KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ"

Transkriptio

1 KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen rakenne ja toteutus Ennakkovaatimukset Kouluttajakoulutuksen sisällöt Opetusnäytekäytännöt Kouluttajapätevyys, todistus ja kouluttajakortti Kustannukset Kouluttajataitojen ylläpito ja kehittäminen Parityöskentely Täydennyskoulutus, kouluttajapäivät Lisäkoulutusmahdollisuudet o OK-opintokeskus o Liiton verkkokurssit Koulutusaineistot ja niiden päivittäminen Omien koulutusaineistojen tuottaminen Kurssikuvaukset ja opintopisteet Koulutuksen mallipohjat ja logot 1 Osa 2 Kurssin tai koulutustilaisuuden järjestäminen Talousarvio, kurssin tuotot ja kulut OK opintokeskusyhteistyö Kurssin kouluttajat Kurssipaikan valinta Kurssin markkinointi Ilmoittautumiskäytännöt Kurssikutsu ja ohjelma Kurssin aikana huomioitavaa Kurssitodistukset Kurssin arviointi Laskutus Koulutuksen tilastointi Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Liitteet Koulutuksen järjestäjän muistilista Kurssikutsu/mainos: malli Kurssiohjelma: malli Todistuspohjan malli Arviointilomakemalli Opetusharjoituksen arviointilomake Yhteisymmärrys / Roolikuvaus (Kouluttajakoulutuksen linjakohtaiset opintojaksojen kuvaukset)

2 OSA 1 KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ VAPAAEHTOISKOULUTTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia toimijoita kouluttavat Punaisen Ristin osaston tai piirin valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat ja Punaisen Ristin kouluttajapätevyyden saaneet kouluttajat. Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoistoimijansa järjestämällä heille tehtäväkohtaista valmennusta, joka sisältää varsinaisen tehtävään perehdyttämisen lisäksi tiiviin paketin Punaisen Ristin perustietoutta. Kouluttajien osaamistavoitteissa painotetaankin tämän vuoksi koulutuslinjakohtaisen sisällöllisen osaamisen lisäksi myös järjestön toiminnan periaatteiden ja yhteiskunnallisen roolin tuntemista sekä henkilökohtaisten kouluttajataitojen kehittämistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttaja toimii vapaaehtoistehtävässä kuten esimerkiksi promot, ohjaajat ja osastojen luottamushenkilöt. Kouluttajan tehtävänä on järjestää Punaisen Ristin perus- ja täydennyskoulutusta vapaaehtoisille toimijoille Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten koulutusmallien mukaisesti. Kouluttajan tärkeä tehtävä on tukea osastojen vapaaehtoisten osaamista, tietoa, taitoa ja motivaatiota tehtävissään. Kouluttaja on lisäksi usein ensimmäinen Punaisen Ristin edustaja uudelle jäsenelle tai vapaaehtoiselle, jolloin kouluttajan erityisenä tehtävänä on uuden vapaaehtoisen innostaminen mukaan toimintaan. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kouluttaja kouluttaa myös järjestön ulkopuolisille tahoille suunnatuissa koulutuksissa. Kouluttajalla on osaaminen ja mahdollisuus soveltaa valtakunnallisia koulutusmalleja kulloisenkin koulutuksen kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Kouluttajat toimivat Suomen Punaisen Ristin keskeisillä ohjelma-aloilla, jotka ovat: Ensiapu/Ensivastetoiminta, Henkinen tuki, Humanitaarinen oikeus, Järjestötyö, Nuorisotoiminta, Maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyö, Päihdetyö, Valmiustoiminta ja Vapaaehtoiset sosiaalipalvelut. Kouluttajan tehtävä edellyttää kiinnostusta toimia ihmisten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia ja opettaa, motivoida ja innostaa. Tämän lisäksi kouluttajakoulutukseen pääsyn edellytyksenä on 18 vuoden ikä sekä suoritettu oman koulutuslinjan peruskurssi. Kouluttajan tehtävään valittavalta edellytetään, että hän on kiinnostunut toimimaan ihmisten parissa haluaa itse oppia ja kehittyä, osaa opettaa, motivoida ja innostaa on valmis monimuoto-opiskeluun on suorittanut oman koulutuslinjansa peruskurssin ennen kouluttajakoulutuksen alkua on vähintään 18 v. Kouluttajan tehtävään valituilta edellytetään; että hän suorittaa Punaisen Ristin kouluttajavalmennukseen sisältyvät, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa kirjatut osiot tutustuu/osallistuu Punaisen Ristin paikalliseen toimintaan osastossa tai muussa Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan yksikössä. Kouluttajan tehtävässä toimivalta edellytetään, että hän osallistuu vapaaehtoisten koulutustoimintaan omalla alueellaan siten kun piirin tai osaston kanssa on sovittu noudattaa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutuksen toteutusmalleja ja -linjauksia; kuten esimerkiksi - koulutuskohtaisia toteutusohjeita ja kurssiohjeita - koulutusten järjestämiseen liittyvää ohjeistusta (kouluttajan ohje) käyttää koulutuksissaan valtakunnallisesti hyväksyttyjä koulutusmateriaaleja osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään kerran kolmessa vuodessa sisällyttää Punaisen Ristin perustiedon oman koulutuslinjansa peruskurssiin tai järjestää 2

3 tarvittaessa esimerkiksi yhden illan mittaisen Yhteisen lipun alla kurssin osana oman koulutuslinjansa peruskurssia. informoi piiritoimistoa järjestämistään koulutuksista etukäteen kerää palautteen koulutuksistaan ja välittää oman kouluttajatoiminnan kautta saamansa kehittämisideat koulutuksista vastaaville toimihenkilöille piiritoimistossa. Tuki kouluttajan tehtävään Punainen Risti tarjoaa: laadukkaan koulutuksen ja valmennuksen kouluttajan tehtävään, koulutusmateriaalia ja välineitä, jatkokoulutusta kouluttajataitojen ja muun osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, verkostoja, asiantuntija- ja vertaistukea, mahdollisuuden yhteistoimintaan samanhenkisten ihmisten kanssa inhimillisyyden ja auttamisen aatetta edistäen, korvauksen tehtävän aiheuttamista kuluista. Yhteisymmärrys ja tehtävistä sopiminen Kouluttajien koulutusta tuetaan järjestön varoista kuten muidenkin vapaaehtoisten koulutusta. Kouluttajan tulevista tehtävistä sovitaan paikallisesti piirin ja/tai osaston kanssa ennen kouluttajakoulutuksen aloittamista. Sovitut asiat kirjataan esimerkiksi kouluttajan yhteisymmärryslomakkeeseen samalla kun täytetään kouluttajan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Yhteisymmärryksessä sovitaan tehtävistä, joita kouluttaja sitoutuu hoitamaan sekä tuesta, jota kouluttajalle tarjotaan. Kouluttaja sitoutuu oman koulutuslinjan koulutusten toteuttamiseen piirin alueella pyydettäessä vähintään neljä kertaa koulutuspätevyyden voimassaoloaikana. Mikäli kouluttaja ei voi hoitaa tehtäväänsä tarjotuista mahdollisuuksista huolimatta, voidaan kouluttajakoulutuksesta aiheutuneet kustannukset periä kouluttajalta takaisin. Kouluttaja huolehtii koulutustilaisuuden sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta valtakunnallisten kurssimallien ja toteutusohjeiden tuella. Hän vastaa myös henkilökohtaisen opetusmateriaalinsa ajan tasalla pitämisestä ja muista sovituista asioista. Opetusnäytteen suoritettuaan kouluttaja liittyy Punaisen Ristin vapaaehtoisten kouluttajin yhteiseen ja koulutuslinjakohtaiseen RedNet-ryhmään. 3

4 KOULUTTAJAKOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS Ennakkovaatimukset koulutuslinjoittain Kouluttajan tehtävät koulutuslinjoittain Valmiuskouluttaja (SPR/Vapepa) Vetää vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskursseja alueellaan vapaaehtoistoimijoille. Ennakkovaatimukset Etsintä-, ensihuolto- ja viestilinjan hakijalta edellytetään, että hän hallitsee perustiedot pelastuspalvelusta ja että hän on osallistunut toimintaan alueellaan. Järjestökouluttaja Toimii järjestöperuskurssien vetäjänä vapaaehtoisille sekä myös järjestön ulkopuolisille tahoille. Jatkokoulutuksen saatuaan voi toimia Promokoulutuksen yhteisen osan vetäjänä. Oman linjan peruskurssi on suoritettava ennen sisältöosaa. Järjestötuntemus (esim. Punaisen Ristin peruskurssi sekä toiminta osastossa). Sosiaalipalvelukouluttaja Kouluttaa vapaaehtoisia toimijoita SPR:n ystäviksi ja tukihenkilöiksi. Nuorisokouluttaja Toimii kouluttajana järjestön nuorisotoiminnan kursseilla (esim. "Reddie Kids"). Humanitaarisen oikeuden kouluttaja Vetää humanitaarisen oikeuden peruskoulutusta järjestön vapaaehtoisryhmille ja tarvittaessa järjestää infotilaisuuksia järjestön ulkopuolisille tahoille. Henkisen tuen kouluttaja Vetää henkisen tuen peruskursseja järjestön omille vapaaehtoisille sekä väestölle. Päihdetyön kouluttaja Kouluttaa järjestön päihdetyön peruskursseja: päihdeneuvoja- ja päihteiden käyttöön puuttumiseen valmentava koulutus (Varhainen Puuttuminen). Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto / soveltuva koulutus ja kokemus. Ystävätoiminnan peruskurssi suoritettu. Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan tuntemus. Kansainvälisen oikeuden tuntemus tai vankka kenttäkokemus humanitaariseen oikeuteen liittyen. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi suoritettu. Soveltuva sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus ja kokemus. Henkisen tuen peruskurssi suoritettu. Päihdetyön sisältöosion koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on suoritettu Varhaisen Puuttumisen tai Päihdeneuvojan koulutus. Kouluttaa ja tukee esim. kouluyhteistyötä. Ensivastekouluttaja Toimii kouluttajana ensivastekurssilla, päivystäjien PPE-D kurssilla sekä PPE-D peruskurssilla. Monikulttuurisuuskouluttaja Kouluttaa monikulttuurisen toiminnan herätekursseja ja Tulijan ystävänä ja tukena ystävätoiminnan peruskurssin täydennysosiota. Seksuaaliterveyskouluttaja Toimii kouluttajana ehkäisevään seksuaaliterveysvalistukseen liittyvissä tehtävissä - erityisesti kumikoulun kouluttajana. (kohderyhmänä nuoret) Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sairaankuljettaja), joka on viimeiset kaksi vuotta toiminut sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla, leikkaussalissa tai teho-osastolla. Sosiaali- tai kasvatusalan/yhteiskunnallinen koulutus, tai vankka monikulttuurinen kenttäkokemus. Hiv/seksuaaliterveystyön peruskurssi 4

5 Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajien opintojaksojen sisällöt on suunniteltu siten, että aikaa voi käyttää opiskeluun juuri sen verran kuin on tarpeen. Pitkän linjan toimijalle tai vasta järjestötoiminnan peruskurssille osallistuneelle ensimmäinen etäjakso saattaa toimia lähinnä osaamisen ja tietojen tarkistamisen ja päivittämisen välineenä. Uusi tulokas Punaisen Ristin toiminnassa tulee todennäköisesti viettämään hiukan enemmän aikaa verkkotehtävien ja tukimateriaalien parissa. Hyvä järjestötietous on jokaiselle Punaisen Ristin ja Vapepan kouluttajalle yksi keskeinen osaamisalue. Kouluttaja on usein uudelle vapaaehtoiselle ensimmäinen linkki järjestöön ja siksi hänen roolinsa Punaisen Ristin edustajana ja viestinviejänä on ratkaisevan tärkeä! Yhteinen osa Etäjakso (1 kk) Ainutlaatuinen Punainen Risti Välineosa Lähijakso ( 2 pv) Oppimisen ohjaaminen Sisältöosat Lähijakso (2 pv) Opetusnäyte 2-3 h Punainen Risti Vapepa Vuorovaikutus koulutustapahtumassa Oppimisen ohjaaminen Peruskurssien sisällöt Tiedon syventäminen Sovitaan piirin kanssa. Oman toimintalinjan kurssilla. Opetusmenetelmät Kouluttajakoulutuksen sisällöt ja toteutusmallit Kouluttajakoulutuksen ensimmäinen osio Ainutlaatuinen Punainen Risti on kaikille osallistujille yhteinen ja se toteutetaan verkkokoulutuksena vuosittain. Sen kesto on noin 1 kuukausi. Kouluttajakoulutuksen kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi lähijaksoa: 1. Oppimisen ohjaaminen ( välineosa ), jolla keskitytään koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja 2. Sisältöosa, joka keskittyy ohjelmakohtaisiin kurssisisältöihin ja niiden vetämiseen sekä taustatietojen syventämiseen. Nämä lähijaksot ovat kestoltaan 2 päivää ja sisältävät ennakkotehtäviä, jotka suoritetaan useimmiten verkkotehtävinä. Opintojaksot suoritetaan kaavion mukaisessa järjestyksessä. Erityistapauksissa voidaan koulutusvastaavan kanssa neuvotella ja sopia muusta suoritusjärjestyksestä. Välineosa Oppimisen ohjaaminen voidaan hyväksi lukea osallistujan aiempaan koulutukseen ja työkokemukseen perustuen. Päätös tästä tehdään piirissä koulutus- ja ohjelmavastaavan toimesta. Tässä tapauksessa järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joissa käydään läpi Punaisen Ristin koulutustoiminnan käytännön asioita. Näihin alueellisiin tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki kouluttajat. Opetusnäyte Kouluttajapätevyyden edellytyksenä on kaikkien kouluttajakoulutuksen osioiden suorittaminen. Viimeinen osio on opetusnäyte, joka arvioidaan järjestössä yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti. Opetusnäytteessä kouluttajalta edellytetään järjestön toiminnan periaatteiden tuntemista, opetusmenetelmien hallintaa sekä koulutuslinjakohtaista sisällön hallintaa. Opetusnäytteestä, sen ajankohdasta ja vastaanottajasta sovitaan piirin koulutusvastaavan kanssa ja se suoritetaan jossain soveltuvassa oman koulutuslinjan koulutuksessa. Sen kesto on vähintään 2 oppituntia ja sisällön tulee olla sopusoinnussa koulutuslinjan valtakunnallisen mallin kanssa. Opetusnäyte tulee suorittaa vuoden sisällä viimeisen koulutusosion päätyttyä. Opetusnäytteen sisällön suunnitelma tulee toimittaa vastaanottajalle, tutorille, noin kaksi viikkoa ennen opetusnäytetilaisuutta arvioitavaksi. Opetusrungon suunnittelupohja löytyy mm. RedNetistä kouluttajien sivustolta. Opetusnäytelomake jää arkistoitavaksi piiriin. 5

6 Kouluttajapätevyys, todistus ja kouluttajakortti Hyväksytyn opetusnäytteen jälkeen kouluttajalle myönnetään todistus suoritetusta koulutuskokonaisuudesta. Suomen Punaisen Ristin kouluttajakoulutus on opintopisteytetty oppilaitoksissa yleisesti käytettyä pisteytysmallia noudattaen. Halutessaan kouluttaja saa kuvallisen kouluttajakortin. Kouluttajakorttihakemus täytetään piiritoimistossa tai yhdessä opetusnäytteen vastaanottajan kanssa ja toimitetaan keskustoimistoon koulutuskoordinaattorille. Kortti on kouluttajalle maksuton. Uudelle sisältöosalle voi hakeutua vasta kun edellisen kouluttajasisällön opetusnäyte on suoritettu hyväksytysti. Kouluttajakoulutuksen kustannukset Lähettävä osasto tai piiri kustantaa yleensä kouluttajakoulutuksesta aiheutuneet kurssimaksut ja majoituskulut sekä matkakulujen omavastuuosuuden. Kouluttaja voi myös sitoutua toimimaan kouluttajatehtävissään koko piirin tai useamman osaston alueella, jolloin kouluttajakoulutuksen kustannukset voidaan jakaa piirin ja osastojen kesken! Sekä etä- että lähijaksojen hinta on 70 ( ). Kurssihinta sisältää koulutuksen, ohjauksen, materiaalit sekä ateriat. Matkakustannusten omavastuu on 40 kutakin koulutusosiota (lähijaksoa) kohden. Kouluttajakoulutukseen osallistuville, omalla autolla saapuville korvataan matkakulut Matkahuollon kilometritaulukon mukaan (pikavuorohinnasto). KOULUTTAJATAITOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Parityöskentely Hyviin kokemuksiin ja käytäntöihin perustuen Punaisen Ristin kouluttajia kannustetaan toimimaan kouluttajapareina kurssien vetämisessä. Tämä työskentelymalli mahdollistaa tehtävien järkevän jakamisen, vertaistuen ja arvioinnin koulutusten toteutuksessa. Sopiva kouluttajapari voi löytyä kouluttajakoulutuksen lähijaksoilta tai piiritoimiston yhdyshenkilön avustuksella! Täydennyskoulutus ja kouluttajapäivät Kouluttajapätevyyden säilymisen edellytyksenä on vähintään joka kolmas vuosi suoritettu oman koulutuslinjan täydennyskoulutus. Kolmen vuoden jakso tarkoittaa tässä aikaväliä hyväksytystä opetusnäytteestä sen kalenterivuoden loppuun, jolloin kolme vuotta täyttyy. (Esimerkki: opetusnäyte suoritettu helmikuussa 2012, täydennyskoulutus viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.) Kouluttajille tarjotaan vuosittain mahdollisuus päivittää kouluttajapätevyytensä valtakunnallisilla kouluttajapäivillä. Keskustoimiston ja piirien toimesta voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää alueellista täydennyskoulutusta kouluttajille lähiopetuksena tai verkkokoulutuksena siten kuin koulutuslinjakohtaisesti on sovittu. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutusten osalta on sovittu, että alueellisesti järjestettävä täydennyskoulutus jatkaa kouluttajapätevyyttä yhdellä vuodella eteenpäin. Lisäkoulutusmahdollisuudet OK opintokeskus OK opintokeskus tarjoaa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja työntekijöille edullista ja laadukasta kouluttaja- ja ohjaajataitoja kehittävää valmennusta. Kouluttajille erityisesti suositeltavat koulutukset löytyvät kouluttajien RedNet sivustolta (http://rednet.punainenristi.fi/) 6

7 sekä OK:n verkkosivuilta (www.ok-opintokeskus.fi). Tarkempaa tietoa koulutuksista löytyy OK:n omilta sivuilta (www.ok-opintokeskus.fi) Liiton verkkokurssit Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälinen liitto (IFRC) tarjoaa maksuttomia koulutuskokonaisuuksia vapaaehtoisille ja työntekijöille kaikilta keskeisiltä Punaisen Ristin toiminta-aloilta. Liiton verkkokoulutusympäristöön voi kirjautua osoitteesta https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx. Koulutusaineistot ja niiden päivittäminen Kouluttaja saa koulutuslinjakohtaisen taustamateriaalin käyttöönsä kouluttajakoulutuksen aikana sekä osallistuessaan täydennyskoulutuksiin. Tämän lisäksi kouluttajalle tarjotaan päivitettyä tausta-aineistoa vapaaehtoisten RedNet-verkossa kouluttajien omissa ryhmissä. Omien koulutusaineistojen tuottaminen Peruskursseilla on tärkeää käyttää Punaisen Ristin koulutuslinjakohtaisia, päivitettyjä materiaaleja. Punaisen Ristin kouluttajat voivat myös itse tuottaa tai muokata määrättyyn tilanteeseen tai määrätylle kohderyhmälle tarkoitettua materiaalia. Tällöin on tärkeää, että materiaali on Punaisen Ristin ilmeen mukaista ja tuotettu järjestön omia mallipohjia ja -logoja hyödyntäen. Asiasisällöt on tärkeää tarkistuttaa oman koulutuslinjan asiantuntijalla piiritoimistossa tai keskustoimistossa. Kurssikuvaukset ja opintopisteet Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisten, vähintään yhden opintopisteen laajuisten koulutuskokonaisuuksien opintopisteytys on aloitettu vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on Punaisen Ristin koulutuksen vertailtavuus muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Osallistujillamme on näin mahdollisuus saada meillä hankittu osaaminen hyväksi luettua osana muita opintoja järjestön ulkopuolella. Koulutuksen mallipohjat ja logot (myös liitteenä) Koulutusten järjestämisen tueksi ja avuksi on tuotettu erilaisia mallipohjia ja lomakkeita, jotka löytyvät kouluttajien sivuilta Rednetistä, keskeiset mallit myös tämän dokumentin liitteinä. Koulutuksen järjestäjän muistilista Koulutuksen talousarviomalli Kurssikutsu/mainos malli Kurssiohjelman malli Todistuspohja monisteena (ei verkkosivuilla) Arviointilomakemalli (valtakunnallinen) Opetusharjoituksen arviointilomake Lisätietoja: piirin koulutusvastaava, ohjelmavastaava, i tai koulutuskoordinaattori Sole Noranta 7

8 OSA 2 OHJE KOULUTTAJALLE KURSSIN TAI KOULUTUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN Suomen Punaisen Ristin kursseja järjestetään sekä piirin että osaston toimesta. Punaisen Ristin osasto voi järjestää koulutusta itsenäisesti tai yhteistyössä piiritoimiston tai toisten osastojen kanssa. Kouluttajan rooli ja vastuu oman alueen vapaaehtoiskoulutuksen toteuttamisesta määritellään kouluttajan yhteisymmärrys lomakkeessa. Koulutustilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa voi hyödyntää tämän ohjeen liitteenä olevaa muisti- / työnjakolistaa. Lista pitää sisällään mm. seuraavia koulutuksen järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä: Talousarvio, kurssin tuotot ja kulut Vapaaehtoistoiminnan herätetason (infot) kurssit sekä usein myös peruskurssit ovat luonteeltaan järjestön ja sen vapaaehtoistoiminnan markkinointia tavoitteenaan uusien vapaaehtoisten ja jäsenten hankinta. Koulutuksen ei ole tarkoitus tuottaa taloudellista voittoa. Vapaaehtoiskoulutuksen hinnoittelun perusteena on omakatteisuus eli kurssimaksuilla katetaan kurssin kulut. Kurssille voidaan määritellä myös valtakunnallinen, yhtenäinen kurssimaksu. Tällöin valtakunnalliset kurssihinnat vahvistetaan vuosittain kyseisen ohjelmalinjan suunnittelijoiden työkokouksissa ja kurssihinnat kirjataan kurssiohjeisiin. Kurssin talousarvion pohjana voidaan käyttää kurssin talousarviolomaketta (liite). Kurssipaikat, majoitukset ja ruokailut valitaan siten, että kurssihinta voidaan pitää kohtuullisena. Kurssin kulut Kouluttajan matkat ja majoitus Kurssilla toimiville Punaisen Ristin kouluttajille maksetaan matkat ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti ellei muuta ole sovittu. Myös hänen ruokailu- ja majoituskulunsa kirjataan kuluarvioon. Majoitus ja ruoka Kurssilaisten ruokailukulut (sekä joissakin tapauksissa majoituskulut) kirjataan talousarvioon siinä tapauksessa, että ne laskutetaan järjestäjältä. Matkakulujen korvaus Punaisen Ristin vapaaehtoisten kursseille osallistuville voidaan korvata matkakuluja budjetin salliessa. Huom. nämä kulut ovat vähennyskelpoisia OK tilitystä tehtäessä! Koulutusmateriaalit ja muut tarvikkeet Vapaaehtoisten koulutuksessa kurssilaisille jaettava materiaali on järjestäville osastoille ja piireille pääsääntöisesti maksutonta. Materiaalikuluihin kirjataan kynät, muistiinpanopaperit yms. 8

9 Monistuskulut Vuonna kulut on arvioitu seuraavasti: mustavalko kopio à 0,05 /kpl värikopio à 0,15 /kpl Monistuskulut voidaan ilmoittaa OK tilityksessä. Markkinointi ja tiedotus sisältäen postikulut Kirjataan mainos- ja markkinointikulut kuten lehti-ilmoituksista aiheutuneet kustannukset. Punaisen Ristin kirjekuoria saa tilata maksutta piiristä / keskustoimistosta. Keskimääräinen postituskulu vuonna on 0,65 /kpl sisältäen kirjekuoren. Tilavuokrat Kirjataan talousarvioon ulkopuolisia, maksullisia tiloja käytettäessä. Arvioon ei kirjata laskennallisia, omien tilojen käytöstä aiheutuvia kuluja (huom. kurssin päätyttyä OK-tilityksessä nämäkin kulut voidaan toki ilmoittaa). Palkkiot ulkopuolisille asiantuntijoille Opetuspalkkioita voidaan maksaa ulkopuolisille luennoitsijoille tai asiantuntijoille. Talousarviossa tulee huomioida myös sotumaksut omassa sarakkeessaan. Järjestön omille kouluttajille ja esimerkiksi delegaateille ei pääsääntöisesti makseta palkkioita järjestön omissa sisäisissä koulutuksissa. Muut kulut Esim. Opetus- tai harjoitusvälineet ja tarvikkeet Kurssin tuotot a) Kurssimaksut: Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskursseilla suositus on, että kurssimaksuilla katetaan tarjottavat ateriat ja kahvit. Kurssimaksun määräytymisen voit tarkistaa kurssiohjeesta/-kuvauksesta, joka jaetaan kouluttajakoulutuksen sisältöosiolla. b) OK-tuki (Maksimissaan 55 % kurssin valtionapuun oikeuttavista kuluista, ks. 9

10 OK opintokeskusyhteistyö Tulevan vuoden koulutustoimintaa suunniteltaessa tulee huomioida, että OK tukitunnit haetaan vuosittain jo edellisen syksyn aikana. Vuosittainen tuntihaku on hyvä sopia yhteistyössä piiritoimiston kanssa. Järjestämisilmoitus Opintojakson toteuttaja tekee opintojakson suunnitelman (ks. Opintojaksojen ohjeet) OK-opintokeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson (=kurssin) alkua OK:n verkkosivuilla (www.ok-opintokeskus.fi) tai toimittamalla lomakkeen sähköpostilla, faksilla tai postitse opintokeskukseen. OK-tuki voi olla enintään 55 % opintojakson toteutuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä kuluista. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu summa ei saa olla yli 100 %. OK-tuki on enintään 21 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai osittain Okryverkossa. OK-tuki on enintään 24 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa kaiken asioinnin sähköisesti Okryverkossa. Kurssin kouluttajat Kouluttajina kurssilla voivat toimia asianomaisen linjan kouluttajapätevyyden suorittaneet kouluttajat. Tässä yhteydessä on hyvä selvittää, onko piirin alueella opetusnäytettään odottavia kouluttajakokelaita, joita voidaan kutsua kurssille apukouluttajiksi tai mahdollisesti suorittamaan opetusnäytettään. Kurssille määritellään "kurssinjohtaja" tai pääkouluttaja, joka kokoaa kouluttajat suunnittelupalaveriin ja vastaa siitä, että kurssiin liittyvät valmistelut ja tehtävät tulevat hoidetuksi. Kurssipaikan valinta Punaisen Ristin koulutukset toteutetaan järjestön omissa tiloissa silloin kun se on mahdollista. Tämän lisäksi voidaan käyttää yritysyhteistyö- ja muiden kumppaneiden tiloja sopimusten mukaan. Mahdolliset kurssitilasta aiheutuvat kustannukset ilmoitetaan OK-tilityksessä. Kurssin markkinointi Kurssin markkinointitoimenpiteet riippuvat koulutuksen kohderyhmistä, jotka on määritelty mm. kurssiohjeessa tai koulutuksen kuvauksessa, joka jaetaan kouluttajakoulutuksen sisältöosalla. Mainos tai ilmoitus laaditaan mieluiten järjestön omalle kurssimainospohjalle (Liite), jonka löydät sähköisessä muodossa kouluttajien yhteisiltä aineistosivuilta RedNetistä. RedNetin ja Punaisen Ristin verkkosivujen uutis- ja ilmoitustoimintoja kannattaa hyödyntää. Kurssi-ilmoitusten ja mainosten luontevimmat paikat ovat RedNetissä osaston ja piirin omat sivut sekä järjestötiedote Tässä ja Nyt. Ilmoittautumiskäytännöt Kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoon suositellaan työkaluksi RedNetin ilmoittautumistyökalua. Ilmoittautumistyökalun voi ottaa käyttöön samalla kun aloittaa kurssin markkinoinnin järjestön verkkosivuilla / RedNetissä (= Tapahtuman luonti ). Sähköistä ilmoittautumistyökalua käytettäessä osallistujat ilmoittautuvat koulutukseen itse ja erillistä jälkikäteen tapahtuvaa kurssilaisten rekisteröintiä ei tarvita. Apua RedNetin ilmoittautumistoiminnon käyttöön saat osastosi Admin oikeuksien haltijalta tai piiritoimistosta. 10

11 Kurssikutsu ja -ohjelma Kurssikutsua ja -ohjelmaa varten on myös olemassa valmiit pohjat/mallit (Liitteenä, sähköiset pohjat Rednetissä). Kutsussa on oleellista, että se on laadittu Punaisen Ristin virallisella logolla varustetulle lomakkeelle ja että se sisältää vähintään seuraavat tiedot: - aika, paikka ja tulo-ohjeet - pääsisällöt ja tavoitteet - kurssimaksu ja laskutustiedot - ohjeistus mahdollisiin ennakkotehtäviin - majoitustarve, erikoisruokavaliot (jos ei tietoja saatu jo ilmoittautumisen yhteydessä) - kurssin ohjelma aikatauluineen - tieto siitä, että kurssi järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa Kurssin aikana huomioitavia käytännön asioita - kurssilaisten iloinen ja myönteinen vastaanotto - ruokailuista ja tauoista huolehtiminen - kopiointi ja muut juoksevat asiat - OK-lomakkeiden kierrättäminen (ks. OK-ohjeistus) - laskutuslomakkeen kierrättäminen (ellei tietoja saatu jo ilmoittautumisen yhteydessä) - palautelomakkeiden jakaminen (Huom. osallistavaa / suullista arviointia ei pidä unohtaa) - lisäkoulutusmahdollisuuksista ja toiminnan mahdollisuuksista valistaminen - SPR:n jäsenyyteen innostaminen, jos kurssilaisten joukossa on vielä ei-jäseniä! - uuden vapaaehtoisen eteenpäin ohjaaminen tarvittaessa (toiseen osastoon, toimintamuo toon ) Kurssitodistukset Punaisen Ristin virallisen todistuspohjan saat piiritoimistosta koulutusvastaavalta. Mallit todistuksiin ja niiden kirjoittamiseen annetaan kouluttajakoulutuksen toisella lähijaksolla, jolloin käydään läpi kurssien sisältöjä ja toteutusmalleja. Todistus tulee allekirjoittaa Punaisen Ristin kouluttajanimekkeellä. Viralliselle Punaisen Ristin todistuslomakkeelle kirjataan vain valtakunnalliset Punaisen Ristin koulutukset. Muiden koulutusten osalta voidaan käyttää osallistumistodistuksena esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kirjelomaketta. Todistuksen kirjoittajalla on aina oltava kouluttajapätevyys voimassa. Kurssin arviointi Kurssin vetäjinä toimineet kouluttajat pitävät yhteisen jälkiarviointipalaverin joko heti kurssin päätyttyä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Arviointipalaverissa käydään läpi sekä kouluttajien omat että kurssilaisten arvioinnit ja kirjalliset kurssipalautteet. On suositeltavaa, että kooste kurssipalautteista toimitetaan piirin koulutus- tai ohjelmavastaavalle. Palautekoostetta voi hyödyntää seuraavalla kerralla kyseistä kurssia suunniteltaessa. Laskutus Kurssi voidaan laskuttaa etukäteen, kerätä kurssimaksut käteismaksuina kuittia vastaan tai laskuttaa jälkikäteen piirin tai osaston käytäntöjen mukaan. OK-tilitys Selvitys kurssista tehdään viimeistään neljän viikon sisällä koulutuksen päättymisestä (ks. Liite Opintojaksojen ohjeet tai Koulutuksen kirjaaminen toimintakalenteriin / tilastointi Koulutus ja sen osallistujamäärä kirjataan osaston toimintapäiväkirjaan. Vuoden vaihteessa valtakunnallisen toiminta- ja koulutustietojen keruun yhteydessä kirjataan kaikki osaston järjestämät 11

12 koulutustilaisuudet tilastopohjaan. Mikäli järjestetyn koulutuksen nimekettä (tai sitä vastaavaa) ei löydy tilastopohjasta, se kirjataan kohtaan "osaston muu koulutus". 12

13 Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset Suomen Punaisessa Ristissä Suomen Punaisen Ristin toiminnan vastuuvakuutus sekä vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ovat Tapiola-ryhmässä. Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi valtakunnallista vakuutusta: a) Ryhmätapaturmavakuutus, joka korvaa Punaisen Ristin vapaaehtoisille sattuneet tapaturmat ja niiden hoitokulut. Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja kaikkien SPR:n toimintamuotojen vapaaehtoistehtävissä, myös kokouksissa, koulutuksissa, kursseilla, vuosittaisilla leireillä, Konteissa, Turvataloissa, keräyksissä ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutus kattaa vapaaehtoisten henkilötapaturmat (ei kata esinevahinkoja eikä sairastapauksia). b) Järjestön toiminnan vastuuvakuutus Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista toiminnan järjestäjänä SPR on korvausvastuussa. Tämä tarkoittaa ns. kolmannelle osapuolelle sattuneita vahinkoja. Vakuutus kattaa kaikki Suomen Punaisen Ristin toimintamuodot Vahingon satuttua, toimi seuraavasti: Ilmoita vahingosta viipymättä tapahtuman / tilaisuuden vastuuhenkilölle. Puhelimitse Soita numeroon (ma - pe klo 8-20) Kerää vahinkoon liittyvät tiedot sekä asiapaperit ja varaudu kertomaan: - omat yhteystietosi - selostus vahinkotapahtumasta (tapaturma, aika, paikka) - tilinumero, jolle korvaus maksetaan - vahingosta aiheutuneet kulut (määrä, ajankohta) Internetissä Vahingosta voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella osoitteessa käyttämällä hakusanaa ilmoita vahingosta lomake löytyy helposti. Tarvittavat liitteet lähetetään erikseen Tapiolaan. Liitteet sekä valtakirjalomakkeen Kelaa varten voi lähettää palautuskuoressa, joka on tulostettavissa sähköisen vahinkoilmoituksen yhteydessä. Postitse Vahinkoilmoituksen voi noutaa Tapiolan toimistosta tai tulostaa Tapiolan Internet-sivuilta. Korvaushakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: Tapiola-ryhmä, TAPIOLA 13

14 LIITE 1 KURSSIN TAI KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU (muistilista) Koulutustilaisuuden järjestäminen ja toteuttaminen on projekti, joka vaatii tarkan suunnittelun ja työnjaon kouluttajien ja muiden resurssihenkilöiden kesken. Tämän ohjeen tarkoitus on toimia kouluttajan muistilistana kurssin tai koulutustilaisuuden käytännön järjestelyissä. Täydennä listaa omien kurssiesi erityispiirteiden ja -tarpeiden mukaan. Ennen kurssia Koulutustarpeen kartoitus omalle osastolle yhteistyössä naapuriosastojen kanssa? ulkopuolinen tilaaja? yhdessä esim. toisen järjestön kanssa? Huom. Jos mahdollista, alueellinen ja paikallinen kurssitarjonta suunnitellaan yhdessä vastaavan piirin ohjelmatyöntekijän kanssa muun toiminnan suunnittelun yhteydessä. Kurssin suunnittelu kouluttajien rekrytointi kouluttajapalaveri: kohderyhmä tavoitteen kirkastaminen kurssipaikka aikataulu ja ohjelmasisällön suunnittelu, työnjako kurssiohjeen läpikäyminen materiaali, laitteet ja välineet matkustus ja majoittuminen palkkiot ja maksutapa sijaistus turvallisuussuunnitelma, vakuutukset tarvittaessa vähimmäisosanottajamäärä ja peruutusehdot (sisältyy kurssiohjeeseen) ruokavaliot yhteiset pelisäännöt kurssilla Budjetointi menot (palkkiot, matkakulut, materiaalit, tilat, mainonta ja postitus/markkinointi) tulot (kurssimaksut, OK-tuki) OK-opintokeskus: järjestämisilmoitus viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. * Kouluttaja osaltaan toimii osastonsa tai alueensa kurssitarpeen kartoittajana. * Kurssi voi olla toimintasuunnitelman / koulutusaikataulun mukainen tai akuuttiin paikalliseen tarpeeseen vastaava. * Ilmoitus kurssista aina myös omaan piiriin koulutus- tai ohjelmavastaavalle. *Jokaisesta valtakunnallisesti järjestettävästä kurssista on kurssiohje, joka pitää tiivistetysti sisällään kyseisen kurssin sisältöön ja toteutukseen liittyvät seikat. *Käytännöt sovitaan tarkemmin oman piirin kanssa. 14

15 Markkinointi kenelle? mille alueelle? millä välineillä? (suoramarkkinointi, piiritiedote, paikallislehdet, Rednet) kurssimainoksen/alustavan ohjelman tuottaminen ilmoittautumistapa Kutsut ilmoittautuneille ennakkotehtävät tarvittaessa kartta ja tulo-ohjeet Punaisen Ristin omat nettisivut on tehokkaimmaksi todettu kurssien markkinointikanava! kts. kurssimainospohja Rednet.punainenristi.fi Todistukset (valtakunnallinen pohja piiristä) Koulutustilanteen valmistelu laitteet ja muut välineet opasteet tarvittaessa materiaali valmiiksi koulutustila kuntoon istumajärjestys järjestön tunnukset, liput, julisteet Kurssin aikana Kurssilaisten / kouluttajien vastaanotto Ruokailuista ja tauoista huolehtiminen Kopiointi ja muut juoksevat asiat Tuotemyynti OK-lomakkeet kiertoon Laskutuslomake kiertoon tarvittaessa Palaute ja arviointi Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. Kurssin jälkeen Kouluttajapalaveri, arviointi Kurssipalautteiden arviointi /yhteenveto Muutokset ohjelmaan/ toteutukseen Kurssimaksut Palkkiot Matkalaskut OK-tilitys (kts. ohje) Tieto piiriin toteutetusta koulutuksesta Kuka vastaa Mihin mennessä Huom. 15

16 16

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje Metallityöväen Liitto ry Seuturyhmien toimintaohje Sisältö Seuturyhmien toimintaohje Seuturyhmien toimintaohje...3 Seuturyhmän organisoituminen...4 Seututoimikuntien jaostot...6 Seuturyhmäkoulutus...8

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Työnhaun verkkokurssit

Työnhaun verkkokurssit NUOVE / SÄHKÖISET PALVELUT TEEMATYÖRYHMÄ 20.9.2011 Työnhaun verkkokurssit Timo Rautavirta Erikoistyövoimaneuvoja, JobCafé 1 Työnhaun verkkokurssit - taustaa 90-luvun lama: ryhmämuotoisia palveluja otettiin

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Täydennyskoulutuksen lähijakso 13.-14.4.2010 Kielitivolin koordinaattoritapaaminen 4.-5.5.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Uusi hankehaku 22.5. asti Hakutiedote, linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja lomakkeen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Palvelevan puhelimen toiminnan laatuasiakirja

Palvelevan puhelimen toiminnan laatuasiakirja KIRKON KESKUSTELUAPUAπ Palvelevan puhelimen toiminnan laatuasiakirja 1 Palvelevan puhelimen toiminnan laatuasiakirja Periaatteet koskevat Palvelevaa puhelinta, Palvelevaa nettiä, Palvelevaa chattia, Palvelevaa

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti. Jos käytät Sivisverkon koulutuskalenteria vertaisopintoryhmäsi ilmoittautumisten keräämisessä ja markkinoinnissa, tiedot siirtyvät

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU Ulkoasiainministeriö Kehityspoliittinen osasto ESITYS YHTEISTYÖSTÄ Helsinki 15.9.2009 KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU 1. Hankinnan

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot