Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D"

Transkriptio

1 Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Voimassa alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 4 Suojeluohjeet 5 Vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen 6 Korvaussäännökset 7 Vastuuvakuutus termokuljetuksille 8 Vastuuvakuutus kabotaasikuljetuksille Yleiset sopimusehdot yrityksille ja elinkeinoharjoittajille

2 1 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoitus on korvata näiden ehtojen ja vakuutuskirjaan mainitut merkittyjen erityisehtojen mukaisesti kohdassa 3.1 vahingot sekä kohdissa 6.3 ja 6.4 erikseen mainitut muut kustannukset. 2 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika (vakuutuskausi) on merkitty vakuutuskirjaan. Ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty vakuutus ei kata kabotaasikuljetuksia. Mikäli tällaiset kuljetukset on erikseen vakuutettu, vakuutuksen piiriin kuuluvat kuljetukset on määritelty vakuutuskirjassa. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 3.1 Korvattavat vahingot Vakuutus korvaa näissä ehdoissa määrätyin rajoituksin vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla korvausta vastaan tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on tiekuljetussopimuslain (345/79) tai CMR-yleissopimuksen (SopS 48 50/73) mukaan vahingonkorvausvelvollinen. 3.2 Rajoitukset Itselle aiheutettu vahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on sattunut vakuutuksenottajalle itselleen Rahat ja arvopaperit Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rahalle, arvopaperille, jalometalleille, koruille tai muille vastaaville kalleuksille Sopimusvapaus Vakuutuksesta ei korvata sitä vastuun laajennusta, josta vakuutettu on tiekuljetussopimuslain 5, 33, 35.2 ja 48 :n tai CMR-yleissopimuksen vastaavien kohtien mukaan mahdollisesti ottanut vastatakseen Vartioinnin laiminlyönti Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että kuljetusväline, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty vartioimatta. Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle kuljetusväline, kontti, kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty, on suljettu ja ympärivuorokauden vartioitu. Vartioinnilla tarkoitetaan myös sitä, ettei ajoneuvoa jätetä ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa muuta kuin kuljetustehtävän täyttämiseksi välttämätöntä tulli- tai vastaavaa asiointia varten. Tällöin kuitenkin ajoneuvon ja kuormatilan tulee olla lukitut ja mahdolliset ajonestolaitteet kytkettyinä toimintaan Tiealueen ulkopuolella tapahtunut vahinko Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että ajoneuvolla on ajettu tiettömässä maastossa tai tiellä, jolla ajaminen on kielletty tai moottoriajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin yleisesti käytettävillä tieviranomaisten hyväksymillä talviteillä taikka siitä, että vesistö ylitetään lossilla, jonka virallinen kantavuus on ajoneuvon bruttopainoa pienempi Suojauksen puutteellisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tavaraa ei ole asianmukaisesti peitetty kuljetuksen tai ulkovarastoinnin aikana Virheellinen lämpötila Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut lämpötilan muutoksesta, liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ellei vahinko ole suoranainen seuraus sellaisesta kuljetusvälineen kaatumisesta tai suistumisesta ajoradalta kykenemättä palaamaan ajoradalle, josta vakuutuksenottaja on vastuussa Asiakirjojen puutteellisuus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että kuljetus-, tulli- tai muita asiakirjoja puuttuu, asiakirjat ovat vajavaisia tai epäasianmukaisia, ne katoavat tai niitä ei käytetä oikein. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa joka johtuu siitä, että vakuutuksenottaja ei ulkomaan liikenteessä käytettävässä rahtikirjassa ilmoita, että kuljetus on kansainvälisen CMRyleissopimuksen alainen Jälkivaatimuksen perimättä jättäminen, luovutusvirheet Ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu jälkivaatimuksen perimättä jättämisestä tai tavaran luovuttamisesta väärälle vastaanottajalle tai muulle kuin tavaran vastaanottamiseen oikeutetulle tai tavaran luovuttamista ilman vastaanottokuittausta tai ilman alkuperäistä kuittia, maksettua kauppalaskua tai muuta luovutuksen edellytyksenä olevaa asiakirjaa vaatimatta Puhdistus- ja hävittämiskulut sekä lisäkustannukset kuljetustehtävän täyttämiseksi Vakuutuksesta ei korvata puhdistus-, poistamis- tai hävittämiskuluja eikä vahinkotapahtuman johdosta aiheutuneita lisäkustannuksia kuljetustehtävän täyttämiseksi ellei ole kysymys näiden ehtojen kohdassa 4.4 mainituista pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneista kuluista Ydinvahingot Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ydinvastuulaissa tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetusta ydinvahingosta Päivämäärän vaikutuksesta johtuvat vahingot Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti joko kokonaan tai osittain johtuu päivämäärän merkityksestä laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa seurannasta tai neuvonnasta, joka koskee päivämäärän merkitystä laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa eikä valvonnasta, hyväksymisestä, päätöksenteosta, todistamisesta tai vahvistamisesta taikka näihin verrattavista toimista sellaisissa asioissa, joihin vaikuttaa päivämäärän merkitys laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa. Tämä rajoitusehto koskee kaikkia päivämääriä esiintyivätpä ne uuteen vuosituhanteen siirtymisen yhteydessä tai minä muuna ajankohtana tahansa. Käsite päivämäärä tarkoittaa mitä tahansa kalenterijärjestelmään perustuvaa ajan ilmausta, joka toimii tietona, koodina, merkkinä tai muutoin laitteissa, järjestelmissä, prosessien ohjaamisessa tai näiden yhdistelmissä. Käsite laitteet tarkoittaa mitä tahansa konetta, tuotetta tai muuta fyysistä esinettä tai esineryhmää, niin kiinteää kuin

3 irtaintakin, mukaan lukien tietokonelaitteet, ohjelmistot ja integroidut elektroniset komponentit (ml. mikroprosessorit ja sirut) mutta rajoittumatta yksinomaan näihin. Käsite järjestelmä tarkoittaa mitä tahansa tietoa, ohjetta tai sen keräämistä ja mitä tahansa tietoa tai ohjeita sisältävää välinettä olipa se tietokone tai paperi tai säteiden, aaltojen, fyysisen vaikutuksen tai kemiallisen prosessin muodossa tai muussa aineellisessa tai aineettomassa muodossa oleva väline Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko Alkoholi- ja tupakkatuotteiden verot ja maksut Vakuutuksesta ei korvata kansainvälisessä kuljetuksessa alkoholi- tai tupakkatuotteiden tulleja, veroja eikä muita vastaavia maksuja Virheluovutus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutuksenottajan lukuun toiminut alirahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran muulle kuin CMR-rahtikirjaan merkitylle vastaanottajalle Kuljetuskelvoton tavara Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaralle, jota ei voimassa olevien määräysten mukaan olisi saanut kuljettaa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vakuutuksenottajan tai se, josta hän vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai varomattomuudella. 4 Suojeluohjeet 4.1 Alihankkijat Käyttäessään ulkopuolisen rahdinkuljettajan tai muun apulaisen palveluksia vakuutuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan, vakuutetun on tarkistettava, että ulkopuolisella rahdinkuljettajalla tai muulla apulaisella on kulloinkin voimassa oleva, tämän suorittamat tehtävät kattava tavanomainen vastuuvakuutus. 4.2 Kuljettaja ja ajoneuvo Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla viranomaisten antama asianmukainen ajokortti. Kuljetukseen käytetyn ajoneuvon tulee olla rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen ja ajoneuvoja koskevien säännösten ja määräysten mukainen. 4.3 Kuorman kiinnitys Kuljetuksen aikana kuorman tulee olla varmistettu ja sidottu lakien ja asetusten ja Liikenneministeriön päätöksen (940/82) edellyttämällä tavalla. 4.4 Velvollisuus torjua tai rajoittaa vahinko Vakuutettu tai se josta hän vastaa ovat vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa velvollisia kykyjensä mukaan huolehtimaan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vahingosta tulee viipymättä ilmoittaa vakuutuksenantajalle sekä noudattaa vakuutusantajan antamia ohjeita. 4.5 Vahinkotavaran vartiointi Vahingon johdosta matkalle jäänyttä tavaraa ei saa jättää vartioimattomaksi. 4.6 Liikenneonnettomuus, palo tai varkaus Liikenneonnettomuudesta, palosta tai varkausvahingosta on välittömästi tehtävä ilmoitus vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaisille. 4.7 Suojeluohjeiden noudattaminen Jos vakuutettu ei ole noudattanut edellä kerrottuja tai vakuutukseen muutoin sovellettavia suojeluohjeita, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa. 5 Vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen 5.1 Vakuutuksenottajan velvollisuudet Vakuutuksenottajan tulee pyrkiä siihen, että vakuutuksenantajalle varataan tilaisuus vahingon arvioimiseen. 5.2 Vakuutuksenantajan velvollisuus ja vahingon selvittäminen Saatuaan vahinkoilmoituksen vakuutuksenantaja selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta tapahtumasta ja neuvottelee vakuutetun puolesta korvauksen vaatijan kanssa. Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle ne asiakirjat ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen vahingon ja vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämiseksi. Sopimus, jonka vakuutuksenottaja on tehnyt vahingon korvaamiseksi kokonaan tai osittain, koski se sitten korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää, ei sido vakuutuksenantajaa, ellei tämä ole siihen nimenomaan suostunut. 6 Korvaussäännökset Vakuutuksesta korvataan näissä vakuutusehdoissa mainittujen rajoitusten ja omavastuiden puitteissa kohdissa mainitut kustannukset. 6.1 Vahingonkorvaus Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja tiekuljetussopimuslain tai CMRyleissopimuksen mukaan on velvollinen maksamaan. 6.2 Korvauksen enimmäismäärä Korvauksen enimmäismäärä on tiekuljetussopimuslain tai CMRyleissopimuksen mukainen, kuitenkin enintään euroa. Kotimaisessa kuljetuksessa se on 20 euroa tai kulloinkin voimassa olevan asetuksen mukainen ja kansainvälisessä kuljetuksessa 8,33 SDR (erityisnosto-oikeus) tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Lisäksi korvataan rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut kokonaan, jos tavara on kadonnut ja muussa tapauksessa vähentymistä vastaava osa. Luovutuksen viivästymisestä aiheutuneessa vahingossa korvauksen yläraja on enintään rahtia vastaava rahamäärä. 6.3 Kohtuulliset vahingonvaaran torjumiskulut Vakuutuksesta korvataan myös kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Vahingon torjumis- ja pelastamiskustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että kuljetettava tavara on vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja välittömän vaaran välttämiseksi tavaraa muun muassa vartioidaan, uudelleen kuormataan tai kuljetetaan lähimpään varastointipaikkaan. 6.4 Oikeudenkäyntikulut Jos vakuutukseen kuuluvaa vahinkotapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutuksenantaja sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut sekä korvausmäärälle

4 tuomitun koron, vaikka kohdassa 6.2 tarkoitettu korvauksen enimmäismäärä näin ylitettäisiin. Milloin vahinkotapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutuksenantajalle varatakseen tälle mahdollisuuden osallistua asian hoitamiseen. Ellei vakuutuksenottaja näin menettele, ei ratkaisu, jolla vakuutuksenottaja on velvoitettu suorittamaan vahingonkorvausta tai kustannusta, sido vakuutuksenantajaa. 6.5 Omavastuut Jokaisessa korvattavassa vahingossa vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu Erityisomavastuu Vahingon johtuessa siitä, että kuorma ajetaan kiinni ajotien yläpuolella olevaan esteeseen, on vakuutuksenottajan omavastuu vakuutuskirjasta poiketen 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 840 euroa vahinkotapausta kohti. Maissa, joissa kuljetussopimusta säätelevät lait eivät sisällä pakottavia rahdinkuljettajan vastuumääräyksiä, vakuutusturva kattaa ainoastaan ne vahingot, joissa vakuutuksenottaja on sopinut sitovasti kuljetuksen suorittamisesta CMR-sopimuksen nojalla. Vakuutus ei kata sellaista vastuun laajennusta, josta vakuutuksenottaja on kuljetussopimuksia säätelevän pakottavien säännösten puitteissa mahdollisesti ottanut vastatakseen. Vakuutus ei kata muutto- ja lähettipalvelukuljetuksia tai varastoinnin aikana tavaralle aiheutuneita vahinkoja. Muilta osin noudatetaan Folksamin tiekuljetuksen vastuuvakuutusehtoja. Vakuutuskirjassa tai erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia omavastuumääriä. 7 Vastuuvakuutus termokuljetuksille Vakuutus korvaa tiekuljetussopimuslakiin perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden tavaravahingosta, jonka on aiheuttanut lämmönsäätölaitteessa ilmennyt äkillinen tekninen vika. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa polttoaineen loppumisesta tai jähmettymisestä aiheutunutta vahinkoa. Kuljetuksessa tulee käyttää tarkoitukseen sopivaa ajoneuvoa, konttia tai muuta kuljetusyksikköä ja lämmönsäätölaitteen tulee olla asianmukaisessa kunnossa kuljetuksen alkaessa. Lämmönsäätölaite on huollettava valmistajan tai maahantuojan antamien ohjeiden mukaisesti. Suoritetut huoltotoimenpiteet tulee merkitä laitekohtaiseen huoltokirjaan tai -konttiin. Vahingon tapahduttua vakuutuksenottajan tulee esittää vakuutusyhtiölle korjaamon tai muun luotettavan tahon laatima selvitys viasta sekä jäljennös huoltokirjasta tai -kortista. Vakuutuksenottajalla on jokaisessa tämän erityisehdon perusteella korvattavassa vahinkotapahtumassa 10 %:n omavastuu korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 500 euroa tai vakuutussopimukseen merkitty tätä isompi omavastuu. Muilta osin noudatetaan vakuutusyhtiö Folksamin tiekuljetuksen vastuuvakuutusehtoja. 8 Vastuuvakuutus kabotaasikuljetuksille Vastuuvakuutus kabotaasikuljetuksille on lisäturvavakuutus, joka erityisellä sopimuksella voidaan liittää tiekuljetuksen vastuuvakuutukseen. Vakuutus korvaa vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi joutua vakuutuskirjassa mainitussa maassa tapahtuvassa kabotaasiliikenteessä moottoriajoneuvolla korvausta vastaan tapahtuneen tavaran kuljettamisen yhteydessä tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä. Tämä vahingonkorvausvelvollisuus perustuu vakuutuskirjassa mainituissa maissa voimassa oleviin pakottaviin lakeihin tai CMR-yleissopimukseen.

5 Yleiset sopimusehdot yrityksille ja elinkeinoharjoittajille Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus 2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus 3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo 3.1Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 4 Vakuutussopimukseen sisältyvät kuljetukset 5 Vakuutusmaksu 5.1 Ajoneuvokohtainen vakuutusmaksu 5.2 Rahtituloon tai muuhun tunnuslukuun perustuva vakuutusmaksu 5.3 Vakuutusmaksun suorittaminen 5.4 Vakuutusmaksun viivästyminen 5.5 Vakuutusmaksun palauttaminen 5.6 Kuittaus palautettavasta maksusta 6 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana 6.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus 6.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä 7 Velvollisuus estää vahingon syntymistä ja rajoittaa sen laajuutta 7.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita 7.2 Vahingon torjumis-, rajoittamis-, reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus 8 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen 9 Samastaminen 10 Korvausmenettely 10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet 10.2 Vakuutusyhtiön velvollisuudet 10.3 Korvausoikeuden vanhentuminen 10.4 Kuittaus 11 Vakuutuskorvaus 11.1 Ylivakuutus 11.2 Alivakuutus 11.3 Monivakuutus 12 Vakuutussopimuksen muuttaminen 12.1 Vakuutusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden aikana Vakuutusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa 13 Vakuutussopimuksen päättyminen 13.1 Määräaikainen vakuutus 13.2 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus 13.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana 13.4 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa 14 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 14.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan 14.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan 15 Sovellettavat säädökset ja sopimusehdot 16 Muutoksenhaku

6 Yleiset sopimusehdot yrityksille ja elinkeinoharjoittajille 1 Eräät keskeiset käsitteet VAKUUTUKSENOTTAJA on se, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. VAKUUTETTU on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei kumpikaan sopimusosapuoli irtisano sopimusta. VAKUUTUSTAPAHTUMA on tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. SUOJELUOHJE on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä tai määräys siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus. MERIVAKUUTUKSELLA tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu etuus joutuu alttiiksi merikuljetuksen aikana. Jos osakaan kuljetuksesta suoritetaan meritse tai on ollut tarkoitus suorittaa meritse, katsotaan koko kuljetus merikuljetukseksi. MUULLA KULJETUSVAKUUTUKSELLA tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaara vastaan, jolle vakuutettu etuus joutuu alttiiksi muun kuljetuksen kuin merikuljetuksen aikana. VAKUUTETTU etuus on vakuutuksenottajan korvausvastuu tiekuljetussopimuslain (345/79) tai CMR-yleissopimuksen (SopS 48 50) perusteella sen mukaan kuin se on merkitty vakuutuskirjaan. Mikäli ajoneuvotyyppi ja rekisterinumero on merkitty vakuutuskirjaan, vakuutus kattaa yllä olevan korvausvastuun ainoastaan niissä kuljetuksissa, jotka suoritetaan vakuutuskirjaan merkityllä ajoneuvolla (ajoneuvokohtainen vakuutusmaksu). ELINKEINOHARJOITTAJALLA tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti, tuloa hankkiakseen tai liikevoittoa saadakseen harjoittaa ammattia, liiketoimintaa tai muuta elinkeinoa. VAKUUTUSYHTIÖLLÄ tarkoitetaan Folksam Vahinkovakuutus. 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus Ennen vuosivakuutussopimuksen solmimista vakuutusyhtiö antaa vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat esim. tiedot vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Muiden kuin jatkuvien vuosivakuutussopimusten osalta vakuutuksenhakijalle annetaan tieto sovellettavista vakuutusehdoista ja vakuutusmaksusta. 2.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot kuljetettavasta tavarasta, kuljetuskalustosta, liikennöintialueesta sekä vahinkohistoriasta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä tai vaihtoehtoisesti vakuutusyhtiö voi harkintansa mukaan alentaa tai evätä vakuutuskorvauksen Harkittaessa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvaa seuraamusta on otettava huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. Edellä olevan lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus kohdan 13.3 mukaan irtisanoa sopimus. Mikäli vakuutuksenottaja on toiminut vilpillisesti, on vakuutusyhtiöllä oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. 3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo 3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei erityisestä alkamisajankohdasta ole osapuolten kesken sovittu silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta. Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello Vakuutussopimuksen voimassaolo Vakuutussopimus on jatkuva, ellei sitä ole sovittu määräaikaiseksi. Jatkuva vakuutussopimus on voimassa kauden kerrallaan, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen kirjallisesti yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muu kuin jatkuva vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan. 4 Vakuutussopimukseen sisältyvät kuljetukset Sopimus käsittää sopimuksessa määritellyt vakuutuksenottajan moottoriajoneuvolla korvausta vastaan suorittamat tavaran kuljetukset. Vakuutus ei kata kuljetustehtävän alkamista edeltäviä tai sen päättymistä seuraavia tehtäviä, jotka eivät ole osa varsinaisen kuljetustehtävän suoritusta, kuten pelkkää lastaus-, nosto-, siirto- tai purkaus-toimintaa tai pelkkää varastointitoimintaa. Vakuutus ei kata toimintaa, jossa on otettu suoritettavaksi kuljetettavalle tavaralle asennus-, lajittelu-, erottelu-, pakkaus-,

7 hinnoittelu-, merkintä- tai laskutustehtäviä tai muita niihin verrattavia työsuorituksia. 5 Vakuutusmaksu 5.1 Ajoneuvokohtainen vakuutusmaksu Ajoneuvokohtaisessa vakuutuksessa vakuutusmaksu määräytyy kuljetuskaluston ja vakuutuksen voimassaoloalueen mukaan jolloin vakuutuskirjaan on merkitty ajoneuvotyyppi sekä rekisterinumero. 5.2 Rahtituloon tai muuhun tunnuslukuun perustuva vakuutusmaksu Jos vakuutusmaksu toiminnan laadun vuoksi lasketaan ennakkomaksuna, määrätään lopullinen vakuutusmaksu vakuutuskauden päätyttyä, jolloin tämän ja ennakkomaksun erotus on viipymättä suoritettava tai palautettava. Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi anna vakuutuksenantajalle tämän pyytämiä tietoja kuukauden kuluessa, on vakuutuksenantaja oikeutettu vahvistamaan vakuutusmaksun kohtuulliseksi katsomansa määrän. Vakuutuksenantajalla on kuitenkin niin halutessaan oikeus Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa käyttäen saada tietoja vakuutetun tilinpidosta ja asiapapereista lopullisen vakuutusmaksun määrittelemistä varten. 5.3 Vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle maksuvaatimuksen. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia suorituksillaan lyhennetään. 5.4 Vakuutusmaksun viivästyminen Vakuutusyhtiön vastuu ei lakkaa ennen vakuutuskauden päättymistä, vaikka vakuutuskautta koskevaa maksua ei olisikaan määräaikana suoritettu. Vakuutusyhtiö perii tällöin vakuutusmaksun viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen ulosotosta on säädetty. Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu. Vakuutusyhtiön vastuu lakkaa kuitenkin edellä tarkoitetun vakuutuskauden päättyessä, jollei vakuutusmaksua ole sitä ennen kokonaisuudessaan maksettu. Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 5.3 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava viivästyskorkoa korkolain mukaan. 5.5 Vakuutusmaksun palauttaminen Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2, 6.2 ja 13.3 tarkoitetuissa tilanteissa. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus pidättää käsittelymaksuna/minimimaksuna 13,50 euroa. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, mikäli se on enintään vakuutuksen sovittu vähimmäismaksu tai, jos palautettava maksu on vakuutussopimuslaissa määrättyä euromäärää pienempi. 5.6 Kuittaus palautettavasta maksusta Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajan maksamattomat erääntyneet saatavat. 6 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana 6.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. 6.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee viipymättä ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Tässä kohdassa tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi kuljetuskaluston käyttötarkoituksen muuttaminen sekä toiminnan laadun ja laajuuden muuttaminen. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt ilmoittaa vaaran lisääntymisestä, korvausta voidaan alentaa tai evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. 7 Velvollisuus estää vahingon syntymistä ja rajoittaa sen laajuutta 7.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan korvausta alentaa tai evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen tai vahingon määrään. 7.2 Vahingon torjumis-, rajoittamis-, reklamaatio-, ja ilmoitusvelvollisuus Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan.

8 Tällöin on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttaja ja välittömästi esitettävä tälle kirjallinen reklamaatio. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaisille. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita. Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitusta torjumis- ja pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt jonkin edellä mainitun velvollisuutensa, voidaan tulevaa korvausta alentaa tai evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen, määrään tai vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen saattamiseen. 8 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutuksenottajaa tai vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan korvausta alentaa tai evätä. Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutuksenottajan tai vakuutetun toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. 9 Samastaminen Mitä edellä kohdissa 7 ja 8 on sanottu vakuutuksenottajasta ja vakuutetusta, sovelletaan vastaavasti niihin, joista vakuutuksenottaja ja vakuutettu vastaavat tai, vakuutuksenottaja ja vakuutetun edustajiin. 10 Korvausmenettely 10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä. Vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tällöin vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi Vakuutusyhtiön velvollisuudet Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa korkolaissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa Korvausoikeuden vanhentuminen Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä viimeistään 6 kuukauden kuluttua vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutustapahtuman sattumisesta. Tällaiseksi tiedoksi katsotaan myös vakuutuksenottajalle esitetty reklamaatio tai se, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutetulle, tai sille, jonka puolesta vakuutettu on korvausvastuussa esitetystä reklamaatiosta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan kirjallisen ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, on vakuutuksenantaja vapaa vastuusta Kuittaus Korvauksesta voidaan vähentää vakuutuksenottajan, vakuutetun maksamattomat vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat. 11 Vakuutuskorvaus 11.1 Ylivakuutus Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi. Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän Alivakuutus Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi. Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa Monivakuutus Jos vakuutettu etuus on toisenkin vakuutusyhtiön vakuuttama, ja jos tämä on asettanut ehdon, joka monivakuutuksen sattuessa vapauttaa sen kokonaan tai osittain vastuusta, on sama ehto voimassa tähänkin vakuutukseen nähden. 12 Vakuutussopimuksen muuttaminen 12.1 Vakuutusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden aikana Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vakuutusta tehtäessä; tai 2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan

9 merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut olennainen vahingonvaaran lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä; tai 3) vakuutuskauteen kohdistuvat, useasta vakuutustapahtumasta aiheutuvat korvaussuoritukset ylittävät vakuutuskauden vakuutusmaksut. Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta on vakuutusyhtiö velvollinen ilmoittamaan ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia on hänellä oikeus irtisanoa vakuutussopimus 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Tällöin vakuutus päättyy sanottuna neljäntenätoista päivänä klo Vakuutussopimuksen tai maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista yhtä kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai -turvaa kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua. 13 Vakuutussopimuksen päättyminen 13.1 Määräaikainen vakuutussopimus Määräaikainen vakuutussopimus lakkaa sovittuna ja vakuutussopimukseen merkittynä ajankohtana ellei näistä ehdoista muuta johdu Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus vakuutuksenottajan kirjallisesta ilmoituksesta yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä ja kun vakuutuksenottaja ei hyväksy ehtojen muutosta tai maksukorotusta 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. kun vakuutuksenottajan liiketoiminta myydään, fuusioidaan tai se päättyy kokonaan ja vakuutustarve lakkaa. Vakuutus voidaan tällöin päättää omistusoikeuden siirtymispäivästä Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos a) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja b) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan tai sopimukseen merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä c) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen d) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman e) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta f) vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai on asetettu konkurssiin. Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Mikäli vakuutuksen päättymisen syy on kohdan f) mukainen, vakuutus päättyy 14 vuorokauden kuluttua ja muissa tapauksissa kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. 14 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 14.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan Kun vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta vahingosta, vakuutuksenottajan oikeudet vahingosta vastuussa olevaa kolmatta osapuolta kohtaan siirtyy vakuutusyhtiölle vastaavan määräisinä. Jos vakuutuksenottaja vahingon tapahduttua tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella on kokonaan tai osittain luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapautuu vakuutusyhtiö korvausvastuustaan vastaavassa määrin Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan Vakuutusyhtiö saa vaatia muulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä josta he vastaavat, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta solmittaessa laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran lisääntymisestä laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa. 15 Sovellettavat säädökset ja sopimusehdot Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, vakuutussopimuksessa mainittuja muita ehtoja sekä Suomen lakia, jollei muun lainsäädännön soveltamisesta ole sovittu. Tähän vakuutukseen ei kuitenkaan sovelleta vakuutussopimuslain (543/1994) määräyksiä lukuun ottamatta 60 Vakuutuksenantajien keskinäisen vastuun jakaminen monivakuutuksessa, 70 Korvauksen suorittaminen ja 71 Maksu väärälle henkilölle. Vakuutussopimukseen tai kirjaan kirjoitetut, leimatut tai kiinnitetyt määräykset ovat voimassa ennen sopimuksen painettuja ehtoja.

10 16 Muutoksenhaku Kanne vakuutuksenantajan tekemän korvausta tekemän päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava yhden vuoden sisällä siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta. Korvausta, vakuutusta tai vakuutussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan vakuutusantajan kotipaikan alioikeudessa, jollei muuta ole sovittu. Erimielisyys merivakuutukseen perustuvassa korvausasiassa pitää kuitenkin saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi ensimmäisenä oikeusasteena (laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa 10/53).

KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA

KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA Kuo 1 KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA 1.1.1997 337.1 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 337.2 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 337.3

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Vakuutusehto Y002 Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 11 Tapiolan takautumisoikeus 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus- sopimuksen tekemistä

Vakuutusehto Y002 Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 11 Tapiolan takautumisoikeus 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus- sopimuksen tekemistä Vakuutusehto Y002 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2010 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen TMH 0.2 Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin.

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. 1/2018 OP Nano Vakuutus Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Vakuutuksiin liittyvät päätökset, viestit, ilmoitukset, vastaukset, muutokset ja irtisanomiset lähetetään

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 yrityksille ja elinkeinoharjoittajille Voimassa 01.01.2003 alkaen Sisällysluettelo 6.4 Vakuutusmaksun palauttaminen... 5 6.5 Kuittaus palautettavasta maksusta...

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niissä vakuutussopimuksissa, joissa siitä on sovittu. Kulloinkin

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330658f 6.19 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL 3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Kuljetusvakuutus Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille S03

Kuljetusvakuutus Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille S03 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen Kuljetusvakuutus Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille S03 Sisällys 1 Keskeisiä käsitteitä... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

yrityksen Matkaturva

yrityksen Matkaturva yrityksen Matkaturva Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 024 1 10.10 2 500 SISÄLLYSLUETTELO yrityksen Matkaturva...3 1 KESKEISET KÄSITTEET...3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSsOPIMUKSEN

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2019 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet... 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä... 2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2006 alkaen. 103 096 1 04.08 1 SISÄLLYSLUETTELO VA VASTUUVAKUUTUS... 3 VA 1 Vakuutuksen tarkoitus... 3 VA 2 Vakuutetut... 3 VA 3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

mittaturvan hevosvakuutukset

mittaturvan hevosvakuutukset mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.8.2009 alkaen 103 008 1 5.09 2000 SISÄLLYSLUETTELO hevosvakuutukset yhteiset määräykset...3 1 VAKUUTETTU eläin...3 2 VOIMASSAOLO...3 2.1 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21F. Voimassa 2.9.2015 alkaen

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21F. Voimassa 2.9.2015 alkaen Folksam Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21F Voimassa 2.9.2015 alkaen SISÄLTÖ 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5.

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS VAKUUTUSEHDOT

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS VAKUUTUSEHDOT Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niissä vakuutussopimuksissa, joissa siitä on sovittu. Kulloinkin

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehdot Voimassa alkaen. Sisällysluettelo

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehdot Voimassa alkaen. Sisällysluettelo Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2019 alkaen Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...2 3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 103 193 1 8.02 (08.05) 4.000 SISÄLLYSLUETTELO 2 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2017 alkaen SISÄLLYS YLEISET SOPIMUSEHDOT R1 Yleiset sopimusehdot... 1 R2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. 2 R3 Fennian vastuun

Lisätiedot

Kodin lisäturva -vakuutus alkaen

Kodin lisäturva -vakuutus alkaen Kodin lisäturva -vakuutus 1.10.2018 alkaen Väreen Kodin lisäturva -vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2018 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Lisätiedot

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen Asennus- ja rakennustyövakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 01 sisällysluettelo asennus- ja rakennustyövakuutus...2 Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Suomen Lääkäriliiton ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Suomen Lääkäriliiton ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Suomen Lääkäriliiton ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot 1.1.2019 330903f 11.18 Sisällysluettelo Vastuuvakuutus...1 OIKEUStuRVAVakuutuS...2 RYHMÄVakuutukSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT...4 Vastuuvakuutus

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE ELÄINTEN KULJETUSVAKUUTUS

TUOTESELOSTE ELÄINTEN KULJETUSVAKUUTUS ELÄINTEN KULJETUSVAKUUTUS Voimassa 1.7.2012 alkaen Tämä tuoteseloste perustuu Eläinten kuljetusvakuutusehtoihin 1.7.2012 Vakuutuksen tarkoitus Faba Osuuskunnalla ja LähiTapiola Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 ES 2 133 0781 7.12 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Tavaran kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot

Tavaran kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot Vakuutusehto S10 Voimassa 1.1.2019 alkaen Tavaran kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot Sisällysluettelo 1 Kuljetusvakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä... 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän tai 143

Lisätiedot

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen Folksam Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLTÖ 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 (5) 34 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.5.2018 (13 ) (Tapulikaupunki) HEL

Lisätiedot