2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1"

Transkriptio

1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

2 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä. KT neuvottelee ja solmii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Se tukee kuntatyönantajia henkilöstöjohtamisen, työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisessä. KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Vuonna 2014 Suomessa oli 320 kuntaa ja 130 kuntayhtymää, joiden palveluksessa työskenteli toimintavuonna noin työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan sopimusjärjestelmän piirissä ovat Ahvenanmaan kuntia (16) lukuun ottamatta kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat. KT on osa Suomen Kuntaliittoa. KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki puh KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

3 KT Kuntatyönantajat Vuosikertomus 2014 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

4 Sisällys Merkittävä neuvotteluvuosi... 5 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Monessa mukana Palvelua kuntatyönantajille Päätöksenteko ja henkilöstö Talous KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

5 Merkittävä neuvotteluvuosi Vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät yksimielisyyteen poikkeuksellisen merkittävistä muutoksista kunnalliseen sopimus- ja neuvottelujärjestelmään. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista KT:n kanssa neuvottelevia ja sopivia pääsopijajärjestöjä on nyt kolme ja ne edustavat laajasti kunnallista henkilöstöä. Samassa yhteydessä sovittiin myös kunta-alan pääneuvotteluryhmän ja muiden keskustason neuvotteluryhmien kokoonpanoista sekä luottamusmiesten asemasta ja lukumäärästä. Uusia alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalle ei syntynyt. Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on moderni sekä joustava ja se mahdollistaa myös laajan paikallisen sopimisen. KT ja pääsopijajärjestöt kykenivät sopimaan KVTES:n jaksotyöaikamääräysten ja palkkahinnoittelujen uudistamisesta. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu vuoden 2015 palkankorotusvara käytettiin siten keskitetysti KVTES:n rakenteellisiin sopimusmuutoksiin. Työmarkkinakeskusjärjestönä KT oli kertomusvuoden aikana mukana kymmenissä hallitusohjelman, työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä rakennepoliittisen ohjelman kolmikantaisissa työryhmissä. Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät sopuun vuoden 2017 eläkeuudistuksesta, jota voidaan pitää yhtenä kuluvan vuosikymmenen tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. KT Kuntatyönantajat pääsi tavoitteeseensa ja oli ensimmäistä kertaa koko toimintansa aikana mukana eläkeneuvotteluissa edustaen siellä kaikkia julkisen sektorin työnantajia. Uudistus hillitsee kunta-alalla eläkemenojen ja -maksujen kasvua ja pidentää työuria. Ratkaisulla supistetaan merkittävästi koko julkisen talouden kestävyysvajetta. KT oli mukana toimeenpanemassa työelämän kehittämisstrategiaan pohjautuvaa Työelämä hanketta. Kunta-alan osalta KT ja pääsopijajärjestöt päättivät toteuttaa laaja-alaisen kunta-alan työelämän kehittämisohjelman osana kansallista hanketta. KT palveli kertomusvuonna kuntia ja kuntayhtymiä päivittäin mm. antamalla neuvontaa työ- ja virkaehtosopimusten ja säädösten soveltamiseen. Yksistään palvelusähköpostiviesteihin annettiin noin vastausta. KT tuki kuntatyönantajia työvoimakustannusten sopeuttamisessa sekä koulutti ja ohjeisti työnantajien edustajia. KT palveli kuntatyönantajia myös verkostoilla ja ohjelmallisella kehittämisellä. Markku Jalonen Kunta-alan työmarkkinajohtaja KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

6 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Toimintakertomusvuonna kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot olivat noin 21,2 miljardia euroa, josta palkkakustannukset olivat noin 16,3 miljardia euroa ja työnantajien maksamat eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut noin 4,9 miljardia euroa. Henkilöstömenot ovat puolet kuntien ulkoisista menoista. Lokakuussa 2014 kunta-alan kokonaiskeskiansio oli arviolta euroa/kk. Palkkaa saavaa henkilöstöä oli noin henkeä. Ansiotaso nousi kunta-alalla arvioiden mukaan noin yhden prosentin edellisestä vuodesta. Osa kunnista ja kuntayhtymistä joutui tasapainottamaan kuntataloutta ja tekemään henkilöstömeno- säästöjä. Henkilöstömenojen sopeuttamistoimilla karsittiin keskimäärin kaksi prosenttia eli yli 400 miljoonaa euroa työvoimakustannuksista. Yhteistoimintaneuvottelut säästötoimenpiteistä ja henkilöstön lomautukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat elokuussa 2013 lähes kaikki sektorit ja toimialat kattavan Työllisyys- ja kasvusopimuksen. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat ja sopivat sen pohjalta syksyllä 2013 uusista kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista. Ne ovat voimassa Ensimmäisenä vuonna maksettiin lukien 20 euron suuruinen yleiskorotus tai tehtiin vastaavantasoisia muita sopimusmuutoksia. KVTES Marraskuussa 2013 neuvoteltu KVTES sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on 22 kuukautta. Toinen jakso on 13 kuukautta. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin, että osapuolet käyvät neuvottelut vuoden ,4 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä mennessä. Neuvotteluiden tuloksena palkankorotus käytettiin keskitetysti. Neuvotteluiden taustalla oli kaksi erillistä KVTES:n määräysuudistusta. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteitä uusittiin ja mm. kirjastoala, museot, hallinnon asiantuntijatehtävät, ICT, toimistoala, maatalouslomitus, virasto- ja vahtimestarit ja puhtaanapitotehtävät saivat uudet valtakunnalliset palkkahinnoittelut. Myös eräitä sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen (päiväkodit) hinnoitteluiden valtakunnallisia alarajoja tarkistettiin. Uudet määräykset tulevat voimaan Samassa yhteydessä sovittiin myös, että perhepäivähoitajien tilapäinen hoitovapaa (oman lapsen sairastuminen) muuttuu osin palkalliseksi työvapaaksi. Toinen määräysuudistus koski jaksotyötä voimaan tulevilla määräyksillä selkeytetään ja yksinkertaistetaan jaksotyöaikajärjestelmä. Määräyksillä pyritään parantamaan työhyvinvointia ja pal- 6 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

7 velutoiminnan tuloksellisuutta. Jatkossa säännöllinen työaika suunnitellaan 2-4 viikon työaikajaksoina. Uusissa määräyksissä arkipyhä vaikuttaa säännöllistä työaikaa lyhentävästi, myös ylityörajaa alentaen. Työaika on suunniteltava entistä huolellisemmin, kun vapaa-aikana annettavat työaikakorvaukset tulee eritellä jo vahvistettuun työvuoroluetteloon. Ns. tuplajaksot ja muodollinen jaksotyö poistuvat. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevään henkilökuntaan, paitsi lääkäreihin, sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). KVTES-terveydenhuoltoalan palvelussuhdekysymyksiä käsittelevän TEHO-ryhmän toimintavuonna 2014 ryhmän toiminnan painopisteenä oli mm. TEHO-ryhmän alaisen jaksotyöryhmän neuvottelurupeaman koordinointi ja ohjaus. TEHO-ryhmä antoi suosituksensa ns. tuplajaksojen käytön päättämisestä sekä ensihoidon työaikoihin ja poikkeuslupiin liittyen. Myös kotihoidon työaikakysymyksiä käsiteltiin. Loppuvuodesta TEHO-ryhmän alainen työnjako-opas aloitti toimintansa. Varhaiskasvatus KVTES-varhaiskasvatusalan palvelussuhdeasioita käsittelevä VAKA-ryhmä, jonka perustaminen liittyi valtakunnansovittelija Esa Longan antamaan sovintoehdotukseen syksyllä 2013, aloitti toimintansa kertomusvuonna. Ryhmän ensimmäisenä toimintavuonna käsiteltiin mm. mahdollisen varhaiskasvatuslain aiheuttamia muutostarpeita, palkkahinnoittelukysymyksiä sekä lääkehoidon antamiseen päivähoidossa liittyviä kysymyksiä. Jaksotyöaikamääräysten uudistaminen Kertomusvuoden aikana päästiin sopimukseen jaksotyöaikamääräysten muuttamisesta aikaisempaa selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Määräysten on tarkoitus edistää työhyvinvointia ja palvelutoiminnan tuloksellisuutta. Muuttuneita määräyksiä sovelletaan lukien. KT ja kunta-alan palkansaajajärjestöt toteuttivat yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa hankkeen, jossa selvitettiin kokeiluyksiköissä vuosina toteutetun jaksotyöaikakokeilun vaikutuksia työaikojen kuormittavuuteen, poissaoloihin ja vapaaaikaan. TTES Tuntipalkkaisten vuosilomamääräysten muutokset tulivat voimaan ja palkankorotukset lukien. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

8 TS Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksella (TS-14) toteutettiin työmarkkinakeskusjärjestöjen syntynyt neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi TS-14 soveltamisalalla. Kuntien tekniikka ja terveys KTN ry:n oikeuksien ja velvollisuuksien siirryttyä osana pääsopimusratkaisua Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle, KTN ei ole enää TS- sopimusalan sopijaosapuoli eikä sillä ole enää itsenäistä edustusta TS-työryhmässä. Lisäksi pääsopimusratkaisun seurauksena Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry sai ( lukien) TS-sopijaosapuolen aseman sekä paikan TS-työryhmässä. Edelleen KOHO sai jäsenen paikallisiin TS-kehittämistyöryhmiin niissä kuntayksiköissä, joissa on aluepelastuslaitos. TS-sopijapuolten välinen TS-työryhmä jatkoi kertomusvuonna teknisen henkilöstön sopimuksen kehittämistä ja paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuuden edistämistä. TS- työryhmä aloitti allekirjoituspöytäkirjan 8 :n mukaisen selvitystyönsä TS-palkkaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä pelastusalalla. LS Uusi lääkärisopimus astui voimaan Lääkärisopimuksessa sovittu eläinlääkärien taksaryhmä työskenteli Hammaslääkäreiden toimenpidepalkkiotyöryhmä ( ) neuvotteli päivityksiä terveyskeskushammaslääkäreiden toimenpidepalkkioihin. Perusterveydenhuollon lääkärien ja erikoislääkäreiden palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmä aloitti työnsä samoin kuin KT:n, Suomen hammaslääkäriliiton ja Suomen lääkäriliiton yhteinen SOTEjärjestämislain muutoksiin palvelussuhteen ehdoissa varautuva neuvotteluryhmä. OVTES Tammi-maaliskuussa neuvoteltiin sekä peruskoulujen että ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeiluista. Tavoitteeksi oli asetettu kokeilujen aloittaminen Jyväskylän ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymissä sekä Vantaan, Vaasan, Espoon 11 peruskouluissa lukien. Neuvottelut käytiin paikallistasolla, mutta työnantajapuolella avoimesti keskustasolta koordinoiden työnantajien ja KT:n yhteisten työryhmien kautta. OAJ ilmoitti, ettei se neuvottele keskustasolla vuosityöaikakokeiluista, joten keskustasolta ei pystytty kunnolla tukemaan paikallisia neuvotteluja. Työnantajapuoli jätti peruskouluja koskevan tarjouksen paikallisten neuvottelujen pohjalta. Sen paikalliset opettajayhdistykset hylkäsivät. Vuosityöaikaneuvottelut käynnistyivät uudelleen ennen kesälomia OAJ:n ilmoitettua olevansa valmis tukemaan niitä keskustasolta. Neuvottelut katkesivat elokuun lopussa kuntien lomautuksista johtuen. 8 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

9 Marraskuussa OAJ ilmoitti taas neuvotteluhalukkuudesta, mutta toisaalta kytki kokeilujen alkamisen siihen, että uudet virkasuhteet tulee aloittaa 1.8. riippumatta siitä, onko opettajilla todellisuudessa töitä ennen varsinaisen koulutyön alkamista. KT ja suuret kaupungit linjasivat vuosityöaikakokeilujen olevan opetustyön kehittämisen kannalta niin tärkeä asia, että kohtuullisten kustannusten rajoissa olevia kokeiluja tulee pyrkiä edistämään työnmarkkinatilanteesta riippumatta. Valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten osalta käytiin syksyn aikana työllisyys- ja kasvusopimuksen mahdollista jatkoa koskevia valmistelevia neuvotteluja. Näyttelijäsopimuksen osalta neuvoteltiin mm. vuosilomalain muutokseen liittyen. OVTES:n piirissä olevan opetushenkilöstön palkkoja tarkistettiin 1.8.lukien 0,58 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Yleiskorotuksen lisäksi nostettiin II kalleusluokan palkkoja 0,3 prosentilla sekä pienennettiin vuosisidonnaisen lisän painoarvoa. Elokuun alusta yhdenmukaistuivat myös peruskoulun ja lukion kiertävien opettajien matkakustannusten korvaukset KVTES:n määräysten mukaisiksi. Muusikko- ja näyttelijäsopimuksissa toteutettiin vastaavat korotukset yleiskorotuksina. KT:ssä toimii kaksi opetushenkilöstön työnantajaverkostoa: ammatillisen koulutuksen OVTES-työnantajatyöryhmä sekä peruskoulun OVTES-työnantajatyöryhmä. Niihin kuuluu paikallisten työantajien edustajia niin substanssi- kuin henkilöstöhallinnosta sekä KT:n asiantuntijoita. Kumpikin verkosto kokoontui vähintään joka toinen kuukausi. Kokouksissa käsiteltiin sekä vuosityöaikaneuvotteluja että OVTES:n soveltamiskysymyksiä. Ammatillisessa ryhmässä panostettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen rakenneuudistukseen ja tutkintouudistukseen liittyviin kysymyksiin. Toimintavuoden aikana osaamisalue oli edustettuna erilaisissa valtakunnallisissa koulutusalan työryhmissä, kuten toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellisen uudistuksen ohjausryhmässä sekä sen henkilöstöalaryhmässä. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

10 Monessa mukana on edustettuna useissa hallinto-, tuomioistuin- ja muutoksenhakuelimissä sekä kolmi- KT kantaisissa työryhmissä. Tällaisia pysyviä toimielimiä ovat mm. työneuvosto, työtuomioistuin, vakuutusoikeus, Työterveyslaitoksen johtokunta, työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto, Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostot ja hallitukset, Työsuojelurahaston valtuusto ja hallitus, Työturvallisuuskeskuksen hallitus, Tekesin valtuuskunta, työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta, työsuojeluneuvottelukunta, työterveyshuollon neuvottelukunta sekä EU:n kansalliset valmistelujaostot ja ILO-neuvottelukunta. KT on mukana 25 sopimusalakohtaisessa työryhmässä ja 125 muussa työryhmässä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen kaksikantayhteistyö Työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä syksyllä 2013 sovittiin kaksikantaisista työryhmistä, jotka toimivat kertomusvuoden ajan. Arkipyhät Työmarkkinakeskusjärjestöt selvittivät yhteistyössä kirkon edustajien kanssa mahdollisuudet järjestelyihin, joilla loppiainen ja helatorstai voitaisiin siirtää kiinteästi lauantaipäiviin ja tällä tavoin lisätä yhtenäisten työviikkojen määrää. Tämän jälkeen selvitetään muutosten vaikutukset työaikajärjestelyihin eri työaikamuodoissa ja arvioidaan mahdollisuudet järjestelyjen toteuttamiseen. Työ jatkuu vuonna Neuvottelujärjestelmän uudistaminen Työmarkkinajärjestöjen työryhmä arvioi nykyisen työehtosopimuslakiin ja työriitojen sovittelulakiin perustuvan neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä. Tarkastelun kohteena oli erityisesti työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen sekä sopimuksen rikkomisesta eri tahoille seuraavat sanktiot. Lisäksi arvioitiin keinoja sovittelujärjestelmän ja erimielisyyksien ratkaisumenettelyn kehittämiseen sekä palkankorotusten toteutumista sopimuksettomilla aloilla. Työryhmän esittämien kehittämistarpeiden jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti siltä osin kuin ne mahdollisesti edellyttävät lainmuutoksia. Työryhmän työ jatkui vuoden 2015 puolelle. Työeläkelainsäädännön valmistelu (2017 eläkeuudistus) Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on pysyvä työryhmä, joka aloitti lokakuussa 2014 työmarkkinakeskusjärjestöjen sopiman 2017 eläkeuudistukseen liittyvän lainvalmistelun. Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys (kaikki työeläkelait) toukokuun loppuun 2015 mennessä. Julkisen sektorin (mm. kunnallinen eläkelaki) osal- 10 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

11 ta vuoden 2017 eläkeuudistuksen aiheuttamat muutokset neuvotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa Kuntien eläkeneuvottelukunnassa, joka on asettanut valmistelutehtävään yleisen lainvalmistelujaoston. Yleinen jaosto aloitti työskentelynsä lokakuussa. Joulukuussa aloitti työskentelyn myös STM:n työryhmä, joka valmistelee esityksiä työeläkevakuutuksen työnantajakannusteiden kehittämiseksi. Työryhmän toimeksianto perustuu Työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimaan sopimukseen vuonna 2017 toteutettavasta eläkeuudistuksesta. Työttömyysturvalainsäädäntö STM:ssä on pysyvä työryhmä, joka valmisteli 2014 aikana hallituksen esitykset työttömyysturvalainsäädännön muutoksiksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen Toukokuussa 2014 työmarkkinakeskusjärjestöt uudistivat suosituksensa ja kannanottonsa työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi. Muut työryhmät Pelastustoimen rakenneuudistuksen seurantahanke Sisäministeriö asetti 1.2. pelastustoimen rakenneuudistuksen seurantahankkeen, jonka toimikausi päättyy Työryhmän yleisenä tavoitteena on seurata ja edistää hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumista pelastustoimessa. Tasa-arvolain muutos STM:n asettamassa työryhmässä valmisteltiin hallituksen esitys tasa-arvolain muuttamiseksi. Muutos käsitteli lähinnä tasa-arvosuunnittelua ja siihen liittyvää palkkakartoitusta sekä sukupuolivähemmistöjen asemaa. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle huhtikuussa. Muutos tuli voimaan Maatalouslomittajan työturvallisuutta ja työhyvinvointia käsittelevä työryhmä: Työturvallisuuskeskuksen hanke käynnistyi keväällä Työryhmän työskentelyn tuloksena valmistui alkuvuodesta maatalouslomittajan työturvallisuus- ja työhyvinvointiopas. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

12 Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmä: STM:n työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulaiksi sekä turkistuottajien lomituspalvelulaiksi. Perhevapaatutkimuksen seurantaryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo -tutkimushankkeen tavoitteena on mm. saada ajantasaista tietoa äitien ja isien perhevapaiden käytöstä, käytön edellytyksistä ja esteistä sekä niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Hanke päättyy vuonna Lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanoa koskevan direktiivin ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta edistävän direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva kolmikantainen työryhmä Työryhmän tehtävänä oli em. direktiiveistä aiheutuvien tarvittavien säännösehdotusten valmistelu hallituksen esityksen muotoon. Työperusteisen maahanmuuton koordinaatiotyöryhmä Työryhmä toimii kansainvälisen työnvälityksen koordinaatiotyöryhmänä. Tavoitteena on tehostaa työperusteisen maahanmuuton koordinaatiota ja eri hallinnonalojen toimenpiteiden yhteensovittamista. Yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä sekä oikeusministeriön verkostossa valmisteltiin hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi. Kysymyksessä oli yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle huhtikuussa ja muutos tuli voimaan Kulukorvausasiain neuvottelukunta KT:n edustaja on jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa, jossa käsitellään verohallinnon päätösluonnokset verovapaista matkakustannuksista kullekin vuodelle. Työturvallisuussäädöksiä valmistelevan neuvottelukunnan (TTN) Nuoret työntekijät -jaosto Jaosto kävi läpi STM:n työsuojeluosaston toimivallan alla olevat nuoria työntekijöitä koskevat säädökset 12 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

13 sen selvittämiseksi, sisältävätkö ne säännöksiä, jotka perusteettomasti estäisivät nuorten työllistymistä. Jaosto sai työnsä valmiiksi kesäkuussa Työturvallisuussäädöksiä valmistelevan neuvottelukunnan (TTN) Väkivallan uhka -jaosto Jaosto laati selvityksen väkivallan uhkasta. Selvitys valmistui huhtikuussa Aikaisemmin asetetut työryhmät (raamisopimus, hallitusohjelmat) Raamisopimuksen yhteydessä asetettiin useita eri työryhmiä, jotka aloittivat toimintansa kertomusvuonna. Osa työryhmistä valmistelee työelämään liittyviä lakeja ja osa keskittyy työelämään liittyvään selvittämis- ja kehittämistoimintaan. Kataisen hallituksen hallitusohjelman yhteydessä sovittiin myös useista työlainsäädäntöön ja työelämän kehittämiseen liittyvistä työryhmistä, jotka ovat jatkaneet toimintaansa kertomusvuoden aikana. Trendityöryhmä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama poikkihallinnollinen työryhmä eli trendityöryhmä vakinaistettiin toimimaan koko hallituskauden ajaksi. Sen tehtävänä on selvittää ja koordinoida työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendejä - erityisesti työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen näkökulmasta ja ehdottaa niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia. Trendityöryhmässä selvitettiin mm. itsensä työllistävien henkilöiden sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamista. Työelämän sääntelytyöryhmä TEM:n työelämän sääntelyryhmä on asetettu koko hallituskaudeksi seuraamaan ja arvioimaan työlainsäädännön toimivuutta ja kehittämistarpeita. Työryhmässä valmisteltiin mm. osa-aikaisten mahdollisuuksia tehdä lisätyötä ja ns. nollatyösopimusten seurauksena työaikalakiin tehtäviä muutoksia. Harmaan talouden torjuntatyöryhmä TEM asetti tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän vuonna Työryhmän väliraportti ilmestyi vuonna 2013 (TEM raportteja 23/2013). Työryhmän työ jatkui alkuperäisestä aikataulusta poiketen vielä kertomusvuonna. Työryhmän loppuraportti ilmestyi (TEM raportteja 12/2014). Samapalkkaisuusohjelman asiantuntijaryhmä Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että naisten ja miesten palkkaeroa kavennetaan enintään 15 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

14 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Samapalkkaisuusohjelma käynnistyi vuonna Tähän liittyvän asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea korkean tason johtoryhmää samapalkkaisuusohjelman tavoitteen saavuttamisessa. Työryhmä jatkoi työtään kertomusvuonna. Työryhmän ohessa työnsä aloittivat useat eri projektit. KT oli mukana mm. hallitusohjelman tutkimushankkeessa Työelämän rakennemuutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkinaasemaan ja samapalkkaisuuteen. Tutkimushanke valmistuu vuonna Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä STM:n alaisuudessa jatkoi työskentelyä tapaturmaja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä. Työryhmä oli asetettu jo Vanhasen II hallituksen aikana. Aikaisemmat erilliset ammattitauteja ja tapaturmaa käsitelleet lait yhdistettiin yhdeksi laiksi. Työryhmä sai työnsä valmiiksi ja työstettyä sen hallituksen esitykseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan Samassa yhteydessä työryhmä selvitti mahdollisuutta valmistella lakia työpaikan vaihdoksen tuesta, mikäli työpaikalla todettu poikkeuksellinen kosteustai homelöydös estäisi työntekijää työskentelemästä työpaikalla. Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittänyt työryhmä KT osallistui vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneiden työryhmien työskentelyyn. KT:llä oli edustus päätösten perusteluja kehittäneessä alaryhmässä ja muutoksenhakua kehittäneessä alaryhmässä. Varsinainen työskentely tapahtui vuonna 2013, mutta työryhmä julkisti raporttinsa Eurooppatason vaikuttaminen KT oli kertomusvuonna jäsenenä CEEP:n Suomen jaostossa yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. CEEP on julkisista työnantajista koostuva Eurooppa-tason työnantajaorganisaatio. KT on jäsenenä myös kunta-alan CEMR:n työnantajafoorumissa, sairaala-alan työnantajaorganisaatio HOSPEEM:ssa (European Hospital and Healthcare Employers Association) sekä opetusalan EFEE:ssä (The European Federation of Education Employers). Lisäksi KT:llä on edustus toiminnan kannalta keskeisimmissä ministeriöiden EU-valmistelujaostoissa. KT:n EU-edustus kattaa viitisentoista ryhmää Brysselissä tehty lobbaus mukaan lukien 14 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

15 CEEP CEEPin kautta KT vaikutti Euroopan tason työmarkkinakeskusjärjestöjen vuoropuheluun ja komission valmisteluun useissa työelämän kysymyksissä. Työohjelman toimeenpano jatkui. Siinä ovat osapuolina yksityisen sektorin työnantajat ja yrittäjät BUSINESSEUROPE (BSE)/UEAPME, julkiset työnantajat CEEP ja eurooppalaiset ammattijärjestöt EAY. Työohjelmassa käsiteltiin mm. nuorisotyöllisyyttä, työllisyystilanteen analysointia, tasa-arvoa, täydennyskoulutusta ja elinikäistä oppimista, työvoiman liikkuvuutta, sosiaalidialogi-instrumenttien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä uusien jäsenmaiden aktivoimista. Toimintavuonna CEEP työmarkkina-asioita koskevan komitean (SAB) pääpaino on ollut Euroopan työllisyystilanteessa ja osapuolet ovat neuvotelleet Eurooppa-tasoisesta syvällisestä työmarkkina-analyysistä työohjelman mukaisesti. Työaikadirektiivin uudistaminen oli edelleen yksi keskeinen teema. Myös sosiaalidialogin tulevaisuus on ollut asialistalla. Työmarkkinatoiminnassa on osallistuttu myös työturvallisuutta ja -terveyttä käsittelevän työryhmän toimintaan. Ryhmä kokoontui toimintavuonna kahdesti ja laati mm. CEEP:n kommentit EU Komission työsuojelustrategiakehykseen. KT:llä on CEEP:in kautta edustaja komission ja Eurooppa-tason työmarkkinaosapuolten Advisory Committee on free movement of workers -työryhmässä, jossa käsitellään EU:n alueella tapahtuvaa vapaata liikkuvuutta. HOSPEEM Terveydenhuolto- ja sairaala sektorin työnantajajärjestön HOSPEEMin yhteistyö ko. alan työntekijäjärjestöjä edustavan EPSUn kanssa on jatkunut vilkkaana komission hyväksymän ns. sosiaalidialogin puitteissa. Sosiaalidialogin osapuolten HOSPEEMin ja EPSUn yhteistyön perustan muodostaa osapuolten yhteisesti hyväksymä työohjelma. Työohjelman mukaisesti on mm. annettu suosituksia koskien työvoiman rekrytointia ja sitouttamista (Recruitment and Retention) ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustarpeisiin liittyen (Life long learning). Osapuolet ovat saaneet komissiolta rahoitusta vuosina toteutettavaan projektiin, jonka tarkoituksena on edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia (Occupational safety and health). Projektin puitteissa on tarkoitus järjestää mm. asiantuntijatapaamisia ja pari konferenssia. Muilta osin HOS- PEEMin työskentely on pääsääntöisesti tapahtunut sähköpostitse ja muutamassa vuosittain Brysselissä järjestettävässä kokouksessa (General Assembly) sekä pohjoismaiden HOSPEEM-edustajien välisissä tapaamisissa. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

16 EFEE Opetusalan sektoridialogi ESSDE (työnantajajärjestö EFEE ja työntekijäjärjestö ETUCE) vakiintui vuonna 2010 ja osapuolilla on oma työohjelmansa. Suomesta EFEE:n jäseniä ovat KT ja EK:lainen Sivistystyönantajat. Kertomusvuonna EFEE:n edustajat tapasivat sekä keväällä että syksyllä. Syksyn tapaamisen yhteydessä pidettiin myös sektoridialogin tapaaminen yhdessä työntekijäpuolen kanssa. Osapuolia puhuttivat mm. opettajien työolot, joista on tavoitteena tehdä yhteinen kannanotto. CEMR CEMRin ja EPSUn sektoridialogikomiteassa käsiteltiin kuntien rakenteellisia uudistuksia ja laadittiin työsuunnitelma vuosille Työsuunnitelma sisältää mm. hankealoitteen rakenteellisten uudistusten toteutuksen ja seurausten tarkastelun osana yhteistä sosiaalidialogiprosessia. Vuoden aikana valmistui CEMRin ja EPSU:n edustavuusselvitys, jossa todettiin mm. että CEMR edustaa noin 80 prosenttia kuntatyönantajista ja EPSU noin 56 prosenttia työvoimasta. Yhteistyössä laadittiin kannanotto työvoiman liikkuvuudesta ja syrjinnän ehkäisystä kuntatyöpaikoilla. Vuoropuhelussa käsiteltiin Norjan ja eräiden jäsenmaiden toteuttamaa Kolmannen osapuolen väkivallanehkäisy työpaikoilla -hankkeen tuloksia, EU:n työterveys- ja turvallisuusstrategian uudistamista sekä työstettiin kannanottoa valmisteilla olevaan työaikadirektiiviin. Työelämän kehittäminen KT oli mukana hallitusohjelmaan kuuluvan työelämän kehittämisstrategian toimeenpanemiseksi perustetun Työelämä2020-hankkeen johto-, valmistelu- ja viestintäryhmissä sekä tiedeverkostossa, aluetyöryhmässä ja kansainvälisessä työryhmässä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuonna 2020, joka osaltaan turvaa Suomen kilpailukykyä. KT:lla oli edustus hankkeen yhteistyökumppaneiden verkostoissa: STM:n alaisuudessa toimivissa Johtamisverkostossa ja Työhyvinvointifoorumissa sekä Tekesin valtuuskunnassa ja Elinikäisen oppimisen neuvostossa. Hankkeen neuvottelukunnassa kuntajohdon edustajina olivat Tampereen pormestari, joka toimii myös varapuheenjohtajana sekä Kittilän kunnanjohtaja. KT:ssa on valmisteltu kaksi työelämän kehittämiseen painottuvaa ohjelmaa, Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 yhteistyössä kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa (sovittu neuvotteluissa) ja Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelma yhteistyössä Kuntaliiton ja Kevan kanssa (Kuntayt5-painopistealue). Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelma sai rahoituksen Tekesiltä. Siinä on pilotteina mukana KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

17 kuntaorganisaatiota ja niiden 200 esimiestä. Muita kuntaorganisaatioita on mukana seitsemän ja kumppaneina kolme yliopistoa sekä FCG. Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 on mittava kehittämisohjelma, joka osaltaan pyrkii vastaamaan julkistalouden kestävyyden, käynnissä olevien suurten rakenteellisten muutosten ja väestön ikääntymisen haasteisiin. Lähtökohtana ohjelmassa on kunkin kuntaorganisaation tai yksikön omat kehitystarpeet ja se, että johto, henkilöstö ja palvelunkäyttäjät kehittävät yhdessä. Tuloksellisuustyötä kuntatyöpaikoilla tuetaan muun muassa tekemällä näkyväksi eri puolilla Suomea tehty kehittämistyö, levittämällä vaikuttavia käytäntöjä, käynnistämällä kehittämishankkeita ja verkostoja sekä kouluttamalla kuntaorganisaatioiden sisäisiä kehittäjiä. Vuosina toteutettavalle ohjelmalle on haettu ESR-rahoitusta. KT järjesti kesäkuussa tutkijoille ja kuntien henkilöstöjohdolle työelämän tutkimusseminaarin, jossa oli 50 osallistujaa. Työsuojelu ja työhyvinvointi KT oli mukana pelastustoimen valtakunnallinen yhteistyöelimen (SM) toiminnassa, joka saatiin päätökseen kertomusvuonna. Eri työryhmissä valmistuivat työhyvinvointikysely, esimiehille opas työterveyshuollon kehittämiseen, ohjelma pelastusalan poikkeamaraportointiin, riskienarviointiin ja läheltä piti -tilanteisiin, Firefit-järjestelmän jalkauttaminen sekä työurapolkujen kehittäminen. KT:n ja pääsopijajärjestöjen työuratyöryhmä kokosi julkaisun työssä jatkamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen tueksi. Julkaisuun on koottu tietoa työryhmän laatimista tietoiskuista, jotka koskivat johtamista, työterveyshuoltoa, työhyvinvointia sekä innovatiivisia työaikajärjestelmiä. Loppuvuodesta käynnistyi keskusjärjestöjen yhteinen päihdesuosituksen uudistamistyö. Yhteistyössä Kevan ja TTK:n kuntaryhmän kesken toteutettiin vuoden aikana ensimmäinen Julkisen alan työhyvinvointitutkimus kunnan ja kirkon aloilla sekä laadittiin esimiehille muutosopas-sivusto. KT valmisteli muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen ja TTK:n kanssa ikäjohtamisen avuksi internetpohjaisen työkalun. Työkalu perustuu aiemmin yhteistyössä laadittuun työkaarimalliin. Työkalu valmistui kertomusvuoden syksyllä. Työsuojelun yhteistyöryhmä (TYRY) kokoontui vuoden aikana useasti. Se antoi viisi lausuntoa sekä laati lisäohjeen työsuojeluvaltuutetun ajankäytön määrittelystä. Huhtikuussa KT järjesti tilaisuuden työsuojelupäälliköille. Lisäksi työsuojelupäälliköille lähetettiin vuoden aikana useita ajankohtaistiedotteita. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

18 Henkilöstövoimavarojen johtaminen Työnantajan edustajille suunnatun HR-verkoston kahdessa ideatyöpajassa on käsitelty henkilöstöjohtamisen keinoja tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Aiheet ovat liittyneet hyviin menettelytapoihin taloudellisesti tiukoissa tilanteissa sekä muutosjohtamiseen. Osaamisen johtamiseen liittyvä Oulun kaupungin koolle kutsuma verkostotapaaminen oli 8.5. Verkoston HRinfo-sähköpostikirjettä on lähetetty verkostolle kymmenen kappaletta. Verkostotapaamisiin on osallistunut yli sata henkilöstöammattilaista ja siinä on yhteensä yli 300 jäsentä. KT on tukenut myös FCG:n toteuttamaa KuntaHR2017-kehittämisohjelmaa, joka painottuu henkilöstövoimavarojen johtamiseen kuntakonsernissa. Tuloksellisuus ja tuottavuus KT:n ja pääsopijajärjestöjen tuloksellisuuskampanja päättyi vuoden lopussa ja jatkaa toimintaansa osana Kunteko ohjelmaa. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet osallistuivat hallitusohjelmaan kuuluvan valtiovarainministeriön kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden koordinaatiotyöryhmän työhön. Sen tehtävänä oli tukea ja vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden ja tuloksellisuuden edistämistyötä sekä luoda sille edellytyksiä ja yhteistä arviointi- ja tietopohjaa. Kuntien ja kuntayhtymien edustajat nostivat eri yhteyksissä esille strategisen palkitsemisen tarpeen kunta-alalla. Vuoden aikana valmisteltiin siihen liittyvää ohjelmakokonaisuutta ja käynnistettiin Palkitsemissalkku-kuntapilotti. Osaamisen ennakointi ja ammatillisen osaamisen kehittäminen KT:n ESR-rahoitteinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hanke päättyi helmikuun lopussa. Hankkeen tulokset koottiin hankkeen loppuraporttiin ja Osaamista ennakoimaan! -julkaisuun. Tuloksia levitettiin laajasti kuntakenttään ja yhteistyökumppaneille hyödynnettäväksi julkaisuissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Hankkeen tuloksia hyödynnettiin myös KT:n osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun suunnittelussa. Tiedustelun tulokset julkaistiin Kuntamarkkinoilla ja niitä on käytetty hyödyksi edunvalvontatyössä mm. KESU-prosessiin vaikuttamalla. Ennakointiosaamisen kehittäminen kytkettiin vuoden alussa voimaan tulleen ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lainsäädännön toimeenpanokoulutukseen. 18 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

19 Kuntayt5-toiminta KT:n, Kuntaliiton ja Kevan yhteistyö uudistui ja siihen tulivat mukaan Kuntarahoitus ja Avainta. Toiminnassa oli vuoden aikana painopistealueina toimintaympäristöanalyysi; oppilaitosmarkkinointi ja työnantajaimago, uudistuva esimiesosaaminen sekä yrityspalvelut. Toiminnoista oppilaitosmarkkinointi ja työnantajaimagon kehittäminen jatkuivat entisen Kuntatyötoiminnan perinteitä noudattaen ja kolme muuta painopistealuetta käynnistivät yhteistyötä ja valmistautuivat suunnitelmalliseen etenemiseen vuoden 2015 aikana. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus

20 Palvelua kuntatyönantajille Toimintavuonna KT:n toimihenkilöt neuvottelivat sopimuksista ja suosituksista, antoivat sopimusneuvontaa, vastasivat tuhansiin sopimuksia koskeviin sähköposteihin, kävivät keskusneuvotteluja, hoitivat asianajotehtäviä tuomioistuimissa ja osallistuivat lukuisiin työryhmiin. KT:n toimihenkilöt kouluttivat esimiehiä ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita sekä pitivät työnantajapuheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa. KT:n tehtäviin kuuluu myös kansainvälinen edunvalvonta, neuvottelutoiminnassa tarvittavat selvitykset ja viestintä. Neuvonta Kuntia ja kuntayhtymiä palveltiin antamalla neuvontaa sopimusten ja säädösten soveltamiseen. KT:n toimihenkilöt vastasivat kunnista ja kuntayhtymistä tulleisiin lukuisiin tulkintapyyntöihin, joita esitettiin pääasiassa sähköpostilla, puhelimitse sekä nettisivujen kautta. Yksistään palvelusähköpostiviesteihin annettiin noin vastausta. Kunnat, kuntayhtymät, valtion viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit pyysivät toimintavuonna 89 kirjallista lausuntoa. Lausuntopyyntöihin sisältyi eri oikeusasteita varten laadittuja lausuntoja ja selvityksiä, joita kunnat ja kuntayhtymät lähettivät omissa nimissään edelleen. Näiden lisäksi annettiin asiantuntijalausuntoja eduskunnalle ja ministeriöille. Keskusneuvottelupyyntöjä jätettiin toimintavuonna 56. Lisäksi hoidettiin 15 työtuomioistuinasiaa. Toimihenkilöitä työllistivät myös asianajotehtävät yleisissä ja hallintotuomioistuimissa. Neuvottelijat kouluttivat kuntien ja kuntayhtymien työnantajaasemissa olevia sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. KT koulutti kertomusvuoden aikana henkilöä. FCG:n organisoi 61 koulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. KT:ltä suoraan tilattuja koulutustapahtumia oli 43 ja niissä koulutettiin noin henkilöä. Työmarkkinatutkimus Toimintavuoden aikana selvitettiin kuntatyönantajille suunnatuilla tiedusteluilla mm. sopimusmääräysten täytäntöönpanoa eri työryhmien käyttöön sekä työnantajaedunvalvontaan. Kunta-alan tilastoryhmä selvitti myös kunnallisen henkilöstön järjestäytymistä pääsopijajärjestöittäin. Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen vuosittainen seurantavelvoite on säädetty KT:lle. Täydennyskoulutuksen määrät ja kustannustiedot kerättiin vuodelta 2013 terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiltä. Seurantatiedoista raportoitiin myös sosiaalija terveysministeriölle. STM:n työryhmien sekä sopijaosapuolten käyt- 20 KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993).

KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä. KT

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kuntekon tavoitteet ja toimenpiteet 2 Tavoite Tehdä näkyväksi ja levittää kuntakentällä tehtyä kehittämistyötä Tukea työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä. KT

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Henkilöstövoimavarojen kehittäminen - osaamisalueen toiminta KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi Tilastoesite tammikuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Tausta: hallituksen kannanotto Toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

HR-verkosto toimii. Terttu Pakarinen, KT

HR-verkosto toimii. Terttu Pakarinen, KT HR-verkosto toimii Terttu Pakarinen, KT Tärkeitä muutostekijöitä, HR-barometri, Viitala 2011 Y-sukupolvi Iäkkäiden ihmisten lisääntyminen työpaikoilla Jatkuvien muutosten virta ei hidastu Tulosodotukset

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kuntaorganisaatioiden omat kehittämistarpeet: kehittämishankkeet ja niiden tukeminen - tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen samanaikaisesti - yhteistoiminnallinen

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa. Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Avaintyönantajat AVAINTA ry Monitoimialainen kasvava työnantajaedunvalvontajärjestö Perustettu 1993,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: Kunnanhallitus 13 20.01.2014 ILMOITUSASIAT 30/00.02/2014 KHALL 13 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat 11.12.2013: Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2014-2016

Lisätiedot

Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010

Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 Paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 KVTES 2010-2011 allekirjoituspöytäkirja 3 Yleiskirje 10/2010 Käytännössä Käsittely yt-käytännöillä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993).

KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvonnan myös Euroopan unionissa. KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). 2013 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN BMF SYYSSEMINAARI 14.11.2007 Satu Henttonen, asiamies Palkansaajajärjestö Pardia AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN 1 Sisältö Asiantuntijuus / ammatillisuus Kasvot imagolle Kirjaston palvelujen markkinointi

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Kunta-alan sopimukset 2012 2013

Kunta-alan sopimukset 2012 2013 Uudet sopimukset Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoittivat KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Aki Lindén ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. Kunta-alan sopimukset 2012 2013 Uudet kunta-alan

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2. 1 (5) KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 (TS-10) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS 1 (5) TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS 1. Johdanto Suomen kansantalouden työllistämiskyky sekä mahdollisuudet turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen tarvittava talouskasvu ovat vaarantuneet kansainvälisen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi

Kunnallinen työmarkkinalaitos www.kuntatyonantajat.fi www.kommunarbetsgivarna.fi Vuosikertomus 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla (laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot