POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen LUONNOS

2 SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA POHJAVESIALUEIDEN KARTOITUS JA LUOKITUS POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ ALUEELLA TEHDYT TUTKIMUKSET LÄHTÖAINEISTO SUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ TEHDYT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET ALUEEN HYDROGEOLOGISET OLOSUHTEET JA POHJAVESIOLOSUHTEET GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA VEDENLAATU VEDENOTTAMOT JA VEDENOTTAMOIDEN POHJAVESITARKKAILU VEDENOTTAMOT VEDENOTTAMOIDEN TARKKAILUOHJELMAT VEDENOTTAMOALUE JA SUOJAVYÖHYKKEET VEDENOTTAMOALUE KAUKO- JA LÄHISUOJAVYÖHYKE POHJAVEDEN RISKITEKIJÄT ARONLÄHTEEN POHJAVESIALUEELLA SEKÄ TOIMENPIDESUOSITUKSET RISKIEN POISTAMISEKSI ASUTUS Jätevedet Öljysäiliöt Lämpökaivot TIENPITO JA LIIKENNE MAA-AINESTEN OTTO YRITYSTOIMINTA Huonekaluteollisuus Kuljetustoiminta Metalliteollisuus Rakennusteollisuus Autokorjaamot Konepajateollisuus Mainosteollisuus Muut yrityskiinteistöt MUUNTAMOT MAATALOUS Peltoviljely Kotieläintalous METSÄTALOUS PINTAVEDET Aronoja Pohjavesilammikko VANHA KAATOPAIKKA-ALUE ENNAKOIVA POHJAVESIEN SUOJELU KAAVOITUS Kaavatilanne Aronlähteen pohjavesialueella Ehdotuksia kaavamääräyksiksi

3 8.2 YLEISIÄ OHJEITA LIITTYEN TOIMINTAAN POHJAVESIALUEILLA Asutus Peltoviljely Kotieläintalous Metsätalous Teollisuus ja yritystoiminta Muuntajat Maa-ainesten otto Tienpito ja liikenne POHJAVEDEN SEURANTA Pohjavedenlaadun seurannan täydentäminen SUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LÄHTEET LIITTEET KARTAT

4 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT Aronlähteen pohjavesialue on Kurikan vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Kurikan kaupungin Ikarin ja Kurikankylän kaupunginosien alueella sijaitsevalle Aronlähteen pohjavesialueelle on sijoittunut runsaasti pohjaveden laadulle riskejä aiheuttavaa toimintaa, pääosin teollisuutta. Lisäksi alueen halki kulkee valtatie 3 ja kantatie 67. Nämä riskit eivät ole toistaiseksi heikentäneet pohjaveden laatua, mutta se on erityisesti vahinkojen vuoksi vaarantunut. Kurikan kaupungin vedenottamo sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Ikarin teollisuusalueesta. Teollisuusalueella on runsaasti toimintaa ja keskeisen sijainnin vuoksi se houkuttelee myös uutta toimintaa. Kurikankylän kaupunginosassa on myös alueita, joita mahdollisesti hyvän sijaintista vuoksi olisi tulevaisuudessa kaupungin intressinä kaavoittaa asutukselle. Suojelusuunnitelmassa otetaan kantaa eri toimintojen soveltuvuudesta alueelle pohjaveden suojelullisesta näkökulmasta. Aronlähteen pohjavesialueen lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet on määrätty Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä Pohjavesialueen rakenneselvitys on valmistunut keväällä Aronlähteen pohjavesialueelta on tehty aikaisempi suojelusuunnitelma vuonna Suojelusuunnitelman tarkoituksena on lisätä tietoa alueen pohjavesiolosuhteista ja riskitoiminnoista sekä selkeyttää pohjaveden suojelutarvetta. Erityisesti on painotettu niitä edellytyksiä, millä Ikarin alueella toimivat yritykset ja mahdolliset uudet yritykset voivat toimia alueella ja miten alue voidaan paremmin huomioida kaavoituksessa. Suojelusuunnitelmassa annetaan toimenpideohjeita, joiden avulla pohjaveden hyvä tila voidaan turvata jatkossakin. Lisäksi suunnitelmaan on koottu yleisiä suojeluohjeita esimerkiksi uusien toimintojen sijoittamiseen liittyen. Suojelusuunnitelman yhteydessä pohjavesialueen muodostumisalueen rajaus poistettiin vastaamaan paremmin alueen hydrogeologiaa. Suojelusuunnitelman on laatinut Eeva-Maija Hyvönen ja suunnitelma on toteutettu yhdessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Kurikan kaupungin ja Kurikan Vesiliikelaitoksen kanssa. Suunnitelmaa ohjanneen työryhmän kokoonpano on esitetty alla. ympäristöjohtaja Seppo Kangas, Kurikan kaupunki ympäristösihteeri Miia Salonen, Kurikan kaupunki kehittämispäällikkö Hannu Alanen, Kurikan kaupunki vesihuoltopäällikkö Juha Kotiranta, Kurikan Vesiliikelaitos maaseutupäällikkö Pirjo Tammela, Kurikan kaupunki ympäristölautakunnan puheenjohtaja Hannu Koivisto, Kurikan kaupunki hydrogeologi Anu Rautiala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä projektityöntekijä Eeva-Maija Hyvönen, Kurikan kaupunki hydrogeologi Merja Antikainen, ELY-keskus ylitarkastaja Hannele Kekäläinen, ELY-keskus Suojelusuunnitelmaan kootut tiedot on syytä tarkistaa kohdekohtaisesti esimerkiksi päätöksiä tehtäessä. 4

5 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA 2.1 Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus Suomessa pohjavesialueita on kartoitettu järjestelmällisesti noin 30 vuoden ajan. Pohjavesialueiden rajaus perustuu alueen maa- ja kallioperän hydrogeologisiin ominaisuuksiin. Alueiden rajaamisessa on kiinnitetty huomiota etenkin esiintymän maalajikoostumukseen, hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuuteen sekä vedenläpäisevyyteen. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, joka vaikuttaa pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Tämän lisäksi on erikseen rajattu pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli muodostumisalue, jossa maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Viimeisin kattavin kartoitus, jonka yhteydessä pohjavesialueet on myös luokiteltu, on tehty vuosina Pohjavesialueet luokitellaan niiden vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen mukaan kolmeen luokkaan. Suomen ympäristökeskus on julkaissut pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta päivitetyn oppaan (Britschgi ym. 2009). Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa varavedenottoon vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m 3 päivässä. Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II) Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Muu pohjavesialue (luokka III) Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 2.2 Pohjaveden suojelua koskeva lainsäädäntö Pohjaveden kansallista suojelua ohjaavat pääasiassa ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169/2000) sekä vesilaki (264/1961).Suojelun merkittävänä perustana ovat pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupajärjestelmä. Pohjaveden pilaamiskielto sisältyy ympäristönsuojelulakiin (1:8 ). Pilaamiskiellon mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää tai toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua. 5

6 Pohjaveden muuttamiskiellosta säädetään vesilain 1 luvun 18 :ssä. Sen mukaan ilman aluehallintoviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen; tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen. Vedenottoluvan myöntämisen yhteydessä tai myös eri hakemuksesta voidaan vedenottamolle perustaa vesilain mukainen suoja-alue(vl 9:20 ), jonka perustamisesta päättää aluehallintovirasto. Suojelusuunnitelmahankkeiden yhteydessä rajattavia ohjeellisia suojavyöhykkeitä on käsitelty tarkemmin tämän suunnitelman luvussa 6. Pohjaveden suojeluun liittyvät oleellisesti myös maa-aineslaki sekä ajankohtainen asetus talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla. Maa-aineslain (555/1981) tavoitteena on maa-ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Lain mukaan maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole satu vesilain mukaista lupaa (MAL 3 ).Maa-ainesten oton pohjavesiasiat käsitellään maa-ainesten ottoluvassa. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011ns. hajajätevesiasetus) astui voimaan ja korvasi aiemman asetuksen (542/2003). Asetus edellyttää jätevesien käsittelyn tehostamista vuoteen mennessä. Asetuksen tavoitteena on vähentää haja-asutuksen jätevesien haitallisia vaikutuksia vesistöihin ja pohjaveteen. Käsittelyvaatimuksia lievennettiin uudessa asetuksessa. Asetuksen velvoitteet koskevat pääsääntöisesti kaikkia viemäröintiin liittämättömiä kiinteistöjä. Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta pohjavesialueilla voidaan antaa tarkempia määräyksiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Euroopan unionin tasolla vesiensuojelua ohjataan vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) avulla. Suomessa direktiivi on toimeenpantu lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004). Yleisenä tavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoitolain tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on koottu vesienhoitosuunnitelmiin, jotka on hyväksytty valtioneuvostossa vuonna Toimenpiteet eivät ole vesienhoitolain nojalla suoraan julkishallintoa tai yksittäisiä toiminnanharjoittajia velvoittavia, mutta lupamenettelyissä tulee huomioida, mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä sisältyy lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin, terveydensuojelulakiin, jätelakiin ja kemikaalilakiin sekä öljyvahinkojen torjuntalain säädäntöön. Näiden ohella pohjaveden suojelua käsitellään myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä lainsäädäntöä täydentävissä valtioneuvoston periaatepäätöksissä. Pohjaveden suojelun kannalta keskeiset säädökset on lueteltu liitteessä 1. 6

7 3 ALUEELLA TEHDYT TUTKIMUKSET 3.1 Lähtöaineisto Suojelusuunnitelmaa laadittaessa oli alueelta käytössä pohjavesiselvityksiä 1960-luvulta alkaen. Alueen maaperää ja pohjavettä on tutkittu myös muutamien riskitoimintojen yhteydessä. Alueella tehdyt pohjavesiselvitykset ja muut tutkimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Maaperäkairausten tutkimustulokset on esitetty liitteessä 2 ja tutkimuspisteiden sijainti kartalla liitteessä 5. Alueella tehdyt pohjavesiselvitykset ja muut tutkimukset Pohjavesitutkimus. Maa ja vesi Oy, Kurikan ja Kauhajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Suunnittelukeskus, Aronlähteen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys, lisätutkimukset Geologian tutkimuskeskus. Valpola, S., Auri, J., Paalijärvi, M., Valjus, T. &Huotari-Halkosaari, T Suunnitelman yhteydessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset Maastotarkastelu ja riskikartoitukset Pohjavesialueella tehtiin maastotarkasteluja , ja Maastokäynneillä tarkennettiin tietoja muun muassa alueiden riskitekijöistä sekä tutkimus- ja toimenpidetarpeista. Tiedot riskitekijöistä koottiin hankkeen yhteydessä. Riskikartoitusta täydennettiin maastotarkastelun lisäksi yrityskäynneillä , , , ja sekä vierailuilla eläintiloille ja ALUEEN HYDROGEOLOGISET OLOSUHTEET JA POHJAVESIOLOSUHTEET Aronlähteen pohjavesialue kuuluu laajempaan pohjois-eteläsuuntaiseen harjujaksoon. Alueen kallioperän korkokuvaa peittää jokilaakson alueella jopa yli 50 metrin paksuinen irtomaakerros. Kalliopinnan taso nousee Kyrönjokilaaksosta kohti itäkoillista ja eteläkaakkoa. Jokilaaksosta kohti Ikarin teollisuusaluetta kulkee länsi-itäkaakko suuntainen kalliopainanne, jossa kalliopinta on noin 40 metriä ympäröiviä alueita alempana. Jokilaaksojen välisillä mäkialueilla kallioperä on lähellä pintaa tai paljastuneena. Alueen hienoaineskerrostumat ovat syntyneet muinaisen Itämeren peittäessä alueen ja hiekan päällä oleva moreeni on kerrostunut mannerjäätikön reunan edestakaisen liikkeen seurauksena. Moreenipeitteisyys vaikuttaa muodostuman hydrogeologiaan tiivis, hienoainespitoinen moreeni suojaa pohjavettä, mutta voi myös vähentää sen muodostumista. Moreeni voi myös salvata päälleen orsivesikerroksia. 7

8 4.1 Geologia Aronlähteen kallioperä koostuu noin miljoonaa vuotta vanhoista kiteisistä kivilajeista ja alueen pääkivilaji on graniitti. Kivilaji vaihtuu alueen pohjois-luoteiskulmassa granodioriittiin, tonaliittiin ja kvartsidioriittiin. Pohjavesialueen ulkopuolella Latva-Kurikan ja ammattioppilaitoksen alueella kivilaji on kiillegneissiä ja kiilleliusketta. Kalliopinta on korkeimmillaan +105 metriä meren pinnan yläpuolella pohjavesialueen koilliskulmassa, valtatie 3:n itäpuolella Kunnankallion alueella tasolla sekä Uuramenmäen alueella pohjavesialueen kaakkoiskulmassa. Pohjavesialueen eteläosassa Pihamäen alueella kallionpinta on kohoaa tasolle +100 metriä mpy. Etelästä pohjavesialueelle työntyy Saveenmäen kallioselänne, jossa kallionpinta on tasolla metriä mpy. Alimmillaan kallionpinta on jokilaaksossa, jossa se on merenpinnan tasolla tai jopa viisi metriä sen alla. Länsi-itäkaakko suuntaisessa kalliopainanteessa jokilaaksosta Ikarin teollisuusalueelle kalliopinnan taso kohoaa merenpinnantasosta tasolle +60 metriä mpy. 4.2 Hydrogeologia Aronlähteen pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I luokka). Pohjavesi alue rajautuu lännessä Kyrönjokeen ja on leveydeltään noin 3 kilometriä. Pohjoisessa se rajautuu muutamia satoja metrejä tien 6721 pohjoispuolelle ja on pituudeltaan hieman alle 2 kilometriä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 4,6 neliökilometriä. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä noin 1 000m 3 /d. Pohjavesialue on tyypiltään vettä ympäristöstään keräävä eli synkliininen. Pohjavesialueen hydrogeologinen kartta on esitetty liitteessä x. Vedenottamon alueella pohjavesi on paineellista. Mikäli vedenottokaivoista ei pumpata vettä, sitä purkautuu paineellisesti kaivojen ylivuotoputkista vedenottamon vierestä kulkevaan Aronojaan. Pohjaveden pinta on korkeimmillaan pohjavesialueen itäpuolella, jossa se on tasolla +83 metriä. Ikarinteollisuusalueella pohjaveden pinta on tasolla +79 metriä. Matalimmillaan pohjaveden pinta on lähimpänä Kyrönjokea tasolla +42 metriä. Pohjaveden pinta laskee noin 40 metriä pohjavesialueen sisällä kahden kilometrin matkalla. Ikarin teollisuusalueella sijaitsevan pohjavesiputken HP6/08 ja Kurikankylän pellolla noin 200 metriä Aronlähteen vedenottamolta sijaitsevan havaintoputken HP9/08 välillä pohjaveden pinta laskee 24,9 metriä, jolloin hydraulinen gradientti on 15,8. Havaintoputken HP7/08, joka sijaitsee Kalettoman peltoaukealla, ja havaintoputken HP9/08 välillä on 7,8. Suurempi gradientti kuvastaa heikompia pohjaveden virtausolosuhteita. Vertauksena, että hyvin johtavissa hiekka- ja soramuodostumissa hydraulinen gradientti on yleensä noin 1-5. Pohjaveden virtausolosuhteet muuttuvat siten, että pohjaveden virtaus Ikarin teollisuusalueelta havaintoputkelle HP9/08 on heikompi kuin Kalettoman peltoaukealta sijaitsevalta putkelta HP7/08. Aronlähteen pohjavesialueen itäosassa, Ikarinteollisuusaluellasilttikerroksen päällä olevassa hiekassa on orsivesikerros. Alueelta löytyvä uimakuoppa/paloallas on kaivettu tähän orsiveteen. Maaperän pintakerrokset noin 2-10 metrin syvyyteen saakka ovat pohjavesialueen länsiosassa pääosin savea tai silttiä. Pohjaveden virtaussuunta on idästä länteen Ikarin teollisuusalueelta kohti jokilaaksoa.ikarin pohjavesialueelta on todettu myös paikallinen pohjaveden virtaussuunta havaintoputkelta HP6/08 itään, ruhjeen suuntaisesti, havaintoputkelle HP10/09, joka sijaitsee uimakuopan/paloaltaan tuntumassa. 8

9 4.3 Vedenlaatu Aronlähteen pohjavesialueelta on käytettävissä hajanaisia vedenlaatutietoja 1960-luvulta alkaen. Pitkäjaksoista kattavaa vedenlaadun seurantaa ei alueella ole ollut. Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n pohjavesitutkimuksessa vedenlaadun on todettu olevan "Pohjanmaan olosuhteissa normaalia parempaa pohjavettä", mutta sen käyttöominaisuuksia huonontaa liian korkea rauta- ja mangaanipitoisuus sekä happamuus. Mangaanipitoisuus on vaihdellut näytteissä välillä 0,1-04 mg/l ja rautapitoisuus välillä 0,3-1,2 mg/l. Vuonna 2005 tehdyssä suojelusuunnitelmassa Aronlähteen pohjavesialueen veden on todettu olevan hapanta (ph 6,5) ja pehmeää ( dh 3,1). Pohjaveden mangaanipitoisuus on ylittänyt talousveden laatuvaatimuksen (0,62 mg/l) ja rautapitoisuus on ollut hieman koholla (0.13 mg/l). Kurikan kaupungin ja Kurikan vesiliikelaitoksen talousvesien valvontaohjelmassa todetaan Aronlähteen raakaveden olevan poikkeuksetta mikrobiologisesti moitteetonta. Vesi on hieman hapanta ph:n ollessa noin 6,2-6,5. Raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat korkeahkot (Fe mg/l ja Mn mg/l). Raakavedessä humusyhdisteitä on vähän (COD Mn 0,5-1 mg/l). Kloridia on melko vähän (noin 10 mg/l), samoin typpiyhdisteitä. Vesi on pehmeää ja vapaata hiilidioksidia on noin mg/l. Raskasmetallipitoisuudet ovat olleet joko määritysrajan alapuolella tai normaalia taustapitoisuustasoa. Veden käsittelyn jälkeen ph on nostettu arvoon 7,5-8,0 ja rauta- ja mangaanipitoisuus on laskenut alle 10 µg/l. Vapaan hiilidioksidin määrä on laskenut alle viiden. Riskitoimintoihin liittyviä pohjaveden analyysituloksia on käsitelty kappaleessa x. 5 VEDENOTTAMOT JA VEDENOTTAMOIDEN POHJAVESITARKKAILU 5.1 Vedenottamot Aronlähteellä sijaitsee kolme toiminnassa olevaa vedenottamoa; Kurikan Vesiliikelaitoksen omistama Aronlähteen vedenottamo, Ikarin vesiyhtymän vedenottamo ja Kurikankylän vesiosuuskunnan Huvilanmäen vedenottamo. Aronlähteen vedenottamolla on vesilain mukainen suoja-alue. Taulukko 1. Aronlähteen pohjavesialueella sijaitsevat vedenottamot, vedenottoluvat ja vedenotto vuosina Povet 03/2011. Vesilaitos / vesiyhtymä Vedenottamo Lupapäätös Lupa m 3 /d Vedenotto m 3 /d Kurikan Vesiliikelaitos Aronlähde LSVO (1964) Ei rajoitusta Ikarin vesiyhtymä Ikarin vesiyhtymä - - 3,7 Kurikankylänvesiosuuskunta Huvilanmäki Aronlähteen vedenottamo sijaitsee Aronojanvarrella peltoaukeamalla(kuva 1). Ottamoon kuuluu 2 siiviläputkikaivoa. Ottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1993 myöntämä vedenottolupa, joka mahdollistaa m 3 /d käsittävän vedenoton vuosikeskiarvona laskettuna (alkuperäinen lupa vuodelta 1981,600 m 3 /d, LSVEO). Vedenotto vuonna 2009 oli yhteensä m 3 eli noin 590 m 3 /d. Vesi käsitellään noin 300 metrin päässä sijaitsevalla käsittelylaitoksella. Prosessi sisältää hapetuksen ilmalla, 9

10 kalkkialkaloinnin, selkeytyksen ja hiekkasuodatuksen. Käsittelylaitoksella on myös mahdollisuus kaliumpermanganaattihapetukseen, mutta se ei ole käytössä. a b Kuva 1 a ja b.aronlähteen vedenottamoalue. Kuvat: Eeva-Maija Hyvönen, Ikarin vesiyhtymän vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen itäreunassa noin 200 metrin etäisyydellä valtatie 3:sta (kuva 2). Ottamolla on yksi-kaivo. Vuonna 2008 ottamolta otettiin pohjavettä 2900m 3 eli noin 7,9 m 3 /d. Kaivolla on liittyjiä 30 henkilöä. Kuva 2. Ikarin vesiyhtymän vedenottamo. Kuva: Eeva-Maija Hyvönen, Huvilanmäen vedenottamo on Kurikankylän vesiosuuskunnan kaivo (kuva 3). Vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen koillisosassa, noin 40 metriä Valtatie 3 koilliseen. Ottamolla on yksi kaivo. (Vanha porakaivo, jossa on luonnonkivistä muurattu välisäiliö ja betonikansi sekä mökki). Vuonna 2008 ottamolta otettiin pohjavettä x m 3 eli noin 8-10 m 3 /d. Vettä ei käsitellä. Liittyjämäärä on noin 30 henkilöä. Vedenottamolta otetaan näytteet puolen vuoden välein ja ne toimitetaan JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymään. 10

11 Kuva 3. Huvilanmäen vedenottamo. Kuva: Eeva-Maija Hyvönen, Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat Aronlähteen vedenottamolla on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 1989 hyväksymä tarkkailuohjelma (Oy Vesi-Hydro Ab, 38/240 Vavy 1989). Tarkkailu käsittää pohjavesipinnan mittauksen kolmesta havaintoputkesta. Ohjelman mukaisesti vedenkorkeutta seurataan kuusi kertaa vuodessa parillisten kuukausien puolivälissä. Lisäksi kerran vuodessa tehdään vesimääristä yhteenveto, johon kootaan tiedot käsittelylaitokselta lähtevä vesimäärä vuodessa (m 3 /a) sekä käsittelylaitokselta lähtevä vesimäärä kuukausikeskiarvona (m 3 /d). Pohjaveden pinnan korkeustasomittaukset tehdään kuukauden välein. Pohjaveden laadun tarkkailemiseksi otetaan vesinäytteet neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, eloja marraskuun aikana). Näytteistä määritetään haju, maku, ph, sameus, väri, kokonaiskovuus, alkaliteetti, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, happi, COD Mn, kloridi, rauta, mangaani, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, sulfaatti, koliformiset bakteerit ja fekaalisetkoliformiset bakteerit. Tarkkailuohjelman mukaiset havaintoputket on esitetty kartalla liitteessä 6. Kurikan Kaupungin ja Kurikan vesiliikelaitoksen talousvesien valvontaohjelmassa esitetään valvontatutkimussuunnitelma, joka perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 461/2000. Vuonna 2011 viranomaisvalvonnassa määritetään antimoni, bentseeni, bentso(a)pyreeni, boori, bromaatti 2, syanidit, seleeni, 1,2-dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, kloorifenolit. Nämä tutkitaan 5 vuoden välein. Lisäksi Kurikan vesiliikelaitos tekee käyttötarkkailua Aronlähteen raakavedestä sekä käsitellystä vedestä ja kahdesta pohjavesiputkesta, Ikarin teollisuusalueelta ja Käräjävuoresta taulukossa x esitetyn mukaisesti. Raakavesinäytteet otetaan joka toinen kuukausi sekä joka toisella kerralla näyte otetaan lisäksi käsitellystä vedestä. Pohjavesiputkista otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa helmi-lokakuun välisenä aikana joka toinen kuukausi. Ohjelma on voimassa vuosina , jonka jälkeen sen sisältöä tarkastetaan. Valvontaohjelman mukaiset havaintoputket on esitetty kartalla liitteessä 6. 11

12 Taulukko 2. Kurikan vesiliikelaitoksen valvontaohjelman käyttötarkkailu raakavedestä Aronlähteen vedenottamo Pohjavesiputket Escherichia coli Kloridi Koliformiset bakteerit Rauta Mangaani ph 6 VEDENOTTAMOALUE JA SUOJAVYÖHYKKEET Suojavyöhykkeitä määritettäessä on huomioitu pohjavesialueiden hydrogeologiset olosuhteet ja alueilla todetut pohjavettä vaarantavat tekijät. Pohjavesialue voidaan jakaa vedenottamoalueeseen sekä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin. Aronlähteen pohjavesialueella on Länsi-Suomen vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Suoja-alueet on esitetty pohjavesialuekartassa (liite x). 6.1 Vedenottamoalue Vedenottamoalue käsittää lähinnä vedenottoon ja sen käsittelyyn liittyvät laitteet, rakennukset ja niiden välittömän ympäristön. Nämä alueet varataan ainoastaan vedenhankintakäyttöön. Alueiden aitaaminen ja rakennuksien lukossa pitäminen on suotavaa ilkivallan estämiseksi. Aronlähteenvedenottamoalue on aidattu asianmukaisesti. Vedenottamoalueita ei tässä suunnitelmassa ole erikseen rajattu pohjavesialuekarttaan. 6.2 Kauko- ja lähisuojavyöhyke Kaukosuojavyöhyke käsittää vedenottamon koko valuma-alueen eli usein käytännössä koko pohjavesialueen. Aronlähteen kaukosuojavyöhykkeen pinta-ala on 468 hehtaaria. Länsi-Suomen vesioikeuden suoja-aluepäätöksen mukaisesti kaukosuojavyöhykkeellä on erityisesti noudatettava vesilain säännöksien ohella seuraavia määräyksiä: a) Sellaisten maaleikkausten tekemisestä, jotka saattavat ulottua yhtä metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pintaa, on hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä ilmoitettava Kurikan kaupungille. Kaupungilla on oikeus valvoa työn suorittamista ja, mikäli siitä saattaa aiheutua uhka pohjaveden laadulle, antaa työn suorittamista koskevia ohjeita. Työn suorittaja on velvollinen noudattamaan näitä ohjeita, kunnes vesioikeus hakemuksesta mahdollisesti toisin määrää. Kaupungilla on oikeus täyttää ylimmän pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvat avoimet kaivannot. b) Vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetussa asetuksessa mainitun tehtaan ja laitoksen, nestemäisten polttoaineiden jakelupaikan, huoltoaseman, öljysora-aseman, asfalttiaseman, jäteveden puhdistamon talokohtaisia puhdistamoja lukuun ottamatta, hautausmaan ja kaatopaikan perustaminen on kielletty. Jäteveden sadetus on kielletty. c) Kurikan kaupungilla on oikeus suorittaa jäteveden johtamiseksi tarvittavat viemäröinnit. d) Pohjaveden laadulle vaarallisten aineiden varastojen pitäminen, lukuun ottamatta kiinteistökohtaisia öljy- ja polttoainesäiliöitä, on kielletty. Nämä säiliöt ja niihin liittyvät putket on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai tiiviiseen suoja-altaaseen. Suojaamistoimenpiteet on vast edes tapahtuvan rakentamisen osalta rakentajan kustannuksellaan suoritettava. Kurikan kaupungilla on oikeus tarkastaa säiliöt putkistoineen sekä niiden suojalaitteet. 12

13 e) Kurikan kaupungilla tulee olla valmius nopeisiin öljyntorjuntatoimenpiteisiin alueella olevilla tieosuuksilla. Vesakkomyrkkyjen käyttö on sallittu vain käsikäyttöisillä laitteilla ja puukohtaisilla levitysmenetelmillä. Vesakkomyrkkyjen käytöstä on etukäteen ilmoitettava Kurikan kaupungille. Vedenottamon lähisuojavyöhyke on määritetty pohjavesialueen rajat, pohjavedenottamon vaikutusalue ja maa- ja kallioperän ominaisuudet huomioon ottaen. Lisäksi on huomioitu myös pohjaveden virtaussuunnat, pohjaveden korkeus ja vedenoton suuruus ottamoilta. Aronlähteen pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeen pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaisesti Aronlähteen pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä on erityisesti noudatettava seuraavia määräyksiä: f) Edellä oleva määräys a) siten muutettuna, että ilmoitusvelvollisuus koskee maaleikkauksia, jotka saattavat ulottua kahta metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pintaa. g) Edellä oleva määräys b) siten lisättynä, että kielto koskee kaikkia teollisuuslaitoksia sekä myös urheilualueita ja leirintää. h) Asuin- ja karjarakennusten jätevedet on Kurikan kaupungin toimesta johdettava tiiviissä viemäreissä suoja-alueen ulkopuolelle, jollei jätevesien joutumista maaperään voida muutoin estää. i) Edellä olevat määräykset d) ja e). j) Yleiselle liikenteelle tarkoitetut rakennettavat tiet on viemäröitävä niin, etteivät tieltä tulevat vedet pääse pohjavettä johtaviin maakerroksiin. Kurikan kaupungilla on oikeus suorittaa vastaavat toimenpiteet jo rakennetuilla teillä. k) Lietelannan levittäminen, puutavaran varastokuorinta, lahosuojatun puun varastointi ja roskien kaato maastoon on kielletty. Päätöstä suoja-alueen käyttöä koskevien rajoitusten osalta on noudatettava vesilain 9 luvun 19 :n 3 momentin mukaisesti, vaikka siihen haettaisiin muutosta. 13

14 7 POHJAVEDEN RISKITEKIJÄT ARONLÄHTEEN POHJAVESIALUEELLA SEKÄ TOIMENPIDESUOSITUKSET RISKIEN POISTAMISEKSI 7.1 Asutus Asutuksen pohjavesiriskit johtuvat pääasiassa haja-asutusalueilla tapahtuvasta jätevesien maahan imeytyksestä, huonokuntoisista viemäriverkostoista, putkivaurioista ja putkien liitosvioista sekä maanalaisten lämmitysöljysäiliöiden vuodoista ja ylitäytöistä. Jätevesien pääsy pohjaveteen ilmenee usein kohonneina nitraatin, kloridin ja fosfaatin pitoisuuksina, kuten myös veden hygieenisen laadun heikentymisenä. Huonokuntoisista öljysäiliöistä tai säiliöiden ylitäytöstä maaperään ja pohjaveteen päässyt öljy vaikuttaa pohjaveden laatuun jo pieninä pitoisuuksina. Usein öljyn esiintyminen pohjavedessä havaitaan haju- ja makuhaittana. Öljy-yhdisteet voivat säilyä muuttumattomina pohjavedessä jopa vuosikymmeniä. Aronlähteen pohjavesialueella asutus on keskittynyt alueen koillis- ja pohjoisosaan sekä pohjavesialueen länsiosiin joen varteen. Lisäksi harvempaa asutusta on pohjavesialueen keskellä. Alueella sijaitsee arviolta noin 140 asuinkiinteistöä. Asutuksesta aiheutuvaa pohjavesiriskiä on käsitelty seuraavassa tarkemmin jätevesiin ja öljysäiliöihin liittyen Jätevedet Lähes kaikki pohjavesialueella sijaitsevat asuinkiinteistöt kuuluvat kunnallisen jätevesiviemäröinnin piiriin. Viemäriverkoston toiminta-alue on esitetty kuvassa x. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti arviolta alle kymmenessä taloudessa, jotka ovat liittymässä viemäriverkostoon. Tulee täydennystä kyselytiedoista! Kurikan viemäriverkosto on rakennettu pääosin luvuilla. Viemäriverkostoa sijaitsee pohjavesialueella noin 3 kilometrin pituudelta. Rakentamisen jälkeen viemäriverkostoa on saneerattu. Verkosto on pääosin muovitettua betonia. Viemärit ovat muoviputkia, joissa on betonikaivot ja betonikaivot tullaan saneeraamaan muovisiksi tulevaisuudessa. Tarkoituksena on saattaa kaikki pohjavesialueella olevat kiinteistöt kunnallisen jätevesiviemäröinnin piiriin. Kesällä 2011 jätevesiviemäröinnin piiriin on liitetty kolme kiinteistöä. Kurikan kaupungin viemäriverkoston toiminta-alue päivitetään vielä vuoden 2011 lopussa. Aronlähteen pohjavesialueella sijaitsee kolme jäteveden pumppaamoa: Meijerin lahdella, Saukonrannassa ja Vesilaitoksella. Pohjavesiriskiä ottamoiden läheisyydessä lisäävät vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä sijaitsevat viemäriin kuulumattomat kiinteistöt Öljysäiliöt KESKEN odotetaan tietoja kiinteistöihin lähetetyistä kyselyistä Tiedot Aronlähteen pohjavesialueella sijaitsevista öljylämmitteisistä kiinteistöistä ja niiden öljysäiliöistä on kerätty lähettämällä kysely pohjavesialueella sijaitseviin kiinteistöihin. Näiden tietojen mukaan pohjavesialueella tai välittömästi alueen rajalla sijaitsee yhteensä noin x asuinkiinteistöä, joiden lämmitysmuotona on öljy (liite x). Käytössä olevista lämmitysöljysäiliöistä x on maanalaisia. Valtaosa säiliöistä on materiaaliltaan metallia tai muovia, ja tilavuudeltaan litraa. Suurimmalla osalla 14

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA HAAPALANKANGAS LINTUHARJU JURVA, KURIKKA Hanna Hentilä 22.12.2010 SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA...

Lisätiedot

22.3.2007 / Tuula Säämänen. Tieliikenteen ja tienpidon pohjavesien suojelu - Katsaus toimenpiteisiin

22.3.2007 / Tuula Säämänen. Tieliikenteen ja tienpidon pohjavesien suojelu - Katsaus toimenpiteisiin Tieliikenteen ja tienpidon pohjavesien suojelu - Pohjavesiriskit muodostuvat 2 Liikenteestä vaarallisten aineiden kuljetukset Tienpidosta liukkaudentorjunta aikaisemmin myös vesakontorjunta 3 Vaarallisten

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola. Heinolan kaupunki Ote pöytäkirjasta Ympä rist ö-j rakennuslautakunta 135 11.12.2013 ETELA-SUOMIEN ALUE,HALLINTOVIRASTO 'I T 1 Ö RA FINLAND -- 2 1. 12, 2013 savi l a i 3 isrrnå Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen. Ylitarkastaja Juhani Gustafsson

Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen. Ylitarkastaja Juhani Gustafsson Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen Ylitarkastaja Juhani Gustafsson Pohjavesityöryhmä Työryhmän tavoitteena oli selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä pohjavesien

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Ulla-maija.liski@ymparisto.fi Alueellinen ympäristökeskus Ympäristöministeriön ja maa-

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEEN PESTISIDEISTÄ JA LIUOTTIMISTA Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy Esitys Pohjavesialuekuvaus Riskikohteista Pestisidit riesana, uusimmat tulokset

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN Vastaanottaja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä Lokakuu 2014 ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN ILMATAR ALAJÄRVI-LOUHUKANGAS

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen Lämpökaivo-opas Ympäristönsuojelupäivät 7.10.2010 Janne Juvonen Oppaan taustavoimat Opasta valmistelleessa asiantuntijaryhmässä mukana: YM SYKE Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek r.y. Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

ORIVEDEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

ORIVEDEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Liite 1, ORIVEDEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Oriveden kaupunki 2015 2 Sisällysluettelo Sanastoa:... 5 1. Johdanto... 6 2. Pohjavesialueet ja niiden suojelu Suomessa... 7 Pohjaveden syntyminen...

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus/ktk Hämeenlinna 29.9.2016 Öljy- ja biopolttoainealan ympäristö & turvallisuuspäivät Mitä ovat pohjavesialueet?

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Vieremän kunta Marjomäki ja Lehmimäki-Karjalankangas Olli Hirsimäki Tammikuu 2009 Esipuhe Suojelusuunnitelma koskee Vieremän kunnan Marjomäen ja Lehmimäki- Karjalankankaan

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Energiakaivo-opas Toivo Lapinlampi, SYKE Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Lämpökaivo-oppaan päivittäminen Energiakaivo-oppaaksi Uudistuneet lupakäytännöt ja tarve tarkempaan ohjeistukseen

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3198/11.01.03/2015 81 Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto, puh. 050 368 4126 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Maa-ainesten ottotoiminta pohjavesialueet ja niiden suojelu Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maa-ainesten ottotoiminta pohjavesialueet ja niiden suojelu Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus Maa-ainesten ottotoiminta pohjavesialueet ja niiden suojelu 27.4.2017 Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtäviä maanottoasioissa: Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys Riskilu, Riskilu Vuoden Kankainen 0421001 I maatalou s peltoviljely en pinta-alasta lähes puolet peltoaluett kartanolla kasvihue. Peltoalueet sijoittuvat reuna-alueille, jossa maaperä hietavaltaist vedenottamo

Lisätiedot

Kurkimäki 0829710 23.6.2015

Kurkimäki 0829710 23.6.2015 0829710 23.6.2015 23.6.2015 1 (14) Sisällysluettelo KUVAT JA TAULUKOT... 2 LIITTEET... 2 ALUKSI... 3 1. SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1. Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2.

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Mari Leminen 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY 469 pohjavesialuetta Luokka I: 377 kpl Luokka II: 92 kpl Luokittelu Riskitekijöiden arviot Hyvä tila/huono

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma Elina Lindsberg

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/359/42/2011 18.9.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu

Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu Merja Antikainen, Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskus Talousvesikoulutus 28.9.2017 Tampere 18.9.2017 Vesienhoitosuunnittelulla vedet hyvää tilaan tietämys vesien

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia lämmitysjärjestelmät Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö Pohjavesi on juomavettämme Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella

Lisätiedot

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Väylänpidon ja liikenteen pohjavesiriskit 20.11.2014 Maanteiden liukkaudentorjunta Vaihtelevat säät ovat haaste

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 11.5.2017 FIMIKM FILAHD 21.9.2016 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

Vesi kaavassa, yleiskaava

Vesi kaavassa, yleiskaava FCG Suunnittelukeskus Oy Vesi kaavassa, yleiskaava Etelä-Suomen lääninhallitus 25.9 klo 9.00-12.00 Versio 1.0 Lauri Solin 24.9.2007 2007 Vesi kaavassa, yleiskaava Mustionjoen osayleiskaavat, Karjaan kaupunki

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla SOKKA-hanke POSKI-hanke, Kiviaineshuolto Pirkanmaalla nyt ja tulevaisuudessa kuntaseminaari Anne Lindholm, Pirkanmaan

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 11.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 21.9.2016 FIMIKM

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4. Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.2017 Erja Werdi/YM Ympäristönsuojelulaki ja uusi hajajätevesiasetus Uudistunut lainsäädäntö

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Pohjavesien riskit ja niihin varautuminen Hämeenlinnan seudulla. Ympäristöasiantuntija FT Heli Jutila Hämeenlinnan kaupunki 18.3.

Pohjavesien riskit ja niihin varautuminen Hämeenlinnan seudulla. Ympäristöasiantuntija FT Heli Jutila Hämeenlinnan kaupunki 18.3. Pohjavesien riskit ja niihin varautuminen Hämeenlinnan seudulla Ympäristöasiantuntija FT Heli Jutila Hämeenlinnan kaupunki 18.3.2009 Hämeenlinnan pohjavesialueet Pohjavedellä tarkoitetaan maa- tai kallioperässä

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

LIITE 1: MAKSINHARJUN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

LIITE 1: MAKSINHARJUN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA Toimiala Asutus Toimenpiteen kohde Viemäriverkosto Toimintakuvaus Riski Toimenpidesuositukset Aikataulu Suorittaja Valvoja Kestilän keskustaajaman viemäriverkosto ulottuu pohjavesialueen kaakkoisosaan

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MINNA ISOLA PYHÄNNÄN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA LEIVISKÄNKANGAS, PALOKANGAS, KOKKOMÄKI, PITKÄKANGAS JA KIVIJÄRVENKANGAS 1.6.2012 PYHÄNNÄN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA LEIVISKÄNKANGAS,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot