Korkean resoluution heijastusluotauksen käyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologisten ominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkean resoluution heijastusluotauksen käyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologisten ominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa"

Transkriptio

1 Korkean resoluution heijastusluotauksen käyttö pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrogeologisten ominaisuuksien tutkimuksessa Suomessa Loppuraportti FT Joni Mäkinen & FM Elina Ahokangas, Turun yliopisto / maantieteen ja geologian laitos 1. Tausta Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli ensimmäistä kertaa Suomessa selvittää liikkuvalla kalustolla tehtävän matalaseismisen heijastusluotauksen (HRSR eli High-Resolution Seismic Reflection) käyttömahdollisuuksia pohjavesiesiintymien rakenteen ja hydrologisten ominaisuuksien tutkimuksessa. Tämä korkean resoluution (optimioloissa jopa 1-2 m vertikaaliresoluutio) seisminen tutkimusmenetelmä mahdollistaa laajojen ja kerrospaksuudeltaan suurien muodostumien nopean rakennetutkimuksen. Menetelmän korkea resoluutio pyritään saavuttamaan käyttämällä seismisenä lähteenä vibraattoria, jolla on esim. rajäytyksiin verrattuna laajempi taajuuskaista. Perinteisessä heijastusseismiikassa työskentelyä hidastaa geofonien istuttaminen maahan, mikä vaatii myös usean henkilön työpanoksen. Käytettäessä liikkuvaa kalustoa kaikki geofonit on sijoitettu ja yhdistetty toisiinsa nk. streamerin avulla, jolloin koko geofonilevitys liikkuu yhtenäisesti mittauspisteeltä toiselle, mikä nopeuttaa varsinaista mittausta huomattavasti. Geofoneissa ei käytetä perinteisiä piikkejä vaan kontakti geofonien ja maankamaran välillä muodostuu ilman erillisiä toimenpiteitä. Tästä on toisaalta seurauksena rekisteröintien laadun heikentyminen, jota kompensoidaan käyttämällä tekniikkaa ainoastaan kovapohjaisilla alustoilla, kuten sorateillä. HRSR -menetelmä tarjoaa maatutkaa huomattavasti paremman syvyysulottuvuuden ja taittumisluotaukseen verrattuna mahdollisuuden tarkempaan sisäisen rakenteen kuvaamiseen riippumatta seismisiltä nopeuksiltaan erilaisten kerrosten jakaumasta. Tutkimuskohteena oli Säkylänharjun-Virttaankankaan huomattava harjumuodostuma. Alueelle sijoittuva Turun seudun tekopohjavesihanke tarjoaa kallio-, maaperä-, ja pohjavesiolosuhteiltaan vaihtelevan testialueen sekä monipuolisen referenssiaineiston, johon sisältyy myös alueen rakennetta ja sen syntyä kuvaava kerrostumismalli. Lisäksi tutkimuksen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä alueen kolmiulotteiseen hydrogeologiseen malliin, joka toimii perustana pohjaveden 60-kerroksiselle virtausmallille. Virttaankankaan harjuaineksen paksuus on yleisesti m, mutta yltää jopa 100 m syvän kallioperän

2 murroslinjan kohdalla, jonka pohjaosissa sijaitsevat pohjavesiesiintymän vaikeimmin tutkittavissa olevat kerrostumat. Seismisillä heijastusluotauksilla saadaan tärkeää linjatietoa kalliopinnan vaihtelusta ja sen yläpuolisten maalajikerroksien/pääkerrostumisyksiköiden jatkuvuuksista ja paksuuksista, jotka ohjailevat pohjaveden muodostumista ja virtausreittejä. Seismisestä rakennetulkinnasta saadun kerrostumisympäristön tulkinnan perusteella voidaan lisäksi arvioida eri yksiköiden mahdollisia jatkuvuuksia seismisten linjojen ulkopuolella. 2. Menetelmä 2.1. Matalaseismiseen luotaukseen ja laitteistoon perehtyminen Kanadan Ottawassa tutkimusvierailulla Ennen Suomessa toteutettavia mittauksia kävimme tutustumassa heijastusluotauslaitteistoon ja sen käyttöön André Puginin (Geological Survey of Canada (GSC)) isännöiminä Ottawassa, Kanadassa. Matkalle osallistuivat hankkeen yhteyshenkilö FT Joni Mäkinen ja väitöskirjatyöntekijä FM Elina Ahokangas Turun yliopistosta, FT Antti Pasanen ja TkT Heikki Vanhala Geologian tutkimuskeskuksesta sekä FT Kari Moisio Oulun yliopistosta. Perehdyimme matalaseismiseen heijastusluotaukseen ja laitteiston käyttöön kenttäolosuhteissa 2 päivän ajan GSC:n testialueella (John Shaw Rd, Gatineau, Quebec). Testiluotauksessa käytettiin lähes samankaltaista kalustoa kuin itse Virttaankankaan luotauksissa. GSC käyttää normaalissa tuotantokäytössä Hz taajuuskaistaa. GSC:n landstreamer sisälsi 48 kolmikomponenttista geofonia (144 kanavaa), geofonivälinä oli 1,5 m ja lähdepisteiden väli 4,5 m (Pasanen 2011). Kanadan geologiset olosuhteet ovat menetelmän kannalta hyvin suosiolliset. Sedimentit ovat liki maanpintaan asti veden kyllästämiä ja ne koostuvat suurelta osin hienoainespitoisista merisedimenteistä. Niistä saatavat heijastukset ovat voimakkaita ja selviä. Vierailuun kuului lisäksi yhteinen workshop-tapahtuma (Groundwater in unconsolidated sediments), jossa esiteltiin sekä suomalaista että kanadalaista teemaan liittyvää tutkimusta. Tutustuimme lisäksi paikalliseen geologiaan päivän kenttäretkellä.

3 2.2. Luotauksen toteutus Virttaankankaalla Korkean resoluution seismistä heijastusluotausta testattiin liikkuvalla landstreamer-kalustolla Virttaankankaan tekopohjavesialueella välisenä aikana. Luotauskaluston toimitti COWI Consulting Group Tanskasta ja geofyysikko Soren Nielsen vastasi maastomittauksista ja kaluston käytöstä. Linjaston suunnittelusta vastasivat FT Joni Mäkinen, FT Aki Artimo (TSV Oy) ja FM Elina Ahokangas. Laitteiston toimivuus testattiin ennen varsinaista luotausta ajamalla testilinja (linja 3), jonka pituus oli 0,4 km. Luotauslinjoja ajettiin yhteensä 9 kpl ja niiden yhteispituus oli 8,2 km. Sääolosuhteet olivat suotuisat eikä yhtäkään suunniteltua linjaa jäänyt ajamatta sateen takia. Testimittauksista ja luotausohjelmasta vastasi Nielsenin ohella geofyysikko André Pugin (Geological Survey of Canada), joka suoritti aineiston esiprosessoinnin kenttätyöjakson aikana. Hankkeen maastotöissä ja käytännön järjestelyissä avustivat Turun Seudun Vesi Oy:n tutkimushenkilökunta (3 henkilöä), Geologian Tutkimuskeskuksesta pääasiassa 5 henkilöä sekä väitöskirjaohjattava FM Elina Ahokangas. Mittaushankkeen vastuullinen vetäjä Joni Mäkinen vastasi liikenne- ja liikenteenohjauksen järjestelyistä ja työturvallisuudesta. Tätä varten hän suoritti Tieturva I (perustaso) ja Tieturva II (johtotaso) koulutuksen. Lisäksi yleisillä maantieosuuksilla liikenteenohjauksessa avusti kaksi sotilaspoliisia Säkylän varuskunnasta. Aineiston prosessointi jatkui André Puginin toimesta Kanadassa loppuvuodesta Prosessointia varten tarvitut linjojen koordinaattimuunnokset tehtiin Turun yliopistolla. Geologian tutkimuskeskukselta saatiin luotausaineiston topografiakorjauksessa tarvittu laserkeilausmalli ja Turun Seudun Vesi Oy:ltä tulkinnassa tarvittava referenssikairausaineisto. Prosessoidut linjat saatiin Puginilta Suomeen marraskuussa Toukokuussa 2012 tehtiin TSV Oy:n avustamana kolme lisäreferenssikairausta linjoille 1 ja 4. Näiden tietojen perusteella A. Pugin teki tarkistukset ja korjaukset linja-aineistoon Luotauslaitteisto ja käytetyt asetukset Varsinainen landstreamer- luotauslaitteisto muodostuu kahdesta pääosasta (kuva 1): Minibuggymaastotraktorista ja sen perässä vedettävästä landstreamer-letkasta. Traktoriin on rakennettu kiinteästi mm. seismografit, tietokone, näyttö, etäisyysmittaus ja GPS-paikannin sekä Minivib - tärytin (energialähde, kuva 1). Virttaankankaan luotauksessa käytettiin taajuuskaistana Hz, 5+1 s pyyhkäisyä ja 4 m siirtoväliä (lähdepisteiden etäisyys). Landstreamer-letka muodostuu kiinteälle alustalle kiinnitetyistä geofoneista, jotka on kytketty peräkkäin jonoon ja kiinnitetty tukevaan vedettävään nauhaan.

4 Virttaankankaan tutkimuksessa landstreamerin alkuosassa oli yhteensä 48 kpl kolmikomponenttisia geofoneja 1 m välein, joiden perässä oli 74 kpl vertikaalikomponenttisia geofoneja 2 m välein. Käytössä oli siten yhteensä 216 kanavaa, joista kanavat olivat kolmikomponenttisille geofoneille ja kanavat vertikaalikomponentin geofoneille. Landstreamer-letkan kokonaispituus oli 200 m (196 m + offset 4 m täryttimestä ensimmäiseen geofoniin). Luotauksen syvyysulottuvuus on riippuvainen käytetyn letkan pituudesta ja Virttaankankaan tapauksessa tarkoituksena oli, että kalliopinnan taso saavutettiin myös oletettua syvemmältä. A B Kuva 1. A) Landstreamer-letka ja siihen kuuluvat kolmikomponenttigeofonit (keltaiset) sekä vertikaalikomponenttigeofonit. B) Lähikuva ajoneuvon keskellä sijaitsevasta Minivib täryttimestä (halkaisija 1 m). Kuvat: A) Elina Ahokangas 2011 ja B) Joni Mäkinen Käytännön kokemukset luotauksen toteutuksesta Keskeinen osa luotausta oli käytännön käyttökokemuksen saanti koskien laitteiston kasaamista, purkamista ja käyttöä kohteella. Luotaukset onnistuvat ainoastaan tiestöä ja metsäteitä tai isoja polkuja pitkin. Päällystetyn tiealueen ulkopuolella toimiva alusta on kova hiekka- tai soratie, jossa pintamaa ei tärytyksen aikana pääsee liikkumaan. Luotauksen onnistumiseksi landstreamer-letkaa täytyy jatkuvasti valvoa ja tarvittaessa siirtää ja ohjata tiellä. Tämä varmistaa sen, että laitteisto ei pääse juuttumaan alustan epätasaisuuksiin, liukumaan pois tieltä tai kääntymään ylösalaisin. Onnistunut luotaus edellyttää, että kaikki letkassa olevat geofonit ovat kunnon kontaktissa maahan eivätkä pääse kääntymään nurinpäin tai kyljelleen. Lisäksi on noudatettava erityistä varovaisuutta silloin kun laitteisto on siirtymässä. Letkan päälle ei saa astua sen liikkuessa (kaatumis-/takertumisvaara) eikä missään olosuhteissa ajaa sen

5 päältä ajoneuvolla (takertumis-/särkymisvaara). Tämän vuoksi kaikki autoliikenne oli pysäytettävä aina kun ylitettiin teitä ja jokaiseen risteykseen asetettava joku vartioimaan liikennettä. Erityisesti mutkaisilla ja kaltevilla tieosuuksilla letkaa valvovan henkilöstön määrä ja tarve kasvaa. Lisäksi mutkaiset tiet lisäävät luotaukseen kuluvaa aikaa, koska letka ei pääse kulkemaan suorassa. Tien kaltevuus aiheuttaa myös suuremman riskin, että letka pääsee liukumaan ojaan. Näissä tilanteissa on oltava riittävästi henkilöstöä siirtämässä laitteistoa, koska pelkkä letka yksistään painaa satoja kiloja. Tasaisemmalla ja suoremmalla tiellä (riippuen geofoniletkan pituudesta) 3 henkeä on riittävä määrä, alustan kaltevuuden ja tien mutkaisuuden kasvaessa tarvitaan vähintään 5 henkilöä (kuva 2). Kuva 2. Landstreamer-letkan ohjausta epätasaisella ja mutkittelevalla alustalla. Kuva: Elina Ahokangas Kaikkea ylimääräistä liikettä landstreamer-letkan vierellä tulee välttää pyyhkäisytapahtuman aikana, jotta geofonit eivät rekisteröi ylimääräistä meteliä. Rankkasade aiheuttaa voimakasta häiriötä geofoneihin, minkä vuoksi luotausta ei voida tehdä sen aikana. Laitteiston tuonti- ja käyttökustannukset huomioiden on parempi varata 1 2 ylimääräistä luotauspäivää aikatauluun huonon sään varalta kuin seisottaa laitteistoa käyttämättä.

6 3. Tulokset 3.1. Luotausaineiston resoluutiosta Vertikaaliresoluutio on riippuvainen seismisen signaalin aallonpituudesta, johon vaikuttavat signaalin taajuus ja seisminen nopeus. Virttaankankaan luotausaineiston vertikaaliresoluutio on noin 5 m. Tämä tarkoittaa, että tätä etäisyyttä lähempänä olevia rakenteita ei pystytä aineistosta enää erottamaan yksittäisiksi heijasteiksi. Tätä lukemaa on mahdollista parantaa tarkemmalla prosessoinnilla linjojen valituista osista. Tässä vaiheessa linjoja 1 ja 4 on korjattu luotauksen jälkeen tehtyjen referenssikairausten (3 kpl) tietojen perusteella. Erotuskyky on riippuvainen erityisesti korkeammista taajuuksista sekä myös migraation onnistumisesta, koska migraatiolla ei ainoastaan korjata geometriaa todellisuutta vastaavaksi vaan sillä pystytään myös parantamaan resoluutiota. Onnistuneen migraation edellytys on mahdollisimman hyvä ja realistinen nopeusmalli. Virttaankankaan tapauksessa resoluutiota heikentää oleellisesti korkeampien taajuuksien vaimeneminen paksun ja kuivan maaperäkerroksen vaikutuksesta Kallionpinta Virttaankankaan alueella kallionpinta tavoitettiin jokaisella heijastusluotauslinjalla. Sen syvyys vaihteli 6 m jopa 120 m maanpinnasta. Kalliopinnan paikantamiseksi aineiston prosessoinnissa käytettiin ns. maksimienergiapintaa, joka huomioi voimakkaimman heijastajan sektiosta. Paikoitellen kallionpinnan tuottama heijaste oli niin voimakas, että se aiheutti tämän heijasteen moninkertaistumisen (ns. sointiilmiön). Tällaiset kallionpinnat on tulkittu yhtenäisiksi ja tasaisiksi pinnoiksi, joissa ei ole juurikaan rapautumista tai rakoilua. Lisäksi luotauslinjalla 1 kallionpinta oli oletettua korkeammalla, vain 6 m maanpinnasta (kairausvarmistus), mikä osaltaan vaikutti voimakkaan heijasteen syntymiseen. Virttaankankaan itäosassa kulkeva ruhjelaakso havaittiin niin ikään selvästi luotauslinjoilla. Siihen liittyy mahdollisesti paikoitellen vanhempia sedimenttejä, joiden laajuudesta ei ole täyttä varmuutta. Saimme myös viitteitä kallioperän litologisesta vaihtelusta ja rakoilusta luotauslinjojen alueella. Virttaankankaan alla kallioperä muodostuu pääasiassa granodioriitista ja kvartsidioriitista (Veräjämäki 1998). Tutkimusalue sijaitsee noin 10 km päässä Satakunnan hiekkakivialueesta. Tämän tutkimuksen kalliopinnan tason havaintojen ja referenssikairauksen 1 pohjalta mahdollisesti tavatun 1 m paksun hiekkakiven perusteella on oletettavissa, että Virttaankankaan alla on vielä entuudestaan tuntemattomia hiekka-

7 kiven satelliittialueita. Tämän luotauksen tutkimustarkoituksen kannalta kallioperän litologian tuntemuksella ei sinänsä ole suurta merkitystä. Kallioperän rikkonaisuudella on jonkin verran vaikutusta mm. pohjaveden varastoitumisen kannalta, mutta Virttaankankaan akviferin mittakaavassa sen merkitys on vähäinen. Paikoitellen on heijastusaineistossa havaittavissa selvästi rikkonaisempaa kallionpintaa, jossa on voimakasta rakoilua ja rikkoutumista. Näiden kohdalla yläpuolisten, kalliota peittävien sedimenttien tuottamat heijasteet saattavat osittain sekoittua varsinaiseen kalliopinnan heijasteeseen. Kalliopinnan tulkinnassa muita ongelmallisia alueita ovat erityisesti karkean harjuytimen alapuoliset osat. Harjuytimessä on usein erittäin suuria lohkareita, jotka ovat seismistä aallonpituutta suurempia. Tällöin suuri osa aaltoenergiasta absorboituu ytimeen, jolloin sen alapuolelta tuleva kalliopinnan heijaste heikkenee selvästi Harjuydin ja piilosupat Harjun kivinen ydin on yleensä kohtalaisen hyvin erotettavissa heijastusaineistosta, varsinkin jos alueelta on jo tulkintaa tukevaa aiempaa rakennetietoa. Paikoin ydinosan voi tulkita suoraan heijastusaineistosta. Sen muoto on tavallisesti hieman kupolimainen, joskin tämä muoto ei aina erotu suoraan luotauslinjalta. Yksi tapa tunnistaa harjuytimen sijainti ovat sen molemmin puolin sijaitsevat suppakuopat tai Virttaankankaan tapauksessa muinaisen aallokon muokkaamat piilosupat. Ne syntyvät jäälohkareiden hautauduttua sedimenttiin kun jää alkaa vähitellen niissä sulaa. Tällöin jäälohkareen yläpuoliset kerrostumat romahtavat vähitellen sulavan jään paikalle. Suppiin liittyy usein siirroksia, jotka erottuvat mm. maatutkaprofiileissa. Seismisessä profiilissa supat erottuvat kuppimaisina rakenteina, joiden reunojen kontaktit ovat terävät. Piilosuppien erottuminen perustui paljolti niiden häiriintyneeseen sisärakenteeseen ja sen tuottaman heijasteen eroavaisuuteen häiriintymättömästä sedimentistä. Virttaankankaan osalta aineisto vahvisti maatutka- ja kairausaineiston tulkinnalla saatua kuvaa ytimen mittasuhteista ja sijainnista. Erityisen tärkeä havainto pohjavesimallinnuksen ja vedenhankinnan kannalta oli ytimen sijainnin ja muodon hahmottuminen kallioperän syvän murroslinjan kohdalla.

8 3.4. Ydintä peittävät kookkaat viuhkamaiset harjulaajentumat Harjulaajentumien sisäinen rakenne pohjaveden pintaan asti (noin 20 m syvyyteen) on määritetty aiemmin vuonna 2009 GTK:n ja Turun Seudun Vesi Oy.n kanssa yhteistyössä tehtyjen maatutkaluotausten ja TSV Oy:n kairausaineistojen avulla. Harjulaajentumat ovat erotettavissa maatutkaluotaukseen perustuvan sedimentologisen mallin tuntemuksen perusteella. Näiden rajapintojen ja/tai sisärakenteiden ominaisuuksien luotettava erottaminen heijastusaineistosta ei alustavalla prosessoinnilla ole mahdollista. Osasyynä tähän on kerrosten paksuusvaihtelu ja kerrostumien sisäisten rakenteiden monimutkaisuus. Jotta jokin tietty kerros voidaan havaita, on sekä sen ylä- että alapinnasta saatava signaali. Tämä edellyttää, että on olemassa kontrasti kerrosten välisessä seismisessä impedanssissa, eli tiheyden ja/tai seismisen nopeuden on muututtava kerrosten välillä. Signaalia ei myöskään havaita, mikäli kerros on liian ohut suhteessa vertikaaliresoluutioon. Jos saadaan heijaste ainoastaan yläpinnasta, ei kerroksen paksuutta kyetä määrittämään Harjualueen stratigrafia Seismisten luotausten ansiosta saatiin uutta tietoa Virttaankankaan kerrosjärjestyksestä. Virttaankankaan suuressa ruhjevyöhykkeessä on kalliopinnan ja harjuytimen välissä paikoitellen vanhempia moreenimaisia kerrostumia, joiden paksuus on referenssikairauksen perusteella jopa 20 metriä (kuva 3). Harjun varsinainen ydinosa ja sitä peittävät viuhkamaiset harjulaajentumat ovat kerrostuneet niiden päälle. Ruhjeessa olleet vanhemmat sedimentit ovat nostaneet kerrostumisalustan tasoa ylemmäksi kuin mitä se olisi ilman näitä vanhempia sedimenttejä. Tämän johdosta harjun ytimen kulku sekä harjuviuhkojen kerrostumissuunnat ovat muuttuneet verrattuna tilanteeseen, jossa vanhempia alapuolisia sedimenttejä ei ole. Pohjaveden virtauskuvan ja hydrologisten yksiköiden kannalta tällä tiedolla on suurta merkitystä, koska vastaavanlaisia vanhempia sedimenttejä löytyy oletettavasti muidenkin harjujen ydinosien alta.

9 Kuva 3. Heijastusluotauksen P-aalto profiilikuvaajat kallioperän murroslinjan (musta viiva, pohjataso 15 m m.p.y.) poikki viistoon kulkevalta luotauslinjalta 4 ennen referenssikairausta REF_3 (ylhäällä) ja jälkeen (alhaalla). Alakuvasta voidaan erottaa harjuytimen alainen noin 20 m paksu diamiktoni/moreenikerrostuma (yläpintana vihreä viiva) ja sen alla oleva korjattu kalliopinta (yläpintana punainen viiva). Harjuydin (keltainen viiva) näkyy linjalla kahdesti, koska se kääntyy seuraamaan murroslinjaa oikealta vasemmalle.

10 3.7. Pohjavedenpinta, orsivesi Pohjavedenpinta on jossain määrin erotettavissa seismisiltä heijastusluotauslinjoilta. Huomionarvoista oli hienoainespitoisten harjukerrostumien päällä olevien orsivesien erottuminen hyvin S-aaltokuvista. HRSR-luotauksilla on siten hyvä käyttöarvo juuri laajojen hienoainespitoisten kerrostumien ja niihin paikoin liittyvien orsivesiesiintymien alaisten sedimenttien tutkimuksessa. Näissä olosuhteissa maatutkaluotauksella ei saavuteta riittävää läpäisyä. Tällainen kohde on esimerkiksi Hämeenkangas. 4. Johtopäätökset 4.1. Seismisen luotausaineiston keruu ja prosessointi Seismisen heijastusaineiston keruu landstreamer tekniikkaa hyödyntäen on huomattavasti nopeampaa ja vähemmän työvoimaa vaativaa kuin perinteisen heijastusseismiikan käyttö. Perinteisessä heijastusseismiikassa geofonit on istutettava yksitellen maahan koko luotauslinjan pituudelta. Sillä pystytään tekemään käytettävissä olevien geofonien määrästä ja aaltolähteestä riippuen maksimissaan rekisteröintiä työvuorossa (Pasanen 2011). Normaalissa tuotantokäytössä Kanadan geologian tutkimuskeskuksen (GSC) kehittämällä landstreamerilla voidaan mitata jopa 1000 rekisteröintiä työvuorossa. Tutkittavien alueiden tulisi olla topografialtaan melko tasaisia ja niillä tulee olla riittävästi hyväkuntoista tiestöä. Seismistä heijastusluotausaineistoa on mahdollista prosessoida tarkemmin joltakin tietyltä alueelta. Nyt tehdyssä alustavassa prosessoinnissa on käsitelty koko linja ja profiilissa korostuu erityisesti linjan syvempi osa mittakaavasyistä. Luotausprofiilin mittakaavasta johtuen itse irtomaakerroksen osa jää pakostakin pienemmäksi ja erotuskyvyltään heikommaksi visuaalisessa tarkastelussa. Jotta irtomaakerroksesta saadaan yksityiskohtaisempi ja tarkempi kuva, on aineistoa prosessoitava uudelleen siltä osalta linjaa, mistä yksityiskohtaisempaa tietoa tarvitaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksessa on kuitenkin hyvin vähän matalaheijastusseismisen aineiston käsittely- ja tulkintaosaamista, mikä tarkoittaa prosessoinnin koulutuksen lisäämistarvetta.

11 4.2. Seismisen luotausaineiston tulkinta Heijastusluotausaineiston tulkinta osoittautui haasteelliseksi Virttaankankaan kompleksisuuden sekä matalaseismistä heijastusluotausaineistoa koskevan tulkintakokemuksen puuttumisen vuoksi. Seismisen heijastusaineiston prosessointi ja tulkinta on riippuvainen maankamaran seismisten nopeuksien tuntemuksesta. Heijastuluotauksen avulla seismisiä nopeuksia ei saada selville yhtä suoraviivaisesti kuten esim. refraktioseismisessä luotauksessa, vaan näiden nopeuksien määrittäminen muilla menetelmillä (aiemmat tutkimukset esim. refraktioluotaus, muut mittaukset, tuntemus kerrostumien raekokovaihtelusta) helpottaa aineiston prosessointia ja tulkintaa. Aineiston tulkinta vaatii ymmärtämystä muodostuman syntyolosuhteista ja kerrostumisympäristöstä. Tulkinnan onnistuminen vaatii lisäksi edustavan referenssiaineiston sekä rakenteeltaan ja kallioperältään nopeasti vaihtelevilla alueilla tulisi referenssikairausten sijoittua mahdollisimman lähelle ajettua linjaa Seismisen heijastusluotauksen käyttökelpoisuus ja -mahdollisuudet Suomessa Kanadassa maaperäkerrostumia tutkittaessa on käytäntönä aloittaa tutkimukset geofysiikalla, Puginin tutkimusryhmän tapauksessa HRSR-luotauksella. Virttaankankaan alueella haastavin tekijä on syvällä oleva pohjavedenpinta ja paksu kuiva maakerros. Sama ongelma on myös monilla muilla Suomen saumaharjuilla sekä reunamuodostumilla. Syvällä oleva pohjavedenpinta aiheuttaa sen, että korkeimmat taajuudet vaimenevat nopeasti ja vertikaaliresoluutio heikkenee. Saumaharjujen kohdalla haasteeksi muodostuu lisäksi ydinosan sijainti hyvin syvällä, jopa m syvyydessä maanpinnasta. Tällöin on erityisen haasteellista havaita luotettavasti kallionpinta harjun ydinosan alapuolelta. Virttaankankaan tyyppisissä olosuhteissa pääpaino on P-aaltojen tuottaman jatkuvan linjadatan tulkinnassa, joskin paikoin S-aaltojen avulla saatiin tarkempaa tietoa kerrostumien rakenteesta (varsinkin kun pohjavesi oli lähimmillään maanpintaa eli noin 10 m pinnasta). Virttaankankaan luotauskokemuksen perusteella toteamme, että menetelmä on käyttökelpoinen Suomen olosuhteissa. Pääpaino on kallionpinnan tason ja harjujen suurten geometristen rakenteiden hahmottamisessa ja jatkotutkimusten ohjaamisessa. Menetelmä soveltuu hyvin alueille, joilla pohjavesi on lähellä pintaa, jolloin myös S-aaltojen prosessoinnilla ja tulkinnalla saadaan tarkempaa tietoa kerrosrakenteesta. Näiden ohella menetelmä soveltuu erityisesti hienoainespeitteisten harjujen tutkimukseen. Tutkittavien muodostumien kerrospaksuuksien tulee kuitenkin olla riittävät, koska menetelmän yksi

12 keskeinen hyöty on sen hyvä syvyysulottuvuus. Lisäksi olisi hyvä olla aiempaa tutkimusaineistoa, josta on saatavissa alustava käsitys kalliopinnan tasosta sekä muodostuman ominaisuuksista. Luotausten perusteella voidaan tarkemmin kohdentaa tutkimuksia tietyille alueille ja sisällyttää niihin maaperän rakenteita tarkemmin kuvaavat maatutkaluotaukset ja kairaukset. Menetelmän kannalta ideaalisia olosuhteita ajatellen soveltuvia tutkimuskohteita ovat erityisesti lounais- ja länsirannikon savikkoalueet ja niillä sijaitsevat hienoaineksen/moreenin peittämät piiloharjut sekä sedimenttikivialtaat ja niiden yläpuoliset glasiaalisedimentit (Satakuntamuodostuma ja Muhosmuodostuma) (Pasanen 2011). Näillä alueilla glasifluviaalisten kerrostumien tutkimukseen parhaiten soveltuva maatutkaluotaus ei onnistu. Tutkittavia kohteita ovat myös kaikki muutkin harjumuodostumat etenkin niiltä osin, joilla maatutkan syvyysulottuvuus on riittämätön. HRSR-menetelmä ei voi kuitenkaan täysin korvata maatutkaa glasifluviaalisten sedimenttien syntyprosessien ja kerrostumisvaiheiden tutkimuksessa tai rakennemallinnuksessa. Vesihuoltohankkeiden osalta menetelmän käyttöä on harkittava tapauskohtaisesti. Jos alueella on tutkimukseen soveltuvaa tiestöä, niin menetelmän käyttö on perusteltua kun: - tutkittava alue on laaja ja/tai pääosin kerrospaksuudeltaan (> m) suuri (erityisesti jos lähtötiedot vähäiset ja pohjavesi lähellä maanpintaa) - maaperän pintaosassa on laajalti hienoa ainesta tai moreenia, jota maatutka ei läpäise - kalliopinta on maatutkan ulottumattomissa ja tarvitaan jatkuvaa linjatietoa kalliopinnan tasosta ja sen suhteesta yläpuolisiin kerrostumiin tai pohjaveden virtausta sääteleviin suurrakenteisiin - kallioperän ruhjevyöhykkeillä iso merkitys pohjavesivirtaukselle, mutta niiden kerrostumat heikosti tunnettuja Maaperäkerrostumien rakenteen (maatutkasedimentologian) ja siihen vaikuttaneen jäätikködynamiikan korkeatasoisella osaamisella voidaan usein merkittävästi korvata tutkimusaineiston vähäisyyttä. Liikkuvan heijastusseismisen tutkimuksen avulla voidaan saada jatkuvaa linjatietoa sedimenttien sisäisestä rakenteesta syvyyksillä, joihin esim. maatutkalla ei päästä Hankkeen kustannukset ja kustannus-hyöty suhde Hankkeen kokonaiskustannukset olivat (Taulukko 1), josta VVY:n osuus , Renlund säätiön osuus ja Turun seudun Vesi Oy:n osuus Tanskalaisen COWI konsulttitoimis-

13 ton seismisten heijastusluotausten osuus (5 vrk) on , josta henkilöstökulut COWI konsulttitoimiston laitteistovuokrat on saatu noin 50 % oppilaitosalennuksena. Kanadalainen tutkija A. Pugin (GSC) osallistui hankkeen toteutukseen Suomessa ja heijastusluotausaineiston prosessointiin matka- ja majoituskuluja vastaan. Geologian tutkimuskeskuksen ja Turun Seudun Vesi Oy:n henkilökunta osallistuivat hankkeeseen ilman kuluja. Liikennejärjestelyissä tarvittavat kiinteät liikennemerkit saatiin lainaan Destia Oy:ltä ja kaksi sotilaspoliisia Säkylän varuskunnasta toimi liikenteen ohjauksessa ns. ruokapalkalla. Taulukko 1. Hankkeen kustannukset (sis. alv) Pääkustannustekijät Euroa Seisminen heijastusluotaus COWI (5 vrk) Matka- ja majoituskulut Referenssikairaukset 3 kpl (Destia Oy) Aineet ja tarvikkeet Turun yliopisto, yk-lisä Muut kulut 705 Yhteensä Oman heijastusluotauslaitteiston investointikulut olisivat karkeasti arvioiden > euroa. Suurimmat investoinnit tulisivat seismografeista (144 kanavaa) sekä täryttimestä ja ajoneuvosta, johon laitteisto rakennetaan. Laitteella tulisi olla myös miehistö (2-4 hlö), jotka tuntevat laitteen ja mittaustekniikan läpikotaisesti sekä pystyvät huoltamaan sekä kehittämään sitä eteenpäin (Pasanen 2011). Lisäksi aineiston prosessointi ulkopuolisena työnä maksaisi arviolta noin 1000 euroa/päivä. Päivän aikana hankitun linja-aineiston (noin 2 km) prosessointiin kuluu suunnilleen 2 päivää. Näin ollen aineiston prosessointi ulkopuolisen ammattilaisen työnä kustantaa noin 1000 euroa/kilometri. Laitteiston ja geofyysikon vuokraus Tanskasta (ilman prosessointikuluja) tulee maksamaan arviolta noin euroa/5 vrk ja tästä kaluston kuljetuskustannusten osuus on noin viidennes. Heijastusluotauskilometrin hinnaksi vuokratyönä tulee näin karkeasti arvioiden prosessointi (noin ). Lisäksi tulevat vielä tulkintakustannukset, jotka riippuvaisia tutkimuksen toteutustavasta ja heijastusluotaus- ja referenssiaineiston määrästä. Kustannus-hyötysuhdetta voidaan pitää hyvänä, jos verrataan esimerkiksi syvien porakonekairauten/ pohjavesiputkien kustannuksiin. Kustannus-hyötysuhde on kuitenkin harkittava tapauskohtaisesti ja jotta menetelmän kustannustehokuutta ja käytön etuja pohjavesien tutkimushankkeissa vuokralaitteistoa käyttämällä voidaan paremmin arvioida, tulee maassamme tehdä muutamia lisätutkimushankkeita

14 geologialtaan ja lähtöaineistoltaan erilaisissa olosuhteissa. Kustannusten minimoimiseksi tulisi näitä hankkeita suunnitella yhdessä eri toimijoiden kesken. Lisäksi on panostettava heijastusseismisen aineiston prosessointiosaamisen kehittämiseen Aineiston julkaisu, jatkokäsittely ja suunnitellut jatkotutkimukset Hankkeen tulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisessä julkaisusarjassa. Käsikirjoituksen teko on parhaillaan käynnissä. Virttaankankaan raaka-aineiston tarkempi prosessointi alkaa yhteistyössä Oulun yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen tutkijoiden kanssa vuoden 2013 alussa. Virttaankankaalta hankitaan mahdollisesti refraktioseismisellä luotauksella seismisiä nopeuksia tarkempaa nopeusanalyysia jatkoprosessointia varten. Tällä hetkellä valmistelemme seuraavaa matalaseismistä heijastusluotaustutkimusta Hämeenkankaan saumakompleksille. Tutkimuksia varten on vireillä rahoitushakemus Maa- ja vesitekniikan tuki ry:lle ja lisärahoitusta haetaan myös K.H. Renlundin säätiöltä marraskuussa Turussa Joni Mäkinen FT Elina Ahokangas FM Liitteet Turun yliopiston raportti VVY:n rahoituksen käytöstä. Lähdeluettelo Pasanen, A. (2011). Vedettävät heijastusseismiset laitteistot (Seismic landstreamer). Muistio , Geologian tutkimuskeskus. Veräjämäki, A. (1998). Kokemäen kartta-alueen kallioperä. Suomen geologinen kartta 1: Kallioperäkarttojen selitykset, lehti s. Geologian tutkimuskeskus, Espoo.

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Naäsin alueella 1988.

Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Naäsin alueella 1988. Q19/1021/88/1/23 Ahvenanmaa, Näas (ödkarby) J Lehtimäki 09.11.1988 -- ---- 1 rj:o 3353 1/3 Geologian tutkimuskeskus Geofysiikan osasto Työraportti Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Naäsin alueella 1988.

Lisätiedot

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987.

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto J Lehtimäki 16.12.1987 Työraportti Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. Jomalan kylän pohjoispuolella tavataan paikoin

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset. 4"-&.#&.4. - ARIIISTOKAPPALE a ---pppp ~1913211/94/4/23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Koskee: 3211 09 Väli-Suomen aluetoimisto 3212 08 Ty öraporiii 3212 09 Jwäskvlän mk Toivakka H. Forss 19.11.1991 Seismiset

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Mäkinen Joni FT, Luonnonmaantieteen yliopistonlehtori Maantieteen ja Geologian laitos, Turun yliopisto

Mäkinen Joni FT, Luonnonmaantieteen yliopistonlehtori Maantieteen ja Geologian laitos, Turun yliopisto Pohjavesialueiden Rakenneselvitykset Mäkinen Joni FT, Luonnonmaantieteen yliopistonlehtori Maantieteen ja Geologian laitos, Turun yliopisto Hydrogeologisen tutkimuksen vaiheet Kolme mallinnusvaihetta:

Lisätiedot

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää Etelä-Suomen yksikkö P 31.4/2009/12 02.03.2009 Espoo Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Maankäyttö ja ympäristö Dnro K594/42/2004 31.12.2009 Kuopio Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Rudus Oy, Siilinjärven kunta Tutkimusraportti no 13/2009 Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Lisätiedot

Q 19/23/2623/1991/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. PELLO Naamij oki Pertti Turunen

Q 19/23/2623/1991/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. PELLO Naamij oki Pertti Turunen Q 19/23/2623/1991/1 PELLO Naamij oki Pertti Turunen 30.5.1991 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti SEISMISET REFRAKTIOLUOTAUKSET PELLON NAAMWOELLA VUONNA 1989 Q 19/23/2623/1991/1

Lisätiedot

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Pohjaveden kulkeutuminen Kaakkolammen kaatopaikalla Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on selvittää reitit,

Lisätiedot

Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho

Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho MAAPERÄKARTOITUKSIIN JA POHJAVEDEN SEURANTAAN LIITTYVÄT SEISPIISET REFRAKTIOLUOTAUKSET

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA LKK25/9.6.2011 2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. MAATUTKALUOTAUS MÅRTENSY VANTAA 3 2.1 Tehtävä 3 2.2 Maastotyöt 3 2.2.1 Mittauskalusto 3 2.3 Tulostus 3 2.4 Yleistä

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010.

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010. Konsernipalvelut yksikkö Kuopio 10.12.2010 Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010. Geobotnia

Lisätiedot

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2. 1 ARKISTOKAPPALE 1 tih0lwtilska FWKSKNlNUSCENï'KALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.2000 Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä - Ominaisvastusleikkaus '

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 16.3T-1 Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 2 (5) Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus Yleistä Tämä tutkimus

Lisätiedot

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA GEO-WORK OY Vartiopolku 5 17200 VÄÄKSY 19.10.2015 MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA 30.9.2015 TEHTÄVÄ Geo-Work Oy suoritti Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon toimeksiannosta

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 27.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 11.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo 15-16.10.2013, Pauli Saksa, Geosto Oy 09.06.2014 Suomen Geoteknillinen Yhdistys Finnish Geotechnical Society

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Osan linjoista (yhteispituus 1850 m) oli tilannut Vaasan läänin seutukaavaliitto.niiden tulkinnoista vastasi tilaaja itse.

Osan linjoista (yhteispituus 1850 m) oli tilannut Vaasan läänin seutukaavaliitto.niiden tulkinnoista vastasi tilaaja itse. GEOLOGIAN TIJTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Raaka-ainevarat Seppo Koho Työraportti 9 18/23.0/92 / 7 MAAPERATUTKIMUKSIIN LIITTYVÄT SEISMISET REFRAKTIOLUOTAUKSET V. 1991 Vuoden 1990 seismisten linjojen

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna

Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna GTK /Jussi Ahonen, Birgitta Backman, Samrit Luoma, Tiina Kaipainen ja Arto Pullinen POVEYTKE-loppuseminaari,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja , Ossi Ikävalko

Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja , Ossi Ikävalko Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.2014, Ossi Ikävalko Ossi Ikävalko 02.04.2014 1 Perustehtävä Kartoittaa ja tutkii

Lisätiedot

Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK)

Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK) Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK) Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi seminaari 24. - 25.4.2013 25.3.2013 1 GTK:n tehtävät kokonaisjärjestelmän

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto Puruveden kehitys ja erityispiirteet Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto PURUVESI KARU JA KIRKASVETINEN SUURJÄRVI Sekä Puruvesi että Pyhäjärvi ovat kirkasvetisiä suurjärviä,

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Geoenergia ja pohjavesi Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Geoenergiaa voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on peräisin auringosta

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Bastukärr, Sipoo TJM201203 / 6.3.2012 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala TULOKSIA GEOFYSIKAALISISTA PAIKKATUTKIMUKSISTA OULUN HERUKAN SALEN TUTKIMUSKOHTEESSA

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Majvik, Metrolinjaus 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Majvik, Metrolinjaus TJM201313/22.4.2013 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 9098 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava.

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 11 SIMON KUNTA Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.5.2014 P19456 1 (17) 1 Johdanto Havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmiston PHOTOMONTAGE modulilla.

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS

JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS JÄÄKAUDEN JÄLJET SUOMEN MAAPERÄSSÄ OLLI RUTH, YLIOPISTONLEHTORI GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS Pohjois-Euroopan mannerjäätiköiden laajimmat levinneisyydet ja reuna-asemat Jäätiköitymishistorialla keskeinen

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.1 15.8.2012

GEOENERGIAKARTTA GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.1 15.8.2012 1 (6) Prosessikuvaus Jussi Lehtinen Reijo Pitkäranta 1.1 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan ulkoasusta ja luokittelusta

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 2.7 Savonlinna Savonlinnan kaupungin alueelta valittiin kymmenen potentiaalista kohdetta, joista Tetrikankaan ja Ryöpänharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara 26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara Teräspaalujen käytön edut paalulaatoissa Teräspaalun edut paalutyypin valinnassa Paalutustyön ympäristövaikutukset maan syrjäytyminen tiivistyminen tärinä Asennuskaluston

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

ISO-HENNA, ORIMATTILA

ISO-HENNA, ORIMATTILA MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI ISO-HENNA, ORIMATTILA TJM201332/18.11.2013 Geo-Work Oy terho.makinen@geo-work.com tel. +358 (0)50 557 Linjalantie 16, 05430 Nuppulinna SISÄLLYSLUETTELO 2. MAATUTKALUOTAUS:

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Latikkakangas ja Ristiharju Parkano

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI. Latikkakangas ja Ristiharju Parkano 1 MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI Latikkakangas ja Ristiharju Parkano LKK09/10.10.2016 Geo-Work Oy leevi.koponen@geo-work.com tel. +358 (0)400 302 583 Heinäpellontie 25, 00700 Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom telä-suomen yksikkö spoo 28.11.2011 Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom Hilkka Kallio & Ossi Ikävalko telä-suomen yksikkö spoo Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TOIMKSIANTO 1 2 JOHDANTO 1 3 TUTKIMUSMNTLMÄT

Lisätiedot

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Harvialan pohjavesialueella Janakkalassa

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Harvialan pohjavesialueella Janakkalassa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjavesiyksikkö Espoo Arkistoraportti 10/2016 Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Harvialan pohjavesialueella Janakkalassa Janakkalan Vesi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS POHJAVESIYKSIKKÖ

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen

Lisätiedot

Saaren kartanon (Mynämäki) pihalammen reunakiveys. Kevät 2014.

Saaren kartanon (Mynämäki) pihalammen reunakiveys. Kevät 2014. Saaren kartanon (Mynämäki) pihalammen reunakiveys. Kevät 2014. FT Kari Uotila Muuritutkimus ky Tiivistelmä Saaren kartanon alueella tehtiin pihalammen pohjoisrannalle valaisinpylvästä varten kaivanto,

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

TYÖOPAS. Sora ja hiekka-arvioinnin. Geologian tutkimuskeskus 31.01.2002 2002 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LAATUJÄRJESTELMÄ SFS EN ISO 9001

TYÖOPAS. Sora ja hiekka-arvioinnin. Geologian tutkimuskeskus 31.01.2002 2002 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LAATUJÄRJESTELMÄ SFS EN ISO 9001 Maa-ainestutkimukset Työopas 1 Geologian tutkimuskeskus Sora ja hiekka-arvioinnin TYÖOPAS 31.01.2002 2002 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LAATUJÄRJESTELMÄ SFS EN ISO 9001 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 1 2.

Lisätiedot

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR

ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR ROKUA - JÄÄKAUDEN TYTÄR Jari Nenonen Geologian päivä 30.08.2014 Rokua Geopark Rokua on Osa pitkää Ilomantsista Ouluun ja Hailuotoon kulkevaa harjujaksoa, joka kerrostui mannerjäätikön sulaessa noin 12

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot