POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen LUONNOS

2 SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA POHJAVESIALUEIDEN KARTOITUS JA LUOKITUS POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ ALUEELLA TEHDYT TUTKIMUKSET LÄHTÖAINEISTO SUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ TEHDYT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET ALUEEN HYDROGEOLOGISET OLOSUHTEET JA POHJAVESIOLOSUHTEET GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA VEDENLAATU VEDENOTTAMOT JA VEDENOTTAMOIDEN POHJAVESITARKKAILU VEDENOTTAMOT VEDENOTTAMOIDEN TARKKAILUOHJELMAT VEDENOTTAMOALUE JA SUOJAVYÖHYKKEET VEDENOTTAMOALUE KAUKO- JA LÄHISUOJAVYÖHYKE POHJAVEDEN RISKITEKIJÄT ARONLÄHTEEN POHJAVESIALUEELLA SEKÄ TOIMENPIDESUOSITUKSET RISKIEN POISTAMISEKSI ASUTUS Jätevedet Öljysäiliöt Lämpökaivot TIENPITO JA LIIKENNE MAA-AINESTEN OTTO YRITYSTOIMINTA Huonekaluteollisuus Kuljetustoiminta Metalliteollisuus Rakennusteollisuus Autokorjaamot Konepajateollisuus Mainosteollisuus Muut yrityskiinteistöt MUUNTAMOT MAATALOUS Peltoviljely Kotieläintalous METSÄTALOUS PINTAVEDET Aronoja Pohjavesilammikko VANHA KAATOPAIKKA-ALUE ENNAKOIVA POHJAVESIEN SUOJELU KAAVOITUS Kaavatilanne Aronlähteen pohjavesialueella Ehdotuksia kaavamääräyksiksi

3 8.2 YLEISIÄ OHJEITA LIITTYEN TOIMINTAAN POHJAVESIALUEILLA Asutus Peltoviljely Kotieläintalous Metsätalous Teollisuus ja yritystoiminta Muuntajat Maa-ainesten otto Tienpito ja liikenne POHJAVEDEN SEURANTA Pohjavedenlaadun seurannan täydentäminen SUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA LÄHTEET LIITTEET KARTAT

4 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT Aronlähteen pohjavesialue on Kurikan vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Kurikan kaupungin Ikarin ja Kurikankylän kaupunginosien alueella sijaitsevalle Aronlähteen pohjavesialueelle on sijoittunut runsaasti pohjaveden laadulle riskejä aiheuttavaa toimintaa, pääosin teollisuutta. Lisäksi alueen halki kulkee valtatie 3 ja kantatie 67. Nämä riskit eivät ole toistaiseksi heikentäneet pohjaveden laatua, mutta se on erityisesti vahinkojen vuoksi vaarantunut. Kurikan kaupungin vedenottamo sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Ikarin teollisuusalueesta. Teollisuusalueella on runsaasti toimintaa ja keskeisen sijainnin vuoksi se houkuttelee myös uutta toimintaa. Kurikankylän kaupunginosassa on myös alueita, joita mahdollisesti hyvän sijaintista vuoksi olisi tulevaisuudessa kaupungin intressinä kaavoittaa asutukselle. Suojelusuunnitelmassa otetaan kantaa eri toimintojen soveltuvuudesta alueelle pohjaveden suojelullisesta näkökulmasta. Aronlähteen pohjavesialueen lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet on määrätty Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä Pohjavesialueen rakenneselvitys on valmistunut keväällä Aronlähteen pohjavesialueelta on tehty aikaisempi suojelusuunnitelma vuonna Suojelusuunnitelman tarkoituksena on lisätä tietoa alueen pohjavesiolosuhteista ja riskitoiminnoista sekä selkeyttää pohjaveden suojelutarvetta. Erityisesti on painotettu niitä edellytyksiä, millä Ikarin alueella toimivat yritykset ja mahdolliset uudet yritykset voivat toimia alueella ja miten alue voidaan paremmin huomioida kaavoituksessa. Suojelusuunnitelmassa annetaan toimenpideohjeita, joiden avulla pohjaveden hyvä tila voidaan turvata jatkossakin. Lisäksi suunnitelmaan on koottu yleisiä suojeluohjeita esimerkiksi uusien toimintojen sijoittamiseen liittyen. Suojelusuunnitelman yhteydessä pohjavesialueen muodostumisalueen rajaus poistettiin vastaamaan paremmin alueen hydrogeologiaa. Suojelusuunnitelman on laatinut Eeva-Maija Hyvönen ja suunnitelma on toteutettu yhdessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Kurikan kaupungin ja Kurikan Vesiliikelaitoksen kanssa. Suunnitelmaa ohjanneen työryhmän kokoonpano on esitetty alla. ympäristöjohtaja Seppo Kangas, Kurikan kaupunki ympäristösihteeri Miia Salonen, Kurikan kaupunki kehittämispäällikkö Hannu Alanen, Kurikan kaupunki vesihuoltopäällikkö Juha Kotiranta, Kurikan Vesiliikelaitos maaseutupäällikkö Pirjo Tammela, Kurikan kaupunki ympäristölautakunnan puheenjohtaja Hannu Koivisto, Kurikan kaupunki hydrogeologi Anu Rautiala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä projektityöntekijä Eeva-Maija Hyvönen, Kurikan kaupunki hydrogeologi Merja Antikainen, ELY-keskus ylitarkastaja Hannele Kekäläinen, ELY-keskus Suojelusuunnitelmaan kootut tiedot on syytä tarkistaa kohdekohtaisesti esimerkiksi päätöksiä tehtäessä. 4

5 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA 2.1 Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus Suomessa pohjavesialueita on kartoitettu järjestelmällisesti noin 30 vuoden ajan. Pohjavesialueiden rajaus perustuu alueen maa- ja kallioperän hydrogeologisiin ominaisuuksiin. Alueiden rajaamisessa on kiinnitetty huomiota etenkin esiintymän maalajikoostumukseen, hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuuteen sekä vedenläpäisevyyteen. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, joka vaikuttaa pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Tämän lisäksi on erikseen rajattu pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli muodostumisalue, jossa maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Viimeisin kattavin kartoitus, jonka yhteydessä pohjavesialueet on myös luokiteltu, on tehty vuosina Pohjavesialueet luokitellaan niiden vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen mukaan kolmeen luokkaan. Suomen ympäristökeskus on julkaissut pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta päivitetyn oppaan (Britschgi ym. 2009). Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa varavedenottoon vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m 3 päivässä. Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II) Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Muu pohjavesialue (luokka III) Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 2.2 Pohjaveden suojelua koskeva lainsäädäntö Pohjaveden kansallista suojelua ohjaavat pääasiassa ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus (169/2000) sekä vesilaki (264/1961).Suojelun merkittävänä perustana ovat pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupajärjestelmä. Pohjaveden pilaamiskielto sisältyy ympäristönsuojelulakiin (1:8 ). Pilaamiskiellon mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää tai toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua. 5

6 Pohjaveden muuttamiskiellosta säädetään vesilain 1 luvun 18 :ssä. Sen mukaan ilman aluehallintoviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen; tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen. Vedenottoluvan myöntämisen yhteydessä tai myös eri hakemuksesta voidaan vedenottamolle perustaa vesilain mukainen suoja-alue(vl 9:20 ), jonka perustamisesta päättää aluehallintovirasto. Suojelusuunnitelmahankkeiden yhteydessä rajattavia ohjeellisia suojavyöhykkeitä on käsitelty tarkemmin tämän suunnitelman luvussa 6. Pohjaveden suojeluun liittyvät oleellisesti myös maa-aineslaki sekä ajankohtainen asetus talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla. Maa-aineslain (555/1981) tavoitteena on maa-ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Lain mukaan maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole satu vesilain mukaista lupaa (MAL 3 ).Maa-ainesten oton pohjavesiasiat käsitellään maa-ainesten ottoluvassa. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011ns. hajajätevesiasetus) astui voimaan ja korvasi aiemman asetuksen (542/2003). Asetus edellyttää jätevesien käsittelyn tehostamista vuoteen mennessä. Asetuksen tavoitteena on vähentää haja-asutuksen jätevesien haitallisia vaikutuksia vesistöihin ja pohjaveteen. Käsittelyvaatimuksia lievennettiin uudessa asetuksessa. Asetuksen velvoitteet koskevat pääsääntöisesti kaikkia viemäröintiin liittämättömiä kiinteistöjä. Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta pohjavesialueilla voidaan antaa tarkempia määräyksiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Euroopan unionin tasolla vesiensuojelua ohjataan vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) avulla. Suomessa direktiivi on toimeenpantu lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004). Yleisenä tavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoitolain tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on koottu vesienhoitosuunnitelmiin, jotka on hyväksytty valtioneuvostossa vuonna Toimenpiteet eivät ole vesienhoitolain nojalla suoraan julkishallintoa tai yksittäisiä toiminnanharjoittajia velvoittavia, mutta lupamenettelyissä tulee huomioida, mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä sisältyy lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin, terveydensuojelulakiin, jätelakiin ja kemikaalilakiin sekä öljyvahinkojen torjuntalain säädäntöön. Näiden ohella pohjaveden suojelua käsitellään myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä lainsäädäntöä täydentävissä valtioneuvoston periaatepäätöksissä. Pohjaveden suojelun kannalta keskeiset säädökset on lueteltu liitteessä 1. 6

7 3 ALUEELLA TEHDYT TUTKIMUKSET 3.1 Lähtöaineisto Suojelusuunnitelmaa laadittaessa oli alueelta käytössä pohjavesiselvityksiä 1960-luvulta alkaen. Alueen maaperää ja pohjavettä on tutkittu myös muutamien riskitoimintojen yhteydessä. Alueella tehdyt pohjavesiselvitykset ja muut tutkimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Maaperäkairausten tutkimustulokset on esitetty liitteessä 2 ja tutkimuspisteiden sijainti kartalla liitteessä 5. Alueella tehdyt pohjavesiselvitykset ja muut tutkimukset Pohjavesitutkimus. Maa ja vesi Oy, Kurikan ja Kauhajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Suunnittelukeskus, Aronlähteen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys, lisätutkimukset Geologian tutkimuskeskus. Valpola, S., Auri, J., Paalijärvi, M., Valjus, T. &Huotari-Halkosaari, T Suunnitelman yhteydessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset Maastotarkastelu ja riskikartoitukset Pohjavesialueella tehtiin maastotarkasteluja , ja Maastokäynneillä tarkennettiin tietoja muun muassa alueiden riskitekijöistä sekä tutkimus- ja toimenpidetarpeista. Tiedot riskitekijöistä koottiin hankkeen yhteydessä. Riskikartoitusta täydennettiin maastotarkastelun lisäksi yrityskäynneillä , , , ja sekä vierailuilla eläintiloille ja ALUEEN HYDROGEOLOGISET OLOSUHTEET JA POHJAVESIOLOSUHTEET Aronlähteen pohjavesialue kuuluu laajempaan pohjois-eteläsuuntaiseen harjujaksoon. Alueen kallioperän korkokuvaa peittää jokilaakson alueella jopa yli 50 metrin paksuinen irtomaakerros. Kalliopinnan taso nousee Kyrönjokilaaksosta kohti itäkoillista ja eteläkaakkoa. Jokilaaksosta kohti Ikarin teollisuusaluetta kulkee länsi-itäkaakko suuntainen kalliopainanne, jossa kalliopinta on noin 40 metriä ympäröiviä alueita alempana. Jokilaaksojen välisillä mäkialueilla kallioperä on lähellä pintaa tai paljastuneena. Alueen hienoaineskerrostumat ovat syntyneet muinaisen Itämeren peittäessä alueen ja hiekan päällä oleva moreeni on kerrostunut mannerjäätikön reunan edestakaisen liikkeen seurauksena. Moreenipeitteisyys vaikuttaa muodostuman hydrogeologiaan tiivis, hienoainespitoinen moreeni suojaa pohjavettä, mutta voi myös vähentää sen muodostumista. Moreeni voi myös salvata päälleen orsivesikerroksia. 7

8 4.1 Geologia Aronlähteen kallioperä koostuu noin miljoonaa vuotta vanhoista kiteisistä kivilajeista ja alueen pääkivilaji on graniitti. Kivilaji vaihtuu alueen pohjois-luoteiskulmassa granodioriittiin, tonaliittiin ja kvartsidioriittiin. Pohjavesialueen ulkopuolella Latva-Kurikan ja ammattioppilaitoksen alueella kivilaji on kiillegneissiä ja kiilleliusketta. Kalliopinta on korkeimmillaan +105 metriä meren pinnan yläpuolella pohjavesialueen koilliskulmassa, valtatie 3:n itäpuolella Kunnankallion alueella tasolla sekä Uuramenmäen alueella pohjavesialueen kaakkoiskulmassa. Pohjavesialueen eteläosassa Pihamäen alueella kallionpinta on kohoaa tasolle +100 metriä mpy. Etelästä pohjavesialueelle työntyy Saveenmäen kallioselänne, jossa kallionpinta on tasolla metriä mpy. Alimmillaan kallionpinta on jokilaaksossa, jossa se on merenpinnan tasolla tai jopa viisi metriä sen alla. Länsi-itäkaakko suuntaisessa kalliopainanteessa jokilaaksosta Ikarin teollisuusalueelle kalliopinnan taso kohoaa merenpinnantasosta tasolle +60 metriä mpy. 4.2 Hydrogeologia Aronlähteen pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I luokka). Pohjavesi alue rajautuu lännessä Kyrönjokeen ja on leveydeltään noin 3 kilometriä. Pohjoisessa se rajautuu muutamia satoja metrejä tien 6721 pohjoispuolelle ja on pituudeltaan hieman alle 2 kilometriä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 4,6 neliökilometriä. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä noin 1 000m 3 /d. Pohjavesialue on tyypiltään vettä ympäristöstään keräävä eli synkliininen. Pohjavesialueen hydrogeologinen kartta on esitetty liitteessä x. Vedenottamon alueella pohjavesi on paineellista. Mikäli vedenottokaivoista ei pumpata vettä, sitä purkautuu paineellisesti kaivojen ylivuotoputkista vedenottamon vierestä kulkevaan Aronojaan. Pohjaveden pinta on korkeimmillaan pohjavesialueen itäpuolella, jossa se on tasolla +83 metriä. Ikarinteollisuusalueella pohjaveden pinta on tasolla +79 metriä. Matalimmillaan pohjaveden pinta on lähimpänä Kyrönjokea tasolla +42 metriä. Pohjaveden pinta laskee noin 40 metriä pohjavesialueen sisällä kahden kilometrin matkalla. Ikarin teollisuusalueella sijaitsevan pohjavesiputken HP6/08 ja Kurikankylän pellolla noin 200 metriä Aronlähteen vedenottamolta sijaitsevan havaintoputken HP9/08 välillä pohjaveden pinta laskee 24,9 metriä, jolloin hydraulinen gradientti on 15,8. Havaintoputken HP7/08, joka sijaitsee Kalettoman peltoaukealla, ja havaintoputken HP9/08 välillä on 7,8. Suurempi gradientti kuvastaa heikompia pohjaveden virtausolosuhteita. Vertauksena, että hyvin johtavissa hiekka- ja soramuodostumissa hydraulinen gradientti on yleensä noin 1-5. Pohjaveden virtausolosuhteet muuttuvat siten, että pohjaveden virtaus Ikarin teollisuusalueelta havaintoputkelle HP9/08 on heikompi kuin Kalettoman peltoaukealta sijaitsevalta putkelta HP7/08. Aronlähteen pohjavesialueen itäosassa, Ikarinteollisuusaluellasilttikerroksen päällä olevassa hiekassa on orsivesikerros. Alueelta löytyvä uimakuoppa/paloallas on kaivettu tähän orsiveteen. Maaperän pintakerrokset noin 2-10 metrin syvyyteen saakka ovat pohjavesialueen länsiosassa pääosin savea tai silttiä. Pohjaveden virtaussuunta on idästä länteen Ikarin teollisuusalueelta kohti jokilaaksoa.ikarin pohjavesialueelta on todettu myös paikallinen pohjaveden virtaussuunta havaintoputkelta HP6/08 itään, ruhjeen suuntaisesti, havaintoputkelle HP10/09, joka sijaitsee uimakuopan/paloaltaan tuntumassa. 8

9 4.3 Vedenlaatu Aronlähteen pohjavesialueelta on käytettävissä hajanaisia vedenlaatutietoja 1960-luvulta alkaen. Pitkäjaksoista kattavaa vedenlaadun seurantaa ei alueella ole ollut. Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n pohjavesitutkimuksessa vedenlaadun on todettu olevan "Pohjanmaan olosuhteissa normaalia parempaa pohjavettä", mutta sen käyttöominaisuuksia huonontaa liian korkea rauta- ja mangaanipitoisuus sekä happamuus. Mangaanipitoisuus on vaihdellut näytteissä välillä 0,1-04 mg/l ja rautapitoisuus välillä 0,3-1,2 mg/l. Vuonna 2005 tehdyssä suojelusuunnitelmassa Aronlähteen pohjavesialueen veden on todettu olevan hapanta (ph 6,5) ja pehmeää ( dh 3,1). Pohjaveden mangaanipitoisuus on ylittänyt talousveden laatuvaatimuksen (0,62 mg/l) ja rautapitoisuus on ollut hieman koholla (0.13 mg/l). Kurikan kaupungin ja Kurikan vesiliikelaitoksen talousvesien valvontaohjelmassa todetaan Aronlähteen raakaveden olevan poikkeuksetta mikrobiologisesti moitteetonta. Vesi on hieman hapanta ph:n ollessa noin 6,2-6,5. Raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat korkeahkot (Fe mg/l ja Mn mg/l). Raakavedessä humusyhdisteitä on vähän (COD Mn 0,5-1 mg/l). Kloridia on melko vähän (noin 10 mg/l), samoin typpiyhdisteitä. Vesi on pehmeää ja vapaata hiilidioksidia on noin mg/l. Raskasmetallipitoisuudet ovat olleet joko määritysrajan alapuolella tai normaalia taustapitoisuustasoa. Veden käsittelyn jälkeen ph on nostettu arvoon 7,5-8,0 ja rauta- ja mangaanipitoisuus on laskenut alle 10 µg/l. Vapaan hiilidioksidin määrä on laskenut alle viiden. Riskitoimintoihin liittyviä pohjaveden analyysituloksia on käsitelty kappaleessa x. 5 VEDENOTTAMOT JA VEDENOTTAMOIDEN POHJAVESITARKKAILU 5.1 Vedenottamot Aronlähteellä sijaitsee kolme toiminnassa olevaa vedenottamoa; Kurikan Vesiliikelaitoksen omistama Aronlähteen vedenottamo, Ikarin vesiyhtymän vedenottamo ja Kurikankylän vesiosuuskunnan Huvilanmäen vedenottamo. Aronlähteen vedenottamolla on vesilain mukainen suoja-alue. Taulukko 1. Aronlähteen pohjavesialueella sijaitsevat vedenottamot, vedenottoluvat ja vedenotto vuosina Povet 03/2011. Vesilaitos / vesiyhtymä Vedenottamo Lupapäätös Lupa m 3 /d Vedenotto m 3 /d Kurikan Vesiliikelaitos Aronlähde LSVO (1964) Ei rajoitusta Ikarin vesiyhtymä Ikarin vesiyhtymä - - 3,7 Kurikankylänvesiosuuskunta Huvilanmäki Aronlähteen vedenottamo sijaitsee Aronojanvarrella peltoaukeamalla(kuva 1). Ottamoon kuuluu 2 siiviläputkikaivoa. Ottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1993 myöntämä vedenottolupa, joka mahdollistaa m 3 /d käsittävän vedenoton vuosikeskiarvona laskettuna (alkuperäinen lupa vuodelta 1981,600 m 3 /d, LSVEO). Vedenotto vuonna 2009 oli yhteensä m 3 eli noin 590 m 3 /d. Vesi käsitellään noin 300 metrin päässä sijaitsevalla käsittelylaitoksella. Prosessi sisältää hapetuksen ilmalla, 9

10 kalkkialkaloinnin, selkeytyksen ja hiekkasuodatuksen. Käsittelylaitoksella on myös mahdollisuus kaliumpermanganaattihapetukseen, mutta se ei ole käytössä. a b Kuva 1 a ja b.aronlähteen vedenottamoalue. Kuvat: Eeva-Maija Hyvönen, Ikarin vesiyhtymän vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen itäreunassa noin 200 metrin etäisyydellä valtatie 3:sta (kuva 2). Ottamolla on yksi-kaivo. Vuonna 2008 ottamolta otettiin pohjavettä 2900m 3 eli noin 7,9 m 3 /d. Kaivolla on liittyjiä 30 henkilöä. Kuva 2. Ikarin vesiyhtymän vedenottamo. Kuva: Eeva-Maija Hyvönen, Huvilanmäen vedenottamo on Kurikankylän vesiosuuskunnan kaivo (kuva 3). Vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen koillisosassa, noin 40 metriä Valtatie 3 koilliseen. Ottamolla on yksi kaivo. (Vanha porakaivo, jossa on luonnonkivistä muurattu välisäiliö ja betonikansi sekä mökki). Vuonna 2008 ottamolta otettiin pohjavettä x m 3 eli noin 8-10 m 3 /d. Vettä ei käsitellä. Liittyjämäärä on noin 30 henkilöä. Vedenottamolta otetaan näytteet puolen vuoden välein ja ne toimitetaan JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymään. 10

11 Kuva 3. Huvilanmäen vedenottamo. Kuva: Eeva-Maija Hyvönen, Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat Aronlähteen vedenottamolla on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 1989 hyväksymä tarkkailuohjelma (Oy Vesi-Hydro Ab, 38/240 Vavy 1989). Tarkkailu käsittää pohjavesipinnan mittauksen kolmesta havaintoputkesta. Ohjelman mukaisesti vedenkorkeutta seurataan kuusi kertaa vuodessa parillisten kuukausien puolivälissä. Lisäksi kerran vuodessa tehdään vesimääristä yhteenveto, johon kootaan tiedot käsittelylaitokselta lähtevä vesimäärä vuodessa (m 3 /a) sekä käsittelylaitokselta lähtevä vesimäärä kuukausikeskiarvona (m 3 /d). Pohjaveden pinnan korkeustasomittaukset tehdään kuukauden välein. Pohjaveden laadun tarkkailemiseksi otetaan vesinäytteet neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, eloja marraskuun aikana). Näytteistä määritetään haju, maku, ph, sameus, väri, kokonaiskovuus, alkaliteetti, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, happi, COD Mn, kloridi, rauta, mangaani, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, sulfaatti, koliformiset bakteerit ja fekaalisetkoliformiset bakteerit. Tarkkailuohjelman mukaiset havaintoputket on esitetty kartalla liitteessä 6. Kurikan Kaupungin ja Kurikan vesiliikelaitoksen talousvesien valvontaohjelmassa esitetään valvontatutkimussuunnitelma, joka perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 461/2000. Vuonna 2011 viranomaisvalvonnassa määritetään antimoni, bentseeni, bentso(a)pyreeni, boori, bromaatti 2, syanidit, seleeni, 1,2-dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, kloorifenolit. Nämä tutkitaan 5 vuoden välein. Lisäksi Kurikan vesiliikelaitos tekee käyttötarkkailua Aronlähteen raakavedestä sekä käsitellystä vedestä ja kahdesta pohjavesiputkesta, Ikarin teollisuusalueelta ja Käräjävuoresta taulukossa x esitetyn mukaisesti. Raakavesinäytteet otetaan joka toinen kuukausi sekä joka toisella kerralla näyte otetaan lisäksi käsitellystä vedestä. Pohjavesiputkista otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa helmi-lokakuun välisenä aikana joka toinen kuukausi. Ohjelma on voimassa vuosina , jonka jälkeen sen sisältöä tarkastetaan. Valvontaohjelman mukaiset havaintoputket on esitetty kartalla liitteessä 6. 11

12 Taulukko 2. Kurikan vesiliikelaitoksen valvontaohjelman käyttötarkkailu raakavedestä Aronlähteen vedenottamo Pohjavesiputket Escherichia coli Kloridi Koliformiset bakteerit Rauta Mangaani ph 6 VEDENOTTAMOALUE JA SUOJAVYÖHYKKEET Suojavyöhykkeitä määritettäessä on huomioitu pohjavesialueiden hydrogeologiset olosuhteet ja alueilla todetut pohjavettä vaarantavat tekijät. Pohjavesialue voidaan jakaa vedenottamoalueeseen sekä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin. Aronlähteen pohjavesialueella on Länsi-Suomen vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Suoja-alueet on esitetty pohjavesialuekartassa (liite x). 6.1 Vedenottamoalue Vedenottamoalue käsittää lähinnä vedenottoon ja sen käsittelyyn liittyvät laitteet, rakennukset ja niiden välittömän ympäristön. Nämä alueet varataan ainoastaan vedenhankintakäyttöön. Alueiden aitaaminen ja rakennuksien lukossa pitäminen on suotavaa ilkivallan estämiseksi. Aronlähteenvedenottamoalue on aidattu asianmukaisesti. Vedenottamoalueita ei tässä suunnitelmassa ole erikseen rajattu pohjavesialuekarttaan. 6.2 Kauko- ja lähisuojavyöhyke Kaukosuojavyöhyke käsittää vedenottamon koko valuma-alueen eli usein käytännössä koko pohjavesialueen. Aronlähteen kaukosuojavyöhykkeen pinta-ala on 468 hehtaaria. Länsi-Suomen vesioikeuden suoja-aluepäätöksen mukaisesti kaukosuojavyöhykkeellä on erityisesti noudatettava vesilain säännöksien ohella seuraavia määräyksiä: a) Sellaisten maaleikkausten tekemisestä, jotka saattavat ulottua yhtä metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pintaa, on hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä ilmoitettava Kurikan kaupungille. Kaupungilla on oikeus valvoa työn suorittamista ja, mikäli siitä saattaa aiheutua uhka pohjaveden laadulle, antaa työn suorittamista koskevia ohjeita. Työn suorittaja on velvollinen noudattamaan näitä ohjeita, kunnes vesioikeus hakemuksesta mahdollisesti toisin määrää. Kaupungilla on oikeus täyttää ylimmän pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvat avoimet kaivannot. b) Vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetussa asetuksessa mainitun tehtaan ja laitoksen, nestemäisten polttoaineiden jakelupaikan, huoltoaseman, öljysora-aseman, asfalttiaseman, jäteveden puhdistamon talokohtaisia puhdistamoja lukuun ottamatta, hautausmaan ja kaatopaikan perustaminen on kielletty. Jäteveden sadetus on kielletty. c) Kurikan kaupungilla on oikeus suorittaa jäteveden johtamiseksi tarvittavat viemäröinnit. d) Pohjaveden laadulle vaarallisten aineiden varastojen pitäminen, lukuun ottamatta kiinteistökohtaisia öljy- ja polttoainesäiliöitä, on kielletty. Nämä säiliöt ja niihin liittyvät putket on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai tiiviiseen suoja-altaaseen. Suojaamistoimenpiteet on vast edes tapahtuvan rakentamisen osalta rakentajan kustannuksellaan suoritettava. Kurikan kaupungilla on oikeus tarkastaa säiliöt putkistoineen sekä niiden suojalaitteet. 12

13 e) Kurikan kaupungilla tulee olla valmius nopeisiin öljyntorjuntatoimenpiteisiin alueella olevilla tieosuuksilla. Vesakkomyrkkyjen käyttö on sallittu vain käsikäyttöisillä laitteilla ja puukohtaisilla levitysmenetelmillä. Vesakkomyrkkyjen käytöstä on etukäteen ilmoitettava Kurikan kaupungille. Vedenottamon lähisuojavyöhyke on määritetty pohjavesialueen rajat, pohjavedenottamon vaikutusalue ja maa- ja kallioperän ominaisuudet huomioon ottaen. Lisäksi on huomioitu myös pohjaveden virtaussuunnat, pohjaveden korkeus ja vedenoton suuruus ottamoilta. Aronlähteen pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeen pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaisesti Aronlähteen pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä on erityisesti noudatettava seuraavia määräyksiä: f) Edellä oleva määräys a) siten muutettuna, että ilmoitusvelvollisuus koskee maaleikkauksia, jotka saattavat ulottua kahta metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pintaa. g) Edellä oleva määräys b) siten lisättynä, että kielto koskee kaikkia teollisuuslaitoksia sekä myös urheilualueita ja leirintää. h) Asuin- ja karjarakennusten jätevedet on Kurikan kaupungin toimesta johdettava tiiviissä viemäreissä suoja-alueen ulkopuolelle, jollei jätevesien joutumista maaperään voida muutoin estää. i) Edellä olevat määräykset d) ja e). j) Yleiselle liikenteelle tarkoitetut rakennettavat tiet on viemäröitävä niin, etteivät tieltä tulevat vedet pääse pohjavettä johtaviin maakerroksiin. Kurikan kaupungilla on oikeus suorittaa vastaavat toimenpiteet jo rakennetuilla teillä. k) Lietelannan levittäminen, puutavaran varastokuorinta, lahosuojatun puun varastointi ja roskien kaato maastoon on kielletty. Päätöstä suoja-alueen käyttöä koskevien rajoitusten osalta on noudatettava vesilain 9 luvun 19 :n 3 momentin mukaisesti, vaikka siihen haettaisiin muutosta. 13

14 7 POHJAVEDEN RISKITEKIJÄT ARONLÄHTEEN POHJAVESIALUEELLA SEKÄ TOIMENPIDESUOSITUKSET RISKIEN POISTAMISEKSI 7.1 Asutus Asutuksen pohjavesiriskit johtuvat pääasiassa haja-asutusalueilla tapahtuvasta jätevesien maahan imeytyksestä, huonokuntoisista viemäriverkostoista, putkivaurioista ja putkien liitosvioista sekä maanalaisten lämmitysöljysäiliöiden vuodoista ja ylitäytöistä. Jätevesien pääsy pohjaveteen ilmenee usein kohonneina nitraatin, kloridin ja fosfaatin pitoisuuksina, kuten myös veden hygieenisen laadun heikentymisenä. Huonokuntoisista öljysäiliöistä tai säiliöiden ylitäytöstä maaperään ja pohjaveteen päässyt öljy vaikuttaa pohjaveden laatuun jo pieninä pitoisuuksina. Usein öljyn esiintyminen pohjavedessä havaitaan haju- ja makuhaittana. Öljy-yhdisteet voivat säilyä muuttumattomina pohjavedessä jopa vuosikymmeniä. Aronlähteen pohjavesialueella asutus on keskittynyt alueen koillis- ja pohjoisosaan sekä pohjavesialueen länsiosiin joen varteen. Lisäksi harvempaa asutusta on pohjavesialueen keskellä. Alueella sijaitsee arviolta noin 140 asuinkiinteistöä. Asutuksesta aiheutuvaa pohjavesiriskiä on käsitelty seuraavassa tarkemmin jätevesiin ja öljysäiliöihin liittyen Jätevedet Lähes kaikki pohjavesialueella sijaitsevat asuinkiinteistöt kuuluvat kunnallisen jätevesiviemäröinnin piiriin. Viemäriverkoston toiminta-alue on esitetty kuvassa x. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti arviolta alle kymmenessä taloudessa, jotka ovat liittymässä viemäriverkostoon. Tulee täydennystä kyselytiedoista! Kurikan viemäriverkosto on rakennettu pääosin luvuilla. Viemäriverkostoa sijaitsee pohjavesialueella noin 3 kilometrin pituudelta. Rakentamisen jälkeen viemäriverkostoa on saneerattu. Verkosto on pääosin muovitettua betonia. Viemärit ovat muoviputkia, joissa on betonikaivot ja betonikaivot tullaan saneeraamaan muovisiksi tulevaisuudessa. Tarkoituksena on saattaa kaikki pohjavesialueella olevat kiinteistöt kunnallisen jätevesiviemäröinnin piiriin. Kesällä 2011 jätevesiviemäröinnin piiriin on liitetty kolme kiinteistöä. Kurikan kaupungin viemäriverkoston toiminta-alue päivitetään vielä vuoden 2011 lopussa. Aronlähteen pohjavesialueella sijaitsee kolme jäteveden pumppaamoa: Meijerin lahdella, Saukonrannassa ja Vesilaitoksella. Pohjavesiriskiä ottamoiden läheisyydessä lisäävät vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä sijaitsevat viemäriin kuulumattomat kiinteistöt Öljysäiliöt KESKEN odotetaan tietoja kiinteistöihin lähetetyistä kyselyistä Tiedot Aronlähteen pohjavesialueella sijaitsevista öljylämmitteisistä kiinteistöistä ja niiden öljysäiliöistä on kerätty lähettämällä kysely pohjavesialueella sijaitseviin kiinteistöihin. Näiden tietojen mukaan pohjavesialueella tai välittömästi alueen rajalla sijaitsee yhteensä noin x asuinkiinteistöä, joiden lämmitysmuotona on öljy (liite x). Käytössä olevista lämmitysöljysäiliöistä x on maanalaisia. Valtaosa säiliöistä on materiaaliltaan metallia tai muovia, ja tilavuudeltaan litraa. Suurimmalla osalla 14

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Pohjavesi AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 (painettu), ISSN 2341-6416 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

LIITE 4/18923. Päästön havaittavuus ja valvonta. Päästön todennäköisyys. Aineen määrä ja laatu. Kohteen suojaus. Maaperä. Sijainti.

LIITE 4/18923. Päästön havaittavuus ja valvonta. Päästön todennäköisyys. Aineen määrä ja laatu. Kohteen suojaus. Maaperä. Sijainti. Anttila 0483404 III polttonesteiden jakeluasema Toimiala Nro Laitos/kohde Toimintakuvaus riskikuvaus I II riski T2 Neste Markkinointi Oy ja huoltoasema K. Haavisto Oy Toiminta alkoi kiinteistöllä v. 1967

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33 Hämeen ympäristökeskus Forssan kaupunki Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta FORSSAN SEUDUN POHJAVESI- ALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 15.2.2006 18923 18923 18923 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot