KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA"

Transkriptio

1 KULJETUSSOPIMUKSET JA SOPIMUSTEKNIIKKA Syksy 2014 Harri Parkkinen OTL, emba Kuljetussopimukset ja sopimustekniikka -koulutus on osa Turun yliopiston Merilogis hanketta.

2 I JOHDATUS KULJETUSOIKEUTEEN

3 1 Kuljetusoikeuden käsitteestä ei ole yleistä määritelmää Kuljetusoikeutta voidaan tarkastella ja luonnehtia: laajassa merkityksessä oikeudenalaksi, joka koskee kaikkea oikeudellista sääntelyä kuljetusasiakkaasta, rahdinantajasta, -kuljettajasta, -ottajasta, kuljetuksista, kuljetusvälineistä ja vastaanottajasta suppeassa merkityksessä oikeudenalaksi, joka koskee kuljetusasiakkaan, rahdinkuljettajan ja myös vastaanottajan välistä sääntelyä sopimuskohteen sisällön kautta oikeudenalaksi, joka koskee ensisijaisesti oikeudellista sääntelyä tavaran kuljetuksesta muu kuljetustoiminnan oikeudellinen sääntely koskisi aluksen (kuljetusvälineen) tai sen rahtitilan rahtausta ts. sopimista kuljetusvälineen (tai rahtitilan) käytöstä

4 Seminaariaihe Kuljetussopimukset ja sopimustekniikka Tässä tarkastelemme kuljetussopimusta tavaran kuljetusta koskevan kuljetusoikeudellisen sääntelyn ja - käytännön näkökulmasta, jossa erityisesti keskitymme kansainväliseen tiekuljetussopimukseen

5 2 Kuljetusoikeuden erityispiirteitä vs kuljetussopimuksen sisältövapauden rajoittaminen Kuljetusoikeudellinen lainsäädäntötausta on kansainvälistä Laintulkinta Rahdinkuljettajalla on rajoitettu vastuu (vastuusäännöstö on pakottavaa oikeutta) Lyhyet reklamaatio- ja kanneajat Kuljetuslainsäädäntö on pääosin pakottavaa oikeutta

6 Kuljetuslainsäädäntö on pääosin pakottavaa oikeutta pakottavan säännöstön vastainen kuljetussopimusehto on mitätön rahdinkuljettajalla on kuljetusvastuuoloaikana rajoitettu vastuu tavaran esine- ja viivästysvahingosta (kuljetusvahingosta) ts. rahdinkuljettaja ei voi kuljetussopimuksen ehdoilla vapautua kuljetuslainsäädännön siitä vähimmäisvastuusta, jonka kuljetuslainsäädäntö säätää pakottavien määräysten ydin on myöskin varmistua ja taata niiden yksinomainen soveltaminen ts. niiden soveltamista ei voida kuljetussopimuksella kiertää Kuljetusoikeudellinen lainsäädäntö vaikuttaa kuljetussopimuksen sisältöön ts. kuljetussopimuksen sisältö-ja sopimusvapautta rajoittaa kuljetuslainsäädännön pakottava sääntely

7 3 Kauppa- (ja ym. sopimuksien) ja kuljetussopimuksen väliset suhteet 3.1 Kauppa- ja kuljetussopimuksen erillisyys Tavaran vienti ja tuonti on oikeudellisesti monimutkainen tapahtuma: Sopimuskokonaisuus (sopimuksien määrä) on huomattava Sopimuksien ( sopimuskokonaisuus ) pitäisi toimia ristiriidattomasti yhteen Kauppasopimus on se perussopimus: Ohjaa muiden sopimuksien (kuljetus-, vakuutus- ja rahoitussopimuksien) tekemistä Kauppasopimus on kuitenkin erillinen ja itsenäinen sopimus Kauppa- ja kuljetussopimuksella on toiminnallinen yhteys, mutta ne eivät ole oikeudellisesti sidoksissa toisiinsa. Kumpikin on erillinen ja itsenäinen sopimus (oikeustoimi) Kaikki tavaran vienti-ja tuontitapahtumaan nivoutuneet sopimukset ovat toisistaan oikeudellisesti erillisiä ja itsenäisiä sopimuksia

8 Kuljetuksella on keskeinen toiminnallinen merkitys tavarakauppaan, mutta kaupan sopimushäiriöt ratkaistaan kauppasäännöstön mukaan myyjän ja ostajan välillä ja kuljetuksen sopimushäiriöt ratkaistaan kuljetusäännöstön mukaan kuljetussopimuksen osapuolten kesken Kauppa- ja kuljetussopimukset ovat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä sopimuksia Eri sopimuksiin perustuvat oikeussuhteet ovat itsenäisiä ja juridisesti erillään toisistaan vaikka esimerkiksi sama henkilö olisi osapuolena sekä kauppa- että kuljetussopimuksessa Kuljetussopimus on oikeudellisesti itsenäinen ja erillinen sopimus, mutta sillä on toiminnallinen yhteys tavarakaupan sopimukseen (tai sopimuksiin)

9 II KULJETUSSOPIMUS JA SOPIMUKSEN TEKO

10 1 Sopimusten tyyppijaosta ja kuljetussopimusoikeudellisesta sääntelystä Kuljetusmuodot Kuljetustoimintaa on lähestytty eri kuljetusmuotoihin perustuvasta jaottelusta Kuljetussopimus jakaantuu eri kuljetussopimustyyppeihin sovitun ja / tai käytetyn kuljetusmuodon (kuljetusvälineen) mukaan Kuljetussopimusoikeudellinen sääntely koskee pääosin rahdinkuljettajan päävelvoitetta tavaran kuljettamisesta sekä kuljetussopimuksen osapuolten oikeuksia, velvollisuuksia että vastuunjakoa tavaran kuljettavaksi ottamisen ja luovuttamisen aikana Kuljetussopimusoikeudellinen sääntely rakentuu eri kuljetusmuotoihin Kullakin kuljetusmuodolla (meri-, tie-, rautatie- ja ilmakuljetus) on Suomessa oma erityislainsäädäntönsä, joka perustuu kansainväliseen yleissopimukseen1 1) Vuonna 1979 säädetyn tiekuljetussopimuslain (TKSL:n) säännökset perutuvat CMR-yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR; SopS 48-50/73)

11 Yleisesti kuljetusasiakirjojen tyypeistä ja -luonteesta Kuljetusasiakirjat on luokiteltavissa kahteen pääryhmään: 1. Rahtikirjaan, joka ei edusta oikeutta tavaraan ja sillä on oikeusvaikutuksia vain alkuperäisessä kuljetussopimussuhteessa 2. Konossementtiin, joka edustaa oikeutta tavaraan. Konossementti määrää tavaran kuljetus- ja luovutusehdot muun konossementtin haltijan kuin lastinantajan välillä. Konossementilla on arvopaperin luonne ja se on vaihdanta-ja siirtokelpoinen kuljetusasiakirja

12 Kuljetusasiakirjoilla mm. seuraavia yhteisiä funktioita Kuljetusasiakirja on todisteena: vastaanotetusta tai lastatusta tavarasta rahdinkuljettajan antamasta kuljetuslupauksesta tavaran kuljettamisesta kuljetusehdoista

13 2 Kuljetussopimuksen käsitteestä ja osapuolista Kuljetussopimuksen käsite ei vastaa sitä mitä yleensä sopimuksella (esim. kauppa- ja vuokrasopimus) tarkoitetaan, joka solmitaan yleensä kahden osapuolen välillä ja joka perustaa oikeuksia ja velvollisuuksia vain välittömille sopimuskumppaneille Kuljetussopimus: Kolmikantasopimus ( kolmen osapuolen sopimus ), jossa on vähintään kolme osapuolta tavaran tiekuljetuksissa lähettäjä rahdinkuljettaja vastaanottaja kappaletavaran merikuljetuksessa lastinantaja rahdinkuljettaja - vastaanottaja Sopijapuolet: Rahdinkuljettajan sopimuskumppani on lähettäjä (lastinantaja) kuljetussopimusta tehtäessä Vastaanottaja: myös kuljetussopimuksen osapuoli vastaanottajan käsitettä ei ole myöskään kuljetusoikeudellisesti määritelty mutta yleensä se on kuljetusasiakirjassa nimetty henkilö, ellei kuljetussopimuksesta ja/tai määräämisoikeuden käyttämisestä muuta seuraa

14 Rahdinkuljettaja: se, joka on antanut kuljetuslupauksen (sitoutunut kuljetukseen) Rahdinkuljettajalla on tavaran kuljetusvastuu ja vastuu alihankkijasta (apulaisistaan) Rahdinkuljettajan asema ei edellytä, että hän kuljettaa tavaran itse tai kuljetuksessa käytettäisiin hänen kuljetusvälinettään Rahdinkuljettaja on oikeutettu kuljetussopimuksen mukaiseen rahtiin ja hänellä ei ole tilintekovelvollisuutta kuljetuksen suorittaneesta rahdinkuljettajasta, kuljetukseen suorittamiseen liittyvistä kustannuksista eikä kuljetuksessa käyttämistään apulaisista Vaadeoikeus: Lähettäjällä ja vastaanottajalla on kummallakin kuljetussopimuksen perusteella itsenäinen vaadeoikeus rahdinkuljettajaa vastaan Tavaran luovuttaminen määräpaikassa: Vastaanottajalla on itsenäinen oikeus saada tavara luovutetuksi itselleen kuljetussopimuksen mukaisesti tavaran määräpaikassa

15 Kuljetustehtävän välittäjä vs. kuljetussopimus Välittäjä on kuljetussopimuksen ulkopuolinen taho (ei kuljetussopimuksen osapuoli), joka on saattanut kuljetussopimuksen osapuolet yhteen Välittäjä edustaa joko rahdinkuljettajaa tai lähettäjää (rahdinantajaa) tai molempia Oikeus välityspalkkioon Tiedonantovelvollinen välittäjän asemastaan kuljetussopimuksen teossa Välittäjä on myös tilitekovelvollinen mm. rahdista, välityspalkkiosta sekä rahdinkuljettajasta (kuljetussopimuksen osapuolesta)

16 3 Tiekuljetussopimusoikeudellinen sääntely Kotimaisia ja kansainvälisiä vastikkeellisia tavaran kuljetuksia moottoriajaneuvolla säätelee Suomessa tiekuljetussopimuslaki (TKSL) Vuonna 1979 säädetyn TKSL:n säännökset perustuvat CMR-yleisopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR; SopS 48-50/73) CMR-sopimuksen aineelliset määräykset on sisällytetty TKSL:iin (TKSL on asiasisältöinen laki Kotimaisissa kuljetuksissa säännöksiä on katsottu tarpeelliseksi yksinkertaistaa (säännelty erikseen rahtikirjaa, virheilmoitusta sekä vahingonkorvausvelvollisuuden sovittelua koskevia säännöksiä) TKSL:iin sisällytetyt CMR-sopimuksen periaattteet ovat voimassa myöskin kotimaan kuljetuksissa, mikäli toisin ei ole säännelty Kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevat TKSL:n säännökset ovat siis lähes samansisältöiset CMR-sopimusten määräysten kanssa

17 TKSL:n ja CMR:n pakottavasta sääntelystä ja motiiveista Varmistua ja taata niiden soveltaminen, estämällä ja sulkemalla pois pakottavien määräysten sivuttaminen tai kiertäminen sopimusteitse, mitätöimällä pakottavan määräyksen vastainen sopimusehto TKSL:n ja CMR:n pakottavalla säännöstöllä on erityisesti oikeusvaikutusta rahdinkuljettajan kuljetusvastuuseen esine- ja viivästysvahingosta sekä vastuurajoitusoikeuteen että todistustaakkaan TKSL:n ja CMR on kaksisuuntaisesti pakottavaa oikeutta. Kuljetussopimuksen osapuolet eivät voi sopia ennen vahinkotapahtumaa rahdinkuljettajan vastuun lieventämisestä eikä ankaroittamisesta Kilpailun rajoittaminen kuljetussopimusehdoilla ( kuljetusehdoissa voidaan sopia vain sellaisista kysymyksistä, joita ei ole laissa säännelty pakottavasti ) Kansainvälisissä kuljetuksissa TKSL:n ja CMR:n pakottavista säännöksistä ei voida poiketa kuljetussopimussuhteessa olevien lähettäjän, rahdinkuljettajan tai vastaanottajan eduksi eikä vahingoksi Rahdinkuljettajalla ja hänen alihankkijalla on oikeus vedota pakottavaan vastuusäännöstön vapautusperusteisiin ja vastuurajoituksiin myöskin kuljetussopimuksen ulkopuolisen tahon esittämää vaatimusta vastaan

18 4 Kansainvälinen tiekuljetussopimus ja sopimuksen teko Sopimuksen tekopaikan laki Kansainvälisen tiekuljetussopimuksen päättämistä ei ole säännelty TKSL:ssa eikä CMR:ssä Kansallisen oikeussäännöstön mukaan päätetään, milloin pätevä kuljetussopimus on syntynyt Tiekuljetussopimus on vapaamuotoinen sopimus, jonka teko Suomessa tapahtuu varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun (228/1929 (OikTL) säännösten mukaan

19 Sopimuksen teko ja osapuolet Lähettäjä on rahdinkuljettajan sopimuskumppani kuljetussopimuksen teossa Kuljetussopimus syntyy rahdinkuljettajan lähettäjälle antaman ja lähettäjän hyväksymän kuljetustarjouksen seurauksena Rahdinkuljettajan aseman syntymisen riittävä edellytys on kuljetukseen sitoutuminen (kuljetuslupaus) Vastaanottaja on myös kuljetussopimuksen osapuoli (vastaanottajalla on kuljetussopimukseen perustuvia itsenäisiä oikeuksia)

20 TKSL:n ja CMR:n soveltamisala ja sopimusvapauden rajat Tavaran vastikkeellinen kuljetus moottoriajoneuvolla Suomen ja vieraan valtion välillä sekä kuljetus vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on CMR:n sopimusvaltio (ts.kansainvälinen tiekuljetus CMR:n sopimusvaltioon tai sopimusvaltiosta) Kuljetussopimukseen perustuva tavaran tiekuljetus Suomessa (kotimainen kuljetus), johon sovelletaan tiekuljetussopimuslakia (TKSL) Rahdinkuljettajan kuljetusvastuu ja TKSL:n (CMR:n ) soveltamisala käsittää tavaran kuljettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä ajanjakson Sopimusvapaus käsittää kuljetussopimuksen teon ja ulottuu tavaran kuljetettavaksi ottamishetkeen saakka sekä kuljetuksen aikana siltä osin kuin pakottava normisto sen sallii

21

22

23

24 Hyödyllisiä linkkejä Tiekuljetussopimuslaki Yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR)

25 Koulutus on osa Turun yliopiston Merilogis hanketta. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Satakuntaliiton kautta myönnetty EU:n Länsi-Suomen EAKR aluekehitysrahasto ja Rauman kaupunki

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 28.2.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Yrittäjille suunnatusta kyselystä...

Lisätiedot

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto Aleksanterinkatu 17, WTC Helsinki PL 1000, 00101 HELSINKI Puh. 09-669 459 Fax. 09-6969 6647 Tämän julkaisun

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS, SEN PÄÄTTYMINEN SEKÄ SANKTIOT LUVATTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ

OSAKASSOPIMUS, SEN PÄÄTTYMINEN SEKÄ SANKTIOT LUVATTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ OSAKASSOPIMUS, SEN PÄÄTTYMINEN SEKÄ SANKTIOT LUVATTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ Mette Sihvonen Pro gradu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus Tuoteseloste AKR 01 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Tiekuljetusvakuutus antaa maantierahdinkuljettajalle hyvän suojan tavaran kuljetuksenaikaisten vahinkojen ja luovutuksen viivästymisen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA

YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA CONV/JUD/fi 1 JOHDANTO TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET PYRKIVÄT

Lisätiedot

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio

Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 Konsolidoitu versio Virallinen lehti nro L 266, 09/10/1980 S. 0001-0019 Espanjank.

Lisätiedot

Juridiikkaa. Maatalouden hankinta Sopimuksen syntyminen Sopimusten riskikohdat. Kilpailutuspäivä Hämeenkyrö 27.9.2012 Jorma Kukkeenmäki

Juridiikkaa. Maatalouden hankinta Sopimuksen syntyminen Sopimusten riskikohdat. Kilpailutuspäivä Hämeenkyrö 27.9.2012 Jorma Kukkeenmäki Juridiikkaa Maatalouden hankinta Sopimuksen syntyminen Sopimusten riskikohdat Kilpailutuspäivä Hämeenkyrö 27.9.2012 Jorma Kukkeenmäki Suomen oikeusjärjestys Oikeusjärjestys perustuu kirjoitettuun oikeuteen

Lisätiedot

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa 14 Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

Suomen Muuttopalveluyritykset ry Sivu 1

Suomen Muuttopalveluyritykset ry Sivu 1 Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot 10.11.2014 Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot on laadittu Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n toimesta. Ehtoja noudattavat Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY)

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys Vuosikirjanumero KHO:2009:97 Antopäivä 27.11.2009 Taltionumero 2798 Diaarinumero 1929/2/09 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys A Oy:n sähköisesti

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen Sopimusoikeuden perusteet Sopimuksia sääntelevä lainsäädäntö Laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hanna Eräkaski Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu ja huolellisuus verokonsultoinnissa Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2011 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot