TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON"

Transkriptio

1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta Seinäjoen ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämispilottia varten ajalle Järjestämispilotti käynnistettiin , jolloin opiskeluterveydenhuollon YTHS-mallin mukaisesta palvelukokonaisuudesta on huolehtinut yksityinen palvelutuottaja omissa tiloissaan. Elokuun alusta 2012 alkaen YTHS:llä on käytössä Seinäjoen kaupungin opiskeluterveydenhuollon tilojen yhteydessä täysin uusi hammashoitohuone laitteineen, johon vuokratyöntekijät sijoittuvat työskentelemään. I. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnan kohteena on hammashoitohenkilöstön vuokraus jaettuna kahteen osaan 1) hammaslääkäri-hammashoitaja työpari 2) suuhygienisti Vuokratyöntekijät työskentelevät arkipäivisin Seinäjoen kaupungin opiskeluterveydenhuollon tiloissa, osoitteessa Keskuskatu 32, Seinäjoki. Hammaslääkärin viikkotuntimäärä on toiminnan alkaessa 15 h ja hammashoitajan suhteessa siihen, suuhygienistin 5 h. Tunnit on tarkoitus ajoittaa kolmelle päivälle viikossa. Hoitohuone on käytettävissä päiväaikaan. YTHS varaa mahdollisuuden muuttaa viikkotuntimäärää. Potilasohjaus vastaanotolle tapahtuu YTHS:n hoidon tarpeen arvioinnin/ ajanvarauksen kautta. Välinehuollon hoitaa Seinäjoen kaupungin hammashoitolan välinehuollon henkilöstö Palvelutuottaja vastaa työntekijöittensä suojavaatteista Hammaslääkärin työ on perushammaslääkäritasoista hammashoitoa pitäen sisällään kariologiset, endodontiset, parodontologiset, purentafysiologiset ja kirurgiset hoidot sekä työpäivien aikaiset akuuttihoitopalvelut. Vaativammat suukirurgiset hoidot hoidetaan yhteistyössä Tampereen YTHS:n kanssa. Suuhygienistin työhön kuuluvat pääasiassa ehkäisevät ja parodontologiset toimenpiteet sekä seulontatutkimukset aiemmin hammaslääkärin tutkimuksessa opiskeluterveydenhuollossa käyneille. Ajankäytöllisesti potilaiden hoidossa noudatetaan YTHS:n yleisiä käytäntöjä, esimerkiksi hammaslääkärin tutkimusaika 20 min ja tavanomainen paikkausaika 40 min. YTHS perehdyttää vuokratyöntekijät sopimuskauden alkaessa. Palveluntuottaja vastaa perehdytyksestä tämän jälkeen, mikäli työntekijät vaihtuvat. Potilastietojen käsittely tapahtuu YTHS:n potilastietojärjestelmän (Medicus-Helmi) avulla. Vuokratyöntekijät sitoutuvat asianmukaisiin potilasasiakirjamerkintöihin kunkin työpäivän päättyessä. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä merkitään statusmerkinnät, terveysindeksit ja toimenpidekoodit, muuten hoitokäyntien yhteydessä toimenpidekoodit. Suuhygienistien seulontatutkimusten yhteydessä havainnot kirjataan kyseisen toimenpidekoodin yhteyteen ilman statusmerkintöjä, muuten merkitään toimenpidekoodit. Palveluntuottaja vastaa potilaskohtaisesta asiakasmaksujen kuittaamisesta potilastietojärjestelmään YTHS:n hinnaston mukaisesti, muttei ole vastuussa maksujen perimisestä asiakkaalta. Työntekijän tulee hoidon yhteydessä tarkistaa laskun tietojen oikeellisuus. YTHS:n maksujärjestelmän kehittäminen on parhaillaan meneillään. Peruuttamattomien käyntien kuittaaminen tulee tehdä YTHS:n käytäntöjen mukaisesti. Palveluntuottajalla on velvollisuus antaa viipymättä selvitykset mahdollisiin kanteluihin, muistutuksiin ja potilasvahinkoihin. YTHS:n yhteyshenkilönä toimii Seinäjoen YTHS:n terveyspalveluyksikön johtaja.

2 (7) II. Hankintamenettely 1. Hankinnasta ilmoittaminen Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä ja hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu sivustolla Tarjouspyyntö on julkaistu myös tilaajan kotisivuilla 2. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset liitteineen ja selvityksineen tulee toimittaa klo 14 mennessä. Kuoreen on merkittävä Suunterveyden vuokratyövoiman hankinta sekä tarjoavan yrityksen nimi. Toimitusosoite: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Talousjohtaja Olli-Pekka Luukko Töölönkatu 37 A Helsinki Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn, vaan se palautetaan tarjouksentekijälle. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa , joka ei ole julkinen. 3. Hankintamenettelyn kieli Hankintamenettely ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ovat suomenkielisiä. 4. Asiakirjajulkisuus Hankintamenettelyä koskevat asiakirjat ovat asianosaisjulkisia. Liikesalaisuudet eivät ole asianosaisjulkisia. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään tarjoukseensa selkeästi merkinnällä ei-julkinen ne kohdat, joita pitää liikesalaisuuksina. 5. Osatarjoukset Henkilöstön vuokraus on jaettu kahteen osaan, joihin kohdistuvat osatarjoukset otetaan huomioon. Tarjoaja voi tarjota kumpaakin osaa tai vain toista, mutta vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 6. Hankintalaki ja mahdollisuus hylätä kaikki tarjoukset Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä. YTHS pidättää oikeuden perustellusta ja todellisesta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Mikäli valituksi tullut palvelutuottaja ei kykene noudattamaan hankintasopimusta (ei kykene toimittamaan henkilöstöä keskeytyksettä tai asiakaspalaute on toistuvasti huonoa) ja sopimus joudutaan purkamaan, YTHS voi hankkia palvelut tämän kilpailutuksen toiseksi tulleelta palvelutuottajalta ilman uutta tarjouskilpailua.

3 (7) 7. Korvaus tarjouksen tekemisestä Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. III. Tarjoajien kelpoisuus 8. Tarjousten käsittely Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoajien kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset: 1. Selvitys rekisteröitymisestä ennakkoperintärekisteriin. 2. Selvitys rekisteröitymisestä työnantaja-, arvonlisävero- ja kaupparekisteriin. Jos tarjoajalla ei ole velvollisuutta rekisteröityä em. rekistereihin, tulee sen toimittaa selvitys perusteista, joiden vuoksi sillä ei ollut rekisteröitymisvelvollisuutta. 3. Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista. Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Vaadittujen selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemisen pois tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalainsäädännössä mainituilla perusteilla. IV. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjous edellytetään tehtäväksi tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja siten, että tarjottu työvoima vastaa tarjouspyynnössä esitettyä ja kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 1. Tarjouksen kieli ja muoto Tarjouksen ja sen kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. Tarjouksessa on käytettävä oheisia tarjousliitteitä (liitteet 1-2). 2. Henkilöstölle asetetut vaatimukset Tarjottavan vuokratyövoiman tulee olla hyväksytty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin. Hammaslääkärien pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistettu, itsenäiseen hammaslääkärintoimen harjoittamiseen oikeutettu hammaslääketieteen lisensiaatti, jolla on vähintään kaksi (2) vuotta laillistumisen jälkeen hankittua kliinistä

4 (7) V. Tarjousten vertailu kokemusta hammashoitotyöstä. Hammashoitajien pätevyysvaatimuksena on hammas- tai lähihoitajan tutkinto, johon sisältyvät suun terveydenhuollon opinnot. Suuhygienisteiltä vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Henkilöstöllä on vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin ja englannin kielen suullinen taito. Tarjoukseen tulee liittää sopimuksen piirissä työskentelevästä henkilöstöstä seuraavat tiedot: nimi, koulutus, työkokemus (aika ja laatu) sekä kielitaito (suomi, ruotsi, englanti sekä kielitaidon taso kuten erinomainen, hyvä, tyydyttävä). YTHS:llä pitää olla mahdollisuus halutessaan haastatella työntekijät. Palvelujen tuottajalla on oltava voimassa olevat toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutukset kuten potilas- ja vastuuvakuutukset. Samat henkilöstöä koskevat vaatimukset koskevat myös mahdollisia alihankintana hankittuja palveluja. 3. Palveluille asetetut vaatimukset Palvelut tuotetaan sopimuskaudella Palvelujen tuottaja vastaa palvelujen keskeytyksettömyydestä sovittuina työpäivinä ja sijaistaa tarpeen mukaan poissaolot. YTHS:n järjestämään palveluun sovelletaan ns. hoitotakuulainsäädännön mukaisia enimmäisaikoja. Palvelutuottaja toimittaa hammaslääkäri-hammashoitaja työparin sekä suuhygienistin toteutuneet viikkotyötunnit kuukausittain YTHS:lle. 4. Hinnat ja niiden voimassaolo Arvonlisäverottomat hinnat tulee esittää palvelun tuntihintana (euroa/tunti) 1) hammaslääkäri-hammashoitaja -työparille 2) suuhygienistille Hinnan on oltava kiinteä sopimuskauden ajan. Hintojen tulee sisältää kaikki kulut, erillisiä laskutus- tai toimistokuluja tai matkakuluja ei hyväksytä. 5. Sopimuskauden aikainen yhteistyö Palvelutuottaja nimeää yhteyshenkilön. Hänen kanssaan sovitaan etukäteen viikkotuntimäärät laskutuskaudelle. YTHS toimittaa saadut asiakaspalautteet yhteyshenkilölle, joka vastaa niiden asianmukaisesta käsittelystä ja mahdollisista toimenpiteistä. YTHS pidättää oikeuden työntekijän vaihtamisesta toistuvan huonon asiakaspalautteen vuoksi. Hankinnan ratkaisuperusteena on hinta. VI. Hankintapäätös ja -sopimus Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille sähköpostitse. Tätä varten tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon tieto toimitetaan.

5 (7) VII. Hankinnan muut ehdot Sopimuksen tekemisessä noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta toisiaan täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti: 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot soveltuvin osin. 4. Toimittajan tarjous liitteineen Hankintasopimuksen tulkinnassa noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta edellä mainittua järjestystä toisiaan täydentäen muutoin paitsi, että ensimmäisenä on tehty hankintasopimus. Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka. Palvelutuottaja laskuttaa tehdyt tunnit kuukausittain. Hankintasopimus on molempien osapuolten irtisanottavissa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. VIII. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Kysymykset tulee esittää viimeistään sähköpostitse alla mainituille henkilöille. Yhteenveto kysymyksistä ja vastauksista on luettavissa tilaajan kotisivuilta Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaavat kokonaistarjouksen osalta talousjohtaja Olli- Pekka Luukko sekä palveluiden osalta johtajahammaslääkäri Anne Komulainen IX. Tarjouspyynnön allekirjoitus Helsingissä Jukka Männistö toimitusjohtaja Olli-Pekka Luukko talousjohtaja

6 (7) LIITE 1 Tarjotut hinnat: Hammaslääkäri-hammashoitaja työpari Suuhygienisti euroa/tunti euroa/tunti Sopimuskausi kyllä ei Hinnat ilmoitettu kiinteinä sopimuskaudelle kyllä ei Palvelujen keskeytyksetön toteutus sovitusti taataan kyllä ei Pätevyysvaatimukset täyttyvät hammaslääkärit kyllä ei hammashoitajat kyllä ei suuhygienistit kyllä ei Kielitaitovaatimukset täyttyvät kyllä ei Sopimuksen piirissä työskentelevän henkilöstön tiedot kyllä ei toimitettu vaatimusten mukaisina Palveluntuottajalla vaaditut potilas- ja vastuuvakuutukset kyllä ei Tarjoaja noudattaa Suomen lainsäädännön mukaisia palkka- ja kyllä ei työehtosopimuksia Palvelutuottaja on nimennyt yhteyshenkilön kyllä ei

7 (7) LIITE 2 Tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä kyllä ei Tiedot kaupparekisteriin merkitsemisestä kyllä ei (arvonlisäverotunnus, Y-tunnus) Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja /tai kyllä ei Velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista Vakuutusyhtiön/ -yhtiöiden todistukset lakisääteisten kyllä ei vakuutusmaksujen suorittamisesta Yhteyshenkilöt (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Tarjouksen allekirjoitus Tarjouksen tekijä Päiväys Allekirjoitus Nimenselvennös Sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot