Miksi muutosta tarvitaan? Johtava ylilääkäri Juha Tuominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi muutosta tarvitaan? 9.9.2013 Johtava ylilääkäri Juha Tuominen"

Transkriptio

1 Miksi muutosta tarvitaan? Johtava ylilääkäri Juha Tuominen

2 Mitä sekä yhteiskunta että terveydenhuolto tarvitsee? Laadukkaita terveyspalveluja: Lääketieteellisten ja asiakaslähtöisten, valtakunnallisten laatukriteerien määrittely ja monitorointi Asiakkaan valinnanvapautta: Potilaalle oikeus vertailla palveluita, valita ja vaikuttaa Läpinäkyvyyttä: Laatu- ja hintatiedot julkisiksi vertailua varten. Kustannustehokkuutta: Tehokkaasti tuotetut palvelut ovat veronmaksajan etu Vastuullinen verovarojen käyttö edellyttää, että julkisten palveluiden kustannukset ovat läpinäkyviä ja ne ovat kyseenalaistettavissa. Avointa kirittämistä: Yksityiset ja julkiset terveyspalvelujen tuottajat tasa-arvoisiksi ja molemmille samanlainen verotus Investointeja: Kuten muillakin toimialoilla terveydenhuollossa tarvitaan investointeja palvelujen kehittämiseen

3 Suomen terveydenhuoltomalli ja rahoitus Julkinen järjestelmä rahoitetaan verovaroin, mutta sen tuottavuus on laskussa Suomi käyttää kiellettyjä valtiontukia tukeakseen julkista terveydenhuoltoa piilo-alv, lääkelaki, kiinteistöverotus Yksityisten terveyspalveluiden vaikuttavuus on suuri Osuus kaikista terveyspalveluista on 24 % Sairausvakuutuksesta korvattavia yksityislääkärikäyntejä noin 3,7 miljoonaa. Tämä on kuudesosa kaikista Suomen lääkärikäynneistä Työterveyshuolto vastaa kuudesosasta kaikista Suomen lääkärikäynneistä Lähteet: TEM: Toimialaraportti 2011; THL: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011

4 Onko potilas suomalaisen terveydenhuollon järjestämisen perusta? Palveluiden saatavuus, asiakaslähtöisyys ja laadun jatkuva parantaminen ovat potilaan ja yhteiskunnan etu Laatu on sekä lääketieteellistä kliinistä laatua, mutta myös asiakaspalvelun laatua sekä kustannustehokkuutta Yleismaailmallinen kehitys: Potilaan oikeudet lisääntyvät ja potilasaktiivisuus lisääntyy Potilaat hakevat ja jakavat terveydenhuoltoa ja hoitoa sekä hoidon laatua koskevaa tietoa entistä enemmän. Lokakuussa 2013 voimaan tuleva EU:n potilasliikkuvuusdirektiivi takaa jokaiselle EUkansalaiselle vapauden valita terveydenhoitopaikkansa koko EU:n alueelta. Suomessa vuonna 2014 voimaan tuleva Terveydenhuoltolaki lisää pienissä määrin potilaan valinnanvapautta, mutta ei toteuta EU-periaatetta täysimääräisesti Direktiivillä ei puututa jäsenvaltioiden terveydenhuollon järjestämiseen eikä rahoittamiseen Lähteet: Terveydenhuoltolaki, EU:n potilasliikkuvuusdirektiivi

5 Palvelujen saatavuus ja laatu ovat ongelmallisia jo nyt Suomalaisen terveydenhuollon laatu on vertailuissa vain Euroopan keskitasoa: OECD Health Data: Suomi on OECDmaiden keskiarvoa tai hiukan alle (2012) WHO:n terveydenhuoltojärjestelmän suorituskykyarvioinnissa sijalla 31 ja väestön terveydentason arvioinnissa sijalla 44 Newsweekin vertailussa Suomi on maailman paras maa, mutta terveyden osalta vasta sijalla 17 (2010) EuroHealthConsumer Index 10. sija (2012) Suomi on perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn osalta Euroopan epätasa-arvoisin maa, sillä Suomessa hoitojonot ovat poikkeuksellisen pitkät* Esim. Ruotsissa: 93 % asiakkaista saa lääkärikäynnin alle viikon sisällä ja 99 % väestöstä tavoittaa terveyskeskuksen alle 20 minuutissa Suomessa 85 % väestöstä joutuu odottamaan perusterveyden-huollossa aikaa lääkärille yli 2 viikkoa * Lähteet: THL: hoitoonpääsykysely 2012; Pia Maria Jonsson, sote-eduskuntaseminaari,

6 Huoltosuhteen muutos aiheuttaa kustannusten kasvua ja palveluiden tarve kasvaa Terveydenhuollon menot ovat kasvaneet vuosien aikana 12 miljardista 17,1 miljardiin. Menojen osuus bkt:stä on 9,0 % (THL) Vuonna % väestöstä on 68 vuotta täyttäneitä (Tilastokeskus) Työeläkemaksuun kohdistuu noin 4 prosenttiyksikön nousupaine v mennessä (VM) Suomen ikäsidonnaisten menojen kasvu aiheuttaa noin 30 % korotustarpeen kunnallisveroprosenttiin jo vuoteen 2030 mennessä Kuntien menoista valtaosan (51 %) muodostavat sosiaali- ja terveysmenot. Vuonna 2011 kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot olivat noin 21,6 miljardia euroa. indeksi Suurimmat menoerät olivat erikoissairaanhoito (6,4 mrd), vanhusten ja vammaisten palvelut (4,8 mrd), perusterveydenhuolto (4,0 mrd) ja lasten päivähoito ja hoidon tuet (2,8 mrd). 70 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti 60 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisvaiheessa oli hyvin edullinen huoltosuhde Hoivatarve kasvaa Talous kiristyy Eläköityminen lisääntyy indeksi vuosi Lähteet: THL: Terveydenhuoltomenot ja rahoitus 2011; Tilastokeskus: Väestö vanhenee heikkeneekö huoltosuhde 2013; VATT; STM, VM, julkaisu 8/2010

7 Terveydenhuolto vie vapaan työvoiman tarvitaan prosessien tehostamista Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuoden 2012 lopussa henkilöä, joista yli 70 % julkisella sektorilla Yli 65-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ihmisellä 20 viime vuoden aikana Sosiaali- ja terveyspalvelujen työtekijämäärä on kasvanut 42 % ( henkilöllä) Terveysalan ammattiryhmistä poistuu vuosina eläkkeelle keskima a rin 60,3 % vuoden 2008 henkilo sto ma a ra sta (STM) Kilpailu työvoimasta on jo nyt kova. Uudet nuorisoikäluokat eivät riitä täyttämään eläköitymisestä johtuvaa työvoimatarvetta Lähteet: Martti Hetemäki, Hoivafoorumi, ; STM, KEVA:n raportti 2/2009

8 Tarpeellisia palveluinnovaatioita ei synny Ilman markkinoita ja investointeja ei synny uusia innovaatioita Terveydenhuollossa sähköisiä palveluja on kehitetty muita palvelutoimialoja hitaammin Terveystalo on jo vuosia investoinut sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen Vuonna 2012 Terveystalo investoi 27,3 miljoonaa euroa palveluiden, verkoston ja henkilöstön kehittämiseen sekä uusiin laitteisiin Sähköisten palvelujen avulla asiakkaiden toiveisiin vastataan entistä paremmin palveluita voi käyttää 24/7 Toiminta on läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa: sähköiset palvelut mahdollistavat hoitohenkilökunnan keskittymisen potilastyöhön Potilas pitää saada hallitsemaan hoitoprosessiaan varsinkin kroonisissa sairauksissa. Lähde: Terveystalo

9 SOTE-muutoksilla on merkittävä vaikutus koko elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

10 Nykylinjauksen ongelmat Sote-uudistus ei tässä muodossa ratkaise palveluntarpeiden kasvamiseen, henkilöstöön ja osaamiseen sekä rahoitukseen liittyviä haasteita Uudistuksessa ei ole tuotu esiin palveluiden tilaajan ja tuottajan rooleja eikä niiden mahdollisuuksia erityisvastuualueiden (Yliopistosairaanhoitopiirien) monopoli lujittuu Uudistuksessa ei hyödynnetä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyötä Uudistus ei lisää terveydenhuollon avoimuutta esim. laadun, kustannusten tai hoidon vaikuttavuuden suhteen Potilaan valinnanvapautta ei ole käytetty todellisena työkaluna eri palveluntarjoajien keskinäiseen kirittämiseen Uudistuksessa ei ole hyödynnetty muissa Pohjoismaissa jo toteutettuja uudistuksia

11 Miten turvata tehokas ja toimiva terveydenhuoltojärjestelmä ASKELMERKIT UUDISTUKSEEN 1. Julkinen taho vastaa palveluiden järjestämisestä. Ratkaisevaa ei ole julkinen oma tuotanto vaan palveluiden saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus 2. Palveluiden tuottaminen avataan sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Tuottajat kirittävät toisiaan ja palveluiden saatavuus paranee. Markkinat ovat kaikille toimijoille sama, piilo-valtiontuet puretaan (alv, lääkelaki, kiinteistöverotus ym.) 3. Julkinen taho määrittelee ja valvoo palveluiden laatua ja hintaa. Terveydenhuoltoon saadaan läpinäkyvyyttä sekä laadun että hinnan osalta 4. Potilas vertailee ja valitsee. Palveluiden laatu paranee kun potilas voi äänestää jaloillaan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti 5. Kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä puretaan raha seuraa potilasta

12 Mistä mallia Suomeen?

13 Terveydenhuollon kehitys Euroopassa luku Pohjoismaiden ja Britannian ns. Beveridgerahoitusmalli perustuu verorahoitukseen. Näissä maissa terveydenhuollon rahoitus ja palveluiden järjestäminen ovat yhden organisaation tai tahon hallinnassa. Tämä malli siirtyy Keski-Eurooppalaiseen suuntaan antamalla potilaalle valinnanvapautta ja erottamalla tilaajan ja tuottajan. Bismarckin mukaan nimetty rahoitusmalli on käytössä Keski-Euroopan maissa, Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa. Malli perustuu (sosiaali)terveysvakuutukseen, joka on käytännössä kansalaisille pakollinen. Mallin perusajatuksena on tehokkuuden ja toiminnan laadun saavuttaminen järjestelmässä sisäänrakennettuina olevien kilpailullisten elementtien avulla. Tilaaja on erotettu tuottajasta, ja potilas on hoitopaikan valitsija. Järjestäjien koko tässä mallissa on suurenemassa

14 Miten terveydenhuolto on järjestetty muualla Euroopassa? ISO-BRITANNIA National Health Service (NHS) 1941 Tony Blairin aikana markkinat nostamaan tuottavuutta ja purkamaan jonot Potilaiden valinnanvapaus sekä perusterveydenhuollon listautumisessa yksityisille sopimuslääkäreille että erikoissairaanhoidon hoitoyksiköihin Yksityiset toimijat mukaan tuottamaan erikoissairaanhoidon palveluita NHS:n lukuun Saatavuus parantunut, laatu parantunut. RUOTSI Potilas voi valita vapaasti vakituisen lääkärin ja terveyskeskuksen ( Lag om valfrihetssystem, voimaan ) Yksityiset ja julkiset toimijat voivat tarjota palveluita Maakäräjät hallinnoi ja valvoo 21 maakäräjää valvovat laatua ja hyväksyvät palvelutuottajat Maakäräjät saavat itse päättää korvausjärjestelmän yksityiskohdat Maakäräjien maksama korvaus seuraa potilaan mukana Rahoitus: osin verovaroista, osin asiakasmaksuina

15 Ruotsin terveydenhuoltomallin tuloksia 1/2 Terveydenhuollon menot Ruotsissa 9,6 % bkt:sta, Suomessa 9,0 % Julkisen rahoituksen osuus 85 % (vrt. Suomessa 75 %) Perusterveydenhuollon osuus kaikista terveysmenoista on pysynyt samana, vaikka lääkärikäynnit ovat lisääntyneet Vuonna 2010 perusterveydenhuollon osuus oli 17 % kaikista terveysmenoista (SEK 202 mrd) Suomessa vuonna 2010 perusterveydenhuollon osuus oli 17,8 % kaikista terveydenhuollon menoista (16 mrd ) Välimatkat terveyskeskukseen lyhentyneet: 99 % väestöstä tavoittaa terveyskeskuksen alle 20 minuutissa 93 % asiakkaista saa lääkärikäynnin alle viikon sisällä 81 % suomalaisista joutuu jonottamaan vähintään 2 viikkoa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Potilastyytyväisyys on lisääntynyt Lähteet: Pia Maria Jonsson, sote-eduskuntaseminaari, ; THL: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011, THL Hoitoonpääsykysely 10/2012

16 Ruotsin terveydenhuoltomallin tuloksia 2/2 Potilas voi valita vapaasti vakituisen lääkärin ja terveyskeskuksen (voimaan ) Palveluiden laatua mitataan ja seurataan jatkuvasti Hoidon laatua, asiakaspalvelua ym. koskevat tulokset kaikkien kansalaisten saatavilla Tuloksia Tukholman läänistä: Tuottavuus nousi 10% Lääkärikäynnit lisääntyivät 20% Tarjonta parantunut etenkin vähävaraisemmilla alueilla Hoitojonot purettu Kulut pysyneet kurissa Ruotsi siirtymässä seuraavaksi perusterveydenhuollon lisäksi myös erikoissairaanhoidossa potilaan vapaus valita malliin Suomi voi oppia Ruotsin mallista ja välttää siellä tehdyt virheet. Esim. hoidon laadun takaaminen sopimuksessa Video Ruotsin mallista Lähde: Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm redovisning av de två första årens erfarenheter, Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:12, På uppdrag av Stockholms läns landsting

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa. Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset. Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset

Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa. Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset. Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Agenda Suomessa on vähän yksityistä tuotantoa Mallin positiiviset piirteet ja kysymykset Esimerkkejä Ruotsista: Alalletulokynnys Esimerkkejä Ruotsista: Valvonta ja vaatimukset Lainsäädäntövaatimukset Ensimmäinen

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä eivätkä minkään yhteisön edustajina. 30 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2010

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

Sote-järjestämislain arvioidut vaikutukset

Sote-järjestämislain arvioidut vaikutukset MUISTIO 1 (5) LV/HPär 5.12.2014 Sote-järjestämislain arvioidut vaikutukset Järjestämislakiesitys Lääkäriliiton malli Mitkä tulevat olemaan tänään Eduskunnalle annettavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot