Palvelutuotannon johtokunta Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle / /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011. Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010"

Transkriptio

1 Palvelutuotannon johtokunta Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle / /2010 PATU 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikes sa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Kunnanhallitus, lautakunnat ja (kunnanhallituksen alaiset) johtokunnat hy väksyvät tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat si ten, kuin sisäisen valvonnan ohjeissa säädetään ja kuten näissä ohjeissa on määritelty. Käyttösuunnitelmassaan kukin toimielin - jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelli set tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksi köille /kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi - päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta - määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön - päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämi sestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2011 talousar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2011 talousarvion yhtenä keskeisenä tavoitteena on edelleen se, että kunnan talous saadaan tasapainoon. Kunnan palvelutoiminta on jär jestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Talous arviossa pysyminen edellyttää koko kuntaorganisaatiolta työtapojen ja -prosessien jatkuvaa kehittämistä, toimintatulosten seurantaa ja kykyä reagoida muutoksiin ja poikkeamiin nopeasti esim. tarkista malla palvelu toimintaa ohjaavia käyttösuunnitelmia viipymättä muuttuneen tilan teen nii n vaatiessa. Vuoden 2011 toimintatulojen kasvu edellisvuodesta on 6.3% ja toiminta me nojen kasvu on 4,5 %. Verorahoituksen arvioidaan kasvavan 3,6%. Henkilöstöme no jen kasvu leikataan 2,0 milj. :lla. Leikkaukset saavutetaan mm. - kannustamalla henkilöstön vapaaehtoiseen lomarahojen vaihtoon vapaaksi - määrittelemällä uudestaan erilaisten lisien myöntämisperusteita - toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia toimialoilla - muilla toimialojen parhaaksi katsomilla henkilöstömenojen kasvun leikkaamiseen tähtäävillä toimenpiteillä Investointien ko ko nais vo lyy mi py syy ko ko suun nittelukauden ajan varsin mitta vana. Johtokunnan vuoden 2011 käyttötalousarvion toimintakate on , jol loin on otettu huomioon sisäisiä vuokratuloja , sii vous mak suja ja ruokapalvelumaksuja Me no jen ar vioi daan olevan In ves toin ti osassa on osoitettu ta lon rakentamista varten (netto), Liikenneväyliä ja puistoja varten ja Lii kun ta- ja

2 vir kis tys aluei ta var ten , yh teensä Johtokunnan käyttötalousarvio on jaettu kolmeen tehtävään: tekniset tuotantopalvelut, palo- ja pelastustoimi ja ruokapalvelut. Talousarvion sitovuus Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia si ten kuin ne on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 4. Investointi osan mää rä ra hoista han ke ryh mä tasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioi ta ovat Lii kenne väy lät ja puistot sekä Lii kunta ja virkistysalueet. Kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet. Hankintavaltuudet on määritelty seuraavasti: Kunnanhallitus päättää konsernihallinnon ja toimialojen yhteisistä hankinnoista, joiden suuruus ylittää tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvon ( ). Kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Toimielimet päättävät toimialansa hankinnoista, joiden suuruus ylittää tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvon. Toimielin voi delegoi da toimival taansa edelleen. Toimialajohtaja Toimialajohtaja päättää toimialallaan hankinnoista, joiden euromäärä vastaa enintään tavaroiden ja palvelujen hankinnan EU-kynnysarvon. Toimialajohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Hankintapäällikkö Hankintapäällikkö päättää kunnan yhteisistä hankinnoista, joiden euro määrä vastaa enintään tavaroiden ja palvelujen hankinnan EU-kynnysar von. Käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset Toimielinten käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimeämät tili velvolliset päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteis sa hankinnoista, joiden arvo on enintään euroa. Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalam maksi tai korkeammak si. Raportointi Kunnanhallitukselle johtokunnan tulee raportoida kolme kertaa vuo des sa, tilanteissa ja 31.8 sekä tilinpäätökseen kuuluva vuosiker to mus. Ohjeiden mukaan johtokunta raportoi kunnanhallitukselle myöskin inves tointien osalta rahoitustarpeesta sisällyttämällä investointiosan käyttö suunnitelmaan ja osavuosikatsauksiin toteuttavista hankkeista rakenta misaikataulun, josta käy il mi hankkeiden arvioitu kuukausittainen rahoi tustarve. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten johtokuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmansa kunnanhallitukselle tiedoksi helmikuun 25. päivään 2011 men-

3 nessä. Johtokunnan käyttösuunnitelma 2011 Käyttötalousosa Palvelutuotannon johtokunnan tehtäväalue on jaettu 9 tulosyksikköön: Palve lu tuo tan non joh to kunta ja hal linto, In vestointipalvelut, Rakennus kan nan kunnos sapito pal velut, Sii vouspal velut, Yhdyskuntatekniikan kun nos sapi topal ve lut, Jä te huolto, Si säiset pal velut, Palo- ja pelastuspalvelut se kä Ruokahuoltopalvelut. Investointipalvelut käsittää talonrakentamisen ja kunnallistekniikan ra ken nuttamisen ja valvonnan. Rakennuskannan kunnossapitopalvelut käsittävät varsinaiset kunnos sapi tokustannukset sekä korjaukset. Toimitilojen ai heut ta mat kun nos sa pi to kus tan nukset ka te taan si säi sillä vuok ra tu loilla ja sii vouspal velu mak suil la. Erit tely vuon na 2011 hal lin tokun nilta ve loitta vista eristä on käyttö suun ni tel man liittee nä. Vuon na 2011 si säinen vuokra on keskimää rin 5,66 /m2/kk(vuon na ,44 /m2/kk). Korjaustyöohjelman mukaan kor jausten arvioidaan maksavan 1,4 milj.. Korjausohjelma perustuu tila hallinnon pitkän tähtäimen korjaus suunni telmaan. Ehdotuksessa on mah dollisuuksien mukaan otettu huo mioon käyttäjien toivomuksia. Siivouspalvelujen sisäinen siivousmaksu on keskimäärin 2,36 /m2/kk (vuonna 2010: 2,59 /m2/kk). Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut käsittävät kunnallistekniik kapalvelut ja alueidenhoitopalvelut. Kustannukset ka te taan osit tain lii kun ta lau ta kunnan mak sa mil la si säi sillä myynti tuloil la. Aluei den hoi topal ve lu jen mää rä rahaan sisäl tyy :n avus tus määrä rahaa tal koo työtä var ten. Käyt tösuunni tel massa ko. määrä rahaa on jaettu käyt tö tar koituk sen mu kaan. Palo- ja pelastuspalvelut käsittävät sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut, väestön suojelun ja kunnan investointiavustuksen VPK:lle. Ruokahuoltopalvelujen kustannukset katetaan sisäisillä ja ulkoisilla myyn ti tuloilla. Toi minnan tavoitteet vuonna 2011 ovat ruokapalvelun laa dullisen tason säi lyttäminen. Investointiosa Investointiosan käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu kunnanvaltuuston vahvistamaa käyttösuunnitelmaa noudattaen. Lisäksi investointiosaan on liitetty rahoitustarvesuunnitelma kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2011 suuret talonrakennushankkeet ovat Vuoren mäen kou lu ja päiväkoti sekä Masalan koulun I:n vaiheen peruskorjaus. Suuret kunnallistekniikkahankkeet ovat Keskustan, Sarvvikin ja Sepän kannaksen alueiden kunnallistekniikkatyöt. Tilivelvolliset vastuuhenkilöt Käyttösuunnitelmassa toimielin määrää viranhaltijat (vastuuhenkilöt), jot ka sen puolesta kuntalain 75 :n 1 momentissa tarkoitettuina tilivelvollisi na vastaavat tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, päättävät tulos alueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä toimielimen päättämässä laajuudessa sekä hyväksyvät tulosalueen tositteet. Tilivel vollinen vastuuhenkilö voi, mikäli toimielin on siirtänyt hänelle käyttösuun nitelmien hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa, omassa käyttösuunnitel massaan jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osa tuloarvion edelleen pienempiin toiminnallisiin osiin. Tilivelvollinen vastuu henkilö ei voi kuitenkaan siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen

4 vas tuuhenkilölle. Vastuuhenkilön tulee aina nimetä tulosalueen / tulosalueen osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vas taanottajat. Valmistelija: Ewa Forstén Esityslistan liite: Käyttösuunnitelma vuodelle 2011, liite Patu 3 / Käyttösuunnitelman liite 1: Käyttötalousosan tulosyksiköt vastuu- ja varahenkilöineen Käyttösuunnitelman liite 2: Korjausohjelma vuodelle 2011 Käyttösuunnitelman liite 3: Sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut Käyttösuunnitelman liite 4: Hankekohtainen investointisuunnitelma vuosille Oheismateriaali: Investointihankkeiden aikataulu Ehdotus Tuotantopalvelujohtaja: Palvelutuotannon johtokunta päättää 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2011 käyttösuunnitelmaksi liitteineen liitteen mukaisesti ja lähettää suunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi 2. että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla 3. nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt käyttösuunnitelmassa ja käyttösuunnitelman liitteen 1 olevan ehdotuksen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tositteet, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määriteltyjen hankintavaltuuksien mukaisesti (alv 0%) Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi omassa käyttösuunnitelmassaan edelleen jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion pienempiin toiminnallisiin osiin. Jokaista tulosalueen osa-aluetta varten tulee silloin määrätä vastuuhenkilö, joka vastaa tulosalueen osa-alueen tulostavoitteiden saavuttamisesta, päättää hankinnoista ja osamäärärahan muusta käytöstä tilivelvollisen vastuuhenkilön päättämässä laajuudessa ja hyväksyy tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö ei kuitenkaan voi siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö nimeää tulosalueen/osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat 4. että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat johtokunnalle talousarvion ja ta-

5 voitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4., ja kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion, talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja sisäisen valvonnan ohjeiden määräysten mukaisesti. 6. että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektin vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattoreina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu. 7. että vastuuhenkilön on hankittava avustusta saavilta yhdistyksiltä tilitys, josta ilmenee avustusten käyttö. Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus...........................................

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus Lautakunnat ja muut kaupungin viranomaiset VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on 20.12.2011 :ssä 69 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot