Seuraavassa on esitetty Defensor PH15/PH15A laitteen ohjelmavalikkorakenne. Laite on käynnistyksen jälkeen tilassa käyttäjävalikko. Käyttäjävalikko Käyttäjävalikossa valitaan asettelut normaalissa toimintatilassa (kts. kappale 5.4). Ohjelmointivalikko Ohjelmointivalikossa aktivoidaan ohjelmointi ja valitaan ohjelmoinnin asettelut (kts. kappale 5.5). ^Act 38%rH HA3 Set 45%rH Timer On Set value 42%rH Time Mo 12:00 Fan power Auto1 Monday 1 18:00 45%rH HA3 Operating mode Humidify Monday 2 --:-- 45%rH HA0 Buzzer On Sunday 1 --:-- 45%rH HA0 Timer Adjust Sunday 2 22:00 45%rH HA0 Language english

20 Laitteen asettelut (normaali toimintatila) Kosteuden asetusarvo Normaali näyttö Set value 45%rH (kts. kappale 5.4.2) asetus Set value New Value Set value Old Value vahvistus peruutus Set value 45%rH %rh Huomautus: Kosteuden asetusarvoa voidaan muuttaa vain laitteen ollessa käyttäjätilassa (kts. kappale 5.5). Asettelualue: % rh Tehdasasetus: 45 % Huomautus: optimaalinen suhteellisen kosteuden arvo määräytyy eri kohteissa tarpeen mukaan. Suositeltava kosteus esim. asuintiloissa on 40-45%. Huomautus: Defensor PH15/PH15A -laitteen kostutusteho on välittömästi käyttöönoton tai haihdutusmaton vaihdon jälkeen hieman nimellisarvoja alhaisempi. Täysi kostutusteho saavutetaan kun haihdutusmatto on täysin kastunut. Kostutusteho on myös riippuvainen ympäristön lämpötilasta.

21 Puhallinnopeuden valinta (kts. kappale 5.4.1) Fan power Auto1 (kts. kappale 5.4.3) asetus Fan power New Value Fan power Old Value vahvistus peruutus Fan power Auto1 1, 2, 3, 4 tai Auto1...Auto4 Huomautus Puhaltimen nopeus voidaan valita vain käyttäjätilassa (kts. kappale 5.5). Valinnat: 1, 2, 3, 4 tai Auto1, Auto2, Auto3, Auto4 Toimintatila Puhallinasetus Toiminta H (Kostutus) Auto1 toimii puhallinasetuksella 1 Auto2 automaattisesti puhallinasetuksilla 1..2 Auto3 automaattisesti puhallinasetuksilla 1..3 Auto4 automaattisesti puhallinasetuksilla 1..4 P (Puhdistus) 1 toimii puhallinasetuksella 1 C (Yhdistelmätila) 2 toimii puhallinasetuksella 2 3 toimii puhallinasetuksella 3 4 toimii puhallinasetuksella 4 Tehdasasetus: 1 Huomautus: Puhaltimen nopeuden valinta suoritetaan huonekoon ja halutun tehon mukaan. Allaoleva taulukko antaa ohjeellisia arvoja puhaltimen nopeuden valintaan. Puhallinnopeus maks. huonetilavuus m³ puhdistuskäytössä maks. huonetilavuus m³ ilmanvaihtokerroin /tunti kostutuskäytössä Suositeltava ilman kierron määrä puhdistustoiminnossa on seuraava: normaali toimistotila: 1 2 kertaa/tunti kuormitettu tila (pöly, noki yms.): 3 4 kertaa/tunti

22 Toimintatavan valinta (kts. kappale 5.4.2) Operating mode Humidify (kts. kappale 5.4.4) asetus Operating mode New Value Operating mode Old Value vahvistus peruutus Operating mode Humidify Humidify, Purify, Combi mode Huomautus: Toimintatilaa voidaan muuttaa vain jos ohjelmointitila on poiskytketty (kts. kappale 5.5). Valinnat: Humidify (ilmankostutus), Purify (ilman puhdistus ilman kostutustoimintoa) and Combi mode (ilman puhdistus ja kostutus) Tehdasasetus: Huomautus: Humidify (kostutus) Toimintatilan valinta riippuu Defensor PH15/PH15A laitteen käyttötarkoituksesta. Laitetta voidaan käyttää ilmanpuhdistimena, ilmankostuttimena tai näiden yhdistelmänä. Mikäli laitetta käytetään vain ilmanpuhdistukseen tulee vesiallas ja vesitankki tyhjentää Äänimerkin toiminnan valinta (kts. kappale 5.4.3) Buzzer Off (kts. kappale 5.4.5) asetus Buzzer New Value Buzzer Old Value vahvistus peruutus Buzzer Off On ja Off Valinnat: Tehdasasetus: Huomautus: On (päällä) ja Off (äänimerkki pois) Off Äänimerkkikytkennän ollessa päällä, laite antaa äänisignaalin häiriötilassa.

23 Siirtyminen ajastintoimintoon (kts. kappale 5.4.4) Timer Adjust Siirtyminen ajastintoimintoon Pois ajastintoiminnosta Timer On (kts. kappale 5.4.6) Tarkemmat ohjeet ajastuksesta kappaleessa 5.5 Toimintojen ohjelmointi Kielen valinta (kts. kappale 5.4.5) Language english Normaali näyttö asetus Language New Value Language Old Value vahvistus peruutus Language english German, English, French, Dutch, Italian, Polish Valinnat: Tehdasasetus: Huomautus: German (saksa), English (englanti), French (ranska), Dutch (hollanti), Italian (Italia), Polish (Puola) englanti Vahvistettuanne kielivalinnan laitteen näyttö siirtyy automaattisesti valitulle kielelle.

24 Toimintojen ohjelmointi Defensor PH15/PH15A -laitetta voidaan ohjata aseteltavin ajastimin. Ajastimilla voidaan asettaa laite toimintaan tiettyyn aikaan, tietyllä toiminnalla ja puhallinnopeudella. Laitteen toiminta voidaan näin sovittaa esim. työskentelyaikojen mukaan. Jokainen ohjelmointitapahtuma sisältää käynnistysajan (viikonpäivä ja aika), kosteuden asetuksen, toimintatavan ja halutun puhallinnopeuden. Päivää kohden on käytettävissä kaksi ohjelmointitapahtumaa. Ajastettu ohjelmointi on voimassa aina siihen asti kunnes seuraavan ohjelmointitapahtuman käynnistyspiste on vuorossa. Esimerkkiohjelmointi: Monday 1 : 45%rH HA0 Monday 2 : 45%rH HA0 Tuesday 1 06:00 45%rH HA1 Tuesday 2 : 45%rH HA0 Wednesday 1 : 45%rH HA0 Wednesday 2 18:00 40%rH P1 Thursday 1 : 45%rH HA0 Thursday 2 : 45%rH HA0 Friday 1 06:00 45%rH HA1 Friday 2 : 45%rH HA0 Saturday 1 : 45%rH HA0 Saturday 2 12:00 45%rH HA0 Sunday 1 : 45%rH HA0 Sunday 2 : 45%rH HA0 Saturday 2 Tuesday 1 Wednesday 2 Friday 1 Saturday 2 Off Kosteuden asetus 45% kostutus puhallinnopeus 3 Kosteuden asetus 40% Puhdistus puhallinnopeus 1 Kost. asetus 45% kostutus puhallinnopeus A Off 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Asetukset ja ohjelmien aktivointi suoritetaan ohjelmointitilassa Ajastintoiminnon valinta Käyttäjävalikosta siirrytään ajastinvalikkoon (kts ). Ajastinvalikossa voidaan: aktivoida tai poistaa ohjelmointi (5.5.2) asettaa viikonpäivä ja kellonaika (5.5.3) yksilöidä ohjelmoinnit ja niiden aloitusajat (5.5.4) Huomautus: jos mitään laitteen painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa, laite poistuu ajastustoiminnosta ja palautuu normaaliin tilaan.

25 Ohjelmointitilan päälle /pois kytkentä (kts. kappale 5.5.4) Timer On (kts. kappale 5.5.3) asetus Timer New Value Timer Old Value vahvistus peruutus Timer On On tai Off Valinnat: Tehdasasetus: Huomautus: On (ohjelmointi aktivoitu) tai Off (ohjelmointi poistettu) Off Defensor PH15/PH15A -laite toimii ohjelmointitilassa ennalta asetettujen ohjelmointien (kts ) mukaisesti. Mikäli ohjelma-asetuksia ei ole määritetty, laite toimii normaalin toimintatilan asetuksin Ajan asetus (kts. kappale 5.5.2) Time Mo 12:00 (kts. kappale 5.5.4) asetus Time New Value Time Old Value vahvistus peruutus Time Mo 12:00 kts. Huomautus Valinnat: Tehdasasetus: --- Huomautus: viikonpäivä (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) tunnit (hh) minuutit (mm) Asetettu viikonpäivä ja aika toimivat ohjelmoinnin pohjana. Ohjelmointi ei toimi oikein mikäli asetus on väärä. Asetus suoritetaan syöttämällä viikonpäivä, tunnit ja minuutit. Jokainen asetus vahvistetaan erikseen <OK> -painikkeella. Mikäli laitteen virtasyöttö katkaistaan, aika-asetukset katoavat, ja laitteen näytössä vilkkuu ajan ( : ) ilmoitus

26 Kytkentä- ja käyttöaikojen asetus (kts. kappale 5.5.3) Monday %rH HA0 Monday %rH HA0 asetus Monday 1 New Value Monday 1 Old Value vahvistus peruutus Monday %rH HA0 kts. Huomautus Sunday %rH HA0 (kts. kappale 5.5.2) Ohjelmointi suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Ensin valitaan viikonpäivä (Monday1, Monday2... Sunday 1, Sunday 2) tai haluttu aloitusaika. Sitten valitaan laitteen kyseiseen aikaan alkava haluttu toiminto. Valinnat: Tunnit (hh) Minuutit (mm) Haluttu suht. kosteus % Toimintatila ( H : kostutus, P : puhdistus (ilman kostutustoimintoa) ja C : yhdistelmä- toiminto (puhdistus ja kostutus)) Puhallinnopeus (0, 1, 2, 3, 4) Tehdasasetus: Huomautukset: : 45%rH HA0 Ohjelmointivalikkoon siirtymisen jälkeen asetetaan tunnit, minuutit, haluttu kosteus-%, toimintatapa ja puhallinnopeus halutulle ajastukselle. Kukin asetus tallennetaan painamalla <OK>-painiketta. Ajastus (käynnistyspiste) voidaan poistaa painamalla molempia nuolipainikkeita yhtäaikaisesti tuntiosoituskentän vilkkuessa. Poistotoiminto vahvistetaan painamalla <OK>. Katkaistaksesi laitteen toiminnan tiettyyn aikaan on puhaltimen käyntitasoksi valittava 0.

27 Näppäimistön lukitus / avaus Defensor PH15 -laitteen näppäimistö voidaan lukita estämään tarpeettomien muutosten suorittaminen: Key lock Set 50%rH Näppäimistön lukitus suoritetaan painamalla <Menu> painiketta kunnes (n. 3 sek.) oheinen ilmoitus tulee näyttöön. Näppäimistön ollessa lukittuna minkä tahansa painikkeen painaminen antaa oheisen ilmoituksen. Act 30%rH HA1 Set 50%rH Näppäimistön lukitus poistetaan painamalla <Menu> painiketta (n. 3 sek.) kunnes Key lock -ilmoitus poistuu ja laite palaa taas toimintonäytölle.

28 28 6 Kunnossapito 6.1 Puhdistuksen ajanjaksot Defensor PH15/PH15A -laitteen säännöllinen huolto, puhdistus ja kuluvien osien vaihto on edellytyksenä laitteen puhdistus- ja kosteudentuottokyvyn säilyttämiseksi korkeana. Tarvittavien huoltotoimenpiteiden aikaväli on riippuvainen ympäröivän ilman likaisuudesta, veden laadusta ja laitteen käyttöasteesta. Oheisessa taulukossa on esitetty huoltotoimenpiteiden arvioitu tarve. Pölyisissä/likaisissa olosuhteissa saattaa puhdistuksen jaksoväli olla lyhyempikin. Myös kalkkipitoinen vesi saattaa lisääntynyttä puhdistustarvetta. Kuukausi Warning 6 Filter change Huomautus: Mikäli laite on varustettu hopeaionisointielektrodein on pohja-altaan ja pisaralingon limoittuminen merkkinä elektrodien kulumisesta. Vaihtakaa elektrodit tarvittaessa.

29 Puhdistusohjeet Laitteen purkaminen 1 2 Irrottakaa pistotulppa seinästä Asettakaa kosteutta imevä kangas laitteen alle. 3 4 Painakaa laitteen molemmissa sivuissa olevat lukitussalvat sisään. 5 6

30 Puhdistustoimenpiteet Laitteen osa Pisaralinko Pisaranerotin Pohja-altaan kansi Pohja-allas Mitä ja miten puhdistetaan Pese osat kädenlämpöisellä saippuavedellä ja huuhtele hyvin vedellä. Puhdista pisaralinko sisältä laitteen mukana toimitetulla harjalla. Poista mahdollinen kalkkeutuma kalkinpoistoaineella tai esim. sitruunahapolla ja huuhtele osat huolellisesti. Vesitankki Huuhtele vesitankki kädenlämpöisellä saippuavedellä ja huuhtele sen jälkeen hyvin vesijohtovedellä. Pese annostuskorkki saippuavedellä ja huuhtele sen jälkeen hyvin vesijohtovedellä. Poista mahdollinen kalkkikerrostuma kalkinpoistoaineella (huomioi kappaleen 6.3 ohjeet). Huuhtele lopuksi hyvin vesijohtovedellä. Haihdutusmatto (aktiivihiilikäsitelty matto) Huuhtele haihdutusmatto hyvin kädenlämpöisellä vedellä. Huomautus: vaihda matto ja suodattimet kun näyttöön ilmestyy vaihdon tarvetta ilmaiseva ilmoitus (katso kappale 7). Ilmaritilät Imuroi ilmaritilät molemmin puolin.

31 31 Laitteen osa Karkeasuodattimet (tai monikerrossuodatin) Vesisuodatin (vain PH15A) Mitä ja miten puhdistetaan Puhdista karkeasuodatin (kansiritilän alla) imuroimalla sitä ilman virtaussuunnan vastaisesti. Imuroi monikerrosuodatin sisäpuolelta käyttäen alhaista imutehoa. Huomautus: vaihda matto ja suodattimet kun näyttöön ilmestyy vaihdon tarvetta ilmaiseva ilmoitus (katso kappale 7). HUOMAUTUS! Älkää kastelko suodattimia. Suodattimien tulee olla kuivat paikalleen asetettaessa. Puhdista vesisuodatin harjalla ja huuhtele vedellä. Pintauimuri Turvauimuri Pyyhi pinta- ja turvauimuri puhtaaksi varovasti kostealla kankaalla.

32 Puhdistusaineet Käyttäkää vain yläämainittuja puhdistusaineita. Vain sellaisten desinfiointiaineiden käyttö on sallittua, mistä ei jää terveydelle haitallisia jäämiä. Laitteen osat on syytä huuhdella kuitenkin huolellisesti vedellä. VAARA! Kotitalouksissa käytettävät kalkinpoistoaineet ärsyttävät limakalvoja ja ihoa. Käytä suojakäsineitä ja suojaa silmät ja hengitystiet käsitellessäsi kyseisiä aineita. Puhdistus tulisi suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa tai ulkona. VAROITUS! Älä käytä liuottimia, aromaattisia tai halogenoituja hiilivety-yhdisteitä tai muita agressiivisia aineita. Kyseiset aineet voivat vaurioittaa laitetta. Noudattakaa puhdistusaineiden mukana toimitettuja annostelu- ja käyttöohjeita. Huomioikaa erityisesti puhdistusaineiden käytöstä mainittuja henkilösuojaustoimenpiteitä, ympäristömääräyksiä ja käyttörajoituksia.

33 Laitteen kokoaminen VAROITUS! Tarkastakaa kaikki laitteen osat vaurioiden varalta ennen Defensor PH15 laitteen kokoamista. Vaihtakaa vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöönottoa. Kokoa laite seuraavasti: 1 2 Painakaa pisaralinko vasteeseen asti (keskitys)! 3 4 Laskekaa varovasti Kun yläosa on paikallaan, lukitkaa laitteen sivuissa olevat salvat

34 Suodatinvaihtoilmoituksen kuittaus Suodatinvaihtoilmoitus kuitataan suodatinvaihdon jälkeen seuraavasti: Warning 6 Filter change Filter change ESC OK 1. Käynnistä laite (oheinen ilmoitus näkyy näytössä) 2. Paina <Menu> ja <OK> -painikkeita yhtäaikaisesti kunnes oheinen ilmoitus tulee näyttöön. 3. Paina <OK> kuitataksesi suodatinvaihtoilmoituksen ja laskurin. Huomautus: Painamalla <Menu> kuittaustoiminto keskeytyy ja laite palaa takaisin suodatinvaihtoilmoitukseen.

35 35 7 Häiriöiden poisto 7.1 Tunnistusilmoitus (vain käytettäessä langatonta kosteusanturia) Näyttö Radio sensor K1 ESC Install? OK Radio sensor K1 Test Selitys Syy: Kun radiotoimiseen kosteusanturiin (lisävaruste) vaihdetaan paristo ja kosteusanturin radiokanava ei vastaa Defensor PH15/ PH15A -laitteen aktiivista kanavaa, kuuluu lyhyt piippaus (mikäli äänisignaali on aktivoitu) ja laite ehdottaa uutta. Toimenpide: Paina <OK> -painiketta vahvistaaksenne ehdotetun kanavan. Laite vaihtaa kanavan ja palaa automaattiseen toimintatilaan. Painamalla <Menu> -painiketta perutaan ehdotettu kanavavalinta ja laite palaa normaaliin toimintatilaan käyttäen vanhaa signaalia. Syy: Kun radiotoimiseen kosteusanturiin (lisävaruste) vaihdetaan paristo ja kosteusanturin radiokanava vastaa Defensor PH15/ PH15A -laitteen aktiivista kanavaa, kuuluu lyhyt piippaus (mikäli äänisignaali on aktivoitu) ja laite vahvistaa oikean kanavan. Toimenpide: Kuitataksenne ilmoituksen painakaa <OK> tai <Menu> -painiketta. Laite palaa normaaliin toimintatilaan. 7.2 Varoitusilmoitukset Näyttö vihreä LED Äänimerkki Häiriö ilmoitus Toimenpide Warning 6 palaa aktivoitunut kts. kappale 6.5. Filter change Varoitus vilkkuu näytössä vuoroin normaalin toimintatilanäytön kanssa. Syy: Suodattimen maksimaalinen käyttöikä ylittynyt. Toimenpide: Vaihtakaa suodatinsarja (kts. kappale 6 Huolto ), resetoikaa vikailmoitus. palaa aktivoitunut automaattinen palautus Warning 7 kun veden pinta saavuttaa No water taas normaalin tason. Varoitus on näytössä kunnes vesialtaan vedenpinnan korkeus on jälleen oikea. Huomautus: tämä ilmoitus esiintyy vain PH15 -laitteella (säiliömalli) Syy: vesialtaan veden pinta liian alhainen, pinnantunnistin on aktivoitunut. Toimenpide: täytä vesisäiliö (kts. 5.1). Warning 8 Battery radio palaa piippaus lyhyesti 30 min. välein aktivoitunut Varoitus vilkkuu näytössä vuoroin normaalin toimintatilanäytön kanssa. Syy: Langattoman kosteusanturin (lisävaruste) paristo tyhjä. Toimenpide: Vaihtakaa kosteusanturin paristo (kts. erillinen kosteusanturin ohje). automaattinen palautus kun kosteusanturin paristo on vaihdettu.

36 Häiriöilmoitukset Näyttö vihreä LED Äänimerkki Häiriö ilmoitus Toimenpide Error 1 Cover open Error ilmoitus on näytössä kunnes vesisäiliön luukku on kiinni ja lukittu. Syy: Toimenpide: vilkkuu aktivoitunut Häiriöilmoitus kuittautuu automaattisesti kun päätykansi on kunnolla lukittunut. vesisäiliön luukku ei paikallaan tai ei lukittu. vseta luukku paikalleen ja paina kahva ala-asentoon. vilkkuu kuuluu voimakkaasti (ei voi aktivoitunut Error 2 Max Niveau katkaista Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen. Error ilmoitus on näkyvissä kunnes kuitattu. Syy: pohja-altaan maksimi veden pinta ylittynyt. Turvauimuri reagoinut. PH15: vesisäiliön korkki ei ole tiivis. (korkki löysällä tai korkin uimuriventtiili viallinen tai likainen. PH15A: syöttöventtiili viallinen Toimenpide: PH15: irrota vesisäiliö, tarkasta korkki/venttiili (vaihtakaa jos viallinen) ja kierrä korkki hyvin kiinni. PH15A: tarkasta vesisyöttöventtiilin toiminta ja vaihda tarvittaessa uusi. vilkkuu piippaa aktivoitunut Kytke laite pois päältä ja Error 3 käynnistä uudelleen. Filltime Error ilmoitus on näkyvissä kunnes kuitattu. Huomautus: tämä ilmoitus on vain PH15A -laitteilla. Syy: vesisyötön sulkuhana on kiinni. Vesisyöttöventtiilin suodatin tukkeutunut tai viallinen vesisyöttöventtiili. Toimenpide: avatkaa sulkuhana. Tarkastakaa suodatin ja puhdistakaa se (kts.6.3). Vaihtakaa vesisyöttöventtiili. Error 4 No signal vilkkuu piippaus 6 min. välein aktivoitunut Automaattinen palautus kun laite saa taas signaalin kosteusanturilta. Error ilmoitus vilkkuu normaalin näytön kanssa vuorotellen. Syy: Defensor PH15/PH15A ei saa signaalia langattomalta kosteusanturilta. Hygrostaatin paristo kulunut tai kosteusanturi viallinen. Hygrostaatti kauempana kuin 25m (kantama) Huomautus: kun laite ei saa signaalia langattomalta kosteusanturilta, toimii se sisäisen kosteusanturin ohjaamana. Toimenpide: vaihda kosteusanturin paristo. Tarkasta toiminta ja vaihda tarvittaessa uusi kosteusanturi. Varmista kosteusanturin signaalin kantama. Error 5 Leakage sensor vilkkuu kuuluu voimakkaasti (ei voi katkaista aktivoitunut Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen. Error ilmoitus on näkyvissä kunnes kuitattu. Syy: PH15: vesisäiliön korkki ei ole tiivis. (korkki löysällä tai korkin uimuriventtiili viallinen tai likainen. Laite ei seiso suoralla alustalla. turvauimuri viallinen. PH15A: viallinen syöttöventtiili, pintauimuri tai turvauimuri. Toimenpide: PH15: irrottakaa vesisäiliö, tarkastakaa korkki/venttiili (vaihtakaa jos viallinen) ja kiertäkää korkki hyvin kiinni. Asettakaa laite suoralle pinnalle. Tarkastakaa turvauimurin toiminta ja vaihtakaa tarvittaessa. PH15A: tarkastakaa syöttöventtiilin, pintauimurin ja turvauimurin toiminta ja vaihtakaa tarvittaessa uusi osa.

37 Mitä sitten, kun...? Seuraavassa taulukossa on esitetty Defensor PH15/PH15A -laitteen mahdolliset käyttöhäiriöt, niiden syyt ja toimenpiteet häiriöiden poistamiseksi. Vika Syy Toimenpide Laite ei toimi, näyttö on Laite ei ole kytketty pistorasiaan. Kytke laite pistorasiaan. pimeä. Laitteen sulake palanut. Ota yhteys laitteen maahantuojaan huollon suorittamiseksi. Laite ei kostuta. Huoneen kosteus ei nouse haluttuun asetusarvoon. Mitattu kosteus suurempi kuin kosteuden asetusarvo. Puhallin ei toimi Pohja-allas ja haihdutusmatto voimakkaasti limoittuneet. Ympäristön kosteus on suurempi kuin asetusarvo. Pintauimuri on viallinen. Veden pinta on liian alhainen, mutta Error-näyttöä ei ole. Haihdutusmattoa ei asennettu. Ei toimenpiteitä, tarkista kosteuden asetusarvo ja muuta tarvittaessa. Ota yhteyttä laitteen maahantuojaan huollon suorittamiseksi. Aseta haihdutusmatto laitteeseen. Huoneen lämpötila korkea. Tehon mitoitus laskettu C mukaan. Laite hyvin likainen. Suorita huolto kappaleen 6 mukaisesti. Ovet tai ikkunat auki. Kostutettu ilma karkaa muihin tiloihin. Huonetilan tuuletus liian voimakasta. Huoneen kostutettu ilma korvautuu kuivalla ulkoilmalla. Huonetilavuus tai ilmanvaihdon määrä liian suuri. Mitattu kosteus suurempi kuin kosteuden asetusarvo. Laite asetettu toiminnalle kostutus. Ympäristön kosteus on suurempi kuin kosteuden asetusarvo. Laite on ajastustilassa ja puhaltimen aktiivinen ohjaus on 0. Puhallin viallinen. Veden hopeaionisointielektrodit kuluneet. Huonetilaa tulee tuulettaa vain lyhyitä jaksoja! Ota yhteys laitteen maahantuojaan. Anna laitteen toimia puhdistintoiminnolla. Ei toimenpiteitä, laite toimii normaalisti. Ei toimenpiteitä, laite toimii normaalisti. Ota yhteys laitteen maahantuojaan. Ota yhteys laitteen maahantuojaan huollon suorittamiseksi.

38 Häiriönpoiston ohjeet VAARA! Verkkojännitteisiä (230V) kontakteja on näkyvissä laitteen ollessa avattuna. Nämä voivat aiheuttaa hengenvaaraa. Laitteen pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen vian korjaamista! Mahdollisten vikojen ja erityisesti sähkövikojen korjaaminen tulee antaa asiantuntevan huoltoteknikon suoritettavaksi. Osien vaihdot tai muut korjaukset voi suorittaa maahantuojan huoltoteknikko.

39 39 8 Käytöstä poisto / jätehuolto 8.1 Käytöstä poistaminen Kun laite poistetaan käytöstä, toimikaa seuraavasti: 1. Kytkekää laite pois päältä, irrottakaa laitteen verkkojohto pistorasiasta. Sulkekaa vesisyötön sulkuhana (vain PH15A). 2. Tyhjentäkää laitteen vesiallas. 8.2 Jätehuolto Laitetta hävitettäessä on huomioitava laitteen kierrätettävyys. Toimittakaa laite paikalliselle jätteen vastaotto-asemalle purkamista ja kierrätystä varten. Tietoja kierrätyksestä saatte paikallisilta viranomaisilta ja jätteiden käsittelystä vastaavilta yrityksiltä.

40 40 9 Laitteen tekniset tiedot Mitat (L x K x S) Paino (tyhjäpaino) Vesisäiliön tilavuus Käyttöjännite Ottoteho 730 x 610 x 370 mm 25 kg 20 l VAC/50 60 Hz tai VAC/50 60 Hz maks. 72 W Tehoportaat 1) Ilmankierto 155 m 3 /h 195 m 3 /h 280 m 3 /h 340 m 3 /h Kostutusteho (25 C ja 20 %rh) Kostutusteho (23 C ja 45 %rh) 0.8 l/h 1.1 l/h 1.5 l/h 1.7 l/h 0.6 l/h 0.8 l/h 1.0 l/h 1.3 l/h Soveltuva huonekoko 280 m m m m 3 Äänitaso 33 dba 38 dba 45 dba 50 dba Äänenvoimakkuus (EN ISO 3741 mukaisesti) 47 dba 52 dba 59 dba 64 dba Ympäristön lämpötila 5 40 C Ympäristön kosteus 0 85 %rh kondensoimaton Laitemalli PH15A Vesiliitäntä G 3/4" (sisäkierre) Veden paine bar Veden lämpötila 5 40 C Merkinnät VDE, CE, GS, GOST 1) Tehotiedot perustuvat perustoimintoihin kostutuskäytössä

41 41 10 Liitteet 10.1 Sähkökytkentäkuva Keypad&LED Display PH15 U S3 U2 X14 X21 1 X17 +24V +5V +24V X9 X V X16 P X15 T1 Steuerprint PH Index XX Art.Nr. XXXXXXX F AT L1 L N PE X4 X3 X1 St. 1 (ws) St. 2 (rt) St. 3 (gu) St. 4 (sw) C2 (bn) C1 (ge) N (bl) 8 PE PE (gn/ge) C (bn) P (bl) N (sw) PE (gn/ge) L1 L N PE L N PE PE M M2 M M1 230 VAC U3 2 1 X X X X6 X5 X5 L1 L N PE 110V 110V N N 230V L N PE 100 VAC B1 +24V B2 230V/240mA 230V/410mA N T2 vain 100V versiot B3 S1 Y1 Y2 S2 B1, B2 Ionisointielektrodit B3 Pintauimuri F1 Ohjauskortin sulake M1 4 port. puhallin M2 Linkomoottori P1 Näytön kontrastin säädin S1 Pintauimuri maks. S2 Vuotovahti (optio) S3 Pyörillä varustettu pääty mikrokytkin U1 U2 U3 T1 T2 X5 X9 Y1 Y2 Sisäinen kosteusanturi Signaalivastaanotin (optio) Radiosignaalilla toimiva kosteusanturi (optio) Ohjauskortin muuntaja (Muuntaja 100V -versio) ei Suomessa Häiriöilmoituksen kontakti, maks 250V Ohjelmointiliitin Syöttöventtiili Syöttöventtiili (varmistus)

42 Varaosalista PH

43 43 Pos. Art.-No. Varaosan nimitys Air outlet grill Top cover grill Frame Motor support Side board Protecting grill cpl Handle Roll water carriage (2 pcs) Water tank Level control valve Mobile base cpl Double roll (2 pcs) Swash chicane (2 pcs) Base cover Droplet trap Coarse dust filter (5 pcs) Water carriage Evaporator mat Activated charcoal evaporator mat Connecting bars with support Float cover Level switch Level safety switch Impeller Ionisation electrode (2 pcs) Impeller motor Fan cpl Control panel Display LCD Control PCB Humidity sensor cpl Gasket level control valve Radio humidity sensor Reiceiver module Transformer Japan Coarse dust filter Quattro filter Support ionisation electrode cpl. (2 pcs) Base water carriage Door switch Brush for impeller Leakage sensor Salt pill leakage sensor (5 pcs) Ionisation cable

44 Varaosalista PH15A

45 45 Pos. Art.-No. Varaosan nimitys Air outlet grill Top cover grill Frame Motor support Side board Protecting grill cpl Handle Roll water carriage (2 pcs) Valve unit cpl Water connection hose Inlet hose Mobile base A-type cpl Double roll (2 pcs) Swash chicane (2 pcs) Base cover Droplet trap Coarse dust filter (5 pcs) Evaporator mat Activated charcoal evaporator mat Connecting bars with support Float cover Level switch Level safety switch Impeller Electrodes ionisation Impeller motor Fan cpl Control panel Display LCD Control PCB Humidity sensor cpl Radio humidity sensor Reiceiver module Transformer Japan Coarse dust filter Quattro filter Support ionisation electrode cpl. (2 pcs) Water carriage A-type Base water carriage Door switch Brush for impeller Leakage sensor Salt pill leakage sensor (5 pcs) Ionisation cable

46 Muistiinpanot

47 Condair Ltd., Printed in Switzerland Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

48 Valmistaja, myynti ja huolto: Brautek OY PL 6 YLISTÖRMÄ 4 H FI ESPOO Puh Fax Reg.No Manufacturer: Condair Ltd. Member of the Walter Meier Group Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon, Switzerland Ph , Fax

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ:

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: FI KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten Art.nr. 172773-01 Yleistä Kosteudenpoistaja on kannettava

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot