Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa"

Transkriptio

1 Selvitys terveyspalvelujen tulevaisuudesta Suomessa Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien parissa tutkimuksen koskien terveyspalvelujen tulevaisuutta Suomessa. Tutkimuksen toimeksiantajina toimivat Terveyspalvelualan Liitto, Lääkäripalveluyritykset ry ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta ja sote-uudistuksen vaikutuksia järjestelmän toimivuuteen, valinnanvapausmallin hyväksyttävyyttä ja malliin siirtymisen todennäköisyyttä sekä työterveyshuollon asemaa ja rahoitusta tulevaisuudessa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat sosiaali- ja terveyspolitiikan avainvaikuttajat: eduskunta, ministereiden esikunta, puoluetoimistojen vaikuttajat, puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajat, terveyspolitiikan sektorin ministeriöt ja virastot, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttavat järjestöt sekä aiheen kannalta olennaiset toimittajat. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluin. Tutkimuksen otos kerättiin välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 173 vaikuttajaa 554:stä kyselyyn kutsutusta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 31. Nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän suurimpana heikkoutena nähdään rahoituksellinen kestävyys Tutkimuksessa sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikuttajia pyydettiin arvioimaan Suomen nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää annettujen kriteerien perusteella (Kuvio 1). Kuviosta 1 nähdään, että vastaajista suurin osa (62 %) näkee palvelujen laadun olevan nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä hyvällä tasolla. Palvelujen saatavuuden turvaaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus jakaa jonkin verran mielipiteitä. Vastaajista 27 % näkee palvelujen saatavuuden tällä hetkellä hyvänä samalla kun 25 % arvioi palvelujen saatavuuden olevan huonolla tasolla nykyjärjestelmässä. Lisäksi vastaajista 34 % näkee, että Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 1

2 nykyjärjestelmässä toteutuu sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja niin ikään 34 % näkee, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisessa olisi parantamisen varaa. Rahoituksellisen kestävyyden nähdään olevan keskeisin ongelma nykyjärjestelmässä, sillä yli puolet vastaajista (51 %) näkee, että nykyjärjestelmän rahoituksellinen kestävyys on huonolla tasolla. Kuvio1: Kuinka arvioisit nykyistä terveydenhuoltojärjestelmäämme seuraavien kriteerien perusteella? (Kaikki vastaajat, n=173) Palvelujen laatu 6% 56% 8% Palvelujen saatavuus 2 48% 22% 3% Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 6% 28% 31% 5% Rahoituksellinen kestävyys 11% 36% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 5 Erinomainen huono En osaa sanoa Sote-uudistuksen odotetaan lisäävän valinnanvaputta ja asiakaslähtöisyyttä Sunnuntaina julkaistussa sote-ratkaisussa määriteltiin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisalueet, joiden vastuulla on palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen. Sote-palveluiden järjestäminen tulee jatkossa olemaan viiden kuntayhtymäpohjaisen sote-alueen vastuulla. Sote-ratkaisussa ei otettu kantaa palvelujen rahoittamiseen eikä tuotantotavan valintaan. Tutkimuksessa vaikuttajilta kysyttiin, kuinka he uskovat sote-uudistuksen vaikuttavan terveydenhuollon toimivuuteen (Kuvio 2). Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 2

3 Kuvio 2: Miten uskot sote-uudistuksen vaikuttavan terveydenhuollon toimivuuteen? (Kaikki vastaajat, n=173) Asiakaslähtöisyys 8% 4 13% Byrokratia 26% 31% 33% Lähipalvelut 21% 8% Tuotannon keskittyminen julkisen sektorin toimijoille 16% 37% 5% 6% Tuotannon keskittyminen yksityisen sektorin toimijoille 3% 37% 31% 18% 5% 6% Terveydenhuollon kustannukset 3% 22% 32% 37% 5% Valinnanvapaus 9% 55% 2 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 5 Tulee lisääntymään selvästi 4 Tulee lisääntymään jonkin verran 3 Tulee pysymään ennallaan 2 Tulee vähentymään jonkin verran 1 Tulee vähentymään selvästi En osaa sanoa Kuviosta 2 nähdään, että sote-uudistuksen uskotaan ennen kaikkea lisäävän asiakkaan valinnanvapautta (64 %) ja parantavan asiakaslähtöisyyttä (52 %). Uhkakuvana sen sijaan pidetään lähipalvelujen karkaamista, sillä 43 % vastaajista näkee, että sote-uudistuksen myötä lähipalvelujen määrä tulee vähentymään. Lisäksi 30 % vastaajista pelkää, että byrokratia lisääntyy uudistuksen myötä ja joka neljäs vastaaja pitää terveydenhuollon kustannusten nousua kehityssuuntana sote-uudistuksen jälkeen. Palvelujen tuotannon nähdään tulevaisuudessa keskittyvän todennäköisemmin yksityisen sektorin toimijoille kuin julkisen sektorin toimijoille. Palveluiden järjestäjän ja tuottajan roolin erottamista pidetään Tutkimuksessa vaikuttajilta kysyttiin, kuinka he pitävät sitä, että tulevassa soteuudistuksessa palveluiden järjestäjän ja tuottajan rooli erotetaan toisistaan (Kuvio 3). Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 3

4 Kuviosta 3 nähdään, että yhteensä 75 % vastaajista pitää järjestäjän ja tuottajan roolin erottamista toisistaan. 5 Kuvio 3: Kuinka pidät sitä, että tulevassa uudistuksessa palveluiden järjestäjän ja tuottajan rooli erotetaan toisistaan? (Kaikki vastaajat, n=173) 46% 2 15% En kovin 8% 2% En lainkaan En osaa sanoa Sote-vaikuttajat kannattavat valinnanvapausmalliin siirtymistä Monien Euroopan maiden terveydenhuollossa on otettu käyttöön ns. valinnanvapausmalli, jossa palvelut järjestetään edelleen julkisena palveluna ja rahoitetaan pääosin verovaroin tai lakisääteisin vakuutuksin. Valinnanvapausmallissa asiakas voi itse valita käyttääkö hän julkista vai yksityistä terveyspalveluntuottajaa. Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, miten he suhtautuvat siihen, että julkisessa perusterveydenhuollossa siirryttäisiin malliin, jossa kansalainen saa itse valita palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta (Kuvio 4). Kuviosta 4 voidaan nähdä, että vallinnanvapausmalli saa vastaajien keskuudessa kannatusta, sillä 68 % vaikuttajista näkee, että Suomessa julkisessa terveydenhuollossa tulisi siirtyä malliin, jossa kansalainen saa itse valita itselleen sopivimman palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta. Vastaajista 16 % sen sijaan ei kannata valinnanvapausmalliin siirtymistä. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 4

5 5 Kuvio 4: Miten suhtaudut siihen, että julkisessa perusterveydenhuollossa siirryttäisiin malliin, jossa kansalainen saa valita itselleen sopivimman palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta? (Kaikki vastaajat, n=173) % 12% myönteisesti myönteisesti En myönteisesti enkä kielteisesti kielteisesti kielteisesti Tutkimukseen osallistuneita sote-vaikuttajia pyydettiin myös arvioimaan valinnanvapausmallin hyötyjä ja haittoja. Tyypillisin huolenaihe malliin liittyen koskee kansalaisten eriarvoistumista. Vaikuttajat pelkäävät, että kaikilla ei ole tarvittavaa osaamista tai varallisuutta tehdä valintaa ja palvelujen saatavuus ei ole maantieteellisesti tasaista. Lisäksi huolta herättää julkisen palveluntuotannon mahdollinen supistuminen ja tätä kautta koko julkisen sektorin rapautuminen. Valinnanvapausmallissa nähdään myös paljon hyvää. Valinnanvapausmallin positiivisena puolena nähdään lisääntyvän kilpailun myönteinen vaikutus palvelujen laatuun. Moni piti myös lisääntyvää valinnanvapautta puhtaasti itseisarvona ja asiakaslähtöisyyden lisääntymistä terveydenhuollossa pidetään tervetulleena uudistuksena. Lisäksi vastaajat uskovat valinnanvapauden lisäävän tehokkuutta palveluntuotannossa. Sote-vaikuttajat uskovat valinnanvapausmallin toteutumiseen Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemystä valinnanvapausmalliin siirtymisen todennäköisyydestä. Kuviosta 5 nähdään, että 60 % tutkimukseen vastanneista sotevaikuttajista uskoo Suomessa siirryttävän julkisessa terveydenhuollossa valinnanvapausmalliin. Harva vastaaja ottaa kuitenkaan kysymyksessä vahvaa kantaa (erittäin todennäköistä/epätodennäköistä), mikä kertonee osittain sote-uudistuksen tuoreudesta ja siitä, että paljon on vielä auki. Noin puolet (51 %) tutkimukseen vastanneista pitää malliin siirtymistä jokseenkin. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 5

6 6 5 2 Kuvio 5: Kuinka pidät sitä, että julkisessa perusterveydenhuollossa siirrytään malliin, jossa kansalainen saa valita itselleen sopivimman palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta? (Kaikki vastaajat, n=173) 51% 28% 9% epä 7% 6% epä En osaa sanoa Nykyinen työterveyshuolto saa vahvaa kannatusta Työterveyshuolto on herättänyt viimeaikoina runsaasti keskustelua. Toisaalta, työterveyshuolto on terveydenhuoltojärjestelmässä parhaiten toimivia osa-alueita, mutta sen nähdään lisäävän terveyseroja suomalaisten välillä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää sote-vaikuttajien näkemykset työterveyshuollon tulevaisuudesta ja heiltä kysyttiin työntekijöiden oikeudesta nykymuotoiseen terveydenhuoltoon. Vastaajista suurin osa (75 %) pitää, että työssä olevilla on myös jatkossa oikeus nykyisen kaltaiseen työterveyshuoltoon (Kuvio 6). 5 Kuvio 6: Kuinka pidät sitä, että työssä olevilla on jatkossakin oikeus nykymuotoiseen työterveyshuoltoon? (Kaikki vastaajat, n=173) 2 17% 7% 2% En kovin En osaa sanoa Työterveyshuolto on keskeisessä asemassa kun terveydenhuollon rahoitusmallia ratkaistaan, sillä se rahoitetaan työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksin. Kuviosta 7 käy ilmi, että työterveyshuolto tullaan tutkimukseen vastanneiden sote-vaikuttajien mukaan jatkossakin rahoittamaan työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksin. Vastaajista jopa 91 % pitää Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 6

7 nykyisen kaltaisen rahoitusmallin säilymistä työterveyshuollossa, kun vain 5 % vastaajista näkee nykymuotoisen työterveyshuollon rahoituksen tulleen tiensä päähän. 6 5 Kuvio 7: Kuinka pidät sitä, että työterveyshuolto tullaan jatkossakin rahoittamaan työnantajien ja palkansaajien maksuosuuksin? (Kaikki vastaajat, n=173) 56% 2 1% epä epä En osaa sanoa Kiitos osallistumisesta Kiitämme sinua vielä lämpimästi tutkimukseen käyttämästäsi ajasta. Tutkimuksen toimeksiantajat jatkavat mielellään keskustelua tutkimuksen tuloksista ja terveydenhuollon tulevaisuuden näkymistä. Jos sinulla herää kysymyksiä tai ajatuksia aiheeseen liittyen, olethan yhteydessä! Yhteistyöterveisin, Ellinoora Helin Tutkija Aula Research Oy puh Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry puh Merja Hirvonen Terveyspalvelualan liitto puh nhuolto/ Suvi Aherto Terveydenhuollon palveluntuottajat puh Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Sivu 7

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT 1 (6) varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjät Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi HE 324/2014 vp LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

suomen sote uudistuu

suomen sote uudistuu suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 3 2. JOHDANTO 4 3. HENKILÖSTÖN TULOKSET 5 4. ASIAKKAIDEN TULOKSET 13 LIITE: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 22 i

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Helena Rautiainen - Elina Tauriainen

Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Helena Rautiainen - Elina Tauriainen Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen Helena Rautiainen - Elina Tauriainen Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sinetti. Alex. Puheenjohtaja, pääministeri s.6. Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI

Sinetti. Alex. Puheenjohtaja, pääministeri s.6. Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI Sinetti LOKAKUU 2014 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 Alex Puheenjohtaja, pääministeri s.6 2 SINETTI 3/2014 PÄÄKIRJOITUS TÄSSÄ LEHDESSÄ

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot