TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

2 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Sen juuret ovat vuonna 1888 perustetussa Suomen Pyhäkouluyhdistyksessä. Järjestö kehittää ja tukee seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä osallistuu ja vaikuttaa työhön lasten ja perheiden hyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa. Järjestön jäseninä on 349 seurakuntaa ja 4 järjestöä (tilanne ). SLK kuuluu valtionapua nauttiviin nuorisotyön järjestöihin ja on opetusministeriön luokittelussa nimetty valtakunnallisten palvelujärjestöjen ryhmään. Toiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiskunnan kasvatustyötä koskevat linjaukset ja päätökset. Toiminnan muotoutumista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti seurakuntien hyväksi suuntaa kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus. Toiminnassa liitytään kirkon strategiaan, Kirkon kasvatuksen linjauksiin ja kehittämisasiakirjoihin sekä niiden teologiseen pohjaan. SLK omistaa 52,3 prosenttia Kustannusosakeyhtiö Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeista ja tuottaa yhdessä sen kanssa korkealaatuista sisältöä lapsille, perheille ja kasvattajille. Yhteistyöstä rakentuu arvostettu, lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää vahvistava sisällöntuottaja ja kehittämiskeskus. SLK on yksi Suomen Kirkon Seurakuntaopiston perustajataho ja siksi mukana Seurakuntaopiston ja Kirkkopalvelujen yhdistymisen kautta syntyneessä uudessa kokonaisuudessa. SLK tekee esityksen yhdestä Kirkkopalvelujen hallituksen jäsenestä, ja SLK:n edustaja on Seurakuntaopiston johtokunnassa. Osa kokonaisuutta on uusi Agricola-yksikkö, jonka toimikunnan puheenjohtaja on SLK:n pääsihteeri. SLK toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kasvatuksen järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Järjestö osallistuu aktiivisesti myös yhteiskunnallisten ja kansalaisjärjestöjen toimintaan ja edustaa seurakunnallista näkökulmaa monissa valtakunnallisissa verkostoissa. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2012 hyväksyttyyn toimintastrategiaan. TOIMINNAN YDIN SLK:n perustavoite on edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua, hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tavoite on jaettu seitsemään strategiseen tavoitteeseen. SLK:n arvoja ovat lapsilähtöisyys, dialogisuus ja innovatiivisuus. Toimintarooleja on kolme: kehittäjä, vaikuttaja ja seurakuntien palvelija. Valtakunnallisena järjestönä SLK:lla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin paikallisseurakuntaa laajemmin ja puolustaa sekä lapsen hyvän kasvun edellytyksiä että lapsuutta niin kirkossa kuin yhteiskunnassa. Erityisesti haluamme nähdä ne lapset, joilla on heikoimmat mahdollisuudet ehjään lapsuuteen. SLK on olemassa, jotta seurakunnilla olisi yhteinen foorumi kehittää lasten kristillistä kasvatusta. Haluamme tukea seurakuntia pitämällä yllä kristillisen kasvatuksen ja yhteiskunnan uskontokasvatuksen asiantuntijuutta. Tavoitteita todennamme o toimintamenetelmien kehittämisen ja muun kehitystyön o koulutusten, neuvottelupäivät ja muiden tapahtumien o työnohjauksen o materiaalien o lehtien ja verkkoviestinnän o verkostoyhteistyön kautta. 1

3 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA ja vuosien painopisteet strategisten tavoitteiden pohjalta Läpäisyperiaatteella toteutuvat YHTEISET KÄRJET vuonna 2014: I Tila Tarkastelemme työn sisältöä lapsen tila -käsitteen kautta, pedagogiikan ja lapsen hengellisyyden valossa. Mitä tila sallii ja ei salli? Millainen on hyvä pedagoginen tila, millainen tila on pyhä? Miten otamme ja annamme tilaa? Onko lapselle tilaa seurakunnassa, mikä mahdollistaa osallisuuden? Hyödynnämme tilan ajatusta viestinnässä ja tulevien vuosien koulutusten ja toiminnan suunnittelussa. II Järjestön kasvojen kirkastaminen Keskitymme toimintavuonna vaikuttavuuden arviointiin ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseen sidosryhmien kanssa. Sen pohjaksi kehitämme arvioinnissa tarvittavia mittareita, määrittelemme suhdetta sidosryhmiin sekä tarkennamme kuvaa järjestön identiteetistä ja ominaispiirteistä. Tuomme työn sisältöä ja vaikuttavuutta esiin ihmisten ja kokemusten ( kasvojen ) kautta. III Dialogisuuden konkretisointi Dialogisuus, yksi järjestön arvoista, toimii kattavana työvälineenä ja toimintatapana. Se on pohjana työyhteisön toiminnassa ja asiakkaiden kohtaamisessa. Se on myös hyvä pohja lapsen ja aikuisen vuorovaikutukselle ja lasten keskinäisille suhteille. Toimintavuonna vahvistamme dialogista ajattelutapaa ja edistämme dialogista työotetta koulutuksissa, neuvottelupäivillä, verkostoissa, materiaaleissa, jumalanpalveluselämässä ja viestinnässä. 1. Lasten mahdollisuudet kasvuun, hengellisyyteen ja hyvään elämään ovat parantuneet Vuosien painopisteet: Lapsen ääni paremmin kuuluvaksi Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsiasiahenkilöverkoston edistäminen Lapsen kasvuun ja hengellisyyteen liittyvän ajattelun kehittäminen Lapsille tarkoitettujen sisältöjen kehittäminen VUONNA 2014: *Lapsen ääni Herättelemme aikuisia huomioimaan lapsen ääntä ja luomaan tiloja, joissa lapsen ääni pääsee kuuluviin. Tavoitteena on lapsen osallisuuden lisääminen. Jatkamme lasten mukaan ottamista jumalanpalveluselämään ja varhaiskasvatuksen teologiaan liittyvissä koulutuksissa. Kehitämme keinoja kerätä palautetta lapsilta heidän omasta näkökulmastaan. Mietimme aina lehtien ja verkkomateriaalien osalta mahdollisuuksia ottaa lapset mukaan sisällön tuotantoon. *Lapsi ja teologia Jatkamme lapsi ja teologia -ajattelun syventämistä mm. Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa järjestettävässä koulutuksessa. Sakramentti-teemaa (kaste) syvennämme Lapsityönohjaajien ja -teologien neuvottelupäivillä sekä kutsuseminaarissa. Herättelemme keskustelua lapsiteologiasta paitsi omissa myös muissa viestintäkanavissa. 2

4 *Lasten virsi Jatkamme Lasten virsi -kirjan laulujen tunnetuksi tekemistä ja yhteisen virsilaulun merkityksen vahvistamista. Tätä varten innostamme, rohkaisemme ja koulutamme seurakuntien työntekijöitä virsien käyttöön. Lasten virsi on esillä muutamissa valtakunnallisissa tapahtumissa. Järjestämme yhteistyössä lapsikuorojen, kanttoreiden ja muiden muusikoiden kanssa musiikkitapahtumia eri puolilla maata. Lasten virsi -virikemateriaali ilmestyy keväällä *Suvilaiva laululaineilla Suvilaiva laululaineilla -risteily yhdistää virren ja pyhäkoulun. Tavoitteena on synnyttää iloa, intoa ja rohkeutta seurakunnassa aktiivisten lasten elämään. Laivalle odotetaan 250 kuorolaista, kuoronjohtajaa, pyhäkoulunapuohjaajaa ja pyhäkoulutyöstä vastaavaa sekä huoltajia. *Virsivisa 3.- ja 4.-luokkalaisten Virsivisa toteutuu yhteistyössä koulujen, seurakuntien, hiippakuntien, Poikien ja tyttöjen keskuksen (PTK), Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen kanssa. Toimintavuonna käynnistämme uuden kauden valmistelut. Virsivisaa varten o kehitämme verkkosivujen elävyyttä ja ylläpitoa o herättelemme luokanopettajissa ja rehtoreissa tarpeen osallistumiseen ja pyrimme luomaan yhteyden Luokanopettajaliittoon o rakennamme yhteistyössä PTK:n kanssa yhteyden nuoriso- ja varhaisnuorisotyöntekijöihin ja koulupastoreihin o kehitämme tiedotusta mahdollisimman monien kanavien kautta. Virsivisan ilmoittautuminen käynnistyy syksyllä *Lastenkirkko Jatkamme yhteistyössä Lastenkirkon taustatahojen kanssa Vantaan seurakuntayhtymän viestinnän hallinnoiman kehittämistä sisällön tuottajana ja hankekoordinaattorin työyhteisönä. Vuosi 2014 tulee olemaan ratkaiseva Lastenkirkon tulevaisuuden osalta: tarvitaan uusi rahoituspohja (aiempi päättyy tai pienenee merkittävästi) ja uusi tai uudistettu toimintamalli (kuten mobiilimaailmaan siirtyminen). Uudistamme työntekijävetoista virtuaalitilaisuus -toimintaa, pyrimme lisäämään päivystystä, vahvistamme lapsilähtöistä sisällöntuotantoa ja etsimme uusia kävijöitä. Lisäämme vuorovaikutteisuutta, jotta lapsi kokee Lastenkirkon entistä enemmän omakseen. Markkinoimme Lastenkirkkoa aiempaa enemmän suoraan kouluihin osaksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta. Pidämme asiaa esillä opettajien ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ammattilaisten täydennyskoulutuksissa ja verkostoissa. Yhteyden luominen Luokanopettajaliittoon on tässä avainasemassa. Teemme Lastenkirkkoon Virsivisa- ja Godly Play -huoneet sekä rekrytoimme innokkaita lapsiryhmiä rakentamaan uusia huoneita täysin lapsilähtöisesti. Selkiytämme Lasten Pyhäkoulu -lehden huonetta. Järjestämme vuoden aikana vähintään yhden workshop sisältöjen tuottamisesta ja yhden koulutuksen Lastenkirkon käyttöönottamisesta media- ja uskontokasvatuksen välineenä. *Lasten Pyhäkoulu Lasten Pyhäkoulu -lehden rakenne tukee lapsen oivaltamisen iloa sekä yhteisiä hetkiä aikuisen sylissä. Uudistamme lehden visuaalisen ilmeen Pienelle parasta -materiaalin 3-vuotiaalle suunnatun Ruusukorva ja kyyhkynen -kirjan mukaiseksi. Lehden teemat liittyvät Pyhäkoululehden teemoihin, mutta teemme Lasten Pyhäkoulua kaikille lapsille riippumatta siitä, osallistuvatko he pyhäkouluun. Painopiste on alle kouluikäisissä käyttäjissä. 3

5 2. Perheiden side seurakuntaan on vahvistunut. Tämä on vaikuttanut myönteisesti perheiden elämään. Vuosien painopisteet: Kasteeseen perustuvan jäsenlähtöisen toiminnan kehittäminen ja kotien tukeminen Osallistuminen avointen varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen seurakunnissa, ja työntekijöiden koulutus perhelähtöisessä työssä VUONNA 2014: *Jäsenyyden vahvistaminen Toimintavuoden aikana selkiytämme, kuinka Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa hahmotellut jäsenyyden vahvistamisen kolme linjaa vastaavat seurakuntien tarpeisiin. Linjat ovat seuraavat: Pienelle parasta on Helsingin seurakuntayhtymän kehittämä kasteeseen liittyvä jäsenyyden tukihanke perheille ja pienille lapsille. Hankkeeseen liittyy materiaaleja, jotka on kohdistettu lapsen eri ikäkausiin Aika pyhä! -sarja sisältää kirjat pienten lasten vanhemmille, kummeille ja lapselle. Aika pyhä! on myös koulutuksia seurakunnan työntekijöille sekä vaikuttamista mediassa Kotien rukouskirja, Kirkkovuosi lasten kanssa ja Lapsen Raamattu sopivat perheille, joille kristillinen kieli on tuttua ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Näitä materiaaleja jaetaan tyypillisimmin seurakuntien kotikäynneillä. Lasten virsi soveltuu luontevasti kahteen viimeksi mainittuun. Selvitämme kokemuksia materiaalien käytöstä kyselyllä. Samoin selvitämme yhteistyömahdollisuuksia Kotimaa Oy:n kanssa erityisesti 360 -segmentointityökalun osalta. Kannustamme seurakuntia kehittämään omia toimintatapojaan jäsenyyden vahvistamisessa. Hyödynnämme vuonna 2013 Helsingin seurakuntayhtymässä toteutetun koulutuskierroksen kokemuksia erilaisten koulutuspakettien sisältöjen rakentamisessa. *Perhelähtöinen toiminta Vaikutamme toiminnallamme perhetyön sisällölliseen kehittymiseen, perhetyön painoarvon kasvamiseen seurakunnissa sekä toiminnan pohjana olevaan perhekäsitykseen. Tavoitteena on, että seurakunnat panostavat lapsi- ja perhelähtöiseen työhön ja kehittävät määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti sen sisältöä siten, että perheiden side seurakuntaan vahvistuu. Yhtenä painopistealueena on vaikeissa olosuhteissa olevien perheiden tukeminen. Koulutuksissa kiinnitämme huomiota eri tilanteissa olevien perheiden mahdollisuuksiin saada vertaistukea. Perhelähtöisellä toiminnan vahvistamme myös seurakuntalaisuutta ja seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnan elämään. Perheen parhaaksi -koulutuksen ja siihen liittyvien hankkeitten kautta tuemme seurakuntia kehittämään perhelähtöistä työotetta omilla paikkakunnillaan. Jatkamme yhteistyötä kasvatuksen ja diakonian työntekijöiden osaamisen ja yhteistyön kehittämiseksi mm. kirkkohallituksen kanssa. *Lapsimessut Lapsimessuilla osastomme teemana on pääsiäinen ja avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Osastolla yhteistyökumppanina ovat Vantaan ja Espoon seurakunnat. Messut järjestetään yhteistyössä Suomen Messujen kanssa. 4

6 3. Lasten ja perheiden parissa tehtävän työn painoarvo on noussut seurakunnissa, ja työn sisältö on kehittynyt Vuosien painopisteet: Tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu yhteistyössä eri tahojen kanssa Vuoropuhelu ja kokemusten vaihto seurakuntien, seurakuntayhtymien ja hiippakuntien kanssa, asiantuntijatuki materiaalin ja konsultaatioiden kautta Seurakuntien musiikkityön kehittäminen Valtakunnalliset neuvottelupäivät VUONNA 2014: *Musiikkityö Kirkkohallituksen julkaisema asiakirja Lapsi ja musiikki seurakunnassa, jonka valmisteluun järjestön musiikkisihteeri osallistuu, ilmestyy vuoden 2014 aikana. Asiakirjaan liittyen suunnitellaan vuodelle 2015 kaikkiin hiippakuntiin ulottuvat koulutuskierrokset yhdessä Kirkkohallituksen kanssa. *Kirkkomuskari Kirkkomuskaritoimintaa edistämme koulutusten, verkostoitumisen ja materiaalituotannon avulla. *Jumalanpalveluselämän kehittäminen Hengellisen kasvun kannalta on tärkeää, että seurakunnan jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat mukana kaikki sukupolvet. Valmistelemme Helgeandin jumalanpalvelusmallia hyödyntäen uutta materiaalia seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämiseksi. Lisäksi osallistumme jumalanpalveluskouluttajien asiantuntijaseminaariin. Työn painopisteen siirtymistä valmiiden toteutusten tuottamisesta yhteiseen suunnitteluun tuemme jokaisessa Pikkuväkilehdessä julkaistulla virikemateriaalilla, joka tarjoaa ideoita osallistavan suunnittelun toteuttamiseen. Tarjoamme seurakunnille mahdollisuutta paikalliseen jumalanpalveluselämän kehittämiseen myös tilauskoulutusten avulla. Papistoa tavoitamme osallistumalla Kirkon koulutuskeskuksen pastoraalikurssien sisällön tuottamiseen. Näissä tilanteissa painotamme ehtoolliskasvatuksen näkökulmaa. Tavoitteemme on vaikuttaa siihen, että lapset otettaisiin tasavertaisina seurakuntalaisina huomioon jumalanpalveluselämän kehittämisessä. Seurakuntien työntekijöille jumalanpalvelusmateriaalia tarjoavaa Jumis.fi -sivustoa ylläpidämme yhteistyössä Kirnujärjestöjen kanssa. *Pyhäkoulu Vuoden aikana käynnistämme pilottihankkeet musiikki-, draama-, liikunta- ja kuvataidepyhäkouluista niin, että näitä työtapoja jo käyttäviä seurakuntia autetaan arvioimaan toimintansa vaikuttavuutta ja mallintamaan käytäntöjä. Pilottiseurakunnat saavat mentorikseen henkilön, joka auttaa heitä rikastuttamaan toimintaansa. Mallien levittäminen toteutuu Pyhäkoulunohjaajia rohkaisemme luottamaan lapsen osaavuuteen. Tavoitteena on, että jokainen pyhäkoulunohjaaja kokeilee ainakin yhtä uutta lapsen osallisuutta vahvistavaa työtapaa. Pyrimme tukemaan näkökulman esiin nostamista paikallisissa medioissa. Suvilaiva laululaineilla tarjoaa seurakunnille uudenlaisen mahdollisuuden osallistaa 9 14-vuotiaita pyhäkoululaisia ja rakentaa pyhäkoulun apuohjaajatoimintaa. Tavoitteena on, että tapahtuman osallistujista vähintään 20 olisi apuohjaajia. Osallistujien kokemuksia ja ajatuksia hyödynnämme uuden apuohjaajien materiaalin valmistelussa. Pyhäkoulutyössä nostamme esiin myös monikulttuurisuuteen liittyvän rikkauden ja tarjoamme eväitä siihen liittyvien haasteiden kohtaamiseen. Pyrimme lisäämään yhteyttä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien toimintojen välillä. Pyhäkoulusymposium ja pyhäkoulunohjaajille suunnattu monikulttuurinen taideleiri ovat konkreettisia avauksia yhteistyön suuntaan. Selvitämme muita yhteistyömahdollisuuksia vuorovaikutuksessa maahanmuuttotyöstä vastaavien työtekijöiden kanssa. Pyhäkoulusuunnitelmien rinnalle valmistamme kirkko-teemainen pyhäkoulutyökirja, joka auttaa lasta jäsentämään kirkkotilan symboliikkaa, käyttöä ja omaa paikkaa kirkossa. 5

7 *Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Seurakuntavaalikeskustelua lähestymme erityisesti vapaaehtoistyötä tekevän seurakuntalaisen näkökulmasta nostaen esille seurakuntalaisen tilaa toimia lasten hyväksi. Pyhäkoulunohjaajia innostamme olemaan aktiivisia ehdolle asettujia ja äänestäjiä. Vapaaehtoistoimintaa kehitämme yhteistyössä Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:n (SPY) kanssa. Edistämme SPY:n roolia yhdistyksenä, joka ajaa arvojensa mukaisesti seurakuntalaisten osallisuutta, uuden etsimistä yhdessä lasten kanssa sekä kristittynä toimimisen kutsumusta. Nostamme keskusteluun pyhäkoulun roolin avoimena varhaiskasvatuspalveluna. *Varhaispedagogiikka Vahvistamme kirkon varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista Tää olis keskellä. Lapsi seurakunnan varhaiskasvatuksessa - kirjan pohjalta rakennettujen koulutusten avulla. Varhaispedagogiikkaa kehitettäessä huomioimme myös seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden erityistarpeet ja kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen. Tavoitteena on yhteisymmärryksen parantaminen ammattilaisten ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Edistämme pyhä ja pedagoginen tila -ajattelua ja menetelmiä, joissa tila on keskeinen asia. *Lapset seurakuntalaisina Toteutamme kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisessä Lapset seurakuntalaisina -asiakirjan (VAKE) linjauksia ja periaatteita. Edistämme asiakirjan sisältöjä seurakunnissa ja tuemme paikallistason VAKEtyöskentelyjä. Olemme koulutuskumppanina kirkkohallituksen rahoittamissa koulutuksissa, joita toteutetaan eri puolilla Suomea. *Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) Toteutamme lapsivaikutusten arviointia ja siihen liittyvää ajattelua pääasiallisesti yhteistyössä Kirnu-järjestöjen ja kirkkohallituksen kanssa. Pidämme asiaa esillä koulutus- ja neuvottelupäivillä sekä järjestön tiedotuksessa. Seurakuntiin lähteneitä ohjeistuksia avaamme viestinnässä ja koulutuksissa erityisesti tila-näkökulmaa painottaen. Liitymme lapsiasiahenkilöille lähetettävään verkostokirjeeseen. LAVA-työryhmä jatkaa uusien menetelmien, koulutusmateriaalien ja tapahtumien kehittämistä tukemaan ajattelun juurtumista seurakuntiin. *Päiväkerho Avointen varhaiskasvatuspalvelujen tilanne yhteiskunnassa on muutoksessa, etenkin jos hallituksen esitykset kotihoidon tuen ja subjektiivisen päivähoidon muutoksista etenevät. Tuemme seurakuntia kehittämään päiväkerhotoimintojaan vastaamaan perheiden muuttuneeseen tarpeeseen. Kokoamme seurakunnista toimivia avoimen varhaiskasvatuksen malleja ja suunnittelemme tulevaa koulutusta niiden pohjalta. Päiväkerhon kehittämistyössä painotamme seurakuntien kanssa käytävää dialogia päiväkerhon rakenteiden, varhaispedagogian ja sisällön kysymyksistä. Näemme myös pedagogisen johtamisen merkityksellisenä. *Aamu- ja iltapäivätoiminta Jatkamme toimintojen kehittämistä yhteisessä kirkkohallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmässä. Aloitamme aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiskoulutuksen (KEK/E) PTK:n ja Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa yhteistyössä. *Mediakasvatus seurakuntien varhaiskasvatuksessa Otamme tarkempaan tarkasteluun järjestön suhteen mediakasvatukseen ja siihen liittyvään koulutukseen. Tilauskoulutuksena tarjoamme Media lapsen äänen megafonina -koulutusta. 6

8 *Dialogi ja kokemusten vaihto Vahvistamme dialogia ja kokemusten vaihtoa seurakuntien kanssa erityisesti koulutusten ja neuvottelupäivien yhteydessä. Tarjoamme asiantuntijatukea lehtien, kirjojen ja muun viestinnän kautta seurakuntien työn, työyhteisöjen ja strategioiden kehittämiseen. *Tutkimus- ja kehittämishankkeet Tutkimus- ja kehittämishankkeissa edistämme varhaispedagogista, pyhä ja pedagoginen tila -ajattelua. Kehitteillä on 1. varhaiskasvatustoiminnan kehittämishanke yhteistyössä eri tahojen kanssa 2. yhdessä kirkkohallituksen kanssa toteutettava perhetyön hanke, joka saanee pilottikumppaneita Oulun hiippakunnasta. 4. Synergia lapsen ja perheen hyvän edistämiseksi on lisääntynyt Vuosien painopisteet: Verkostoyhteistyön tiivistäminen Kirkkopalvelujen ja siihen kuuluvan Seurakuntaopisto/Agricolan, kirkkohallituksen ja Kirnujärjestöjen kanssa sekä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa Yhdessä maailmassa -hanke ja Vieraanvaraisuuden kirkko Toimintamallin etsiminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi Valmistautuminen uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuoteen 2017 VUONNA 2014: *Yhteistyön linjoja Vahvistamme edelleen kirkollista ja yhteiskunnallista verkostoyhteistyötä ja edistämme siinä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun huomioimista sekä lapsen ja perheen hyvää elämää. Kirkollinen yhteistyö toteutuu mm. seuraavien yhteistyörakenteiden kautta: JärKi-yhteistyön neuvottelukunta; Kirnujohtajien kokoukset; SLK:n, KKP:n (kirkkohallitus / kasvatus ja perheasiat) ja Agricolan työntekijöiden yhteiset suunnittelupäivät; Kirkon kasvatuksen verkostokokous; kirkon yhteisten hankkeiden työryhmät; eri työalojen suunnitteluryhmät. *Jäsenet ja seurakuntayhtymät Järjestämme yhteistyössä jäsenseurakuntien ja -järjestöjen kanssa valtakunnallisia neuvottelupäiviä ja koulutuksia. Tapaamme jäsenjärjestöjä ja seurakuntayhtymien edustajia kokemusten vaihtoa ja yhteistä suunnittelua varten. Vuoden aikana vierailemme myös useissa srk-yhtymissä. Pyrimme tiivistämään vuorovaikutusta etenkin neuvottelupäivien yhteydessä järjestettävillä alueellisilla tapaamisilla. Tehostamme jäsenviestintää, selvitämme seurakuntien tarpeita ja hankimme aktiivisesti palautetta toiminnasta. Jäsenjärjestö Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry (SPY) toimii kiinteässä yhteistyössä kanssamme. Sen hallitus on eräänlainen pyhäkoulutyön kehittämisryhmä. SPY tuo toimintaamme luontevan väylän kehittää työtä vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien kanssa. *Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy Omistamme vuoden 2013 alussa yhdistyneen Kustannusosakeyhtiö Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n osakkeista 52,3 prosenttia. Kustantamo toimii kanssamme samoissa toimistotiloissa. Teemme yhteistyötä niin julkaisujen, taloushallinnon, tietojärjestelmien, asiakaspalvelun, viestinnän kuin markkinoinnin osalta. Vaihdamme asiantuntijuutta sekä ajankohtaisten materiaali-ideoiden löytämisen, suunnittelun että toteutuksen osalta. Molempien tahojen työyhteisöillä on yhteisiä tilanne- ja ajankohtaiskatsauksia sekä kerran vuodessa yhteinen kehittämispäivä. Johtokunta tarkastelee SLK:n omistajapolitiikan linjauksia vuosittain. Samassa yhteydessä keskustellaan yhtiön strategisesta tilanteesta. 7

9 *Muut kirkolliset yhteydet Kirkkohallituksen kanssa vuonna 2003 solmittu Järjestöt ja kirkko -yhteistyösopimus (JärKi) pyrkii suuntaamaan kummankin voimavarat mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti työn tukemiseen ja kehittämiseen. Yksityiskohdista on sovittu vuodelle 2014 solmitussa yhteistyösopimuksessa. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa teemme yhteistyötä laajojen linjausten ja kannanottojen sekä koulutus- ja materiaalisuunnittelun osalta. SLK:ssa työskentelevä lastenkirkko.fi:n hankekoordinaattori on kirkon yhteisen verkkotyön rahoittama. Osallistumme mm. seuraavien aihealueiden kehitystyöhön: järjestöyhteistyö, kasvatuksen painopistetoiminta, jumalanpalveluskasvatus, varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus, Kirkon kehittämisasiakirjojen koulutus, päiväkerhon kehittäminen, varhaiskasvatuksen uskontokasvatus, varhaiskasvatuksen kehittäminen. Kirkon tiedotuskeskukselle toimitetaan alaan liittyviä tiedotteita sekä aihe- ja juttuideoita. Hiippakuntasihteereiden kanssa kehitämme työn sisältöä ja toteutamme koulutuksia. Kasvatuksen palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen (SLK, PTK poikien ja tyttöjen keskus, Nuorten Keskus, Suomen Lähetysseura, kirkkohallitus / KKP ja KCSA) yhteistoimintaelin Kirnu kokoontuu kuukausittain. Kirnu toimii mm. lapsi-, perhe- ja nuorisotyön edunvalvojana kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa yhteyksissä. Huomattava osa koulutuksistamme järjestetään Seurakuntaopisto/Agricolan ja SLK:n yhteistyönä. Toiminnallinen yhteistyömme jatkuu vuonna 2013 uudistetun yhteistyösopimuksen pohjalta. Yhteistyömme Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen Kirkkomusiikkiliiton, Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelman sekä musiikkiammattikorkeakoulujen kanssa tähtää mm. lasten ja nuorten musiikin aseman vahvistamiseen kirkkomusiikin kentässä. Jatkamme myös yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. *Yhteistyöhankkeet Yhdessä maailmassa ja Vieraanvaraisuuden kirkko: Kirnu-järjestöjen käynnistämä Yhdessä maailmassa -hanke laajenee kirkkohallituksen ja yhteistyötahojen toteuttamaksi Vieraanvaraisuuden kirkko -hankkeeksi. Vuoden 2014 alateema on Ole kuin kotonasi. Hankkeille on laadittu erilliset projektisuunnitelmat. Liikkuva seurakunta varhaiskasvatuksessa: Neuvottelemme yhteistyöstä ja integroitumisesta hankkeeseen. Liikkuva seurakunta -hanketta organisoi kirkkohallitus yhteistyössä Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon kanssa. Lapsi on ilo: Neuvottelemme hankkeen jatkuvuudesta yhteistyökumppaneidemme SLS:n ja PTK:n kanssa. Varhaiskasvatuksen diakoniset ulottuvuudet: Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevää varhaiskasvatustyötä niiden perheiden parissa, jotka ovat vaarassa eristäytyä ja syrjäytyä. Yhteistyökumppanimme on Oulun hiippakunta, jossa on kehitteillä lapsi- ja perhetyön verkostoituminen diakoniatyön ja eri verkostoyhteisöjen kanssa. Pilottiseurakuntien haku on meneillään. Ei tilaa kiusaamiselle -hankeaihio: Toimintavuonna suunnittelemme sisältöjä ja materiaaleja sekä etsimme yhteistyötahoja. *Valtiovalta, viranomaistahot ja järjestökenttä Liitymme toiminnassamme valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä lapsen oikeuksien sopimukseen. Pääsihteeri on valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan varajäsen sekä Lastensuojelun Keskusliiton ehkäisevän työn neuvottelukunnan jäsen. Tässä yhteistyössä ovat mukana monet merkittävät tahot, kuten lapsiasiavaltuutettu, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Vanhempainliitto sekä monet kansalaisjärjestöt. Yhteyksillä valtiovaltaan, viranomaistahoihin ja järjestökenttään pyrimme vahvistamaan valtakunnallisia rakenteita ja toimintatapoja, joilla mahdollistetaan paikallisten verkostojen konkreettinen toiminta lapsen ja perheen hyvän elämän ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhteistyötä Opetushallituksen ja alakoulujen kanssa teemme etenkin Virsivisan osalta. Myös lastenkirkko.fi-toimintaa kehitämme kouluja palvelevaan suuntaan. *Muut yhteistyötahot Järjestämme huhtikuussa yhteistyössä Suomen Messujen kanssa Lapsi messut. Osallistumme Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kokouksiin kumppanuusjärjestönä. Järjestöllämme on edustaja SENin kasvatusasiain jaostossa. Olemme Lastensuojelun Keskusliiton, Nuorisojärjestöjen yhteistoimintaelin Allianssi ry:n, Aikakauslehtien Liiton sekä Mediakasvatusseuran jäsen. 8

10 *Kansainväliset yhteydet Erityisesti kansainvälisen kehittämistyön alla ovat toimintavuonna lasten spiritualiteettiin, teologiaan ja jumalanpalveluelämään liittyvät toiminnat. Keskeisiä yhteistyötahojamme ovat ECCEn (The European Conference on Christian Education) osallistujat, International Childrens Spirituality Assosiation, Verband Kindergottesdienst, Godly Play Trainers sekä Englannin ja Walesin kirkon kasvatuksen työntekijät. Tavoitteenamme on hakea luontevia kontakteja myös Venäjän Godly Play -ohjaajiin. Edustajamme osallistuu pohjoismaiseen pyhäkoulutyön kokoukseen. 5. Yhteiskunnassa on tiedostettu uskontokasvatus lapsen hyvän kasvun tärkeäksi osaksi Vuosien painopisteet: Varhaiskasvatukseen liittyvän lainsäädännön seuraaminen ja siihen vaikuttaminen yhdessä sidosryhmien kanssa Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen sisällön, ajattelun ja materiaalin kehittäminen sekä yhteistyö alakoulun kanssa Virsivisan ja lastenkirkko.fi-palvelun osalta Seurakuntien ja yhteiskunnan työntekijöiden koulutus yhteiskunnan uskontokasvatukseen liittyvissä asioissa VUONNA 2014: *Yhteiskunnan uskontokasvatus Jatkamme yhteistyötä KKP:n päivähoidon uskontokasvatuksen kehittämisryhmässä. Tehtävänä on seurata ja vaikuttaa tulevan varhaiskasvatuslain uudistamiseen etenkin päivähoidon uskontokasvatuksen linjausten osalta. Kehittämisryhmä tuottaa uusia esitteitä sekä koulutusmateriaalia päivähoidon uskonnollis-katsomuksellisen orientaation avaamiseksi varhaiskasvattajille. Toiminta tukee samalla lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Valmisteilla olevat esiopetus- ja varhaiskasvatuslain muutokset vaikuttavat sekä koulutuksen että viestinnän sisältöihin ja tavoitteisiin. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tueksi järjestämme edelleen mentorikoulutuksia sekä valtakunnallisina että tilauskoulutuksina. Koulutukset toteutetaan kolmikantasopimuksen mukaisesti yhteistyönä Seurakuntaopisto/Agricolan ja KKP:n kanssa. Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen kouluttajakoulutus jatkuu. Kehittyvä mentori -seminaareja toteutuu sekä Helsingissä että Oulussa. Toteutamme lisäksi päivähoidolle suunnattuja tilauskoulutuksia kysynnän mukaan ja pidämme uskontokasvatusta esillä eri neuvottelupäivillä sekä messutapahtumissa. Tarjoamme päivähoidon tukemiseksi myös työnohjausta. *Virsivisa-yhteistyö koulujen kanssa Virsivisa toteutamme yhteistyössä Opetushallituksen ja koulujen kanssa erillisen projektisuunnitelman pohjalta. *Lastenkirkko.fi koulujen tukena Kehitämme Lastenkirkon sisältöä ja käyttöä kouluja palvelevaan suuntaan. Mahdollisuuksia pidetään esillä opetusalan tapahtumissa ja kasvatuksen ammattilaisille tarjotaan koulutusta palvelun käyttämisessä. 9

11 6. SLK on tuottanut korkealaatuisia sisältöjä, kehittänyt toimintaa, kouluttanut työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä vahvistanut verkostoja Vuosien painopisteet: Lehtien ja lastenkirkko.fi-verkkopalvelun kehittäminen Koulutusten sisällön ja SLK-Koulutuspalvelujen toimintojen kehittäminen Uuden menetelmän etsiminen tai kehittäminen, menetelmien toimivuuden arviointi ja päivittäminen VUONNA 2014: Tila -kärki antaa hyvän näkökulman toiminnan kehittämiseen. Kehittämishaasteenamme on yhteisen työn tekeminen; muovaamme kehittämisprosessejamme dialogisemmiksi. Koulutustarjonnassa kiinnitämme erityistä huomiota ennakkotietojen oikea-aikaisuuteen, koulutusten vaikuttavuuden arviointiin sekä koulutustoiminnan kannattavuuteen. *SLK-Koulutuspalvelut huomista kantavaa osaamista Koulutustoiminta on merkittävä osa SLK:n toimintaa ja sen merkitys strategisten tavoitteiden edistämisessä on suuri. SLK- Koulutuspalvelut tarjoaa niin ammattitaidon kuin työmotivaation lisäämiseen ja ylläpitämiseen kolmentyyppisiä työkaluja: koulutusta, neuvottelupäiviä ja työnohjausta. Koulutuksen sisällöllisiä painopisteitämme vuonna 2014 läpäisyperiaatteella ovat o kirkon varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen vahvistaminen (Tää ois keskellä -kirjan avaamien linjausten pohjalta) o yhteisöllisyys, pyhä ja pedagoginen tila, esim. menetelmäkoulutukset (erityisesti Godly Play) o monikulttuurisuus. Uudenlaista koulutusta olemme rakentaneet tunnetaitojen, mediakasvatuksen, lapsen oikeuksien ja kansainvälisen vastuun sekä työyhteisötaitojen alueelle. Uutta on myös voimavarakeskeinen työnohjaus. Luettelo vuoden 2014 koulutustapahtumista on liitteenä (koulutuskalenteri ja luettelo koulutuksista). *Menetelmät Viime vuosina on otettu käyttöön useita menetelmiä, jotka ottavat huomioon lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja hengellisyyden edellytykset. Vuoden 2014 aikana syvennämme ymmärrystä menetelmien mahdollisuuksista ja edistämme niiden käyttöönottoa. Koulutuksia menetelmien monipuolisten käytöstä järjestämme yhdessä Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa sekä tilauskoulutuksina. Toimintavuonna tuemme kirkkopedagogiikan jalkautumista varhaiskasvatukseen sekä yhteistyötä päivähoidon ja koulun kanssa. Kehitämme lattiakuva-menetelmän soveltamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa; menetelmästä järjestetään perus- ja jatkokoulutus. Olemme sopineet alustavasti Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa Raamattuleikki-kirjan toimittamisesta. *Godly Play Tila on Godly Play -menetelmän keskeinen elementti ja siksi yksi toimiva keino toteuttaa järjestön tila-kärkeä eri tapahtumissa ja viestinnässä. Tavoitteemme on, että Godly Play -menetelmän kokonaisuus hahmottuu kirkon kasvattajille ja laajemminkin hengellisestä ohjauksesta kiinnostuneille tästä näkökulmasta. Tavoitteena on myös, että seurakuntiin hankitut materiaalit otetaan laajemmin käyttöön, kun puhe menetelmän käytöstä ja toimivuudesta lisääntyy. Näin herätetään myös huomaamaan koulutukselliset tarpeet. Helmikuussa järjestämme yhteistyössä Seurakuntaopisto/Agricolan kanssa Godly Play -ajankohtaispäivät, joihin kutsutaan sekä menetelmää jo käyttäviä että aloittelijoita. Tapahtumalla pyrimme vahvistamaan myös kouluttavien laitosten ja järjestöjen asiantuntemusta menetelmistä. Kansainvälisen Godly Play Trainer koulutuksen saanut SLK:n kouluttaja järjestää vähintään kaksi suomalaisten trainerien tapaamista ja osallistuu heidän kanssaan kansainväliseen GP-trainereiden tapaamiseen Englannissa syksyllä. 10

12 *Viestintä Toimintavuonna keskitymme kehittämään seuraavia alueita: 1. Ilmaisun laatu o Vähemmän sanoja, enemmän sisältöjä. o Lisäämme tarinallisuutta informaation oheen (erityisesti kotisivut) 2. Ajankohtaisuus o Arvioimme eri viestintämuotojen ja -kanavien merkityksellisyyttä o Lisäämme viestinnän reagointinopeutta ajankohtaisten asioiden osalta myös sisäisessä viestinnässä 3. Dialogisuus ja palvelevuus o Lisäämme dialogisuutta eri kanavissamme o Otamme twiittaamisen osaksi toimintaamme o Selvitämme, miten voimme palvella paremmin seurakuntien tiedottajia 4. Verkkoviestintä o Jäntevöitämme some-työskentelyä. Ryhdymme bloggaamaan tavoitteena lisätä vuoropuhelua ja kehittää muun muassa koulutussisältöjä kommentointimahdollisuuden avulla. o Lisätään lapsinäkökulmaa verkkosisällöissä 5. Selvitämme ja arvioimme paikkaamme mediakasvatuksen kentässä *Lehdet Toimintavuonna kehitämme ja yhdenmukaistamme järjestön lehtien näkyvyyttä verkossa. Lisäämme vuorovaikutteisuutta lukijoiden kanssa. Lehtien haasteena on levikkien laskeva kehitys, joka johtuu paljolti seurakuntien toiminnassa ja taloudessa tapahtuvista muutoksista sekä viestinnän sähköisestä kehittymisestä. Pikkuväki (6 numeroa) Pikkuväki-lehti on koulutuksen, työn kehittämisen ja johtamisen kanava, joka vaalii lasten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisessa numerossa on toteutuksia käytännön työhön. Rakennamme lehdellä myös yhteyttä yhteiskunnan varhaiskasvatukseen. Jäsenlehtenä Pikkuväki pyrkii huolehtimaan järjestön kokonaisnäkyvyydestä sekä pitämään esillä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n tuotantoa. Julkaisemme lehden liitteenä päiväkerhon kausisuunnitelman, perhekerhosuunnitelman ja kesätoimintaliitteen. Toimintavuonna lehdestä tehdään lukijatutkimus. Pyhäkoululehti (6 numeroa) Pyhäkoululehti jatkaa entisellä peruslinjalla eli toimii työvälineenä (pyhäkoulusuunnitelmat ja muut toiminnalliset vinkit) ja lukupakettina. Selkiytämme lehden konseptia ja vahvistamme näkymistä verkossa. Lehdestä ilmestyy kuusi keskimäärin 40-sivuista numeroa. Toimintavuoden yleistavoitteena on kokonaiseksi kasvaminen sekä se, ettei pyhäkoulunohjaaja pelkäisi lapsen omaa ajattelua ja toimintaa. Lasten Pyhäkoulu (8 numeroa) Lehti ilmestyy kahdeksana 20-sivuisena numerona vuodessa. Suuntamme lehden koko varhaiskasvatuksen kenttään, ja painopiste on erityisesti alle kouluikäisissä lukijoissa. Lehti tukee kristillistä kasvatusta perheissä ja seurakunnissa. Jutuissa pyrimme lasta kiinnostavaan sekä eettistä ja esteettistä tajua kehittävään sisältöön, ihmettelyn ja tutkimisinnon herättämiseen, ekologisen tietoisuuden kasvattamiseen, lapsen itsetunnon ja -ilmaisun parantamiseen sekä perheen yhteisen ajan arvostamiseen. Rakennamme lehden sisältöä yhteistyössä lastenkirkko.fi-palvelun kanssa. 11

13 Kirkkomusiikki-lehti (6 numeroa) Kirkkomusiikki-lehti, jonka yksi julkaisijoista olemme, uudistuu: lehti muuttuu tabloidiksi ja joka toinen kuudesta numerosta ilmestyy Kotimaa-lehden liitteenä. Uudistuminen tarjoaa entistä laajemman lukijakentän myös SLK:n aineistoille lehdessä. Pidämme esillä erityisesti lasten ja nuorten ääntä ja asemaa kirkkomusiikkitoiminnassa. *Julkaisut Olemme julkaisijana seuraavissa Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kustantamissa materiaaleissa: o Lasten virsi, virikemateriaali o Pyhäkoulutyökirja: Kirkko 7. SLK on hyvä työyhteisö, ja siellä työskentelee osaavia ja innostuneita ammattilaisia Vuosien painopisteet: Työyhteisön yhteistyö, hyvät toimintatavat ja työhyvinvointi Tiimitoiminnan kehittäminen Talouden tasapainottaminen Johtokunnan ja neuvottelukunnan toiminnan kehittäminen VUONNA 2014: *Työyhteisön kehittäminen Jatkamme työyhteisön toiminnan ja yhteistyön kehittämistä. Perusasetelmassa toiminta jakautuu kahteen tiimiin (Seurakunta ja koti -tiimi, Varhaiskasvatustiimi) sekä johtamisen, hallinnon, talouden, koulutuksen ja viestinnän ulottuvuuteen. Vahvistamme tiimien ja tiiminvetäjien roolia. Erityistä huomiota kohdistamme talouden haasteisiin. Johtokunnan ja neuvottelukunnan toiminnassa pyrimme hyödyntämään eri alojen asiantuntemusta ja eri hiippakuntien näkökulmaa. *Työntekijät ja sosiaalinen toiminta Henkilökuntaamme kuuluu 11 päätoimista työntekijää, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä (työn osuus 60 prosenttia), yksi osa-aikainen hanketyöntekijä (lastenkirkko.fi) ja sekä yksi osa-aikainen työntekijä. Työpaikkakokous on kerran kuukaudessa. Tiimit ja eri toimintojen työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Yhteistyötä ja sisäistä tiedotusta tuetaan Intranetillä ja muilla verkkopalveluilla. Henkilökunnan virkistys- ja tyky-toiminta on yhteistä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa. Työntekijöiden työterveydenhoidosta on sopimus Diacor Oy:n kanssa. Henkilökunnan hyvinvointia tuetaan liikunta- ja kulttuuriseteleillä. *Hallinto Vuosikokous pidetään Helsingissä. Johtokunnalla on vähintään viisi kokousta, joista kaksi yhdessä neuvottelukunnan ja työntekijöiden kanssa. *Talous Järjestön tulot muodostuvat avustuksista ja kolehdeista sekä omasta varainhankinnasta. Avustuksista merkittävin on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus, jonka toivotaan vuonna 2014 olevan euroa. Kirkkohallituksen määräämän virallisen kolehdin tuotoksi arvioidaan euroa. Harkinnanvarainen suosituskolehti musiikkikasvatukselle tuottanee euroa. Kirkkohallitukselta saadaan yleisavustusta toimintaan euroa. Oman varainhankinnan taloudellisesti merkittävimmän osan muodostaa koulutustoiminta. Kurssimaksutuotoiksi budjetoidaan euroa, mikä edellyttää suunnitellun koulutustoiminnan täysimääräistä toteutumista. Jäsenmaksuja kertynee euroa, vuokratuottoja euroa, sijoitustoiminnan muita tuottoja euroa. Julkaisukorvauksia lehdistä, kirjoista ja heijastimista on budjetoitu euroa. 12

14 Järjestön suurin kuluerä on henkilöstömenot euroa. Järjestön talous on edelleen melko vakaalla pohjalla, mutta vaikeutuvien talousnäkymien ja seurakuntakentän kehityksen vuoksi kulurakenteeseen ja riittävään kustannustietoisuuteen on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota. Myös lisärahoituksen hankkiminen ja koulutustoiminnan tuottavuuden lisääminen ovat tarpeen. 13

15

Strategia KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA

Strategia KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA Strategia 2013 2020 KOSKA PIENET OVAT SUURIMPIA Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö; sen juuret

Lisätiedot

yvä elämä kokonaisvaltaisuus lapsilähtöisyys hteiskunnassa kasvu lapsilähtöisyys hyvä elämä hengellisyys kasvu asvu innovatiivisuus kehittää

yvä elämä kokonaisvaltaisuus lapsilähtöisyys hteiskunnassa kasvu lapsilähtöisyys hyvä elämä hengellisyys kasvu asvu innovatiivisuus kehittää na svu taa na ys kokonaisvaltaisuus kasvu palvelee llisyys lapsilähtöisyys hteiskunnassa yvä elämä asvu innovatiivisuus seurakunnassa hteiskunnassa palvelee yhteiskunnassa Seurakuntien kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. SLK kuuluu valtionapua nauttiviin järjestöihin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Paula Jordan 20.5.2011

Paula Jordan 20.5.2011 Osaava-hanke 2010-2012 Espoon musiikkiopisto, Kauniaisten musiikkiopisto, Kirkkonummen musiikkiopisto, Musiikkiopisto Juvenalia Kohti uutta kehittyvää musiikkiopistoa Paula Jordan 20.5.2011 Naapurioppilaitokset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA

HYVÄN KASVUN OHJELMA HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. HYVÄN KASVUN OHJELMAN KESKEISET KÄSITTEET... 5 3. LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS... 6 4. VANHEMPIEN OSALLISUUS... 7 5. HENKILÖSTÖN OSALLISUUS...

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti

Riitta Mykkänen-Hänninen: Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja(2009). Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Riitta Mykkänen-Hänninen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Kouluttaja, työnohjaaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Julkaisut: Riitta Mykkänen-Hänninen:

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot