Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet FI 1112

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112"

Transkriptio

1 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet FI 1112

2

3 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Aivan aluksi! Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus Laitemallit Laitteen rakenne Käyttöpaneeli Tuotteen tyyppikilpi Laitteen toiminta/eri toimintatavat Lisävarusteet Tarvikkeet Toimituslaajuus 12 4 Käyttöönotto Pakkauksen purku ja sisällön tarkastus Laitteen siirtäminen ja varastointi Laitteen sijoitus Vesisyötön kytkentä (vain PH15A) Laitteen käyttöönotto 16 5 Käyttö Vesisäiliön täyttö (vain PH15) Laitteen päälle / pois -kytkentä Ohjelmavalikko Laitteen asettelut (normaali toimintatila) Kosteuden asetusarvo Puhallinnopeuden valinta Toimintatavan valinta Äänimerkin toiminnan valinta Siirtyminen ajastintoimintoon Kielen valinta Toimintojen ohjelmointi Ajastintoiminnon valinta Ohjelmointitilan päälle /pois kytkentä Ajan asetus Kytkentä- ja käyttöaikojen asetus Näppäimistön lukitus / avaus 27 6 Kunnossapito Puhdistuksen ajanjaksot Puhdistusohjeet Laitteen purkaminen Puhdistustoimenpiteet Puhdistusaineet Laitteen kokoaminen Suodatinvaihtoilmoituksen kuittaus 34 7 Häiriöiden poisto Tunnistusilmoitus (vain käytettäessä langatonta kosteusanturia) Varoitusilmoitukset Häiriöilmoitukset Mitä sitten, kun...? Häiriönpoiston ohjeet 38 8 Käytöstä poisto / jätehuolto Käytöstä poistaminen Jätehuolto 39 9 Laitteen tekniset tiedot Liitteet Sähkökytkentäkuva Varaosalista PH Varaosalista PH15A 44

4 4 1 Johdanto 1.1 Aivan aluksi! Kiitos että olette valinneet Defensor PH15/PH15A ilmanpuhdistin/kostuttimen käyttöönne. Defensor PH15 ilmanpuhdistin/kostutinlaite edustaa tämän hetken kehittyneintä tekniikkaa, ja se on valmistettu täyttämään kaikki sovellettavat turvallisuusnormit. Tästä huolimatta laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sekä johtaa omaisuusvahinkoihin. Defensor PH15 puhdistimen/kostuttimen turvallisen, oikean ja taloudellisen käytön varmistamiseksi kehotamme noudattamaan kaikkia tässä käsikirjassa annettuja käyttö- ja turvaohjeita. Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita tässä käsikirjassa ei ole riittävästi tai lainkaan käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Defensor-ilmankostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään kysymyksiisi. 1.2 Käyttöohjeen merkinnät Käsikirjan kattavuus Tämän teknisen käsikirjan aiheena on ilmanpuhdistin/kostutin Defensor PH15/ PH15A. Laitteen varusteita ja lisätarvikkeita käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on laitteiston oikean käytön kannalta tarpeellista. Varusteet on käsitelty yksityiskohtaisesti omissa käsikirjoissaan. Tämän teknisen käsikirjan kattavuus on rajattu seuraaviin alueisiin: Defensor PH15 laitteen asennus, käyttöönotto, käyttö, kunnossapito ja häiriötilan poisto. Tähän käsikirjaan liittyviä muita teknisiä julkaisuja ovat mm. varaosaluettelo ja sähköasennusohje. Käsikirjassa viitataan tarvittaessa näihin julkaisuihin.

5 5 Käytetyt symbolit HUOMAUTUS! Huomautus maininnalla on merkitty käyttöohjeen huomautuskohdat. Näiden huomautusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteen vahingoittumisen tai virhetoiminnon, tai jonkin muun omaisuusvahingon syntymisen. VAROITUS! Varoitus merkinnällä varustetuissa kohdin on huomioitava, että näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henkilöille. VAARA! Vaara merkinnällä varustetuissa kohdin on huomioitava, että näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vaikean vammautumisen tai kuoleman. Käsikirjan säilyttäminen Säilytä käsikirja turvallisessa paikassa, josta sen saa tarvittaessa nopeasti käsille. Jos laitteen käyttö siirtyy toiselle henkilölle, on tämä käsikirja luovutettava kyseiselle henkilölle. Jos käsikirja jostain syystä turmeltuu, Defensor-kostuttimien valtuutettu edustaja toimittaa pyynnöstä uuden kappaleen. Eri kieliset versiot Tämä tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Mikäli tarvitsette muulla kielellä painettuja julkaisuja, ottakaa yhteys Defensor-edustajaanne. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Käyttöohjeen tai sen osien kopioiminen ja jakelu tai sisällön julkaiseminen on kiellettyä ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä aineistoa tarvittavin osin.

6 6 2 Turvallisuus Yleistä Kaikkien Defensor PH15 /PH15A laitetta käyttävien henkilöiden tulee tutustua tähän käyttöohjeeseen. Laitteen turvallisen ja oikean käytön kannalta on tärkeää, että käyttäjä on tutustunut tämän käsikirjan sisältöön ja että annettuja ohjeita (erityisesti turvaohjeita) noudatetaan. Turvallisuussyistä on kaikki tässä käyttöohjeessa mainitsemattomat huolto- tai korjaustoimenpiteet annettava ammattitaitoisen asentajan (sähkö/lv asentajan) tai laite maahantuojan edustajan suoritettavaksi. Laitteen kaikkien merkintöjen, kuten: käyttöpaneelin ja tyyppikilven tekstien tulee olla hyvin luettavissa. Pätevyysvaatimus Kaikki tässä teknisessä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.) on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi. Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi. Kaikkien Defensor PH15/PH15A -laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaanlukien lapset), jotka eivät ole tutustuneet laitteen toimintaan. Laitetta käyttävillä henkilöillä tulee olla riittävä kokemus ja tieto laitteen oikeasta käytöstä. Neuvokaa lapsia laitteen käytössä ja huomioikaa etteivät lapset saa leikkiä laitteella. Tarkoituksenmukainen käyttö Ilmanpuhdistin / -kostutin Defensor PH15/PH15A on tarkoitettu käytettäväksi huonetilan ilman parantamiseen erikseen määrättyjen käyttöolosuhteiden vallitessa (kts. kappale 9). Laitteen käyttö muunlaisissa olosuhteissa tai muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaraa, ja on ilman valmistajan kirjallista lupaa kielletty. Tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää tässä käyttöohjeessa mainittujen seikkojen huomioimista.

7 7 Huomioikaa erityisesti: VAARA! Sähköiskun vaara! Defensor PH15/PH15A laite toimii verkkojännitteellä. Verkkojännitteisiä (230V) kontakteja on näkyvissä laitteen ollessa avattuna. Nämä voivat aiheuttaa hengenvaaraa. Varotoimet: Ennen laitteen huoltoa tai korjauksia on Defensor PH15/PH15A -laite kytkettävä pois toiminnasta (kytkekää laite pois toiminnasta, irrottakaa verkkojohto pistorasiasta ja sulkekaa vesisyöttö) ja varmistettava, ettei jännitettä kytketä huollon aikana. VAROITUS! Huoltamattomat laitteet voivat vaarantaa terveyden. Riittämätön huolto voi aiheuttaa veden kanssa kosketuksissa olevien osien ja suodattimien pinnoilla ihmiselle haitallisten bakteerien kasvua. Varotoimet: Defensor PH15/PH15A -puhdistin/kostutin on huollettava säännöllisesti. kappaleen 6 huolto mukaisesti. Huolto ja puhdistus on suoritettava huolellisesti ja haihdutusmatto ja suodattimet tulee vaihtaa niiden määritellyn käyttöiän mukaisesti. Verkkojohdosta huolehtiminen Huomioikaa ettei verkkojohto: joudu puristuksiin raskaiden esineiden alle tai väliin leikkaudu tai taitu terävien kulmien/reunojen vuoksi joudu alttiiksi vedolle Älkää irrottako sähköpistoketta seinästä märillä käsillä. Sijoittakaa laite niin ettei syöttöjohtoon voi kompastua. Asettakaa laitteen pistotulppa vain maadoitettuun pistorasiaan. Huomioikaa myös, että mahdollisen jatkojohdon tulee olla suojamaadoitettu. Käyttäkää tarvittaessa laitteen sähkösyötössä vikavirtasuojausta. Kuinka on toimittava vaaratilanteissa Mikäli on oletettavissa, ettei Defensor PH15 -laitetta voida jostakin syystä käyttää turvallisesti, on laitteen verkkovirtajohto irroitettava pistorasiasta, ja huolehdittava siitä ettei laitetta epähuomiossa kytketä uudestaan käyttöön. Tällainen tilanne voi syntyä kun: Defensor PH15/PH15A laite on vahingoittunut laitteen verkkovirtajohto on vioittunut laite ei toimi normaalisti laitteen liittimissä tai vesisyöttöjohdossa on vuoto Tällaisessa tapauksessa on huolehdittava, että laitteen käyttäjä(t) saavat asiasta tiedon, ja että laite toimitetaan asianmukaisesti korjattavaksi. Laitteen muuttaminen Defensor PH15/PH15A -laitteeseen ei saa tehdä teknisiä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa. Vioittuneiden tai kuluneiden osien korvaamiseen tulee käyttää alkuperäisiä Defensor- osia ja tarvikkeita, joita on saatavissa laite maahantuojalta.

8 8 3 Tuotekuvaus 3.1 Laitemallit Ilmanpuhdistin /-kostutinta Defensor PH15/PH15A on saatavana kahta eri mallia: PH15: laite on varustettu vesisäiliöllä PH15A: laitteessa on sisäänrakennettu magneettiventtiili vesisyöttöön liittämistä varten Kumpikin malli on varustettu ilmansuodattimin ja haihdutusmatolla kostutuskäyttöä varten. 3.2 Laitteen rakenne PH Ilman sisäänmenoritilä 2 Karkeasuodatin 3 Puhallin 4 Pisaralinko 5 Pohja-allas ja kansilevy 6 Aktiivihiilikäsitelty tai normaali haihdutusmatto 7 Pisaranerotin 8 Karkeasuodatin tai 4-kerrossuodatin 9 Pyörillä varustettu pääty ja vesitankki 10 Näppäimistö ja näyttö 11 Tyyppikilpi 12 Verkkojohto (3-nap.) 13 Hopeaionisointielektrodit (lisävaruste) 14 Pintauimuri 15 Turvauimuri

9 9 PH15A Ilman sisäänmenoritilä 2 Karkeasuodatin 3 Puhallin 4 Pisaralinko 5 Pohja-allas ja kansilevy 6 Aktiivihiilikäsitelty tai normaali haihdutusmatto 7 Pisaranerotin 8 Karkeasuodatin tai 4-kerrossuodatin 9 Pyörillä varustettu pääty 10 Näppäimistö ja näyttö 11 Tyyppikilpi 12 Verkkojohto (3-nap.) 13 Hopeaionisointielektrodit (lisävaruste) 14 Pintauimuri 15 Turvauimuri 16 Vesisuodatin 17 Vesisyötön magneettiventtiili 3.3 Käyttöpaneeli PH Nestekidenäyttö 2 <Menu> -painike 3 Nuolipainikkeet 4 Häiriömerkkivalo 5 Käyttökytkin <On/Off> (päälle/pois) 6 <OK> -painike

10 Tuotteen tyyppikilpi Laitteen tuotetiedot on merkitty tyyppikilpeen, joka on sijoitettu laitteen avautuvan päädyn sivuun (kts. kohta 3.2). tyyppimerkintä sarjanumero kk / vuosi Liitäntäjännite Sallittu veden syöttöpaine (vain PH15A) Hyväksymismerkinnät Liitäntäteho Condair AG, CH-8808 Pfäffikon Type: PH15A Serial: XXXXXXX Voltage: VAC / Hz Power: max. 72 W Water pressure: bar Made in Switzerland 3.5 Laitteen toiminta/eri toimintatavat 2 PH Toimintakuvaus Puhallin (1) imee ilmaa ylhäältä karkeasuodattimen (2) läpi, ja ilma puhalletaan haihdutusmaton (3) ja monikerroksisen ilmasuodattimen (4) lävitse ulos laitteen sivuilta. Laitteeseen sisäänrakennettu kosteusanturi mittaa virtaavan ilman kosteutta ja kytkee kostutuksen päälle ilman ollessa kuivempaa kuin asetusarvo (esim. 45%). Kostutus suoritetaan linkoamalla linkoputken (5) avulla vettä haihdutusmattoon, josta vesi haihtuu virtaavan ilman avulla. Laitteen karkeasuodatin pidättää partikkelit, joiden koko ylittää 100 μm. Vaihtoehtoisesti käytettävä Quattromonikerrossuodatin kykenee pidättämään partikkeleja aina 0,1 μm kokoon asti. Monikerrossuodattimen aktiivihiilikerros poistaa myös mahdollisia hajuja. Veden pinnan säätö suoritetaan PH15-laitteessa vesitankin korkin säätöventtiilin avulla. PH15Alaitteessa veden syöttö tapahtuu pinta-anturin ohjaaman magneettiventtiilin avulla.

11 11 Eri toimintatavat Defensor PH15/PH15A -laitetta voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: Toiminta ilmankostuttimena Ilmankostutuskäytöllä laitteen puhallin ja kostutuksen linkomoottori toimivat vain kun kosteuden mitattu arvo alittaa kosteuden asetusarvon. Huomautus: mikäli mitattu kosteuden arvo ei saavuta asetusarvoa pitkänkään käyntijakson aikana, on puhaltimen ohjauskytkin syytä asettaa seuraavaan portaaseen. Toiminta ilmapuhdistimena ja kostuttimena Tällä käyttötavalla on laitteen puhallin jatkuvasti päällä. Kostutuksen linkomoottori käynnistyy kun kosteuden mitattu arvo alittaa kosteuden asetusarvon. Toiminta ilmanpuhdistimena ilman kostutustoimintoa Tällä käyttötavalla on laitteen puhallin jatkuvasti päällä. Kostutuksen linkomoottori ei käynnisty. 3.6 Lisävarusteet Hopeaionisointi Hopeaelektrodien asennussarja. Elektrodit varmistavat pohjaaltaassa olevan veden hygieenisyyden. Huomautus: Hopeaionisoinnin asennus on annettava Defensoredustajan teknikon suoritettavaksi. Kaukosäätöinen kosteusanturi Sisäänrakennetun kosteusanturin sijasta on mahdollista käyttää kaukosäätöistä kosteusanturia. Maks. kantavuus avoimessa tilassa on 25m. Huomautus: Kaukosäätöisen kosteusanturin ja vastaanotinpiirin asennuksen ja asetukset suorittaa Defensor-edustajan teknikko. Vuotovahti Asennussarja vuotovahtitoiminnon asenta-miseksi PH15 -laitteeseen. Vuotovahti sulkee syöttöventtiilin (vain PH15A) ja antaa häiriöilmoituksen mikäli vuotoanturi havaitsee vesivuodon laitteessa. Huomautus: vuotovahtisarjan asennuksen ja asetukset suorittaa Defensor-edustajan teknikko. Defensor PH15 Defensor PH15A

12 Tarvikkeet Talvisuodatinsarja Suodatinsarja laitteen käyttämiseksi talvikaudella sisältää: - karkeasuodatin (ilman sisäänmeno) - haihdutusmatto - karkeasuodatus ulospuhalluksessa Kesäsuodatinsarja Suodatinsarja laitteen kesäkäyttöön sisältää: - karkeasuodatin (ilman sisäänmeno) - aktiivihiilikäsitelty haihdutusmatto - Quattro-monikerrosuodatin ulospuhalluksessa Veden suodatin/sulku Z261 Vesisuodatin /sulkuventtiili syöttöveden liitäntään Defensor PH15A -laitteelle Defensor PH15 Defensor PH15A 3.8 Toimituslaajuus Ilmanpuhdistin/kostutin Defensor PH15/PH15A toimitetaan liitäntävalmiina pakkauksessa, jonka mitat ovat (lev.: 816 mm x kork.: 684 mm syv.: 456 mm, kuljetuspaino: 28 kg). Toimitus sisältää: laite Defensor PH15 tai PH15A, varustettuna talvisuodatinsarjalla ja mahdollisin lisävarustein puhdistusharja vesisäiliön täyttöletku n. 1,2 m (vain PH15) käyttöohje (tämä aineisto) Kappaleessa 3.7 mainitut mahdollisesti tilatut tarvikkeet toimitetaan erikseen pakattuna toimituksen yhteydessä.

13 13 4 Käyttöönotto 4.1 Pakkauksen purku ja sisällön tarkastus Pakkauksen purku Avatkaa pakkaus ja poistakaa laite ja tarvikkeet pakkauksesta. Tarkastakaa, että toimituksessa on mukana kaikki kappaleessa 3.8 mainitut tarvikkeet ja mahdolliset muut tilatut lisätarvikkeet. Tarkastakaa laite mahdollisten kuljetusvaurioiden osalta. Vahinkotapauksissa ottakaa viipymättä yhteyttä Defensor -edustajaan ja kuljetuksesta vastanneeseen yhtiöön. Pakkaus Defensor PH15 -laitteen pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta kuljetuksen aikana. Suosittelemme pakkauksen säilyttämistä mahdollista laitteen kuljetusta varten. Laitteen pakkaus voidaan hävittää paikallisia ympäristö- ja jätteenkäsittelymääräyksiä noudattaen. 4.2 Laitteen siirtäminen ja varastointi Siirtäminen Laitteen siirtämisen helpottamiseksi on Defensor PH15/PH15A -laite varustettu pyörillä. Huomioikaa laitteen paino (25 kg) mikäli laitetta on nostettava siirrettäessä. Tärkeää: Pohja-altaan ja vesisäiliön tulee olla tyhjät laitetta siirrettäessä. Muussa tapauksessa voi vesi tulvia laitteesta ulos. Varastointi Säilyttäkää laite (mielellään alkuperäispakkauksessa) suojattuna. Huomioikaa olosuhteet: huoneenlämpö C suhteellinen kosteus %

14 PH Laitteen sijoitus Huomioikaa seuraavat seikat laitteen sijoituspaikkaa ratkaistaessa. min. 150 mm min. 100 mm min. 150 mm min. 400 mm Laite on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle alustalle vapaasti seisovaksi (huomioikaa minimietäisyydet). Laitteen läheisyydessä on oltava pistorasia. Jotta riittävä ilmankierto varmistetaan, ei laitetta pidä sijoittaa ahtaisiin tiloihin, verhojen taakse tms. virtausta rajoittavan esteen taakse. Älkää laittako laitteen päälle mitään esineitä (vapaa puhallus). Varmistakaa, ettei laitteen puhallus suuntaudu kiinteisiin rakenteisiin (pilari, huonekalu, tms.) tai kylmiin rakenteisiin (kondensoitumisriski). Voimakas auringon valo on haitallista laitteelle ja voi aiheuttaa sisäänrakennetun hygrostaatin toiminnan häiriöitä. Älkää sijoittako laitetta suoralle auringon valolle alttiiksi. Laitetta ei saa sijoittaa vaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin, eikä tiloihin, joissa se voi joutua alttiiksi kastumiselle.

15 15 Laitteen paikalleen sijoittamisen jälkeen: Suoristakaa verkkojohto ja asettakaa se kulkemaan laitteen sivusta kuvan mukaisesti. 4.4 Vesisyötön kytkentä (vain PH15A) Laitteen vesisyöttö tulee kytkeä oheisen kuvan mukaisesti. Noudattakaa kuvassa mainittuja mitoituksia ja arvoja. Tärkeää! noudattakaa paikallisia vesijohtoverkon liitäntään liittyviä määräyksiä. Vesisuodatin/sulku (tarvike Z261 ) Tavallinen vesijohtoverkon vesi: paine: bar lämpötila: C Vesiliitäntäputki G 3/4" sisäkierre

16 Laitteen käyttöönotto Suorittakaa Defensor PH15 /PH15A laitteen käynnistys seuraavasti: PH15: täyttäkää vesisäiliö (kts. kappale 5.1) PH15A: avatkaa vesisyötön hana /sulkuventtiili kytkekää laitteen verkkojohdon pistoke pistorasiaan HUOMAUTUS! Varmistakaa, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa käytettävää verkkojännitettä. Mikäli tyyppikilven jännitemerkintä ei osoita V jännitettä, älkää kytkekö laitetta pistorasiaan! HUOMAUTUS! Defensor PH15/PH15A -laitteen saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. Mahdollisen jatkojohdon tulee olla myös suojamaadoitettu. Laite on nyt käyttövalmis. Tarkemmat tiedot laitteen toiminnasta ja käytöstä on esitetty seuraavassa kappaleessa.

17 17 5 Käyttö 5.1 Vesisäiliön täyttö (vain PH15) 1 Älkää irrottako laitetta 2 verkkovirrasta. Älkää myöskään kytkekö laitetta pois päältä vesisäiliön täytön yhteydessä! Asettakaa kosteutta imevä kangas laitteen alle. Irrottakaa vesisäiliö painamalla lukitusta (vaihe 3). Lukitus vapauttaa säiliön laitteen rungosta Täyttäkää säiliö vesijohtovedellä Tärkeää! Kiertäkää korkki tiiviisti kiinni! Vesisäiliön paikalleen asetuksen jälkeen laitteesta kuuluu pohja-altaan täyttymisen ääni. Laite on valmis käyttöön altaan täytyttyä.

18 Laitteen päälle / pois -kytkentä Laitteen kytkeminen käyttöön Paina painiketta <On/Off>. Edellisen käyttökerran valitut laiteasetukset aktivoituvat. Näyttöön ilmestyy toimintatilan osoitus. Tiedot näkyvät näytössä riippuen siitä onko laite normaalissa käyttötilassa vai ohjelmoidussa tilassa. Normaali toimintatila Ohjelmointitila Kosteusanturin tila (aktiivinen=^) Läpivirtaavan ilman kosteus % Huom: Hetkellinen mitattu kosteusarvo tulee näyttöön aina (myös puhdistinkäytössä), ja se päivittyy 5 sekunnin välein. Toimintatila H: ilman kostutustoiminto P: ilman puhdistus (ei kostutusta) C: yhdistelmätila (puhdistus/kostutus) Puhaltimen nopeus 1, 2, 3, 4 tai A1, A2, A3, A4 ^Act 38%rH HA3 Set 45%rH ^Act 38%rH HA3 Fr 12:28 Viikonpäivä esitys: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (näkyvissä vain ohjelmointitilassa) Kellonaika esitys: tunti:minuutit (näkyvissä vain ohjelmointitilassa) Asetettu kosteuden arvo Puhallin käynnistyy n. 1 minuutin viiveellä. Toimintatilan ja puhallinnopeuden osoitus vilkkuvat kunnes puhallin käynnistyy. Mikäli laitteen näyttöön tuleen varoitus tai häiriöilmoitus käynnistyksen jälkeen, katso kappale 7 Häiriöiden poisto. Laitteen kytkeminen pois päältä Painakaa <On/Off> painiketta. Laitteen asetukset tallentuvat muistiin ja laite pysähtyy.

19 Ohjelmavalikko Seuraavassa on esitetty Defensor PH15/PH15A laitteen ohjelmavalikkorakenne. Laite on käynnistyksen jälkeen tilassa käyttäjävalikko. Käyttäjävalikko Käyttäjävalikossa valitaan asettelut normaalissa toimintatilassa (kts. kappale 5.4). Ohjelmointivalikko Ohjelmointivalikossa aktivoidaan ohjelmointi ja valitaan ohjelmoinnin asettelut (kts. kappale 5.5). ^Act 38%rH HA3 Set 45%rH Timer On Set value 42%rH Time Mo 12:00 Fan power Auto1 Monday 1 18:00 45%rH HA3 Operating mode Humidify Monday 2 --:-- 45%rH HA0 Buzzer On Sunday 1 --:-- 45%rH HA0 Timer Adjust Sunday 2 22:00 45%rH HA0 Language english

20 Laitteen asettelut (normaali toimintatila) Kosteuden asetusarvo Normaali näyttö Set value 45%rH (kts. kappale 5.4.2) asetus Set value New Value Set value Old Value vahvistus peruutus Set value 45%rH %rh Huomautus: Kosteuden asetusarvoa voidaan muuttaa vain laitteen ollessa käyttäjätilassa (kts. kappale 5.5). Asettelualue: % rh Tehdasasetus: 45 % Huomautus: optimaalinen suhteellisen kosteuden arvo määräytyy eri kohteissa tarpeen mukaan. Suositeltava kosteus esim. asuintiloissa on 40-45%. Huomautus: Defensor PH15/PH15A -laitteen kostutusteho on välittömästi käyttöönoton tai haihdutusmaton vaihdon jälkeen hieman nimellisarvoja alhaisempi. Täysi kostutusteho saavutetaan kun haihdutusmatto on täysin kastunut. Kostutusteho on myös riippuvainen ympäristön lämpötilasta.

21 Puhallinnopeuden valinta (kts. kappale 5.4.1) Fan power Auto1 (kts. kappale 5.4.3) asetus Fan power New Value Fan power Old Value vahvistus peruutus Fan power Auto1 1, 2, 3, 4 tai Auto1...Auto4 Huomautus Puhaltimen nopeus voidaan valita vain käyttäjätilassa (kts. kappale 5.5). Valinnat: 1, 2, 3, 4 tai Auto1, Auto2, Auto3, Auto4 Toimintatila Puhallinasetus Toiminta H (Kostutus) Auto1 toimii puhallinasetuksella 1 Auto2 automaattisesti puhallinasetuksilla 1..2 Auto3 automaattisesti puhallinasetuksilla 1..3 Auto4 automaattisesti puhallinasetuksilla 1..4 P (Puhdistus) 1 toimii puhallinasetuksella 1 C (Yhdistelmätila) 2 toimii puhallinasetuksella 2 3 toimii puhallinasetuksella 3 4 toimii puhallinasetuksella 4 Tehdasasetus: 1 Huomautus: Puhaltimen nopeuden valinta suoritetaan huonekoon ja halutun tehon mukaan. Allaoleva taulukko antaa ohjeellisia arvoja puhaltimen nopeuden valintaan. Puhallinnopeus maks. huonetilavuus m³ puhdistuskäytössä maks. huonetilavuus m³ ilmanvaihtokerroin /tunti kostutuskäytössä Suositeltava ilman kierron määrä puhdistustoiminnossa on seuraava: normaali toimistotila: 1 2 kertaa/tunti kuormitettu tila (pöly, noki yms.): 3 4 kertaa/tunti

22 Toimintatavan valinta (kts. kappale 5.4.2) Operating mode Humidify (kts. kappale 5.4.4) asetus Operating mode New Value Operating mode Old Value vahvistus peruutus Operating mode Humidify Humidify, Purify, Combi mode Huomautus: Toimintatilaa voidaan muuttaa vain jos ohjelmointitila on poiskytketty (kts. kappale 5.5). Valinnat: Humidify (ilmankostutus), Purify (ilman puhdistus ilman kostutustoimintoa) and Combi mode (ilman puhdistus ja kostutus) Tehdasasetus: Huomautus: Humidify (kostutus) Toimintatilan valinta riippuu Defensor PH15/PH15A laitteen käyttötarkoituksesta. Laitetta voidaan käyttää ilmanpuhdistimena, ilmankostuttimena tai näiden yhdistelmänä. Mikäli laitetta käytetään vain ilmanpuhdistukseen tulee vesiallas ja vesitankki tyhjentää Äänimerkin toiminnan valinta (kts. kappale 5.4.3) Buzzer Off (kts. kappale 5.4.5) asetus Buzzer New Value Buzzer Old Value vahvistus peruutus Buzzer Off On ja Off Valinnat: Tehdasasetus: Huomautus: On (päällä) ja Off (äänimerkki pois) Off Äänimerkkikytkennän ollessa päällä, laite antaa äänisignaalin häiriötilassa.

23 Siirtyminen ajastintoimintoon (kts. kappale 5.4.4) Timer Adjust Siirtyminen ajastintoimintoon Pois ajastintoiminnosta Timer On (kts. kappale 5.4.6) Tarkemmat ohjeet ajastuksesta kappaleessa 5.5 Toimintojen ohjelmointi Kielen valinta (kts. kappale 5.4.5) Language english Normaali näyttö asetus Language New Value Language Old Value vahvistus peruutus Language english German, English, French, Dutch, Italian, Polish Valinnat: Tehdasasetus: Huomautus: German (saksa), English (englanti), French (ranska), Dutch (hollanti), Italian (Italia), Polish (Puola) englanti Vahvistettuanne kielivalinnan laitteen näyttö siirtyy automaattisesti valitulle kielelle.

24 Toimintojen ohjelmointi Defensor PH15/PH15A -laitetta voidaan ohjata aseteltavin ajastimin. Ajastimilla voidaan asettaa laite toimintaan tiettyyn aikaan, tietyllä toiminnalla ja puhallinnopeudella. Laitteen toiminta voidaan näin sovittaa esim. työskentelyaikojen mukaan. Jokainen ohjelmointitapahtuma sisältää käynnistysajan (viikonpäivä ja aika), kosteuden asetuksen, toimintatavan ja halutun puhallinnopeuden. Päivää kohden on käytettävissä kaksi ohjelmointitapahtumaa. Ajastettu ohjelmointi on voimassa aina siihen asti kunnes seuraavan ohjelmointitapahtuman käynnistyspiste on vuorossa. Esimerkkiohjelmointi: Monday 1 : 45%rH HA0 Monday 2 : 45%rH HA0 Tuesday 1 06:00 45%rH HA1 Tuesday 2 : 45%rH HA0 Wednesday 1 : 45%rH HA0 Wednesday 2 18:00 40%rH P1 Thursday 1 : 45%rH HA0 Thursday 2 : 45%rH HA0 Friday 1 06:00 45%rH HA1 Friday 2 : 45%rH HA0 Saturday 1 : 45%rH HA0 Saturday 2 12:00 45%rH HA0 Sunday 1 : 45%rH HA0 Sunday 2 : 45%rH HA0 Saturday 2 Tuesday 1 Wednesday 2 Friday 1 Saturday 2 Off Kosteuden asetus 45% kostutus puhallinnopeus 3 Kosteuden asetus 40% Puhdistus puhallinnopeus 1 Kost. asetus 45% kostutus puhallinnopeus A Off 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Asetukset ja ohjelmien aktivointi suoritetaan ohjelmointitilassa Ajastintoiminnon valinta Käyttäjävalikosta siirrytään ajastinvalikkoon (kts ). Ajastinvalikossa voidaan: aktivoida tai poistaa ohjelmointi (5.5.2) asettaa viikonpäivä ja kellonaika (5.5.3) yksilöidä ohjelmoinnit ja niiden aloitusajat (5.5.4) Huomautus: jos mitään laitteen painiketta ei paineta tietyn ajan kuluessa, laite poistuu ajastustoiminnosta ja palautuu normaaliin tilaan.

25 Ohjelmointitilan päälle /pois kytkentä (kts. kappale 5.5.4) Timer On (kts. kappale 5.5.3) asetus Timer New Value Timer Old Value vahvistus peruutus Timer On On tai Off Valinnat: Tehdasasetus: Huomautus: On (ohjelmointi aktivoitu) tai Off (ohjelmointi poistettu) Off Defensor PH15/PH15A -laite toimii ohjelmointitilassa ennalta asetettujen ohjelmointien (kts ) mukaisesti. Mikäli ohjelma-asetuksia ei ole määritetty, laite toimii normaalin toimintatilan asetuksin Ajan asetus (kts. kappale 5.5.2) Time Mo 12:00 (kts. kappale 5.5.4) asetus Time New Value Time Old Value vahvistus peruutus Time Mo 12:00 kts. Huomautus Valinnat: Tehdasasetus: --- Huomautus: viikonpäivä (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) tunnit (hh) minuutit (mm) Asetettu viikonpäivä ja aika toimivat ohjelmoinnin pohjana. Ohjelmointi ei toimi oikein mikäli asetus on väärä. Asetus suoritetaan syöttämällä viikonpäivä, tunnit ja minuutit. Jokainen asetus vahvistetaan erikseen <OK> -painikkeella. Mikäli laitteen virtasyöttö katkaistaan, aika-asetukset katoavat, ja laitteen näytössä vilkkuu ajan ( : ) ilmoitus

26 Kytkentä- ja käyttöaikojen asetus (kts. kappale 5.5.3) Monday %rH HA0 Monday %rH HA0 asetus Monday 1 New Value Monday 1 Old Value vahvistus peruutus Monday %rH HA0 kts. Huomautus Sunday %rH HA0 (kts. kappale 5.5.2) Ohjelmointi suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Ensin valitaan viikonpäivä (Monday1, Monday2... Sunday 1, Sunday 2) tai haluttu aloitusaika. Sitten valitaan laitteen kyseiseen aikaan alkava haluttu toiminto. Valinnat: Tunnit (hh) Minuutit (mm) Haluttu suht. kosteus % Toimintatila ( H : kostutus, P : puhdistus (ilman kostutustoimintoa) ja C : yhdistelmä- toiminto (puhdistus ja kostutus)) Puhallinnopeus (0, 1, 2, 3, 4) Tehdasasetus: Huomautukset: : 45%rH HA0 Ohjelmointivalikkoon siirtymisen jälkeen asetetaan tunnit, minuutit, haluttu kosteus-%, toimintatapa ja puhallinnopeus halutulle ajastukselle. Kukin asetus tallennetaan painamalla <OK>-painiketta. Ajastus (käynnistyspiste) voidaan poistaa painamalla molempia nuolipainikkeita yhtäaikaisesti tuntiosoituskentän vilkkuessa. Poistotoiminto vahvistetaan painamalla <OK>. Katkaistaksesi laitteen toiminnan tiettyyn aikaan on puhaltimen käyntitasoksi valittava 0.

27 Näppäimistön lukitus / avaus Defensor PH15 -laitteen näppäimistö voidaan lukita estämään tarpeettomien muutosten suorittaminen: Key lock Set 50%rH Näppäimistön lukitus suoritetaan painamalla <Menu> painiketta kunnes (n. 3 sek.) oheinen ilmoitus tulee näyttöön. Näppäimistön ollessa lukittuna minkä tahansa painikkeen painaminen antaa oheisen ilmoituksen. Act 30%rH HA1 Set 50%rH Näppäimistön lukitus poistetaan painamalla <Menu> painiketta (n. 3 sek.) kunnes Key lock -ilmoitus poistuu ja laite palaa taas toimintonäytölle.

28 28 6 Kunnossapito 6.1 Puhdistuksen ajanjaksot Defensor PH15/PH15A -laitteen säännöllinen huolto, puhdistus ja kuluvien osien vaihto on edellytyksenä laitteen puhdistus- ja kosteudentuottokyvyn säilyttämiseksi korkeana. Tarvittavien huoltotoimenpiteiden aikaväli on riippuvainen ympäröivän ilman likaisuudesta, veden laadusta ja laitteen käyttöasteesta. Oheisessa taulukossa on esitetty huoltotoimenpiteiden arvioitu tarve. Pölyisissä/likaisissa olosuhteissa saattaa puhdistuksen jaksoväli olla lyhyempikin. Myös kalkkipitoinen vesi saattaa lisääntynyttä puhdistustarvetta. Kuukausi Warning 6 Filter change Huomautus: Mikäli laite on varustettu hopeaionisointielektrodein on pohja-altaan ja pisaralingon limoittuminen merkkinä elektrodien kulumisesta. Vaihtakaa elektrodit tarvittaessa.

29 Puhdistusohjeet Laitteen purkaminen 1 2 Irrottakaa pistotulppa seinästä Asettakaa kosteutta imevä kangas laitteen alle. 3 4 Painakaa laitteen molemmissa sivuissa olevat lukitussalvat sisään. 5 6

30 Puhdistustoimenpiteet Laitteen osa Pisaralinko Pisaranerotin Pohja-altaan kansi Pohja-allas Mitä ja miten puhdistetaan Pese osat kädenlämpöisellä saippuavedellä ja huuhtele hyvin vedellä. Puhdista pisaralinko sisältä laitteen mukana toimitetulla harjalla. Poista mahdollinen kalkkeutuma kalkinpoistoaineella tai esim. sitruunahapolla ja huuhtele osat huolellisesti. Vesitankki Huuhtele vesitankki kädenlämpöisellä saippuavedellä ja huuhtele sen jälkeen hyvin vesijohtovedellä. Pese annostuskorkki saippuavedellä ja huuhtele sen jälkeen hyvin vesijohtovedellä. Poista mahdollinen kalkkikerrostuma kalkinpoistoaineella (huomioi kappaleen 6.3 ohjeet). Huuhtele lopuksi hyvin vesijohtovedellä. Haihdutusmatto (aktiivihiilikäsitelty matto) Huuhtele haihdutusmatto hyvin kädenlämpöisellä vedellä. Huomautus: vaihda matto ja suodattimet kun näyttöön ilmestyy vaihdon tarvetta ilmaiseva ilmoitus (katso kappale 7). Ilmaritilät Imuroi ilmaritilät molemmin puolin.

31 31 Laitteen osa Karkeasuodattimet (tai monikerrossuodatin) Vesisuodatin (vain PH15A) Mitä ja miten puhdistetaan Puhdista karkeasuodatin (kansiritilän alla) imuroimalla sitä ilman virtaussuunnan vastaisesti. Imuroi monikerrosuodatin sisäpuolelta käyttäen alhaista imutehoa. Huomautus: vaihda matto ja suodattimet kun näyttöön ilmestyy vaihdon tarvetta ilmaiseva ilmoitus (katso kappale 7). HUOMAUTUS! Älkää kastelko suodattimia. Suodattimien tulee olla kuivat paikalleen asetettaessa. Puhdista vesisuodatin harjalla ja huuhtele vedellä. Pintauimuri Turvauimuri Pyyhi pinta- ja turvauimuri puhtaaksi varovasti kostealla kankaalla.

32 Puhdistusaineet Käyttäkää vain yläämainittuja puhdistusaineita. Vain sellaisten desinfiointiaineiden käyttö on sallittua, mistä ei jää terveydelle haitallisia jäämiä. Laitteen osat on syytä huuhdella kuitenkin huolellisesti vedellä. VAARA! Kotitalouksissa käytettävät kalkinpoistoaineet ärsyttävät limakalvoja ja ihoa. Käytä suojakäsineitä ja suojaa silmät ja hengitystiet käsitellessäsi kyseisiä aineita. Puhdistus tulisi suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa tai ulkona. VAROITUS! Älä käytä liuottimia, aromaattisia tai halogenoituja hiilivety-yhdisteitä tai muita agressiivisia aineita. Kyseiset aineet voivat vaurioittaa laitetta. Noudattakaa puhdistusaineiden mukana toimitettuja annostelu- ja käyttöohjeita. Huomioikaa erityisesti puhdistusaineiden käytöstä mainittuja henkilösuojaustoimenpiteitä, ympäristömääräyksiä ja käyttörajoituksia.

33 Laitteen kokoaminen VAROITUS! Tarkastakaa kaikki laitteen osat vaurioiden varalta ennen Defensor PH15 laitteen kokoamista. Vaihtakaa vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöönottoa. Kokoa laite seuraavasti: 1 2 Painakaa pisaralinko vasteeseen asti (keskitys)! 3 4 Laskekaa varovasti Kun yläosa on paikallaan, lukitkaa laitteen sivuissa olevat salvat

34 Suodatinvaihtoilmoituksen kuittaus Suodatinvaihtoilmoitus kuitataan suodatinvaihdon jälkeen seuraavasti: Warning 6 Filter change Filter change ESC OK 1. Käynnistä laite (oheinen ilmoitus näkyy näytössä) 2. Paina <Menu> ja <OK> -painikkeita yhtäaikaisesti kunnes oheinen ilmoitus tulee näyttöön. 3. Paina <OK> kuitataksesi suodatinvaihtoilmoituksen ja laskurin. Huomautus: Painamalla <Menu> kuittaustoiminto keskeytyy ja laite palaa takaisin suodatinvaihtoilmoitukseen.

35 35 7 Häiriöiden poisto 7.1 Tunnistusilmoitus (vain käytettäessä langatonta kosteusanturia) Näyttö Radio sensor K1 ESC Install? OK Radio sensor K1 Test Selitys Syy: Kun radiotoimiseen kosteusanturiin (lisävaruste) vaihdetaan paristo ja kosteusanturin radiokanava ei vastaa Defensor PH15/ PH15A -laitteen aktiivista kanavaa, kuuluu lyhyt piippaus (mikäli äänisignaali on aktivoitu) ja laite ehdottaa uutta. Toimenpide: Paina <OK> -painiketta vahvistaaksenne ehdotetun kanavan. Laite vaihtaa kanavan ja palaa automaattiseen toimintatilaan. Painamalla <Menu> -painiketta perutaan ehdotettu kanavavalinta ja laite palaa normaaliin toimintatilaan käyttäen vanhaa signaalia. Syy: Kun radiotoimiseen kosteusanturiin (lisävaruste) vaihdetaan paristo ja kosteusanturin radiokanava vastaa Defensor PH15/ PH15A -laitteen aktiivista kanavaa, kuuluu lyhyt piippaus (mikäli äänisignaali on aktivoitu) ja laite vahvistaa oikean kanavan. Toimenpide: Kuitataksenne ilmoituksen painakaa <OK> tai <Menu> -painiketta. Laite palaa normaaliin toimintatilaan. 7.2 Varoitusilmoitukset Näyttö vihreä LED Äänimerkki Häiriö ilmoitus Toimenpide Warning 6 palaa aktivoitunut kts. kappale 6.5. Filter change Varoitus vilkkuu näytössä vuoroin normaalin toimintatilanäytön kanssa. Syy: Suodattimen maksimaalinen käyttöikä ylittynyt. Toimenpide: Vaihtakaa suodatinsarja (kts. kappale 6 Huolto ), resetoikaa vikailmoitus. palaa aktivoitunut automaattinen palautus Warning 7 kun veden pinta saavuttaa No water taas normaalin tason. Varoitus on näytössä kunnes vesialtaan vedenpinnan korkeus on jälleen oikea. Huomautus: tämä ilmoitus esiintyy vain PH15 -laitteella (säiliömalli) Syy: vesialtaan veden pinta liian alhainen, pinnantunnistin on aktivoitunut. Toimenpide: täytä vesisäiliö (kts. 5.1). Warning 8 Battery radio palaa piippaus lyhyesti 30 min. välein aktivoitunut Varoitus vilkkuu näytössä vuoroin normaalin toimintatilanäytön kanssa. Syy: Langattoman kosteusanturin (lisävaruste) paristo tyhjä. Toimenpide: Vaihtakaa kosteusanturin paristo (kts. erillinen kosteusanturin ohje). automaattinen palautus kun kosteusanturin paristo on vaihdettu.

36 Häiriöilmoitukset Näyttö vihreä LED Äänimerkki Häiriö ilmoitus Toimenpide Error 1 Cover open Error ilmoitus on näytössä kunnes vesisäiliön luukku on kiinni ja lukittu. Syy: Toimenpide: vilkkuu aktivoitunut Häiriöilmoitus kuittautuu automaattisesti kun päätykansi on kunnolla lukittunut. vesisäiliön luukku ei paikallaan tai ei lukittu. vseta luukku paikalleen ja paina kahva ala-asentoon. vilkkuu kuuluu voimakkaasti (ei voi aktivoitunut Error 2 Max Niveau katkaista Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen. Error ilmoitus on näkyvissä kunnes kuitattu. Syy: pohja-altaan maksimi veden pinta ylittynyt. Turvauimuri reagoinut. PH15: vesisäiliön korkki ei ole tiivis. (korkki löysällä tai korkin uimuriventtiili viallinen tai likainen. PH15A: syöttöventtiili viallinen Toimenpide: PH15: irrota vesisäiliö, tarkasta korkki/venttiili (vaihtakaa jos viallinen) ja kierrä korkki hyvin kiinni. PH15A: tarkasta vesisyöttöventtiilin toiminta ja vaihda tarvittaessa uusi. vilkkuu piippaa aktivoitunut Kytke laite pois päältä ja Error 3 käynnistä uudelleen. Filltime Error ilmoitus on näkyvissä kunnes kuitattu. Huomautus: tämä ilmoitus on vain PH15A -laitteilla. Syy: vesisyötön sulkuhana on kiinni. Vesisyöttöventtiilin suodatin tukkeutunut tai viallinen vesisyöttöventtiili. Toimenpide: avatkaa sulkuhana. Tarkastakaa suodatin ja puhdistakaa se (kts.6.3). Vaihtakaa vesisyöttöventtiili. Error 4 No signal vilkkuu piippaus 6 min. välein aktivoitunut Automaattinen palautus kun laite saa taas signaalin kosteusanturilta. Error ilmoitus vilkkuu normaalin näytön kanssa vuorotellen. Syy: Defensor PH15/PH15A ei saa signaalia langattomalta kosteusanturilta. Hygrostaatin paristo kulunut tai kosteusanturi viallinen. Hygrostaatti kauempana kuin 25m (kantama) Huomautus: kun laite ei saa signaalia langattomalta kosteusanturilta, toimii se sisäisen kosteusanturin ohjaamana. Toimenpide: vaihda kosteusanturin paristo. Tarkasta toiminta ja vaihda tarvittaessa uusi kosteusanturi. Varmista kosteusanturin signaalin kantama. Error 5 Leakage sensor vilkkuu kuuluu voimakkaasti (ei voi katkaista aktivoitunut Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen. Error ilmoitus on näkyvissä kunnes kuitattu. Syy: PH15: vesisäiliön korkki ei ole tiivis. (korkki löysällä tai korkin uimuriventtiili viallinen tai likainen. Laite ei seiso suoralla alustalla. turvauimuri viallinen. PH15A: viallinen syöttöventtiili, pintauimuri tai turvauimuri. Toimenpide: PH15: irrottakaa vesisäiliö, tarkastakaa korkki/venttiili (vaihtakaa jos viallinen) ja kiertäkää korkki hyvin kiinni. Asettakaa laite suoralle pinnalle. Tarkastakaa turvauimurin toiminta ja vaihtakaa tarvittaessa. PH15A: tarkastakaa syöttöventtiilin, pintauimurin ja turvauimurin toiminta ja vaihtakaa tarvittaessa uusi osa.

37 Mitä sitten, kun...? Seuraavassa taulukossa on esitetty Defensor PH15/PH15A -laitteen mahdolliset käyttöhäiriöt, niiden syyt ja toimenpiteet häiriöiden poistamiseksi. Vika Syy Toimenpide Laite ei toimi, näyttö on Laite ei ole kytketty pistorasiaan. Kytke laite pistorasiaan. pimeä. Laitteen sulake palanut. Ota yhteys laitteen maahantuojaan huollon suorittamiseksi. Laite ei kostuta. Huoneen kosteus ei nouse haluttuun asetusarvoon. Mitattu kosteus suurempi kuin kosteuden asetusarvo. Puhallin ei toimi Pohja-allas ja haihdutusmatto voimakkaasti limoittuneet. Ympäristön kosteus on suurempi kuin asetusarvo. Pintauimuri on viallinen. Veden pinta on liian alhainen, mutta Error-näyttöä ei ole. Haihdutusmattoa ei asennettu. Ei toimenpiteitä, tarkista kosteuden asetusarvo ja muuta tarvittaessa. Ota yhteyttä laitteen maahantuojaan huollon suorittamiseksi. Aseta haihdutusmatto laitteeseen. Huoneen lämpötila korkea. Tehon mitoitus laskettu C mukaan. Laite hyvin likainen. Suorita huolto kappaleen 6 mukaisesti. Ovet tai ikkunat auki. Kostutettu ilma karkaa muihin tiloihin. Huonetilan tuuletus liian voimakasta. Huoneen kostutettu ilma korvautuu kuivalla ulkoilmalla. Huonetilavuus tai ilmanvaihdon määrä liian suuri. Mitattu kosteus suurempi kuin kosteuden asetusarvo. Laite asetettu toiminnalle kostutus. Ympäristön kosteus on suurempi kuin kosteuden asetusarvo. Laite on ajastustilassa ja puhaltimen aktiivinen ohjaus on 0. Puhallin viallinen. Veden hopeaionisointielektrodit kuluneet. Huonetilaa tulee tuulettaa vain lyhyitä jaksoja! Ota yhteys laitteen maahantuojaan. Anna laitteen toimia puhdistintoiminnolla. Ei toimenpiteitä, laite toimii normaalisti. Ei toimenpiteitä, laite toimii normaalisti. Ota yhteys laitteen maahantuojaan. Ota yhteys laitteen maahantuojaan huollon suorittamiseksi.

38 Häiriönpoiston ohjeet VAARA! Verkkojännitteisiä (230V) kontakteja on näkyvissä laitteen ollessa avattuna. Nämä voivat aiheuttaa hengenvaaraa. Laitteen pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen vian korjaamista! Mahdollisten vikojen ja erityisesti sähkövikojen korjaaminen tulee antaa asiantuntevan huoltoteknikon suoritettavaksi. Osien vaihdot tai muut korjaukset voi suorittaa maahantuojan huoltoteknikko.

39 39 8 Käytöstä poisto / jätehuolto 8.1 Käytöstä poistaminen Kun laite poistetaan käytöstä, toimikaa seuraavasti: 1. Kytkekää laite pois päältä, irrottakaa laitteen verkkojohto pistorasiasta. Sulkekaa vesisyötön sulkuhana (vain PH15A). 2. Tyhjentäkää laitteen vesiallas. 8.2 Jätehuolto Laitetta hävitettäessä on huomioitava laitteen kierrätettävyys. Toimittakaa laite paikalliselle jätteen vastaotto-asemalle purkamista ja kierrätystä varten. Tietoja kierrätyksestä saatte paikallisilta viranomaisilta ja jätteiden käsittelystä vastaavilta yrityksiltä.

40 40 9 Laitteen tekniset tiedot Mitat (L x K x S) Paino (tyhjäpaino) Vesisäiliön tilavuus Käyttöjännite Ottoteho 730 x 610 x 370 mm 25 kg 20 l VAC/50 60 Hz tai VAC/50 60 Hz maks. 72 W Tehoportaat 1) Ilmankierto 155 m 3 /h 195 m 3 /h 280 m 3 /h 340 m 3 /h Kostutusteho (25 C ja 20 %rh) Kostutusteho (23 C ja 45 %rh) 0.8 l/h 1.1 l/h 1.5 l/h 1.7 l/h 0.6 l/h 0.8 l/h 1.0 l/h 1.3 l/h Soveltuva huonekoko 280 m m m m 3 Äänitaso 33 dba 38 dba 45 dba 50 dba Äänenvoimakkuus (EN ISO 3741 mukaisesti) 47 dba 52 dba 59 dba 64 dba Ympäristön lämpötila 5 40 C Ympäristön kosteus 0 85 %rh kondensoimaton Laitemalli PH15A Vesiliitäntä G 3/4" (sisäkierre) Veden paine bar Veden lämpötila 5 40 C Merkinnät VDE, CE, GS, GOST 1) Tehotiedot perustuvat perustoimintoihin kostutuskäytössä

41 41 10 Liitteet 10.1 Sähkökytkentäkuva Keypad&LED Display PH15 U S3 U2 X14 X21 1 X17 +24V +5V +24V X9 X V X16 P X15 T1 Steuerprint PH Index XX Art.Nr. XXXXXXX F AT L1 L N PE X4 X3 X1 St. 1 (ws) St. 2 (rt) St. 3 (gu) St. 4 (sw) C2 (bn) C1 (ge) N (bl) 8 PE PE (gn/ge) C (bn) P (bl) N (sw) PE (gn/ge) L1 L N PE L N PE PE M M2 M M1 230 VAC U3 2 1 X X X X6 X5 X5 L1 L N PE 110V 110V N N 230V L N PE 100 VAC B1 +24V B2 230V/240mA 230V/410mA N T2 vain 100V versiot B3 S1 Y1 Y2 S2 B1, B2 Ionisointielektrodit B3 Pintauimuri F1 Ohjauskortin sulake M1 4 port. puhallin M2 Linkomoottori P1 Näytön kontrastin säädin S1 Pintauimuri maks. S2 Vuotovahti (optio) S3 Pyörillä varustettu pääty mikrokytkin U1 U2 U3 T1 T2 X5 X9 Y1 Y2 Sisäinen kosteusanturi Signaalivastaanotin (optio) Radiosignaalilla toimiva kosteusanturi (optio) Ohjauskortin muuntaja (Muuntaja 100V -versio) ei Suomessa Häiriöilmoituksen kontakti, maks 250V Ohjelmointiliitin Syöttöventtiili Syöttöventtiili (varmistus)

42 Varaosalista PH

43 43 Pos. Art.-No. Varaosan nimitys Air outlet grill Top cover grill Frame Motor support Side board Protecting grill cpl Handle Roll water carriage (2 pcs) Water tank Level control valve Mobile base cpl Double roll (2 pcs) Swash chicane (2 pcs) Base cover Droplet trap Coarse dust filter (5 pcs) Water carriage Evaporator mat Activated charcoal evaporator mat Connecting bars with support Float cover Level switch Level safety switch Impeller Ionisation electrode (2 pcs) Impeller motor Fan cpl Control panel Display LCD Control PCB Humidity sensor cpl Gasket level control valve Radio humidity sensor Reiceiver module Transformer Japan Coarse dust filter Quattro filter Support ionisation electrode cpl. (2 pcs) Base water carriage Door switch Brush for impeller Leakage sensor Salt pill leakage sensor (5 pcs) Ionisation cable

44 Varaosalista PH15A

45 45 Pos. Art.-No. Varaosan nimitys Air outlet grill Top cover grill Frame Motor support Side board Protecting grill cpl Handle Roll water carriage (2 pcs) Valve unit cpl Water connection hose Inlet hose Mobile base A-type cpl Double roll (2 pcs) Swash chicane (2 pcs) Base cover Droplet trap Coarse dust filter (5 pcs) Evaporator mat Activated charcoal evaporator mat Connecting bars with support Float cover Level switch Level safety switch Impeller Electrodes ionisation Impeller motor Fan cpl Control panel Display LCD Control PCB Humidity sensor cpl Radio humidity sensor Reiceiver module Transformer Japan Coarse dust filter Quattro filter Support ionisation electrode cpl. (2 pcs) Water carriage A-type Base water carriage Door switch Brush for impeller Leakage sensor Salt pill leakage sensor (5 pcs) Ionisation cable

46 Muistiinpanot

47 Condair Ltd., Printed in Switzerland Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

48 Valmistaja, myynti ja huolto: Brautek OY PL 6 YLISTÖRMÄ 4 H FI ESPOO Puh Fax Reg.No Manufacturer: Condair Ltd. Member of the Walter Meier Group Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon, Switzerland Ph , Fax

Defensor PH27/PH27A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin KÄYTTÖOHJEET 2537406 FI 0801

Defensor PH27/PH27A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin KÄYTTÖOHJEET 2537406 FI 0801 Defensor PH27/PH27A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin KÄYTTÖOHJEET 2537406 FI 0801 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8 3.1

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) 14.12.2004/RTL KÄYTTÖOHJE. HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) 14.12.2004/RTL KÄYTTÖOHJE. HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) KÄYTTÖOHJE HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional VARUSTETTU KAUKOSÄÄTIMELLÄ JA RADIOTAAJUUDELLA TOIMIVALLA KOSTEUSMITTARILLA Maahantuoja: Maahantuoja:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot