Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*"

Transkriptio

1 Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet* Hankkeen tavoitteena on hyödyntää jo aiemmin tuotettuja toimintamalleja ja lähteä toteuttamaan laajennettua työssäoppimista opiskelijakohtaisten polkujen kautta kaikilla koulutusaloilla SAMIssa. Tutkinnon perusteet antavat hyvän pohjan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiselle osana ammatillisen koulutuksen laajempaa kehittämistä ja osaamisperusteisuuteen valmistautumista. Vaihtoehtoisten työvaltaisten opiskelumuotojen ja joustavien opintopolkujen toteuttamisen avulla on tarkoitus mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen nopeutumista sekä lisätä henkilökohtaisen ohjauksen ja yksilöllisen tarpeiden suunnittelua opetuksessa. Yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tietopuolisia opintoja ja/tai mahdollisuutta suorittaa osa opinnoista oppisopimuksessa. Kehitetään erilaisia toteutustapoja tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Hyödynnetään opiskelijan ohjauksessa tieto- ja viestintätekniikkaa. Vahvistetaan työssäoppimisen laajentamista edelleen tekniikan ja liikenteen alalla; Sähkö- ja automaatiotekniikan, Tieto- ja tietoliikennetekniikan, Metsäalan, Rakennusalan, Kone- ja metallialan ja Logistiikan perustutkinnoissa. Sekä otetaan mukaan uusina sosiaali- ja terveysalalta lähihoitajien perustutkinto sekä matkailu- ravitsemis ja talousalalta hotelli- ravintola- ja cateringalan ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot. Tutkintokohtaisten pilottien kautta, luodaan opiskelijakohtaisia toteutustapoja. Hankkeen kuvaus* Hankkeen koordinoinnista vastaa kehittämiskoordinaattori, tiiviissä yhteistyössä apulaisrehtorin, koulutusalojen koulutuspäälliköiden, oppisopimustoimiston koulutussuunnittelijan ja kehityspedagogien kanssa. Hankkeessa toimijoina ovat opettajat eri koulutusaloilta. Hankkeen toimijoista muodostetaan tiimi, joka viestii tiiviisti keskenään ja voi hyödyntää toistensa osaamista sekä eri toteutustapoja opiskelijakohtaisissa ratkaisuissa. Näin hyödynnetään osaaminen ja hyvät toimintatavat jo hankkeen aikana eri alojen kollegojen kesken. Laajennetun työssäoppimisen ja tutkintokohtaisten pilotti-mallien kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä hyödyntäen sekä yrityskohtaista yhteistyötä, että jo olemassa olevia työelämäfoorumeja; toimialaraateja ja ammatillisia neuvottelukuntia. Pyritään uudenlaisten yhteistyömallien ja verkostojen rakentamiseen. Työelämäyhteistyön uudenlaisten yhteistyömallien alulle saattamiseksi toteutetaan Hankefoorumi Syksyllä 2013, jossa tiedotetaan jo olemassa olevista käytännöistä koskien laajennettua työssäoppimista; oppisopimuksen, attojen integroinnin ja yksilöllisten polkujen toteuttamisesta. Tilaisuudessa toteutetaan workshop, jossa osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin ja oppilaitoksen henkilöstö yhdessä työelämän edustajien kanssa ideoi laajennetun työssäoppimisen toteutustavoista. Tätä työtä jatketaan tätä alakohtaisina pienempinä tilaisuuksina, jossa johto ja opettajat /työelämän edustajat jatkavat oman alan osalta ja ideointi syvenee valmiiksi toteutus malleiksi.

2 Näin saadaan kaksi toteutustapaa: 1. Opiskelijalähtöinen laajennetun työssäoppimisen malli; jossa lähdetään liikkeelle opiskelijan tavoitteista ja muokataan yksilöllisiä polkuja opiskelijan ja yksittäisen yrityksen /yritysten tarpeisiin. 2. Yritys x /oppilaitos kohtainen malli, jossa ideoidaan ja tehdään toteutusvalmiita polkuja opiskelijoita varten. Työelämäyhteistyötä tiivistyy ja se kytkeytyy osaksi osaamisperusteisuuteen koskevaa valmistautumistyötä, joka on aloitettu SAMIssa määrätietoisesti kaikissa tutkinnoissa. Pedagogisen johtamisen kehittyviä ajankohtaisia rakenteellisia käytäntöjä SAMIssa ovat klusterit, joista myös laajennetun työssäoppimisen toteuttaminen hyötyy. Klusterimalli on otettu käyttöön SAMIssa , klusterimallissa SAMIn tutkinnot jakautuvat seitsemään eri osaamisklusteriin. Klusterimallin avulla mahdollistetaan joustavampi opintojen henkilökohtaistaminen sekä erityisesti lähitutkintojen tiiviimpi yhteistyö niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan osalta. Työssäoppimisen laadun ja pedagogisen toimivuuden toteutumista mahdollistetaan ja kehitetään työpaikkaohjaajakoulutuksella, jota toteutetaan mm. opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen sekä opettajien työelämäjaksojen yhteydessä. Hankkeessa hyödynnetään ohjauksen välineenä myös sähköisiä työssäoppimisen alustoja (esim. Wilma /Blogi), jossa opiskelijan sähköinen päiväkirja ja työssäoppimisen seuranta tapahtuu. Sähköisen päiväkirjan avulla voidaan todentaa oppimisen arvioinnin toteutumista. Wilma-oppimisalustalla tapahtuu myös opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman dokumentointi, siten, että se on kaikkien osapuolten hyödynnettävissä. SAMIssa on hyviä malleja tvt:n sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä osana opiskelua ja työssäoppimista, näitä hyviä käytäntöjä ja niitä kehittäneiden opettajien ammattitaitoa hyödynnämme tässä hankkeessa. Toimintasuunnitelma: Syksy Vahvistetaan tiedotusta: Hankefoorumi SAMIn opettajille, johdolle ja työelämänedustajille. - Muodostetaan Hankefoorumin osalta tutkintokohtaisia pilottitiimejä kiinnostuneiden yritysten /oppilaitosten edustajien osalta - Hyödynnetään jo tehtyä markkinointimateriaalia - Tiedotusta opiskelijaryhmille kaikissa tutkinnoissa yhteistyössä oppisopimustoimiston koulutussuunnittelijan, tutkintokoordinaattoreiden ja opettajien kanssa Kevät Luodaan opiskelijakohtaisia toteutusmalleja (työssäoppimista laajentamalla sekä oppisopimus 2+1 malli huomioiden) - Kehitetään sähköistä ohjausta yksilöllisen polun toteutumisen tueksi sähköisten oppimistehtävien laadinta Syksy Hyödyntää saatua palautetta (vertaisarviointi, opiskelijapalautteet) osana mallin kehittämistä - Kehitettyjen mallien arviointia pilottien avulla - Tuloksista tiedottaminen

3 Hankkeen kohderyhmä* Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelevat opiskelijat SAMIssa. Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää Henkilöstön tietoisuuden ja osallistamisen lisääminen laajennetun työssäoppimisen toteuttamisessa vaikuttavuuden paraneminen Tarjotaan kaikissa tutkinnoissa opiskelijalle mahdollisuus työvaltaiseen opintojen toteuttamiseen opintojen henkilökohtaistamisen kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen tai muulla tavoin siirtymiseen aiemmin työmarkkinoille. Työelämäyhteistyön tiivistäminen Työelämä mukana suunnittelussa: Toimialaraadit, ammatilliset neuvottelukunnat, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat Osaamisperusteisuuteen valmistautumis-ohjelmassa päivitetään oppilaitoskohtaiset opintosuunnitelmat ja osaamisperusteisen moduloinnin avulla huomioidaan ja mahdollistetaan kaikissa tutkinnoissa aiempaa joustavammin opiskelijakohtaisten ratkaisujen toteutuminen. Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?* SAMIn laatukortti Laadunhallinta SAMIssa perustuu jatkuvaan toiminnan määrälliseen ja laadulliseen tulosten ja vaikutusten arviointiin. Määrällistä arviointia ohjaavat opetusministeriön tulosmittarit, talousarvion sitovat määrälliset tavoitteet sekä näiden trendi- ja vertaistieto. Laadullista arviointia ohjaavat talousarvion sitovat laadulliset tavoitteet, opiskelijapalaute, asiakaspalaute, henkilöstöpalaute sekä näiden trendi- ja vertaistiedot. Laajennettu työssäoppiminen on asetettu yhdeksi laadulliseksi tavoitteeksi SAMIn laatukorttiin (LIITE 1) ja sitä arvioidaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan sovitun aikataulun mukaisesti. ISKUT-palautteet ISKUT- palautteiden avulla saamme työssäoppimista koskevia palautetietoja opiskelijoilta, opettajilta ja työpaikkaohjaajilta, nämä ovat yksi osa arviointia. Sisäinen tiedottaminen Hankkeen tuloksista tiedotetaan henkilöstölle sekä työelämän edustajille. Miten hankkeista tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? Vertaisarviointi-mentorointi, hankeverkosto Raportoidaan oppilaitoksessa sisäisesti Henkilöstön koulutuspäivät Hankefoorumi SAMI

4 Hankkeen kustannukset ja rahoitussuunnitelma Henkilöstömenot SAMIedu Koordinointi 0 Suunnittelu Neuvonta ja ohjaus Arviointi 350 Raportointi ja julkaisut 700 Tiedotus, viestintä ja markkinointi 1050 Muut tehtävät, Mitkä? 0 Henkilöstömenot yhteensä Muut menot Samiedu Kokous- ja koulutusmenot 1400 Matkustuskulut 2800 Palvelujen ostot 1050 Laitehankinnat 700 Materiaalimenot 350 Vuokrat 0 Muut menot, projektitalous + projektin- hallintaohjelmiston lisenssimaksut ja ylläpito 0 Muut menot yhteensä 6300 Hankkeen kokonaismenot yhteensä Omarahoitus 9600 Valtionavustus (Muutos sovittu Maarit Kuosa ja Jonna Kokkonen)

5 PROSESSIMITTARIT Liite 1 SAMIN LAATUKORTTI 2013 SAMI PROSESSIT CQAF Painopistealue mihin keskitymme? Toimivat prosessit Pedagogisesti vahva ja vetovoimainen ammatti- ja aikuisopisto Asiakassuuntautuneisuus Työelämälähtöisyys, kumppanuudet Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Koulutuskysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Työmarkkinoiden muutoksien tunnistaminen Vuorovaikutus jäsenkuntien kanssa ja talous Tavoite missä onnistuttava? Laadunvarmistuskäytäntöjen kehittäminen tuloksellisuusarviointiin Työelämä- ja opiskelijalähtöiset opintopolut johtavat työhön tai jatkoopintoihin Työvoimaan kuuluvien nuorimpien ja vanhimpien ikäluokkien kokoerojen ja siitä eri aloille aiheutuvien haasteiden kartoittaminen Nykyisen ky-mallin ja rahoituspohjan turvaaminen ja resurssien sopeutus Mittari missä onnistuminen näkyy? Tulosmittarit:SAMIedu sijoitus 50 parhaan joukossa ja 1.toiveen hakijat 450 (normi) Työllistyminen ja jatko-opinnot mittarit yhteensä 51,5% (=TR1 48% ja TR2 3,5%) Ennakointiprosessin yksityiskohtaisempi kuvaus ja tiedon kokoamista koskeva raportti valmiina ja käsitelty kumppanuusfoorumissa kesäkuussa 6 jäsenkunnan perussopimus hyväksytty Kuntayhtymän talouden tavoitteet 2013 saavutetaan (vuosikate) Toimenpide mihin ryhdytään? Opettajuuden ja opinto-ohjauksen uudet laatutyökalut ja -käytännöt Yritysten, työhallinnon, SAMIedun ja lukioiden yhteinen ennakointi ja mitoitustyö Suunnitelman mukainen ennakointiprosessi, toimialaraadit ja neuvottelukunnat aktiivisia keväällä. Jäsenkuntakierrokset helmikuusssa ja jäsenkuntaseminaari maalishuhtikuussa 2013 Johtajuus Pedagoginen johtaminen ja opettajuus Klusterien ja kehityspedagogien työn ohjaus ja vakiinnuttaminen Tuloshakuisuus Tulosohjauksen vahvistaminen Tuloksellisuustietojen analysoinnin jalkautuminen klusteritasolle Henkilöstö voimavarana Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Yhteiskunnallinen vastuu Kestävä työhyvinvointi ja opettajuus Yhteisöllinen osaaminen Yhteiskuntavastuu ja nuorisotakuu Kestävä hyvinvointi. Johtamisjärjestelmä työolojen tukena ja ohjauksessa Yhteisötavoitteiden tunnistaminen ja vahvistaminen Hallitusohjelman mallin toimeenpano Arki lähentyy kestävän kehityksen kriteerien mukaista toimintaa. Opettajien valmennusohjelma ja opettajan työn arviointikäytäntö käytössä Klusterien ja kollegiaalisten ryhmien toimintasuunnitelmien kokoaminen klusterimanuaaliksi Sairauspoissaolojen väheneminen alle 9,5 tp./vuosi ja opettajuuden kehitysohjelman linjaukset käyttöön Osaamista ja sen kehittämistä koskevat tietolähteet (opsit, kyselyt, auditoinnit jne.) koottu toiminnoittain SAMInettiin ja osaamisen vahvistaminen käynnissä Laajennettuun työssäoppimiseen (>30 ov) osallistuminen vastaa 25 % kokonaisopiskelijavolyymista ja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia on tehty 20 kpl. SAMIle myönnetään kolme uutta kestävän kehityksen sertifikaattia. Klusterien ja kehityspedagogien työn ohjaus ja opettajan työn arviointipilotit, johdon valmennus Toimintasuunnitelmien tukeminen, esimerkkitapausten levittäminen, edistymisen auditointi Auditoinnit, varhainen puuttuminen, johdon ja opettajienvalmennus Osaamismatriisit päivitetään ja osaamisen vahvistamista tuetaan tarkoituksenmukaisella tavalla Oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen lisääminen. Valitaan sertifioitavat tutkinnot, käynnistetään ja toteutetaan sertifiointiprosessit.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen 1 (8) SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPON KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA 2015 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampon johtoryhmä hyväksynyt 19.3.2015, 3.5. 2 (8) Sisällysluettelo 1 Tausta ja tavoitteet... 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot