Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Nastolan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys Nastolan kunnan sitoutuminen Leader -ohjelman toteuttamiseen kuntarahoituksen osalta Nastolan kunnan strategian päivittäminen Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta ja lautakunnan johtopäätökset kertomuksen pohjalta väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi Perusturvajohtajan vaali Calpro Oy:n yhtiökokous Johtosääntömuutos, sivistyspalveluiden johtosääntö Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Maankäyttösopimus asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevat esisopimukset, kiinteistö Kurasto RN:o Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V Palveluverkon uudistaminen, rakennushankkeet, rakennuttajainsinöörin palkkaaminen Investointiohjelma , tekninen lautakunta taseyksiköineen Haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisaikataulun hyväksyminen Hankesuunnitelma, Villähteen koulu Kuoppalan tilan vuokra-alueeseen liittyvät jatkotoimenpiteet /Mannakotien toimitilat Tiedoksi saatettavat asiat Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n yhtiökokous 230

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:55 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Varjonen Marko varajäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Kärkkäinen Paavali Kiint.Oy Naskunvuon puh.joht. Paikalla klo 18:07-18:46 Ollikka Jyrki Nastolan Yrityspalvelu Oy:n puh.joht. Paikalla klo 18:07-18:46 Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Poissa Hassinen Sirpa jäsen Siltanen Riitta jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Jenna Koskelo Jetta Laakso

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen 771/04.041/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 88 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja saatettava se tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Nastolan kunnan vuoden 2013 ti linpäätös ja tasekirja ovat liitteenä, liite nro 2/ Tilikauden toimintakate oli ,38 euroa. Toi mintakate oli 1,2 mil joo naa eu roa heikompi kuin muutetussa talousar viossa. Vuosikate oli ,53 euroa ol len noin euroa vähemmän kuin muute tussa ta lousarviossa. Ta lousarviossa oli varau duttu noin 4,05 miljoonan eu ron poistoihin, pois tojen toteutuma ylitti ar vioidun noin eu rolla ollen ,27 euroa. Investointimenot olivat yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Investoinnit toteu tuivat 1,4 miljoonaa eu roa alle ar vion. Lainamäärä oli vuoden lopussa euroa eli euroa asukasta kohden. Edellisenä vuon na lainmäärä oli /as. Taseen loppusumma oli ,10 eu roa. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä päättää: - esittää valtuustolle, että tilikauden tulos ,74 euroa ali jää mää kir ja taan tilikauden yli-/ali jäämätilille oman pääoman vähen nyk seksi. - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintar kastajan tarkastettavaksi. - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakun nan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltä väksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus 94 Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen tasekirjassa on huomattu virheitä, joi ta on korjattu. Virheet eivät ole vaikuttaneet tilikauden tulokseen tai kun nan taloudelliseen asemaan. JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malinen on tilintarkastuskertomuksessaan (liite nro 2/ ) todennut, että tilintarkastus on tehty hyvän

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ti lin tar kas tus ta van mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laa ti mispe ri aat tei ta, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laa juu des sa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia vir heitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsen ten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lain mukai suut ta sekä tarkastettu sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjes tä mi sen asianmukaisuutta ja valtionosuuksien perusteista ja käy tännös tä annettujen tietojen oikeellisuutta. Tarkastus on toteutettu riit tävän varmuuden saamiseksi siitä, että hallintoa on hoidettu lain ja valtuus ton päätösten mukaisesti. Tarkastuksen tuloksena on todettu, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnan sisäinen valvonta ja kon ser ni val von ta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perus teis ta ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu ti linpää tök sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Ti lin pää tös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, ta loudes ta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vas tuu va pauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on kohdalla todennut, että ti lin tarkas ta ja on suorittanut tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut ti lin tar kastus ker to muk sen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuu va pau den myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta Tarkastuslautakunta on antanut (liite nro 3/ ) arvioin ti ker to muk sen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se merkitsee ar vioin ti kerto muk sen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vas ti neet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja toi men pide-eh do tuk siin lokakuun loppuun mennessä. Selvitykset tulee toimittaa tä män jälkeen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta ehdottaa 21, että valtuusto hyväksyy Nastolan kun nan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilivelvollisille myönnetään vastuu va paus tilikaudelta (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksen tiedoksi ja saattaa tilinpäätöksen val tuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve Kunnanhallitus 95 Nastolan kunta on varannut peruspalveluihin peruspalvelukeskus Aaval le tänä vuonna , kun otetaan huomioon valtuuston velvoit ta ma euron menojen karsinta. Erikoissairaanhoitoon on va rat tu yhteensä euroa. Yhtymän kolmen kuukauden toteu ma en nus teen perusteella peruspalvelujen toteumaksi ennustetaan ko ko vuodelle e ja erikoissairaanhoitoon euroa (kaik ki käyttö yhteensä). Kunnan määrärahavaraukset 2014 ovat huomattavasti pienemmät kuin mit kä olivat yhtymän esitykset palvelusopimusneuvotteluissa ja lo pul lises sa talousarvion laadinnassa. Myös tilinpäätös 2013 toteutui selvästi suu rem pa na kuin mitkä ovat tämän vuoden määrärahavaraukset. Kolmen kuukauden toteuman perusteella on myös aikaista arvioida koko vuot ta, mutta yhtymän ja kunnan varausten erot ovat niin suuria, ettei ole todennäköistä, että talous tulee toteutumaan kunnan varausten mu kai ses ti. Peruspalveluissa arvioitiin palvelusopimusta laadittaessa saatavan noin menojen vähennys terveysaseman pitkäaikaisen lai toshoi don muuttamisella avohoidon palveluasumiseksi. Eri kois sai raan hoidos sa on myös menossa talouden tasapainotustoimet. Mikäli koko vuo den osalta talous toteutuu optimaalisesti, tarvitaan peruspalveluihin li sää arviolta euroa ja erikoissairaanhoitoon 1 milj. euroa. Molem mat edellyttävät kaikin tavoin maltillista palvelujen käyttöä sekä tuot ta jan hyvää onnistumista taloutensa tasapainotuksessa. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja pe rus ter vey denhuol toon myönnetään euron lisämääräraha, jolloin ko ko naismää rä ra ha vuodelle 2014 on euroa ja eri kois sai raan hoitoon myön ne tään 1 milj. euron lisämääräraha, jolloin ko ko nais mää rära ha vuodelle 2014 on eu roa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys Kunnanhallitus 96 Valtuusto on hyväksynyt talouden ta sa pai not ta mis toimen pi teet vuodelle Sen myötä vuoden 2014 talousarviota muutet tiin vähentämällä määrärahoja toimintamenoista yhteensä 1,4 miljoo naa euroa. Lisäksi kunnanhallitus on käynnistänyt yh teis toi min ta neu vot te lut henkilöstömenojen vähentämiseksi. Kuntiin ja kuntatalouteen vaikuttavia isoja asioita on nyt vireillä runsaas ti. Sote-uudistuksen ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei vielä tiedetä ja 3.4. valtiovarainministeriön julkaisema pe rus pal ve lu oh jelma sisältää eri asteisia ja suuruisia vaikutuksia myös kuntiin. Tarkat arviot kehyksen ja peruspalveluohjelman kuntavaikutuksista ovat vielä kes ken. Tässä vaiheessa kuitenkin arvioidaan, että kuntatalous tukee ko ko nai suu des saan heikkenemään yli 200 miljoonalla eurolla tulevana vuon na ja tästä valtionosuuksien leikkauksien osuus on noin 100 miljoo naa euroa. Kun aikaisemmat päätökset otetaan huomioon, niin leikkaus vai ku tus valtionosuuksiin vuonna 2015 on yhteensä noin 1,4 miljar dia euroa. Kehys on laadittu tilanteessa, jossa kaikkia kehysriihen vaikutuksia ei ole vielä pystytty kuntakohtaisesti tarkasti arvioimaan. Kehyksestä on laadittu kolme erilaista versiota, jotka kaikki on laadittu vuo den 2014 muutetun talousarvion pohjalta niin, että siihen on valtuus ton jo hyväksymien muutosten lisäksi lisätty 1,1 miljoonaa euroa so si aa li-ja terveysyhtymän menoiksi vuodelle Tästä on myös tehty lisämäärärahaesitys erillisessä pykälässä. Lisäksi versioon 2 on huomioi tu euron menojen lisäys, johtuen melko optimistisesta arvios ta sote-menojen toteutumisen osalta. Vuo del le 2015 on huomioitu ui ma hal lin tuotot ja kulut koko vuoden osal ta sekä erikoissairaanhoidon kas vu pro sen tik si 1,75 % ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kas vupro sen tik si 1,5 %, korotukset lasketaan vuo den 2014 to teu tu ma en nustee seen. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ve ro tu lo ke hi kon mukaisesti täy si mää räi si nä. Versio 1 on laadittu nollatulokseksi oman toiminnan tasapainottamisen kaut ta. Versio 2 on tasapainotettu kunnallisveroprosentin korotuksen kaut ta. Versio 3 sisältää 0,5-1,0 % korotuksen toimintakuluihin niin, että Phso tey:n kasvuprosentit ovat kuitenkin em. mukaiset. Tulos on ta sa pai no te ttu kun nal lis ve roprosentin korotuksella. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen (liite nro 4/ ) version 1 mukaisen kehyksen talousarvion laadinnalle vuodel le 2015 ja toteaa, että talousarvion yhteydessä valmisteltavien toimin nal lis ten ta voit tei den tulee tukea valtuuston hyväksymän kun tastra te gian to teu tu mis ta.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan kunnan sitoutuminen Leader -ohjelman toteuttamiseen kuntarahoituksen osalta 767/07.071/2014 Kunnanhallitus 97 Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry on to teut ta nut vuodesta 2001 alkaen paikallista maaseudun ke hit tä mis ohjel maa Lahden seutukuntaan kuuluvien viiden kunnan: Hollolan, Hämeen kos ken, Orimattilan, Nastolan ja Kärkölän alueilla. Ke hit tä mis ohjel man rahoitus on tullut valtiolta, Euroopan unionin maa seu tu ra has tolta sekä alueen kunnilta. Kuntien rahoitusosuus ohjelman toi meen panoon varatuista varoista on ollut 20 %. Etpähä ry on hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä Leader -toi minta ryh mä sta tus ta ja Leader -rahoitusta toiminta-alueensa kehittämiseen vuo sil le Toimintaryhmän hakema julkinen rahoituskehys on , josta alueen kuntien osuus on 20 %. Kuntien kun ta ra haosuus tullaan keräämään kunnilta hieman etupainotteisesti, kuitenkin si ten, että vuosien 2014 ja 2020 maksuosuudet ovat muita vuosia huomat ta vas ti pienempiä. Aikaisempiin ohjelmakausiin verrattuna uusi ohjelmakausi tuo muu toksia yhdistyksen toiminta-alueeseen. Orimattilan kaupunkiin liittyneen Art jär ven kunnan alueet siirtyvät Etpähä ry:n toiminta-alueeseen, mikä kas vat taa Orimattilan kaupungin maksuosuutta. Lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan keskustaajama saattaa tulla osaksi Etpähä ry:n toimin ta-aluet ta. Salpakankaan tuleminen osaksi ohjelma-aluetta tulee las ke maan Nastolan kunnan maksuosuutta ohjelman kun ta ra hoi tukses ta. Hollolan kunta on tehnyt päätöksen sitoutua Etpähä ry:n oh jelmaan siten, että koko kunta on toteutusaluetta. Nastolan kunnan osuus on koko ohjelma-ajalta ,08 eli 18,85 /asukas, jos Salpa kan gas on osana ohjelma-aluetta, Nastolan maksuosuus on ,13 eli 14,93 /asukas. Kuntarahalaskelmat esitellään kokouksessa. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelma on esityslistan liitteenä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että Nastolan kunta sitoutuu Leader - ohjelman to teut ta mi seen vuosina kuntarahoituksen osalta niin, että kun ta ra hoi tus osuus on koko ohjelmakaudelta enintään ,08 eli 18,85 /asu kas. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan kunnan strategian päivittäminen Kunnanhallitus 98 Valtuusto on hyväksynyt Nastolan kuntastrategian vuosille Valtuusto käynnisti strategian päivittämisen strategiaseminaarissaan Strategiaa on päivitetty valtuutettujen ja virkamiestien toimes ta syksyn ja talven aikana niin, että pidetyssä se mi naa rissa valtuutetut laativat mittaristoja asetetuille kriittisille me nes tys te ki jöille. Näiden ehdotusten pohjalta on laadittu eh do tus Nastolan kunnan strategiaksi vuosille Ehdotus esitellään kokouksessa. Tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan talousarvion laadinnan yh tey dessä. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä asetetaan myös tavoitteet ko ko strategiakaudelle. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan liitteen 5/ mukaisen Nastolan kunnan kun ta stra te gian vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta ja lautakunnan johtopäätökset kertomuksen pohjalta väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi 701/01.017/2014 Perusturvalautakunta Hyvinvointikertomuksen laatimisesta säädetään terveyden huoltolain 12. pykälässä "Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kun nassa". Siinä todetaan, että kunnan on seurattava asukkaittensa ter veyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan pal veluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvin vointitarpeisiin. Lisäksi säädetään, että kuntalaisten terveydestä ja hy vinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuus tolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kertomusta on hyvä käyttää pohjana, kun kunta asettaa strategisessa suunnittelussaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja laatii toimenpideohjelmia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Onnistuneen toiminnan edellytyksenä on toiminnan perustuminen tietoon, jota saadaan hyvinvointitietoa tuottavista seuranta- ja raportointijärjestelmistä. Kertomus on kunnan kaikkien hallintokuntien ja mahdollisuuksien mukaan myös kunnan eri yhteistyökumppaneiden yhdessä laatima selvitys kunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. Vastuu sen laadinnasta ei ole missään nimessä vain kunnan sosiaali- ja terveyspalveluilla, vaan oikean ja riittävän kuvan saamiseksi tarvitaan kunnan sivistystoimen ja teknisen toimen sekä yleishallinnon tuottamia tietoja ja arvioita. Monipuoliseen ja kattavaan kuvaukseen tarvitaan myös kunnassa toimivien järjestöjen, seurakunnan ja muiden vastaavien tahojen tietoja ja näkemyksiä. Kertomus toimii hyvänä pohjana sekä esim. seuraavan talousarvio- ja toimintavuoden että pidemmän tähtäimen suunnittelulle. Hyvinvointikertomus on enemmän väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaava ja toteava asiakirja kuin vielä varsinainen toimenpideohjelma tai suunnitelma. Kertomuksen ja sen pohjalle laadittavan hyvinvointisuunnitelman keskeinen tehtävä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja, vahvistaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen tulisi olla suunnitelmallista vaikuttamista hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Nastolan kunnassa on kokoontunut laaja-alainen eri hal lin to kun nat kattava työryhmä, joissa on laadittu hyvinvointikertomus (liit tee nä).tarkoitus on, että kertomus viedään Nastolan kunnan eri lau ta kun tiin ja ne tekevät omalta vastuualueeltaan johtopäätökset ker to muk sessa esitettyjen tietojen pohjalta, millä tavoin kunnan asukkai den hy vinvoin tia

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus voidaan tukea ja vahvistaa. Lautakuntien käsittelyn jäl keen kerto mus viedään Nastolan kunnassa kunnanhallituksen ja edel leen val tuus ton käsit telyyn. (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta käsittelee Iitin kunnan ja Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen ja tekee johtopäätökset, millä tavoin näiden kuntien asukkaiden hyvinvointia voidaan tukea ja vahvistaa. Lisäksi lautakunta keskustelee siitä, millä tavoin tulisi ryhtyä valmistelemaan seuraavaksi laadittavaa kuntakohtaista hyvinvointisuunnitelmaa Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että johtopäätöksiin lisätään hyvinvointisuunnitelman laadinta siten, että erityisesti peruspalvelujen tuottaja Aava osallistuu suunnitelman laadintaan. Työssä otetaan huomioon käynnistyvä seudullinen hyvinvointisuunnitelman laadinta sekä uuden valtakunnallisen sotemallin mahdolliset vaikutukset suunnitelman laadintaan. Perusturvalautakunta Lautakunnat ovat käsitelleet hyvinvointikertomuksen. Tekninen lautakunta ( ) ei tehnyt muutoksia ja sivistyslautakunta ( ) muutti joitakin oman vastuualueensa tekstejä. Nastolan kertomukseen on lisätty tietoja talous- ja velkaneuvonnasta. Nastolan Hyvän Olon neuvottelukunta käsittelee vielä kertomuksen ja sen tekemät huomautukset lisätään ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä. (perusturvajohtaja) Nastolan Hyvän Olon neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan hyvinvointikertomuksen johtopäätöksiä. Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti kertomukseen lisättäväksi seuraa van kappaleen 8: Edellisessä kappaleessa ovat eri kirjoittajat kuvanneet ansiokkaasti hy vin voin tia eri näkökulmista, kuntalaisen kannalta. Kohdassa Kun tapää tök sen te ko valtuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen on tiivistänyt, mil lä tavoin päätöksenteossa pyritään ottamaan hyvinvointi huomioon. Kuten kertomuksen alkuosassa todetaan, hyvinvointi on arkipäiväinen asia ja se on paljon muutakin kuin materiaalisia seikkoja joskaan toimeen tu loa, työtä ja riittäviä palveluja ei niitäkään pidä väheksyä. Ih missuh teil la, turvallisella ja viihtyisällä ympäristöllä ja mahdollisuuksilla vaikut taa omaan elämäänsä on iso merkitys.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnalle on laadittu nyt ensimmäistä kertaa hy vin voin ti ker tomus. Jatkossa sen pohjana tulee olemaan valtakunnallinen sähköinen poh ja. Seuraava askel on myös kunnan hyvinvointisuunnitelman laa timi nen. Kertomus on käsitelty kunnan Hyvän Olon neu vot te lu kunnas sa. Tarkoitus oli, että neuvottelukunta olisi tehnyt lopulliset joh topää tök set lautakuntien käsittelyn ja oman keskustelunsa pohjalta. Neuvot te lu kun ta totesi kuitenkin, että lautakunnat eivät olleet ohjeista ja pyyn nöis tä huolimatta tuottaneet kertomukseen johtopäätöksiä, mikä on valitettavaa. Hyvän Olon neuvottelukunta totesi kokouksessaan omana kan ta naan, että erityisen hyvää huolta tulee pitää nastolalaisista lap sista, nuorista ja perheistä. Hyvinvointisuunnitelman osaksi tulee ottaa eril li nen suunnitelma heidän tukemiseksi; esim. harkita erillisen hankkeen käynnistämistä. (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta esittää Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen, edel lä todetun lisäyksen, kunnanhallituksen ja valtuuston hy väk syt täväk si. Lisätietoja: Hyväksyttiin yksimielisesti. perusturvajohtaja Päivi Hiltunen, puh , Kunnanhallitus 99 Hyvinvointikertomus on asialistan liitteenä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus tur va lau takun nan esityksen mukaisesti Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Perusturvajohtajan vaali Kunnanhallitus 100 Kunnanhallitus on myöntänyt eron Päivi Hiltuselle perus tur va joh ta jan virasta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus on hyväk sy nyt, että avoimeksi tuleva virka julistettiin haettavaksi mää rä ai kaise na ajalle Perusturvajohtajan virka on Nas tolan ja Iitin kuntien yhteinen virka, jossa virkasuhde on Nastolan kuntaan. Perusturvajohtaja toimii Nastolan ja Iitin kuntien sosiaali- ja ter veys palve lu jen tilaajana. Virkaan kuuluu kuntien yhteisen pe rus tur va lau ta kunnan esittelijän tehtävät, sosiaali- ja terveyspalvelujen pal ve lu so pi musten valmistelu, seuranta ja toteutumisen ohjaaminen sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen kehittäminen yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat Nasto lan työllistämispalvelujen koordinointi sekä Iitin ja Nastolan yh teis toimin nas sa järjestämän hyvinvointityön kehittäminen ja veteraani-, vanhus- ja vammaisasioiden edistäminen. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta kun ta-alan vaativista tehtävistä. Työn menestyksellisessä hoitamisessa on eduksi sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja palvelujen tun temus, hyvä laajojen kokonaisuuksien ja taloudellisten näkökohtien hallin ta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ja kyky itsenäiseen, ke hittä mi seen painottuvaan tehtävien hoitoon. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Virkasuhteessa nou da tetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaan ot ta mis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan. Perusturvajohtajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana klo 15:00. Määräaikaan mennessä em. määräaikaista virkaa on hakenut yh teensä kuusi hakijaa: - terveystieteiden kandidaatti Marjatta Hagelin, Lahti - hallintotieteiden lisensiaatti Kati Honkanen, Orimattila - valtiotieteen lisensiaatti Juhani Johansson, Pori - terveystieteen maisteri Sari Kukkeenmäki, Lahti - hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pakarinen, Lahti - terveystieteen maisteri Marita Ylilahti, Ruovesi Hakijoista laadittu yhdistelmä on jaettu kokousedustajille. Hakijoiden ha ke mus asia kir jat ovat nähtävillä kokouksessa. Valintaa on valmistellut työryhmä, jossa ovat olleet pe rus tur va lau ta kunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä molempien kuntien kunnan joh ta jat.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Haastattelut pidettiin 13. ja Hakijoista haastateltiin Kati Honka nen, Sari Kukkeenmäki, Jaana Pakarinen ja Marita Ylilahti. Haas tatte lut suoritettiin kaikkien em. hakijoiden osalta samaa haastattelutapaa käyt täen. Työryhmä esittää yksimielisesti, että Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen pe rus tur va joh ta jan määräaikaiseen virkaan valitaan hallintotieteiden lisen si aat ti Jaana Pakarinen ja hänen kokonaispalkakseen vahvistetaan kuukaudessa. Siltä varalta, että Jaana Pakarinen irtisanoutuisi ko. virasta ennen sen vastaanottamista työryhmä esittää yksimielisesti va ra si jal le valittavaksi hallintotieteiden lisensiaatti Kati Honkasen. Samal la työryhmä toteaa, että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukau den koeaikaa. Nastolan ja Iitin kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti vir kavaa lin suorittaa Nastolan valtuusto. Todetaan, että Iitin kunnanhallitus an taa lausunnon perusturvajohtajan viran täytöstä ko koukses saan. Lausunto esitellään valtuuston kokouksessa (kunnanjohtaja) 1. Iitin kunnanhallituksen käsittelemä lausunto pe rus tur vajoh ta jan virantäytöstä saatetaan tiedoksi valtuustolle valtuuston ko kouk ses sa. 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valintaa valmis tel leen työryhmän esityksen mukaisesti Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen perusturvajohtajan virkaan määräajaksi ajalle hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pa ka risen ja hänen kokonaispalkakseen vahvistetaan kuu kaudes sa. Todetaan, että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koe ai kaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esi tettä vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valintaa valmis tel leen työryhmän esityksen mukaisesti varasijalle hal lin to tietei den lisensiaatti Kati Honkasen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Calpro Oy:n yhtiökokous Kunnanhallitus 101 Calpro Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Yh tiö ko koukses sa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat mm. vuo den 2013 tilinpäätös ja valitaan yhtiön hallitus. Lisäksi käsitellään Calp ro Oy:n ja Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistämistä. Yhtiön ti lin pää tös osoittaa tilikaudelta voittoa ,68 euroa. Yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan kuu si (6) jäsentä, joista enemmistöosakas (Lahden kaupunki) nimeää kak si (2), Päijät-Tilin omistajat kaksi (2), PHSOTEY yhden (1). Lisäksi hal li tuk seen valitaan yksi ulkopuolinen asiantuntija. Osakassopimuksen koh dan mukaan enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä hal li tukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Calpron toiminnan käynnistyessä on Päijät-Tilin omistajakuntien kesken sovittu, että toinen Päijät-Tilin omistajien hallituspaikoista on Hol lolan kunnan ja sen varajäsenyys kiertää Asikkalan, Hämeenkosken ja Kär kö län kuntien kesken. Toinen hallituspaikka on Nastolan ja Ori matti lan kuntien niin, että kaksivuotiskausittain varsinainen jäsenyys on toisel la kunnalla ja varajäsenyys toisella kunnalla. Nastolasta valitaan tule val le kaudelle varsinainen jäsen. Yhtiökokousedustajaksi kaudelle on valittu Hannu Rah konen ja varalle Marja Kaitainen. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus nimeää ehdokkaansa yhtiön hallitukseen ja antaa muut mah dol li set ohjeet yhtiökokousedustajalle. Kunnanhallitus asetti ehdokkaakseen Calpro Oy:n hallitukseen Marko Var jo sen.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, sivistyspalveluiden johtosääntö Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden johtosääntöä on edellisen kerran päivitetty ja tarkistettu valtuustossa , jolloin tämän hetken joh to sään tö on tul lut voi maan Viranhaltijoiden nimikkeiden sekä toimivallan osalta ja erillisten ter mien se kä kä sit tei den osalta on syytä tehdä tarkennuksia. Termien ja käsittei den muutta minen perustuu lähinnä ny kylainsäädännön mukai seen ilmai suun. Toi mivallan osalta esitetään vastuiden muutoksia päätösvallan siirtämiseksi viranhaltijalta toiselle. Liitteessä 4/ on poistuvat tekstit yliviivattu ja uudet teks tit mer kit ty värillisinä. (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistyspalveluiden johtosääntöä hyväksyttäväksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 102 Esityslistan liitteenä on luonnos sivistyspalveluiden joh to sään nök si. Poistuvat tekstit on yliviivattu ja uudet tekstit merkitty värillisinä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mu kaisen sivistyspalveluiden johtosäännön voimaantulevaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen johtosäännössä on todettu seuraavat muu tos tarpeet: - uudistuneen jätelain myötä on perustettu seudullinen jätelautakunta vi ran omai sek si; teknisen lautakunnan rooli on muuttunut - teknisen lautakunnan tilaajaluonteisia tehtäviä on tarkennettu ko konai suu des saan - lisätään teknisen johtajan sijaistus (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy johtosäännön muutokset ja esittää niiden hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 103 Esityslistan liitteenä on luonnos teknisten palvelujen joh to sään nök si. Poistuvat tekstit on yliviivattu ja uudet tekstit merkitty vä ril li si nä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mu kaisen teknisten palvelujen johtosäännön voimaantulevaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maankäyttösopimus asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevat esisopimukset, kiinteistö Kurasto RN:o Kunnanhallitus 104 Yksityinen maanomistaja omistaa Nastolan kunnan Koiskalan kylässä kiin teis tön Kurasto RN:o Alueella on voimassa hy väk syt ty Villähde- Koiskalan osayleiskaava, jossa sopimusalueet on osoi tet tu mm. asemakaavoitettaviksi pientaloalueiksi. Nastolan kunta ja maan omis ta ja ovat allekirjoittaneet päivätyn ase ma kaa voituk sen käynnistämissopimuksen. Maanomistaja on laadituttanut konsult ti työ nä alueelle Kyynäränkannaksen ja Niemelänniemen ase makaa va eh do tuk sen, jonka pinta-ala on yhteensä 92 hehtaaria. Ase makaa va eh do tus osoittaa 800 asukkaan asuinalueen tällä hetkellä ra kenta mat to mal le alueelle. Kaavassa muodostuu rakennusoikeutta asu miseen noin kerrosneliömetriä, julkisille palveluille noin kerros ne liö met riä sekä päivittäistavarakaupalle noin 800 ker ros ne liö metriä. Tämän lisäksi voidaan rakentaa vähäisiä talousrakennuksia. Maanomistaja ja Nastolan kunta ovat kaavoituksen edetessä neu vo telleet maankäyttösopimuksesta. Maankäyttösopimuksella sovitaan MRL:n 12 luvun mukaisesta maankäytöstä, asemakaavaehdotuksen mu kai ses ta rakentamisesta ja muusta kaavan toteuttamisesta so pimus alu eel le edellyttäen, että asemakaava saa lainvoiman. Maan käyttö so pi muk ses sa on sovittu, että maanomistaja maksaa pääsääntöisesti kai ken infran toteuttamisen sekä osuudet alueille rakennettavasta runko ve si lin jas ta ja Koiskalantien liikenneväylien kustannuksista. Infran raken ta mi sen jälkeen ylläpitovastuu kuuluu kunnalle. Asemakaavaehdotuksen mukaisten korttelialueiden rakentaminen ja nii den edellyttämä kunnallistekniikka ja muu yhdyskuntarakenne on tarkoi tus toteuttaa maankäyttösopimuksen mukaan seuraavassa jär jestyk ses sä ja tavoiteaikataulussa: 1. Kannasalue Kymijärven ja Kärkjärven välissä - arvioitu toteutusaika Tiiranmäen maantien eteläpuolinen alue kaavan MA-peltoalueelle saak ka sisältäen myös VU, LP ja LV-alueet (Sylialue) - arvioitu toteutusaika Niemelänniemen alue - arvioitu toteutusaika Alueiden toteutusjärjestystä voidaan muuttaa sekä toteutus voidaan teh dä useammassa vaiheessa, erikseen niin sovittaessa. Maankäyttösopimus on liitteenä (liite nro 6/ ). (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyn mukaisen maankäyttösopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V /40.401/2013 Tekninen lautakunta Asemakaava koskee Nastolan Villähteen tilalle Kurasto Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa osoitettuja pientaloalueita. Kaavoitettavan alueen koko noin 87 hehtaaria ja se sijaitsee Kymijär ven ja Kärkjärven välisellä alueella. Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa alueelle asuntoalue lähinnä pientalorakentamiseen. Alueella suunnitellaan pientaloja noin 1000 asukkaalle. Asemakaa vatyön pohjana toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n tekemä, syksyllä 2010 maanomistajan toimesta järjestetyssä ideakilpailussa voittajaksi valittu suunnitelma. Kaavan toteuttamisen osalta on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajan välillä kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoittajakonsulttina toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Helsingistä. Asemakaavan tavoitteena on luoda korkealuokkaiseen toteutukseen tähtäävä, vesistöjen läheisyyden ja alueen erityispiirteet huomioiva, energiatehokas ja uusia innovaatioita hyödyntävä asuinalue, joka käyttää yleiskaavassa rakentamiseen osoitetun maa-alueen tehok kaasti ja kunnioittaa alueen maisemallisia, historiallisia ja luonnon arvo ja. Yleiskaavoittaja on päättänyt asemakaavan vireilletulosta ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville lukien koko kaavahankkeen ajaksi. Osallistimis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan tavoitteista voi jättää mielipiteitä saakka. (tekninen johtaja) Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 96 Kaava-alueesta on valmisteltu asemakaavaluonnos. Yleiskaavoittaja on asettanut sen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä lau-sunnon tekniseltä lautakunnalta. Kaavaluonnos on laadittu koskemaan tiloja Kurasto ( ), Tuottajanranta ( ), yhteinen venevalkama-alue ( ) sekä Koiskalantietä ( ). Alueen pinta-ala on noin 91 hehtaaria. Kaavaluonnos käsittää kolme vaiheittain toteutettavaa aluekokonaisuutta. Yhteensä kaavalla mahdollistetaan noin 900 asukkaan (noin 300 asunnon/pientalon) si joittuminen alueelle sekä yhdyskunta teknistä huoltoa koskeva rakenta minen. Kaavalla muodostuu raken nusoikeutta

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava koskee Nastolan Villähteen tilalle Kurasto 532-404-2-3 Villähde-Koiskalan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 17.06.2014 Kunnanhallitus 130 11.08.2014 Tekninen lautakunta 112 11.12.2014 Tekninen lautakunta 17 05.03.2015 Kunnanhallitus 43 16.03.2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Kunnanhallitus 64 10.04.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus 40/02.02.02/2017 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p. 040 354 0292, s-posti:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot