Kommentit Orimattilan ympäristönsuojelumääräyksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommentit Orimattilan ympäristönsuojelumääräyksiin"

Transkriptio

1 Kommentit Orimattilan ympäristönsuojelumääräyksiin Orimattilan Yrittäjien yleinen näkemys paikallisten ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta on, että sääntely noudattaa pääosin lähikuntien linjauksia, mutta on joiltain osin tarpeettomasti yksityiskohtaisempi ja tiukempi. Tähän viittaa jo Orimattilan määräysdokumentin pituus, joka on lähes kaksinkertainen Lahden, Nastolan ja Hollolan määräyksiin verrattuna. Määräysten pituus tekee niiden läpikäynnistä myös työläämpää osallisten kannalta. Tässä dokumentissa on otettu kantaa asioihin, joiden Orimattilan Yrittäjät katsoo koskettavan jollain tasolla paikallista elinkeinoelämää. 4 Öljyä, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistöjen sekä muiden em. aineita laitosmaisesti käsittelevien kiinteistöjen jätevedet tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa öljyn-, hiekanja/tai rasvanerottimissa. Suuressa osassa kiinteistöjä toimii useita eri yrityksiä/vuokralaisia, jotka harjoittavat hyvin erilaista toimintaa. Ei ole perusteltua vaatia koko kiinteistön osalta jätevesien esikäsittelyä, mikäli vain osassa kiinteistöä harjoitetaan esikäsittelyä vaativaa toimintaa. Ehdotamme lauseen muotoilemista esim. seuraavanlaisesti: Öljyä, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja käsittelevässä yritys- tai muussa toiminnassa muodostuvat jätevedet, joita ei voida rinnastaa tavanomaisella asuinkiinteistöllä muodostuviin jätevesiin, tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa öljyn-, hiekanja/tai rasvanerottimissa. Samaa kannanottoa ja perusteluita voidaan soveltaa pykälään 7 yritysten ja teollisuuden jätevedet, sillä ei ole perusteltua johtaa koko kiinteistön jätevesiä umpisäiliöön jos vain osassa kiinteistöä muodostuu esim. öljyisiä jätevesiä. 5 Mikäli jätevedet käsitellään saostuskaivojen jälkeen maasuodattimessa tai siihen rinnastettavassa puhdistusyksikössä, tulee saostuskaivojen yhteistilavuuden olla 2,5 m3, jos kiinteistöllä syntyy vesikäymälävesiä. Jos vesikäymälävesiä ei synny, saostuskaivojen yhteistilavuuden tulee olla vähintään 1,5 m3. Saostuskaivojen yhteistilavuudelle ei ole mielekästä asettaa etenkään yksiportaista tilavuusvaatimusta, koska jätevesijärjestelmän mitoituksen perustana tulisi käyttää kiinteistön kokoa/asukasmäärää. Ylimitoitettujen saostuskaivojen vaatiminen ei ole mielekästä, ja mitoitusvaatimuksena tulisikin käyttää mitoitusasukasmäärää (esim. asuinkiinteistöissä huoneistoala neliömetreissä jaettuna luvulla X, elinkeinotoiminnan osalta perustuen keskimääräiseen kuormitukseen). Jätevedenpuhdistusjärjestelmät

2 myös kehittyvät jatkuvasti, jonka vuoksi mitoitusasukasmäärä on järkevin puhdistusjärjestelmän valintaperuste. Saostuskaivojen mitoitusvaatimuksiin pyydetään harkitsemaan paremmin soveltuvaa menetelmää samalla huomioon ottaen elinkeinotoiminnan erot asuinkiinteistöihin. Toisena vaihtoehtona olisi kyseisen kohdan jättäminen kokonaan pois määräyksistä, kuten esim. Lahdessa on tehty. 6 Kiinteistön haltijan tulee osoittaa ja tarvittaessa varmistaa puhdistuslaitteiden toiminnan teho näytteenotoin tai muulla hyväksyttävällä tavalla Määräyksen muotoilu on tulkinnanvarainen. Siinä tulisi selkeästi ilmaista, missä tilanteessa kiinteistön haltijan tulee osoittaa toiminnan teho (esim. ympäristöviranomaisen pyytäessä) ja mitkä ovat hyväksyttäviä tapoja tehdä tämä. Esim. riittääkö valmistajan ilmoittama toiminnan teho ja kuinka pitkään käyttöönotosta voidaan olettaa järjestelmän toimivan riittävällä teholla. On tuskin tarkoituksenmukaista vaatia näytteenottojen teettämistä uudelle tai melko uudelle järjestelmälle. Määräyksestä jää myös epäselväksi, millaisessa tilanteessa järjestelmän tehon varmistaminen voi tulla tarpeelliseksi. 8 Määräyksestä jää epäselväksi, aiheutuuko ympäristön pilaantumisen vaara ajoneuvoista pestäessä irtoavista aineista vai pesuaineiden käytöstä (vai molemmista). Mikäli kyseessä on ajoneuvoista itsestään irtoavat haitalliset aineet, tulisi se mainita määräyksessä. Mikäli taas kyseessä on pelkästään pesuaineista johtuva pilaantumisen vaara, tulisi koko pykälän otsikko muuttaa muotoon pesuaineiden käyttäminen. Määräys myös kieltää tällä hetkellä kaikenlaisten pesuaineiden (myös biohajoavien) käytön pohjavesialueella, mikä tuskin on tarkoituksenmukaista, kun kyseisiä aineita ei ole kielletty myöskään pykälässä Jätteiden läjittäminen omalle, toisen omistamalle yksityiselle tai julkiselle alueelle on kielletty. Pykälässä 13 myös kuiva, käsittelemätön ja puhdas puu on luokiteltu jätteeksi. Ahtaan tulkinnan mukaan pykälä 10 kieltäisi myös polttopuuksi soveltuvan puuaineksen kaikenlaisen varastoimisen omalle alueelle. Tämä tuskin on tarkoituksena.

3 12 Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä jätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavat analyysitulokset ja karttapiirros sijoituspaikasta Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavien analyysitulosten vaatiminen poikkeuksetta kaikissa tapauksissa ei ole mielekästä, sillä useissa tapauksissa jätteen ympäristökelpoisuus olisi osoitettavissa muilla tavoin luotettavasti. Esim. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä todetaan, että ilmoitukseen liitetään mahdolliset jätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavat analyysitulokset, karttapiirros sijoituspaikasta sekä selostus siitä, miten jätteet aiotaan sijoittaa maaperään. Lahden, Nastolan ja Hollolan määräyksissä analyysituloksia ei edellytetä lainkaan, joten Orimattilan määräys olisi selkeästi tiukempi. Myös tämäntyyppisen jätteen täydellinen kieltäminen kaikilla pohjavesialueilla on tarpeettoman tiukka määräys. Jälleen riittäisi esim. maininta kielletty tärkeimmillä pohjavesialueilla, kuten Helsingin määräyksissä. Lahden, Nastolan ja Hollolan määräyksissä ei asiasta ole lainkaan mainintaa. Jätteen tyyppi ja mahdollisesti sen käyttämistä puoltavat analyysitulokset voisivat tapauskohtaista harkintaa käyttäen mahdollistaa käytön, mikäli kohde on esim. pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Luonnoksen mukaan kiinteistön haltijan vaihtuessa jätteen hyötykäytöstä maarakentamisessa on annettava tieto uudelle haltijalle. Ajan kuluessa ja haltijoiden vaihtuessa voidaan kuitenkin tulla tilanteeseen, jossa nykyisellä haltijalla ei kyseistä tietoa ole. Olisikin kohtuutonta asettaa kiinteistön haltijalle vaatimus tiedon antamisesta siinäkin tapauksessa, että hänellä ei tätä tietoa ole itsellään käytettävissään. Tällaisenaan määräyksellä voisi olla ympäristönsuojelua laajempia vaikutuksia esim. kiinteistökauppojen riitatilanteissa. Samaa kannanottoa ja perusteluita voidaan soveltaa pykälän 22 maanalaisen säiliön käytöstä poistaminen viimeiseen kappaleeseen, jossa käsitellään tiedon luovuttamista säiliöstä. 13 Tuoreen ja märän puun poltto sekä ns. Kitupoltto on kielletty Epäselvyyksien ja kiistatilanteiden välttämiseksi puun märkyydelle tulee määrittää rajaarvot. Olennaista tämä on erityisesti metsähakkeen hyödyntämisessä. Metsähaketta tuotettaessa puun kosteus on lähtötilanteessa %. Kostean kesän jäljiltä kesäkuivauksella saavutettava kosteustaso voi jäädä %:iin - iilmojen kylmetessä ja suhteellisen ilmankosteuden kasvaessa metsähakkeen kosteustasoksi muodostuu talviaikana % tai jopa enemmän (lähde: Teemu Manninen, metsäenergiaesimies, Stora Enso). Orimattilan Yrittäjät ehdottaa raja-arvoksi 45 %:ia, jotta paikalliset

4 ympäristönsuojelumääräykset eivät aiheuttaisi kohtuutonta rasitetta hakelämmitystä käyttävien kiinteistöjen omistajille. Kohtuuttomana voitaisiin pitää tilannetta, jossa paikalliset ympäristömääräykset täyttävää haketta ei pystyttäisi hankkimaan tavarantoimittajilta. 14 Ehdotetaan seuraavia tarkentavia muutoksia: - Työkohde ja maaperä tulee tarvittaessa suojata esim... - Työn jälkeen piha- ja katualueet on siivottava kunnostustöiden synnyttämistä jätteistä ja Määräys liittyen taajaan rakennetun alueen lumenauraukseen jättää liikaa tulkinnanvaraisuutta ja voi aiheuttaa useita negatiivisia vaikutuksia sekä elinkeinoelämälle että asumisviihtyvyyteen. Kun määräys ei koske liikenneväylien, kevyen liikenteen väylien, pysäköintialueiden tai teollisuusalueiden lumenaurausta, jää epäselväksi, mitkä alueet kuuluvat määräyksen piiriin. Maininta välttämättömien puhdistustöiden sallimisesta aiheuttaa mahdollisia kiistatilanteita. Lumenaurauksen kieltäminen sunnuntantaisin ja pyhäpäivinä aiheuttaa lumeen pakkaantumista ja tallaantumista, minkä seurauksena auraus vaikeutuu ja sen toteuttamiseksi tarvitaan raskaampaa kalustoa (joka taas aiheuttaa suurempaa meluhaittaa). Mikäli lumenaurauksen kieltäminen koskee esim. Orimattilan keskusta-alueen liikekiinteistöjä, joudutaan aurausta suorittamaan ihmisten ja autojen seassa sen sijaan, että työt olisi toteutettu hyvissä ajoin ennen liikkeiden aukeamista. Tästä seuraisi mm. huonompi auraustulos, liikenteen sujuvuuden heikentymistä sekä mahdollisten vaaratilanteiden lisääntymistä. Samalla vaikeutuisivat myös liikekiinteistöihin tehtävät tavarantoimitukset, jotka ajoittuvat aikaiseen aamuun. Myöskään yöllä tehdystä katujen aurauksesta aiheutuvia lumivalleja ei saataisi poistettua ajoissa. Ehdotamme että maininta lumenaurauksesta poistetaan ajallisesta kiellosta ma-la klo sekä su ja pyhäpäivät ja sen sijaan korkeintaan ohjeistetaan esim. että lumenauraustyöt tulee toteuttaa näiden aikojen ulkopuolella, mikäli se on mahdollista aiheuttamatta haittaa alueiden käytölle. Vastaavaa lumenaurauskieltoa ei löydy mm.

5 Lahden määräyksistä, eikä Orimattilan Yrittäjät näe sitä senkään vertaa tarpeelliseksi Orimattilassa. 22 Kunnan ympäristöviranomainen voi myöntää poikkeuksen polttoaine- tai kemikaalisäiliön poistamisesta, mikäli siitä aiheutuisi kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Samaa kohtuuttomuuden periaatetta tulisi soveltaa myös tilanteeseen, jossa säiliön poistaminen aiheuttaisi kohtuuttoman kustannuksen kiinteistön omistajalle. Kuitenkin pohjimmiltaan myös omaisuudelle aiheutuvat vahingot ovat kustannuskysymyksiä, joten poikkeuslupa pitäisi voida myöntää myös silloin, kun vahingot omaisuudelle voitaisiin välttää, mutta kustannukset muodostuisivat erittäin korkeiksi. 25 Orimattilaa koskevat maalämpöjärjestelmien määräykset ovat luonnoksessa erittäin tiukkoja verrattuna lähikuntien tai ylipäätään muiden kuntien määräyksiin. Esim. Lahdessa maalämpökaivojen asentaminen on ehdottomasti kielletty vain vedenottokaivojen läheisyydessä ja Hollolassa ei lainkaan. Yrittäjien näkemyksen mukaan tapauskohtainen harkinta maalämpökaivon sijoittamisesta pohjavesialueelle olisi riittävä. Pohjavesien suojelu on tietenkin erittäin tärkeä asia, mutta maalämmön ehdotonta kieltämistä ei nähdä parhaaksi vaihtoehdoksi. Kyseessä on merkittävä energiapoliittinen asia, johon liittyvää säännöstelyä ei pitäisi tehdä perustuen pääasiassa muutamaan yksittäiseen tapaukseen vuosikymmenten ajalta (viitaten lähinnä materiaaliin case maalämpökaivosta johtuva talousvesikaivon pilaantuminen ja pohjavesivaikutukset ) vaan riskejä pitäisi pystyä arvioimaan tapauskohtaisesti. Ympäristönsuojelusihteerin mukaan paikalliset määräykset perustuvat pitkälti kyseiseen case-materiaaliin, jonka nimessäkin on viitattu pohjavesivaikutuksiin. Yhdessäkään kyseisen materiaalin esimerkissä ei ole kuitenkaan ilmennyt pohjaveden pilaantumista, vaan esimerkkien haittavaikutukset ovat kohdistuneet pelkästään talousvesikaivojen veden laatuun. Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksessa ehdoton kielto asetetaan kuitenkin nimenomaan pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Sen sijaan että määräykset perustetaan muutamalle negatiiviselle esimerkille (joista osassa oli kyseessä jopa 40 vuotta vanhat kaivot sen aikaisilla lämmönsiirtonesteillä), tulisi ottaa huomioon, että maalämpö on uusiutuva energiamuoto, josta on vuosikymmenten ajalta valtava määrä myönteisiä kokemuksia. Sen sijaan kokemuksia pohjaveden pilaantumisesta ei ole tukemaan luonnoksen mukaista ehdotonta kieltoa pohjavesialueilla.

6 On otettava huomioon, että maalämpö on oikein toteutettuna ympäristöystävällinen ja laajasti käytössä oleva energiaratkaisu. Maalämpökaivojen rikkoutuminen on äärimmäisen harvinaista eikä nykyisin lämmönsiirtonesteenä käytettävää bioetanolia luokitella ympäristölle haitalliseksi aineeksi. Ympäristönsuojelumääräyksissä olisikin hyvä erikseen kieltää haitallisten lämmönsiirtoaineiden (kuten etyleeni- ja propyleeniglykoli ja metanoli) käyttö. Vanhoja lämmönsiirtonesteitä voidaan myös vaihtaa uusiin ympäristöystävällisiin nesteisiin. Keskusteluissa maalämpökaivojen riskeistä pohjavedelle otetaan usein esiin kaivojen poraamisesta seuraava mahdollinen uusien virtausyhteyksien aukeaminen maaperässä. Samanaikaisesti ei olla kuitenkaan kieltämässä talousvesiporakaivojen poraamista, vaikka niihin sisältyy samat teoreettiset riskit. Toisaalta itse poraamisesta pohjavedelle aiheutuvia riskejä on tutkittu lähes yksinomaan teoriatasolla eikä virtaamien muutoksesta aiheutuvaa pohjavesien pilaantumista ole käytännössä todettu. Mitä tulee itse poraustapahtumaan liittyviin riskeihin, ei porausreiän sisäpuolella käytetä lainkaan hydrauliikkaa tms., josta voisi seurata haitallisten aineiden pääsyä pohjaveteen. Riski rajoittuu öljyn tai muun haitallisen aineen valumiseen pintaveteen ja on näin ollen vastaava kuin muidenkin työkoneiden käytössä. Osana määräyksiä on esitetty vähimmäisetäisyystaulukko, jonka etäisyydet ovat suositusarvoja. Määräyskokoelmassa ei pitäisi olla suosituksia tai sitten pitäisi selkeästi linjata, että suositusarvoja on noudatettava (koskee myös pykälää 27). Kaikille suositusetäisyyksille (kuten etäisyys toisesta maalämpökaivosta) ei kuitenkaan välttämättä löydy ympäristönsuojelullisia syitä, vaan syyt ovat energiatehokkuudessa. Tällaisiin asioihin taas ei pitäisi ottaa kantaa ympäristönsuojelumääräyksissä. Suositusetäisyyksissä tulisi joka tapauksessa huomioida, että vinoon porattuna kaivojen etäisyys toisistaan voi olla pienempi. Kuten ELY-keskus on seminaarimateriaalissaan ( ) todennut, tietoa riskeistä on vielä vähäisesti. Kun perusteita ehdottamalle kiellolle pohjavesialueilla ei ole, mm. Lahdessa on päädytty käyttämään tapauskohtaista harkintaa, joka perustuu Hämeen ELY-keskuksen v laatimaan ohjeistukseen maalämpökaivojen sijoittamisesta pohjavesialueelle. Ehdoton kielto asentaa maalämpökaivoja Orimattilan pohjavesialueille aiheuttaisi suoraan negatiivisia paikallisia yritysvaikutuksia, sillä Orimattilassa on alan yritystoimintaa. Kielto aiheuttaisi välillisiä negatiivisia vaikutuksia myös naapurikuntien ottaessa mallia Orimattilan määräyksistä. Orimattilan Yrittäjien näkemys on, että ehdottomalle kiellolle maalämpökaivojen asentamisesta pohjavesialueille ei ole riittäviä perusteita eikä sitä näin ollen tulisi määrätä. Kielto ei olisi myöskään linjassa ELYkeskuksen kannanottojen tai lähikuntien määräysten kanssa. Näissä tilanteissa tulisikin käyttää tapauskohtaista harkintaa tapauskohtaiset olosuhteet huomioonottaen.

7 Orimattilan Yrittäjien näkemys on linjassa Päijät-Hämeen Yrittäjien antamiin kommentteihin koskien vastaavia määräyksiä muissa alueen kunnissa. Muuta: Orimattilan kaupunki on sitoutunut tekemään yritysvaikutusten arviointia osana päätöksentekoaan. Ympäristömääräysten luonnoksessa on todettu, että Vaikutuksia arvioidaan valmistelutyön ajan osana prosessia huomioiden osallisten esittämät näkemykset. Orimattilan Yrittäjät esittää ensinnäkin toivomuksen, että määräyksistä toteutetaan toinen kommenttikierros. Jotta määräykset ja niiden vaikutukset saadaan mahdollisimman kattavasti arvioiduksi ja kommentoiduksi, toivoisimme ympäristölautakunnan/ympäristönsuojelusihteerin laativan määräyksiin liittyvän yritysvaikutusten arviointi dokumentin ennen toista kommenttikierrosta. Yritysvaikutusten arvioinnista voi olla oikein toteutettuna suuri hyöty, sillä se helpottaisi suuresti paikallisten yritysten aiheeseen tutustumista. Pitkän määräyskokoelman sisäistämisen sijaan yritykset voisivat vaikutusten arvioinnin kautta tutustua niihin määräysten osa-alueisiin, joiden nähdään aiheuttavan vaikutuksia tietylle toimialalle. Ensimmäisen kommenttikierroksen vastauksista saadaan hyvä pohja arvioinnin tekemiselle. Myös Orimattilan Yrittäjät voi toimia arvioinnin laatimisen tukena. Orimattilan pohjavesialueet on mainittu dokumentin liitteiksi, joten niiden pitäisi olla saatavilla kaupungin verkkosivuilta samasta paikasta kuin määräysluonnos.

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN MUUT- TAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN MUUT- TAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Lainsäädäntöneuvos 17.3.2011 Kirsi Martinkauppi VALTIONEUVOSTON ASETUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN MUUT- TAMISESTA 1 Yleistä Yleistä lämpökaivoista ja lämmönkeruuputkistoista

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012 1 RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX voimaan XX.XX.2012 2 Sisällysluettelo 1. LUKU... 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot