Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2015

2 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Sen juuret ovat vuonna 1888 perustetussa Suomen Pyhäkouluyhdistyksessä. Järjestö kehittää ja tukee seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä osallistuu ja vaikuttaa työhön lasten ja perheiden hyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa. Järjestön jäseninä on 332 seurakuntaa ja 4 järjestöä (tilanne ). SLK kuuluu valtionapua nauttiviin nuorisotyön järjestöihin ja on opetusministeriön luokittelussa nimetty valtakunnallisten palvelujärjestöjen ryhmään. Toiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiskunnan kasvatustyötä koskevat linjaukset ja päätökset. Toiminnan muotoutumista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti seurakuntien hyväksi suuntaa Kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus. Toiminnassa liitytään kirkon strategiaan, Kirkon kasvatuksen linjauksiin ja kehittämisasiakirjoihin sekä niiden teologiseen pohjaan. SLK omistaa 52,3 prosenttia Kustannusosakeyhtiö Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeista ja tuottaa yhdessä sen kanssa korkealaatuista sisältöä lapsille, perheille ja kasvattajille. Yhteistyöstä rakentuu arvostettu, lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää vahvistava sisällöntuottaja ja kehittämiskeskus. SLK on yksi Suomen Kirkon Seurakuntaopiston perustajataho ja on sen vuoksi mukana Seurakuntaopiston ja Kirkkopalvelujen yhdistymisen kautta syntyneessä uudessa kokonaisuudessa. SLK nimittää yhden Kirkkopalvelujen hallituksen jäsenen, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston johtokunnassa. Kokonaisuuden osana on uusi Agricola, jonka toimikunnan puheenjohtajana on SLK:n pääsihteeri. SLK toimii tiiviissä yhteistyössä kirkkohallituksen sekä muiden kasvatuksen järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2012 hyväksyttyyn toimintastrategiaan. TOIMINNAN YDIN SLK edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua, erityisesti hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tavoite on jaettu seitsemään strategiseen tavoitteeseen. SLK:n arvoja ovat lapsilähtöisyys, dialogisuus ja innovatiivisuus. Toimintarooleja on kolme: kehittäjä, vaikuttaja ja seurakuntien palvelija. SLK on olemassa, jotta seurakunnilla olisi yhteinen foorumi kehittää lasten kristillistä kasvatusta. Haluamme tukea seurakuntia pitämällä yllä kristillisen kasvatuksen ja yhteiskunnan uskontokasvatuksen asiantuntijuutta sekä kouluttamalla ja tuottamalla materiaaleja. Valtakunnallisena järjestönä SLK:lla on myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin paikallisseurakuntaa laajemmin ja puolustaa sekä lapsen hyvän kasvun edellytyksiä että lapsuutta niin kirkossa kuin yhteiskunnassa. Haluamme nähdä myös ne lapset, joilla on heikoimmat mahdollisuudet ehjään lapsuuteen. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnallisten ja kansalaisjärjestöjen toimintaan ja edustaa seurakunnallista näkökulmaa monissa valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. 1

3 TOIMINTATAVAT Järjestön tehtäväkenttä on jaettu sisältövastuiden osalta kahdelle tiimille. Seurakunta ja koti -tiimin toiminnalla vahvistetaan lapsen kristillistä identiteettiä, kodin ja seurakunnan yhteyttä, seurakuntalaisten aktiivista osallisuutta (vapaaehtoistoiminta) sekä seurakunnan jäsenyyttä. Lapsen spiritualiteetin vahvistamiseksi ja kodin kristillisen kasvatuksen tueksi kehitetään toimintamalleja ja sisältöjä. Seurakuntia ja niiden työntekijöitä tuetaan tässä tehtävässä ja ammatillisessa kehittymisessä. Työssä tärkeää on kristillisen perinteen elävänä pitäminen, ja siihen luodaan ajankohtaista aineistoa ja menetelmiä. Erityisalueina tiimille kuuluvat kaste, lasten ja perheiden jumalanpalveluselämä, musiikki, pyhäkoulu sekä Lastenkirkko-verkkosivusto. Varhaiskasvatus-tiimi tukee ja kehittää seurakuntien varhaiskasvatusta ja yhteiskunnan varhaiskasvatusta, erityisesti uskontokasvatusta. Tämä tarkoittaa työn sisältöjen, toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä sekä seurakuntien työyhteisöjen tukemista. Tehtävä edellyttää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja spiritualiteetin ymmärtämistä ja siihen liittyvän ajattelun kehittämistä. Työtä kehitetään seurakuntien muutosten keskellä vastaamaan ajankohtaisia haasteita esimerkiksi verkostoyhteistyön kautta. Yhteiskunnan kasvatustyötä tuetaan erityisesti uskonnollis-katsomuksellisen orientaation osalta sekä vaikuttamalla uskontokasvatuksen asemaan yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä. Erityisalueina tiimille kuuluvat päiväkerho, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perhetyö sovitulta osin (perhekerhot / avoimet palvelut) sekä päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen. Lisäksi toimintaa suunnittelee ja toteuttaa * kouluttajakokous ja koulutuspalveluiden ohjausryhmä * viestintäryhmä * koulutusmarkkinointiryhmä * Pikkuväen toimitus * Pyhäkoululehden toimituskunta ja toimitus * Lasten Pyhäkoulu -lehden suunnitteluryhmä. SLK:n sekä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n yhteisistä kysymyksistä sovitaan yhteistyöryhmässä. Järjestön keskeistä toimintaa ovat koulutusten ja neuvottelupäivien järjestäminen, uusien toimintamallien ja metodien kehittäminen ja edistäminen, materiaalien tuottaminen (lehdet, ohjelmistokokonaisuudet, verkkomateriaalit, kirjat), kehitystyö ja vaikuttaminen yhteistyöverkostoissa sekä viestintä. 2

4 VUODEN 2015 TOIMINTAAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Yhteiskunnalliset muutokset *Varhaiskasvatuslainsäädänto uudistuu ja avaa osittain uudet lähtökohdat myös seurakuntien varhaiskasvatukselle ja yhteistyölle päivähoidon kanssa. *Yhteiskunnan uskontoon liittyvä ilmapiiri muuttuu, ja uskontokasvatuksen rooli yhteiskunnan järjestämässä toiminnassa on jatkuvan keskustelun alaisena. *Lapsi- ja nuorisopolitiikan teemat uudistuvat hallituskauden vaihtuessa. *Yhteiskunnan polarisoituminen jatkuu ja synnyttää köyhyyttä ja syrjäytymistä lapsiperheissä. *Mediamaailman muutos jatkuu. Tämä vaikuttaa lehtiin sekä haastaa kehittämään verkossa tapahtuvaa toimintaa. Seurakuntia koskevat muutokset *Seurakuntarakenne uudistuu kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta, ja lasten parissa tehtävä työ muuttuu monella tavoin. *Seurakuntien jäsenmäärä pienenee, ja kasteet vähenevät erityisesti suurilla paikkakunnilla. *Kirkolliskokouksen päätös lapsivaikutusten arvioinnista astuu voimaan, ja seurakunnissa kehitetään lapsiasiahenkilöverkostoa. *Päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlaa vietetään vuoden aikana eri tavoin, erityisesti Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä Turussa. *Reformaation merkkivuoden 2017 valmistelu etenee, ja siihen liittyy Suomi 100 vuotta -juhlavuoden valmistelu. Omaa toimintaa koskevat asiat *Yhteistyötä Poikien ja tyttöjen keskus PTK ry:n ja Nuorten Keskus ry:n kanssa tiivistetään vuonna 2014 työskennelleen ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta. * Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kehityksellä on suuri merkitys sekä omistajuuden että yhteistoiminnan ja työyhteisön kannalta. *Kirkkopalvelujen, Seurakuntaopiston ja sen osana olevan Agricola-yksikön kehitys vaikuttavat yhteistoimintaan niiden ja kirkkohallituksen kanssa. *Seurakuntien kiristyvä talous vaikuttaa järjestöön. Toiminnan yhteinen kärki vuonna 2015: LAPSEN ÄÄNEN KUULEMINEN Järjestön keskeisenä tavoitteena vuonna 2015 on vahvistaa lapsen äänen kuulumista ja kuulemista sekä muuta lapsen huomioimista. Se kulkee läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Merkittävän pohjan tälle antaa voimaan tuleva kirkolliskokouksen päätös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA). Kehitämme ajattelua, toimintaa ja materiaaleja lapsilähtöiseen suuntaan ja otamme lapsen mukaan toimintaan ja sen valmisteluun. LAVAa sovelletaan myös järjestön omassa hallinnossa. Teema on keskeisesti esillä SLK:n omilla neuvottelupäivillä, Lapsimessujen osastolla ja SLK:n ohjelmatuokioissa Varhaiskasvatusmessuilla. SLK:n verkkosivuille kerätään hyvien käytäntöjen työkalupakki, johon kootaan erilaisia metodeja ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten 0 6-vuotiaan lapsen ääntä voisi kuulla kotona ja seurakunnassa sekä miten lapsen aktiivista roolia eri toiminnoissa (esimerkiksi jumalanpalveluksessa tai pyhäkoulussa) voi vahvistaa. Lastenkirkko.fi-sivustolle kehitetään uutta tapaa toimia lasten kanssa verkossa. 3

5 MUITA KESKEISIÄ TEEMOJA Seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittäminen Seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämisessä keskeistä on edistää lapsen osallisuutta ja hänen äänensä kuulemista. Työntekijöiden pedagogista osaamista vahvistetaan koulutusten, julkaisujen ja tapahtumien avulla. Yhteistyötä kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuspalvelujen välillä edistetään. Etsimme ja jaamme myös uusia, toimivia malleja avoimesta varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuslain valmistelua ja vaikutuksia seurakuntien avoimeen varhaiskasvatukseen seurataan tarkasti. Toiminnan pohjana ovat Lapset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjan (Vake) linjaukset ja periaatteet. Tarjoamme seurakunnille koulutusta Vaken hyödyntämisestä seurakuntatyön kehittämisessä ja kasvatuksen yhteisen työnäyn kirkastamisessa. Asiakirjan teemoista nousevaa koulutusta valmistellaan moniammatillisissa, perinteiset työalajaot ylittävissä ryhmissä. Kehitystyö ja koulutus tapahtuu yhteistyössä Kirnujärjestöjen, Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kanssa. Seurakuntien päiväkerhotoimintaa tuetaan sisällöllisesti ja pedagogisesti koulutuksen ja materiaalin myötä. Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta Toimintakaudella vietetään seurakuntien ammatillisen varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaa teemalla Pieni on suurin. Toiminta alkoi päiväkerhotyöstä, jonka synnyttyä silloinen laajennettu piispainkokous antoi työn kehittämisen SLK:n edeltäjän, Suomen Pyhäkouluyhdistyksen vastuulle. SLK osallistuu aktiivisesti juhlavuoden koordinointiin. Juhlavuoden aikana kirkossa ja yhteiskunnassa nostetaan esiin seurakuntien varhaiskasvatuksen laadukkuus, monipuolisuus ja kehittyminen tapahtumien ja viestinnän kautta. Kirkkohallitus luo alkuvuonna kirkon varhaiskasvatukselle omat nettisivut, joilla esitellään seurakuntien monipuolista varhaiskasvatusta ja juhlavuoden tapahtumia. Seurakuntia kannustetaan paikalliseen, omannäköiseen juhlavuoden viettoon lasten ja perheiden kanssa Pikkuväki-lehden nostojen, juhlavuoden laulun ja videon sekä mikkelinpäivän virikemateriaalin (SLK) avulla. Työntekijöille juhlavuoden suurin tapahtuma on Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien iltajuhla syyskuussa Turussa. Päivähoitoyhteistyö ja yhteiskunnan uskontokasvatus Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukemiseen päivähoidossa kehitetään edelleen koulutusta ja materiaaleja. Mentori- ja kouluttajakoulutukset jatkuvat. Kehittyvä mentori -seminaaripäiviä vahvistetaan vuosittaisina uskontokasvatuksen keskustelufoorumeina. Suunnitteilla on myös uudenlaisia avauksia siihen, miten tukea yhteiskunnassa tapahtuvaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhteistyössä päivähoidon ja lapsen kasvua tukevien verkostojen kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa paikallisia seurakuntia astumaan ulos kirkon kivijalasta ja suuntautumaan laajaalaisempaan yhteistyöhön. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsiasiahenkilöt SLK on mukana lapsivaikutusten arviointiin (LAVA) liittyvän ajattelun edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä (Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa työryhmä, TPOK). Seurakunnille suunnattu LAVA-ohjeistus julkaistaan tammikuussa, ja LAVAa pidetään esillä eri tapahtumissa. LAVA-koulutuksia toteutetaan sekä valtakunnallisesti, hiippakunnallisesti että seurakuntatasolla. Yleinen LAVA-koulutus järjestetään maaliskuussa ja lapsiasiahenkilöiden vuosittainen seminaari marraskuussa. Vuoden aikana valmistellaan ja järjestetään LAVA-kouluttajakoulutus ja koulutusmateriaali. TPOK-työryhmä huolehtii myös siitä, että LAVA tulee osaksi kasvatuksen koulutustutkintoja. 4

6 Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -hanke (PIKE) Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -hankkeesta on laadittu erillinen suunnitelma, jonka toteuttamiseksi on jätetty avustusanomus Raha-automaattiyhdistykselle. Toteutuksen laajuus riippuu myönnettävästä avustuksesta. PIKE-toimintamallin materiaaleja valmistuu keväällä 2015 joka tapauksessa kolme: Lasten kuvakirja, varhaiskasvattajien ohjausmateriaali ja vanhempien opas. Ne jaetaan päiväkoteihin syksyllä. Vuosi 2015 keskittyy (saadun rahoituksen mukaisesti) hankkeen ja teeman esilläpitoon sekä pilotointikoulutuksiin ja niiden arviointiin. SLK järjestää Lapsimessuille luentotilaisuuden pienten lasten kiusaamisen ehkäisystä. Perhelähtöinen työ SLK jatkaa perhetyön kehittämistä koulutuksen ja materiaalisuunnittelun kautta. 0 3-vuotiaiden kanssa toimivien kehittämispäivän teemoina ovat vauvat seurakunnissa, kaste, perhekerhot, 2-vuotiaiden ryhmät, muskarit sekä kotikäyntityö, pienen lapsen hengellisyys, varhainen vuorovaikutus. Tavoitteena on, että seurakunnat selvittävät ko. ikäluokan ja heidän perheidensä osallisuuden tarpeita, ymmärtävät hengellisyyden tukemisen tarpeen syntymästä alkaen ja löytävät omalle paikkakunnalle sopivia toimintatapoja. Järjestö on tuottamassa materiaalia ja malleja, joiden avulla voidaan hyödyntää vanhemmuuden palikoita kasteessa ja perhetyössä. Yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa kootaan perhetyön verkosto, jossa etsitään tuoreita, diakonian ja perhetyön välistä yhteyttä syventäviä toimintamalleja sekä edistetään niiden hyödyntämistä paikallisseurakunnissa. Keskiössä ovat myös diakonisen perhetyön mahdollisuuksien ja paikallistason verkostoitumisen kysymykset. Monimuotoisia perhekerhoja kehitetään osana kokonaisvaltaista perhetyötä. Tietoa kootaan ja jaetaan Pikkuväen, verkkosivujen ja koulutuksen kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteistyötä koulun kerhotoiminnan ja aip-toiminnan välille kehitetään edelleen. Samoin etsitään keinoja Vieraanvaraisuuden kirkko -painopisteen toteutumiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn aip-toiminnassa. Varhaisiän musiikkikasvatus Seurakuntien musiikki lähtee liikkeelle jumalanpalveluselämästä. Toinen tärkeä näkökulma on lapsen kokonaisvaltainen tapa olla ja elää musiikin kautta ja musiikin vaikutuksesta. Toisaalta musiikki tukee varhaiskasvatuksen sisältöjä, toisaalta varhaisiän musiikkikasvatuksella on oma itsenäinen, tavoitteellinen arvonsa. Työntekijäryhmille järjestetäänkin kohdennettua musiikkikoulutusta eri teemoilla. Keskeinen työväline Lasten virsi edistää niin monimuotoisen jumalanpalveluselämän toteutumista kuin tukee seurakuntien kokoontuvan toiminnan muotoja. Parhaimmillaan sen laulut etenevät kotiin saakka, ja laulu ja musiikki tukevat perheen vuorovaikutusta sekä lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Lasten virsi välittää kristillistä kulttuuriperintöä ja on osa kastekumppanuutta. Kirkkomuskari-toimintaa tuetaan mm. uudella materiaalilla (Kirkkomuskari 2). Ensimmäistä kertaa järjestetään Muskarikuorojen laula ja leiki -päivä. Suunnitteilla on myös lapsikuorokanttoreiden opintomatka Saksaan vuodelle Kirkon koulutuskeskuksen kanssa tehdään jumalanpalvelusmusiikin erityiskoulutuksen moduuleita kasvatuksen näkökulmasta. Kirkkohallituksen/KJY:n ohjaaman työryhmän kanssa valmisteltu asiakirja Lapsi ja musiikki seurakunnassa ilmestyy alkuvuodesta. Musiikilla on myös keskeinen rooli SLK:n järjestämissä tapahtumissa. Virsivisa Syksyllä 2014 käynnistyi kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnatun Virsivisan seitsemäs kausi. Visan eri vaiheet toteutetaan keväällä Osallistujatavoite tälle kaudelle on koululaista. Virsivisalle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Yhteistyössä PTK:n kanssa Kipinä-leirillä toteutetaan kesällä 2015 Virsivisaan liittyvä ohjelmaosio. 5

7 Kaste Luterilaisessa teologiassa kaste ja lapsi liittyvät yhteen. Lasten kastaminen korostaa koko elämän mittaista hengellisen kasvun prosessia. SLK:ssa otetaan vakavasti tarve sanoittaa kasteen merkitystä ymmärrettävällä kielellä. SLK järjestää yhdessä KKP:n, KCSA:n, PTK:n ja SO:n kanssa työskentelyn, jossa jatketaan lapsiteologiakeskustelua. Työstämme yhdessä kasteen palikka -työskentelyjä, jotka liittyvät kirkkohallituksen vanhemmuuden palikat -materiaaliin. Perheiden kristillistä kasvatusta tukevat Pienelle parasta-, Aika pyhä!- sekä Kotien rukouskirja - materiaaleihin liittyvät seurakunnan työntekijöiden koulutukset jatkuvat. Ehtoolliskasvatus Lapsiteologiatyöskentelyssä perehdytään kasteen lisäksi lasten ehtoollisenviettoa koskeviin, seurakunnissa keskustelua herättäviin kysymyksiin. Seurakunnille tarjotaan koulutusta ja materiaaleja ehtoolliskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Ehtoollisen viettoa tehdään perheille tutuksi Lasten Pyhäkoulussa sekä kirkkohallituksen kanssa yhteistyössä toteutettavalla ehtoollisvideolla. Jumalanpalvelus SLK edistää kaikenikäisten seurakuntalaisten yhteisen jumalanpalveluselämän kehittämistä ja toteuttamista koulutusten ja materiaalien kautta. Seurakunnille tarjotaan aktiivisesti kouluttajan ohjaamia jumalanpalveluselämän kehittämisprosesseja. Pyrimme myös aktiivisesti edistämään musiikin monimuotoista ja eri-ikäiset huomioivaa käyttöä jumalanpalveluselämässä. Uudenlaista näkökulmaa työntekijöiden omaan jumalanpalvelusosaamiseen haetaan Skotlannissa toimivan Iona-yhteisön toiminnasta; kyseessä on hengellinen yhteisö, joka uudistaa kirkkoa yhdistämällä jumalanpalveluksen aktiiviseen toimintaan. SLK:n edustaja osallistuu myös Helsingissä järjestettävään Iona-seminaariin. Jokaisessa Pikkuväki-lehdessä julkaistaan ideoita jumalanpalveluksen suunnittelun tueksi. Mikkelinpäiväksi valmistetaan perinteiseen tapaan jumalanpalvelusaineisto, joka lähetetään kaikkiin seurakuntiin. Aineiston sisältöä, käytettävyyttä ja aikataulutusta kehitetään vuonna 2014 tehdyn kyselyn pohjalta. SLK myös toteuttaa perheille suunnatun Taaperokirkon Lapsimessuilla. Kirnu-järjestöjen jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmän ylläpitämä jumis.fi-verkkosivusto on päätetty lakkauttaa. SLK jatkaa jumalanpalvelukseen liittyvien verkkomateriaalien julkaisemista omalla sivustollaan. Pyhäkoulu Pyhäkoulutoimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry:n, Seurakuntaopiston ja kirkkohallituksen kanssa. Kehittämistarpeita selvitetään SPY:n toteuttaman kyselyn pohjalta. Pyhäkoululle kehitetään toimintamatriisi, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille pyhäkoulussa mahdollisimman hyvät ja monipuoliset eväät hengellisen kasvun tueksi. Matriisin osa-alueet ovat Ihmettelen Jumalaa (kristinuskon tiedollinen sisältö raamatunkertomukset, kirkkovuosi ja katekismus); Minä ja muut (sosiaalisten ja eettisten taitojen harjaantuminen); Opin ja harjoittelen (lapsen taidot, joita voi käyttää kodin juhlissa ja arjessa, jumalanpalveluksessa ja diakoniassa); Ympäristö ja luonto (sitoutuminen luontoon ja sen suojeluun); Ilmaisen itseäni (tila omien ajatusten kertomiselle eri keinoin); Tapa kantaa (lapsen oma kristillinen identiteetti, rukous ja meditaatio); Nauran ja leikin (arvo ja tila lapsen omalle tavalla olla leikki, huumori, taide). Kehittelyn alla ovat monikulttuuriset pyhäkoulut (yhteydet maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välille). Monikulttuurisuus on teemana myös pyhäkoulunohjaajien ja lapsikuorolaisten yhteisellä taideleirillä. Uutta materiaalia tuotetaan etenkin taito- ja taidepainotteisten pyhäkoulujen järjestämiseen sekä apuohjaajatoiminnan edistämiseen. Lastenkirkko.fi Lastenkirkko.fi on ollut osa kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa -hanketta. Hankkeen päätyttyä hankkeelle etsitään uutta rahoitusta ja toteutusmuotoa. Vantaan seurakuntayhtymän viestinnän hallinnoima siirtyy vuoden vaihteessa wordpress-pohjaiseksi verkkosivustoksi, josta alle 6

8 kouluikäiset lapset löytävät videoita ja tehtäviä. Koululaiset pääsevät lisäksi rakentamaan kirkkoa minecraft-pelin sisällä. Lapset löytävät uudelta sivustolta viisi polkua, joista yksi on Lasten Pyhäkoulu -lehden oma polku. SLK osallistuu sivuston sisältöjen tuottamiseen. Koulutustoiminta edistää SLK:n tavoitteiden toteuttamista koulutuksen ja neuvottelupäivien avulla. Toimintaympäristön haasteista johtuen koulutustoiminnan kysyntä on vähentynyt, mutta toiminnan volyymi pyritään pitämään lähellä entistä tasoa aktiivisen kehittämistoiminnan ja markkinoinnin avulla. Pieneen laskuun on kuitenkin varauduttava myös talouden osalta. Koulutustoiminnan kokonaisuutta, organisointia ja suunnittelua kehitetään toimintavuoden aikana. Tavoitteena on entistä systemaattisempi ja asiakaslähtöisempi toimintatapa, jolla selvitetään asiakkaiden koulutustarpeita ja kehitetään osaamistamme vastaamaan näihin tarpeisiin. Koulutuslupauksemme toteutumiseen liittyviä painotuksia seurataan kouluttajakokouksissa. Koulutuslupaus suunnittelemme ja toteutamme koulutukset työelämän tarpeista lähtien seuraamme ajan tuomia vaatimuksia ja tuomme uusia näkökulmia käytännön työhön kouluttajina kehitämme itseämme ja osallistumme aktiivisesti kasvatuksen kentällä tapahtuvaan kehittämiseen. Luettelo vuoden 2015 koulutuksista ja muusta toiminnasta löytyy toimintasuunnitelman lopusta. NEUVOTTELU- JA AJANKOHTAISPÄIVÄT Pyhäkoulusymposium Laula, leiki pyhäkoulu -teemainen symposium järjestetään Tavoitteena on lisätä leikkiä ja musiikkia pyhäkouluissa ja innostaa pyhäkoulunohjaajia kokeilemaan uusia toimintatapoja. Tapahtuman osallistujatavoite on 80 henkilöä. Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään Turussa yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun arkkihiippakunnan, kirkkohallituksen sekä Kirkon Lastenohjaajat ry:n kanssa. Päivillä liitytään seurakuntien varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaan. Sisällöissä nostetaan esiin mm. varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus, miehet ja perheet varhaiskasvatuksessa, lapsivaikutusten arviointi, erotilanteet sekä pienten lasten kiusaamisen ehkäisy. Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta -juhlavuoden puitteissa järjestettävään iltajuhlaan kutsutaan yhteistyökumppaneita ja varhaiskasvatuksen pioneereja. Osallistujatavoite on 230 henkilöä. 7

9 Lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät Neuvottelupäivät pidetään Lahdessa teemalla Johtolankoja. Sisällöissä ovat esillä mm. varhaiskasvatuslaki, erilaiset johtamisen näkökulmat (työalajohtaminen, pedagoginen johtaminen, jumalanpalvelusjohtaminen), LAVA, Vieraanvaraisuuden kirkko, paikallisen tason yhteistyö verkostoissa perheiden hyväksi, PIKE ja kastekysymys. Neuvottelupäivät toteutetaan yhteistyössä KKP:n, Lahden seurakuntayhtymän, Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n, Kirkon Lapsityön Teologit ry:n ja Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa. Osallistujatavoite on 130 henkilöä AIP-neuvottelupäivät Valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä teemalla Erilaisuus ja elämän maku. Yhteistyökumppaneina ovat Poikien ja tyttöjen keskus sekä Helsingin seurakuntayhtymä. Osallistujatavoite on 80 henkilöä. Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät Musisointia, demonstraatioita ja työpajoja on tarjolla Kirkkomuskarin ajankohtaispäivillä Jyväskylässä Musiikin aarteita etsimässä otsikoidun tapahtuman järjestävät SLK ja Jyväskylän seurakunta. Osallistujatavoite on 50 henkilöä. VIESTINTÄ, LEHDET JA MUU JULKAISUTOIMINTA Viestinnällä palvellaan jäseniä sekä muita lapsi- ja perhetyön kentässä toimivia. SLK osallistuu myös yleiseen keskusteluun perheiden ja lasten tukemiseksi sekä toimii seurakuntien lapsi- ja perhetyön äänitorvena. Tiedotuskanavina ovat järjestön lehdet, verkkosivut, uutiskirjeet ja muut postit. Järjestöllä on omat facebook-sivut, ja ajankohtaisia asioita jaetaan myös muilla sopivilla sivuilla (pyhäkoulufanit, lapsikuorokanttorit). Tiedotejakelua mediaan ja seurakuntien tiedottajille toteutetaan osin yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen sekä PTK:n ja NK:n viestinnän kanssa. Järjestöä, sen tavoitteita ja keskeisiä teemoja nostetaan esiin useiden tapahtumien näyttelyosastoilla. Sisäistä tiedotusta hoidetaan etenkin Intranetin, Yammerin, muiden verkon tarjoamien mahdollisuuksien sekä kokoontumistilojen infotaulun kautta. Toimintavuonna nostetaan yhteisen kärjen mukaisesti esiin erityisesti lapsen ääntä. Etsimme avainkasvoja viestiemme tehostamiseksi. Pyrimme myös lisäämään visuaalisen viestinnän (mm. videot) hyödyntämistä ja selvitämme kyselyllä seurakuntien tiedottajien palvelutarpeita. 8

10 LEHDET Järjestön julkaisemat lehdet tarjoavat toimivan pohjan esitellä ja käsitellä keskeisiä ajankohtaisia teemoja kohderyhmien tarpeiden mukaisesti ympäri vuoden. Ne toimivat myös tiedotuskanavana. Pikkuväki on järjestön jäsenlehti. Lehtien markkinointisuunnitelmat laaditaan yhteistyössä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Pikkuväki Varhaiskasvatuksen ammattilehti Pikkuväki on koulutuksen, työn kehittämisen ja johtamisen kanava. Lehti tarjoaa työntekijälle aineksia ammatilliseen kehittymiseen ja käytännön toteutuksiin. Lehden kehittämisessä huomioidaan vuonna 2014 toteutetun lukijatutkimuksen tulokset, lapsen ääni -painopiste sekä päiväkerhon juhlavuosi. Pikkuväki 4/2015 toteutetaan seurakuntien ammatillisen varhaiskasvatuksen sekä päivähoitoyhteistyön juhlanumerona. Lehdestä ilmestyy kuusi sivuista numeroa, joista kolme liitteellisinä (perhekerholiite, päiväkerhon kausisuunnitelma, päivähoitoliite). Pyhäkoululehti Lehden yleistavoitteena koko vuodelle on, että pyhäkoulutoiminnassa mukana olevat herkistyvät kuulemaan ja nostavat esiin lasten ääntä. Lehden rakenne ja sisältö säilyy pääasiallisesti ennallaan. Keskeisessä asemassa ovat pyhäkoulusuunnitelmat (44 kpl), muu pyhäkoulutoteutuksia auttava materiaali ja pyhäkoulukentän kuulumiset. Mukana on myös muuta journalistista aineistoa. Lehdestä ilmestyy 6 numeroa (40 48 s.). Lasten Pyhäkoulu Lehdissä käsitellään lapsen näkökulmasta Pyhäkoululehden teemoja. Pyhäkoulusuunnitelmien ja Lasten Pyhäkoulun yhteistä käyttöä helpotetaan. Sisällön monipuolisuutta varmistaa matriisin käyttö suunnittelutyössä. Lehteä ilmestyy 8 numeroa. Kirkkomusiikki-lehti SLK on yksi Kirkkomusiikki-lehden julkaisijoista ja osallistuu toimituskuntatyöskentelyyn. Vuoden 2015 alusta Kirkkomusiikki-lehti alkaa jälleen ilmestyä omana lehtenä kuusi kertaa vuodessa; Kotimaa-lehden välissä neljä kertaa tullut tabloid-kokeilu päättyi vuoden jälkeen. SLK:n vakiopalstalla pidetään esillä erityisesti lapsen ääntä. MUU JULKAISUTOIMINTA Vuonna 2015 ilmestyvät seuraavat SLK:n julkaisemat ja Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kustantamat tuotteet. Monet järjestön työntekijöistä osallistuvat julkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. * 10 teesiä lapsen hyvästä elämästä -materiaali * Jumalanpalveluskirja * Kirkkomuskari 2 * Pienten lasten kiusaamista ehkäisevän hankkeen materiaalit: Lasten kuvakirja, Varhaiskasvattajien ohjausmateriaali, Vanhempien opas (verkkojulkaisu) * Raamattuleikki-kirja * Pyhäkoulun apuopettajien materiaali 9

11 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN Jäsenseurakunnat ja -yhdistykset, muut seurakuntayhteydet Yhteyttä jäsenseurakuntiin lisätään henkilökohtaisten kontaktien, jäsentapaamisten ja muun viestinnän avulla. Suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien edustajia tavataan alkuvuonna omassa neuvottelussa. Pyrimme palvelujärjestönä lisäämään entisestään asiakaslähtöistä toimintaa mm. selvittämällä jäsenten tarpeita erilaisten kyselyiden kautta. Myös erityisten jäsenetujen käyttöönottoa harkitaan. Yhteistyössä seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa järjestetään valtakunnallisia neuvottelupäiviä ja koulutuksia. Erityisesti ovat esillä lapsen äänen kuuleminen, lapsivaikutusten arviointi sekä lasten ja perheiden parissa tehtävän työn kehitys seurakuntarakenteiden muuttuessa. Pääsihteeri on Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta -työryhmän jäsen, ja hankkeen valtakunnallinen levittäminen on järjestön vastuulla. Kirnu Kirnu-yhteistyötä jatketaan PTK poikien ja tyttöjen keskuksen, Nuorten Keskuksen, Suomen Lähetysseuran, Kirkon kasvatus ja perheasioiden sekä kirkkohallituksen ruotsinkielisen työn kanssa kuukausittaisten johtajien kokousten sekä eri työryhmien muodossa. Lapsivaikutusten arviointia edistetään kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta. Lapsiasiahenkilöiden verkostoa pyritään laajentamaan ja heidän työtään tuetaan. Kirnu-järjestöjen käynnistämä Yhdessä maailmassa -hanke on laajentunut kirkkohallituksen vastuulla olevaksi Vieraanvaraisuuden kirkko -hankkeeksi, jonka teemoja hyödynnetään lehdissä, neuvottelupäivillä ja koulutuksessa. Kirkkohallitus Yhteistyö kirkkohallituksen kanssa pohjautuu vuonna 2003 solmittuun yhteistyösopimukseen. Toiminnan yksityiskohdista ja työnjaosta sovitaan vuodelle 2015 solmitussa sopimuksessa. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa tehdään yhteistyötä laajojen linjausten ja kannanottojen sekä koulutus- ja materiaalisuunnittelun osalta. Reformaation merkkivuoteen 2017 valmistaudutaan Kirnu-yhteistyössä sekä merkkivuoden työryhmien toiminnassa. Yhteistyötä tehdään myös Lastenkirkko.fi-palvelun osalta. Kirkkopalvelut ja Seurakuntaopisto Kirkkopalveluiden ja Seurakuntaopiston säätiön muodostama kokonaisuus on muodostettu yhteistyössä SLK:n kanssa. Pääsihteeri on Kirkkopalvelujen hallituksen jäsen, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunnassa. Pääsihteeri toimii Seurakuntaopiston yhteydessä olevan Agricola-yksikön toimikunnan puheenjohtajana. Agricolan kanssa jatketaan laajaa yhteistyötä erityisesti koulutustoiminnan osalta. Muut kirkolliset yhteydet Yhteistyössä hiippakuntasihteereiden kanssa kehitetään työn sisältöä, järjestetään koulutusta ja neuvottelupäiviä. Yksi hiippakuntasihteeri on järjestön johtokunnan jäsenenä, ja hiippakunnat tekevät ehdotuksen jäsenen valitsemisesta SLK:n neuvottelukuntaan. Hiippakuntasihteerien, KKP:n, seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä Kirnu-järjestöjen edustajat kokoontuvat vuosittain kasvatuksen verkostokokoukseen. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy Järjestö toimii Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa samoissa toimitiloissa. Yhteistyötä tehdään julkaisujen, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, tietojärjestelmien ja asiakaspalvelun osalta. Kustannustoiminta toteuttaa SLK:n tavoitteita erityisesti lastenkirjojen ja seurakuntien kasvatustyötä tukevan materiaalin avulla. Kustantamisen alueita ovat myös muu seurakunnallinen materiaali, yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit. Pääsihteeri toimii Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 10

12 Yhteiskunnalliset yhteistyötahot SLK saa vuosittaisen toiminta-avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Järjestön toiminta liittyy valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä lapsen oikeuksien sopimukseen. Pääsihteeri on valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan varajäsen. Järjestön edustaja on myös Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunnassa. Näissä rakenteissa merkittäviä yhteistyötahoja ovat mm. lapsiasiavaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastentarhaopettajaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto ja monet kansalaisjärjestöt. Verkostoissa vaihdetaan ajankohtaista tietoa lasten ja perheiden tilanteesta ja sovitaan yhteisistä linjauksista toiminnalle. Yhteistyösuhteita rakennetaan lapsen hyvän elämän tukemiseksi. Yhteistyötä Opetushallituksen ja alakoulujen kanssa tehdään mm. Virsivisan osalta. Muut yhteistyötahot Yhteistyössä Suomen Messujen kanssa järjestetään huhtikuussa Lapsimessut. Jäsenyydet SLK on Kirkkopalvelut ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton, Allianssi ry:n, Aikakauslehtien liiton ja Mediakasvatusseuran jäsen sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kumppanuusjäsen. Toimintaan osallistutaan ja niiden tarjoamia koulutus- ja neuvottelupäiväpalveluita käytetään tarpeen mukaan. Kansainväliset yhteydet SLK lähettää edustajansa pohjoismaiseen pyhäkoulutyön kokoukseen. Suomalais-saksalaisia yhteyksiä pidetään yllä mm. Suomessa pidettävän seminaarin ja koulutustapahtuman myötä. Erityisesti lasten spiritualiteettiin, teologiaan ja jumalanpalveluselämään liittyviä toimintoja kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. Virikkeitä saadaan myös kansainvälisistä tapahtumista, kuten Saksan kirkkopäiviltä. Työryhmätyöskentely muiden samoja tavoitteita toteuttavien verkostojen kanssa Keskeinen osa järjestön vaikuttamistyötä on toiminta kirkon, yhteiskunnan ja järjestökentän verkostoissa. SLK on mukana seuraavien tahojen työskentelyssä: * Kirkkopalvelujen hallitus * Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunta * Agricola-yksikön toimikunta * Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunta * Lapsiasianeuvottelukunta * LAVA-ohjaustyöryhmä * Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa (TPOK) -työryhmä * Varhaiskasvatuksen juhlavuoden työryhmä * Reformaation merkkivuoden kasvatuksen koordinaatioryhmä * Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta -työryhmä * Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmä * Kirkkomusiikin koulutusfoorumi * Kanttorien henkilöstökoulutus -työryhmä * Jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaarin suunnitteluryhmä * Kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä * Kirkkohallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä * Kirkon vahvuudet -työryhmä * Pyhäkoulutoiminnan pohjoismainen yhteistyöverkosto * SENin kasvatusasiainjaosto. 11

13 TYÖYHTEISÖ Järjestön henkilökuntaan kuuluu 10 työntekijää, joista yksi on osaaikaeläkkeellä (työn osuus 60 %) ja yksi on osa-aikainen. Työpaikkakokous pidetään kerran kuukaudessa. Tiimit ja eri toimintojen työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Työyhteisön toimintaa kehitetään oman toiminnan osana ja koulutuksen avulla. Vuonna 2014 toteutettu Parempi työyhteisö -kysely nosti esiin kehittämistarpeina työn kuormituksen vähentämisen, tuen ja palautteen antamisen sekä yhteistyön kehittämisen. Tiimitoimintaa ja tiiminvetäjien roolia vahvistetaan edelleen toiminnan perusmuotona. Eri toimintojen (koulutus, viestintä, lehdet) selkeyttä ja sujuvuutta kokonaisuuden osana parannetaan. Johtokunnan ja neuvottelukunnan työskentelyssä huomioidaan eri alueiden ja eri alojen asiantuntemus, jota hyödynnetään yhteisissä työskentelyissä. Talouden kysymyksiin kohdistetaan jatkuvasti erityistä huomiota. Työntekijöiden terveydenhoidosta on sopimus Diacor Oy:n kanssa. Henkilökunnan virkistys- ja tykytoimintaa järjestetään yhdessä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Henkilökunnan hyvinvointia tuetaan myös liikunta- ja kulttuuriseteleillä. HALLINTO Järjestön vuosikokous pidetään 18. toukokuuta Helsingissä. Johtokunnalla on vähintään viisi kokousta. Yhdessä neuvottelukunnan kanssa pidetään kaksi kokousta, joihin liittyy ajankohtaista teemaa koskeva työskentely työntekijöiden kanssa. TALOUS Järjestön tulot muodostuvat avustuksista, kolehdeista, jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta. Avustuksista merkittävin on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus, jonka toivotaan vuonna 2015 olevan euroa. Kirkkohallituksen myöntämän virallisen kolehdin tuotoksi arvioidaan euroa. Harkinnanvarainen suosituskolehti musiikkikasvatukselle tuottanee euroa. Kirkkohallitukselta saataneen yleisavustusta toimintaan euroa. Oman varainhankinnan merkittävimmän osan muodostaa koulutustoiminta. Kurssimaksutuotoiksi budjetoidaan euroa, mikä edellyttää suunnitellun koulutustoiminnan täysimääräistä toteutumista. Jäsenmaksuja kertynee euroa, vuokratuottoja euroa. Sijoitustoiminnan muita tuottoja kertynee euroa. Julkaisukorvauksia lehdistä, kirjoista ja heijastimista on budjetoitu euroa. Järjestön suurin kuluerä on henkilöstömenot euroa. Seurakuntien talouden kiristyminen asettaa suuria haasteita myös järjestön taloudelle. Kulurakenteeseen ja toiminnan kannattavuuteen on kiinnitettävä huomiota, ja lisärahoitusmahdollisuuksia on etsittävä aktiivisesti. Talousarvion loppusumma on euroa. 12

14 VARSINAINEN TOIMINTA 2015 KOULUTUSTOIMINTA JA MUU TOIMINTA KK15 Aika koulutu Kurssin nimi luokittelu Kurssipaikkakunta Pyhäkoulunohjaajakoulutus maahanmuuttajille Tilauskoulutus Helsinki Kasvatuksen päivät Tilauskoulutus Jyväskylä 3. * Espoon ja Helsingin hiippakuntien lapsi- ja perhetyöntekijöiden koulutus- ja neuvottelupäiväneuvottelupäivät Järvenpää Jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaari Muu Järvenpää Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuskoulutus Tilauskoulutus Mäntäsälä 6. * l jakso Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää 7. * Pyhäkoulusymposium Laula, leiki pyhäkoulu! Neuvottelupäivät Järvenpää Hyvällä päällä vai pahalla tuulella Molli-koulutus Tilauskoulutus Lapua 9. * l jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää Valtakunnalliset Kanttoripäivät / kanava: Lapsi ja musiikki seurakunnassa Muu Oulu Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuskoulutus Tilauskoulutus Mäntäsälä Godly Play -peruskurssi Tilauskoulutus Tallinna 13. * Godly Play -ohjaajan peruskurssi Yhteistyökoulutus Järvenpää II jakso Tunnetaidot ja haasteelliset lapset (alkanut 2014) Yhteistyökoulutus Järvenpää Lattiakuvat Tilauskoulutus Kalajoki Lattiakuvat Tilauskoulutus Kalajoki 17. * Vauvat seurakuntalaisina Yhteistyökoulutus Järvenpää I jakso Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen kouluttajakoulutus Yhteistyökoulutus Helsinki 19. * Lapsivaikutusten arviointi työväline lasten ja nuorten edun ja osallisuuden vahvistamiseksiyhteistyökoulutus Järvenpää 20. * l jakso Lattiakuvat-menetelmän peruskoulutus Yhteistyökoulutus Järvenpää 21. * Monikulttuurinen taideleiri pyhäkoulunohjaajille Oma Orivesi 22. * Soita ja laula -taideleiri Oma Orivesi 23. * Kehittyvä mentori -seminaari, Eteläisen Suomen koulutus Yhteistyökoulutus Helsinki Katsomuksen maailma Tilauskoulutus Oulu 25. * Kehittyvä mentori -seminaari, Pohjoisen Suomen koulutus Yhteistyökoulutus Oulu Lapsi ja suru -koulutus Tilauskoulutus Lapua 27. * Valokeilassa vanhemmuus Yhteistyökoulutus Järvenpää 28. * l jakso Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen Yhteistyökoulutus Järvenpää 29. * Valtakunnalliset lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Lahti 30. * ll jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää Jumalanpalveluskasvatusta Tilauskoulutus Turku 32. * Muskarikuorojen laula ja leiki -päivä Oma Tampere 33. * ll jakso Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää 34. * ll jakso Lattiakuvat-menetelmän peruskoulutus Yhteistyökoulutus Järvenpää vuotiaiden toiminnan kehittämispäivä Oma Helsinki 36. * Seurakunnan musiikkikasvatuksen kokonaisuudet Luodut kaikki laulakaa! Oma Järvenpää PIKE-koulutus Tilauskoulutus Joensuu Tunnetaitokoulutus Tilauskoulutus Orimattila Uutta Kirkkomuskaria Tilauskoulutus Pori Varhaiskasvatuksen starttipäivät Tilauskoulutus Kalajoki Espoon mentorikoulutus, II osa Tilauskoulutus Espoo Laula ja leiki! Musiikkikasvatuspäivä lastenohjaajille Tilauskoulutus Kuopio PIKE-koulutus Tilauskoulutus Kuopio Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen koulutus Tilauskoulutus Lapinlahti Hyvällä päällä vai pahalla tuulella Tilauskoulutus Rautalampi 46. * Perkkakurssi lyömäsoittimet käyttöön Yhteistyökoulutus Järvenpää Jumalanpalveluskasvatusta Tilauskoulutus Turku 48. * Kirkkomuskaritoiminnan jatkokurssi Yhteistyökoulutus Järvenpää 49. * Luomisen päivät Oma Vantaa Saksalais-suomalainen seminaari Oma Vantaa 51. * Lapset ja messu Oma Haapajärvi PIKE-koulutus Tilauskoulutus Seinäjoki PIKE-koulutus Tilauskoulutus Ilmajoki 54. * l jakso Tunnetaidot ja lasten haastava käyttäytyminen Yhteistyökoulutus Järvenpää 55. * lll jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää 56. * Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskavatuksen neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Turku Pyhäkoulunohjaajien koulutuspäivä Tilauskoulutus Espoo 58. * ll jakso Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen Yhteistyökoulutus Järvenpää Mikkelin hiippakunnan lapsityöstä vastaavien kokoontuminen tilauskoulutus Joensuu Kuopion hiippakunnan lapsityöstä vastaavien kokoontuminen Tilauskoulutus Joensuu ll jakso Varhaiskasvatuksen mentorikoulutus Tilauskoulutus Lapua 62. * Lasten ja perheiden hartaudet ja jumalanpalvelukset Yhteistyökoulutus Järvenpää 63. * Godly Play -retriitti Oma Nokia 64. * Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät Musiikin aarteita etsimässä Neuvottelupäivät Jyväskylä 65. * Raamattuleikki-koulutus Tilauskoulutus Espoo, Olari 66. * Valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Helsinki 67. * Monimuotoinen perhekerho Yhteistyökoulutus Järvenpää Varhaiskasvatuksen mentorikoulutus Tilauskoulutus Lapua Lapsiasiahenkilöiden seminaari Yhteistyökoulutus Tampere 70. * Lasten virsi laulaen, leikkien, liikkuen, askarrellen Yhteistyökoulutus Järvenpää 71. * Raamattuleikki Oma Mäntsälä Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät / workshop Muu Helsinki 73. * Virsi kasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää MUUTA TOIMINTAA *Näyttelyosasto tai vastaava 8.1. Pikkuväki ilmestyy Julkaisut Kasvatuksen päivät Viestintä* Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Educa-messut Muu Virsivisan kouluvisa Virsivisa Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Kanttoripäivät Viestintä* Suurten seurakuntien ja srk-yhtymien tapaaminen Lasten Pyhäkoulu ilmestyy Julkaisut 3.3. Pikkuväki ilmestyy Julkaisut 3.3. Hgin yliopiston teol. tdk soveltavien harj. päivä Virsivisan paikallisvisa Virsivisa

15 11.3. Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Diakonisen perhetyön päivä Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Lapsimessut; messuosasto, yleisöluento, Taaperokirkko Viestintä* Virsivisan aluevisa Virsivisa Pikkuväki ilmestyy (+päivähoidon kausisuunnitelma) Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut 6.5. Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut SLK:n vuosikokous Kirkkopäivät (Kirkkotori) Viestintä* Virsivisan finaali Virsivisa Kipinä-leiri; "Virsivisa" Virsivisa Pikkuväki ilmestyy (+päivähoitoliite) Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisu Varhaiskasvatusmessut Viestintä* Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Skandinaviska Netvärk Pikkuväki ilmestyy Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut

SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi-

Lisätiedot

Strategia KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA

Strategia KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA Strategia 2013 2020 KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö; sen juuret

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. SLK kuuluu valtionapua nauttiviin järjestöihin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

yvä elämä kokonaisvaltaisuus lapsilähtöisyys hteiskunnassa kasvu lapsilähtöisyys hyvä elämä hengellisyys kasvu asvu innovatiivisuus kehittää

yvä elämä kokonaisvaltaisuus lapsilähtöisyys hteiskunnassa kasvu lapsilähtöisyys hyvä elämä hengellisyys kasvu asvu innovatiivisuus kehittää na svu taa na ys kokonaisvaltaisuus kasvu palvelee llisyys lapsilähtöisyys hteiskunnassa yvä elämä asvu innovatiivisuus seurakunnassa hteiskunnassa palvelee yhteiskunnassa Seurakuntien kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI. Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI. Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Wittenberg, 31.10.1517 Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TAUSTAA TOIMINNAN YDIN TOIMINTATAVAT

TAUSTAA TOIMINNAN YDIN TOIMINTATAVAT SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS Toimintasuunnitelma 2017 TAUSTAA Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 2015. Lastenohjaajan asiantuntemus lapsivaikutusten arvioinnissa

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 2015. Lastenohjaajan asiantuntemus lapsivaikutusten arvioinnissa Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 2015 Lastenohjaajan asiantuntemus lapsivaikutusten arvioinnissa Kirkolliskokouksen päätös Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen? Varhaiskasvatuksen seminaari 30.9.2016 Suomen Ekumeeninen Neuvosto,

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN 30.9.2016 Varhaiskasvatus käännekohdassa seminaari Jyväskylän yliopisto ja Haukkalan säätiö KT, opetusneuvos Kirsi Alila Opetus-

Lisätiedot