KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA"

Transkriptio

1 KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA Keskeisemmät tavaran kansainvälistä kuljetusta koskevat määräykset Kuljetussopimus, sopimusosapuolet ja kuljetusasiakirjat Rahdinkuljettajan ja kuljetusasiakkaan vastuu ja velvollisuudet Huolinta- ja ahtausliikkeen vastuu Kuljetussopimuksen osuus sopimuskokonaisuudessa Tavarankuljetuksiin liittyvät vakuutukset TAVARAN TIEKULJETUKSET JA KULJETUSSOPIMUKSET Yleistä tavaran tiekuljetuksista ja niiden sääntelystä Tiekuljetussopimuslain soveltamisala Kuljetussopimus ja rahtikirja... 23

3 4 RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA Rahdinkuljettajan vastuu ajoneuvosta, apulaisista ja vastuu perättäiskuljetuksessa Vastuun alkaminen Vastuu kuljetuksen aikana Vastuun päättyminen Vastaanottajan reklamaatio ja korvausvaatimuksen vanhentuminen Rahdinkuljettajan vastuu tavarasta Vastuu riippuu tuottamuksesta tai laiminlyönnistä Rahdinkuljettajan vastuustavapautumisperusteet Korvaus tavaravahingosta ja luovutuksen viivästymisestä Rahdinkuljettajan rajoittamaton vastuu Rahdinkuljettajan vastuu EU- ja ETA-maissa maanteitse suoritetuissa kabotaasikuljetuksissa KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET KULJETUSVAHINKOJEN VARALTA LIITTEET Neuvoston direktiivi 98/76/EY, A. Siviilioikeus

4 1. JOHDANTO Kuljetusoikeuskäsite muodostaa kokonaisuudessaan hyvin laajan kentän erilaisia oikeussääntöjä. Kuljetusoikeuteen sisältyy oikeussääntöjä, jotka koskevat rahdinkuljettajia, kuljetusasiakkaita ja muita kuljetustehtävään osallisia sekä myös säännöksiä kuljetusvälineistä ja kuljetusreiteistä. Tässä esityksessä, joka on tarkoitettu liikenteenharjoittajien alalletulokoulutuksen perehdyttämismateriaaliksi, käsitellään niitä kuljetusoikeuden säännöksiä, jotka koskevat tavarankuljetuksia. Esitys keskittyy erityisesti niihin kuljetusoikeuden määräyksiin, jotka säätelevät rahdinkuljettajan ja kuljetusasiakkaan sopimussuhdetta. Liikenteenharjoittajan tulisi tietenkin hallita näiden määräysten keskeisemmät osat. Hänen tulee myös olla tietoinen siitä osasta minkä hän rahdinkuljettajana, ja minkä kuljetussopimus muodostaa laajassa sopimuskokonaisuudessa. Tämän teoksen toisessa luvussa esitetään kuljetusoikeuteen liittyviä oikeussääntöjä ja asioita, jotka koskevat rahdinkuljettajia riippumatta kuljetusmuodosta. Tavarankuljetus järjestetään nykyisin usein yhdistettynä kuljetuksena, jossa kuljetustehtävä suoritetaan käyttämällä kahta tai useampaa kuljetusmuotoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että rahdinkuljettajana tiekuljetuksissa toimiva henkilö, tuntee myös ne määräykset, jotka ovat yhteisiä kaikille kuljetusmuodoille. Tavaran kuljetuksiin liittyvät eri vakuutusmuodot esitetään myös tässä luvussa. Esityksen kolmas ja neljäs osa käsittelee rahdinkuljettajan vastuuta kansallisissa ja kansainvälisissä tavaran tiekuljetuksissa. Esityksen neljännen osan aineisto on pyritty esittämään niin, että se mahdollisimman hyvin seuraisi käytännön kuljetustehtävän eri vaiheita. Tämän luvun lopussa käsitellään myös rahdinkuljettajan vastuu kabotaasikuljetuksissa EU-maissa. Aineistossa on mukana runsaasti tuomioistuinten ja vakuutuslautakuntien oikeus- ja vahinkotapauksia koska nämä tapaukset kuvaavat usein asiaa paremmin kuin pelkkä teoreettinen selitys. Vakuutuslautakuntatapaukset käsittävät sekä tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan (TVL) sekä vakuutuslautakunnan (VKL) tapauksia. TVL, jossa oli edustettuna sekä vakuutusyhtiöiden että rahdinkuljettajien edustajat, toimi vuosien välisenä aikana ja antoi yhteensä 246 lausuntoa tapauksista, jotka koskivat maantiekuljetusten kuljetussopimuksia ja tiekuljetusvastuuvakuutusehtoja. TVL:n toiminnan päätyttyä tiekuljetuksia koskevia ratkaisusuosituksia on antanut VKL, joka liittyy vakuutusalan sopimuspohjaiseen kuluttajaorganisaatioon. VKL käsittelee yksittäisiä, vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisiä erimielisyyksiä. Kuluttajat, yrittäjät, ammatinharjoittajat sekä vakuutusyhtiöt voivat pyytää lautakunnalta lausuntoa. Tuoreimmat lausunnot löytyvät Kuluttajien vakuutustoimiston internetsivun (www.vakuutusneuvonta.fi) ratkaiustietokannalta. Aineiston opiskelun yhteydessä tulee käyttää oheismateriaalina tiekuljetussopimuslakia (345/1979), joka löytyy liitteestä 9. 1

5 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä kuljetusta koskevat määräykset Kansainvälisen kaupankäynnin seurauksena on muodostunut tarve säädellä kuljetussopimuksia ja tavaran kuljetuksia eri maissa samalla tavalla jotta niihin liittyvät säännökset olisivat mahdollisimman selkeitä ja samankaltaisia eri puolella maailmaa. Tällöin kauppa- ja kuljetussopimuksen osapuolet, sekä eri valtioiden viranomaiset pystyvät parhaimmalla tavalla soveltamaan niitä toiminnassaan. Kuljetussopimusten oikeussäännöt on yleensä erikseen määritelty kullekin kuljetusmuodolle laissa, asetuksissa ja kansainvälisissä yleissopimuksissa. Myös Suomessa on säädetty oma laki kutakin kuljetusmuotoa varten. Eräiden kuljetusmuotojen osalta meillä on myös eri lait ja määräykset kansainvälisiä ja kansallisia kuljetuksia varten. Kotimaan ilmakuljetuksiin sovelletaan esimerkiksi ilmakuljetuslakia (387/1986) kun taas kansainvälisiin ilmakuljetuksiin sovelletaan yleensä ilmakuljetussopimuslakia (45/1977). Rautatiekuljetusten osalta kotimaan kuljetuksiin sovelletaan rautatiekuljetuslakia (119/2000), Suomen ja Venäjän välisiin rautatiekuljetuksiin rautatieyhdysliikennesopimusta (SopS 48/1997) ja muihin kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaa Bernin yleissopimusta (SopS 5/1985). Tiekuljetussopimuslaki (1979/345), jota sovelletaan maantiekuljetuksiin, perustuu CMR-yleissopimukseen (SopS 50/1973). Tiekuljetussopimuslaissa ovat eräät määräykset erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä kuljetuksia varten. Merikuljetuksia säätelevät lait riippuvat käytetystä kuljetusasiakirjasta ja reitistä. Merilaki (674/1994) sisältää säännökset kotimaisiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin. Merilain kappaletavarakuljetusta koskevat säännöt perustuvat kansainvälisiin Haag-Visby sääntöihin. Yhdistettyjä kuljetuksia varten, joissa kuljetus suoritetaan käyttämällä kahta tai useampaa kuljetusmuotoa, on omia määräyksiä eri kuljetusmuotoja koskevista säännöistä sekä myös oma yhdistettyjä kuljetuksia varten laadittu kansainvälinen yleissopimus (Geneven yleissopimus). Koska Suomen kuljetusoikeudellinen lainsäädäntö pohjautuu niihin sääntöihin, jotka on hyväksytty kansainvälisissä yleissopimuksissa kuten esimerkiksi tiekuljetussopimuslaissa, muiden Euroopan valtioiden tuomioistuinten oikeuskäytännöllä on näin ollen suuri merkitys. Maantiekuljetuksien tavarakuljetuksiin liittyy monta erilaista yleissopimusta. CMRyleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta sisältää sääntöjä kuljetussopimusosapuolten vastuusta. CMR-lyhenne tulee tämän yleissopimuksen ranskankielisestä nimestä Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. 2

6 CMR-sopimukseen on liittynyt seuraavat 45 valtiota: Serbia, Montenegro, Tajikstan, Tunisia, Turkki, Turkmenistan, Pohjois Irlanti, Uzbekistan, Kypros, Georgia, Iran, Marokko, Irlanti, Kazakstan, Kyrgyzstan, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Hollanti, Belgia, Ranska, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Italia, Unkari, Kreikka, Portugali, Englanti, Puola, Tsekki, Slovakia, Bosnia-Hertsegovina, Slovenia, Liechtenstein, Moldova, Makedonia, Romania, Viro, Latvia, Liettua, Kroatia, Valko- Venäjä, Venäjä, Bulgaria, Luxemburg ja Suomi (tilanne keväällä 2005) CMR-sopimuksen ohella tärkeitä tavaran tiekuljettamista koskevia yleissopimuksia ovat TIR, ADR- ja ATP-yleissopimukset. TIRyleissopimus koskee kansainvälisiä TIR-tullitakuuasiakirjalla suoritettuja tavara-kuljetuksia. Sopimus sisältää sääntöjä kuormatiloista ja niiden sinetöinnistä. Sopimuksen ansiosta kauttakulkuliikennöinti TIR-ajoneuvolla on mahdollista ilman tavanmukaisia tullitarkastuksia. ADR-yleissopimus on YK:n toimesta laadittu sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimus sisältää tarkkoja määrityksiä eri aineista ja esineistä jotka kuuluvat sopimuksen piiriin. ATP-yleissopimus koskee helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja sisältää määräyksiä koskien tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa sekä elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloja. Edellä mainittujen kansainvälisten ja kansallisten määräyksien lisäksi kuljetussopimus ja sen ehdot ovat tärkeitä. Kuljetussopimuksen ehdoissa voi esim. olla määräyksiä asioista, jotka eivät ole laissa säädettyjä. Sopimusehdot ovat usein vakiosopimusehtoja, jotka joko rahdinkuljettajat tai sopimusosapuolet yhdessä ovat laatineet. Jotta vakiosopimuksen ehdot tulisivat osaksi yksittäistä kuljetussopimusta, tulee joko kuljetussopimuksessa olla niihin viittaus tai osapuolten on pitänyt soveltaa niitä aikaisemmin. Mikäli vahinko kohtaa osapuolta, joka ei ole kuljetussopimuksen osapuoli sovelletaan yleensä vahingonkorvauslain (412/1974) sääntöjä ja yleisen vahingonkorvausoikeuden periaatteita. 2.2 Kuljetussopimus, sopimusosapuolet ja kuljetusasiakirjat Sopimus solmitaan yleensä kahden osapuolen välillä kuten esim. kauppasopimus myyjän ja ostajan välillä. Kuljetussopimuksessa on kuitenkin kolme osapuolta; lähettäjä, rahdinkuljettaja ja vastaanottaja. Lähettäjä ja vastaanottaja muodostavat yhdessä rahdinkuljettajan kuljetusasiakkaat. Vaikka lähettäjä useimmiten on se osapuoli, joka solmii kuljetussopimuksen rahdinkuljettajan kanssa, tulee myöskin vastaanottaja, joka yleensä on läheisessä asiakassuhteessa lähettäjän kanssa, huomioida kuljetusliikkeen asiakkaana. 3

7 Kuljetussopimus on vapaamuotoinen sopimus ja sen voi tehdä suullisesti. On kuitenkin suositeltavaa, että osapuolet aina solmivat kirjallisen sopimuksen välttyäkseen väärinkäsityksiltä. Kuljetussopimus merkitsee ensikädessä, että rahdinkuljettaja sitoutuu kuljettamaan tavaran paikkakunnalta toiselle. Rahdinkuljettaja, joka on solminut kuljetussopimuksen kuljetusasiakkaan kanssa (sopimusrahdinkuljettaja), ei kuitenkaan aina itse suorita varsinaista kuljetustehtävää. Hän saattaa siirtää kuljetustehtävän kokonaisuudessaan tai osaksi yhdelle tai useammalle rahdinkuljettajalle, jotka varsinaisesti suorittavat kuljetuksen (suorittava rahdinkuljettaja) kuten ilmenee kuvasta 1 seuraavalla sivulla. Tämä on mahdollista, ellei asiakas ole nimenomaan kieltänyt kuljetustehtävän siirtämistä toiselle rahdinkuljettajalle. Sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja vastaa asiakkaalleen kuljetuksen toteuttamisesta vaikka sen hoitaa joku muu. Mikäli sopimus käsittää muuta kuljetuspalvelua, ja kuljetusasiakkaalle on selvitetty, että tavara ainoastaan vastaanotetaan säilytystä varten tai jonkun toisen rahdinkuljettajan lukuun, välittäjää ei pidetä rahdinkuljettajana vaan huolitsijana tai terminaalinpitäjänä. Tiekuljetuksissa tarkoituksena saattaa olla, että suorittava rahdinkuljettaja ei ole sopimusvastuussa kuljetusasiakkaaseen nähden. Tiekuljetussopimuslain esitöissä todetaan, että sopimus- ja suorittava rahdinkuljettaja voivat sopia keskenään, että suorittava rahdinkuljettaja ainoastaan toimii sopimusrahdinkuljettajan apulaisena, jonka toiminnasta sopimusrahdinkuljettaja vastaa. Tällöin lähettäjän ja sopimusrahdinkuljettajan laatimaan rahtikirjaan ei tule merkitä suorittavan rahdinkuljettajan nimeä. Toisaalta norjalaisessa oikeustapauksessa, joka on selostettu kappaleessa on katsottu, että kuljetusasiakkaan on aina mahdollista pitää jokaista kuljetukseen osallistunutta rahdinkuljettajaa vastuussa vahingosta. Kuljetustehtävää voidaan myös suorittaa usealla eri kuljetusmuodolla, jolloin kyseessä on yhdistetty kuljetus tai usean rahdinkuljettajan toimesta mutta samalla kuljetusmuodolla jolloin kyseessä on kautta- tai perättäiskuljetus. Näitä tilanteita varten on eri kuljetusmuodoissa omat säännöt. 4

8 Sopimusrahdinkuljettaja ja suorittava rahdinkuljettaja solmivat rahtisopimuksen, jossa he sopivat keskinäisistä asioistaan. Lähettäjä KULJE- TUS- SOPI- MUS Vastaanottaja Rahdinkuljettaja Sopimus- Kuljetusasiakkaat rahdinkuljettaja RAHTI- SOPI- MUS KULJE- TUS- SOPI- MUS Suorittava rahdinkuljettaja Kuva 1. Kuljetussopimuksen osapuolet Kuljetusasiakirjoista ilmenevät yleensä osapuolet sekä sopimusehdot. Sopimusehdot voivat olla joko kokonaisuudessaan kirjoitettuina asiakirjassa tai siinä on viittaus rahdinkuljettajan vakiosopimusehtoihin. Asiakirjassa on tietoa tavarasta, sen määrästä ja sen ulkoisesta laadusta sillä hetkellä, kun se vastaanotettiin kuljetusta varten. Nämä tiedot ovat tärkeitä vastaanottajalle/tavaran ostajalle, joka asiakirjan tietojen perusteella pystyy tarkistamaan kauppatavaran tilan sillä hetkellä, kun vaaranvastuu siitä siirtyi hänelle kauppasopimuksen mukaan. Kuljetusasiakirjasta saattaa myös ilmetä ohjeita rahdinkuljettajalle sekä tietoa käytetystä kuljetusmuodosta. Rahdinkuljettajalle asiakirja toimii myös todisteena suoritetusta kuljetustehtävästä, kun vastaanottaja on sen allekirjoittanut. Lähettäjälle ja vastaanottajalle kuljetusasiakirja voi toimia kuittina suoritetusta rahdista. Rahdinkuljettaja voi taas asiakirjan perusteella periä kuljetustehtävästään muodostuneet saatavat. Joskus myös kauppasumman suorittaminen sekä kaupan rahoittaminen kytketään yhteen kuljetusasiakirjaan. Remburssikaupassa ja jälkivaatimustoimituksella voidaan vaikuttaa siihen kenelle ja millä edellytyksin tavaran saa luovuttaa määräpaikkakunnalla. 5

9 Rahtikirja ja konossementti ovat ne kuljetusasiakirjat, joita yleensä käytetään. Rahtikirjoja käytetään riippumatta kuljetusmuodosta, kun taas konossementtiä käytetään ainoastaan merikuljetusten yhteydessä. Konossementti edustaa omistusoikeutta kuljetettavaan tavaraan. Niin kauan kuin konossementti on myyjän hallussa tai määrättävissä, ostaja ei voi saada tavaraa haltuunsa. Konossementin käyttö on vielä yleistä Aasiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan suuntautuvassa vientikaupassa. Rahtikirjat eroavat konossementistä siten, että myyjän hallussa oleva rahtikirjan kaksoiskappale ei edusta tavaraa, vaan vastaanottaja saa tavaran haltuunsa tavaran mukana seuraavalla päärahtikirjalla. Maksun saannin varmistamiseksi myyjä voi esim. merkitä rahtikirjaan vastaanottajaksi oman huolitsijan määrämaassa toimivan edustajan, joka luovuttaa tavaran ostajalle vasta, kun tosite sovitusta maksusta on saatu. Rahtikirjat eroavat toisistaan jonkun verran kuljetusmuodon mukaan. Merikuljetuksissa käytetään merirahtikirjaa (Liner Waybill), rautatiekuljetuksissa käytetään kotimaista rahtikirjaa sekä Suomen ja Venäjän välisissä lähetyksissä käytetään yhdysliikennerahtikirjaa. Tiekuljetuksissa käytetään autorahtikirjaa ja CMR-sopimuksen mukaista rahtikirjaa kun taas lentokuljetuksissa käytetään kansainvälisen lentoyhtiöjärjestön IATA:n hyväksymää lentorahtikirjamallia. Kuljetusasiakirjalla on seuraavia tärkeitä tehtäviä: se toimii todisteena kuljetussopimuksesta ja sen sisällöstä se on kuitti tavarasta ja kuljetustehtävästä se edustaa tavaraa ja voi toimia perustana kaupan rahoituksen järjestämiselle 6

10 2.3 Rahdinkuljettajan ja kuljetusasiakkaan vastuu ja velvollisuudet Vaikka eri kuljetusmuotojen säännöt kuljetussopimusosapuolten vastuusta ja velvollisuudesta poikkeavat toisistaan, niissä on myös melko paljon yhtenäisiä piirteitä. Kaikissa kuljetusmuodoissa on säädetty pakottavalla lainsäädännöllä tietty minimivastuu kuljetusasiakkaan suojaksi. Rahdinkuljettajalla on yleensä oikeus valita kuljetustehtävää varten sopiva kuljetusväline ja päättää kuljetusreitistä mikäli kuljetussopimuksessa ei ole otettu kantaa näihin asioihin. Rahdinkuljettaja ei yleensä ole velvollinen luovuttamaan tavaraa ennen kuin hänen saatavansa on maksettu. Rahdinkuljettajalla on pidätysoikeus tavaraan, eli hänen ei tarvitse luovuttaa tavara ennen kuin hänen saamiset on maksettu. Pääsääntöisesti rahdinkuljettaja on vastuussa siitä, että hän kuljettaa tavaran perille ehjänä, oikeanmääräisenä ja oikeaan aikaan sekä oikealle vastaanottajalle. Riippumatta kuljetusmuodosta rahdinkuljettajan tulee siis pitää hyvää huolta siitä tavarasta, jota hän kuljettaa. Mikäli tavara vahingoittuu kuljetuksen aikana, rahdinkuljettajan on todistettava, ettei hän itse, eikä joku hänen apulaisistaan ole aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudellaan. Rahdinkuljettajan suojana on kuitenkin olemassa eräitä yleisiä vastuustavapautumisperusteita. Rahdinkuljettaja voi siten vapautua vastuusta, jos hän voi osoittaa, että vahingoittuminen on johtunut sellaisista olosuhteista, joita hän ei ole voinut välttää, ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Toinen vastuustavapautumisperuste, joka on yhteinen kaikille kuljetusmuodoille, on vapautuminen vahingoista, jotka johtuvat tavaran omasta laadusta tai sen puutteellisesta pakkauksesta. Paitsi että rahdinkuljettajalla on oikeus vedota erityisiin vastuustavapautumisperusteisiin, hänellä on myös oikeus rajoittaa vastuunsa tiettyyn määrään. Kuljetusoikeuden sääntöjen mukaan korvataan vain tavaran arvonalentuminen ja tämäkin ainoastaan tiettyihin enimmäismäärin asti. Korvauksen määräytymisen perustana pidetään kuljetuksissa maateitse tavaran arvoa lähtöpaikkakunnalla, kun taas merikuljetuksissa sovelletaan tavaran arvoa määräpaikkakunnalla. Käytössä olevat enimmäismäärärajoitukset, jotka ovat esitettynä liitteessä 1 vaihtelevat eri kuljetusmuotojen välillä. Rajoitusyksikkönä käytetään tavaran painoa ja arvoyksikkönä toimii kansainvälisissä kuljetuksissa erityinen nosto-oikeus (SDR), joka on kuviteltu rahayksikkö. SDR:ssä otetaan huomioon dollarin arvo (osuus 44 %), euron arvo (34 %) jenin arvo (11 %) ja punnan arvo (11 %). Suomen Pankki noteeraa SDR:n arvon euroissa. Kotimaan kuljetuksia varten käytetään arvoyksikkönä euroa SDR:n sijasta. Kun eri kuljetusmuotoja vertailee, merirahdinkuljettajan vastuu tavaravahingoista on kansainvälisissä kuljetuksissa kaikkein edullisin, kun taas lentorahdinkuljettajan vastuu on korkein. 7

11 Kuten vastuu tavaravahingoista, on myös rahdinkuljettajan vastuu luovutuksen viivästymisestä rajoitettu. Tie- ja rautatiekuljetuksissa vastuu on rajoitettu rahdin määrään, kun taas ilma- ja merikuljetuksissa sovelletaan samoja sääntöjä kuin tavaravahingon osalta. Mikäli rahdinkuljettaja tai joku, josta hän vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, hän ei meri- ja maakuljetuksissa voi vedota vastuusta vapauttaviin tai sitä rajoittaviin säännöksiin. Lentokuljetuksissa tavaravastuu on aina enimmäisvastuulla rajoitettu. Kuljetusasiakkaan päävelvollisuus on suorittaa korvaus kuljetuspalvelusta eli maksaa rahti. Rahdinkuljettaja oli saanut lähettäjältä toimeksiannon kuljettaa tavaroita kuorma-autolla Englannista Ruotsiin. Kauppasopimuksen toimituslauseke oli Ex works, jonka mukaan vastaanottajan tuli maksaa rahtikustannukset. Kuljettaja ei luovutuksen yhteydessä muistanut periä rahtia. Vastaanottaja kieltäytyi maksamasta rahdin, koska hän ei ollut tehnyt sopimusta rahdinkuljettajan kanssa, ja koska 11 kg lähetys olisi ollut edullisempaa kuljettaa postilähetyksenä kuin yhdistettynä kuorma-auto/laivakuljetuksena. Korkeimman oikeuden tuomion perusteella katsottiin, että koska vastaanottaja oli ottanut lähetyksen vastaan, hän myös vastaa rahdinkuljettajan kuljetussopimuksen mukaisista kustannuksista. (Ruotsin KO ). Lähettäjän tulee tietenkin luovuttaa tavara rahdinkuljettajalle sovitulla tavalla sekä myös toimittaa hänelle kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Lähettäjän pitää myös huolehtia siitä, että tavara on tarkoituksenmukaisesti suojattu kestämään tavanmukaisia kuljetus- ja tavarankäsittelyrasituksia niin, ettei se aiheuta omaisuus- tai henkilövahinkoja. Tavaran vastaanottaja on tavallisesti kauppasopimuksen perusteella velvollinen vastaanottamaan tavaran. Mikäli vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta tavaraa, rahdinkuljettaja voi varastoida sen tavaranomistajan lukuun. Jotta kuljetusasiakas voisi pitää rahdinkuljettajaa vastuussa kuljetuksen aikana sattuneesta vahingosta, edellytetään kaikissa kuljetusmuodoissa, että vahingosta on tehty reklamaatio (muistutus) rahdinkuljettajalle. Näkyvästä vahingosta tulee tehdä reklamaatio välittömästi tavaraa vastaanotettaessa, kun taas piilevien vahinkojen osalta on olemassa erilaisia määräaikoja, joiden puitteissa tulisi reklamoida. Liitteessä 2 on eri kuljetusmuotojen reklamaatioajat esitettynä. Jos määräaikoja laiminlyödään, menetetään kotimaan kuljetuksien osalta puhevalta rahdinkuljettajaa vastaan. Muissa kuljetuksissa laiminlyönnin seuraus on, että korvauksenvaatijan on näytettävä vahingon tapahtuneen kuljetuksen aikana. 8

12 Kuljetusoikeudessa on lyhyiden reklamaatioaikojen ohella myös erittäin lyhyet vanhentumisajat. Kuljetussopimukseen perustuva korvausvaatimus vanhenee tavallisesti vuodessa, ja sen laiminlyönti johtaa kanneoikeuden menettämiseen. Eri kuljetusmuotojen vanhentumisajat on esitetty liitteessä 3. Vanhentumisaika lasketaan pääsääntöisesti tavaran luovutuksesta. Pitäisikö muistuttaa siitä meidän vaatimuksesta? 1 lava kannakeosia otettiin kuljetettavaksi Kouvolasta Kajaaniin Lähetys katosi ja vahingonkärsinyt esitti rahdinkuljettajalle korvausvaatimuksen , jonka hänen vastuuvakuutusyhtiönsä eväsi vanhentuneena Lautakunta yhtyi tähän näkemykseen (TVL lausunto 220/1991). 2.4 Huolinta- ja ahtausliikkeen vastuu Niin kotimaisten kuin etenkin kansainvälisten maantiekuljetusten osalta liikenteenharjoittajat toimivat usein jonkun huolintaliikkeen alihankkijana. Huolitsijalla on erittäin monipuolinen rooli kansainväliseen kauppaan liittyvissä kuljetuksissa ja muissa toimenpiteissä. Huolitsijan tehtäviin kuuluu usein tavaran kuljetuksen ja varastoinnin ohella asiakirjojen laatiminen, tullaus sekä tavaran käsittelyä ja merkitsemistä. Tehtäviin voi myös kuulua tavaravakuutuksen hankkiminen asiakkaan lukuun, jälkivaatimuksen hoitaminen tai asiakkaan koko logistiikkaketjun hoitaminen. Koska huolintaliikkeiden vastuu ei ole erikseen säädetty laissa niin Suomessa ja Pohjoismaissa sovelletaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM 2000), jotka on laadittu yhteistyössä kuljetusasiakkaiden kanssa. PSYM-ehdot ovat yleisiä sopimusehtoja, joten ne tulevat osaksi huolintasopimusta vain mikäli osapuolet ovat sopineet niiden soveltamisesta. Huolitsija ei voinut osoittaa, että PSYM:n soveltamisesta olisi sovittu. Ehtojen mukaista panttioikeutta ei myöskään voitu pitää ilmauksena alalla valitsevasta kauppatavasta.(kko 1973 II 30) Huolitsijan huolintalaskussa oli viittaus PSYM:n määräyksiin ja ne oli toimitettu toimeksiantajalle. Huolitsija pystyi vetoamaan ehtojen mukaiseen panttioikeuteen. ( KKO 1972 II 55) 9

13 PSYM-ehdoissa huolitsijan vastuu jakautuu kolmeen eri päätyyppiin sen mukaan minkälaisesta tehtävästä on kyse. Huolitsija voi toimia rahdinkuljettajan, välittäjän tai varastoijan vastuulla. Vastuun sisältö ja määrä on erilainen riippuen siitä, millä vastuulla huolitsija toimii. Tämän lisäksi PSYM ehtojen 5 :n mukaan huolitsijalla on aina velvollisuus näyttää toteen, että hän on valvonut huolellisesti toimeksiantajan etuja. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, huolitsija ei voi vedota PSYMehtojen vastuusta vapauttaviin, sitä rajoittaviin tai todistustaakan siirtymistä koskeviin määräyksiin. Tässä suhteessa nämä ehdot poikkeavat eri kuljetusmuotoja koskevista erityissäädöksistä. Huolitsija vastaa rahdinkuljettajana, kun hän suorittaa kuljetuksen (suorittava rahdinkuljettaja) tai kun hän on kuljetuslupauksen antamalla tai muulla tavoin ottanut itselleen rahdinkuljettajan vastuun (sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja). Huolitsijan katsotaan olevan sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, kun hän on antanut kuljetusasiakirjan omissa nimissään tai kun hän on markkinoinnissaan tai tarjouksessaan ilmaissut sitoutumisensa siten, että hänen voidaan kohtuudella olettaa ottavan itselleen rahdinkuljettajan vastuun. Näin esimerkiksi silloin, kun hän tarjoaa kuljetukselle oman hinnan. Lisäksi huolitsijan katsotaan aina vastaavan rahdinkuljettajana, kun kyse on maantiekuljetuksista. Huolinta- ja kuljetusalalla toimiva yhtiö vastasi rahdinkuljettajana eikä huolitsijana tehtävästä, joka yhtiön kuljetustarjouksensa perusteella tuli suorittaa määräämästään hinnasta tytäryhtiönsä autoilla (KKO 1984/152). Toimiessaan rahdinkuljettajan vastuulla huolitsija vastaa käyttämistään alihankkijoista. Huolitsija on vastuussa tavaran katoamisesta, vähenemisestä ja vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana sekä luovutuksen viivästymisestä. Huolitsijan toimiessa rahdinkuljettajan vastuulla vastuu on rajoitettu 8,33 SDR:ään kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin, kun tavara on kadonnut, vähentynyt tai vahingoittunut. Lisäksi on korvattava rahti, tulli ja muut kuljetukseen liittyvät kulut. Huolitsijan vastuu rahdinkuljettajana lakkaa viimeistään 15 päivän kuluessa siitä, kun huolitsija on tiedottanut tavaraan oikeutetulle tavaran saapumisesta tai lähettänyt kirjallisen ilmoituksen toimeksiantajan ilmoittamaan osoitteeseen. Tämän jälkeen huolitsija on vastuussa tavarasta huolitsijan yleisen huolenpitovelvollisuuden mukaisesti. Huolitsija vapautuu vastuusta, mikäli hän osoittaa, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on aiheutunut tietyistä ehdoissa luetelluista syistä. Nämä perusteet vastaavat tiekuljetussopimuslain vastaavia säännöksiä. 10

14 Huolitsija vastaa välittäjänä silloin, kun hän ei toimi suorittavana tai sopimusrahdinkuljettajana. Näin esimerkiksi silloin, kun huolitsija on sitoutunut suorittamaan ainoastaan vastaanottohuolinnan, ei itse kuljetusta. Huolitsijan toimiessa välittäjän vastuulla hän on vastuussa vahingosta, ellei pysty näyttämään noudattaneensa riittävää huolellisuutta tehtävän suorittamisessa. Huolitsija ei vastaa tällöin kolmannen henkilön virheistä, mikäli on valinnut tämän huolellisesti. Huolitsijan toimiessa välittäjän vastuulla on vastuu rajoitettu 8,33 SDR kilolta, mutta kuitenkin enintään SDR jokaista tehtävää kohden. Ahtausliikkeen vastuu ei myöskään ole säädetty lainsäädännössä vaan vastuu on määritelty alan vakioehdoissa eli Yleiset Satamaoperointiehdot Ahtausliike vastaa tavaran häviämisestä, vähentymisestä ja vahingoittumisesta sekä tavaran luovutuksen viivästymisestä, jos korvauksenvaatija näyttää, että vahinko on aiheutunut satama-operaattorin huolimattomuudesta. Ahtausliikkeen vastuu on rajoitettu 667,67 SDR:ään jokaiselta kollilta tai muulta tavarayksiköltä taikka kahteen SDR:ään kilolta kyseessä olevan tavaran kokonaispainosta, jos vastuu näin laskettuna muodostuu kollilta tai muulta tavarayksiköltä laskettua määrää suuremmaksi. Kontin, kuormalavan tai vastaavan kuljetusyksikön hävitessä tai vahingoittuessa ja tavaran hävitessä, vähentyessä tai vahingoittuessa, enimmäiskorvaus on SDR kutakin vahinkotapahtumaa kohti. Lisäksi Satamaoperaattorin vastuu muuta kuljetusvälinettä kuin alusta kohdanneesta vahingosta on rajoitettu SDR:ään kutakin vahinkotapahtumaa kohti. Kuten alla olevasta esimerkistä käy ilmi ahtausliikkeen alhainen enimmäisvastuu voi olla ikävä yllätys liikenteenharjoittajalle joka on käyttänyt ahtausliikkeen palvelua kuljetustehtävän yhteydessä ja joka näin olleen on vastuussa myös ahtausliikkeen toimenpiteistä tai laiminlyönneistä. Maantierahdinkuljettaja kuljetti 2450 kg painavan dieselmoottorin Turusta Maarianhaminaan. Rahdinkuljettajan toimeksiannosta ahtausliike siirtokuormasi moottorin satamassa, jolloin moottori putosi ja vahingoittui. Rahdinkuljettaja joutui maksamaan moottorin korjauskulut jotka olivat yhteensä Ahtausliikkeen vastuuvakuutusyhtiö korvasi yleisten satamaoperointiehtojen perusteella vahingosta ahtausliikkeen enimmäisvastuun mukaisen Oho! Tässähän olikin hyvät jarrut! 11

15 2.5 Kuljetussopimuksen osuus sopimuskokonaisuudessa Tavaratoimitus myyjältä ostajalle edellyttää usein monta eri sopimusta ja monen itsenäisen osapuolen myötävaikutusta. On tärkeää ymmärtää kuljetussopimuksen ja rahdinkuljettajan osuus tässä monimutkaisessa sopimuskokonaisuudessa. Seuraavassa kuviossa on esitetty eri sopimukset ja niiden tärkeimmät oikeuslähteet sekä ne sopimusosapuolet, jotka ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa kuljetustapahtuman myötä. Sopimusehdot Kauppalaki KAUPPA- Myyjä SOPIMUS Ostaja Rahdinkuljettaja KULJETUS- Kuljetus- (Kuljetus- SOPIMUS asiakas välittäjä) VAKUUTUS- SOPIMUS Kuljetusmuodon oma erityislainsäädäntö Sopimusehdot VAKUUTUS- SOPIMUS Vakuutusehdot Vakuutussopimuslaki Vakuutusehdot Vakuutussopimuslaki Vastuuvakuutus- Takautumis- Tavaravakuutusyhtiö vaatimuksen käsittely yhtiö Kuva 2. Kuljetussopimuksen osuus sopimuskokonaisuudessa Tuonti- ja vientitapahtuman yhteydessä sopimuskokonaisuus käsittää lisäksi muita sopimuksia, joiden osapuolia voivat olla esim. pankit, ahtausja terminaaliyhtiöt sekä tulli- ja satamaviranomaiset. 12

16 Kauppasopimus ohjaa muita sopimuksia. Kauppasopimuksen osapuolet käyttävät useimmiten sopimusehtoina vakiintuneita toimituslausekkeita. Niiden avulla sovitaan kaikki tavaran luovuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja kustannustenjako. Toimituslausekkeella määritellään kumpi osapuoli järjestää kuljetuksen ja missä pisteessä vaaranvastuu tavarasta siirtyy myyjältä ostajalle, eli kumpi osapuolista kantaa riskin, jos tavara vahingoittuu kuljetuksen aikana. Lisäksi toimituslausekkeilla sovitaan myös mahdollisesta vakuutussuojan järjestämisestä sekä muista yksityiskohdista. Kansainvälisessä kaupassa käytetään yleensä Kansainvälisen Kauppakamarin laatimia toimituslausekkeita (Incoterms 2000). Lisäksi sovelletaan kansainvälistä kauppalakia eli Wienin yleissopimusta. Kotimaan kaupassa Finnterms 1991 lausekekokoelman toimituslausekkeet ovat käytössä. Kauppalain (355/87) säännöksillä on lähinnä merkitystä silloin, kun osapuolet eivät ole keskenään sopineet asioistaan. Kauppasopimuksessa tai sen oikeuslähteissä määritellään asioita, joilla on merkitystä rahdinkuljettajalle. Rahdinkuljettajan sopimusosapuoli määräytyy kauppasopimuksen perusteella. Lisäksi kauppasopimus ja sen toimituslauseke määrittelee lähettäjän ja vastaanottajan velvollisuudet kuten esimerkiksi, miten tavara on pakattava sekä tavaran käsittely. Jos muusta ei voida katsoa sovitun, myyjän on, joko toimituslausekkeiden tai kauppalain 17 4 momentin mukaan, pakattava ja merkittävä tavara asianmukaisesti jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Mikäli kaupan osapuolet ovat sopineet, että tavaran maksu tulee tapahtua tavaratoimituksen yhteydessä on tärkeää, että tämä seikka huomioidaan asianmukaisesti kuljetussopimuksessa. Koska tavaran vaaranvastuu usein siirtyy myyjältä ostajalle sillä hetkellä, kun myyjä on luovuttanut tavaran rahdinkuljettajalle, on ostajan kannalta tärkeää että rahdinkuljettaja tarkastaa tavaran huolellisesti ennen kuljetusta ja merkitse tavarassa tai sen pakkauksessa havaitsemansa puutteet rahtikirjaan. Mikäli esim. tavarassa on lommo tai naarmu jo ennen kuljetusta, mutta tästä seikasta ei tehdä merkintä rahtikirjaan, niin ostaja ei yleensä pysty hakemaan korvausta myyjältä vaan joutuu tyytymään rahdinkuljettajalta mahdollisesti saamaansa korvaukseen. Tällöin ostajalle saattaa syntyä huomattava menetys eteenkin, jos kyseessä on kevyt mutta arvokas tavara, koska korvauksen enimmäismäärä on useimmiten rajoitettu vahingoittuneen tavaran painoon. Kansainvälisissä toimituslausekkeissa kuljetussopimus tulee tehdä tavanomaisin ehdoin. Näin ollen, kansainvälisissä tiekuljetuksissa rahdinkuljettaja ei yleensä vastaa lastauksista eikä purkauksista. Kuljetusmuodon oman erityislainsäädännön ohella kuljetussopimuksen sopimusehdoilla on tärkeä merkitys erityisesti niissä asioissa, jotka eivät ole yleissopimuksissa tai lainsäädännössä määritelty. 13

17 Hyvin pieni osa kaupallisesta tavarasta kuljetetaan vakuuttamatta. Tavaravakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, mutta myyjä saattaa olla velvollinen hankkimaan vakuutuksen ostajan lukuun kauppasopimuksen toimituslausekkeen johdosta (CIF/CIP). Rahdinkuljettajat taas vakuuttavat vastuunsa eri vastuuvakuutusratkaisuilla. Vakuutussopimuksen oleelliset oikeuslähteet ovat vakuutusehdot ja vakuutussopimuslaki (543/1994). Jos tavara vastaanotetaan vahingoittuneena, voi vastaanottaja hakea korvausta joko myyjältä, rahdinkuljettajalta tai vakuutusyhtiöltä. Silloin kun ostajalla on voimassaoleva tavaravakuutus, hän yleensä hakee korvausta vakuutusyhtiöltä. Korvattuaan vahingon tavaravakuutusyhtiö selvittää, voidaanko rahdinkuljettajaa asettaa vastuuseen kuljetusvahingosta. Mikäli tämä on mahdollista vakuutusyhtiö esittää takautumisvaatimuksen rahdinkuljettajalle (viivanuoli kuvassa 2), joka toimittaa sen omalle vastuuvakuutusyhtiölleen. Kun kuljetustehtävää on hoitanut useat rahdinkuljettajat esim. sopimusrahdinkuljettaja ja suorittava rahdinkuljettaja, tulee näiden keskinäinen vastuusuhde myös huomioida. Koska kuljetustehtävään osallistuu monta eri juridista henkilöä, rahdinkuljettajien ja kuljetusasiakkaiden voi olla käytännössä vaikea määritellä, missä vahinko on tapahtunut. Vastuu kuljetusvahingosta kanavoituu usein monen eri vaiheen kautta niin, että lopullinen ratkaisu vastuusta tapahtuu vasta joko tavara- ja tiekuljetusvastuuvakuutusyhtiöiden välillä tai sopimusrahdinkuljettajan ja suorittavan rahdinkuljettajan tiekuljetusvastuuvakuutusyhtiöiden välillä. 2.6 Tavarankuljetuksiin liittyvät vakuutukset Vaikka kuljetusvälineet ja kuljetusreitit sekä tavaran käsittely ja niiden pakkaukset kehittyvät koko ajan, kuljetussopimusosapuolet voivat kuitenkin joutua kärsimään taloudellisen tappion kuljetusvahingon takia. Alukset törmäävät yhteen tai ajavat karille, junat suistuvat kiskoiltaan jne. Vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutusmaksun vastineena suojan näitä vaaroja vastaan. Tavarankuljetuksiin liittyvät vakuutukset ovat yleensä vapaaehtoisia ja ne voidaan jakaa seuraaviin vakuutusmuotoihin: * vakuutus kuljetettavalle tavaralle * vakuutus kuljetusvälineeseen kohdistuvaa vahinkoa varten * vakuutussuoja rahdinkuljettajan vastuulle kuljetettavasta tavarasta 14

18 Tavaravakuutus (kuljetusvakuutus) on kuljetusasiakkaan vakuutus. Tämä vakuutus on pääsääntöisesti voimassa siitä, kun tavaran kuormaus aloitetaan kuljetusvälineen sivulta siihen asti, kunnes se on purettu kuljetusvälineen sivulle. Vakuutuskorvaus määräytyy yleensä sen arvon mukaan, joka tavaralla on kauppalaskussa. Korvaukseen lisätään kuljetus- ja vakuutuskustannukset. Tavaravakuutus voidaan merkitä joko perusvakuutuksena tai täysvakuutuksena. Perusvakuutuksen antama vakuutussuoja kattaa ainoastaan katastrofityyppisten riskien aiheuttamat vahingot kuten meri-, maa- ja ilmaliikenneonnettomuuden sekä palon ja räjähdyksen. Täysvakuutus kattaa lähes kaikki tavaralle aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Vaikka tavaravakuutus useimmiten ensikädessä korvaa kuljetusvahingon niin kuljetusasiakas saattaa hakea korvausta rahdinkuljettajalta vakuutuksessa olevan rajoituksen tai suuren omavastuun takia. Eri kuljetusmuotojen vakuutusratkaisut eroavat melko lailla toisistaan sekä muodoltaan että sisällöltään. Varustamolla on erikseen kaskovakuutus laivan suojana ja P&I-vakuutus (Protection & Indemnity) vahingonkorvausvastuun varalta. Tätä vastuuvakuutusta välittävät ainoastaan ulkomaiset keskinäiset erikoisyhtiöt. Vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat lentokuljetusyhtiöille vakuutuksia, ovat liittyneet yhteen erityisiin lentovakuutuspooleihin saavuttaakseen suurempaa vakuuttamiskykyä. Kaskovakuutus toimii ilma-aluksen suojana vahingon varalta. Lentoyhtiön vastuu tavaravahingoista katetaan taas ilmakuljetusvastuuvakuutuksella. Sen sijaan rautatiekuljetuksissa rahdinkuljettajat, jotka yleensä ovat julkisia yhteisöjä, eivät hanki vakuutuksia suojautuakseen eri riskejä vastaan. Maantieliikenteenharjoittajalla on yleensä kolme eri vakuutusta suojanaan ajoneuvoon tai kuljettavaan kuormaan kohdistuvia vahinkoja vastaan. Pakollinen liikennevakuutus korvaa ajoneuvon liikenteessä käyttämisestä aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Tämä vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka kohdistuvat omaan ajoneuvoon tai kuljetettavaan omaisuuteen, paitsi niissä tapauksissa, joissa toisen ajoneuvon kuljettaja on vastuussa liikenneonnettomuudesta. Tällöin vastuullisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvataan syyttömän ajoneuvon tavara- ja ajoneuvovauriot. Autovakuutus (autokaskovakuutus) korvaa pääsääntöisesti ne vakuutetulle ajoneuvolle tapahtuneet vahingot, jotka eivät sisälly liikennevakuutukseen. On syytä huomioida, että autovakuutus ei yleensä korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut kuormasta (katso esim. sivulla 27 selostettua oikeustapausta), ellei vahinko ole välitön seuraus yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä. Kuljetettaessa tavaraa toisen yrityksen perävaunulla on syytä hankkia ns. irtoperävakuutus, joka on kaskovakuutus vedettäville vieraille perävaunuille. 15

19 Tiekuljetusvakuutus on rahdinkuljettajan vapaaehtoinen vastuuvakuutus. Tämä vakuutus toimii maantierahdinkuljettajan suojana sille korvausvelvollisuudelle, joka hänelle saattaa muodostua kuljetussopimuksen perusteella. Tiekuljetusvakuutus voidaan ottaa erikseen kotimaan kuljetuksia varten, kansainvälisiä kuljetuksia (CMR-vakuutus) tai kabotaasikuljetuksia varten (lisäturvavakuutus). Kun vakuutusta hankitaan, on näin ollen hyvin tärkeätä selvittää vakuutusyhtiön kanssa, millä alueella on tarkoitus harjoittaa kuljetustoimintaa. Mikäli esim. rahdinkuljettaja on ottanut CMR-vakuutuksen ja hoitaa kuljetustehtävää, jossa lähtö- ja määräpaikka sijaitsee Ruotsissa, tämä vakuutus ei kata tämän kuljetussopimuksen myötä tulevaa vastuuta. Tiekuljetusvakuutus korvaa myös kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Vahingon torjumis- ja pelastamiskustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että kuljetettava tavara on vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja välittömän vaaran välttämiseksi tavaraa muun muassa vartioidaan, uudelleen kuormataan tai kuljetetaan lähimpään varastointipaikkaan. Pelastamiskustannuksina ei sen sijaan pidetä vahinkopaikan siivouskustannuksia tai kustannuksia, jotka aiheutuvat tavaran toimittamisesta sopimuksen mukaisesti vastaanottajalle kuten lautakunnan päätöksestä ilmenee. Perävaunu kaatui kyljelleen tielle. Perävaunussa ollut puukuorma siirrettiin paikalle tilattuun kuorma-autoon jolla tavara kuljetettiin vastaanottajalle. Vakuutuksenottaja haki korvausta syntyneistä kuluista. Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen, koska se katsoi, että kuorma ei vahingoittunut eikä sitä uhannut mikään välitön vahingoittumisen vaara. Lautakunta katsoi, että muut kustannukset kuin vahinkopaikan siivouskustannukset ja kustannukset tavaran toimittamisesta perille tulisi korvata vakuutuksesta (VKL lausunto 724/94). Lisäksi tiekuljetusvastuuvakuutus korvaa sellaiset oikeudenkäyntikulut, jotka koskevat riitaa rahdinkuljettajan vastuusta ja jotka liittyvät vakuutukseen korvauspiiriin kuuluvan vahinkotapahtumaan. Vahingon kärsinyt ei voi kohdistaa korvausvaatimustaan suoraan liikennöitsijän tiekuljetusvakuutusyhtiölle, vaan se tulee esittää rahdinkuljettajalle, joka päättää haluaako hän käyttää vakuutustaan tai ei. Vakuutusyhtiön edustaja on kuitenkin usein suoraan yhteydessä kuljetusasiakkaaseen, kun järjestetään vahinkotarkastus, selvitetään korvausvastuuta sekä annetaan korvauspäätös vahingonkärsineelle. Rahdinkuljettajan asiakassuhteen kannalta on näin ollen hyvin tärkeää, että vakuutusyhtiö on riittävän ammattitaitoinen hoitamaan näitä tehtäviä. Koska eri vakuutusyhtiön vakuutusehdot eroavat toisistaan on tärkeää, että rahdinkuljettaja on hyvin perillä oman vastuuvakuutuksensa kattavuudesta ja vakuutusehtojen asettamista velvollisuuksista. 16

20 Tiekuljetusvakuutuksen vakuutusehdoissa, jotka ovat esitettyinä liitteessä 4, on yleensä seuraavat tärkeät rajoitukset. Vakuutus ei kata vahinkoa, joka on johtunut: * vakuutuksenottaja tai se, josta hän vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai varomattomuudella taikka ajoneuvoa on kuljetettu alkoholin tai muun huumaus- tai lääkeaineen vaikutuksen alaisena taikka ylirasittuneessa tilassa ja se on vaikuttanut vahingon syntyyn. Törkeä huolimattomuus käsitteestä enemmän luvussa * siitä että kuormaa ei ole asianmukaisesti peitetty * siitä että rahdinkuljettaja on laiminlyönyt jälkivaatimuksen perimisen * siitä että, kuljetusväline, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty vartioimatta Rahdinkuljettaja oli illalla jättänyt perävaunun, jossa oli tupakkaa, perunalastuja ja makeisia yön ajaksi suurehkon asutuskeskuksen läheisyydessä olevan huoltoaseman pihalle lukittuna. Yön aikana perävaunusta anastettiin tavaraa. Lautakunta katsoi, että vakuutusyhtiöllä ei ollut velvollisuutta korvata vahinkoa (TVL lausunto 244/92). * lämpötilan muutoksesta, ellei vahinko ole suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutuksenottaja on vastuussa Rahdinkuljettajalla on useimmiten omavastuu kaikissa vahingoissa. Eräissä vahingoissa rahdinkuljettajalla on lisäksi erityisomavastuu kuten jos vahinko on johtunut siitä, että kuorma ajetaan kiinni ajotien yläpuolella olevaan esteeseen. 17

KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA

KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA Syksy 2014 Harri Parkkinen OTL, emba Kuljetussopimukset ja sopimustekniikka -koulutus on osa Turun yliopiston Merilogis hanketta. I JOHDATUS KULJETUSOIKEUTEEN 1 Kuljetusoikeuden

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS KULJETUSVAKUUTUS 9.1.2013 1 3 p. 6 2 p. 2a 1,5 p. 7a 2 p. 2b 2 p. 7b 1,5 p. 3a 4 p. 8 2 p. 3b 1 p. 9 3 p. 4

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS KULJETUSVAKUUTUS 13.1.2015 VASTAUKSILLE ON VARATTU RIITTÄVÄSTI TILAA. VARATUN TILAN ULKOPUOLELLE KIRJOITETTUJA

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Miksi vastuu on vakuutettava? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS KULJETUSVAKUUTUS 15.9.2014 VASTAUKSILLE ON VARATTU RIITTÄVÄSTI TILAA. VARATUN TILAN ULKOPUOLELLE KIRJOITETTUJA

Lisätiedot

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

Rautatiekuljetuslaki» /1119 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan

Rautatiekuljetuslaki» /1119 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Rautatiekuljetuslaki» 15.12.2000/1119 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan rautatiekuljetukseen, jonka rautatieyritys on sitoutunut

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Huolintavakuutus antaa huolintaa harjoittavalle yritykselle turvaa sen varalta, että se joutuu korvausvelvolliseksi toimeksiantajalleen

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011 Kuljetusvahingot maakuljetuksissa Kai Kultalahti 12.5.2011 Sisällysluettelo Kuljetusvahingot maatiekuljetuksissa Mitä kaikkea asiakkaan lähetykselle voi sattua Missä tilanteissa kuljetusvahinkoja sattuu

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

SOPIMUKSET JA VASTUU MERI- JA MAANTIEKULJETUKSISSA

SOPIMUKSET JA VASTUU MERI- JA MAANTIEKULJETUKSISSA SOPIMUKSET JA VASTUU MERI- JA MAANTIEKULJETUKSISSA Helsinki (VAK-päivä) Asianajaja, varatuomari 2 ESITYKSEN RAKENNE 1. Sopimus- ja muista vastuista 2. Kauppasopimus ja toimituslauseke 3. Kuljetusoikeudellinen

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 15.2.2017 Hallitusneuvos Tiina Ranne 1 Ateenan yleissopimus Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse tehty

Lisätiedot

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT 1.1.2016 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa.

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

4 Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehdoissa. Kuljetusehtojen liite 11.2

4 Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehdoissa. Kuljetusehtojen liite 11.2 Kuljetusehtojen liite 11.2 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet kuuluvat Sopimukseen kansainvälisestä rautatietavaraliikenteestä (SMGS) tai soveltavat sitä, ja

Lisätiedot

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus antaa maantierahdinkuljettajalle hyvän suojan tavaran kuljetuksenaikaisten vahinkojen ja luovutuksen viivästymisen

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen. Tavarankuljetusvakuutus Tavaralle aiheutuneet kuljetusvahingot voivat olla taloudellisesti merkittäviä. Kuljetusriskit kannattaa vakuuttaa, jotta yrityksen toiminta

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Voimassa 1. 3. 2013 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 4 Suojeluohjeet

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006

KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 K U L J E T U S L I I K E 1 w w w. r o y a l e x p r e s s. f i 0 5 0 3 2 4 3 4 7 0 KULJETUSSOPIMUSEHDOT 2006 Nämä toimitusehdot koskevat Royal Expressin kuljetuspalveluja Suomessa. 1. KULJETUSSOPIMUS

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT KOTIMUUTTOIHIN

YLEISET SOPIMUSEHDOT KOTIMUUTTOIHIN YLEISET SOPIMUSEHDOT KOTIMUUTTOIHIN Kuluttajat, yksityistaloudet Ehtoja noudattavat Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:hyn järjestäytyneet muuttopalveluyritykset

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS

DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluja. DHL muodostuu

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

LOGTERMS YLEISET KULJETUS- JA LOGISTIIKKAPALVELUEHDOT 2008

LOGTERMS YLEISET KULJETUS- JA LOGISTIIKKAPALVELUEHDOT 2008 LOGTERMS YLEISET KULJETUS- JA LOGISTIIKKAPALVELUEHDOT 2008 LOGTERMS YLEISET KULJETUS JA LOGISTIIKKAPALVELUEHDOT...3 1 Yleiset säännökset...3 1.1 Määritelmät...3 1.2 Sopimusehtojen soveltamisala...3 2 Palvelun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan In Nutshell All rights reserved by ICC Finland & Asko Räty Vuodesta 1936 vuoden 2010 Incotermsiin Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt

Lisätiedot

Muuttojen sopimusehdot koti- ja yritysmuuttoihin Muuttotalo 2012 2016

Muuttojen sopimusehdot koti- ja yritysmuuttoihin Muuttotalo 2012 2016 23 Muuttojen sopimusehdot koti- ja yritysmuuttoihin Muuttotalo 2012 2016 1. Tilauksen ja sopimuksen syntyminen Tilauksen tekeminen onnistuu sähköpostitse tai puhelimen kautta. Muuttotalon internet sivustoilla

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003

Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003 Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016

PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016 PETRI LAITINEN PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016 Vertailu PSYM 2015 ja 2000 versioiden välillä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, jonka tehtävänä edistää huolinta-

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot