Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen Nastolan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys Nastolan kunnan sitoutuminen Leader -ohjelman toteuttamiseen kuntarahoituksen osalta Nastolan kunnan strategian päivittäminen Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta ja lautakunnan johtopäätökset kertomuksen pohjalta väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi Perusturvajohtajan vaali Calpro Oy:n yhtiökokous Johtosääntömuutos, sivistyspalveluiden johtosääntö Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Maankäyttösopimus asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevat esisopimukset, kiinteistö Kurasto RN:o Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V Palveluverkon uudistaminen, rakennushankkeet, rakennuttajainsinöörin palkkaaminen Investointiohjelma , tekninen lautakunta taseyksiköineen Haja-asutusalueen vesihuollon rakentamisaikataulun hyväksyminen Hankesuunnitelma, Villähteen koulu Kuoppalan tilan vuokra-alueeseen liittyvät jatkotoimenpiteet /Mannakotien toimitilat Tiedoksi saatettavat asiat Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n yhtiökokous 230

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:55 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Varjonen Marko varajäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Kärkkäinen Paavali Kiint.Oy Naskunvuon puh.joht. Paikalla klo 18:07-18:46 Ollikka Jyrki Nastolan Yrityspalvelu Oy:n puh.joht. Paikalla klo 18:07-18:46 Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Poissa Hassinen Sirpa jäsen Siltanen Riitta jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Jenna Koskelo Jetta Laakso

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen 771/04.041/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 88 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja saatettava se tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Nastolan kunnan vuoden 2013 ti linpäätös ja tasekirja ovat liitteenä, liite nro 2/ Tilikauden toimintakate oli ,38 euroa. Toi mintakate oli 1,2 mil joo naa eu roa heikompi kuin muutetussa talousar viossa. Vuosikate oli ,53 euroa ol len noin euroa vähemmän kuin muute tussa ta lousarviossa. Ta lousarviossa oli varau duttu noin 4,05 miljoonan eu ron poistoihin, pois tojen toteutuma ylitti ar vioidun noin eu rolla ollen ,27 euroa. Investointimenot olivat yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Investoinnit toteu tuivat 1,4 miljoonaa eu roa alle ar vion. Lainamäärä oli vuoden lopussa euroa eli euroa asukasta kohden. Edellisenä vuon na lainmäärä oli /as. Taseen loppusumma oli ,10 eu roa. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä päättää: - esittää valtuustolle, että tilikauden tulos ,74 euroa ali jää mää kir ja taan tilikauden yli-/ali jäämätilille oman pääoman vähen nyk seksi. - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintar kastajan tarkastettavaksi. - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakun nan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltä väksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus 94 Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen tasekirjassa on huomattu virheitä, joi ta on korjattu. Virheet eivät ole vaikuttaneet tilikauden tulokseen tai kun nan taloudelliseen asemaan. JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malinen on tilintarkastuskertomuksessaan (liite nro 2/ ) todennut, että tilintarkastus on tehty hyvän

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ti lin tar kas tus ta van mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laa ti mispe ri aat tei ta, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laa juu des sa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia vir heitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsen ten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lain mukai suut ta sekä tarkastettu sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjes tä mi sen asianmukaisuutta ja valtionosuuksien perusteista ja käy tännös tä annettujen tietojen oikeellisuutta. Tarkastus on toteutettu riit tävän varmuuden saamiseksi siitä, että hallintoa on hoidettu lain ja valtuus ton päätösten mukaisesti. Tarkastuksen tuloksena on todettu, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnan sisäinen valvonta ja kon ser ni val von ta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perus teis ta ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu ti linpää tök sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Ti lin pää tös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, ta loudes ta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vas tuu va pauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on kohdalla todennut, että ti lin tarkas ta ja on suorittanut tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut ti lin tar kastus ker to muk sen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuu va pau den myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta Tarkastuslautakunta on antanut (liite nro 3/ ) arvioin ti ker to muk sen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se merkitsee ar vioin ti kerto muk sen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vas ti neet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja toi men pide-eh do tuk siin lokakuun loppuun mennessä. Selvitykset tulee toimittaa tä män jälkeen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta ehdottaa 21, että valtuusto hyväksyy Nastolan kun nan vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilivelvollisille myönnetään vastuu va paus tilikaudelta (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksen tiedoksi ja saattaa tilinpäätöksen val tuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve Kunnanhallitus 95 Nastolan kunta on varannut peruspalveluihin peruspalvelukeskus Aaval le tänä vuonna , kun otetaan huomioon valtuuston velvoit ta ma euron menojen karsinta. Erikoissairaanhoitoon on va rat tu yhteensä euroa. Yhtymän kolmen kuukauden toteu ma en nus teen perusteella peruspalvelujen toteumaksi ennustetaan ko ko vuodelle e ja erikoissairaanhoitoon euroa (kaik ki käyttö yhteensä). Kunnan määrärahavaraukset 2014 ovat huomattavasti pienemmät kuin mit kä olivat yhtymän esitykset palvelusopimusneuvotteluissa ja lo pul lises sa talousarvion laadinnassa. Myös tilinpäätös 2013 toteutui selvästi suu rem pa na kuin mitkä ovat tämän vuoden määrärahavaraukset. Kolmen kuukauden toteuman perusteella on myös aikaista arvioida koko vuot ta, mutta yhtymän ja kunnan varausten erot ovat niin suuria, ettei ole todennäköistä, että talous tulee toteutumaan kunnan varausten mu kai ses ti. Peruspalveluissa arvioitiin palvelusopimusta laadittaessa saatavan noin menojen vähennys terveysaseman pitkäaikaisen lai toshoi don muuttamisella avohoidon palveluasumiseksi. Eri kois sai raan hoidos sa on myös menossa talouden tasapainotustoimet. Mikäli koko vuo den osalta talous toteutuu optimaalisesti, tarvitaan peruspalveluihin li sää arviolta euroa ja erikoissairaanhoitoon 1 milj. euroa. Molem mat edellyttävät kaikin tavoin maltillista palvelujen käyttöä sekä tuot ta jan hyvää onnistumista taloutensa tasapainotuksessa. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja pe rus ter vey denhuol toon myönnetään euron lisämääräraha, jolloin ko ko naismää rä ra ha vuodelle 2014 on euroa ja eri kois sai raan hoitoon myön ne tään 1 milj. euron lisämääräraha, jolloin ko ko nais mää rära ha vuodelle 2014 on eu roa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion laadinnan kehys Kunnanhallitus 96 Valtuusto on hyväksynyt talouden ta sa pai not ta mis toimen pi teet vuodelle Sen myötä vuoden 2014 talousarviota muutet tiin vähentämällä määrärahoja toimintamenoista yhteensä 1,4 miljoo naa euroa. Lisäksi kunnanhallitus on käynnistänyt yh teis toi min ta neu vot te lut henkilöstömenojen vähentämiseksi. Kuntiin ja kuntatalouteen vaikuttavia isoja asioita on nyt vireillä runsaas ti. Sote-uudistuksen ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei vielä tiedetä ja 3.4. valtiovarainministeriön julkaisema pe rus pal ve lu oh jelma sisältää eri asteisia ja suuruisia vaikutuksia myös kuntiin. Tarkat arviot kehyksen ja peruspalveluohjelman kuntavaikutuksista ovat vielä kes ken. Tässä vaiheessa kuitenkin arvioidaan, että kuntatalous tukee ko ko nai suu des saan heikkenemään yli 200 miljoonalla eurolla tulevana vuon na ja tästä valtionosuuksien leikkauksien osuus on noin 100 miljoo naa euroa. Kun aikaisemmat päätökset otetaan huomioon, niin leikkaus vai ku tus valtionosuuksiin vuonna 2015 on yhteensä noin 1,4 miljar dia euroa. Kehys on laadittu tilanteessa, jossa kaikkia kehysriihen vaikutuksia ei ole vielä pystytty kuntakohtaisesti tarkasti arvioimaan. Kehyksestä on laadittu kolme erilaista versiota, jotka kaikki on laadittu vuo den 2014 muutetun talousarvion pohjalta niin, että siihen on valtuus ton jo hyväksymien muutosten lisäksi lisätty 1,1 miljoonaa euroa so si aa li-ja terveysyhtymän menoiksi vuodelle Tästä on myös tehty lisämäärärahaesitys erillisessä pykälässä. Lisäksi versioon 2 on huomioi tu euron menojen lisäys, johtuen melko optimistisesta arvios ta sote-menojen toteutumisen osalta. Vuo del le 2015 on huomioitu ui ma hal lin tuotot ja kulut koko vuoden osal ta sekä erikoissairaanhoidon kas vu pro sen tik si 1,75 % ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kas vupro sen tik si 1,5 %, korotukset lasketaan vuo den 2014 to teu tu ma en nustee seen. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ve ro tu lo ke hi kon mukaisesti täy si mää räi si nä. Versio 1 on laadittu nollatulokseksi oman toiminnan tasapainottamisen kaut ta. Versio 2 on tasapainotettu kunnallisveroprosentin korotuksen kaut ta. Versio 3 sisältää 0,5-1,0 % korotuksen toimintakuluihin niin, että Phso tey:n kasvuprosentit ovat kuitenkin em. mukaiset. Tulos on ta sa pai no te ttu kun nal lis ve roprosentin korotuksella. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen (liite nro 4/ ) version 1 mukaisen kehyksen talousarvion laadinnalle vuodel le 2015 ja toteaa, että talousarvion yhteydessä valmisteltavien toimin nal lis ten ta voit tei den tulee tukea valtuuston hyväksymän kun tastra te gian to teu tu mis ta.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan kunnan sitoutuminen Leader -ohjelman toteuttamiseen kuntarahoituksen osalta 767/07.071/2014 Kunnanhallitus 97 Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry on to teut ta nut vuodesta 2001 alkaen paikallista maaseudun ke hit tä mis ohjel maa Lahden seutukuntaan kuuluvien viiden kunnan: Hollolan, Hämeen kos ken, Orimattilan, Nastolan ja Kärkölän alueilla. Ke hit tä mis ohjel man rahoitus on tullut valtiolta, Euroopan unionin maa seu tu ra has tolta sekä alueen kunnilta. Kuntien rahoitusosuus ohjelman toi meen panoon varatuista varoista on ollut 20 %. Etpähä ry on hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä Leader -toi minta ryh mä sta tus ta ja Leader -rahoitusta toiminta-alueensa kehittämiseen vuo sil le Toimintaryhmän hakema julkinen rahoituskehys on , josta alueen kuntien osuus on 20 %. Kuntien kun ta ra haosuus tullaan keräämään kunnilta hieman etupainotteisesti, kuitenkin si ten, että vuosien 2014 ja 2020 maksuosuudet ovat muita vuosia huomat ta vas ti pienempiä. Aikaisempiin ohjelmakausiin verrattuna uusi ohjelmakausi tuo muu toksia yhdistyksen toiminta-alueeseen. Orimattilan kaupunkiin liittyneen Art jär ven kunnan alueet siirtyvät Etpähä ry:n toiminta-alueeseen, mikä kas vat taa Orimattilan kaupungin maksuosuutta. Lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan keskustaajama saattaa tulla osaksi Etpähä ry:n toimin ta-aluet ta. Salpakankaan tuleminen osaksi ohjelma-aluetta tulee las ke maan Nastolan kunnan maksuosuutta ohjelman kun ta ra hoi tukses ta. Hollolan kunta on tehnyt päätöksen sitoutua Etpähä ry:n oh jelmaan siten, että koko kunta on toteutusaluetta. Nastolan kunnan osuus on koko ohjelma-ajalta ,08 eli 18,85 /asukas, jos Salpa kan gas on osana ohjelma-aluetta, Nastolan maksuosuus on ,13 eli 14,93 /asukas. Kuntarahalaskelmat esitellään kokouksessa. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelma on esityslistan liitteenä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että Nastolan kunta sitoutuu Leader - ohjelman to teut ta mi seen vuosina kuntarahoituksen osalta niin, että kun ta ra hoi tus osuus on koko ohjelmakaudelta enintään ,08 eli 18,85 /asu kas. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Nastolan kunnan strategian päivittäminen Kunnanhallitus 98 Valtuusto on hyväksynyt Nastolan kuntastrategian vuosille Valtuusto käynnisti strategian päivittämisen strategiaseminaarissaan Strategiaa on päivitetty valtuutettujen ja virkamiestien toimes ta syksyn ja talven aikana niin, että pidetyssä se mi naa rissa valtuutetut laativat mittaristoja asetetuille kriittisille me nes tys te ki jöille. Näiden ehdotusten pohjalta on laadittu eh do tus Nastolan kunnan strategiaksi vuosille Ehdotus esitellään kokouksessa. Tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan talousarvion laadinnan yh tey dessä. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä asetetaan myös tavoitteet ko ko strategiakaudelle. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan liitteen 5/ mukaisen Nastolan kunnan kun ta stra te gian vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen laadinta ja lautakunnan johtopäätökset kertomuksen pohjalta väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja vahvistamiseksi 701/01.017/2014 Perusturvalautakunta Hyvinvointikertomuksen laatimisesta säädetään terveyden huoltolain 12. pykälässä "Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kun nassa". Siinä todetaan, että kunnan on seurattava asukkaittensa ter veyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä sekä kunnan pal veluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvin vointitarpeisiin. Lisäksi säädetään, että kuntalaisten terveydestä ja hy vinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuus tolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kertomusta on hyvä käyttää pohjana, kun kunta asettaa strategisessa suunnittelussaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja laatii toimenpideohjelmia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Onnistuneen toiminnan edellytyksenä on toiminnan perustuminen tietoon, jota saadaan hyvinvointitietoa tuottavista seuranta- ja raportointijärjestelmistä. Kertomus on kunnan kaikkien hallintokuntien ja mahdollisuuksien mukaan myös kunnan eri yhteistyökumppaneiden yhdessä laatima selvitys kunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. Vastuu sen laadinnasta ei ole missään nimessä vain kunnan sosiaali- ja terveyspalveluilla, vaan oikean ja riittävän kuvan saamiseksi tarvitaan kunnan sivistystoimen ja teknisen toimen sekä yleishallinnon tuottamia tietoja ja arvioita. Monipuoliseen ja kattavaan kuvaukseen tarvitaan myös kunnassa toimivien järjestöjen, seurakunnan ja muiden vastaavien tahojen tietoja ja näkemyksiä. Kertomus toimii hyvänä pohjana sekä esim. seuraavan talousarvio- ja toimintavuoden että pidemmän tähtäimen suunnittelulle. Hyvinvointikertomus on enemmän väestön hyvinvoinnin tilaa kuvaava ja toteava asiakirja kuin vielä varsinainen toimenpideohjelma tai suunnitelma. Kertomuksen ja sen pohjalle laadittavan hyvinvointisuunnitelman keskeinen tehtävä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja, vahvistaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen tulisi olla suunnitelmallista vaikuttamista hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Nastolan kunnassa on kokoontunut laaja-alainen eri hal lin to kun nat kattava työryhmä, joissa on laadittu hyvinvointikertomus (liit tee nä).tarkoitus on, että kertomus viedään Nastolan kunnan eri lau ta kun tiin ja ne tekevät omalta vastuualueeltaan johtopäätökset ker to muk sessa esitettyjen tietojen pohjalta, millä tavoin kunnan asukkai den hy vinvoin tia

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus voidaan tukea ja vahvistaa. Lautakuntien käsittelyn jäl keen kerto mus viedään Nastolan kunnassa kunnanhallituksen ja edel leen val tuus ton käsit telyyn. (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta käsittelee Iitin kunnan ja Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen ja tekee johtopäätökset, millä tavoin näiden kuntien asukkaiden hyvinvointia voidaan tukea ja vahvistaa. Lisäksi lautakunta keskustelee siitä, millä tavoin tulisi ryhtyä valmistelemaan seuraavaksi laadittavaa kuntakohtaista hyvinvointisuunnitelmaa Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että johtopäätöksiin lisätään hyvinvointisuunnitelman laadinta siten, että erityisesti peruspalvelujen tuottaja Aava osallistuu suunnitelman laadintaan. Työssä otetaan huomioon käynnistyvä seudullinen hyvinvointisuunnitelman laadinta sekä uuden valtakunnallisen sotemallin mahdolliset vaikutukset suunnitelman laadintaan. Perusturvalautakunta Lautakunnat ovat käsitelleet hyvinvointikertomuksen. Tekninen lautakunta ( ) ei tehnyt muutoksia ja sivistyslautakunta ( ) muutti joitakin oman vastuualueensa tekstejä. Nastolan kertomukseen on lisätty tietoja talous- ja velkaneuvonnasta. Nastolan Hyvän Olon neuvottelukunta käsittelee vielä kertomuksen ja sen tekemät huomautukset lisätään ennen kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä. (perusturvajohtaja) Nastolan Hyvän Olon neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan hyvinvointikertomuksen johtopäätöksiä. Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti kertomukseen lisättäväksi seuraa van kappaleen 8: Edellisessä kappaleessa ovat eri kirjoittajat kuvanneet ansiokkaasti hy vin voin tia eri näkökulmista, kuntalaisen kannalta. Kohdassa Kun tapää tök sen te ko valtuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen on tiivistänyt, mil lä tavoin päätöksenteossa pyritään ottamaan hyvinvointi huomioon. Kuten kertomuksen alkuosassa todetaan, hyvinvointi on arkipäiväinen asia ja se on paljon muutakin kuin materiaalisia seikkoja joskaan toimeen tu loa, työtä ja riittäviä palveluja ei niitäkään pidä väheksyä. Ih missuh teil la, turvallisella ja viihtyisällä ympäristöllä ja mahdollisuuksilla vaikut taa omaan elämäänsä on iso merkitys.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnalle on laadittu nyt ensimmäistä kertaa hy vin voin ti ker tomus. Jatkossa sen pohjana tulee olemaan valtakunnallinen sähköinen poh ja. Seuraava askel on myös kunnan hyvinvointisuunnitelman laa timi nen. Kertomus on käsitelty kunnan Hyvän Olon neu vot te lu kunnas sa. Tarkoitus oli, että neuvottelukunta olisi tehnyt lopulliset joh topää tök set lautakuntien käsittelyn ja oman keskustelunsa pohjalta. Neuvot te lu kun ta totesi kuitenkin, että lautakunnat eivät olleet ohjeista ja pyyn nöis tä huolimatta tuottaneet kertomukseen johtopäätöksiä, mikä on valitettavaa. Hyvän Olon neuvottelukunta totesi kokouksessaan omana kan ta naan, että erityisen hyvää huolta tulee pitää nastolalaisista lap sista, nuorista ja perheistä. Hyvinvointisuunnitelman osaksi tulee ottaa eril li nen suunnitelma heidän tukemiseksi; esim. harkita erillisen hankkeen käynnistämistä. (perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta esittää Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen, edel lä todetun lisäyksen, kunnanhallituksen ja valtuuston hy väk syt täväk si. Lisätietoja: Hyväksyttiin yksimielisesti. perusturvajohtaja Päivi Hiltunen, puh , Kunnanhallitus 99 Hyvinvointikertomus on asialistan liitteenä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus tur va lau takun nan esityksen mukaisesti Nastolan kunnan hyvinvointikertomuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Perusturvajohtajan vaali Kunnanhallitus 100 Kunnanhallitus on myöntänyt eron Päivi Hiltuselle perus tur va joh ta jan virasta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus on hyväk sy nyt, että avoimeksi tuleva virka julistettiin haettavaksi mää rä ai kaise na ajalle Perusturvajohtajan virka on Nas tolan ja Iitin kuntien yhteinen virka, jossa virkasuhde on Nastolan kuntaan. Perusturvajohtaja toimii Nastolan ja Iitin kuntien sosiaali- ja ter veys palve lu jen tilaajana. Virkaan kuuluu kuntien yhteisen pe rus tur va lau ta kunnan esittelijän tehtävät, sosiaali- ja terveyspalvelujen pal ve lu so pi musten valmistelu, seuranta ja toteutumisen ohjaaminen sekä sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen kehittäminen yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat Nasto lan työllistämispalvelujen koordinointi sekä Iitin ja Nastolan yh teis toimin nas sa järjestämän hyvinvointityön kehittäminen ja veteraani-, vanhus- ja vammaisasioiden edistäminen. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta kun ta-alan vaativista tehtävistä. Työn menestyksellisessä hoitamisessa on eduksi sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja palvelujen tun temus, hyvä laajojen kokonaisuuksien ja taloudellisten näkökohtien hallin ta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ja kyky itsenäiseen, ke hittä mi seen painottuvaan tehtävien hoitoon. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Virkasuhteessa nou da tetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaan ot ta mis ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan. Perusturvajohtajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana klo 15:00. Määräaikaan mennessä em. määräaikaista virkaa on hakenut yh teensä kuusi hakijaa: - terveystieteiden kandidaatti Marjatta Hagelin, Lahti - hallintotieteiden lisensiaatti Kati Honkanen, Orimattila - valtiotieteen lisensiaatti Juhani Johansson, Pori - terveystieteen maisteri Sari Kukkeenmäki, Lahti - hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pakarinen, Lahti - terveystieteen maisteri Marita Ylilahti, Ruovesi Hakijoista laadittu yhdistelmä on jaettu kokousedustajille. Hakijoiden ha ke mus asia kir jat ovat nähtävillä kokouksessa. Valintaa on valmistellut työryhmä, jossa ovat olleet pe rus tur va lau ta kunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä molempien kuntien kunnan joh ta jat.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Haastattelut pidettiin 13. ja Hakijoista haastateltiin Kati Honka nen, Sari Kukkeenmäki, Jaana Pakarinen ja Marita Ylilahti. Haas tatte lut suoritettiin kaikkien em. hakijoiden osalta samaa haastattelutapaa käyt täen. Työryhmä esittää yksimielisesti, että Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen pe rus tur va joh ta jan määräaikaiseen virkaan valitaan hallintotieteiden lisen si aat ti Jaana Pakarinen ja hänen kokonaispalkakseen vahvistetaan kuukaudessa. Siltä varalta, että Jaana Pakarinen irtisanoutuisi ko. virasta ennen sen vastaanottamista työryhmä esittää yksimielisesti va ra si jal le valittavaksi hallintotieteiden lisensiaatti Kati Honkasen. Samal la työryhmä toteaa, että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukau den koeaikaa. Nastolan ja Iitin kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti vir kavaa lin suorittaa Nastolan valtuusto. Todetaan, että Iitin kunnanhallitus an taa lausunnon perusturvajohtajan viran täytöstä ko koukses saan. Lausunto esitellään valtuuston kokouksessa (kunnanjohtaja) 1. Iitin kunnanhallituksen käsittelemä lausunto pe rus tur vajoh ta jan virantäytöstä saatetaan tiedoksi valtuustolle valtuuston ko kouk ses sa. 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valintaa valmis tel leen työryhmän esityksen mukaisesti Nastolan ja Iitin kuntien yhteisen perusturvajohtajan virkaan määräajaksi ajalle hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Pa ka risen ja hänen kokonaispalkakseen vahvistetaan kuu kaudes sa. Todetaan, että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koe ai kaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esi tettä vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valintaa valmis tel leen työryhmän esityksen mukaisesti varasijalle hal lin to tietei den lisensiaatti Kati Honkasen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Calpro Oy:n yhtiökokous Kunnanhallitus 101 Calpro Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Yh tiö ko koukses sa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat mm. vuo den 2013 tilinpäätös ja valitaan yhtiön hallitus. Lisäksi käsitellään Calp ro Oy:n ja Päijät-Tili Oy:n toimintojen yhdistämistä. Yhtiön ti lin pää tös osoittaa tilikaudelta voittoa ,68 euroa. Yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan kuu si (6) jäsentä, joista enemmistöosakas (Lahden kaupunki) nimeää kak si (2), Päijät-Tilin omistajat kaksi (2), PHSOTEY yhden (1). Lisäksi hal li tuk seen valitaan yksi ulkopuolinen asiantuntija. Osakassopimuksen koh dan mukaan enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä hal li tukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Calpron toiminnan käynnistyessä on Päijät-Tilin omistajakuntien kesken sovittu, että toinen Päijät-Tilin omistajien hallituspaikoista on Hol lolan kunnan ja sen varajäsenyys kiertää Asikkalan, Hämeenkosken ja Kär kö län kuntien kesken. Toinen hallituspaikka on Nastolan ja Ori matti lan kuntien niin, että kaksivuotiskausittain varsinainen jäsenyys on toisel la kunnalla ja varajäsenyys toisella kunnalla. Nastolasta valitaan tule val le kaudelle varsinainen jäsen. Yhtiökokousedustajaksi kaudelle on valittu Hannu Rah konen ja varalle Marja Kaitainen. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus nimeää ehdokkaansa yhtiön hallitukseen ja antaa muut mah dol li set ohjeet yhtiökokousedustajalle. Kunnanhallitus asetti ehdokkaakseen Calpro Oy:n hallitukseen Marko Var jo sen.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, sivistyspalveluiden johtosääntö Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden johtosääntöä on edellisen kerran päivitetty ja tarkistettu valtuustossa , jolloin tämän hetken joh to sään tö on tul lut voi maan Viranhaltijoiden nimikkeiden sekä toimivallan osalta ja erillisten ter mien se kä kä sit tei den osalta on syytä tehdä tarkennuksia. Termien ja käsittei den muutta minen perustuu lähinnä ny kylainsäädännön mukai seen ilmai suun. Toi mivallan osalta esitetään vastuiden muutoksia päätösvallan siirtämiseksi viranhaltijalta toiselle. Liitteessä 4/ on poistuvat tekstit yliviivattu ja uudet teks tit mer kit ty värillisinä. (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistyspalveluiden johtosääntöä hyväksyttäväksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 102 Esityslistan liitteenä on luonnos sivistyspalveluiden joh to sään nök si. Poistuvat tekstit on yliviivattu ja uudet tekstit merkitty värillisinä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mu kaisen sivistyspalveluiden johtosäännön voimaantulevaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen johtosäännössä on todettu seuraavat muu tos tarpeet: - uudistuneen jätelain myötä on perustettu seudullinen jätelautakunta vi ran omai sek si; teknisen lautakunnan rooli on muuttunut - teknisen lautakunnan tilaajaluonteisia tehtäviä on tarkennettu ko konai suu des saan - lisätään teknisen johtajan sijaistus (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy johtosäännön muutokset ja esittää niiden hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 103 Esityslistan liitteenä on luonnos teknisten palvelujen joh to sään nök si. Poistuvat tekstit on yliviivattu ja uudet tekstit merkitty vä ril li si nä. (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityksen mu kaisen teknisten palvelujen johtosäännön voimaantulevaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Maankäyttösopimus asemakaava-alueen toteuttamisesta ja alueiden luovuttamista koskevat esisopimukset, kiinteistö Kurasto RN:o Kunnanhallitus 104 Yksityinen maanomistaja omistaa Nastolan kunnan Koiskalan kylässä kiin teis tön Kurasto RN:o Alueella on voimassa hy väk syt ty Villähde- Koiskalan osayleiskaava, jossa sopimusalueet on osoi tet tu mm. asemakaavoitettaviksi pientaloalueiksi. Nastolan kunta ja maan omis ta ja ovat allekirjoittaneet päivätyn ase ma kaa voituk sen käynnistämissopimuksen. Maanomistaja on laadituttanut konsult ti työ nä alueelle Kyynäränkannaksen ja Niemelänniemen ase makaa va eh do tuk sen, jonka pinta-ala on yhteensä 92 hehtaaria. Ase makaa va eh do tus osoittaa 800 asukkaan asuinalueen tällä hetkellä ra kenta mat to mal le alueelle. Kaavassa muodostuu rakennusoikeutta asu miseen noin kerrosneliömetriä, julkisille palveluille noin kerros ne liö met riä sekä päivittäistavarakaupalle noin 800 ker ros ne liö metriä. Tämän lisäksi voidaan rakentaa vähäisiä talousrakennuksia. Maanomistaja ja Nastolan kunta ovat kaavoituksen edetessä neu vo telleet maankäyttösopimuksesta. Maankäyttösopimuksella sovitaan MRL:n 12 luvun mukaisesta maankäytöstä, asemakaavaehdotuksen mu kai ses ta rakentamisesta ja muusta kaavan toteuttamisesta so pimus alu eel le edellyttäen, että asemakaava saa lainvoiman. Maan käyttö so pi muk ses sa on sovittu, että maanomistaja maksaa pääsääntöisesti kai ken infran toteuttamisen sekä osuudet alueille rakennettavasta runko ve si lin jas ta ja Koiskalantien liikenneväylien kustannuksista. Infran raken ta mi sen jälkeen ylläpitovastuu kuuluu kunnalle. Asemakaavaehdotuksen mukaisten korttelialueiden rakentaminen ja nii den edellyttämä kunnallistekniikka ja muu yhdyskuntarakenne on tarkoi tus toteuttaa maankäyttösopimuksen mukaan seuraavassa jär jestyk ses sä ja tavoiteaikataulussa: 1. Kannasalue Kymijärven ja Kärkjärven välissä - arvioitu toteutusaika Tiiranmäen maantien eteläpuolinen alue kaavan MA-peltoalueelle saak ka sisältäen myös VU, LP ja LV-alueet (Sylialue) - arvioitu toteutusaika Niemelänniemen alue - arvioitu toteutusaika Alueiden toteutusjärjestystä voidaan muuttaa sekä toteutus voidaan teh dä useammassa vaiheessa, erikseen niin sovittaessa. Maankäyttösopimus on liitteenä (liite nro 6/ ). (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy esitetyn mukaisen maankäyttösopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V /40.401/2013 Tekninen lautakunta Asemakaava koskee Nastolan Villähteen tilalle Kurasto Villähde-Koiskalan osayleiskaavassa osoitettuja pientaloalueita. Kaavoitettavan alueen koko noin 87 hehtaaria ja se sijaitsee Kymijär ven ja Kärkjärven välisellä alueella. Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa alueelle asuntoalue lähinnä pientalorakentamiseen. Alueella suunnitellaan pientaloja noin 1000 asukkaalle. Asemakaa vatyön pohjana toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n tekemä, syksyllä 2010 maanomistajan toimesta järjestetyssä ideakilpailussa voittajaksi valittu suunnitelma. Kaavan toteuttamisen osalta on tarkoitus tehdä maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajan välillä kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoittajakonsulttina toimii Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Helsingistä. Asemakaavan tavoitteena on luoda korkealuokkaiseen toteutukseen tähtäävä, vesistöjen läheisyyden ja alueen erityispiirteet huomioiva, energiatehokas ja uusia innovaatioita hyödyntävä asuinalue, joka käyttää yleiskaavassa rakentamiseen osoitetun maa-alueen tehok kaasti ja kunnioittaa alueen maisemallisia, historiallisia ja luonnon arvo ja. Yleiskaavoittaja on päättänyt asemakaavan vireilletulosta ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville lukien koko kaavahankkeen ajaksi. Osallistimis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan tavoitteista voi jättää mielipiteitä saakka. (tekninen johtaja) Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta 96 Kaava-alueesta on valmisteltu asemakaavaluonnos. Yleiskaavoittaja on asettanut sen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä lau-sunnon tekniseltä lautakunnalta. Kaavaluonnos on laadittu koskemaan tiloja Kurasto ( ), Tuottajanranta ( ), yhteinen venevalkama-alue ( ) sekä Koiskalantietä ( ). Alueen pinta-ala on noin 91 hehtaaria. Kaavaluonnos käsittää kolme vaiheittain toteutettavaa aluekokonaisuutta. Yhteensä kaavalla mahdollistetaan noin 900 asukkaan (noin 300 asunnon/pientalon) si joittuminen alueelle sekä yhdyskunta teknistä huoltoa koskeva rakenta minen. Kaavalla muodostuu raken nusoikeutta

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot