Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2015

2 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Sen juuret ovat vuonna 1888 perustetussa Suomen Pyhäkouluyhdistyksessä. Järjestö kehittää ja tukee seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä osallistuu ja vaikuttaa työhön lasten ja perheiden hyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa. Järjestön jäseninä on 332 seurakuntaa ja 4 järjestöä (tilanne ). SLK kuuluu valtionapua nauttiviin nuorisotyön järjestöihin ja on opetusministeriön luokittelussa nimetty valtakunnallisten palvelujärjestöjen ryhmään. Toiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiskunnan kasvatustyötä koskevat linjaukset ja päätökset. Toiminnan muotoutumista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti seurakuntien hyväksi suuntaa Kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus. Toiminnassa liitytään kirkon strategiaan, Kirkon kasvatuksen linjauksiin ja kehittämisasiakirjoihin sekä niiden teologiseen pohjaan. SLK omistaa 52,3 prosenttia Kustannusosakeyhtiö Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeista ja tuottaa yhdessä sen kanssa korkealaatuista sisältöä lapsille, perheille ja kasvattajille. Yhteistyöstä rakentuu arvostettu, lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää vahvistava sisällöntuottaja ja kehittämiskeskus. SLK on yksi Suomen Kirkon Seurakuntaopiston perustajataho ja on sen vuoksi mukana Seurakuntaopiston ja Kirkkopalvelujen yhdistymisen kautta syntyneessä uudessa kokonaisuudessa. SLK nimittää yhden Kirkkopalvelujen hallituksen jäsenen, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston johtokunnassa. Kokonaisuuden osana on uusi Agricola, jonka toimikunnan puheenjohtajana on SLK:n pääsihteeri. SLK toimii tiiviissä yhteistyössä kirkkohallituksen sekä muiden kasvatuksen järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2012 hyväksyttyyn toimintastrategiaan. TOIMINNAN YDIN SLK edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua, erityisesti hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tavoite on jaettu seitsemään strategiseen tavoitteeseen. SLK:n arvoja ovat lapsilähtöisyys, dialogisuus ja innovatiivisuus. Toimintarooleja on kolme: kehittäjä, vaikuttaja ja seurakuntien palvelija. SLK on olemassa, jotta seurakunnilla olisi yhteinen foorumi kehittää lasten kristillistä kasvatusta. Haluamme tukea seurakuntia pitämällä yllä kristillisen kasvatuksen ja yhteiskunnan uskontokasvatuksen asiantuntijuutta sekä kouluttamalla ja tuottamalla materiaaleja. Valtakunnallisena järjestönä SLK:lla on myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin paikallisseurakuntaa laajemmin ja puolustaa sekä lapsen hyvän kasvun edellytyksiä että lapsuutta niin kirkossa kuin yhteiskunnassa. Haluamme nähdä myös ne lapset, joilla on heikoimmat mahdollisuudet ehjään lapsuuteen. Järjestö osallistuu aktiivisesti yhteiskunnallisten ja kansalaisjärjestöjen toimintaan ja edustaa seurakunnallista näkökulmaa monissa valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. 1

3 TOIMINTATAVAT Järjestön tehtäväkenttä on jaettu sisältövastuiden osalta kahdelle tiimille. Seurakunta ja koti -tiimin toiminnalla vahvistetaan lapsen kristillistä identiteettiä, kodin ja seurakunnan yhteyttä, seurakuntalaisten aktiivista osallisuutta (vapaaehtoistoiminta) sekä seurakunnan jäsenyyttä. Lapsen spiritualiteetin vahvistamiseksi ja kodin kristillisen kasvatuksen tueksi kehitetään toimintamalleja ja sisältöjä. Seurakuntia ja niiden työntekijöitä tuetaan tässä tehtävässä ja ammatillisessa kehittymisessä. Työssä tärkeää on kristillisen perinteen elävänä pitäminen, ja siihen luodaan ajankohtaista aineistoa ja menetelmiä. Erityisalueina tiimille kuuluvat kaste, lasten ja perheiden jumalanpalveluselämä, musiikki, pyhäkoulu sekä Lastenkirkko-verkkosivusto. Varhaiskasvatus-tiimi tukee ja kehittää seurakuntien varhaiskasvatusta ja yhteiskunnan varhaiskasvatusta, erityisesti uskontokasvatusta. Tämä tarkoittaa työn sisältöjen, toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä sekä seurakuntien työyhteisöjen tukemista. Tehtävä edellyttää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja spiritualiteetin ymmärtämistä ja siihen liittyvän ajattelun kehittämistä. Työtä kehitetään seurakuntien muutosten keskellä vastaamaan ajankohtaisia haasteita esimerkiksi verkostoyhteistyön kautta. Yhteiskunnan kasvatustyötä tuetaan erityisesti uskonnollis-katsomuksellisen orientaation osalta sekä vaikuttamalla uskontokasvatuksen asemaan yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä. Erityisalueina tiimille kuuluvat päiväkerho, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perhetyö sovitulta osin (perhekerhot / avoimet palvelut) sekä päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen. Lisäksi toimintaa suunnittelee ja toteuttaa * kouluttajakokous ja koulutuspalveluiden ohjausryhmä * viestintäryhmä * koulutusmarkkinointiryhmä * Pikkuväen toimitus * Pyhäkoululehden toimituskunta ja toimitus * Lasten Pyhäkoulu -lehden suunnitteluryhmä. SLK:n sekä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n yhteisistä kysymyksistä sovitaan yhteistyöryhmässä. Järjestön keskeistä toimintaa ovat koulutusten ja neuvottelupäivien järjestäminen, uusien toimintamallien ja metodien kehittäminen ja edistäminen, materiaalien tuottaminen (lehdet, ohjelmistokokonaisuudet, verkkomateriaalit, kirjat), kehitystyö ja vaikuttaminen yhteistyöverkostoissa sekä viestintä. 2

4 VUODEN 2015 TOIMINTAAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Yhteiskunnalliset muutokset *Varhaiskasvatuslainsäädänto uudistuu ja avaa osittain uudet lähtökohdat myös seurakuntien varhaiskasvatukselle ja yhteistyölle päivähoidon kanssa. *Yhteiskunnan uskontoon liittyvä ilmapiiri muuttuu, ja uskontokasvatuksen rooli yhteiskunnan järjestämässä toiminnassa on jatkuvan keskustelun alaisena. *Lapsi- ja nuorisopolitiikan teemat uudistuvat hallituskauden vaihtuessa. *Yhteiskunnan polarisoituminen jatkuu ja synnyttää köyhyyttä ja syrjäytymistä lapsiperheissä. *Mediamaailman muutos jatkuu. Tämä vaikuttaa lehtiin sekä haastaa kehittämään verkossa tapahtuvaa toimintaa. Seurakuntia koskevat muutokset *Seurakuntarakenne uudistuu kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta, ja lasten parissa tehtävä työ muuttuu monella tavoin. *Seurakuntien jäsenmäärä pienenee, ja kasteet vähenevät erityisesti suurilla paikkakunnilla. *Kirkolliskokouksen päätös lapsivaikutusten arvioinnista astuu voimaan, ja seurakunnissa kehitetään lapsiasiahenkilöverkostoa. *Päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlaa vietetään vuoden aikana eri tavoin, erityisesti Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä Turussa. *Reformaation merkkivuoden 2017 valmistelu etenee, ja siihen liittyy Suomi 100 vuotta -juhlavuoden valmistelu. Omaa toimintaa koskevat asiat *Yhteistyötä Poikien ja tyttöjen keskus PTK ry:n ja Nuorten Keskus ry:n kanssa tiivistetään vuonna 2014 työskennelleen ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta. * Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kehityksellä on suuri merkitys sekä omistajuuden että yhteistoiminnan ja työyhteisön kannalta. *Kirkkopalvelujen, Seurakuntaopiston ja sen osana olevan Agricola-yksikön kehitys vaikuttavat yhteistoimintaan niiden ja kirkkohallituksen kanssa. *Seurakuntien kiristyvä talous vaikuttaa järjestöön. Toiminnan yhteinen kärki vuonna 2015: LAPSEN ÄÄNEN KUULEMINEN Järjestön keskeisenä tavoitteena vuonna 2015 on vahvistaa lapsen äänen kuulumista ja kuulemista sekä muuta lapsen huomioimista. Se kulkee läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Merkittävän pohjan tälle antaa voimaan tuleva kirkolliskokouksen päätös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA). Kehitämme ajattelua, toimintaa ja materiaaleja lapsilähtöiseen suuntaan ja otamme lapsen mukaan toimintaan ja sen valmisteluun. LAVAa sovelletaan myös järjestön omassa hallinnossa. Teema on keskeisesti esillä SLK:n omilla neuvottelupäivillä, Lapsimessujen osastolla ja SLK:n ohjelmatuokioissa Varhaiskasvatusmessuilla. SLK:n verkkosivuille kerätään hyvien käytäntöjen työkalupakki, johon kootaan erilaisia metodeja ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten 0 6-vuotiaan lapsen ääntä voisi kuulla kotona ja seurakunnassa sekä miten lapsen aktiivista roolia eri toiminnoissa (esimerkiksi jumalanpalveluksessa tai pyhäkoulussa) voi vahvistaa. Lastenkirkko.fi-sivustolle kehitetään uutta tapaa toimia lasten kanssa verkossa. 3

5 MUITA KESKEISIÄ TEEMOJA Seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittäminen Seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämisessä keskeistä on edistää lapsen osallisuutta ja hänen äänensä kuulemista. Työntekijöiden pedagogista osaamista vahvistetaan koulutusten, julkaisujen ja tapahtumien avulla. Yhteistyötä kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuspalvelujen välillä edistetään. Etsimme ja jaamme myös uusia, toimivia malleja avoimesta varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuslain valmistelua ja vaikutuksia seurakuntien avoimeen varhaiskasvatukseen seurataan tarkasti. Toiminnan pohjana ovat Lapset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjan (Vake) linjaukset ja periaatteet. Tarjoamme seurakunnille koulutusta Vaken hyödyntämisestä seurakuntatyön kehittämisessä ja kasvatuksen yhteisen työnäyn kirkastamisessa. Asiakirjan teemoista nousevaa koulutusta valmistellaan moniammatillisissa, perinteiset työalajaot ylittävissä ryhmissä. Kehitystyö ja koulutus tapahtuu yhteistyössä Kirnujärjestöjen, Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kanssa. Seurakuntien päiväkerhotoimintaa tuetaan sisällöllisesti ja pedagogisesti koulutuksen ja materiaalin myötä. Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta Toimintakaudella vietetään seurakuntien ammatillisen varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaa teemalla Pieni on suurin. Toiminta alkoi päiväkerhotyöstä, jonka synnyttyä silloinen laajennettu piispainkokous antoi työn kehittämisen SLK:n edeltäjän, Suomen Pyhäkouluyhdistyksen vastuulle. SLK osallistuu aktiivisesti juhlavuoden koordinointiin. Juhlavuoden aikana kirkossa ja yhteiskunnassa nostetaan esiin seurakuntien varhaiskasvatuksen laadukkuus, monipuolisuus ja kehittyminen tapahtumien ja viestinnän kautta. Kirkkohallitus luo alkuvuonna kirkon varhaiskasvatukselle omat nettisivut, joilla esitellään seurakuntien monipuolista varhaiskasvatusta ja juhlavuoden tapahtumia. Seurakuntia kannustetaan paikalliseen, omannäköiseen juhlavuoden viettoon lasten ja perheiden kanssa Pikkuväki-lehden nostojen, juhlavuoden laulun ja videon sekä mikkelinpäivän virikemateriaalin (SLK) avulla. Työntekijöille juhlavuoden suurin tapahtuma on Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivien iltajuhla syyskuussa Turussa. Päivähoitoyhteistyö ja yhteiskunnan uskontokasvatus Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukemiseen päivähoidossa kehitetään edelleen koulutusta ja materiaaleja. Mentori- ja kouluttajakoulutukset jatkuvat. Kehittyvä mentori -seminaaripäiviä vahvistetaan vuosittaisina uskontokasvatuksen keskustelufoorumeina. Suunnitteilla on myös uudenlaisia avauksia siihen, miten tukea yhteiskunnassa tapahtuvaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhteistyössä päivähoidon ja lapsen kasvua tukevien verkostojen kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa paikallisia seurakuntia astumaan ulos kirkon kivijalasta ja suuntautumaan laajaalaisempaan yhteistyöhön. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsiasiahenkilöt SLK on mukana lapsivaikutusten arviointiin (LAVA) liittyvän ajattelun edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä (Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa työryhmä, TPOK). Seurakunnille suunnattu LAVA-ohjeistus julkaistaan tammikuussa, ja LAVAa pidetään esillä eri tapahtumissa. LAVA-koulutuksia toteutetaan sekä valtakunnallisesti, hiippakunnallisesti että seurakuntatasolla. Yleinen LAVA-koulutus järjestetään maaliskuussa ja lapsiasiahenkilöiden vuosittainen seminaari marraskuussa. Vuoden aikana valmistellaan ja järjestetään LAVA-kouluttajakoulutus ja koulutusmateriaali. TPOK-työryhmä huolehtii myös siitä, että LAVA tulee osaksi kasvatuksen koulutustutkintoja. 4

6 Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -hanke (PIKE) Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy -hankkeesta on laadittu erillinen suunnitelma, jonka toteuttamiseksi on jätetty avustusanomus Raha-automaattiyhdistykselle. Toteutuksen laajuus riippuu myönnettävästä avustuksesta. PIKE-toimintamallin materiaaleja valmistuu keväällä 2015 joka tapauksessa kolme: Lasten kuvakirja, varhaiskasvattajien ohjausmateriaali ja vanhempien opas. Ne jaetaan päiväkoteihin syksyllä. Vuosi 2015 keskittyy (saadun rahoituksen mukaisesti) hankkeen ja teeman esilläpitoon sekä pilotointikoulutuksiin ja niiden arviointiin. SLK järjestää Lapsimessuille luentotilaisuuden pienten lasten kiusaamisen ehkäisystä. Perhelähtöinen työ SLK jatkaa perhetyön kehittämistä koulutuksen ja materiaalisuunnittelun kautta. 0 3-vuotiaiden kanssa toimivien kehittämispäivän teemoina ovat vauvat seurakunnissa, kaste, perhekerhot, 2-vuotiaiden ryhmät, muskarit sekä kotikäyntityö, pienen lapsen hengellisyys, varhainen vuorovaikutus. Tavoitteena on, että seurakunnat selvittävät ko. ikäluokan ja heidän perheidensä osallisuuden tarpeita, ymmärtävät hengellisyyden tukemisen tarpeen syntymästä alkaen ja löytävät omalle paikkakunnalle sopivia toimintatapoja. Järjestö on tuottamassa materiaalia ja malleja, joiden avulla voidaan hyödyntää vanhemmuuden palikoita kasteessa ja perhetyössä. Yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa kootaan perhetyön verkosto, jossa etsitään tuoreita, diakonian ja perhetyön välistä yhteyttä syventäviä toimintamalleja sekä edistetään niiden hyödyntämistä paikallisseurakunnissa. Keskiössä ovat myös diakonisen perhetyön mahdollisuuksien ja paikallistason verkostoitumisen kysymykset. Monimuotoisia perhekerhoja kehitetään osana kokonaisvaltaista perhetyötä. Tietoa kootaan ja jaetaan Pikkuväen, verkkosivujen ja koulutuksen kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminta Yhteistyötä koulun kerhotoiminnan ja aip-toiminnan välille kehitetään edelleen. Samoin etsitään keinoja Vieraanvaraisuuden kirkko -painopisteen toteutumiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn aip-toiminnassa. Varhaisiän musiikkikasvatus Seurakuntien musiikki lähtee liikkeelle jumalanpalveluselämästä. Toinen tärkeä näkökulma on lapsen kokonaisvaltainen tapa olla ja elää musiikin kautta ja musiikin vaikutuksesta. Toisaalta musiikki tukee varhaiskasvatuksen sisältöjä, toisaalta varhaisiän musiikkikasvatuksella on oma itsenäinen, tavoitteellinen arvonsa. Työntekijäryhmille järjestetäänkin kohdennettua musiikkikoulutusta eri teemoilla. Keskeinen työväline Lasten virsi edistää niin monimuotoisen jumalanpalveluselämän toteutumista kuin tukee seurakuntien kokoontuvan toiminnan muotoja. Parhaimmillaan sen laulut etenevät kotiin saakka, ja laulu ja musiikki tukevat perheen vuorovaikutusta sekä lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Lasten virsi välittää kristillistä kulttuuriperintöä ja on osa kastekumppanuutta. Kirkkomuskari-toimintaa tuetaan mm. uudella materiaalilla (Kirkkomuskari 2). Ensimmäistä kertaa järjestetään Muskarikuorojen laula ja leiki -päivä. Suunnitteilla on myös lapsikuorokanttoreiden opintomatka Saksaan vuodelle Kirkon koulutuskeskuksen kanssa tehdään jumalanpalvelusmusiikin erityiskoulutuksen moduuleita kasvatuksen näkökulmasta. Kirkkohallituksen/KJY:n ohjaaman työryhmän kanssa valmisteltu asiakirja Lapsi ja musiikki seurakunnassa ilmestyy alkuvuodesta. Musiikilla on myös keskeinen rooli SLK:n järjestämissä tapahtumissa. Virsivisa Syksyllä 2014 käynnistyi kolmas- ja neljäsluokkalaisille suunnatun Virsivisan seitsemäs kausi. Visan eri vaiheet toteutetaan keväällä Osallistujatavoite tälle kaudelle on koululaista. Virsivisalle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Yhteistyössä PTK:n kanssa Kipinä-leirillä toteutetaan kesällä 2015 Virsivisaan liittyvä ohjelmaosio. 5

7 Kaste Luterilaisessa teologiassa kaste ja lapsi liittyvät yhteen. Lasten kastaminen korostaa koko elämän mittaista hengellisen kasvun prosessia. SLK:ssa otetaan vakavasti tarve sanoittaa kasteen merkitystä ymmärrettävällä kielellä. SLK järjestää yhdessä KKP:n, KCSA:n, PTK:n ja SO:n kanssa työskentelyn, jossa jatketaan lapsiteologiakeskustelua. Työstämme yhdessä kasteen palikka -työskentelyjä, jotka liittyvät kirkkohallituksen vanhemmuuden palikat -materiaaliin. Perheiden kristillistä kasvatusta tukevat Pienelle parasta-, Aika pyhä!- sekä Kotien rukouskirja - materiaaleihin liittyvät seurakunnan työntekijöiden koulutukset jatkuvat. Ehtoolliskasvatus Lapsiteologiatyöskentelyssä perehdytään kasteen lisäksi lasten ehtoollisenviettoa koskeviin, seurakunnissa keskustelua herättäviin kysymyksiin. Seurakunnille tarjotaan koulutusta ja materiaaleja ehtoolliskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Ehtoollisen viettoa tehdään perheille tutuksi Lasten Pyhäkoulussa sekä kirkkohallituksen kanssa yhteistyössä toteutettavalla ehtoollisvideolla. Jumalanpalvelus SLK edistää kaikenikäisten seurakuntalaisten yhteisen jumalanpalveluselämän kehittämistä ja toteuttamista koulutusten ja materiaalien kautta. Seurakunnille tarjotaan aktiivisesti kouluttajan ohjaamia jumalanpalveluselämän kehittämisprosesseja. Pyrimme myös aktiivisesti edistämään musiikin monimuotoista ja eri-ikäiset huomioivaa käyttöä jumalanpalveluselämässä. Uudenlaista näkökulmaa työntekijöiden omaan jumalanpalvelusosaamiseen haetaan Skotlannissa toimivan Iona-yhteisön toiminnasta; kyseessä on hengellinen yhteisö, joka uudistaa kirkkoa yhdistämällä jumalanpalveluksen aktiiviseen toimintaan. SLK:n edustaja osallistuu myös Helsingissä järjestettävään Iona-seminaariin. Jokaisessa Pikkuväki-lehdessä julkaistaan ideoita jumalanpalveluksen suunnittelun tueksi. Mikkelinpäiväksi valmistetaan perinteiseen tapaan jumalanpalvelusaineisto, joka lähetetään kaikkiin seurakuntiin. Aineiston sisältöä, käytettävyyttä ja aikataulutusta kehitetään vuonna 2014 tehdyn kyselyn pohjalta. SLK myös toteuttaa perheille suunnatun Taaperokirkon Lapsimessuilla. Kirnu-järjestöjen jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmän ylläpitämä jumis.fi-verkkosivusto on päätetty lakkauttaa. SLK jatkaa jumalanpalvelukseen liittyvien verkkomateriaalien julkaisemista omalla sivustollaan. Pyhäkoulu Pyhäkoulutoimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry:n, Seurakuntaopiston ja kirkkohallituksen kanssa. Kehittämistarpeita selvitetään SPY:n toteuttaman kyselyn pohjalta. Pyhäkoululle kehitetään toimintamatriisi, jonka tarkoituksena on tarjota lapsille pyhäkoulussa mahdollisimman hyvät ja monipuoliset eväät hengellisen kasvun tueksi. Matriisin osa-alueet ovat Ihmettelen Jumalaa (kristinuskon tiedollinen sisältö raamatunkertomukset, kirkkovuosi ja katekismus); Minä ja muut (sosiaalisten ja eettisten taitojen harjaantuminen); Opin ja harjoittelen (lapsen taidot, joita voi käyttää kodin juhlissa ja arjessa, jumalanpalveluksessa ja diakoniassa); Ympäristö ja luonto (sitoutuminen luontoon ja sen suojeluun); Ilmaisen itseäni (tila omien ajatusten kertomiselle eri keinoin); Tapa kantaa (lapsen oma kristillinen identiteetti, rukous ja meditaatio); Nauran ja leikin (arvo ja tila lapsen omalle tavalla olla leikki, huumori, taide). Kehittelyn alla ovat monikulttuuriset pyhäkoulut (yhteydet maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välille). Monikulttuurisuus on teemana myös pyhäkoulunohjaajien ja lapsikuorolaisten yhteisellä taideleirillä. Uutta materiaalia tuotetaan etenkin taito- ja taidepainotteisten pyhäkoulujen järjestämiseen sekä apuohjaajatoiminnan edistämiseen. Lastenkirkko.fi Lastenkirkko.fi on ollut osa kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa -hanketta. Hankkeen päätyttyä hankkeelle etsitään uutta rahoitusta ja toteutusmuotoa. Vantaan seurakuntayhtymän viestinnän hallinnoima siirtyy vuoden vaihteessa wordpress-pohjaiseksi verkkosivustoksi, josta alle 6

8 kouluikäiset lapset löytävät videoita ja tehtäviä. Koululaiset pääsevät lisäksi rakentamaan kirkkoa minecraft-pelin sisällä. Lapset löytävät uudelta sivustolta viisi polkua, joista yksi on Lasten Pyhäkoulu -lehden oma polku. SLK osallistuu sivuston sisältöjen tuottamiseen. Koulutustoiminta edistää SLK:n tavoitteiden toteuttamista koulutuksen ja neuvottelupäivien avulla. Toimintaympäristön haasteista johtuen koulutustoiminnan kysyntä on vähentynyt, mutta toiminnan volyymi pyritään pitämään lähellä entistä tasoa aktiivisen kehittämistoiminnan ja markkinoinnin avulla. Pieneen laskuun on kuitenkin varauduttava myös talouden osalta. Koulutustoiminnan kokonaisuutta, organisointia ja suunnittelua kehitetään toimintavuoden aikana. Tavoitteena on entistä systemaattisempi ja asiakaslähtöisempi toimintatapa, jolla selvitetään asiakkaiden koulutustarpeita ja kehitetään osaamistamme vastaamaan näihin tarpeisiin. Koulutuslupauksemme toteutumiseen liittyviä painotuksia seurataan kouluttajakokouksissa. Koulutuslupaus suunnittelemme ja toteutamme koulutukset työelämän tarpeista lähtien seuraamme ajan tuomia vaatimuksia ja tuomme uusia näkökulmia käytännön työhön kouluttajina kehitämme itseämme ja osallistumme aktiivisesti kasvatuksen kentällä tapahtuvaan kehittämiseen. Luettelo vuoden 2015 koulutuksista ja muusta toiminnasta löytyy toimintasuunnitelman lopusta. NEUVOTTELU- JA AJANKOHTAISPÄIVÄT Pyhäkoulusymposium Laula, leiki pyhäkoulu -teemainen symposium järjestetään Tavoitteena on lisätä leikkiä ja musiikkia pyhäkouluissa ja innostaa pyhäkoulunohjaajia kokeilemaan uusia toimintatapoja. Tapahtuman osallistujatavoite on 80 henkilöä. Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään Turussa yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun arkkihiippakunnan, kirkkohallituksen sekä Kirkon Lastenohjaajat ry:n kanssa. Päivillä liitytään seurakuntien varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaan. Sisällöissä nostetaan esiin mm. varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus, miehet ja perheet varhaiskasvatuksessa, lapsivaikutusten arviointi, erotilanteet sekä pienten lasten kiusaamisen ehkäisy. Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta -juhlavuoden puitteissa järjestettävään iltajuhlaan kutsutaan yhteistyökumppaneita ja varhaiskasvatuksen pioneereja. Osallistujatavoite on 230 henkilöä. 7

9 Lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät Neuvottelupäivät pidetään Lahdessa teemalla Johtolankoja. Sisällöissä ovat esillä mm. varhaiskasvatuslaki, erilaiset johtamisen näkökulmat (työalajohtaminen, pedagoginen johtaminen, jumalanpalvelusjohtaminen), LAVA, Vieraanvaraisuuden kirkko, paikallisen tason yhteistyö verkostoissa perheiden hyväksi, PIKE ja kastekysymys. Neuvottelupäivät toteutetaan yhteistyössä KKP:n, Lahden seurakuntayhtymän, Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n, Kirkon Lapsityön Teologit ry:n ja Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa. Osallistujatavoite on 130 henkilöä AIP-neuvottelupäivät Valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä teemalla Erilaisuus ja elämän maku. Yhteistyökumppaneina ovat Poikien ja tyttöjen keskus sekä Helsingin seurakuntayhtymä. Osallistujatavoite on 80 henkilöä. Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät Musisointia, demonstraatioita ja työpajoja on tarjolla Kirkkomuskarin ajankohtaispäivillä Jyväskylässä Musiikin aarteita etsimässä otsikoidun tapahtuman järjestävät SLK ja Jyväskylän seurakunta. Osallistujatavoite on 50 henkilöä. VIESTINTÄ, LEHDET JA MUU JULKAISUTOIMINTA Viestinnällä palvellaan jäseniä sekä muita lapsi- ja perhetyön kentässä toimivia. SLK osallistuu myös yleiseen keskusteluun perheiden ja lasten tukemiseksi sekä toimii seurakuntien lapsi- ja perhetyön äänitorvena. Tiedotuskanavina ovat järjestön lehdet, verkkosivut, uutiskirjeet ja muut postit. Järjestöllä on omat facebook-sivut, ja ajankohtaisia asioita jaetaan myös muilla sopivilla sivuilla (pyhäkoulufanit, lapsikuorokanttorit). Tiedotejakelua mediaan ja seurakuntien tiedottajille toteutetaan osin yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen sekä PTK:n ja NK:n viestinnän kanssa. Järjestöä, sen tavoitteita ja keskeisiä teemoja nostetaan esiin useiden tapahtumien näyttelyosastoilla. Sisäistä tiedotusta hoidetaan etenkin Intranetin, Yammerin, muiden verkon tarjoamien mahdollisuuksien sekä kokoontumistilojen infotaulun kautta. Toimintavuonna nostetaan yhteisen kärjen mukaisesti esiin erityisesti lapsen ääntä. Etsimme avainkasvoja viestiemme tehostamiseksi. Pyrimme myös lisäämään visuaalisen viestinnän (mm. videot) hyödyntämistä ja selvitämme kyselyllä seurakuntien tiedottajien palvelutarpeita. 8

10 LEHDET Järjestön julkaisemat lehdet tarjoavat toimivan pohjan esitellä ja käsitellä keskeisiä ajankohtaisia teemoja kohderyhmien tarpeiden mukaisesti ympäri vuoden. Ne toimivat myös tiedotuskanavana. Pikkuväki on järjestön jäsenlehti. Lehtien markkinointisuunnitelmat laaditaan yhteistyössä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Pikkuväki Varhaiskasvatuksen ammattilehti Pikkuväki on koulutuksen, työn kehittämisen ja johtamisen kanava. Lehti tarjoaa työntekijälle aineksia ammatilliseen kehittymiseen ja käytännön toteutuksiin. Lehden kehittämisessä huomioidaan vuonna 2014 toteutetun lukijatutkimuksen tulokset, lapsen ääni -painopiste sekä päiväkerhon juhlavuosi. Pikkuväki 4/2015 toteutetaan seurakuntien ammatillisen varhaiskasvatuksen sekä päivähoitoyhteistyön juhlanumerona. Lehdestä ilmestyy kuusi sivuista numeroa, joista kolme liitteellisinä (perhekerholiite, päiväkerhon kausisuunnitelma, päivähoitoliite). Pyhäkoululehti Lehden yleistavoitteena koko vuodelle on, että pyhäkoulutoiminnassa mukana olevat herkistyvät kuulemaan ja nostavat esiin lasten ääntä. Lehden rakenne ja sisältö säilyy pääasiallisesti ennallaan. Keskeisessä asemassa ovat pyhäkoulusuunnitelmat (44 kpl), muu pyhäkoulutoteutuksia auttava materiaali ja pyhäkoulukentän kuulumiset. Mukana on myös muuta journalistista aineistoa. Lehdestä ilmestyy 6 numeroa (40 48 s.). Lasten Pyhäkoulu Lehdissä käsitellään lapsen näkökulmasta Pyhäkoululehden teemoja. Pyhäkoulusuunnitelmien ja Lasten Pyhäkoulun yhteistä käyttöä helpotetaan. Sisällön monipuolisuutta varmistaa matriisin käyttö suunnittelutyössä. Lehteä ilmestyy 8 numeroa. Kirkkomusiikki-lehti SLK on yksi Kirkkomusiikki-lehden julkaisijoista ja osallistuu toimituskuntatyöskentelyyn. Vuoden 2015 alusta Kirkkomusiikki-lehti alkaa jälleen ilmestyä omana lehtenä kuusi kertaa vuodessa; Kotimaa-lehden välissä neljä kertaa tullut tabloid-kokeilu päättyi vuoden jälkeen. SLK:n vakiopalstalla pidetään esillä erityisesti lapsen ääntä. MUU JULKAISUTOIMINTA Vuonna 2015 ilmestyvät seuraavat SLK:n julkaisemat ja Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kustantamat tuotteet. Monet järjestön työntekijöistä osallistuvat julkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. * 10 teesiä lapsen hyvästä elämästä -materiaali * Jumalanpalveluskirja * Kirkkomuskari 2 * Pienten lasten kiusaamista ehkäisevän hankkeen materiaalit: Lasten kuvakirja, Varhaiskasvattajien ohjausmateriaali, Vanhempien opas (verkkojulkaisu) * Raamattuleikki-kirja * Pyhäkoulun apuopettajien materiaali 9

11 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN Jäsenseurakunnat ja -yhdistykset, muut seurakuntayhteydet Yhteyttä jäsenseurakuntiin lisätään henkilökohtaisten kontaktien, jäsentapaamisten ja muun viestinnän avulla. Suurten seurakuntien ja seurakuntayhtymien edustajia tavataan alkuvuonna omassa neuvottelussa. Pyrimme palvelujärjestönä lisäämään entisestään asiakaslähtöistä toimintaa mm. selvittämällä jäsenten tarpeita erilaisten kyselyiden kautta. Myös erityisten jäsenetujen käyttöönottoa harkitaan. Yhteistyössä seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa järjestetään valtakunnallisia neuvottelupäiviä ja koulutuksia. Erityisesti ovat esillä lapsen äänen kuuleminen, lapsivaikutusten arviointi sekä lasten ja perheiden parissa tehtävän työn kehitys seurakuntarakenteiden muuttuessa. Pääsihteeri on Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta -työryhmän jäsen, ja hankkeen valtakunnallinen levittäminen on järjestön vastuulla. Kirnu Kirnu-yhteistyötä jatketaan PTK poikien ja tyttöjen keskuksen, Nuorten Keskuksen, Suomen Lähetysseuran, Kirkon kasvatus ja perheasioiden sekä kirkkohallituksen ruotsinkielisen työn kanssa kuukausittaisten johtajien kokousten sekä eri työryhmien muodossa. Lapsivaikutusten arviointia edistetään kirkolliskokouksen päätöksen pohjalta. Lapsiasiahenkilöiden verkostoa pyritään laajentamaan ja heidän työtään tuetaan. Kirnu-järjestöjen käynnistämä Yhdessä maailmassa -hanke on laajentunut kirkkohallituksen vastuulla olevaksi Vieraanvaraisuuden kirkko -hankkeeksi, jonka teemoja hyödynnetään lehdissä, neuvottelupäivillä ja koulutuksessa. Kirkkohallitus Yhteistyö kirkkohallituksen kanssa pohjautuu vuonna 2003 solmittuun yhteistyösopimukseen. Toiminnan yksityiskohdista ja työnjaosta sovitaan vuodelle 2015 solmitussa sopimuksessa. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa tehdään yhteistyötä laajojen linjausten ja kannanottojen sekä koulutus- ja materiaalisuunnittelun osalta. Reformaation merkkivuoteen 2017 valmistaudutaan Kirnu-yhteistyössä sekä merkkivuoden työryhmien toiminnassa. Yhteistyötä tehdään myös Lastenkirkko.fi-palvelun osalta. Kirkkopalvelut ja Seurakuntaopisto Kirkkopalveluiden ja Seurakuntaopiston säätiön muodostama kokonaisuus on muodostettu yhteistyössä SLK:n kanssa. Pääsihteeri on Kirkkopalvelujen hallituksen jäsen, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunnassa. Pääsihteeri toimii Seurakuntaopiston yhteydessä olevan Agricola-yksikön toimikunnan puheenjohtajana. Agricolan kanssa jatketaan laajaa yhteistyötä erityisesti koulutustoiminnan osalta. Muut kirkolliset yhteydet Yhteistyössä hiippakuntasihteereiden kanssa kehitetään työn sisältöä, järjestetään koulutusta ja neuvottelupäiviä. Yksi hiippakuntasihteeri on järjestön johtokunnan jäsenenä, ja hiippakunnat tekevät ehdotuksen jäsenen valitsemisesta SLK:n neuvottelukuntaan. Hiippakuntasihteerien, KKP:n, seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä Kirnu-järjestöjen edustajat kokoontuvat vuosittain kasvatuksen verkostokokoukseen. Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy Järjestö toimii Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa samoissa toimitiloissa. Yhteistyötä tehdään julkaisujen, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, tietojärjestelmien ja asiakaspalvelun osalta. Kustannustoiminta toteuttaa SLK:n tavoitteita erityisesti lastenkirjojen ja seurakuntien kasvatustyötä tukevan materiaalin avulla. Kustantamisen alueita ovat myös muu seurakunnallinen materiaali, yleinen kirjallisuus ja oppimateriaalit. Pääsihteeri toimii Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 10

12 Yhteiskunnalliset yhteistyötahot SLK saa vuosittaisen toiminta-avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Järjestön toiminta liittyy valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä lapsen oikeuksien sopimukseen. Pääsihteeri on valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan varajäsen. Järjestön edustaja on myös Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunnassa. Näissä rakenteissa merkittäviä yhteistyötahoja ovat mm. lapsiasiavaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastentarhaopettajaliitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto ja monet kansalaisjärjestöt. Verkostoissa vaihdetaan ajankohtaista tietoa lasten ja perheiden tilanteesta ja sovitaan yhteisistä linjauksista toiminnalle. Yhteistyösuhteita rakennetaan lapsen hyvän elämän tukemiseksi. Yhteistyötä Opetushallituksen ja alakoulujen kanssa tehdään mm. Virsivisan osalta. Muut yhteistyötahot Yhteistyössä Suomen Messujen kanssa järjestetään huhtikuussa Lapsimessut. Jäsenyydet SLK on Kirkkopalvelut ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton, Allianssi ry:n, Aikakauslehtien liiton ja Mediakasvatusseuran jäsen sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kumppanuusjäsen. Toimintaan osallistutaan ja niiden tarjoamia koulutus- ja neuvottelupäiväpalveluita käytetään tarpeen mukaan. Kansainväliset yhteydet SLK lähettää edustajansa pohjoismaiseen pyhäkoulutyön kokoukseen. Suomalais-saksalaisia yhteyksiä pidetään yllä mm. Suomessa pidettävän seminaarin ja koulutustapahtuman myötä. Erityisesti lasten spiritualiteettiin, teologiaan ja jumalanpalveluselämään liittyviä toimintoja kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. Virikkeitä saadaan myös kansainvälisistä tapahtumista, kuten Saksan kirkkopäiviltä. Työryhmätyöskentely muiden samoja tavoitteita toteuttavien verkostojen kanssa Keskeinen osa järjestön vaikuttamistyötä on toiminta kirkon, yhteiskunnan ja järjestökentän verkostoissa. SLK on mukana seuraavien tahojen työskentelyssä: * Kirkkopalvelujen hallitus * Seurakuntaopiston oppilaitoksen johtokunta * Agricola-yksikön toimikunta * Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunta * Lapsiasianeuvottelukunta * LAVA-ohjaustyöryhmä * Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa (TPOK) -työryhmä * Varhaiskasvatuksen juhlavuoden työryhmä * Reformaation merkkivuoden kasvatuksen koordinaatioryhmä * Helsingin seurakuntayhtymän Pienelle parasta -työryhmä * Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmä * Kirkkomusiikin koulutusfoorumi * Kanttorien henkilöstökoulutus -työryhmä * Jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaarin suunnitteluryhmä * Kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä * Kirkkohallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä * Kirkon vahvuudet -työryhmä * Pyhäkoulutoiminnan pohjoismainen yhteistyöverkosto * SENin kasvatusasiainjaosto. 11

13 TYÖYHTEISÖ Järjestön henkilökuntaan kuuluu 10 työntekijää, joista yksi on osaaikaeläkkeellä (työn osuus 60 %) ja yksi on osa-aikainen. Työpaikkakokous pidetään kerran kuukaudessa. Tiimit ja eri toimintojen työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Työyhteisön toimintaa kehitetään oman toiminnan osana ja koulutuksen avulla. Vuonna 2014 toteutettu Parempi työyhteisö -kysely nosti esiin kehittämistarpeina työn kuormituksen vähentämisen, tuen ja palautteen antamisen sekä yhteistyön kehittämisen. Tiimitoimintaa ja tiiminvetäjien roolia vahvistetaan edelleen toiminnan perusmuotona. Eri toimintojen (koulutus, viestintä, lehdet) selkeyttä ja sujuvuutta kokonaisuuden osana parannetaan. Johtokunnan ja neuvottelukunnan työskentelyssä huomioidaan eri alueiden ja eri alojen asiantuntemus, jota hyödynnetään yhteisissä työskentelyissä. Talouden kysymyksiin kohdistetaan jatkuvasti erityistä huomiota. Työntekijöiden terveydenhoidosta on sopimus Diacor Oy:n kanssa. Henkilökunnan virkistys- ja tykytoimintaa järjestetään yhdessä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Henkilökunnan hyvinvointia tuetaan myös liikunta- ja kulttuuriseteleillä. HALLINTO Järjestön vuosikokous pidetään 18. toukokuuta Helsingissä. Johtokunnalla on vähintään viisi kokousta. Yhdessä neuvottelukunnan kanssa pidetään kaksi kokousta, joihin liittyy ajankohtaista teemaa koskeva työskentely työntekijöiden kanssa. TALOUS Järjestön tulot muodostuvat avustuksista, kolehdeista, jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta. Avustuksista merkittävin on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus, jonka toivotaan vuonna 2015 olevan euroa. Kirkkohallituksen myöntämän virallisen kolehdin tuotoksi arvioidaan euroa. Harkinnanvarainen suosituskolehti musiikkikasvatukselle tuottanee euroa. Kirkkohallitukselta saataneen yleisavustusta toimintaan euroa. Oman varainhankinnan merkittävimmän osan muodostaa koulutustoiminta. Kurssimaksutuotoiksi budjetoidaan euroa, mikä edellyttää suunnitellun koulutustoiminnan täysimääräistä toteutumista. Jäsenmaksuja kertynee euroa, vuokratuottoja euroa. Sijoitustoiminnan muita tuottoja kertynee euroa. Julkaisukorvauksia lehdistä, kirjoista ja heijastimista on budjetoitu euroa. Järjestön suurin kuluerä on henkilöstömenot euroa. Seurakuntien talouden kiristyminen asettaa suuria haasteita myös järjestön taloudelle. Kulurakenteeseen ja toiminnan kannattavuuteen on kiinnitettävä huomiota, ja lisärahoitusmahdollisuuksia on etsittävä aktiivisesti. Talousarvion loppusumma on euroa. 12

14 VARSINAINEN TOIMINTA 2015 KOULUTUSTOIMINTA JA MUU TOIMINTA KK15 Aika koulutu Kurssin nimi luokittelu Kurssipaikkakunta Pyhäkoulunohjaajakoulutus maahanmuuttajille Tilauskoulutus Helsinki Kasvatuksen päivät Tilauskoulutus Jyväskylä 3. * Espoon ja Helsingin hiippakuntien lapsi- ja perhetyöntekijöiden koulutus- ja neuvottelupäiväneuvottelupäivät Järvenpää Jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaari Muu Järvenpää Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuskoulutus Tilauskoulutus Mäntäsälä 6. * l jakso Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää 7. * Pyhäkoulusymposium Laula, leiki pyhäkoulu! Neuvottelupäivät Järvenpää Hyvällä päällä vai pahalla tuulella Molli-koulutus Tilauskoulutus Lapua 9. * l jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää Valtakunnalliset Kanttoripäivät / kanava: Lapsi ja musiikki seurakunnassa Muu Oulu Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuskoulutus Tilauskoulutus Mäntäsälä Godly Play -peruskurssi Tilauskoulutus Tallinna 13. * Godly Play -ohjaajan peruskurssi Yhteistyökoulutus Järvenpää II jakso Tunnetaidot ja haasteelliset lapset (alkanut 2014) Yhteistyökoulutus Järvenpää Lattiakuvat Tilauskoulutus Kalajoki Lattiakuvat Tilauskoulutus Kalajoki 17. * Vauvat seurakuntalaisina Yhteistyökoulutus Järvenpää I jakso Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen kouluttajakoulutus Yhteistyökoulutus Helsinki 19. * Lapsivaikutusten arviointi työväline lasten ja nuorten edun ja osallisuuden vahvistamiseksiyhteistyökoulutus Järvenpää 20. * l jakso Lattiakuvat-menetelmän peruskoulutus Yhteistyökoulutus Järvenpää 21. * Monikulttuurinen taideleiri pyhäkoulunohjaajille Oma Orivesi 22. * Soita ja laula -taideleiri Oma Orivesi 23. * Kehittyvä mentori -seminaari, Eteläisen Suomen koulutus Yhteistyökoulutus Helsinki Katsomuksen maailma Tilauskoulutus Oulu 25. * Kehittyvä mentori -seminaari, Pohjoisen Suomen koulutus Yhteistyökoulutus Oulu Lapsi ja suru -koulutus Tilauskoulutus Lapua 27. * Valokeilassa vanhemmuus Yhteistyökoulutus Järvenpää 28. * l jakso Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen Yhteistyökoulutus Järvenpää 29. * Valtakunnalliset lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Lahti 30. * ll jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää Jumalanpalveluskasvatusta Tilauskoulutus Turku 32. * Muskarikuorojen laula ja leiki -päivä Oma Tampere 33. * ll jakso Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää 34. * ll jakso Lattiakuvat-menetelmän peruskoulutus Yhteistyökoulutus Järvenpää vuotiaiden toiminnan kehittämispäivä Oma Helsinki 36. * Seurakunnan musiikkikasvatuksen kokonaisuudet Luodut kaikki laulakaa! Oma Järvenpää PIKE-koulutus Tilauskoulutus Joensuu Tunnetaitokoulutus Tilauskoulutus Orimattila Uutta Kirkkomuskaria Tilauskoulutus Pori Varhaiskasvatuksen starttipäivät Tilauskoulutus Kalajoki Espoon mentorikoulutus, II osa Tilauskoulutus Espoo Laula ja leiki! Musiikkikasvatuspäivä lastenohjaajille Tilauskoulutus Kuopio PIKE-koulutus Tilauskoulutus Kuopio Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen koulutus Tilauskoulutus Lapinlahti Hyvällä päällä vai pahalla tuulella Tilauskoulutus Rautalampi 46. * Perkkakurssi lyömäsoittimet käyttöön Yhteistyökoulutus Järvenpää Jumalanpalveluskasvatusta Tilauskoulutus Turku 48. * Kirkkomuskaritoiminnan jatkokurssi Yhteistyökoulutus Järvenpää 49. * Luomisen päivät Oma Vantaa Saksalais-suomalainen seminaari Oma Vantaa 51. * Lapset ja messu Oma Haapajärvi PIKE-koulutus Tilauskoulutus Seinäjoki PIKE-koulutus Tilauskoulutus Ilmajoki 54. * l jakso Tunnetaidot ja lasten haastava käyttäytyminen Yhteistyökoulutus Järvenpää 55. * lll jakso Lapsen ja perheen kohtaaminen kriisissä Yhteistyökoulutus Järvenpää 56. * Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskavatuksen neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Turku Pyhäkoulunohjaajien koulutuspäivä Tilauskoulutus Espoo 58. * ll jakso Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen Yhteistyökoulutus Järvenpää Mikkelin hiippakunnan lapsityöstä vastaavien kokoontuminen tilauskoulutus Joensuu Kuopion hiippakunnan lapsityöstä vastaavien kokoontuminen Tilauskoulutus Joensuu ll jakso Varhaiskasvatuksen mentorikoulutus Tilauskoulutus Lapua 62. * Lasten ja perheiden hartaudet ja jumalanpalvelukset Yhteistyökoulutus Järvenpää 63. * Godly Play -retriitti Oma Nokia 64. * Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät Musiikin aarteita etsimässä Neuvottelupäivät Jyväskylä 65. * Raamattuleikki-koulutus Tilauskoulutus Espoo, Olari 66. * Valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan neuvottelupäivät Neuvottelupäivät Helsinki 67. * Monimuotoinen perhekerho Yhteistyökoulutus Järvenpää Varhaiskasvatuksen mentorikoulutus Tilauskoulutus Lapua Lapsiasiahenkilöiden seminaari Yhteistyökoulutus Tampere 70. * Lasten virsi laulaen, leikkien, liikkuen, askarrellen Yhteistyökoulutus Järvenpää 71. * Raamattuleikki Oma Mäntsälä Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät / workshop Muu Helsinki 73. * Virsi kasvatuksessa Yhteistyökoulutus Järvenpää MUUTA TOIMINTAA *Näyttelyosasto tai vastaava 8.1. Pikkuväki ilmestyy Julkaisut Kasvatuksen päivät Viestintä* Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Educa-messut Muu Virsivisan kouluvisa Virsivisa Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Kanttoripäivät Viestintä* Suurten seurakuntien ja srk-yhtymien tapaaminen Lasten Pyhäkoulu ilmestyy Julkaisut 3.3. Pikkuväki ilmestyy Julkaisut 3.3. Hgin yliopiston teol. tdk soveltavien harj. päivä Virsivisan paikallisvisa Virsivisa

15 11.3. Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Diakonisen perhetyön päivä Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Lapsimessut; messuosasto, yleisöluento, Taaperokirkko Viestintä* Virsivisan aluevisa Virsivisa Pikkuväki ilmestyy (+päivähoidon kausisuunnitelma) Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut 6.5. Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut SLK:n vuosikokous Kirkkopäivät (Kirkkotori) Viestintä* Virsivisan finaali Virsivisa Kipinä-leiri; "Virsivisa" Virsivisa Pikkuväki ilmestyy (+päivähoitoliite) Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisu Varhaiskasvatusmessut Viestintä* Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Skandinaviska Netvärk Pikkuväki ilmestyy Pyhäkoululehti ilmestyy Julkaisut Lasten Pyhäkoulu -lehti ilmestyy Julkaisut

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot