LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ"

Transkriptio

1 LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus Pro gradu tutkielma Susanna Pura Syyskuu 2002

2 2 Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos SUSANNA PURA: Lähdeaineiston käyttö yrityssanastotyössä: Tapaustutkimus Metso Automationin Pulp Products osaston sanastotyöstä Pro gradu tutkielma, 80 sivua, 23 liitesivua, englanninkielinen lyhennelmä 7 sivua Syyskuu 2002 Tutkielman tarkoituksena on tutkia yrityssanastotyössä käytettäviä lähteitä ja sitä miten lähteet eroavat muussa sanastotyössä käytetystä lähdeaineistosta. Erityisesti pohditaan Internet-lähteiden käyttökelpoisuutta sanastotyön lähteenä. Tavoitteena on myös määritellä erilaisia kriteereitä, joiden perusteella lähdeaineiston käyttökelpoisuutta sanastotyössä voidaan analysoida. Tutkimusongelmaa käsitellään kvalitatiivisesti Metso Automationin Pulp Products osastolla tehdyn sellunvalmistuksen ja selluautomaation sanastotyön kautta. Tutkielmassa verrataan yrityssanastotyötä muuhun sanastotyöhön ja pohditaan syitä siihen, miksi yrityssanastotyötä on yleensä tarpeen tehdä. Tämän lisäksi esitellään erilaisia lähdekritiikkimalleja, joiden perusteella määritellään sanastotyön lähdeaineiston analyysissä käsiteltävät kriteerikohdat: kirjoittaja, julkaisija, ajankohtaisuus, kielen laatu, uskottavuus ja tavoite. Samoja kriteereitä käytetään myös Internet-aineiston analyysissä, mutta hieman erilaisin painotuksin kuin muun lähdeaineiston kohdalla. Käyttämällä hyväksi määriteltyjä kriteereitä tutkielmassa analysoidaan Metso Automationin sanastotyössä käytettävissä olevat lähteet. Analyysin tulosten perusteella ja vertaamalla näitä tuloksia sanastotyössä lopulta käytettyihin lähteisiin todetaan, että yrityssanastotyössä käytettävät lähteet eivät juuri poikkea muussa sanastotyössä käytetyistä lähteistä. Lisäksi Internet-lähteiden käyttö tällaisessa yrityssanastotyössä on tutkielman mukaan hyvin vähäistä. Eri lähteiden käyttö näyttääkin riippuvan lähinnä sanastotyön aihepiiristä, eikä niinkään siitä onko kyse niin sanotusta tavallisesta vai yrityssanastotyöstä. Myös Internet-lähteiden käyttöön vaikuttaa alan terminologian vakiintuneisuus. Koska kyseessä on tapaustutkimus, tutkielman tuloksia voidaan soveltaa suoraan ainoastaan tähän tapaukseen. Sen perusteella voidaan kuitenkin todeta yleisemminkin, että erilaisten lähdekritiikin keinojen avulla on mahdollista arvioida sanastotyön lähdeaineistoksi soveltuvia lähteitä. AVAINSANAT: yrityssanastotyö, lähdekritiikki, Internet-lähteet

3 3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Metso Automation Keskeistä terminologiaa YRITYSSANASTOTYÖSTÄ Yrityssanastotyön kannattavuus Yrityssanastotyö Metso Automation -yrityksessä Sanastotyön tarve Kohderyhmä Sanastotyön vaikutus Työryhmä ja muut järjestelyt Käsitteiden valinta ja lopullinen sanasto SANASTOTYÖN LÄHTEET JA LÄHDEKRITIIKKI Sanastotyön lähdeaineisto Lähdekritiikki Yleinen lähdekritiikki Lähdekritiikki sanastotyössä Internet-lähteiden arviointi Internet-lähteiden arviointi sanastotyössä Lähteet Metso Automationin sanastotyössä LÄHDEAINEISTON ANALYYSI Auktorisoitu aineisto Tiedeyhteisön hyväksymä aineisto Kemiallinen metsäteollisuus I Paperimassan valmistus KnowPap 4.0 ja Chemical Pulping MOT Enteka Paperi- ja kartonkisanakirja Mittaus- ja säätötekniikan sanakirja Ajankohtainen mutta ei välttämättä yleisesti vakiintunut aineisto Metso Automationin oma dokumentaatio...59

4 Datasheetit ja referenssiesitteet Jaakko Pöyry Consultingin julkaisu Suulliset lähteet Internet-lähteet Metso Automationin ja Metso Paperin Internet-sivut Metsäteollisuus ry Automaatioväylä Sanakirjat Analyysin tulokset LOPPUPÄÄTELMIÄ...74 LÄHTEET LIITTEET

5 5 1 JOHDANTO Yrityssanastotyö on termityön osa-alue, jota ei juurikaan ole alan kirjallisuudessa käsitelty. Yrityssanastotyöllä tarkoitan tässä yhteydessä yrityksen sisällä tapahtuvaa, yrityksen omaan hyötykäyttöön tehtävää sanastotyötä. Varsinkaan lähdeaineiston käyttöä yrityssanastotyössä ei ole lähdekirjallisuudessa käsitelty. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin tutkia millaista lähdeaineistoa yrityssanastotyössä käytetään ja millä perusteilla lähdeaineistoa voidaan valita. Tavoitteena on selvittää onko lähdeaineisto erilaista muuhun sanastotyöhön verrattuna ja jos on, mistä tämä ero johtuu. Oma merkityksensä on myös uudentyyppisen lähdeaineiston käsittelyllä, toisin sanoen Internet-lähteillä. Hypoteesina onkin, että lähdeaineisto painottuu yrityssanastotyössä enemmän yrityksen omaan kirjallisuuteen ja dokumentaatioon kuin esimerkiksi niin sanottuun auktorisoituun tai tiedeyhteisön hyväksymään aineistoon. Lisäksi Internet-lähteitä todennäköisesti käytetään suhteellisen paljon, koska Internetissä on usein tarjolla kaikkein ajankohtaisinta tietoa. Tutkimus on suoritettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Lähestyn lähteiden käyttöä tapaustutkimuksena, yhden yrityssanastotyön esimerkin kautta. Metso Automationin Pulp Products -osastolla koottiin sanastotyönä sellunvalmistuksen ja selluautomaation sanasto talvella Olin mukana sanastotyössä terminologina, ja käytän tässä tutkielmassa yrityksen sanastotyöhön tarjolla olleita lähteitä materiaalina. Analysointi lähtee käytännön vaatimuksista. Aluksi määrittelen erilaisia kriteereitä, joiden perusteella sanastotyön lähteitä on mahdollista analysoida. Sen jälkeen analysoin Metso Automationin sanastotyön lähteitä mainittujen kriteerien perusteella. Näiden analyysitulosten avulla etsin vastausta tutkimusongelmiini. Tutkielman tarkoituksena on siis vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin. Mitä yrityssanastotyö on? Miksi yrityssanastotyötä tehdään? Mitä lähteitä yrityssanastotyössä voi käyttää? Millä perusteilla lähteet voidaan valita? Miten nämä lähteet eroavat muunlaisessa sanastotyössä käytettävistä lähteistä? Tutkielman aluksi selvennän mitä yrityssanastotyöllä tarkoitetaan yleensä, ja miksi ja miten sanastotyö toteutettiin Metso Automationilla. Sen jälkeen pohdin sanastotyön lähteitä ja

6 6 määrittelen erilaisia kriteereitä, joiden avulla on mahdollista arvioida yrityssanastotyön lähteiden käyttökelpoisuutta. Näiden kriteerien avulla sitten analysoin Metso Automationin sanastotyön mahdollisia lähteitä. Lopuksi vertaan analyysin tuloksia siihen lähdeaineistoon, jota sanastotyössä yleensä suositellaan. Pohdin lyhyesti myös sitä, miten paikkansapitävää alkuperäinen analyysi on, eli kuinka paljon analyysissä suositelluista lähteistä todellisuudessa oli hyötyä itse sanastotyössä. 1.1 Metso Automation Tutkielma on tehty yhteistyössä Metso Automationin kanssa. Aluksi onkin tarpeen esitellä yritystä hieman tarkemmin. Metso Automation kuuluu osana suurempaan Metso-konserniin, joka syntyi vuonna 1999 kun Valmet Oyj ja Rauma Oyj yhdistyivät. Metso-konserni on johtava prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien toimittaja. Metson toiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, joita ovat Metso Paper, Metso Minerals, Metso Ventures, sekä Metso Automation. Metso Automation suunnittelee, kehittää ja toimittaa prosessiteollisuuden automaation ja informaatiohallinnan sovellusverkkoja ja järjestelmiä sekä kenttäsäätöratkaisuja. Se on maailman kolmanneksi suurin sellu- ja paperiteollisuuden automaation ja informaation sovellusverkkojen ja järjestelmien toimittaja. Jopa 51 % Metso Automationin liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuuden puolelta. Liiketoimintayksiköitä on muun muassa Suomessa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Itävallassa, Iso-Britanniassa sekä Ranskassa. Eri liiketoiminta-alueet toimivat yhdessä toistensa kanssa, samoin kun liiketoiminta-alueiden sisäiset divisioonat ja niiden sisäiset osastot. Asiakkaita on ympäri maailmaa. (Vuosikatsaus 2001). Tässä käsiteltävä yrityssanastotyö sijoittuu nimenomaan Metso Automationin selluteollisuutta palvelevalle osastolle. Pulp Products osasto (aiemmin Pulp Automation Systems) kuuluu Metso Paper Automation divisioonaan Metso Automationin sisällä.

7 7 1.2 Keskeistä terminologiaa Tutkielman alussa on myös tarpeen määritellä sitä keskeistä terminologiaa, jota tulen myöhemmin käyttämään. Tämän tutkielman yhteydessä en kuitenkaan tarkemmin keskity termityön perusperiaatteisiin. Termityöstä löytyy lisätietoa esimerkiksi Sanastotyön käsikirjasta (1988) tai Haaralan Sanastotyön oppaasta (1981). Terminologian kartoittaminen on aloitettava perusasioista, eli määrittelemällä mikä on termi. Tekniikan sanastokeskuksen (myöhemmin TSK) mukaan termi on jollain erikoisalalla yleiskäsitteen nimityksenä käytettävä kielellinen ilmaus (luento ). Toisin sanoen on sovittu, että jotain käsitettä kuvataan tietyllä kielellisellä tunnuksella eli termillä. Termi voi olla yksittäinen sana tai yhdyssana, sanaliitto tai jopa lyhenne. Picht ja Draskau painottavat lisäksi, että termi eroaa muista kielellisistä tunnuksista siten, että se kuuluu tiettyyn termijärjestelmään (1985: 97). Haarala puolestaan tiivistää termin olemuksen seuraavalla tavalla: Termi on jonkin erikoisalan kielenkäyttöön (erikoiskieleen) kuuluva ilmaus, joka on tarkasti määritellyn käsitteen nimitys, alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty, käyttöön vakiintunut. (Haarala 1981: 16) Termin määritelmän ymmärtämiseksi on tarpeen selittää myös käsitteen merkitys. TSK määrittelee käsitteen näin: tiettyä tarkoitetta tai tarkoitejoukkoa vastaava mielikuva (luento ). Käsite on siis olemassa vain ihmisen mielessä. Se, mihin käsite todellisessa maailmassa viittaa on puolestaan tarkoite. Tarkoite voi olla konkreettinen, kuten ihminen tai esine, tai abstraktinen, kuten ominaisuus tai tapahtuma (Sanastotyön käsikirja 1988: 24). Termejä ryhmitellään käsitejärjestelmiin. Käsitejärjestelmä kuvaa käsitteiden välisiä suhteita. Käsitejärjestelmiä on kolme eri perusmallia: hierarkkinen, koostumussuhteinen ja funktiosuhteinen käsitejärjestelmä. Järjestelmien käyttäminen helpottaa tiedon jäsentelyä. Niistä on apua myös termien ja käsitteiden vertailussa eri kielten välillä. (TSK luento ). Käsitejärjestelmä helpottaa myös määritelmien kirjoittamista. Määritelmä on käsitteen kielellinen kuvaus. Sen avulla

8 8 käsite erotetaan muista käsitteistä ja sen suhde muihin käsitteisiin voidaan määrittää. Määritelmä tulee kirjoittaa selkeällä kielellä ja kohderyhmä huomioon ottaen. Tämän vuoksi määritelmä tulee kirjoittaa yleiskielellä, tai se saa sisältää toisaalla määriteltyjä termejä tai kohderyhmälle muuten tuttua sanastoa (Sanastotyön käsikirja 1988: 41). Monikielisessä sanastotyössä oleellinen merkitys on myös vastineella. Vastine on termi ilmaistuna jollain toisella kielellä. Vastineita on pääasiassa kolmea eri tyyppiä: termivastineita (vakiintunut termi myös kohdekielessä), lähivastineita (kielellinen ilmaus, joka vastaa samaa käsitettä kuin termi lähdekielessä) ja käännösvastineita (käytetään käsitteestä silloin kun kohdekielessä ei ole vakiintunutta termiä) (TSK luento ). Sanastotyön yhteydessä on tärkeää tietenkin määritellä myös mitä sanastolla tarkoitetaan. Sanastotyön käsikirjan mukaan sanastoksi kutsutaan normatiivista sanakirjaa, joka käsittelee yhtä tiettyä ammattikieltä ja sisältää sekä käsitteiden määritelmät että niitä vastaavat termit (1988: 121). Sanaston ei nykyaikana tarvitse kuitenkaan olla kirjamuodossa; yhä useammin sanastot tallennetaan sähköiseen muotoon, esimerkiksi termipankkiin tai Internetiin. Sanasto järjestetään yleensä käsitejärjestelmien mukaan tai aakkosjärjestykseen. Sanaluetteloissa puolestaan luetellaan ainoastaan tietyn alan termejä ja yleensä niiden vastineita. Sanaluetteloiden laatimista ei voi pitää varsinaisena sanastotyönä, vaikka niidenkin kokoamisessa on suositeltavaa noudattaa yleisiä sanastotyön käytäntöjä (Sanastotyön käsikirja 1988: 122). Yhdenlainen sanastotyyppi on myös sanastostandardi: ISO:n määritelmän mukaan sanastostandardi on standardi, joka sisältää yksinomaan tai pääosin termejä ja määritelmiä yhdellä tai useammalla kielellä. Sanastostandardin tulee täyttää sekä sanastolle että standardille asetetut vaatimukset. (Sanastotyön käsikirja 1988: 121) Vaatimusten mukaan sanastostandardin tulee olla muun muassa normatiivinen, määrittelevä ja mieluiten monikielinen (Sanastotyön käsikirja 1988: 122). Sanastotyön yhteydessä mainitaan myös termitietue. Termitietueella tarkoitetaan sanaston yhtä yksikköä, jossa on mukana kaikki tarvittava tieto yhdestä käsitteestä ja termistä, kuten esimerkiksi määritelmä ja vastine (Sanastotyön käsikirja 1988:160). Näiden termitietueiden kokoamisessa termi-inventaario on tärkeä työvaihe. Termiinventaariossa käydään läpi valittua lähdeaineistoa ja poimitaan mahdollisia termejä.

9 9 Tässä työvaiheessa termejä poimitaan huomattavasti enemmän kuin mitä lopulliseen sanastoon termejä ollaan sisällyttämässä (Sanastotyön käsikirja 1988: 145). Sanastotyössä voidaan tehdä erityyppisiä sanastoja. Normatiivisessa sanastotyössä koottavaan sanastoon sisällytetään ohjeita sanojen merkityksestä ja käytöstä. Tällainen sanastotyö voi olla myös uutta luovaa. Deskriptiivinen sanastotyö puolestaan kartoittaa jo olemassa olevaa käytäntöä. Felber esittelee myös kolmannen tyypin, preskriptiivisen sanastotyön. Tällaisessa sanastotyössä kuvataan sitä millaista terminologian tulisi olla (1984: 189).

10 10 2 YRITYSSANASTOTYÖSTÄ Kuten jo alussa mainittiin, yrityssanastotyötä ei juurikaan käsitellä sanastotyön teoriassa. Teoria on tältä osin puutteellista luultavimmin siksi, että yrityssanastotyö on periaatteiltaan hyvin samankaltaista kuin mikä tahansa muukin sanastotyö, ja näin ollen sen käsitteleminen ja tutkiminen erikseen ei ole tuntunut tarpeelliselta. Kuten Sanastotyön käsikirjassa (1988: 140) todetaan, yrityssanastotyö ei poikkea menetelmien osalta muusta sanastotyöstä. Selkeänä erona on kuitenkin se, että yrityssanastotyössä kohderyhmä on usein tarkemmin määritelty kuin muussa sanastotyössä. Yrityssanastotyössä kohderyhmänä on tavallisimmin yrityksen oma henkilöstö ja mahdollisesti asiakkaat. Tarkoituksena onkin yleensä kehittää yrityksen sisäistä viestintää, ja yhdenmukaistaa käytössä olevaa termistöä. Toisaalta monissa nopeasti kehittyvien alojen yrityksissä sanastotyötä tarvitaan myös uusien termien luomiseen. Uudet keksinnöt ja tuotekehityksen tulokset on nimettävä. Tällöin sanastotyö on yrityksen sisällä nimenomaan uutta luovaa ja normittavaa, ei niinkään deskriptiivistä. Toisin sanoen, sanastotyötä tehdään säännöllisesti yrityksen omaan tarpeeseen ja uutta termistöä luodaan tarpeen niin vaatiessa. Tällainen termityö on myös muun yhteiskunnan kannalta tärkeää, koska jotkut yrityksissä kehitetyt termit siirtyvät myös yleiskielen käyttöön. Myös Sanastotyön käsikirjassa muistutetaan, että vaikka työ olisikin yrityksen sisäistä ja normittavaa, on otettava huomioon myös ulkopuolinen näkökulma. On harvinaista, että sanastoa lopultakin käytettäisiin vain ja ainoastaan sitä kehittäneen yrityksen sisällä. Termejä voidaan käyttää yleisemminkin. Yrityssanastotyön tulokset eivät kuitenkaan automaattisesti vaikuta koko alan sanastokäytäntöihin, vaan - ainakin kehittämishetkellä - ainoastaan sanastotyötä tekevän yrityksen sisäiseen terminologiaan (Sanastotyön käsikirja 1988: 140). Sanastotyön käsikirjan mukaan yrityssanastotyössä käsitelläänkin kahden tyyppistä käsitteistöä: 1. Koko alan yhteiset käsitteet 2. Yrityksen omaan toimintaan ja tuotteisiin kiinteästi liittyvät ominaiskäsitteet. (Sanastotyön käsikirja 1988: 140)

11 11 Alan yhteisten käsitteiden osalta yrityssanastotyö ei voi olla luovaa, vaan se lähinnä kartoittaa jo olemassa olevaa tilannetta. Kyse on siis tältä osin enemmänkin deskriptiivisestä sanastotyöstä. Sanastotyön käsikirjan mukaan on mahdollista antaa myös suosituksia jo käytössä olevien termien käytöstä, ja esimerkiksi siitä, mitä termiä mahdollisesta monesta samaan asiaan viittaavasta termistä yrityksen sisällä suositellaan käytettäväksi. Yrityksen ominaiskäsitteet puolestaan ovat joko niin sanottuja yksilökäsitteitä tai yrityksen omiin teknisiin ratkaisuihin liittyviä käsitteitä. (Sanastotyön käsikirja 1988: 141). Sanastotyön käsikirjan mukaan tällaiseen sanastoon voidaankin hyvin soveltaa normatiivisen sanastotyön yleisperiaatteita. On myös huomattava, että uutta luovan sanastotyön osalta yrityssanastotyö on usein helpompaa kuin yleinen sanastotyö. Tämä johtuu siitä, että sanaston käyttäjäkunta on suppeampi ja tarkemmin määritelty, joten muutokset ja sanastosuositukset on helpompi saada hyvin perusteluin hyväksytyiksi. (Sanastotyön käsikirja 1988: 141). 2.1 Yrityssanastotyön kannattavuus Vaikka yrityssanastotyötä on käsitelty teoriakirjallisuudessa melko vähän, sen kannattavuutta on kuitenkin pohdittu. Sanastotyön käsikirjassa perustellaan yrityssanastotyön kannattavuutta yrityksen termistön yhdenmukaistumisella ja näin ollen tuotetun tekstin laadun paranemisella ja aikaa vievien termiongelmien poistumisella (1988: 141). Mikäli alan sanasto on kovin kirjavaa ja vaihtelevaa, sanastotyö olisikin jopa suositeltavaa. Samoin jos yrityksen käyttämien ominaiskäsitteiden määrä on suuri, yrityssanastotyöllä voidaan säästää aikaa huomattavasti. Sanastotyön käsikirjassa (1988: 141) todetaan lisäksi sanastotyön olevan kannattavaa mikäli yrityksessä käytettävät kielet ovat harvinaisia. Tällöin alan yleistä sanastoa saattaa olla vaikea löytää mistään jo luodusta termistöstä, ja sanastotyön tekeminen voi osoittautua jopa välttämättömäksi. Myös Seija Suonuuti pohtii artikkelissaan sanastotyön asemaa yrityksen prosessissa (Terminfo 4/1998). Hän pitää sanastotyötä tärkeänä tukiprosessina yrityksen toiminnoissa. Tukiprosesseilla Suonuuti tarkoittaa sellaisia yrityksen prosesseja, joiden puuttuminen ei välttämättä suoraan vaikuta yrityksen toimintaan, mutta joista osa voi puuttuessaan häiritä erityisesti laatua. Hän toteaa, että usein on vaikea suoraan nähdä esimerkiksi mitä taloudellista hyötyä sanastotyön tekemisestä

12 12 yritykselle voi koitua. Sanastotyön puuttuminen kun ei myöskään välttämättä tuota yritykselle taloudellista tappiota. Suonuutin mukaan onkin siksi tärkeää, että sanastotyön määrä ja sen käyttö on riittävää. Toisin sanoen, sanastotyön on oltava niin mittavaa ja katettava niin suuri osa käytetystä tai tarvittavasta sanastosta, että sen vaikutuksia esimerkiksi dokumentaation laadun paranemisessa olisi mahdollista tarvittaessa mitata. Jos näin voidaan tehdä, sanastotyön tekemistä on myös helpompi perustella. Vaikka sanastotyön hyödyllisyyttä ei varsinaisesti mitattaisikaan, Suonuutin mukaan sanastotyön tulee kuitenkin olla riittävän kattavaa jotta sillä olisi vaikutusta. Hänen mukaansa pienimuotoinen ja hyvin rajatulla joukolla tehty sanastotyö ei ole kannattavaa. Suonuuti pohtii myös itse sanastotyön prosessia ja sen laajuutta. Hänen mukaansa myös yrityssanastotyössä ongelmana on usein kohderyhmän rajaus. On vaikeaa, tai paremminkin mahdotonta tuottaa sanastoa, joka olisi suunnattu aivan kaikille. Tämä tulisi Suonuutin mukaan huomioida myös yrityksen sanastoprosessissa. Suonuuti lähestyy aihetta dokumentaation näkökulmasta ja huomauttaakin, että yrityssanastotyössä ei tulisi pyrkiä kattamaan kaikkia yrityksen prosessien dokumentointivaiheita. Silloin helposti ajaudutaan tilanteeseen, jossa sanastotyöstä muodostuu se kaikkein laajin ja tärkein prosessi koko yrityksen prosesseissa. Tämä ei tietenkään ole hyvä, onhan kyseessä tukiprosessiksi tarkoitettu prosessi. Suonuuti neuvookin vaiheistamaan myös sanastotyöprosessia, aivan kuten dokumentointiprosessiakin. Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kohderyhmä - hänen tapauksessaan asiakkaat - tulisi jakaa pääasiakkaisiin ja muihin asiakkaisiin. Toinen hänen esittämänsä tapa on jakaa itse sanastoprosessi useampaan eri sanastoprosessiin, kuten yksikieliseen sanastoprosessiin ja monikieliseen sanastoprosessiin. Suonuuti huomauttaa, että tällainenkaan vaiheistus ei toki ole ongelmatonta (ongelmista lisää, ks. Terminfo 4/1998), mutta siltikin varteenotettava vaihtoehto. Sitä kannattaa ainakin yrittää, jotta sanastotyön laajuus saadaan pysymään hallittavissa rajoissa. Myös Sanastotyön käsikirjassa pohditaan sanastotyön laajuutta (1988: 141). Osalle yrityksiä voi olla riittävää sanastotyötä vain koota sanaluetteloita, tai ohjeistaa termistön käyttöä. Sanastotyön käsikirjassa todetaan kuitenkin myös, että varsinkin yrityksen ominaiskäsitteet on useimmiten tarpeen myös määritellä, joten ainakin

13 13 niiden osalta varsinainen sanastotyö on tärkeää. Huomioon tulisi ottaa myös alan kehitysvauhti sekä dokumentaation laajuus, luonne (päivittyvä vai kertaluontoinen), käyttöikä, levikki ja kohderyhmä (Sanastotyön käsikirja 1988:141). Lisäksi olisi mietittävä sanaston käyttäjien määrää ja heidän yhteistyönsä tiiviyttä. Käsikirja kehottaa pohtimaan myös itse sanastotyön laatua. Laatuvaatimukset ovat kuitenkin erilaiset riippuen siitä onko kyseessä vain sanaluetteloiden laadinta vai syvällisempi sanastotyö. Tällöin on mietittävä myös yrityksen resursseja ja mahdollisuuksia laadukkaan sanastotyön tekemiseen. 2.2 Yrityssanastotyö Metso Automation -yrityksessä Kuten jo luvussa 1.1 esiteltiin, Metso Automation on osa isoa ja laajalle levittäytynyttä konsernia. Kuitenkaan suuremmalla mittakaavalla koko konsernin laajuisesti jatkuvaa sanastotyötä ei yrityksessä ole tehty. Pulp Products -osastolla dokumentaatiota tuotetaan pääasiassa englanniksi ja suomeksi. Muille mahdollisesti tarvittaville kielille dokumentaatio käännetään useimmiten ulkopuolisen yhteistyökumppanin toimesta. Kesällä 2001 toimin osastolla harjoittelijana, ja pääasiallinen tehtäväni oli kääntää suomeksi tuotettua dokumentaatiota englanniksi. Osastolla työskentelee pääasiassa insinööri- tai diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita selluautomaation asiantuntijoita, jotka itse myös pääasiassa tuottavat tarvittavan dokumentaation. Alan termistö on pääosin tuttua asiantuntijoille, mutta erilaisista koulutus- ja kokemustaustoista sekä erikoistumisesta johtuen termien käyttö oli jokseenkin kirjavaa. Tämä oli helposti huomattavissa, kun työskentelin yrityksessä uutena tulokkaana ja ennemminkin kielen kuin selluautomaation asiantuntijana. Asiantuntijoilla on useimmilla oma erityisalansa sellunvalmistusprosessissa, josta heidän tietämyksenä myös terminologian osalta on vahvaa, mutta muiden osa-alueiden kohdalla terminologian tuntemus on usein huonompaa.

14 Sanastotyön tarve Selluautomaatiosta tai sellunvalmistuksesta ei ole tehty varsinaisia laajempia sanastoja tähän mennessä, vaikkakin sellunvalmistus on ollut osana paperinvalmistuksesta tehdyissä useissakin sanastoissa ja jopa sanakirjoissa. Näissä sellunvalmistus on kuitenkin ollut vain pieni osa isompaa kokonaisuutta, ja sanastot eivät ole olleet kattavia, koska mukana ovat olleet vain kaikkein keskeisimmät ja yleisimmät termit. Metso Automationilla tätä ei ole aiemmin pidetty ongelmana, koska asiantuntijat tuntevat oman alueensa ja sen sanaston, ja sanastoihin ei välttämättä usein edes jouduta turvautumaan. Työskennellessäni osastolla kääntäjänä sellusanaston puute oli kuitenkin huomattava ongelma. Käännettävä dokumentaatio oli useilta sellunvalmistuksen osa-alueilta, ja työtä aloittaessani minulla ei ollut asiantuntemusta millään näistä osa-alueista. Tilanne on samanlainen useimmiten kun uusi kääntäjä aloittaa työt. Oli siis ilmiselvää, että käännöstyössä suuri osa ajasta kului terminologiaongelmien selvittämiseen. Oikeiden termien löytämien oli helppoa mikäli oli mahdollista olla suorassa yhteydessä johonkin osaston asiantuntijoista. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan aina ollut, koska osastolle oli palkattu kääntäjä nimenomaan ajan säästämiseksi. Tällöin asiantuntijoille jäisi enemmän mahdollisuuksia keksittyä tärkeisiin asiakasprojekteihin. Termistö tuli siis enimmäkseen selvittää aiemmasta dokumentaatiosta ja monista muista lähteistä. Tällöin ongelmana oli esimerkiksi termistön kirjava käyttö eri lähteissä. Samaan asiaan viitattiin dokumentaatiossa useilla eri termeillä, mikä osaltaan jälleen vaikeutti käännöstyötä huomattavasti. Lisäksi asiantuntijoilla on usein käytössä omia ns. slangisanoja, joita käytetään vain yrityksen sisällä, eikä niiden merkitystä ymmärretä muualla. Osaston sisällä oli myös huomattu, että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tekemiä käännöksiä jouduttiin usein korjaamaan. Nämä käännösongelmat johtuivat osittain termien sekavasta käytöstä tai väärinymmärryksistä. Näin ollen sellunvalmistuksen ja selluautomaation terminologiaa sisältävä sanasto oli tarpeellinen. Sanaston hyödyllisyyttä voitiin perustella moni tavoin. Dokumentaatiota kirjoittavat useat eri asiantuntijat, joiden lisäksi dokumentaatiota mahdollisesti

15 15 muokkaavat kääntäjät. Dokumentaation kirjoittajien ja ennen kaikkea asiakkaan kannalta termistön yhtenäistäminen oli tärkeää. Yhtenäinen ja koherentti terminologia dokumentaatiossa parantaa sen luettavuutta ja näin ollen myös laatua. Asiakkaalle voidaan yhtenäistetyn termistön ansiosta tuottaa laadukkaampaa dokumentaatiota. Sanastotyö pienentää myös asiantuntijoiden työtaakkaa. Ulkopuolisten kääntämissä teksteissä on vähemmän korjattavaa terminologian osalta, ja kääntäjän on helpompi selvittää termiongelmia itsenäisesti, kun käytössä on kattava ja ajan tasalla oleva sanasto. Asiantuntijoiden apua ei näin ollen tarvita jokaisen termiongelman selvittämisessä. Sanastosta on myös suoraa hyötyä asiantuntijoille, jotka syystä tai toisesta joutuvat tekemisiin sellaisen materiaalin kanssa, joka ei kuulu heidän vahvimpaan asiantuntemusalueeseensa. Sanastotyötä voi ajatella myös yrityksen imagon kannalta. Markkinointityössä asiakkaille voidaan entistä enemmän korostaa dokumentaation laatua, koska siihen on panostettu lisää myös sanastotyötä tekemällä. Valmista sanastoa voidaan tarjota myös yhteistyökumppaneiden käyttöön Kohderyhmä Sanaston kohderyhmä voidaan määritellä myös sen hyödyllisyyden kautta. Kuten aikaisemmin on jo todettu, kohderyhmän määrittely yrityssanastotyössä on huomattavasti helpompaa ja suoraviivaisempaa kuin muunlaisessa sanastotyössä. Kohderyhmä on kuitenkin ratkaiseva koko sanastoprojektin kannalta, joten se on tärkeää määrittää myös yrityssanastotyössä. Kohderyhmä vaikuttaa sanaston kieliin, määritelmien muotoiluun, ja selitteiden ja esimerkkien sisältöön ja määrään (Seija Suonuuti, luento ). Metso Automationilla sanaston pääasiallisena kohderyhmänä ovat yrityksen omat työntekijät eli asiantuntijat, jotka ovat päävastuussa dokumentaation tuottamisesta. Kohderyhmänä ovat myös ulkopuoliset ja talon sisällä toimivat kääntäjät tai markkinointimateriaalin tuottajat, jotka joutuvat tuottamiensa tekstien kautta tekemisiin termistön kanssa. Kohderyhmäksi voi ajatella myös asiakkaat, sekä välillisesti että suoraan. Välillisesti asiakkaat ovat kohderyhmänä dokumentaation kautta. Suoraan heidän voi ajatella olevan kohderyhmänä siinä tapauksessa, että tehtyä sanastoa luovutetaan heidän käyttöönsä. Näin ollen kohderyhmänä on asiantuntijoita laajempi joukko.

16 16 Vaikka kohderyhmän määritteleminen onkin suhteellisen helppoa, sen asiantuntemuksen tasoa ei voi yhtä helposti määritellä. Laajassa kohderyhmässä on mukana alan asiantuntijoita, mutta myös niitä, joille ala voi olla jopa tuntematon. Tällaista kohderyhmää ovat esimerkiksi yrityksen ulkopuoliset kääntäjät. Voidaan kuitenkin ajatella, että kokemuksen myötä myös heidän asiantuntemuksensa kasvaa. Vaikka sanastoa olisi hyvä rakentaa kohderyhmän niin sanotusti heikoimman lenkin mukaan, Metso Automationilla paras tapa näytti olevan jonkinlainen keskitie. Terminologin näkökulma oli hyvä mittapuu, koska terminologina olin tässä jossain määrin tulokkaan ja asiantuntijan välissä. Tekninen asiantuntemukseni on ehkä hyvinkin puutteellista, mutta kielellinen asiantuntemus puolestaan on vahvaa. Työkokemus on tuonut myös yleiskäsityksen alan teknisestä puolesta. Niinpä keskitietä haettaessa voitiin todeta, että sanastossa ei saa yksinkertaistaa liikaa, aivan perusasioita ja -sanastoa siihen ei tule ottaa mukaan. Kuitenkin myös joitain keskeisimpiä, mutta ehkä yksinkertaisilta tuntuvia termejä on tarpeen ottaa mukaan. Näiden poisjättäminen tekisi sanastosta puutteellisen, koska useat termit perustuvat tai viittaavat jollain lailla juuri näihin keskeisiin termeihin. Päätimme jättää pois myös kaikkein vaikeimmat ja erityisesti harvinaisemmat termit. Tarkoitushan oli kuitenkin kartoittaa keskeisintä sanastoa, ei poimia termejä, joita käytetään vain todella harvoin. Muut kohderyhmistä määriteltävä piirteet, eli työkenttä, koulutustaso ja kielitaito ovat piirteitä joita juuri tällä kohderyhmällä voidaan pitää keskenään samantasoisena, joten niiden määritteleminen ei ollut ongelma Sanastotyön vaikutus Koska Metso Automationilla kyseessä on verrattain vanha ala, yrityssanastotyö ei ole juurikaan uutta luovaa. Vanhalla alalla tässä tarkoitetaan sitä, että sanasto on jo melko vakiintunutta, vaikka variaatiota ilmeneekin erityisesti eri yritysten sisäisessä termien käytössä. Kuitenkin perussanasto on pääpiirteittäin vakiintunutta ja uutta terminologiaa ei jouduta luomaan tiiviiseen tahtiin. Sanastotyö on tässä luonteeltaan siis deskriptiivistä. Metso Automationin yrityssanastotyön tarkoituksen onkin kartoittaa nykyinen käytäntö selluautomaation ja sellunvalmistuksen osalta ja suositella käytettäviä termejä, ja sanaston myötä yhtenäistää terminologian käyttöä.

17 17 Kun yrityssanastotyötä pohtii Metso Automationin tapauksessa Seija Suonuutin (Terminfo 4 / 1998) ajatusten pohjalta, sanastotyöllä ei niiden mukaan olisi vaikutusta. Kyseessähän on vain pieni osa isoa konsernia, eikä sanasto tule välttämättä olemaan laajassa käytössä. Tässä tulee kuitenkin mielestäni ottaa huomioon yritysten erilaisuus. Metsossa sanastotyötä tehdään konsernin yhdessä osassa, joka on oma tiivis yksikkönsä. Näin ollen pelkästään selluautomaatioosastolla sanasto tulee olemaan mahdollisimman laajassa käytössä. Lisäksi osasto toimii tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi konsernin sellunvalmistukseen keskittyvien osastojen kanssa, joten sanaston käyttö leviää tätä kautta myös sinne. Mielestäni ei voi myöskään todeta, että sanastotyöstä ei ole mitään hyötyä jos sitä tehdään vain pienen osaston sisällä. Sanastotyön pienikin vaikutus on ehdottoman hyödyllistä Metso Automationille. Säästyyhän sanaston kokoamisen ja sen käytön myötä aikaa ja dokumentaation laatu paranee, vaikka kyseessä onkin suppeahko sanastotyö. Myös työntekijöiden vaihtuvuuden kannalta pienimuotoinenkin sanastotyö takaa laadun jatkuvuuden jollain tasolla myös tulevaisuudessa. Suonuutin ajatuksia ei siis voi suoraan soveltaa tähän sanastotyöhön. Vaikka sanastotyö on myös tässä yrityksessä yhtälailla tukiprosessi kuin Suonuutin kuvaamassa yrityksessä, kyseessä on suhteellisen vanha ala, eikä sanastotyö ole juurikaan uutta luovaa. Sanaston kartoitus ja suositusten tekeminen on kuitenkin hyödyllinen ja toimintaa tukeva prosessi pienessäkin mittakaavassa. Sanastotyöllä onkin Metso Automationille enimmäkseen vakiinnuttava vaikutus, koska asiantuntijoilla jo oleva tieto kerätään yhteen, kaikkien halukkaiden käytettävissä olevaan lähteeseen Työryhmä ja muut järjestelyt Sanastotyön suunnittelijana toimin itse terminologina. Käyttöön otettiin terminologin vetämä työryhmämalli (Sanastotyön käsikirja 1988: 128), joka usein on myös mahdollisista malleista tehokkain. Mallin mukaan terminologi kerää aineiston, suorittaa termi-inventaarion, laatii alustavat määritelmät, tekee tarvittavat korjaukset, viimeistelee, tallentaa, julkaisee ja perehdyttää. Muu työryhmä tarjoaa asiantuntemustaan, osallistuu päätöksentekoon ja tiedotukseen, sekä käsittelee terminologin valmistelemaa aineistoa. Terminologivetoinen malli oli Metso

18 18 Automationissa ainoa mahdollinen, koska asiantuntijat eivät voineet keskittyä ainoastaan terminologiatyöhön. Myös aloite sanastotyön tekoon tuli terminologilta. Näin ollen malli, jossa terminologi suorittaa niin termi-inventaarion kuin määritelmien alustavan kirjoituksenkin sopi parhaiten yrityksen tämän hetkiseen organisaatioon. Päätimme siis, että terminologina suoritan termi-inventaarion, jonka jälkeen muut työryhmän jäsenet tarkastavat esitermit. Projektiin käytettävissä oleva aika oli rajattu, vain 6 kuukautta. Näin ollen ryhdyimme kokoamaan ja kartoittamaan sanastoa, joka on osittain sanaluettelo vastineineen, ja vain osittain varsinainen sanasto sekä määritelmineen että vastineineen. Sanaston kieliksi valitsimme alkuvaiheessa suomen ja englannin, koska ne ovat yrityksen tärkeimmät ja keskeisimmät työkielet. Muiden kielien mukaan ottaminen olisi vaatinut toisen terminologin osallistumista työhön, tai vähintäänkin toisen kielen asiantuntijan, koska tällaisenaan työryhmän asiantuntemus ei muihin kieliin riittänyt. Pidimme kuitenkin tärkeänä sitä, että sanastoon tulee voida tulevaisuudessa lisätä myös muita yrityksessä käytössä olevia kieliä, kuten esimerkiksi ruotsi. Sanaston laajuutta emme rajanneet kovin tarkasti, koska sanaluettelon kokoaminen on erilailla aikaa vievää työtä kuin määritelmiä sisältävän sanaston laatiminen. Totesimme kuitenkin, että laadun takaamiseksi termejä ei saa olla liikaa. Sanaston lopullista laajuutta käsittelen tarkemmin kappaleessa Pohdimme myös sanaston julkaisumuotoa. Sähköinen muoto tuntui kaikkein luontevimmalta valinnalta, koska suuri osa kommunikaatiosta tapahtuu nykyään sähköisesti. Arvioimme myös valmiin sanaston käyttöasteen olevan korkeampi, mikäli se on sähköisessä muodossa. Sähköiseen sanastoon asiantuntijat tukeutuvat helpommin kuin paperille painettuun tai tulostettuun versioon, koska sitä on mahdollista käyttää tietokoneen ruudulla samanaikaisesti dokumenttien kirjoittamisen kanssa. Sähköisessä julkaisumuodossa voi käyttää hyödyksi myös monipuolisia ja automaattisia hakuominaisuuksia. Terminologina pohdin eri vaihtoehtoja, joista parhaimmaksi ja yritykselle sopivimmaksi totesimme Kielikone Oy:n sanakirjasto MOT:n (myöhemmin MOT). MOT on verkkokäytössä yrityksen sisällä, ja useimmat asiantuntijat ovat tottuneet sen käyttöön. Uuttakin sanastoa on näin ollen helppo käyttää muiden sanastojen yhteydessä. MOT on yleisestikin melko laajassa käytössä eri yrityksissä. Näin ollen MOT:hen laadittu sanasto on myös monelle yhteistyökumppanille ja asiakkaalle käyttökelpoinen. MOT:hen on

19 19 mahdollista liittää asiakkaan omaa sanastoa, joten sen käyttö ei vaatinut lisäinvestointeja yritykseltä. Erityisten sanasto- ja termiohjelmien käyttöä emme harkinneet juuri niiden vaatimien lisäinvestointien vuoksi. Uuden ohjelman käyttöönotto olisi vaatinut myös lisäkoulutuksia ja opastusta, jotta sen käyttö olisi tullut helpoksi kielen ja dokumentaation parissa työskenteleville. Uudet ohjelmistoinvestoinnit eivät kannattaneet siksikään, että kyseessä on vain yhtä osastoa koskeva sanastoprojekti. MOT ei kuitenkaan ole varsinainen terminologiatyökalu, joten pohdimme miten määritelmät on mahdollista sijoittaa siihen. MOT mahdollistaa kuitenkin lisäkommenttien, lausumisohjeiden ja käyttöesimerkkien lisäämisen termien yhteyteen, joten määritelmät mahtuvat tähän lisätilaan. MOT:ssä yksi termitietue voi olla 2000 merkin pituinen, ja jokainen selite tai määritelmä 500 merkkiä, joten liikkumavaraa on riittävästi sanaston tarpeisiin. Totesimme, että sanastosta on hyvä tehdä myös paperiversio. Paperiversioon on mahdollista lisätä kaikki tarvittava tieto, jota ei sähköiseen muotoon ole mahtunut. Emme erityisesti organisoineet työryhmää, koska työyhteisö ja osasto on melko pieni, ja työ oli mahdollista pitää hallinnassa ilman tarkempaa työryhmän määrittelyäkään. Koko osastoa voisi kutsuakin sanastotyön tukiryhmäksi (Sanastotyön käsikirja 1988:126). Muina ryhmän jäseninä toimi tässä tapauksessa joukko asiantuntijoita, joilla kullakin oli vastuu oman alueensa termiluettelon tarkastamisesta termi-inventaarion jälkeen. He myös avustivat lopullisten valintojen teossa. Työryhmän jäseninä olivat myös tuotepäälliköt, jotka omalta osaltaan tarkastivat termiluetteloita ja valitsivat joukosta määriteltävät käsitteet. Eri alojen asiantuntijat ja tuotepäälliköt tarkastivat lopulliset määritelmät. Näin ollen toteutui myös Sanastotyön käsikirjan suositus siitä, että työryhmän jäsenet edustavat eri osaalueita ja intressipiirejä käsiteltävästä alasta (1988: 126). Esiselvityksen, sanaston tarpeen kartoittamisen, aikatauluttamisen ja työryhmän määrittelemisen jälkeen sanastoprojektissa oli edessä materiaalin hankinta, lähteisiin perehtyminen ja käytettävien lähteiden valinta. Näissä vaiheissa käytettiin hyväksi lähdekritiikkiä, jota myös käsittelen seuraavassa luvussa.

20 Käsitteiden valinta ja lopullinen sanasto Kuten edellä mainittiin, sanastoon mukaan otettavat käsitteet valittiin asiantuntijoiden avustuksella. Termi-inventaariossa poimin esitermeiksi aineistosta runsaasti mahdollisia termejä, noin kaksinkertaisen määrän sanaston lopulliseen käsitemäärään verrattuna. Terminologina suoritin ensimmäisen karsinnan esitermiluettelosta valitsemalla mukaan useimmin lähdeaineistossa mainittuja termejä. Asiantuntijat valitsivat tästä esikarsitusta termiluettelosta sanastoon mukaan otettavat käsitteet. Kukin asiantuntija valitsi luettelosta erikoisalansa keskeisimmät tai muulla tavalla tärkeimmät käsitteet. He myös lisäsivät mahdollisesti puuttuvia tärkeitä käsitteitä. Käsitteiden kokonaismäärää ei tässäkään vaiheessa rajoitettu, mutta esitermeistä karsiutui tällä tavoin noin puolet. Tuotepäälliköt käsittelivät samat luettelot ja valitsivat myös mielestään tärkeimmät käsitteet. He valitsivat myös ne kaikkein tärkeimmät käsitteet, jotka myöhemmin määriteltiin. Lopullisessa sanastossa määriteltyjä käsitteitä oli noin 80. Kaiken kaikkiaan mukaan kelpuutettiin noin 800 käsitettä, joista suurimmasta osasta esitettiin siis vain termit ja niiden englanninkieliset vastineet. Käsitemäärä on suuri näin lyhyelle sanastoprojektille. Kuitenkin koska suuri osa terminologiasta ja jopa niiden englanninkielisistä vastineista oli minulle tuttua edellisen kesän käännöstyön kautta, työn suorittaminen määritetyssä ajassa oli mahdollista.

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Hyvä kääntäjä Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Susanna Uppa Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää?

Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? 1 Anita Nuopponen, Vaasan yliopisto Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää? Terminologian teoria ja menetelmät ovat alunperin syntyneet erikoisalojen - erityisesti teknisten alojen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot