Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Nastolan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys Nastolan kunnan sitoutuminen Leader -ohjelman toteuttamiseen kuntarahoituksen osalta Nastolan kunnan strategian päivittäminen Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta ja lautakunnan johtopäätökset kertomuksen pohjalta väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi Perusturvajohtajan vaali Calpro Oy:n yhtiökokous Johtosääntömuutos, sivistyspalveluiden johtosääntö Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Maankäyttösopimus asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevat esisopimukset, kiinteistö Kurasto RN:o Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V Palveluverkon uudistaminen, rakennushankkeet, rakennuttajainsinöörin palkkaaminen Investointiohjelma , tekninen lautakunta taseyksiköineen Haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisaikataulun hyväksyminen Hankesuunnitelma, Villähteen koulu Kuoppalan tilan vuokra-alueeseen liittyvät jatkotoimenpiteet /Mannakotien toimitilat Tiedoksi saatettavat asiat Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n yhtiökokous 230

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:55 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Varjonen Marko varajäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Kärkkäinen Paavali Kiint.Oy Naskunvuon puh.joht. Paikalla klo 18:07-18:46 Ollikka Jyrki Nastolan Yrityspalvelu Oy:n puh.joht. Paikalla klo 18:07-18:46 Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Poissa Hassinen Sirpa jäsen Siltanen Riitta jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Jenna Koskelo Jetta Laakso

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen 771/04.041/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 88 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja saatettava se tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Nastolan kunnan vuoden 2013 ti linpäätös ja tasekirja ovat liitteenä, liite nro 2/ Tilikauden toimintakate oli ,38 euroa. Toi mintakate oli 1,2 mil joo naa eu roa heikompi kuin muutetussa talousar viossa. Vuosikate oli ,53 euroa ol len noin euroa vähemmän kuin muute tussa ta lousarviossa. Ta lousarviossa oli varau duttu noin 4,05 miljoonan eu ron poistoihin, pois tojen toteutuma ylitti ar vioidun noin eu rolla ollen ,27 euroa. Investointimenot olivat yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Investoinnit toteu tuivat 1,4 miljoonaa eu roa alle ar vion. Lainamäärä oli vuoden lopussa euroa eli euroa asukasta kohden. Edellisenä vuon na lainmäärä oli /as. Taseen loppusumma oli ,10 eu roa. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä päättää: - esittää valtuustolle, että tilikauden tulos ,74 euroa ali jää mää kir ja taan tilikauden yli-/ali jäämätilille oman pääoman vähen nyk seksi. - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintar kastajan tarkastettavaksi. - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakun nan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltä väksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus 94 Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen tasekirjassa on huomattu virheitä, joi ta on korjattu. Virheet eivät ole vaikuttaneet tilikauden tulokseen tai kun nan taloudelliseen asemaan. JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malinen on tilintarkastuskertomuksessaan (liite nro 2/ ) todennut, että tilintarkastus on tehty hyvän

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ti lin tar kas tus ta van mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laa ti mispe ri aat tei ta, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laa juu des sa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia vir heitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsen ten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lain mukai suut ta sekä tarkastettu sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjes tä mi sen asianmukaisuutta ja valtionosuuksien perusteista ja käy tännös tä annettujen tietojen oikeellisuutta. Tarkastus on toteutettu riit tävän varmuuden saamiseksi siitä, että hallintoa on hoidettu lain ja valtuus ton päätösten mukaisesti. Tarkastuksen tuloksena on todettu, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnan sisäinen valvonta ja kon ser ni val von ta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perus teis ta ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu ti linpää tök sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Ti lin pää tös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, ta loudes ta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vas tuu va pauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on kohdalla todennut, että ti lin tarkas ta ja on suorittanut tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut ti lin tar kastus ker to muk sen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuu va pau den myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta Tarkastuslautakunta on antanut (liite nro 3/ ) arvioin ti ker to muk sen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se merkitsee ar vioin ti kerto muk sen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vas ti neet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja toi men pide-eh do tuk siin lokakuun loppuun mennessä. Selvitykset tulee toimittaa tä män jälkeen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta ehdottaa 21, että valtuusto hyväksyy Nastolan kun nan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilivelvollisille myönnetään vastuu va paus tilikaudelta (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksen tiedoksi ja saattaa tilinpäätöksen val tuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve Kunnanhallitus 95 Nastolan kunta on varannut peruspalveluihin peruspalvelukeskus Aaval le tänä vuonna , kun otetaan huomioon valtuuston velvoit ta ma euron menojen karsinta. Erikoissairaanhoitoon on va rat tu yhteensä euroa. Yhtymän kolmen kuukauden toteu ma en nus teen perusteella peruspalvelujen toteumaksi ennustetaan ko ko vuodelle e ja erikoissairaanhoitoon euroa (kaik ki käyttö yhteensä). Kunnan määrärahavaraukset 2014 ovat huomattavasti pienemmät kuin mit kä olivat yhtymän esitykset palvelusopimusneuvotteluissa ja lo pul lises sa talousarvion laadinnassa. Myös tilinpäätös 2013 toteutui selvästi suu rem pa na kuin mitkä ovat tämän vuoden määrärahavaraukset. Kolmen kuukauden toteuman perusteella on myös aikaista arvioida koko vuot ta, mutta yhtymän ja kunnan varausten erot ovat niin suuria, ettei ole todennäköistä, että talous tulee toteutumaan kunnan varausten mu kai ses ti. Peruspalveluissa arvioitiin palvelusopimusta laadittaessa saatavan noin menojen vähennys terveysaseman pitkäaikaisen lai toshoi don muuttamisella avohoidon palveluasumiseksi. Eri kois sai raan hoidos sa on myös menossa talouden tasapainotustoimet. Mikäli koko vuo den osalta talous toteutuu optimaalisesti, tarvitaan peruspalveluihin li sää arviolta euroa ja erikoissairaanhoitoon 1 milj. euroa. Molem mat edellyttävät kaikin tavoin maltillista palvelujen käyttöä sekä tuot ta jan hyvää onnistumista taloutensa tasapainotuksessa. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja pe rus ter vey denhuol toon myönnetään euron lisämääräraha, jolloin ko ko naismää rä ra ha vuodelle 2014 on euroa ja eri kois sai raan hoitoon myön ne tään 1 milj. euron lisämääräraha, jolloin ko ko nais mää rära ha vuodelle 2014 on eu roa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys Kunnanhallitus 96 Valtuusto on hyväksynyt talouden ta sa pai not ta mis toimen pi teet vuodelle Sen myötä vuoden 2014 talousarviota muutet tiin vähentämällä määrärahoja toimintamenoista yhteensä 1,4 miljoo naa euroa. Lisäksi kunnanhallitus on käynnistänyt yh teis toi min ta neu vot te lut henkilöstömenojen vähentämiseksi. Kuntiin ja kuntatalouteen vaikuttavia isoja asioita on nyt vireillä runsaas ti. Sote-uudistuksen ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei vielä tiedetä ja 3.4. valtiovarainministeriön julkaisema pe rus pal ve lu oh jelma sisältää eri asteisia ja suuruisia vaikutuksia myös kuntiin. Tarkat arviot kehyksen ja peruspalveluohjelman kuntavaikutuksista ovat vielä kes ken. Tässä vaiheessa kuitenkin arvioidaan, että kuntatalous tukee ko ko nai suu des saan heikkenemään yli 200 miljoonalla eurolla tulevana vuon na ja tästä valtionosuuksien leikkauksien osuus on noin 100 miljoo naa euroa. Kun aikaisemmat päätökset otetaan huomioon, niin leikkaus vai ku tus valtionosuuksiin vuonna 2015 on yhteensä noin 1,4 miljar dia euroa. Kehys on laadittu tilanteessa, jossa kaikkia kehysriihen vaikutuksia ei ole vielä pystytty kuntakohtaisesti tarkasti arvioimaan. Kehyksestä on laadittu kolme erilaista versiota, jotka kaikki on laadittu vuo den 2014 muutetun talousarvion pohjalta niin, että siihen on valtuus ton jo hyväksymien muutosten lisäksi lisätty 1,1 miljoonaa euroa so si aa li-ja terveysyhtymän menoiksi vuodelle Tästä on myös tehty lisämäärärahaesitys erillisessä pykälässä. Lisäksi versioon 2 on huomioi tu euron menojen lisäys, johtuen melko optimistisesta arvios ta sote-menojen toteutumisen osalta. Vuo del le 2015 on huomioitu ui ma hal lin tuotot ja kulut koko vuoden osal ta sekä erikoissairaanhoidon kas vu pro sen tik si 1,75 % ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kas vupro sen tik si 1,5 %, korotukset lasketaan vuo den 2014 to teu tu ma en nustee seen. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ve ro tu lo ke hi kon mukaisesti täy si mää räi si nä. Versio 1 on laadittu nollatulokseksi oman toiminnan tasapainottamisen kaut ta. Versio 2 on tasapainotettu kunnallisveroprosentin korotuksen kaut ta. Versio 3 sisältää 0,5-1,0 % korotuksen toimintakuluihin niin, että Phso tey:n kasvuprosentit ovat kuitenkin em. mukaiset. Tulos on ta sa pai no te ttu kun nal lis ve roprosentin korotuksella. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen (liite nro 4/ ) version 1 mukaisen kehyksen talousarvion laadinnalle vuodel le 2015 ja toteaa, että talousarvion yhteydessä valmisteltavien toimin nal lis ten ta voit tei den tulee tukea valtuuston hyväksymän kun tastra te gian to teu tu mis ta.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan kunnan sitoutuminen Leader -ohjelman toteuttamiseen kuntarahoituksen osalta 767/07.071/2014 Kunnanhallitus 97 Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry on to teut ta nut vuodesta 2001 alkaen paikallista maaseudun ke hit tä mis ohjel maa Lahden seutukuntaan kuuluvien viiden kunnan: Hollolan, Hämeen kos ken, Orimattilan, Nastolan ja Kärkölän alueilla. Ke hit tä mis ohjel man rahoitus on tullut valtiolta, Euroopan unionin maa seu tu ra has tolta sekä alueen kunnilta. Kuntien rahoitusosuus ohjelman toi meen panoon varatuista varoista on ollut 20 %. Etpähä ry on hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä Leader -toi minta ryh mä sta tus ta ja Leader -rahoitusta toiminta-alueensa kehittämiseen vuo sil le Toimintaryhmän hakema julkinen rahoituskehys on , josta alueen kuntien osuus on 20 %. Kuntien kun ta ra haosuus tullaan keräämään kunnilta hieman etupainotteisesti, kuitenkin si ten, että vuosien 2014 ja 2020 maksuosuudet ovat muita vuosia huomat ta vas ti pienempiä. Aikaisempiin ohjelmakausiin verrattuna uusi ohjelmakausi tuo muu toksia yhdistyksen toiminta-alueeseen. Orimattilan kaupunkiin liittyneen Art jär ven kunnan alueet siirtyvät Etpähä ry:n toiminta-alueeseen, mikä kas vat taa Orimattilan kaupungin maksuosuutta. Lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan keskustaajama saattaa tulla osaksi Etpähä ry:n toimin ta-aluet ta. Salpakankaan tuleminen osaksi ohjelma-aluetta tulee las ke maan Nastolan kunnan maksuosuutta ohjelman kun ta ra hoi tukses ta. Hollolan kunta on tehnyt päätöksen sitoutua Etpähä ry:n oh jelmaan siten, että koko kunta on toteutusaluetta. Nastolan kunnan osuus on koko ohjelma-ajalta ,08 eli 18,85 /asukas, jos Salpa kan gas on osana ohjelma-aluetta, Nastolan maksuosuus on ,13 eli 14,93 /asukas. Kuntarahalaskelmat esitellään kokouksessa. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelma on esityslistan liitteenä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että Nastolan kunta sitoutuu Leader - ohjelman to teut ta mi seen vuosina kuntarahoituksen osalta niin, että kun ta ra hoi tus osuus on koko ohjelmakaudelta enintään ,08 eli 18,85 /asu kas. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan kunnan strategian päivittäminen Kunnanhallitus 98 Valtuusto on hyväksynyt Nastolan kuntastrategian vuosille Valtuusto käynnisti strategian päivittämisen strategiaseminaarissaan Strategiaa on päivitetty valtuutettujen ja virkamiestien toimes ta syksyn ja talven aikana niin, että pidetyssä se mi naa rissa valtuutetut laativat mittaristoja asetetuille kriittisille me nes tys te ki jöille. Näiden ehdotusten pohjalta on laadittu eh do tus Nastolan kunnan strategiaksi vuosille Ehdotus esitellään kokouksessa. Tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan talousarvion laadinnan yh tey dessä. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä asetetaan myös tavoitteet ko ko strategiakaudelle. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan liitteen 5/ mukaisen Nastolan kunnan kun ta stra te gian vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta ja lautakunnan johtopäätökset kertomuksen pohjalta väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi 701/01.017/2014 Perusturvalautakunta Hyvinvointikertomuksen laatimisesta säädetään terveyden huoltolain 12. pykälässä "Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kun nassa". Siinä todetaan, että kunnan on seurattava asukkaittensa ter veyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan pal veluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvin vointitarpeisiin. Lisäksi säädetään, että kuntalaisten terveydestä ja hy vinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuus tolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kertomusta on hyvä käyttää pohjana, kun kunta asettaa strategisessa suunnittelussaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja laatii toimenpideohjelmia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Onnistuneen toiminnan edellytyksenä on toiminnan perustuminen tietoon, jota saadaan hyvinvointitietoa tuottavista seuranta- ja raportointijärjestelmistä. Kertomus on kunnan kaikkien hallintokuntien ja mahdollisuuksien mukaan myös kunnan eri yhteistyökumppaneiden yhdessä laatima selvitys kunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. Vastuu sen laadinnasta ei ole missään nimessä vain kunnan sosiaali- ja terveyspalveluilla, vaan oikean ja riittävän kuvan saamiseksi tarvitaan kunnan sivistystoimen ja teknisen toimen sekä yleishallinnon tuottamia tietoja ja arvioita. Monipuoliseen ja kattavaan kuvaukseen tarvitaan myös kunnassa toimivien järjestöjen, seurakunnan ja muiden vastaavien tahojen tietoja ja näkemyksiä. Kertomus toimii hyvänä pohjana sekä esim. seuraavan talousarvio- ja toimintavuoden että pidemmän tähtäimen suunnittelulle. Hyvinvointikertomus on enemmän väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaava ja toteava asiakirja kuin vielä varsinainen toimenpideohjelma tai suunnitelma. Kertomuksen ja sen pohjalle laadittavan hyvinvointisuunnitelman keskeinen tehtävä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja, vahvistaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen tulisi olla suunnitelmallista vaikuttamista hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Nastolan kunnassa on kokoontunut laaja-alainen eri hal lin to kun nat kattava työryhmä, joissa on laadittu hyvinvointikertomus (liit tee nä).tarkoitus on, että kertomus viedään Nastolan kunnan eri lau ta kun tiin ja ne tekevät omalta vastuualueeltaan johtopäätökset ker to muk sessa esitettyjen tietojen pohjalta, millä tavoin kunnan asukkai den hy vinvoin tia

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus voidaan tukea ja vahvistaa. Lautakuntien käsittelyn jäl keen kerto mus viedään Nastolan kunnassa kunnanhallituksen ja edel leen val tuus ton käsit telyyn. (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta käsittelee Iitin kunnan ja Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen ja tekee johtopäätökset, millä tavoin näiden kuntien asukkaiden hyvinvointia voidaan tukea ja vahvistaa. Lisäksi lautakunta keskustelee siitä, millä tavoin tulisi ryhtyä valmistelemaan seuraavaksi laadittavaa kuntakohtaista hyvinvointisuunnitelmaa Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että johtopäätöksiin lisätään hyvinvointisuunnitelman laadinta siten, että erityisesti peruspalvelujen tuottaja Aava osallistuu suunnitelman laadintaan. Työssä otetaan huomioon käynnistyvä seudullinen hyvinvointisuunnitelman laadinta sekä uuden valtakunnallisen sotemallin mahdolliset vaikutukset suunnitelman laadintaan. Perusturvalautakunta Lautakunnat ovat käsitelleet hyvinvointikertomuksen. Tekninen lautakunta ( ) ei tehnyt muutoksia ja sivistyslautakunta ( ) muutti joitakin oman vastuualueensa tekstejä. Nastolan kertomukseen on lisätty tietoja talous- ja velkaneuvonnasta. Nastolan Hyvän Olon neuvottelukunta käsittelee vielä kertomuksen ja sen tekemät huomautukset lisätään ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä. (perusturvajohtaja) Nastolan Hyvän Olon neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan hyvinvointikertomuksen johtopäätöksiä. Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti kertomukseen lisättäväksi seuraa van kappaleen 8: Edellisessä kappaleessa ovat eri kirjoittajat kuvanneet ansiokkaasti hy vin voin tia eri näkökulmista, kuntalaisen kannalta. Kohdassa Kun tapää tök sen te ko valtuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen on tiivistänyt, mil lä tavoin päätöksenteossa pyritään ottamaan hyvinvointi huomioon. Kuten kertomuksen alkuosassa todetaan, hyvinvointi on arkipäiväinen asia ja se on paljon muutakin kuin materiaalisia seikkoja joskaan toimeen tu loa, työtä ja riittäviä palveluja ei niitäkään pidä väheksyä. Ih missuh teil la, turvallisella ja viihtyisällä ympäristöllä ja mahdollisuuksilla vaikut taa omaan elämäänsä on iso merkitys.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnalle on laadittu nyt ensimmäistä kertaa hy vin voin ti ker tomus. Jatkossa sen pohjana tulee olemaan valtakunnallinen sähköinen poh ja. Seuraava askel on myös kunnan hyvinvointisuunnitelman laa timi nen. Kertomus on käsitelty kunnan Hyvän Olon neu vot te lu kunnas sa. Tarkoitus oli, että neuvottelukunta olisi tehnyt lopulliset joh topää tök set lautakuntien käsittelyn ja oman keskustelunsa pohjalta. Neuvot te lu kun ta totesi kuitenkin, että lautakunnat eivät olleet ohjeista ja pyyn nöis tä huolimatta tuottaneet kertomukseen johtopäätöksiä, mikä on valitettavaa. Hyvän Olon neuvottelukunta totesi kokouksessaan omana kan ta naan, että erityisen hyvää huolta tulee pitää nastolalaisista lap sista, nuorista ja perheistä. Hyvinvointisuunnitelman osaksi tulee ottaa eril li nen suunnitelma heidän tukemiseksi; esim. harkita erillisen hankkeen käynnistämistä. (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta esittää Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen, edel lä todetun lisäyksen, kunnanhallituksen ja valtuuston hy väk syt täväk si. Lisätietoja: Hyväksyttiin yksimielisesti. perusturvajohtaja Päivi Hiltunen, puh , Kunnanhallitus 99 Hyvinvointikertomus on asialistan liitteenä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus tur va lau takun nan esityksen mukaisesti Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Perusturvajohtajan vaali Kunnanhallitus 100 Kunnanhallitus on myöntänyt eron Päivi Hiltuselle perus tur va joh ta jan virasta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus on hyväk sy nyt, että avoimeksi tuleva virka julistettiin haettavaksi mää rä ai kaise na ajalle Perusturvajohtajan virka on Nas tolan ja Iitin kuntien yhteinen virka, jossa virkasuhde on Nastolan kuntaan. Perusturvajohtaja toimii Nastolan ja Iitin kuntien sosiaali- ja ter veys palve lu jen tilaajana. Virkaan kuuluu kuntien yhteisen pe rus tur va lau ta kunnan esittelijän tehtävät, sosiaali- ja terveyspalvelujen pal ve lu so pi musten valmistelu, seuranta ja toteutumisen ohjaaminen sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen kehittäminen yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat Nasto lan työllistämispalvelujen koordinointi sekä Iitin ja Nastolan yh teis toimin nas sa järjestämän hyvinvointityön kehittäminen ja veteraani-, vanhus- ja vammaisasioiden edistäminen. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta kun ta-alan vaativista tehtävistä. Työn menestyksellisessä hoitamisessa on eduksi sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja palvelujen tun temus, hyvä laajojen kokonaisuuksien ja taloudellisten näkökohtien hallin ta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ja kyky itsenäiseen, ke hittä mi seen painottuvaan tehtävien hoitoon. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Virkasuhteessa nou da tetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaan ot ta mis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan. Perusturvajohtajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana klo 15:00. Määräaikaan mennessä em. määräaikaista virkaa on hakenut yh teensä kuusi hakijaa: - terveystieteiden kandidaatti Marjatta Hagelin, Lahti - hallintotieteiden lisensiaatti Kati Honkanen, Orimattila - valtiotieteen lisensiaatti Juhani Johansson, Pori - terveystieteen maisteri Sari Kukkeenmäki, Lahti - hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pakarinen, Lahti - terveystieteen maisteri Marita Ylilahti, Ruovesi Hakijoista laadittu yhdistelmä on jaettu kokousedustajille. Hakijoiden ha ke mus asia kir jat ovat nähtävillä kokouksessa. Valintaa on valmistellut työryhmä, jossa ovat olleet pe rus tur va lau ta kunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä molempien kuntien kunnan joh ta jat.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Haastattelut pidettiin 13. ja Hakijoista haastateltiin Kati Honka nen, Sari Kukkeenmäki, Jaana Pakarinen ja Marita Ylilahti. Haas tatte lut suoritettiin kaikkien em. hakijoiden osalta samaa haastattelutapaa käyt täen. Työryhmä esittää yksimielisesti, että Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen pe rus tur va joh ta jan määräaikaiseen virkaan valitaan hallintotieteiden lisen si aat ti Jaana Pakarinen ja hänen kokonaispalkakseen vahvistetaan kuukaudessa. Siltä varalta, että Jaana Pakarinen irtisanoutuisi ko. virasta ennen sen vastaanottamista työryhmä esittää yksimielisesti va ra si jal le valittavaksi hallintotieteiden lisensiaatti Kati Honkasen. Samal la työryhmä toteaa, että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukau den koeaikaa. Nastolan ja Iitin kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti vir kavaa lin suorittaa Nastolan valtuusto. Todetaan, että Iitin kunnanhallitus an taa lausunnon perusturvajohtajan viran täytöstä ko koukses saan. Lausunto esitellään valtuuston kokouksessa (kunnanjohtaja) 1. Iitin kunnanhallituksen käsittelemä lausunto pe rus tur vajoh ta jan virantäytöstä saatetaan tiedoksi valtuustolle valtuuston ko kouk ses sa. 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valintaa valmis tel leen työryhmän esityksen mukaisesti Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen perusturvajohtajan virkaan määräajaksi ajalle hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pa ka risen ja hänen kokonaispalkakseen vahvistetaan kuu kaudes sa. Todetaan, että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koe ai kaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esi tettä vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valintaa valmis tel leen työryhmän esityksen mukaisesti varasijalle hal lin to tietei den lisensiaatti Kati Honkasen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Calpro Oy:n yhtiökokous Kunnanhallitus 101 Calpro Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Yh tiö ko koukses sa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat mm. vuo den 2013 tilinpäätös ja valitaan yhtiön hallitus. Lisäksi käsitellään Calp ro Oy:n ja Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistämistä. Yhtiön ti lin pää tös osoittaa tilikaudelta voittoa ,68 euroa. Yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan kuu si (6) jäsentä, joista enemmistöosakas (Lahden kaupunki) nimeää kak si (2), Päijät-Tilin omistajat kaksi (2), PHSOTEY yhden (1). Lisäksi hal li tuk seen valitaan yksi ulkopuolinen asiantuntija. Osakassopimuksen koh dan mukaan enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä hal li tukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Calpron toiminnan käynnistyessä on Päijät-Tilin omistajakuntien kesken sovittu, että toinen Päijät-Tilin omistajien hallituspaikoista on Hol lolan kunnan ja sen varajäsenyys kiertää Asikkalan, Hämeenkosken ja Kär kö län kuntien kesken. Toinen hallituspaikka on Nastolan ja Ori matti lan kuntien niin, että kaksivuotiskausittain varsinainen jäsenyys on toisel la kunnalla ja varajäsenyys toisella kunnalla. Nastolasta valitaan tule val le kaudelle varsinainen jäsen. Yhtiökokousedustajaksi kaudelle on valittu Hannu Rah konen ja varalle Marja Kaitainen. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus nimeää ehdokkaansa yhtiön hallitukseen ja antaa muut mah dol li set ohjeet yhtiökokousedustajalle. Kunnanhallitus asetti ehdokkaakseen Calpro Oy:n hallitukseen Marko Var jo sen.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, sivistyspalveluiden johtosääntö Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden johtosääntöä on edellisen kerran päivitetty ja tarkistettu valtuustossa , jolloin tämän hetken joh to sään tö on tul lut voi maan Viranhaltijoiden nimikkeiden sekä toimivallan osalta ja erillisten ter mien se kä kä sit tei den osalta on syytä tehdä tarkennuksia. Termien ja käsittei den muutta minen perustuu lähinnä ny kylainsäädännön mukai seen ilmai suun. Toi mivallan osalta esitetään vastuiden muutoksia päätösvallan siirtämiseksi viranhaltijalta toiselle. Liitteessä 4/ on poistuvat tekstit yliviivattu ja uudet teks tit mer kit ty värillisinä. (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistyspalveluiden johtosääntöä hyväksyttäväksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 102 Esityslistan liitteenä on luonnos sivistyspalveluiden joh to sään nök si. Poistuvat tekstit on yliviivattu ja uudet tekstit merkitty värillisinä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mu kaisen sivistyspalveluiden johtosäännön voimaantulevaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen johtosäännössä on todettu seuraavat muu tos tarpeet: - uudistuneen jätelain myötä on perustettu seudullinen jätelautakunta vi ran omai sek si; teknisen lautakunnan rooli on muuttunut - teknisen lautakunnan tilaajaluonteisia tehtäviä on tarkennettu ko konai suu des saan - lisätään teknisen johtajan sijaistus (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy johtosäännön muutokset ja esittää niiden hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 103 Esityslistan liitteenä on luonnos teknisten palvelujen joh to sään nök si. Poistuvat tekstit on yliviivattu ja uudet tekstit merkitty vä ril li si nä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mu kaisen teknisten palvelujen johtosäännön voimaantulevaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maankäyttösopimus asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevat esisopimukset, kiinteistö Kurasto RN:o Kunnanhallitus 104 Yksityinen maanomistaja omistaa Nastolan kunnan Koiskalan kylässä kiin teis tön Kurasto RN:o Alueella on voimassa hy väk syt ty Villähde- Koiskalan osayleiskaava, jossa sopimusalueet on osoi tet tu mm. asemakaavoitettaviksi pientaloalueiksi. Nastolan kunta ja maan omis ta ja ovat allekirjoittaneet päivätyn ase ma kaa voituk sen käynnistämissopimuksen. Maanomistaja on laadituttanut konsult ti työ nä alueelle Kyynäränkannaksen ja Niemelänniemen ase makaa va eh do tuk sen, jonka pinta-ala on yhteensä 92 hehtaaria. Ase makaa va eh do tus osoittaa 800 asukkaan asuinalueen tällä hetkellä ra kenta mat to mal le alueelle. Kaavassa muodostuu rakennusoikeutta asu miseen noin kerrosneliömetriä, julkisille palveluille noin kerros ne liö met riä sekä päivittäistavarakaupalle noin 800 ker ros ne liö metriä. Tämän lisäksi voidaan rakentaa vähäisiä talousrakennuksia. Maanomistaja ja Nastolan kunta ovat kaavoituksen edetessä neu vo telleet maankäyttösopimuksesta. Maankäyttösopimuksella sovitaan MRL:n 12 luvun mukaisesta maankäytöstä, asemakaavaehdotuksen mu kai ses ta rakentamisesta ja muusta kaavan toteuttamisesta so pimus alu eel le edellyttäen, että asemakaava saa lainvoiman. Maan käyttö so pi muk ses sa on sovittu, että maanomistaja maksaa pääsääntöisesti kai ken infran toteuttamisen sekä osuudet alueille rakennettavasta runko ve si lin jas ta ja Koiskalantien liikenneväylien kustannuksista. Infran raken ta mi sen jälkeen ylläpitovastuu kuuluu kunnalle. Asemakaavaehdotuksen mukaisten korttelialueiden rakentaminen ja nii den edellyttämä kunnallistekniikka ja muu yhdyskuntarakenne on tarkoi tus toteuttaa maankäyttösopimuksen mukaan seuraavassa jär jestyk ses sä ja tavoiteaikataulussa: 1. Kannasalue Kymijärven ja Kärkjärven välissä - arvioitu toteutusaika Tiiranmäen maantien eteläpuolinen alue kaavan MA-peltoalueelle saak ka sisältäen myös VU, LP ja LV-alueet (Sylialue) - arvioitu toteutusaika Niemelänniemen alue - arvioitu toteutusaika Alueiden toteutusjärjestystä voidaan muuttaa sekä toteutus voidaan teh dä useammassa vaiheessa, erikseen niin sovittaessa. Maankäyttösopimus on liitteenä (liite nro 6/ ). (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyn mukaisen maankäyttösopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V /40.401/2013 Tekninen lautakunta Asemakaava koskee Nastolan Villähteen tilalle Kurasto Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa osoitettuja pientaloalueita. Kaavoitettavan alueen koko noin 87 hehtaaria ja se sijaitsee Kymijär ven ja Kärkjärven välisellä alueella. Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa alueelle asuntoalue lähinnä pientalorakentamiseen. Alueella suunnitellaan pientaloja noin 1000 asukkaalle. Asemakaa vatyön pohjana toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n tekemä, syksyllä 2010 maanomistajan toimesta järjestetyssä ideakilpailussa voittajaksi valittu suunnitelma. Kaavan toteuttamisen osalta on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajan välillä kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoittajakonsulttina toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Helsingistä. Asemakaavan tavoitteena on luoda korkealuokkaiseen toteutukseen tähtäävä, vesistöjen läheisyyden ja alueen erityispiirteet huomioiva, energiatehokas ja uusia innovaatioita hyödyntävä asuinalue, joka käyttää yleiskaavassa rakentamiseen osoitetun maa-alueen tehok kaasti ja kunnioittaa alueen maisemallisia, historiallisia ja luonnon arvo ja. Yleiskaavoittaja on päättänyt asemakaavan vireilletulosta ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville lukien koko kaavahankkeen ajaksi. Osallistimis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan tavoitteista voi jättää mielipiteitä saakka. (tekninen johtaja) Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 96 Kaava-alueesta on valmisteltu asemakaavaluonnos. Yleiskaavoittaja on asettanut sen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä lau-sunnon tekniseltä lautakunnalta. Kaavaluonnos on laadittu koskemaan tiloja Kurasto ( ), Tuottajanranta ( ), yhteinen venevalkama-alue ( ) sekä Koiskalantietä ( ). Alueen pinta-ala on noin 91 hehtaaria. Kaavaluonnos käsittää kolme vaiheittain toteutettavaa aluekokonaisuutta. Yhteensä kaavalla mahdollistetaan noin 900 asukkaan (noin 300 asunnon/pientalon) si joittuminen alueelle sekä yhdyskunta teknistä huoltoa koskeva rakenta minen. Kaavalla muodostuu raken nusoikeutta

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 17.06.2014 Kunnanhallitus 130 11.08.2014 Tekninen lautakunta 112 11.12.2014 Tekninen lautakunta 17 05.03.2015 Kunnanhallitus 43 16.03.2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184 Kunnanhallitus 184 30.11.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 184 Ehdotus: (hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot