2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1"

Transkriptio

1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

2 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä. KT neuvottelee ja solmii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Se tukee kuntatyönantajia henkilöstöjohtamisen, työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisessä. KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Vuonna 2014 Suomessa oli 320 kuntaa ja 130 kuntayhtymää, joiden palveluksessa työskenteli toimintavuonna noin työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan sopimusjärjestelmän piirissä ovat Ahvenanmaan kuntia (16) lukuun ottamatta kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat. KT on osa Suomen Kuntaliittoa. KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki puh KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

3 KT Kuntatyönantajat Vuosikertomus 2014 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

4 Sisällys Merkittävä neuvotteluvuosi... 5 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Monessa mukana Palvelua kuntatyönantajille Päätöksenteko ja henkilöstö Talous KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

5 Merkittävä neuvotteluvuosi Vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät yksimielisyyteen poikkeuksellisen merkittävistä muutoksista kunnalliseen sopimus- ja neuvottelujärjestelmään. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista KT:n kanssa neuvottelevia ja sopivia pääsopijajärjestöjä on nyt kolme ja ne edustavat laajasti kunnallista henkilöstöä. Samassa yhteydessä sovittiin myös kunta-alan pääneuvotteluryhmän ja muiden keskustason neuvotteluryhmien kokoonpanoista sekä luottamusmiesten asemasta ja lukumäärästä. Uusia alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalle ei syntynyt. Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on moderni sekä joustava ja se mahdollistaa myös laajan paikallisen sopimisen. KT ja pääsopijajärjestöt kykenivät sopimaan KVTES:n jaksotyöaikamääräysten ja palkkahinnoittelujen uudistamisesta. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu vuoden 2015 palkankorotusvara käytettiin siten keskitetysti KVTES:n rakenteellisiin sopimusmuutoksiin. Työmarkkinakeskusjärjestönä KT oli kertomusvuoden aikana mukana kymmenissä hallitusohjelman, työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä rakennepoliittisen ohjelman kolmikantaisissa työryhmissä. Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät sopuun vuoden 2017 eläkeuudistuksesta, jota voidaan pitää yhtenä kuluvan vuosikymmenen tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. KT Kuntatyönantajat pääsi tavoitteeseensa ja oli ensimmäistä kertaa koko toimintansa aikana mukana eläkeneuvotteluissa edustaen siellä kaikkia julkisen sektorin työnantajia. Uudistus hillitsee kunta-alalla eläkemenojen ja -maksujen kasvua ja pidentää työuria. Ratkaisulla supistetaan merkittävästi koko julkisen talouden kestävyysvajetta. KT oli mukana toimeenpanemassa työelämän kehittämisstrategiaan pohjautuvaa Työelämä hanketta. Kunta-alan osalta KT ja pääsopijajärjestöt päättivät toteuttaa laaja-alaisen kunta-alan työelämän kehittämisohjelman osana kansallista hanketta. KT palveli kertomusvuonna kuntia ja kuntayhtymiä päivittäin mm. antamalla neuvontaa työ- ja virkaehtosopimusten ja säädösten soveltamiseen. Yksistään palvelusähköpostiviesteihin annettiin noin vastausta. KT tuki kuntatyönantajia työvoimakustannusten sopeuttamisessa sekä koulutti ja ohjeisti työnantajien edustajia. KT palveli kuntatyönantajia myös verkostoilla ja ohjelmallisella kehittämisellä. Markku Jalonen Kunta-alan työmarkkinajohtaja KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

6 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Toimintakertomusvuonna kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot olivat noin 21,2 miljardia euroa, josta palkkakustannukset olivat noin 16,3 miljardia euroa ja työnantajien maksamat eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut noin 4,9 miljardia euroa. Henkilöstömenot ovat puolet kuntien ulkoisista menoista. Lokakuussa 2014 kunta-alan kokonaiskeskiansio oli arviolta euroa/kk. Palkkaa saavaa henkilöstöä oli noin henkeä. Ansiotaso nousi kunta-alalla arvioiden mukaan noin yhden prosentin edellisestä vuodesta. Osa kunnista ja kuntayhtymistä joutui tasapainottamaan kuntataloutta ja tekemään henkilöstömeno- säästöjä. Henkilöstömenojen sopeuttamistoimilla karsittiin keskimäärin kaksi prosenttia eli yli 400 miljoonaa euroa työvoimakustannuksista. Yhteistoimintaneuvottelut säästötoimenpiteistä ja henkilöstön lomautukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat elokuussa 2013 lähes kaikki sektorit ja toimialat kattavan Työllisyys- ja kasvusopimuksen. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat ja sopivat sen pohjalta syksyllä 2013 uusista kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista. Ne ovat voimassa Ensimmäisenä vuonna maksettiin lukien 20 euron suuruinen yleiskorotus tai tehtiin vastaavantasoisia muita sopimusmuutoksia. KVTES Marraskuussa 2013 neuvoteltu KVTES sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 22 kuukautta. Toinen jakso on 13 kuukautta. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin, että osapuolet käyvät neuvottelut vuoden ,4 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä mennessä. Neuvotteluiden tuloksena palkankorotus käytettiin keskitetysti. Neuvotteluiden taustalla oli kaksi erillistä KVTES:n määräysuudistusta. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteitä uusittiin ja mm. kirjastoala, museot, hallinnon asiantuntijatehtävät, ICT, toimistoala, maatalouslomitus, virasto- ja vahtimestarit ja puhtaanapitotehtävät saivat uudet valtakunnalliset palkkahinnoittelut. Myös eräitä sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen (päiväkodit) hinnoitteluiden valtakunnallisia alarajoja tarkistettiin. Uudet määräykset tulevat voimaan Samassa yhteydessä sovittiin myös, että perhepäivähoitajien tilapäinen hoitovapaa (oman lapsen sairastuminen) muuttuu osin palkalliseksi työvapaaksi. Toinen määräysuudistus koski jaksotyötä voimaan tulevilla määräyksillä selkeytetään ja yksinkertaistetaan jaksotyöaikajärjestelmä. Määräyksillä pyritään parantamaan työhyvinvointia ja pal- 6 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

7 velutoiminnan tuloksellisuutta. Jatkossa säännöllinen työaika suunnitellaan 2-4 viikon työaikajaksoina. Uusissa määräyksissä arkipyhä vaikuttaa säännöllistä työaikaa lyhentävästi, myös ylityörajaa alentaen. Työaika on suunniteltava entistä huolellisemmin, kun vapaa-aikana annettavat työaikakorvaukset tulee eritellä jo vahvistettuun työvuoroluetteloon. Ns. tuplajaksot ja muodollinen jaksotyö poistuvat. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevään henkilökuntaan, paitsi lääkäreihin, sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). KVTES-terveydenhuoltoalan palvelussuhdekysymyksiä käsittelevän TEHO-ryhmän toimintavuonna 2014 ryhmän toiminnan painopisteenä oli mm. TEHO-ryhmän alaisen jaksotyöryhmän neuvottelurupeaman koordinointi ja ohjaus. TEHO-ryhmä antoi suosituksensa ns. tuplajaksojen käytön päättämisestä sekä ensihoidon työaikoihin ja poikkeuslupiin liittyen. Myös kotihoidon työaikakysymyksiä käsiteltiin. Loppuvuodesta TEHO-ryhmän alainen työnjako-opas aloitti toimintansa. Varhaiskasvatus KVTES-varhaiskasvatusalan palvelussuhdeasioita käsittelevä VAKA-ryhmä, jonka perustaminen liittyi valtakunnansovittelija Esa Longan antamaan sovintoehdotukseen syksyllä 2013, aloitti toimintansa kertomusvuonna. Ryhmän ensimmäisenä toimintavuonna käsiteltiin mm. mahdollisen varhaiskasvatuslain aiheuttamia muutostarpeita, palkkahinnoittelukysymyksiä sekä lääkehoidon antamiseen päivähoidossa liittyviä kysymyksiä. Jaksotyöaikamääräysten uudistaminen Kertomusvuoden aikana päästiin sopimukseen jaksotyöaikamääräysten muuttamisesta aikaisempaa selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Määräysten on tarkoitus edistää työhyvinvointia ja palvelutoiminnan tuloksellisuutta. Muuttuneita määräyksiä sovelletaan lukien. KT ja kunta-alan palkansaajajärjestöt toteuttivat yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa hankkeen, jossa selvitettiin kokeiluyksiköissä vuosina toteutetun jaksotyöaikakokeilun vaikutuksia työaikojen kuormittavuuteen, poissaoloihin ja vapaaaikaan. TTES Tuntipalkkaisten vuosilomamääräysten muutokset tulivat voimaan ja palkankorotukset lukien. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

8 TS Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksella (TS-14) toteutettiin työmarkkinakeskusjärjestöjen syntynyt neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi TS-14 soveltamisalalla. Kuntien tekniikka ja terveys KTN ry:n oikeuksien ja velvollisuuksien siirryttyä osana pääsopimusratkaisua Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle, KTN ei ole enää TS- sopimusalan sopijaosapuoli eikä sillä ole enää itsenäistä edustusta TS-työryhmässä. Lisäksi pääsopimusratkaisun seurauksena Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry sai ( lukien) TS-sopijaosapuolen aseman sekä paikan TS-työryhmässä. Edelleen KOHO sai jäsenen paikallisiin TS-kehittämistyöryhmiin niissä kuntayksiköissä, joissa on aluepelastuslaitos. TS-sopijapuolten välinen TS-työryhmä jatkoi kertomusvuonna teknisen henkilöstön sopimuksen kehittämistä ja paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuuden edistämistä. TS- työryhmä aloitti allekirjoituspöytäkirjan 8 :n mukaisen selvitystyönsä TS-palkkaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä pelastusalalla. LS Uusi lääkärisopimus astui voimaan Lääkärisopimuksessa sovittu eläinlääkärien taksaryhmä työskenteli Hammaslääkäreiden toimenpidepalkkiotyöryhmä ( ) neuvotteli päivityksiä terveyskeskushammaslääkäreiden toimenpidepalkkioihin. Perusterveydenhuollon lääkärien ja erikoislääkäreiden palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmä aloitti työnsä samoin kuin KT:n, Suomen hammaslääkäriliiton ja Suomen lääkäriliiton yhteinen SOTEjärjestämislain muutoksiin palvelussuhteen ehdoissa varautuva neuvotteluryhmä. OVTES Tammi-maaliskuussa neuvoteltiin sekä peruskoulujen että ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeiluista. Tavoitteeksi oli asetettu kokeilujen aloittaminen Jyväskylän ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymissä sekä Vantaan, Vaasan, Espoon 11 peruskouluissa lukien. Neuvottelut käytiin paikallistasolla, mutta työnantajapuolella avoimesti keskustasolta koordinoiden työnantajien ja KT:n yhteisten työryhmien kautta. OAJ ilmoitti, ettei se neuvottele keskustasolla vuosityöaikakokeiluista, joten keskustasolta ei pystytty kunnolla tukemaan paikallisia neuvotteluja. Työnantajapuoli jätti peruskouluja koskevan tarjouksen paikallisten neuvottelujen pohjalta. Sen paikalliset opettajayhdistykset hylkäsivät. Vuosityöaikaneuvottelut käynnistyivät uudelleen ennen kesälomia OAJ:n ilmoitettua olevansa valmis tukemaan niitä keskustasolta. Neuvottelut katkesivat elokuun lopussa kuntien lomautuksista johtuen. 8 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

9 Marraskuussa OAJ ilmoitti taas neuvotteluhalukkuudesta, mutta toisaalta kytki kokeilujen alkamisen siihen, että uudet virkasuhteet tulee aloittaa 1.8. riippumatta siitä, onko opettajilla todellisuudessa töitä ennen varsinaisen koulutyön alkamista. KT ja suuret kaupungit linjasivat vuosityöaikakokeilujen olevan opetustyön kehittämisen kannalta niin tärkeä asia, että kohtuullisten kustannusten rajoissa olevia kokeiluja tulee pyrkiä edistämään työnmarkkinatilanteesta riippumatta. Valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten osalta käytiin syksyn aikana työllisyys- ja kasvusopimuksen mahdollista jatkoa koskevia valmistelevia neuvotteluja. Näyttelijäsopimuksen osalta neuvoteltiin mm. vuosilomalain muutokseen liittyen. OVTES:n piirissä olevan opetushenkilöstön palkkoja tarkistettiin 1.8.lukien 0,58 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Yleiskorotuksen lisäksi nostettiin II kalleusluokan palkkoja 0,3 prosentilla sekä pienennettiin vuosisidonnaisen lisän painoarvoa. Elokuun alusta yhdenmukaistuivat myös peruskoulun ja lukion kiertävien opettajien matkakustannusten korvaukset KVTES:n määräysten mukaisiksi. Muusikko- ja näyttelijäsopimuksissa toteutettiin vastaavat korotukset yleiskorotuksina. KT:ssä toimii kaksi opetushenkilöstön työnantajaverkostoa: ammatillisen koulutuksen OVTES-työnantajatyöryhmä sekä peruskoulun OVTES-työnantajatyöryhmä. Niihin kuuluu paikallisten työantajien edustajia niin substanssi- kuin henkilöstöhallinnosta sekä KT:n asiantuntijoita. Kumpikin verkosto kokoontui vähintään joka toinen kuukausi. Kokouksissa käsiteltiin sekä vuosityöaikaneuvotteluja että OVTES:n soveltamiskysymyksiä. Ammatillisessa ryhmässä panostettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen rakenneuudistukseen ja tutkintouudistukseen liittyviin kysymyksiin. Toimintavuoden aikana osaamisalue oli edustettuna erilaisissa valtakunnallisissa koulutusalan työryhmissä, kuten toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellisen uudistuksen ohjausryhmässä sekä sen henkilöstöalaryhmässä. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

10 Monessa mukana on edustettuna useissa hallinto-, tuomioistuin- ja muutoksenhakuelimissä sekä kolmi- KT kantaisissa työryhmissä. Tällaisia pysyviä toimielimiä ovat mm. työneuvosto, työtuomioistuin, vakuutusoikeus, Työterveyslaitoksen johtokunta, työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto, Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostot ja hallitukset, Työsuojelurahaston valtuusto ja hallitus, Työturvallisuuskeskuksen hallitus, Tekesin valtuuskunta, työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta, työsuojeluneuvottelukunta, työterveyshuollon neuvottelukunta sekä EU:n kansalliset valmistelujaostot ja ILO-neuvottelukunta. KT on mukana 25 sopimusalakohtaisessa työryhmässä ja 125 muussa työryhmässä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen kaksikantayhteistyö Työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä syksyllä 2013 sovittiin kaksikantaisista työryhmistä, jotka toimivat kertomusvuoden ajan. Arkipyhät Työmarkkinakeskusjärjestöt selvittivät yhteistyössä kirkon edustajien kanssa mahdollisuudet järjestelyihin, joilla loppiainen ja helatorstai voitaisiin siirtää kiinteästi lauantaipäiviin ja tällä tavoin lisätä yhtenäisten työviikkojen määrää. Tämän jälkeen selvitetään muutosten vaikutukset työaikajärjestelyihin eri työaikamuodoissa ja arvioidaan mahdollisuudet järjestelyjen toteuttamiseen. Työ jatkuu vuonna Neuvottelujärjestelmän uudistaminen Työmarkkinajärjestöjen työryhmä arvioi nykyisen työehtosopimuslakiin ja työriitojen sovittelulakiin perustuvan neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä. Tarkastelun kohteena oli erityisesti työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen sekä sopimuksen rikkomisesta eri tahoille seuraavat sanktiot. Lisäksi arvioitiin keinoja sovittelujärjestelmän ja erimielisyyksien ratkaisumenettelyn kehittämiseen sekä palkankorotusten toteutumista sopimuksettomilla aloilla. Työryhmän esittämien kehittämistarpeiden jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti siltä osin kuin ne mahdollisesti edellyttävät lainmuutoksia. Työryhmän työ jatkui vuoden 2015 puolelle. Työeläkelainsäädännön valmistelu (2017 eläkeuudistus) Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on pysyvä työryhmä, joka aloitti lokakuussa 2014 työmarkkinakeskusjärjestöjen sopiman 2017 eläkeuudistukseen liittyvän lainvalmistelun. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys (kaikki työeläkelait) toukokuun loppuun 2015 mennessä. Julkisen sektorin (mm. kunnallinen eläkelaki) osal- 10 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

11 ta vuoden 2017 eläkeuudistuksen aiheuttamat muutokset neuvotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa Kuntien eläkeneuvottelukunnassa, joka on asettanut valmistelutehtävään yleisen lainvalmistelujaoston. Yleinen jaosto aloitti työskentelynsä lokakuussa. Joulukuussa aloitti työskentelyn myös STM:n työryhmä, joka valmistelee esityksiä työeläkevakuutuksen työnantajakannusteiden kehittämiseksi. Työryhmän toimeksianto perustuu Työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimaan sopimukseen vuonna 2017 toteutettavasta eläkeuudistuksesta. Työttömyysturvalainsäädäntö STM:ssä on pysyvä työryhmä, joka valmisteli 2014 aikana hallituksen esitykset työttömyysturvalainsäädännön muutoksiksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen Toukokuussa 2014 työmarkkinakeskusjärjestöt uudistivat suosituksensa ja kannanottonsa työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi. Muut työryhmät Pelastustoimen rakenneuudistuksen seurantahanke Sisäministeriö asetti 1.2. pelastustoimen rakenneuudistuksen seurantahankkeen, jonka toimikausi päättyy Työryhmän yleisenä tavoitteena on seurata ja edistää hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumista pelastustoimessa. Tasa-arvolain muutos STM:n asettamassa työryhmässä valmisteltiin hallituksen esitys tasa-arvolain muuttamiseksi. Muutos käsitteli lähinnä tasa-arvosuunnittelua ja siihen liittyvää palkkakartoitusta sekä sukupuolivähemmistöjen asemaa. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle huhtikuussa. Muutos tuli voimaan Maatalouslomittajan työturvallisuutta ja työhyvinvointia käsittelevä työryhmä: Työturvallisuuskeskuksen hanke käynnistyi keväällä Työryhmän työskentelyn tuloksena valmistui alkuvuodesta maatalouslomittajan työturvallisuus- ja työhyvinvointiopas. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

12 Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmä: STM:n työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi sekä turkistuottajien lomituspalvelulaiksi. Perhevapaatutkimuksen seurantaryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo -tutkimushankkeen tavoitteena on mm. saada ajantasaista tietoa äitien ja isien perhevapaiden käytöstä, käytön edellytyksistä ja esteistä sekä niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Hanke päättyy vuonna Lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanoa koskevan direktiivin ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta edistävän direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva kolmikantainen työryhmä Työryhmän tehtävänä oli em. direktiiveistä aiheutuvien tarvittavien säännösehdotusten valmistelu hallituksen esityksen muotoon. Työperusteisen maahanmuuton koordinaatiotyöryhmä Työryhmä toimii kansainvälisen työnvälityksen koordinaatiotyöryhmänä. Tavoitteena on tehostaa työperusteisen maahanmuuton koordinaatiota ja eri hallinnonalojen toimenpiteiden yhteensovittamista. Yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä sekä oikeusministeriön verkostossa valmisteltiin hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi. Kysymyksessä oli yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle huhtikuussa ja muutos tuli voimaan Kulukorvausasiain neuvottelukunta KT:n edustaja on jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa, jossa käsitellään verohallinnon päätösluonnokset verovapaista matkakustannuksista kullekin vuodelle. Työturvallisuussäädöksiä valmistelevan neuvottelukunnan (TTN) Nuoret työntekijät -jaosto Jaosto kävi läpi STM:n työsuojeluosaston toimivallan alla olevat nuoria työntekijöitä koskevat säädökset 12 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

13 sen selvittämiseksi, sisältävätkö ne säännöksiä, jotka perusteettomasti estäisivät nuorten työllistymistä. Jaosto sai työnsä valmiiksi kesäkuussa Työturvallisuussäädöksiä valmistelevan neuvottelukunnan (TTN) Väkivallan uhka -jaosto Jaosto laati selvityksen väkivallan uhkasta. Selvitys valmistui huhtikuussa Aikaisemmin asetetut työryhmät (raamisopimus, hallitusohjelmat) Raamisopimuksen yhteydessä asetettiin useita eri työryhmiä, jotka aloittivat toimintansa kertomusvuonna. Osa työryhmistä valmistelee työelämään liittyviä lakeja ja osa keskittyy työelämään liittyvään selvittämis- ja kehittämistoimintaan. Kataisen hallituksen hallitusohjelman yhteydessä sovittiin myös useista työlainsäädäntöön ja työelämän kehittämiseen liittyvistä työryhmistä, jotka ovat jatkaneet toimintaansa kertomusvuoden aikana. Trendityöryhmä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama poikkihallinnollinen työryhmä eli trendityöryhmä vakinaistettiin toimimaan koko hallituskauden ajaksi. Sen tehtävänä on selvittää ja koordinoida työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendejä - erityisesti työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen näkökulmasta ja ehdottaa niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia. Trendityöryhmässä selvitettiin mm. itsensä työllistävien henkilöiden sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamista. Työelämän sääntelytyöryhmä TEM:n työelämän sääntelyryhmä on asetettu koko hallituskaudeksi seuraamaan ja arvioimaan työlainsäädännön toimivuutta ja kehittämistarpeita. Työryhmässä valmisteltiin mm. osa-aikaisten mahdollisuuksia tehdä lisätyötä ja ns. nollatyösopimusten seurauksena työaikalakiin tehtäviä muutoksia. Harmaan talouden torjuntatyöryhmä TEM asetti tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän vuonna Työryhmän väliraportti ilmestyi vuonna 2013 (TEM raportteja 23/2013). Työryhmän työ jatkui alkuperäisestä aikataulusta poiketen vielä kertomusvuonna. Työryhmän loppuraportti ilmestyi (TEM raportteja 12/2014). Samapalkkaisuusohjelman asiantuntijaryhmä Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että naisten ja miesten palkkaeroa kavennetaan enintään 15 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

14 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Samapalkkaisuusohjelma käynnistyi vuonna Tähän liittyvän asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea korkean tason johtoryhmää samapalkkaisuusohjelman tavoitteen saavuttamisessa. Työryhmä jatkoi työtään kertomusvuonna. Työryhmän ohessa työnsä aloittivat useat eri projektit. KT oli mukana mm. hallitusohjelman tutkimushankkeessa Työelämän rakennemuutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkinaasemaan ja samapalkkaisuuteen. Tutkimushanke valmistuu vuonna Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä STM:n alaisuudessa jatkoi työskentelyä tapaturmaja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä. Työryhmä oli asetettu jo Vanhasen II hallituksen aikana. Aikaisemmat erilliset ammattitauteja ja tapaturmaa käsitelleet lait yhdistettiin yhdeksi laiksi. Työryhmä sai työnsä valmiiksi ja työstettyä sen hallituksen esitykseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan Samassa yhteydessä työryhmä selvitti mahdollisuutta valmistella lakia työpaikan vaihdoksen tuesta, mikäli työpaikalla todettu poikkeuksellinen kosteustai homelöydös estäisi työntekijää työskentelemästä työpaikalla. Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittänyt työryhmä KT osallistui vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneiden työryhmien työskentelyyn. KT:llä oli edustus päätösten perusteluja kehittäneessä alaryhmässä ja muutoksenhakua kehittäneessä alaryhmässä. Varsinainen työskentely tapahtui vuonna 2013, mutta työryhmä julkisti raporttinsa Eurooppatason vaikuttaminen KT oli kertomusvuonna jäsenenä CEEP:n Suomen jaostossa yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. CEEP on julkisista työnantajista koostuva Eurooppa-tason työnantajaorganisaatio. KT on jäsenenä myös kunta-alan CEMR:n työnantajafoorumissa, sairaala-alan työnantajaorganisaatio HOSPEEM:ssa (European Hospital and Healthcare Employers Association) sekä opetusalan EFEE:ssä (The European Federation of Education Employers). Lisäksi KT:llä on edustus toiminnan kannalta keskeisimmissä ministeriöiden EU-valmistelujaostoissa. KT:n EU-edustus kattaa viitisentoista ryhmää Brysselissä tehty lobbaus mukaan lukien 14 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

15 CEEP CEEPin kautta KT vaikutti Euroopan tason työmarkkinakeskusjärjestöjen vuoropuheluun ja komission valmisteluun useissa työelämän kysymyksissä. Työohjelman toimeenpano jatkui. Siinä ovat osapuolina yksityisen sektorin työnantajat ja yrittäjät BUSINESSEUROPE (BSE)/UEAPME, julkiset työnantajat CEEP ja eurooppalaiset ammattijärjestöt EAY. Työohjelmassa käsiteltiin mm. nuorisotyöllisyyttä, työllisyystilanteen analysointia, tasa-arvoa, täydennyskoulutusta ja elinikäistä oppimista, työvoiman liikkuvuutta, sosiaalidialogi-instrumenttien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä uusien jäsenmaiden aktivoimista. Toimintavuonna CEEP työmarkkina-asioita koskevan komitean (SAB) pääpaino on ollut Euroopan työllisyystilanteessa ja osapuolet ovat neuvotelleet Eurooppa-tasoisesta syvällisestä työmarkkina-analyysistä työohjelman mukaisesti. Työaikadirektiivin uudistaminen oli edelleen yksi keskeinen teema. Myös sosiaalidialogin tulevaisuus on ollut asialistalla. Työmarkkinatoiminnassa on osallistuttu myös työturvallisuutta ja -terveyttä käsittelevän työryhmän toimintaan. Ryhmä kokoontui toimintavuonna kahdesti ja laati mm. CEEP:n kommentit EU Komission työsuojelustrategiakehykseen. KT:llä on CEEP:in kautta edustaja komission ja Eurooppa-tason työmarkkinaosapuolten Advisory Committee on free movement of workers -työryhmässä, jossa käsitellään EU:n alueella tapahtuvaa vapaata liikkuvuutta. HOSPEEM Terveydenhuolto- ja sairaala sektorin työnantajajärjestön HOSPEEMin yhteistyö ko. alan työntekijäjärjestöjä edustavan EPSUn kanssa on jatkunut vilkkaana komission hyväksymän ns. sosiaalidialogin puitteissa. Sosiaalidialogin osapuolten HOSPEEMin ja EPSUn yhteistyön perustan muodostaa osapuolten yhteisesti hyväksymä työohjelma. Työohjelman mukaisesti on mm. annettu suosituksia koskien työvoiman rekrytointia ja sitouttamista (Recruitment and Retention) ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustarpeisiin liittyen (Life long learning). Osapuolet ovat saaneet komissiolta rahoitusta vuosina toteutettavaan projektiin, jonka tarkoituksena on edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia (Occupational safety and health). Projektin puitteissa on tarkoitus järjestää mm. asiantuntijatapaamisia ja pari konferenssia. Muilta osin HOS- PEEMin työskentely on pääsääntöisesti tapahtunut sähköpostitse ja muutamassa vuosittain Brysselissä järjestettävässä kokouksessa (General Assembly) sekä pohjoismaiden HOSPEEM-edustajien välisissä tapaamisissa. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

16 EFEE Opetusalan sektoridialogi ESSDE (työnantajajärjestö EFEE ja työntekijäjärjestö ETUCE) vakiintui vuonna 2010 ja osapuolilla on oma työohjelmansa. Suomesta EFEE:n jäseniä ovat KT ja EK:lainen Sivistystyönantajat. Kertomusvuonna EFEE:n edustajat tapasivat sekä keväällä että syksyllä. Syksyn tapaamisen yhteydessä pidettiin myös sektoridialogin tapaaminen yhdessä työntekijäpuolen kanssa. Osapuolia puhuttivat mm. opettajien työolot, joista on tavoitteena tehdä yhteinen kannanotto. CEMR CEMRin ja EPSUn sektoridialogikomiteassa käsiteltiin kuntien rakenteellisia uudistuksia ja laadittiin työsuunnitelma vuosille Työsuunnitelma sisältää mm. hankealoitteen rakenteellisten uudistusten toteutuksen ja seurausten tarkastelun osana yhteistä sosiaalidialogiprosessia. Vuoden aikana valmistui CEMRin ja EPSU:n edustavuusselvitys, jossa todettiin mm. että CEMR edustaa noin 80 prosenttia kuntatyönantajista ja EPSU noin 56 prosenttia työvoimasta. Yhteistyössä laadittiin kannanotto työvoiman liikkuvuudesta ja syrjinnän ehkäisystä kuntatyöpaikoilla. Vuoropuhelussa käsiteltiin Norjan ja eräiden jäsenmaiden toteuttamaa Kolmannen osapuolen väkivallanehkäisy työpaikoilla -hankkeen tuloksia, EU:n työterveys- ja turvallisuusstrategian uudistamista sekä työstettiin kannanottoa valmisteilla olevaan työaikadirektiiviin. Työelämän kehittäminen KT oli mukana hallitusohjelmaan kuuluvan työelämän kehittämisstrategian toimeenpanemiseksi perustetun Työelämä2020-hankkeen johto-, valmistelu- ja viestintäryhmissä sekä tiedeverkostossa, aluetyöryhmässä ja kansainvälisessä työryhmässä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuonna 2020, joka osaltaan turvaa Suomen kilpailukykyä. KT:lla oli edustus hankkeen yhteistyökumppaneiden verkostoissa: STM:n alaisuudessa toimivissa Johtamisverkostossa ja Työhyvinvointifoorumissa sekä Tekesin valtuuskunnassa ja Elinikäisen oppimisen neuvostossa. Hankkeen neuvottelukunnassa kuntajohdon edustajina olivat Tampereen pormestari, joka toimii myös varapuheenjohtajana sekä Kittilän kunnanjohtaja. KT:ssa on valmisteltu kaksi työelämän kehittämiseen painottuvaa ohjelmaa, Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 yhteistyössä kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa (sovittu neuvotteluissa) ja Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelma yhteistyössä Kuntaliiton ja Kevan kanssa (Kuntayt5-painopistealue). Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelma sai rahoituksen Tekesiltä. Siinä on pilotteina mukana KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

17 kuntaorganisaatiota ja niiden 200 esimiestä. Muita kuntaorganisaatioita on mukana seitsemän ja kumppaneina kolme yliopistoa sekä FCG. Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 on mittava kehittämisohjelma, joka osaltaan pyrkii vastaamaan julkistalouden kestävyyden, käynnissä olevien suurten rakenteellisten muutosten ja väestön ikääntymisen haasteisiin. Lähtökohtana ohjelmassa on kunkin kuntaorganisaation tai yksikön omat kehitystarpeet ja se, että johto, henkilöstö ja palvelunkäyttäjät kehittävät yhdessä. Tuloksellisuustyötä kuntatyöpaikoilla tuetaan muun muassa tekemällä näkyväksi eri puolilla Suomea tehty kehittämistyö, levittämällä vaikuttavia käytäntöjä, käynnistämällä kehittämishankkeita ja verkostoja sekä kouluttamalla kuntaorganisaatioiden sisäisiä kehittäjiä. Vuosina toteutettavalle ohjelmalle on haettu ESR-rahoitusta. KT järjesti kesäkuussa tutkijoille ja kuntien henkilöstöjohdolle työelämän tutkimusseminaarin, jossa oli 50 osallistujaa. Työsuojelu ja työhyvinvointi KT oli mukana pelastustoimen valtakunnallinen yhteistyöelimen (SM) toiminnassa, joka saatiin päätökseen kertomusvuonna. Eri työryhmissä valmistuivat työhyvinvointikysely, esimiehille opas työterveyshuollon kehittämiseen, ohjelma pelastusalan poikkeamaraportointiin, riskienarviointiin ja läheltä piti -tilanteisiin, Firefit-järjestelmän jalkauttaminen sekä työurapolkujen kehittäminen. KT:n ja pääsopijajärjestöjen työuratyöryhmä kokosi julkaisun työssä jatkamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen tueksi. Julkaisuun on koottu tietoa työryhmän laatimista tietoiskuista, jotka koskivat johtamista, työterveyshuoltoa, työhyvinvointia sekä innovatiivisia työaikajärjestelmiä. Loppuvuodesta käynnistyi keskusjärjestöjen yhteinen päihdesuosituksen uudistamistyö. Yhteistyössä Kevan ja TTK:n kuntaryhmän kesken toteutettiin vuoden aikana ensimmäinen Julkisen alan työhyvinvointitutkimus kunnan ja kirkon aloilla sekä laadittiin esimiehille muutosopas-sivusto. KT valmisteli muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen ja TTK:n kanssa ikäjohtamisen avuksi internetpohjaisen työkalun. Työkalu perustuu aiemmin yhteistyössä laadittuun työkaarimalliin. Työkalu valmistui kertomusvuoden syksyllä. Työsuojelun yhteistyöryhmä (TYRY) kokoontui vuoden aikana useasti. Se antoi viisi lausuntoa sekä laati lisäohjeen työsuojeluvaltuutetun ajankäytön määrittelystä. Huhtikuussa KT järjesti tilaisuuden työsuojelupäälliköille. Lisäksi työsuojelupäälliköille lähetettiin vuoden aikana useita ajankohtaistiedotteita. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

18 Henkilöstövoimavarojen johtaminen Työnantajan edustajille suunnatun HR-verkoston kahdessa ideatyöpajassa on käsitelty henkilöstöjohtamisen keinoja tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Aiheet ovat liittyneet hyviin menettelytapoihin taloudellisesti tiukoissa tilanteissa sekä muutosjohtamiseen. Osaamisen johtamiseen liittyvä Oulun kaupungin koolle kutsuma verkostotapaaminen oli 8.5. Verkoston HRinfo-sähköpostikirjettä on lähetetty verkostolle kymmenen kappaletta. Verkostotapaamisiin on osallistunut yli sata henkilöstöammattilaista ja siinä on yhteensä yli 300 jäsentä. KT on tukenut myös FCG:n toteuttamaa KuntaHR2017-kehittämisohjelmaa, joka painottuu henkilöstövoimavarojen johtamiseen kuntakonsernissa. Tuloksellisuus ja tuottavuus KT:n ja pääsopijajärjestöjen tuloksellisuuskampanja päättyi vuoden lopussa ja jatkaa toimintaansa osana Kunteko ohjelmaa. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet osallistuivat hallitusohjelmaan kuuluvan valtiovarainministeriön kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden koordinaatiotyöryhmän työhön. Sen tehtävänä oli tukea ja vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden ja tuloksellisuuden edistämistyötä sekä luoda sille edellytyksiä ja yhteistä arviointi- ja tietopohjaa. Kuntien ja kuntayhtymien edustajat nostivat eri yhteyksissä esille strategisen palkitsemisen tarpeen kunta-alalla. Vuoden aikana valmisteltiin siihen liittyvää ohjelmakokonaisuutta ja käynnistettiin Palkitsemissalkku-kuntapilotti. Osaamisen ennakointi ja ammatillisen osaamisen kehittäminen KT:n ESR-rahoitteinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hanke päättyi helmikuun lopussa. Hankkeen tulokset koottiin hankkeen loppuraporttiin ja Osaamista ennakoimaan! -julkaisuun. Tuloksia levitettiin laajasti kuntakenttään ja yhteistyökumppaneille hyödynnettäväksi julkaisuissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Hankkeen tuloksia hyödynnettiin myös KT:n osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun suunnittelussa. Tiedustelun tulokset julkaistiin Kuntamarkkinoilla ja niitä on käytetty hyödyksi edunvalvontatyössä mm. KESU-prosessiin vaikuttamalla. Ennakointiosaamisen kehittäminen kytkettiin vuoden alussa voimaan tulleen ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lainsäädännön toimeenpanokoulutukseen. 18 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

19 Kuntayt5-toiminta KT:n, Kuntaliiton ja Kevan yhteistyö uudistui ja siihen tulivat mukaan Kuntarahoitus ja Avainta. Toiminnassa oli vuoden aikana painopistealueina toimintaympäristöanalyysi; oppilaitosmarkkinointi ja työnantajaimago, uudistuva esimiesosaaminen sekä yrityspalvelut. Toiminnoista oppilaitosmarkkinointi ja työnantajaimagon kehittäminen jatkuivat entisen Kuntatyötoiminnan perinteitä noudattaen ja kolme muuta painopistealuetta käynnistivät yhteistyötä ja valmistautuivat suunnitelmalliseen etenemiseen vuoden 2015 aikana. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

20 Palvelua kuntatyönantajille Toimintavuonna KT:n toimihenkilöt neuvottelivat sopimuksista ja suosituksista, antoivat sopimusneuvontaa, vastasivat tuhansiin sopimuksia koskeviin sähköposteihin, kävivät keskusneuvotteluja, hoitivat asianajotehtäviä tuomioistuimissa ja osallistuivat lukuisiin työryhmiin. KT:n toimihenkilöt kouluttivat esimiehiä ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita sekä pitivät työnantajapuheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa. KT:n tehtäviin kuuluu myös kansainvälinen edunvalvonta, neuvottelutoiminnassa tarvittavat selvitykset ja viestintä. Neuvonta Kuntia ja kuntayhtymiä palveltiin antamalla neuvontaa sopimusten ja säädösten soveltamiseen. KT:n toimihenkilöt vastasivat kunnista ja kuntayhtymistä tulleisiin lukuisiin tulkintapyyntöihin, joita esitettiin pääasiassa sähköpostilla, puhelimitse sekä nettisivujen kautta. Yksistään palvelusähköpostiviesteihin annettiin noin vastausta. Kunnat, kuntayhtymät, valtion viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit pyysivät toimintavuonna 89 kirjallista lausuntoa. Lausuntopyyntöihin sisältyi eri oikeusasteita varten laadittuja lausuntoja ja selvityksiä, joita kunnat ja kuntayhtymät lähettivät omissa nimissään edelleen. Näiden lisäksi annettiin asiantuntijalausuntoja eduskunnalle ja ministeriöille. Keskusneuvottelupyyntöjä jätettiin toimintavuonna 56. Lisäksi hoidettiin 15 työtuomioistuinasiaa. Toimihenkilöitä työllistivät myös asianajotehtävät yleisissä ja hallintotuomioistuimissa. Neuvottelijat kouluttivat kuntien ja kuntayhtymien työnantajaasemissa olevia sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. KT koulutti kertomusvuoden aikana henkilöä. FCG:n organisoi 61 koulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. KT:ltä suoraan tilattuja koulutustapahtumia oli 43 ja niissä koulutettiin noin henkilöä. Työmarkkinatutkimus Toimintavuoden aikana selvitettiin kuntatyönantajille suunnatuilla tiedusteluilla mm. sopimusmääräysten täytäntöönpanoa eri työryhmien käyttöön sekä työnantajaedunvalvontaan. Kunta-alan tilastoryhmä selvitti myös kunnallisen henkilöstön järjestäytymistä pääsopijajärjestöittäin. Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen vuosittainen seurantavelvoite on säädetty KT:lle. Täydennyskoulutuksen määrät ja kustannustiedot kerättiin vuodelta 2013 terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiltä. Seurantatiedoista raportoitiin myös sosiaalija terveysministeriölle. STM:n työryhmien sekä sopijaosapuolten käyt- 20 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot