Saimaan ammattiopisto Sampon OSAAMISEN ARVIOINNIN TOTEUTUSSUUNNITELMA yhteinen osa. Hyväksytty, rehtorin vhp , 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saimaan ammattiopisto Sampon OSAAMISEN ARVIOINNIN TOTEUTUSSUUNNITELMA yhteinen osa. Hyväksytty, rehtorin vhp , 6."

Transkriptio

1 Saimaan ammattiopisto Sampon OSAAMISEN ARVIOINNIN TOTEUTUSSUUNNITELMA yhteinen osa Hyväksytty, rehtorin vhp , 6.

2 2 Sisällys OSAAMISEN ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN SAMPOSSA, yhteinen osa Perustiedot 2. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu 3.1 Näyttöympäristöjen valinta Muu osaamisen osoittaminen Osaamisen arvioijien valinta ja nimeäminen Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa Palaute osaamisen kertymisestä Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen 4.1 Osaamisen arvioijien perehdyttäminen Osaamisen arviointi näytössä Osaamisen arviointi muussa osaamisen osoittamisessa Opiskelija itsearviointi Arvioinnista päättäminen Osaamisen arvioinnin ja arviointipäätöksen dokumentointi Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintotietorekisteriin (Koski) Arvioinnin uusiminen 6. Arvosanan korottaminen 7. Arvioinnin tarkistaminen 8. Arvioinnin oikaisu 9. Todistus tutkinnon suorittamisesta, tutkinnon osan suorittamisesta tai todistus opiskelijan osaamisesta 10. Salassapito ja tietosuoja 11. Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman seuranta, arviointi ja parantaminen

3 3 OSAAMISEN ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN SAMPOSSA, yhteinen osa Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa Saimaan ammattiopisto Sampon laadunhallintajärjestelmää. Sampon osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman perustuu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön (L531/2017 luvut 5 ja 6; A673/2017, 9 ), tutkintojen ja valmentavan koulutuksen perusteisiin (e-perusteet) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeisiin. Sampon toteutussuunnitelma koostuu kahdesta osasta: - Sampon osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman yhteinen osa (tämä dokumentti) - yhteistä osaa täydentävät tutkinto- ja koulutuskohtaiset liiteosat Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteisen osan sisällöt on otsikoitu Opetushallituksen tietosisältöohjeen ( ) mukaisesti. Jäsentely noudattaa ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamallin mukaisia vaiheita osaamisen tunnistamisesta osaamisen todentamiseen. Suunnitelmassa määritellään yhteiset periaatteet kaikkien perusammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutusten osaamisen arviointiin. Suunnitelmalla varmistetaan osaamisen arvioinnin laatu sekä osaamisen osoittamisen (näyttöjen) suunnittelua, toteutusta ja arviointia koskevat menettelyt. Saimaan ammattiopisto Sampon osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman yhteinen osa on julkinen kaikille ja se on nähtävissä Sampon verkkosivuilla. Yhteistä osaa täydentävät tutkinto- ja koulutuskohtaiset liiteosat ovat näkyvillä Sampon intrassa sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Suunnitelman sisältö ja rakenne perustuvat lainsäädäntöön ja sen perustella annettuihin määräyksiin, sopimuksiin ja sääntöihin alla esitetyn kaaviokuvan mukaisesti. Kaavio 1 Osaamisen arviointi Sampossa

4 4 1. Perustiedot Koulutuksen järjestäjä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Y Saimaan ammattiopisto Sampo Vastuuhenkilö ja suunnitelman hyväksyjät Sähköposti Verkkosivut Rehtori Antti Lehmusvaara Muut tutkinto- ja koulutuskohtaiset hyväksyjät näkyvät tutkinto- ja koulutuskohtaisissa liiteosissa. 2. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan Sampossa Ammatillisen koulutuksen lain 531/2017, 47 ja ammatillisen koulutuksen asetuksen A673/2017, 10 mukaisia menettelyjä. Opetushallitus on antanut velvoittavan määräyksen (Määräys OPH ) osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehdään tutkintoon ja koulutukseen hakeutumisvaiheessa, ensimmäisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) hyväksymisen yhteydessä sekä tutkinnon ja koulutuksen aikana. Osaamisen tunnustaminen tapahtuu Sampossa intrasta löytyvän Osaamisen tunnustaminen Sampossa ohjeen mukaisesti. Sampon tehtävänä on selvittää ja tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella. Aiemmin hankittu osaaminen pitää tunnistaa ja tunnustaa 2 kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Aiemmin hankittua osaamista on sellainen ammattitaito tai osaaminen, joka on hankittu ennen kuin opiskelija on aloittanut nykyisen koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen. Aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnistaa myös myöhemmin opiskeluna aikana, mikäli opiskelijan HOKSia päivitetään opiskelijan valitsemien tutkinnon- tai koulutuksen osien osalta ja tässä yhteydessä ilmenee, että opiskelijalla on jo tähän valittuun uuteen tutkinnon- tai koulutuksenosaan jo hankittua osaamista. Aloittavien kokonaisten ryhmien ja ryhmiin tulevien uusien yksittäisten opiskelijoiden osalta prosessin aloittaa vastuuopettaja opinto-ohjaajan tuella ja tekee kaikki selkeät, koulutuksen järjestäjän toimesta tehtävät osaamisen tunnustamiset. Jos osaamisen tunnustaminen edellyttää osaamisen tunnistamista, arviointia tai tunnustettavien opintojen ajantasaisuuden arviointia, ammatillisten tutkinnon osien osalta sen tekee vastuuopettaja yhteistyössä alan opettajien kanssa ja yhteisten tutkinnon osien opintojen osalta yhteisten tutkinnon osien opettaja yhteistyössä toisen opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisen tunnustaminen tehdään aina alkuperäisten todistusten pohjalta. Alkuperäisistä todistuksista otettuja kopioita tai tiedostoja pitää käsitellä tietosuojan edellyttämällä tavalla. Osaamisen arvioinnin kirjannut henkilö poistaa työjärjestyksestä tunnustetut ja arvioidut tutkinnon osat, teemat ja osa-alueet sekä päivittävät kaikki valinnat ehopsiin. Ohje: Osaamisen tunnustaminen Wilmassa. Vastuuopettaja säilyttää osaamisen tunnustamiseen liittyvät dokumentit arkistointiohjeen mukaisesti opiskelijan opintojen ajan.

5 5 3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu Opiskelija osoittaa osaamisensa ammatillisissa perus-, ammatti- ja erikoisammattitukinnoissa ammattitaitonsa näytössä eli tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat ammatillisen koulutuksen säädökset ja tutkinnon perusteet (e-perusteet). Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain ja niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on aina noudatettava tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja ammattitaidon osoittamistapoja. Näyttöympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tutkinnon osassa määrätyn osaamisen osoittamisen. Joidenkin alojen tutkinnon perusteissa voidaan edellyttää joko 1) kirjallisten dokumenttien tuottamista tai 2) erillispätevyyksien suorittamista. Kirjalliset dokumentit laaditaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävien yhteydessä. Näitä voivat olla esimerkiksi projektisuunnitelma, hoitosuunnitelma tai työsuunnitelma. Erillispätevyyksien suorittaminen (mm. hygieniapassi, EA1-kortti, tulityökortti ja anniskelupassi) luokitellaan pääsääntöisesti osaamisen hankkimiseksi, ei osaamisen osoittamiseksi. Edellä mainitut lisäedellytykset on selvitetty tarkemmin tutkintokohtaisissa liiteosissa. Vastuuopettaja suunnittelee näytöt yhdessä opiskelijan kanssa tutkinnon osittain. Näyttöjen käytännön järjestelyt ja aikataulut suunnitellaan siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin opiskelijan ja työpaikan normaaliin toimintaan. Vastuuopettaja ohjaa ja seuraa HOKS:in (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS) toteutumista sekä päivittää sitä säännöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa. Lisätietoa ja tarkennuksia löytyy Opetushallituksen ohjeesta: Näytöt ja osaamisen arviointi, Opetushallitus 3.1 Näyttöympäristöjen valinta Näyttöympäristön valitsee kyseisen tutkinnonosan ammatillinen opettaja yhteistyössä opiskelijan kanssa. Ammatillinen opettaja vastaa näytön suunnittelusta ja varmistaa näyttöympäristön soveltuvuuden ja sen, että arvioijat on perehdytetty. Näyttöympäristössä tulee pystyä osoittamaan tutkinnonosan vaatima ammattitaito käytännön työtehtävissä toimimalla. Pääsääntöisesti näyttö toteutetaan työpaikoilla, mutta perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla esim. oppilaitoksessa tai kansainvälisessä ympäristössä. Näyttöpaikkoja voivat olla työpaikka ja sen eri työympäristöt, oppilaitoksen työmaa, virtuaalinen ympäristö tai simulaattori. 3.2 Muu osaamisen osoittaminen Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen osoittamisessa käytetään muuta osaamisen osoittamista, eli osaaminen osoitetaan esimerkiksi kirjallisten ja suullisten kokeiden avulla. Osaamista voidaan osoittaa myös ammatillisen tutkinnon osan näytön yhteydessä siten kuin osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteisten tutkinnon osien liiteosassa on suunniteltu Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tutkintokohtaisista liiteosista löytyvät mahdolliset alakohtaiset tarkennukset siitä, minkälaisissa näyttöympäristössä osaaminen osoitetaan. Liiteosista löytyvät myös perustelut tilanteelle, jossa näyttöä ei voida toteuttaa työpaikalla. Valmentavan koulutuksen osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan muulla tavoin kuin näytössä. Arvioinnin tekee vastuuopettaja.

6 6 3.3 Osaamisen arvioijien valinta ja nimeäminen Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin toteuttajat ja arvioinnista päättävät kaksi arvioijaa. Arvioijien tulee omata riittävä ammattitaito/koulutus suoritettavaan tutkintoon ja arvioitavaan tutkinnon osaan. Toinen arvioijista on opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä esim. työelämän edustajaa ei ole saatavilla ja opiskelijan näyttö viivästyy kohtuuttomasti, arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Lisätietoa: Näytöt ja osaamisen arviointi, Opetushallitus Yhteisissä tutkinnon osissa ja valmentavassa koulutuksessa ja arvioinnin toteuttaa ja päättää opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Kun yhteinen tutkinnon osa tai sen osa-alue toteutetaan ja arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa. 3.4 Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen Opiskelijan ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen suunnitellaan ja toteutetaan Sampossa yhteistyössä opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa esim. koulutussopimus, oppisopimus, näytöt ja erilaiset projektit. Tutkinnon osan opettaja(t) varmistaa, että opiskelijan osaamistaso on sellainen, jotta hänet voidaan ohjata näyttöön. Opiskelija saa opintoihinsa ohjausta Sampossa vastuuopettajilta, opettajilta, opinto-ohjaajilta ja erityisen tuen ohjaajilta (eto) sekä koulunkäynninohjaajilta ja ammattihenkilöiltä. Perustutkinnoissa erityisen tuen tarpeen selvittäminen ja tukitoimien suunnittelu tehdään yhteistyössä vastuuopettajan ja eton ja opiskelijan sekä huoltajan kanssa opintojen alussa tai opintojen aikana. Eto kirjaa erityisen tuen suunnitelman HOKSiin. Perustutkintoa suorittavan erityistä tukea saavan opiskelijan osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla hänelle yksilöllinen osaamisen arviointi. 3.5 Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa Sampon yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä osaamisalojen ja tutkintojen opettajien toimesta, jotka ohjaavat ja toteuttavat opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen liittyen työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Yhteistyötä toteutetaan myös ammatillisen neuvottelukuntatoiminnan, työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämistyön yhdessä valtakunnallisten ja alueellisten verkostojen kanssa sekä työvoimahallinnon, kuntakumppaneiden, muiden koulutuksen järjestäjien ja erilaisten yritys-, yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa. Yhteistyötä pidetään yllä järjestämällä esimerkiksi työpaikkaohjaaja- ja arvioijaperehdytyksiä, eri toimijoiden yhteisiä palaute- ja kehittämistilaisuuksia, työpaikkakäyntejä, huoltajille tutustumis- ja infotilaisuuksia. Sampossa järjestetään jokaiselle aloittavalle alaikäisiä opiskelijoita sisältävälle ryhmälle kotiväen tilaisuudet, jossa vastuuopettajat esittelevät opiskelijoiden huoltajille Sampon toimintamalleja mm. opiskelijan osaamisen hankkimisen, osaamisen arvioinnin, työpaikalla tapahtuvan koulutuksen käytäntöjen osalta. Työpaikkaohjaajien kouluttamiseen on Sampossa laadittu opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön yhteinen materiaali sekä verkkokurssi. Lisäksi järjestetään työpaikkaohjaajille yleisiä tai alakohtaisia koulutustilaisuuksia. 3.6 Palaute osaamisen kertymisestä Opiskelijalla annetaan Sampossa palautetta osaamisensa kehittymisestä koko opiskelujensa ajan. Palautteella kannustetaan ja ohjataan opiskelijaa HOKSn mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään opiskelijan itsearviointiosaamista sekä annetaan tietoa siitä, millä tasolla opiskelijan osaaminen on ja onko hän valmis osoittamaan osaamisensa esim. näytössä.

7 7 Vastuuopettaja ja/tai työpaikan edustaja antaa opiskelijalle säännöllistä ja monipuolista palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Vastuuopettaja dokumentoi opiskelijan valmiuden näyttöön opiskelijan HOKS:iin, jolloin kirjaus näkyy myös opiskelijalle ja ala-ikäisen opiskelijan huoltajalle. Osaamisen kehittymisen seuranta tapahtuu Wilmassa Jos opiskelija ei osallistu tutkintokoulutukseen, vaan osoittaa suoraan osaamisensa näytöllä, palautetta osaamisen kehittymisestä antavat osaamisen arviontiin osallistuva opettaja-arvioija ja työelämän edustaja yhdessä näytön jälkeen. Lisätietoa Sampon ohjeessa: Opiskelijan opintojen tukeminen ja poissaolo-ohjeistus 4. Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Arvioijat toteuttavat arvioinnin ja päättävät arvioinnista tutkinnon osittain. Arvioijilla tulee olla riittävä ammattitaito ja osaaminen arviointiin sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja tutkinnon perusteisiin. Lisätietoa: Näytöt ja osaamisen arviointi, Opetushallitus 4.1 Osaamisen arvioijien perehdyttäminen Oppilaitos perehdyttää opettajat ja työpaikan edustajat osaamisen arviointiin. Oppilaitoksessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleisiä ja/tai alakohtaisia arvioijien perehdytyskoulutuksia. Opettaja voi perehdyttää arvioijat myös henkilökohtaisesti. Työpaikkaohjaajien kouluttamiseen Sampossa on nimetty vastuuhenkilö ja käytössä on yhteinen perehdytysmateriaali. Perehdytystä voidaan toteuttaa oppilaitoksessa lähipäivinä, itsenäisenä verkkokoulutuksena tai yrityskohtaisena koulutuksena. 4.2 Osaamisen arviointi näytössä Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Näyttö voidaan jakaa useampaan osaan, jotta varmistetaan osaamisen osoittamisen kattavuus. Vähintään toisen arvioijan tulee seurata näytön suoritusta. Opiskelijan näyttö ei ole erikseen työpaikalla järjestettävä tilaisuus, vaan näyttö on osa opiskelijan käytännön työtehtäviä työpaikalla. Opettaja sopii työpaikan kanssa järjestelyt asiakas- ja työelämälähtöisesti. Mikäli opiskelija ei voi näytössä osoittaa riittävän kattavasti osaamistaan, hän jatkaa näyttöä toisessa työpaikassa tai muutoin täydentää näyttöä. Eri tutkintojen osalta osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman liiteosissa tarkennetaan tarvittaessa tutkintotasolla osaamisen arvioinnin menettelyt näytön aikana. 4.3 Osaamisen arviointi muussa osaamisen osoittamisessa Jos tutkinnon osa sisältää sellaista osaamista, että opiskelija perusteluista syistä ei voi osoittaa osaamistaan näytöissä käytännön työtehtävissä työpaikalla, hän voi osoittaa osaamistaan myös muulla tavoin. Muun osaamisen osoittaminen suunnitellaan ja kirjataan opiskelijan HOKSiin. Yhteisten tutkinnon osien osalta osaamisen arvioi tehtävään kelpoinen opettaja. Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan koulutuksen osittain. Mahdolliset muun osaamisen osoittamistavat on kuvattu tämän dokumentin alakohtaisissa liitteissä. 4.4 Opiskelija itsearviointi Opiskelijalla on mahdollisuus itsearviointiin, mutta se ei vaikuta osaamisen arviointiin eikä arvosanaan. Mikäli oman toiminnan arviointi, työstä suoriutumisen tai työn tuotoksen arviointi on tutkinnon perusteissa, opiskelija tekee itsearvioinnin suullisesti tai kirjallisesti osana ammattitaidon osoittamista ja se huomioidaan arvioinnissa.

8 8 4.5 Arvioinnista päättäminen Osaamisen arvioinnin perusteella arvioijat antavat tutkinnon osien, yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä valmentavan koulutuksen osien arvosanat osaamisen arviointiasteikon mukaisesti. Osaamisen arvioinnista tehdään aina päivätty arviointipäätös, jonka arvioijat allekirjoittavat. Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa tutkinnon osittain. Tutkinnon osan arviointi muodostuu näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä valmentavan koulutuksen osien arvioinnista päättää opettaja tai muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Arvioinnit ja arvosanat on kirjattava viimeistään kahden viikon kuluessa näytöstä Wilmaan. Opettaja tiedottaa opiskelijaa arvioinnin ja sen oikaisumenettelyjen ja tarkistuksen menettelyistä. Arvioinnissa käytetään julkista valtaa. Arvioinnista ja arvosanasta päättää aina virkasuhteessa oleva opettaja-arvioija yhdessä muiden mm työelämän arvioijien kanssa. Lisätietoa Sampon ohjeessa: Arviointipäätös opettajan ohje 4.6 Osaamisen arvioinnin ja arviointipäätöksen dokumentointi Opettaja kirjaa arvioinnin Wilmaan kahden viikon kuluessa suorituksesta. Kesken jääneestä arvioinnista kirjataan perustelut sanalliseen arviointiin. Tutkintotodistuksesta otetaan opintotoimistossa paperikopio arkistoon ja lisäksi tuloste Primuksen tulostearkistoon. Muun osaamisen arviointiin liittyvän aineiston säilyttää opettaja 6 kk. 4.7 Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintotietorekisteriin (Koski) Tietojen siirto tapahtuu Sampossa opiskelijahallintojärjestelmästä (MultiPrimus) kansalliseen opintosuoritus ja tutkintotietorekisteriin (Koski) Opetushallituksen ohjeitten mukaisesti. 5. Arvioinnin uusiminen Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arviointi on hylätty. Opiskelijan kanssa arvioidaan yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee. Kukin koulutusala järjestää lukuvuoden aikana riittävän määrän uusintamahdollisuuksia, joista tiedotetaan opiskelijoille. 6. Arvosanan korottaminen Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Arvosanaa voi korottaa vain tutkinnon osissa tai muissa kokonaisuuksissa, josta annetaan arvosana. Tunnustettuja tutkinnon osien arvosanoja voi myös korottaa. Hyväksytyn arvosanan korottamisesta voidaan periä maksu, jos opiskelija on saanut todistuksen tutkinnon tai koulutuksen suorittamisesta. Opiskelijalle tiedotetaan arvioinnin uusimismahdollisuudesta arviointipäätöksen yhteydessä ja henkilökohtaistamiskeskusteluissa. 7. Arvioinnin tarkistaminen Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset. Arvioinnin tarkistamista tulee pyytää kirjallisesti. Arvioijien tulee tehdä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

9 9 8. Arvioinnin oikaisu Tutkintokoulutuksen opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkastuspyynnöstä annettuun päätökseen. Oikaisupyyntö tehdään työelämätoimikunnalle, jonka toimialaan suoritettava tutkinto kuuluu. Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa arvioinnin tarkastuspyynnön päätöksen tiedoksisaannista. Lisäohje: Työelämätoimikunnat, Opetushallitus Valmentavan koulutuksen opiskelija ei voi vaatia oikaisua työelämätoimikunnalta, vaan opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua rehtorilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman arvioinnin tarkistamista tai oikaisupyyntöä (itseoikaisu). 9. Todistus tutkinnon suorittamisesta, tutkinnon osan suorittamisesta tai todistus opiskelijan osaamisesta Saimaan ammattiopisto Sampossa noudatetaan Opetushallituksen antamaa määräystä (Määräys OPH ) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa. Määräys on voimassa alkaen. Opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Todistus tutkinnon osan suorittamisesta annetaan silloin, kun opiskelija suorittaa toisen osaamisalan samaan tutkintoon tai kun opiskelija suorittaa tutkinnosta vain tutkinnon osia tai jos opiskelija eroaa ja on suorittanut kokonaisia tutkinnon osia. Jos osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arviointiasteikon lisäksi sanallisesti (todistus opiskelijan osaamisesta). Tieto opiskelijan osaamisen arvioinnin mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen. Todistus suoritetusta koulutuksesta ja todistus suoritetuista koulutuksen osista sisältävät suoritetut valmentavan koulutuksen osat sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat. Ammatillisen perustutkinnon tai sen osan tai osien suorittamisesta annettavaan todistukseen tulee liittää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys. Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1 5. Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valmentavassa koulutuksessa koulutuksen osien osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

10 Salassapito ja tietosuoja Opiskelijan osaamisen arviointiin liittyvät tiedot ovat salassapidettäviä, ellei opiskelija anna suostumusta tietojen luovuttamiseen. Arkaluontoisten tietojen käsittelyssä noudatetaan Lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Opiskelijan osaamisen arviointiin liittyviä tietoja voi käsitellä koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Koulutuksen järjestäjän määrittelee ne tehtävät, joissa voidaan käsitellä arkaluonteisia tietoja. Sampossa tämä on määritelty Opiskeluhuolto- ja ohjausuunnitelmassa. 11. Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman seuranta, arviointi ja parantaminen Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman seurantaa, arviointia ja parantamista tehdään osana Saimaan aikuisopiston toimintajärjestelmää ja laatutyötä. Toimintatapojen ja -ohjeiden arviointia, kehittämistä ja päivittämistä tehdään jatkuvasti hyödyntäen erilaisia palautteita ja arviointeja. Opiskelijoilta ja sidosryhmiltä kerätään palautetta erilaisissa foorumeissa sekä valtakunnallisilla palautekyselyillä (mm. Amis-kysely). Lisäksi työnantajilta ja työpaikkaohjaajilta sekä työnantajaarvioijilta kerätään palautetta työnantajafoorumeissa ja työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen yhteydessä.