KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ"

Transkriptio

1 KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen rakenne ja toteutus Ennakkovaatimukset Kouluttajakoulutuksen sisällöt Opetusnäytekäytännöt Kouluttajapätevyys, todistus ja kouluttajakortti Kustannukset Kouluttajataitojen ylläpito ja kehittäminen Parityöskentely Täydennyskoulutus, kouluttajapäivät Lisäkoulutusmahdollisuudet o OK-opintokeskus o Liiton verkkokurssit Koulutusaineistot ja niiden päivittäminen Omien koulutusaineistojen tuottaminen Kurssikuvaukset ja opintopisteet Koulutuksen mallipohjat ja logot 1 Osa 2 Kurssin tai koulutustilaisuuden järjestäminen Talousarvio, kurssin tuotot ja kulut OK opintokeskusyhteistyö Kurssin kouluttajat Kurssipaikan valinta Kurssin markkinointi Ilmoittautumiskäytännöt Kurssikutsu ja ohjelma Kurssin aikana huomioitavaa Kurssitodistukset Kurssin arviointi Laskutus Koulutuksen tilastointi Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Liitteet Koulutuksen järjestäjän muistilista Kurssikutsu/mainos: malli Kurssiohjelma: malli Todistuspohjan malli Arviointilomakemalli Opetusharjoituksen arviointilomake Yhteisymmärrys / Roolikuvaus (Kouluttajakoulutuksen linjakohtaiset opintojaksojen kuvaukset)

2 OSA 1 KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ VAPAAEHTOISKOULUTTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia toimijoita kouluttavat Punaisen Ristin osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat ja Punaisen Ristin kouluttajapätevyyden saaneet kouluttajat. Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoistoimijansa järjestämällä heille tehtäväkohtaista valmennusta, joka sisältää varsinaisen tehtävään perehdyttämisen lisäksi tiiviin paketin Punaisen Ristin perustietoutta. Kouluttajien osaamistavoitteissa painotetaankin tämän vuoksi koulutuslinjakohtaisen sisällöllisen osaamisen lisäksi myös järjestön toiminnan periaatteiden ja yhteiskunnallisen roolin tuntemista sekä henkilökohtaisten kouluttajataitojen kehittämistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttaja toimii vapaaehtoistehtävässä kuten esimerkiksi promot, ohjaajat ja osastojen luottamushenkilöt. Kouluttajan tehtävänä on järjestää Punaisen Ristin perus- ja täydennyskoulutusta vapaaehtoisille toimijoille Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten koulutusmallien mukaisesti. Kouluttajan tärkeä tehtävä on tukea osastojen vapaaehtoisten osaamista, tietoa, taitoa ja motivaatiota tehtävissään. Kouluttaja on lisäksi usein ensimmäinen Punaisen Ristin edustaja uudelle jäsenelle tai vapaaehtoiselle, jolloin kouluttajan erityisenä tehtävänä on uuden vapaaehtoisen innostaminen mukaan toimintaan. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kouluttaja kouluttaa myös järjestön ulkopuolisille tahoille suunnatuissa koulutuksissa. Kouluttajalla on osaaminen ja mahdollisuus soveltaa valtakunnallisia koulutusmalleja kulloisenkin koulutuksen kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Kouluttajat toimivat Suomen Punaisen Ristin keskeisillä ohjelma-aloilla, jotka ovat: Ensiapu/Ensivastetoiminta, Henkinen tuki, Humanitaarinen oikeus, Järjestötyö, Nuorisotoiminta, Maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyö, Päihdetyö, Valmiustoiminta ja Vapaaehtoiset sosiaalipalvelut. Kouluttajan tehtävä edellyttää kiinnostusta toimia ihmisten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia ja opettaa, motivoida ja innostaa. Tämän lisäksi kouluttajakoulutukseen pääsyn edellytyksenä on 18 vuoden ikä sekä suoritettu oman koulutuslinjan peruskurssi. Kouluttajan tehtävään valittavalta edellytetään, että hän on kiinnostunut toimimaan ihmisten parissa haluaa itse oppia ja kehittyä, osaa opettaa, motivoida ja innostaa on valmis monimuoto-opiskeluun on suorittanut oman koulutuslinjansa peruskurssin ennen kouluttajakoulutuksen alkua on vähintään 18 v. Kouluttajan tehtävään valituilta edellytetään; että hän suorittaa Punaisen Ristin kouluttajavalmennukseen sisältyvät, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa kirjatut osiot tutustuu/osallistuu Punaisen Ristin paikalliseen toimintaan osastossa tai muussa Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan yksikössä. Kouluttajan tehtävässä toimivalta edellytetään, että hän osallistuu vapaaehtoisten koulutustoimintaan omalla alueellaan siten kun piirin tai osaston kanssa on sovittu noudattaa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutuksen toteutusmalleja ja -linjauksia; kuten esimerkiksi - koulutuskohtaisia toteutusohjeita ja kurssiohjeita - koulutusten järjestämiseen liittyvää ohjeistusta (kouluttajan ohje) käyttää koulutuksissaan valtakunnallisesti hyväksyttyjä koulutusmateriaaleja osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään kerran kolmessa vuodessa sisällyttää Punaisen Ristin perustiedon oman koulutuslinjansa peruskurssiin tai järjestää 2

3 tarvittaessa esimerkiksi yhden illan mittaisen Yhteisen lipun alla kurssin osana oman koulutuslinjansa peruskurssia. informoi piiritoimistoa järjestämistään koulutuksista etukäteen kerää palautteen koulutuksistaan ja välittää oman kouluttajatoiminnan kautta saamansa kehittämisideat koulutuksista vastaaville toimihenkilöille piiritoimistossa. Tuki kouluttajan tehtävään Punainen Risti tarjoaa: laadukkaan koulutuksen ja valmennuksen kouluttajan tehtävään, koulutusmateriaalia ja välineitä, jatkokoulutusta kouluttajataitojen ja muun osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, verkostoja, asiantuntija- ja vertaistukea, mahdollisuuden yhteistoimintaan samanhenkisten ihmisten kanssa inhimillisyyden ja auttamisen aatetta edistäen, korvauksen tehtävän aiheuttamista kuluista. Yhteisymmärrys ja tehtävistä sopiminen Kouluttajien koulutusta tuetaan järjestön varoista kuten muidenkin vapaaehtoisten koulutusta. Kouluttajan tulevista tehtävistä sovitaan paikallisesti piirin ja/tai osaston kanssa ennen kouluttajakoulutuksen aloittamista. Sovitut asiat kirjataan esimerkiksi kouluttajan yhteisymmärryslomakkeeseen samalla kun täytetään kouluttajan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Yhteisymmärryksessä sovitaan tehtävistä, joita kouluttaja sitoutuu hoitamaan sekä tuesta, jota kouluttajalle tarjotaan. Kouluttaja sitoutuu oman koulutuslinjan koulutusten toteuttamiseen piirin alueella pyydettäessä vähintään neljä kertaa koulutuspätevyyden voimassaoloaikana. Mikäli kouluttaja ei voi hoitaa tehtäväänsä tarjotuista mahdollisuuksista huolimatta, voidaan kouluttajakoulutuksesta aiheutuneet kustannukset periä kouluttajalta takaisin. Kouluttaja huolehtii koulutustilaisuuden sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta valtakunnallisten kurssimallien ja toteutusohjeiden tuella. Hän vastaa myös henkilökohtaisen opetusmateriaalinsa ajan tasalla pitämisestä ja muista sovituista asioista. Opetusnäytteen suoritettuaan kouluttaja liittyy Punaisen Ristin vapaaehtoisten kouluttajin yhteiseen ja koulutuslinjakohtaiseen RedNet-ryhmään. 3

4 KOULUTTAJAKOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS Ennakkovaatimukset koulutuslinjoittain Kouluttajan tehtävät koulutuslinjoittain Valmiuskouluttaja (SPR/Vapepa) Vetää vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskursseja alueellaan vapaaehtoistoimijoille. Ennakkovaatimukset Etsintä-, ensihuolto- ja viestilinjan hakijalta edellytetään, että hän hallitsee perustiedot pelastuspalvelusta ja että hän on osallistunut toimintaan alueellaan. Järjestökouluttaja Toimii järjestöperuskurssien vetäjänä vapaaehtoisille sekä myös järjestön ulkopuolisille tahoille. Jatkokoulutuksen saatuaan voi toimia Promokoulutuksen yhteisen osan vetäjänä. Oman linjan peruskurssi on suoritettava ennen sisältöosaa. Järjestötuntemus (esim. Punaisen Ristin peruskurssi sekä toiminta osastossa). Sosiaalipalvelukouluttaja Kouluttaa vapaaehtoisia toimijoita SPR:n ystäviksi ja tukihenkilöiksi. Nuorisokouluttaja Toimii kouluttajana järjestön nuorisotoiminnan kursseilla (esim. "Reddie Kids"). Humanitaarisen oikeuden kouluttaja Vetää humanitaarisen oikeuden peruskoulutusta järjestön vapaaehtoisryhmille ja tarvittaessa järjestää infotilaisuuksia järjestön ulkopuolisille tahoille. Henkisen tuen kouluttaja Vetää henkisen tuen peruskursseja järjestön omille vapaaehtoisille sekä väestölle. Päihdetyön kouluttaja Kouluttaa järjestön päihdetyön peruskursseja: päihdeneuvoja- ja päihteiden käyttöön puuttumiseen valmentava koulutus (Varhainen Puuttuminen). Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto / soveltuva koulutus ja kokemus. Ystävätoiminnan peruskurssi suoritettu. Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan tuntemus. Kansainvälisen oikeuden tuntemus tai vankka kenttäkokemus humanitaariseen oikeuteen liittyen. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi suoritettu. Soveltuva sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus ja kokemus. Henkisen tuen peruskurssi suoritettu. Päihdetyön sisältöosion koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on suoritettu Varhaisen Puuttumisen tai Päihdeneuvojan koulutus. Kouluttaa ja tukee esim. kouluyhteistyötä. Ensivastekouluttaja Toimii kouluttajana ensivastekurssilla, päivystäjien PPE-D kurssilla sekä PPE-D peruskurssilla. Monikulttuurisuuskouluttaja Kouluttaa monikulttuurisen toiminnan herätekursseja ja Tulijan ystävänä ja tukena ystävätoiminnan peruskurssin täydennysosiota. Seksuaaliterveyskouluttaja Toimii kouluttajana ehkäisevään seksuaaliterveysvalistukseen liittyvissä tehtävissä - erityisesti kumikoulun kouluttajana. (kohderyhmänä nuoret) Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sairaankuljettaja), joka on viimeiset kaksi vuotta toiminut sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla, leikkaussalissa tai teho-osastolla. Sosiaali- tai kasvatusalan/yhteiskunnallinen koulutus, tai vankka monikulttuurinen kenttäkokemus. Hiv/seksuaaliterveystyön peruskurssi 4

5 Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajien opintojaksojen sisällöt on suunniteltu siten, että aikaa voi käyttää opiskeluun juuri sen verran kuin on tarpeen. Pitkän linjan toimijalle tai vasta järjestötoiminnan peruskurssille osallistuneelle ensimmäinen etäjakso saattaa toimia lähinnä osaamisen ja tietojen tarkistamisen ja päivittämisen välineenä. Uusi tulokas Punaisen Ristin toiminnassa tulee todennäköisesti viettämään hiukan enemmän aikaa verkkotehtävien ja tukimateriaalien parissa. Hyvä järjestötietous on jokaiselle Punaisen Ristin ja Vapepan kouluttajalle yksi keskeinen osaamisalue. Kouluttaja on usein uudelle vapaaehtoiselle ensimmäinen linkki järjestöön ja siksi hänen roolinsa Punaisen Ristin edustajana ja viestinviejänä on ratkaisevan tärkeä! Yhteinen osa Etäjakso (1 kk) Ainutlaatuinen Punainen Risti Välineosa Lähijakso ( 2 pv) Oppimisen ohjaaminen Sisältöosat Lähijakso (2 pv) Opetusnäyte 2-3 h Punainen Risti Vapepa Vuorovaikutus koulutustapahtumassa Oppimisen ohjaaminen Peruskurssien sisällöt Tiedon syventäminen Sovitaan piirin kanssa. Oman toimintalinjan kurssilla. Opetusmenetelmät Kouluttajakoulutuksen sisällöt ja toteutusmallit Kouluttajakoulutuksen ensimmäinen osio Ainutlaatuinen Punainen Risti on kaikille osallistujille yhteinen ja se toteutetaan verkkokoulutuksena vuosittain. Sen kesto on noin 1 kuukausi. Kouluttajakoulutuksen kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi lähijaksoa: 1. Oppimisen ohjaaminen ( välineosa ), jolla keskitytään koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja 2. Sisältöosa, joka keskittyy ohjelmakohtaisiin kurssisisältöihin ja niiden vetämiseen sekä taustatietojen syventämiseen. Nämä lähijaksot ovat kestoltaan 2 päivää ja sisältävät ennakkotehtäviä, jotka suoritetaan useimmiten verkkotehtävinä. Opintojaksot suoritetaan kaavion mukaisessa järjestyksessä. Erityistapauksissa voidaan koulutusvastaavan kanssa neuvotella ja sopia muusta suoritusjärjestyksestä. Välineosa Oppimisen ohjaaminen voidaan hyväksi lukea osallistujan aiempaan koulutukseen ja työkokemukseen perustuen. Päätös tästä tehdään piirissä koulutus- ja ohjelmavastaavan toimesta. Tässä tapauksessa järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joissa käydään läpi Punaisen Ristin koulutustoiminnan käytännön asioita. Näihin alueellisiin tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kouluttajat. Opetusnäyte Kouluttajapätevyyden edellytyksenä on kaikkien kouluttajakoulutuksen osioiden suorittaminen. Viimeinen osio on opetusnäyte, joka arvioidaan järjestössä yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti. Opetusnäytteessä kouluttajalta edellytetään järjestön toiminnan periaatteiden tuntemista, opetusmenetelmien hallintaa sekä koulutuslinjakohtaista sisällön hallintaa. Opetusnäytteestä, sen ajankohdasta ja vastaanottajasta sovitaan piirin koulutusvastaavan kanssa ja se suoritetaan jossain soveltuvassa oman koulutuslinjan koulutuksessa. Sen kesto on vähintään 2 oppituntia ja sisällön tulee olla sopusoinnussa koulutuslinjan valtakunnallisen mallin kanssa. Opetusnäyte tulee suorittaa vuoden sisällä viimeisen koulutusosion päätyttyä. Opetusnäytteen sisällön suunnitelma tulee toimittaa vastaanottajalle, tutorille, noin kaksi viikkoa ennen opetusnäytetilaisuutta arvioitavaksi. Opetusrungon suunnittelupohja löytyy mm. RedNetistä kouluttajien sivustolta. Opetusnäytelomake jää arkistoitavaksi piiriin. 5

6 Kouluttajapätevyys, todistus ja kouluttajakortti Hyväksytyn opetusnäytteen jälkeen kouluttajalle myönnetään todistus suoritetusta koulutuskokonaisuudesta. Suomen Punaisen Ristin kouluttajakoulutus on opintopisteytetty oppilaitoksissa yleisesti käytettyä pisteytysmallia noudattaen. Halutessaan kouluttaja saa kuvallisen kouluttajakortin. Kouluttajakorttihakemus täytetään piiritoimistossa tai yhdessä opetusnäytteen vastaanottajan kanssa ja toimitetaan keskustoimistoon koulutuskoordinaattorille. Kortti on kouluttajalle maksuton. Uudelle sisältöosalle voi hakeutua vasta kun edellisen kouluttajasisällön opetusnäyte on suoritettu hyväksytysti. Kouluttajakoulutuksen kustannukset Lähettävä osasto tai piiri kustantaa yleensä kouluttajakoulutuksesta aiheutuneet kurssimaksut ja majoituskulut sekä matkakulujen omavastuuosuuden. Kouluttaja voi myös sitoutua toimimaan kouluttajatehtävissään koko piirin tai useamman osaston alueella, jolloin kouluttajakoulutuksen kustannukset voidaan jakaa piirin ja osastojen kesken! Sekä etä- että lähijaksojen hinta on 70 ( ). Kurssihinta sisältää koulutuksen, ohjauksen, materiaalit sekä ateriat. Matkakustannusten omavastuu on 40 kutakin koulutusosiota (lähijaksoa) kohden. Kouluttajakoulutukseen osallistuville, omalla autolla saapuville korvataan matkakulut Matkahuollon kilometritaulukon mukaan (pikavuorohinnasto). KOULUTTAJATAITOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Parityöskentely Hyviin kokemuksiin ja käytäntöihin perustuen Punaisen Ristin kouluttajia kannustetaan toimimaan kouluttajapareina kurssien vetämisessä. Tämä työskentelymalli mahdollistaa tehtävien järkevän jakamisen, vertaistuen ja arvioinnin koulutusten toteutuksessa. Sopiva kouluttajapari voi löytyä kouluttajakoulutuksen lähijaksoilta tai piiritoimiston yhdyshenkilön avustuksella! Täydennyskoulutus ja kouluttajapäivät Kouluttajapätevyyden säilymisen edellytyksenä on vähintään joka kolmas vuosi suoritettu oman koulutuslinjan täydennyskoulutus. Kolmen vuoden jakso tarkoittaa tässä aikaväliä hyväksytystä opetusnäytteestä sen kalenterivuoden loppuun, jolloin kolme vuotta täyttyy. (Esimerkki: opetusnäyte suoritettu helmikuussa 2012, täydennyskoulutus viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.) Kouluttajille tarjotaan vuosittain mahdollisuus päivittää kouluttajapätevyytensä valtakunnallisilla kouluttajapäivillä. Keskustoimiston ja piirien toimesta voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää alueellista täydennyskoulutusta kouluttajille lähiopetuksena tai verkkokoulutuksena siten kuin koulutuslinjakohtaisesti on sovittu. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutusten osalta on sovittu, että alueellisesti järjestettävä täydennyskoulutus jatkaa kouluttajapätevyyttä yhdellä vuodella eteenpäin. Lisäkoulutusmahdollisuudet OK opintokeskus OK opintokeskus tarjoaa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja työntekijöille edullista ja laadukasta kouluttaja- ja ohjaajataitoja kehittävää valmennusta. Kouluttajille erityisesti suositeltavat koulutukset löytyvät kouluttajien RedNet sivustolta (http://rednet.punainenristi.fi/) 6

7 sekä OK:n verkkosivuilta (www.ok-opintokeskus.fi). Tarkempaa tietoa koulutuksista löytyy OK:n omilta sivuilta (www.ok-opintokeskus.fi) Liiton verkkokurssit Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälinen liitto (IFRC) tarjoaa maksuttomia koulutuskokonaisuuksia vapaaehtoisille ja työntekijöille kaikilta keskeisiltä Punaisen Ristin toiminta-aloilta. Liiton verkkokoulutusympäristöön voi kirjautua osoitteesta https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx. Koulutusaineistot ja niiden päivittäminen Kouluttaja saa koulutuslinjakohtaisen taustamateriaalin käyttöönsä kouluttajakoulutuksen aikana sekä osallistuessaan täydennyskoulutuksiin. Tämän lisäksi kouluttajalle tarjotaan päivitettyä tausta-aineistoa vapaaehtoisten RedNet-verkossa kouluttajien omissa ryhmissä. Omien koulutusaineistojen tuottaminen Peruskursseilla on tärkeää käyttää Punaisen Ristin koulutuslinjakohtaisia, päivitettyjä materiaaleja. Punaisen Ristin kouluttajat voivat myös itse tuottaa tai muokata määrättyyn tilanteeseen tai määrätylle kohderyhmälle tarkoitettua materiaalia. Tällöin on tärkeää, että materiaali on Punaisen Ristin ilmeen mukaista ja tuotettu järjestön omia mallipohjia ja -logoja hyödyntäen. Asiasisällöt on tärkeää tarkistuttaa oman koulutuslinjan asiantuntijalla piiritoimistossa tai keskustoimistossa. Kurssikuvaukset ja opintopisteet Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten, vähintään yhden opintopisteen laajuisten koulutuskokonaisuuksien opintopisteytys on aloitettu vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on Punaisen Ristin koulutuksen vertailtavuus muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Osallistujillamme on näin mahdollisuus saada meillä hankittu osaaminen hyväksi luettua osana muita opintoja järjestön ulkopuolella. Koulutuksen mallipohjat ja logot (myös liitteenä) Koulutusten järjestämisen tueksi ja avuksi on tuotettu erilaisia mallipohjia ja lomakkeita, jotka löytyvät kouluttajien sivuilta Rednetistä, keskeiset mallit myös tämän dokumentin liitteinä. Koulutuksen järjestäjän muistilista Koulutuksen talousarviomalli Kurssikutsu/mainos malli Kurssiohjelman malli Todistuspohja monisteena (ei verkkosivuilla) Arviointilomakemalli (valtakunnallinen) Opetusharjoituksen arviointilomake Lisätietoja: piirin koulutusvastaava, ohjelmavastaava, i tai koulutuskoordinaattori Sole Noranta 7

8 OSA 2 OHJE KOULUTTAJALLE KURSSIN TAI KOULUTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN Suomen Punaisen Ristin kursseja järjestetään sekä piirin että osaston toimesta. Punaisen Ristin osasto voi järjestää koulutusta itsenäisesti tai yhteistyössä piiritoimiston tai toisten osastojen kanssa. Kouluttajan rooli ja vastuu oman alueen vapaaehtoiskoulutuksen toteuttamisesta määritellään kouluttajan yhteisymmärrys lomakkeessa. Koulutustilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa voi hyödyntää tämän ohjeen liitteenä olevaa muisti- / työnjakolistaa. Lista pitää sisällään mm. seuraavia koulutuksen järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä: Talousarvio, kurssin tuotot ja kulut Vapaaehtoistoiminnan herätetason (infot) kurssit sekä usein myös peruskurssit ovat luonteeltaan järjestön ja sen vapaaehtoistoiminnan markkinointia tavoitteenaan uusien vapaaehtoisten ja jäsenten hankinta. Koulutuksen ei ole tarkoitus tuottaa taloudellista voittoa. Vapaaehtoiskoulutuksen hinnoittelun perusteena on omakatteisuus eli kurssimaksuilla katetaan kurssin kulut. Kurssille voidaan määritellä myös valtakunnallinen, yhtenäinen kurssimaksu. Tällöin valtakunnalliset kurssihinnat vahvistetaan vuosittain kyseisen ohjelmalinjan suunnittelijoiden työkokouksissa ja kurssihinnat kirjataan kurssiohjeisiin. Kurssin talousarvion pohjana voidaan käyttää kurssin talousarviolomaketta (liite). Kurssipaikat, majoitukset ja ruokailut valitaan siten, että kurssihinta voidaan pitää kohtuullisena. Kurssin kulut Kouluttajan matkat ja majoitus Kurssilla toimiville Punaisen Ristin kouluttajille maksetaan matkat ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti ellei muuta ole sovittu. Myös hänen ruokailu- ja majoituskulunsa kirjataan kuluarvioon. Majoitus ja ruoka Kurssilaisten ruokailukulut (sekä joissakin tapauksissa majoituskulut) kirjataan talousarvioon siinä tapauksessa, että ne laskutetaan järjestäjältä. Matkakulujen korvaus Punaisen Ristin vapaaehtoisten kursseille osallistuville voidaan korvata matkakuluja budjetin salliessa. Huom. nämä kulut ovat vähennyskelpoisia OK tilitystä tehtäessä! Koulutusmateriaalit ja muut tarvikkeet Vapaaehtoisten koulutuksessa kurssilaisille jaettava materiaali on järjestäville osastoille ja piireille pääsääntöisesti maksutonta. Materiaalikuluihin kirjataan kynät, muistiinpanopaperit yms. 8

9 Monistuskulut Vuonna kulut on arvioitu seuraavasti: mustavalko kopio à 0,05 /kpl värikopio à 0,15 /kpl Monistuskulut voidaan ilmoittaa OK tilityksessä. Markkinointi ja tiedotus sisältäen postikulut Kirjataan mainos- ja markkinointikulut kuten lehti-ilmoituksista aiheutuneet kustannukset. Punaisen Ristin kirjekuoria saa tilata maksutta piiristä / keskustoimistosta. Keskimääräinen postituskulu vuonna on 0,65 /kpl sisältäen kirjekuoren. Tilavuokrat Kirjataan talousarvioon ulkopuolisia, maksullisia tiloja käytettäessä. Arvioon ei kirjata laskennallisia, omien tilojen käytöstä aiheutuvia kuluja (huom. kurssin päätyttyä OK-tilityksessä nämäkin kulut voidaan toki ilmoittaa). Palkkiot ulkopuolisille asiantuntijoille Opetuspalkkioita voidaan maksaa ulkopuolisille luennoitsijoille tai asiantuntijoille. Talousarviossa tulee huomioida myös sotumaksut omassa sarakkeessaan. Järjestön omille kouluttajille ja esimerkiksi delegaateille ei pääsääntöisesti makseta palkkioita järjestön omissa sisäisissä koulutuksissa. Muut kulut Esim. Opetus- tai harjoitusvälineet ja tarvikkeet Kurssin tuotot a) Kurssimaksut: Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskursseilla suositus on, että kurssimaksuilla katetaan tarjottavat ateriat ja kahvit. Kurssimaksun määräytymisen voit tarkistaa kurssiohjeesta/-kuvauksesta, joka jaetaan kouluttajakoulutuksen sisältöosiolla. b) OK-tuki (Maksimissaan 55 % kurssin valtionapuun oikeuttavista kuluista, ks. 9

10 OK opintokeskusyhteistyö Tulevan vuoden koulutustoimintaa suunniteltaessa tulee huomioida, että OK tukitunnit haetaan vuosittain jo edellisen syksyn aikana. Vuosittainen tuntihaku on hyvä sopia yhteistyössä piiritoimiston kanssa. Järjestämisilmoitus Opintojakson toteuttaja tekee opintojakson suunnitelman (ks. Opintojaksojen ohjeet) OK-opintokeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson (=kurssin) alkua OK:n verkkosivuilla (www.ok-opintokeskus.fi) tai toimittamalla lomakkeen sähköpostilla, faksilla tai postitse opintokeskukseen. OK-tuki voi olla enintään 55 % opintojakson toteutuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä kuluista. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu summa ei saa olla yli 100 %. OK-tuki on enintään 21 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai osittain Okryverkossa. OK-tuki on enintään 24 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa kaiken asioinnin sähköisesti Okryverkossa. Kurssin kouluttajat Kouluttajina kurssilla voivat toimia asianomaisen linjan kouluttajapätevyyden suorittaneet kouluttajat. Tässä yhteydessä on hyvä selvittää, onko piirin alueella opetusnäytettään odottavia kouluttajakokelaita, joita voidaan kutsua kurssille apukouluttajiksi tai mahdollisesti suorittamaan opetusnäytettään. Kurssille määritellään "kurssinjohtaja" tai pääkouluttaja, joka kokoaa kouluttajat suunnittelupalaveriin ja vastaa siitä, että kurssiin liittyvät valmistelut ja tehtävät tulevat hoidetuksi. Kurssipaikan valinta Punaisen Ristin koulutukset toteutetaan järjestön omissa tiloissa silloin kun se on mahdollista. Tämän lisäksi voidaan käyttää yritysyhteistyö- ja muiden kumppaneiden tiloja sopimusten mukaan. Mahdolliset kurssitilasta aiheutuvat kustannukset ilmoitetaan OK-tilityksessä. Kurssin markkinointi Kurssin markkinointitoimenpiteet riippuvat koulutuksen kohderyhmistä, jotka on määritelty mm. kurssiohjeessa tai koulutuksen kuvauksessa, joka jaetaan kouluttajakoulutuksen sisältöosalla. Mainos tai ilmoitus laaditaan mieluiten järjestön omalle kurssimainospohjalle (Liite), jonka löydät sähköisessä muodossa kouluttajien yhteisiltä aineistosivuilta RedNetistä. RedNetin ja Punaisen Ristin verkkosivujen uutis- ja ilmoitustoimintoja kannattaa hyödyntää. Kurssi-ilmoitusten ja mainosten luontevimmat paikat ovat RedNetissä osaston ja piirin omat sivut sekä järjestötiedote Tässä ja Nyt. Ilmoittautumiskäytännöt Kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoon suositellaan työkaluksi RedNetin ilmoittautumistyökalua. Ilmoittautumistyökalun voi ottaa käyttöön samalla kun aloittaa kurssin markkinoinnin järjestön verkkosivuilla / RedNetissä (= Tapahtuman luonti ). Sähköistä ilmoittautumistyökalua käytettäessä osallistujat ilmoittautuvat koulutukseen itse ja erillistä jälkikäteen tapahtuvaa kurssilaisten rekisteröintiä ei tarvita. Apua RedNetin ilmoittautumistoiminnon käyttöön saat osastosi Admin oikeuksien haltijalta tai piiritoimistosta. 10

11 Kurssikutsu ja -ohjelma Kurssikutsua ja -ohjelmaa varten on myös olemassa valmiit pohjat/mallit (Liitteenä, sähköiset pohjat Rednetissä). Kutsussa on oleellista, että se on laadittu Punaisen Ristin virallisella logolla varustetulle lomakkeelle ja että se sisältää vähintään seuraavat tiedot: - aika, paikka ja tulo-ohjeet - pääsisällöt ja tavoitteet - kurssimaksu ja laskutustiedot - ohjeistus mahdollisiin ennakkotehtäviin - majoitustarve, erikoisruokavaliot (jos ei tietoja saatu jo ilmoittautumisen yhteydessä) - kurssin ohjelma aikatauluineen - tieto siitä, että kurssi järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa Kurssin aikana huomioitavia käytännön asioita - kurssilaisten iloinen ja myönteinen vastaanotto - ruokailuista ja tauoista huolehtiminen - kopiointi ja muut juoksevat asiat - OK-lomakkeiden kierrättäminen (ks. OK-ohjeistus) - laskutuslomakkeen kierrättäminen (ellei tietoja saatu jo ilmoittautumisen yhteydessä) - palautelomakkeiden jakaminen (Huom. osallistavaa / suullista arviointia ei pidä unohtaa) - lisäkoulutusmahdollisuuksista ja toiminnan mahdollisuuksista valistaminen - SPR:n jäsenyyteen innostaminen, jos kurssilaisten joukossa on vielä ei-jäseniä! - uuden vapaaehtoisen eteenpäin ohjaaminen tarvittaessa (toiseen osastoon, toimintamuo toon ) Kurssitodistukset Punaisen Ristin virallisen todistuspohjan saat piiritoimistosta koulutusvastaavalta. Mallit todistuksiin ja niiden kirjoittamiseen annetaan kouluttajakoulutuksen toisella lähijaksolla, jolloin käydään läpi kurssien sisältöjä ja toteutusmalleja. Todistus tulee allekirjoittaa Punaisen Ristin kouluttajanimekkeellä. Viralliselle Punaisen Ristin todistuslomakkeelle kirjataan vain valtakunnalliset Punaisen Ristin koulutukset. Muiden koulutusten osalta voidaan käyttää osallistumistodistuksena esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kirjelomaketta. Todistuksen kirjoittajalla on aina oltava kouluttajapätevyys voimassa. Kurssin arviointi Kurssin vetäjinä toimineet kouluttajat pitävät yhteisen jälkiarviointipalaverin joko heti kurssin päätyttyä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Arviointipalaverissa käydään läpi sekä kouluttajien omat että kurssilaisten arvioinnit ja kirjalliset kurssipalautteet. On suositeltavaa, että kooste kurssipalautteista toimitetaan piirin koulutus- tai ohjelmavastaavalle. Palautekoostetta voi hyödyntää seuraavalla kerralla kyseistä kurssia suunniteltaessa. Laskutus Kurssi voidaan laskuttaa etukäteen, kerätä kurssimaksut käteismaksuina kuittia vastaan tai laskuttaa jälkikäteen piirin tai osaston käytäntöjen mukaan. OK-tilitys Selvitys kurssista tehdään viimeistään neljän viikon sisällä koulutuksen päättymisestä (ks. Liite Opintojaksojen ohjeet tai Koulutuksen kirjaaminen toimintakalenteriin / tilastointi Koulutus ja sen osallistujamäärä kirjataan osaston toimintapäiväkirjaan. Vuoden vaihteessa valtakunnallisen toiminta- ja koulutustietojen keruun yhteydessä kirjataan kaikki osaston järjestämät 11

12 koulutustilaisuudet tilastopohjaan. Mikäli järjestetyn koulutuksen nimekettä (tai sitä vastaavaa) ei löydy tilastopohjasta, se kirjataan kohtaan "osaston muu koulutus". 12

13 Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Suomen Punaisessa Ristissä Suomen Punaisen Ristin toiminnan vastuuvakuutus sekä vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ovat Tapiola-ryhmässä. Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi valtakunnallista vakuutusta: a) Ryhmätapaturmavakuutus, joka korvaa Punaisen Ristin vapaaehtoisille sattuneet tapaturmat ja niiden hoitokulut. Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja kaikkien SPR:n toimintamuotojen vapaaehtoistehtävissä, myös kokouksissa, koulutuksissa, kursseilla, vuosittaisilla leireillä, Konteissa, Turvataloissa, keräyksissä ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus kattaa vapaaehtoisten henkilötapaturmat (ei kata esinevahinkoja eikä sairastapauksia). b) Järjestön toiminnan vastuuvakuutus Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista toiminnan järjestäjänä SPR on korvausvastuussa. Tämä tarkoittaa ns. kolmannelle osapuolelle sattuneita vahinkoja. Vakuutus kattaa kaikki Suomen Punaisen Ristin toimintamuodot Vahingon satuttua, toimi seuraavasti: Ilmoita vahingosta viipymättä tapahtuman / tilaisuuden vastuuhenkilölle. Puhelimitse Soita numeroon (ma - pe klo 8-20) Kerää vahinkoon liittyvät tiedot sekä asiapaperit ja varaudu kertomaan: - omat yhteystietosi - selostus vahinkotapahtumasta (tapaturma, aika, paikka) - tilinumero, jolle korvaus maksetaan - vahingosta aiheutuneet kulut (määrä, ajankohta) Internetissä Vahingosta voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa käyttämällä hakusanaa ilmoita vahingosta lomake löytyy helposti. Tarvittavat liitteet lähetetään erikseen Tapiolaan. Liitteet sekä valtakirjalomakkeen Kelaa varten voi lähettää palautuskuoressa, joka on tulostettavissa sähköisen vahinkoilmoituksen yhteydessä. Postitse Vahinkoilmoituksen voi noutaa Tapiolan toimistosta tai tulostaa Tapiolan Internet-sivuilta. Korvaushakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: Tapiola-ryhmä, TAPIOLA 13

14 LIITE 1 KURSSIN TAI KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU (muistilista) Koulutustilaisuuden järjestäminen ja toteuttaminen on projekti, joka vaatii tarkan suunnittelun ja työnjaon kouluttajien ja muiden resurssihenkilöiden kesken. Tämän ohjeen tarkoitus on toimia kouluttajan muistilistana kurssin tai koulutustilaisuuden käytännön järjestelyissä. Täydennä listaa omien kurssiesi erityispiirteiden ja -tarpeiden mukaan. Ennen kurssia Koulutustarpeen kartoitus omalle osastolle yhteistyössä naapuriosastojen kanssa? ulkopuolinen tilaaja? yhdessä esim. toisen järjestön kanssa? Huom. Jos mahdollista, alueellinen ja paikallinen kurssitarjonta suunnitellaan yhdessä vastaavan piirin ohjelmatyöntekijän kanssa muun toiminnan suunnittelun yhteydessä. Kurssin suunnittelu kouluttajien rekrytointi kouluttajapalaveri: kohderyhmä tavoitteen kirkastaminen kurssipaikka aikataulu ja ohjelmasisällön suunnittelu, työnjako kurssiohjeen läpikäyminen materiaali, laitteet ja välineet matkustus ja majoittuminen palkkiot ja maksutapa sijaistus turvallisuussuunnitelma, vakuutukset tarvittaessa vähimmäisosanottajamäärä ja peruutusehdot (sisältyy kurssiohjeeseen) ruokavaliot yhteiset pelisäännöt kurssilla Budjetointi menot (palkkiot, matkakulut, materiaalit, tilat, mainonta ja postitus/markkinointi) tulot (kurssimaksut, OK-tuki) OK-opintokeskus: järjestämisilmoitus viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. * Kouluttaja osaltaan toimii osastonsa tai alueensa kurssitarpeen kartoittajana. * Kurssi voi olla toimintasuunnitelman / koulutusaikataulun mukainen tai akuuttiin paikalliseen tarpeeseen vastaava. * Ilmoitus kurssista aina myös omaan piiriin koulutus- tai ohjelmavastaavalle. *Jokaisesta valtakunnallisesti järjestettävästä kurssista on kurssiohje, joka pitää tiivistetysti sisällään kyseisen kurssin sisältöön ja toteutukseen liittyvät seikat. *Käytännöt sovitaan tarkemmin oman piirin kanssa. 14

15 Markkinointi kenelle? mille alueelle? millä välineillä? (suoramarkkinointi, piiritiedote, paikallislehdet, Rednet) kurssimainoksen/alustavan ohjelman tuottaminen ilmoittautumistapa Kutsut ilmoittautuneille ennakkotehtävät tarvittaessa kartta ja tulo-ohjeet Punaisen Ristin omat nettisivut on tehokkaimmaksi todettu kurssien markkinointikanava! kts. kurssimainospohja Rednet.punainenristi.fi Todistukset (valtakunnallinen pohja piiristä) Koulutustilanteen valmistelu laitteet ja muut välineet opasteet tarvittaessa materiaali valmiiksi koulutustila kuntoon istumajärjestys järjestön tunnukset, liput, julisteet Kurssin aikana Kurssilaisten / kouluttajien vastaanotto Ruokailuista ja tauoista huolehtiminen Kopiointi ja muut juoksevat asiat Tuotemyynti OK-lomakkeet kiertoon Laskutuslomake kiertoon tarvittaessa Palaute ja arviointi Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. Kurssin jälkeen Kouluttajapalaveri, arviointi Kurssipalautteiden arviointi /yhteenveto Muutokset ohjelmaan/ toteutukseen Kurssimaksut Palkkiot Matkalaskut OK-tilitys (kts. ohje) Tieto piiriin toteutetusta koulutuksesta Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. 15

16 16

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

LISÄWIRTA. lisää virtaa, innostusta ja vinkkejä. Tueksi Lounais-Suomen Partiopiirin kouluttajille ja tapahtumajärjestäjille

LISÄWIRTA. lisää virtaa, innostusta ja vinkkejä. Tueksi Lounais-Suomen Partiopiirin kouluttajille ja tapahtumajärjestäjille LISÄWIRTA lisää virtaa, innostusta ja vinkkejä Tueksi Lounais-Suomen Partiopiirin kouluttajille ja tapahtumajärjestäjille Luonasi-Suomen Partiopiiri ry: LisäWirta - Sivu: 1 / 44 Lounais-Suomen Partiopiiri

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot