Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry. Eira Pohjola. RAY projektiavustushakemus. Liite projektin Erityistä vertaisuutta projektisuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry. Eira Pohjola. RAY projektiavustushakemus. Liite projektin Erityistä vertaisuutta projektisuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry. Eira Pohjola RAY projektiavustushakemus Liite projektin Erityistä vertaisuutta projektisuunnitelmaan 1. Projektin päämäärä ja keskeiset tavoitteet Yhä suurempi osa yläkoulun ja ammatillisten oppilaitosten oppilaista tarvitsee jonkinlaista tukea opinnoissaan. Koulujen tarjoama tuki ei auta oppilaita ilman vanhempien ja perheiden aktiivista osallistumista. Vanhempien osallistamiseen eivät koulun keinot ole riittäviä, vaan tarvitaan järjestöjen osaamista ja uudenlainen palveluverkosto. Järjestöt voivat yhdessä toimien tukea erilaisten oppijoiden perheitä kahdella päätavalla. Ensinnäkin ne tarjoavat oman toimialansa asiantuntemusta ja vertaistukea suoraan perheelle. Toiseksi ne auttavat vanhempia käyttämään pirstaleista yhteiskunnan palvelutarjontaa tehokkaasti hyväksi. Koulu on tässä toimijoiden kohtaamispaikka. Järjestöt eivät myöskään ole sidottuja virallisen palvelujärjestelmän muotoihin ja sisältöihin. Tukea tarvitaan vuoden ympäri ja usein hyvin henkilökohtaisella tavalla. Oppilaan kannalta kriittinen jakso on erityisesti siirtymä yläkoulusta ammatillisiin opintoihin. Järjestöt voivat tukea siirtymässä, jossa viranomaistuki on ohuimmillaan. Tämän projektin yleinen päämäärä eli kehitystavoite on synnyttää Hämeenlinnan seudulle erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevien oppilaiden vanhemmille järjestövetoinen tukirakenne ja vertaistukijärjestelmä. Projektin päättyessä Hämeenlinnan seudulla tehdään läheistä ja suunnitelmallista yhteistyötä Kanta Hämeen vammais ja sosiaalialan järjestöjen, erilaisten oppijoiden vanhempien sekä oppilaitosten välillä. Yhteistyön keskeinen muoto on vanhempien vertaistukijärjestelmä. Projektin luoma järjestelmä parantaa erityistä tukea tarvitsevien yläkoulun oppilaiden perheiden osallistumista koulutyön sujumiseen sekä nuorten peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen siirtymävaiheen onnistumiseen. Projektin keskeinen toimija on Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry yhdessä Hämeenlinnan Setlementti ry:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta Häme ry:n kanssa. Valtakunnallisena perhe ja kasvatustyön tukijana ja toimintamallin yhtenä levittäjänä toimii Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön koordinoima YTRY verkosto, jonka lähes 80 jäsentä edustavat vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä järjestöjä ja toimijoita. Hämeenlinnan opetuspalvelut kehittää projektin kautta oppilashuoltoa ja perheyhteistyötä kahdessa pilottikoulussa (yläkouluja). Kiipulan ammattiopisto ammatillisena erityisoppilaitoksena toimii erilaisen oppimisen asiantuntijana yhdessä valtakunnallisen Erilaisten oppijoiden liitto ry:n kanssa. 1

2 Projektissa kehitetään uusi ja innovatiivinen järjestötoiminnan malli erilaisten oppijoiden vanhempien tukemiseksi, jotta heidän lapsillaan oppilaina ja opiskelijoina olisi takanaan mahdollisimman hyvä tuki. 2. Projektin tausta ja tarve Yhä useampi peruskoulun ja ammatillisen oppilaitoksen oppilas tarvitsee erityisopetusta opintojensa tueksi. Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä Näistä 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä Vuotta aiemmin erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus oli 8,5 prosenttia. Uuteen lainsäädäntöön perustuvaa tehostettua tukea järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Tehostettua tukea saaneiden yleisin tukimuoto oli osa aikainen erityisopetus ja erityistä tukea saaneiden avustaja ja/tai tulkitsemispalvelut (Tilastokeskus). Projektiin mukaan tulevissa Hämeenlinnan Kaurialan ja Hakkalan kouluissa on tehostetun tuen oppilaiden määrä yhteensä 32. Erityisen tuen oppilaiden yhteismäärä puolestaan on 67 oppilasta. Ammatillisen koulutuksen puolella noin 6 % kaikista opiskelijoista oli luokiteltu erityisopiskelijoiksi. Nuorten kohdalla ammatillisella toisella asteella luku on lähes kaksinkertainen. Jokaisen erityistä tukea oppimisessaan tarvitsevan nuoren takana on perhe, jonka tuki ja osallistuminen oppimisen esteiden poistamisessa on ensisijaisen tärkeä. Mikään virallisen palvelujärjestelmän muoto ei kuitenkaan tavoita vanhempia ja tukea ja tietoa on saatavissa hyvin pirstaleisesti. Samalla kuitenkin tiedetään, että oppimisen vaikeudet ovat vahvasti periytyviä. Syynä on niin genetiikka kuin perheen kulttuuristen tapojen periytyminen. Vertaistukea järjestöjen tarjoamana palvelumuotona on viime vuosina kehitetty monessa hankkeessa. Erityislasten kohdalla esimerkiksi Leijonaemot ry on saanut RAY:ltä tukea Voimaa vertaisille projektille Yhdistyksen toiminta ja projekti antavat hyvän kuvan vertaistuen tarpeesta ja mahdollisuuksista erityisesti hoitoa tarvitsevien lasten vanhempien kohdalla. Yhdistyksen toiminta osoittaa, miten monilla eri keinoilla koulutukset, tapaamiset, tempaukset vertaistukea voidaan luoda ja ylläpitää. Vertaistuki on myös tarvittaessa vahva vaikuttamiskanava. Vertaistuen vaikutuksia on myös tutkittu (mm. Tuula Kinnunen / DIAK; Jaana Lehto ja Annikki Liljefors / HAMK). Vanhempien kannalta vertaistuki auttaa käsittelemään riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteita sekä antaa tietoa ja keinoja edistää haasteellista kasvatustyötä. Lapsen tai nuoren kannalta vertaistuki auttaa yhdistämään virallisen hoito tai koulumaailman perheen omaan toimintaan. Ammattitahojen hoitajat, opettajat, sosiaalityöntekijät näkökulmasta vertaistuki helpottaa työtä ja antaa sille sisäistä jatkuvuutta. 3. Projektissa käytettävät toimintatavat ja mallit Projektin toiminnan ydin on vertaisryhmätoiminnan käyttäminen ja sen kehittäminen. 2

3 Vertaisryhmässä erilaisen oppijan vanhemmat tukevat toisiaan hakemaan oppimiseen liittyviin vaikeuksiin ratkaisuja. Vertaisten kesken ylläpidetään ja tiedostetaan voimavaroja, jotka kantavat arjessa. Puutteiden sijaan haetaan vahvuuksia ja taitoja, joilla ongelmat ratkeavat. Ongelmat voidaan todeta, mutta niistä on päästävä ulos. Ryhmäläinen on itse elämänsä paras asiantuntija. Vertaisryhmien teemat rakennetaan jatkumoksi, jolloin niitä voidaan prosessoida pitkin matkaa. Toiminnan sisältö on selviytymistarina painotteista. Toiminta rakennetaan niin, että syntyy uskallusta jakaa omia kokemuksia, jolloin tuotetaan yhteistä kokemusperäistä tietoa ja mahdollistetaan toinen toisiltaan oppiminen. Teemojen kautta tiedostetaan voimavaroja, sekä tuetaan sen hetkisen elämäntilanteen ymmärrettävyyden vahvistumista. Vertaisryhmätoiminta on yhdistyksen (projektin) työntekijän koordinoimaa toimintaa. Yhdistyksen työntekijä on tasavertainen ryhmän jäsen, mutta myös vastuussa tilaisuuksien kulusta, ryhmäprosessin ohjaamisesta ja edistämisestä. Ryhmäläisten kokemuksellinen asiantuntijuus on toiminnan lähtökohta. Ohjaajan tärkein tehtävä on edistää vertaistuen toteutumista. Tässä projektissa vertaisryhmässä on 4 8 osallistujaa. Kokoontumisia ainakin aluksi tulee olla noin kerran viikossa. Aiheet nousevat usein käytännön ongelmista ja niihin haetaan ryhmässä ratkaisumahdollisuuksia. Akuuttien asioiden ohella käydään läpi omaa ja lapsen oppimista ja sen tukemista. Tavallisia aiheita ovat luku ja kirjoitustehtävien tukeminen, matematiikka sekä läksyjenluvun systemaattisuus. Lisäksi tutustutaan tarjolla oleviin tukimahdollisuuksiin: koulu, perhepalvelut jne. Vertaisryhmätoiminnan lisäksi projektissa kehitetään järjestöjen yhteistyörakenteita. Tavoitteena on järjestöjen yhteistyön lisääminen toistensa ja oppilaitosten suhteen. Projektissa tukeudutaan myös muuhun jo olemassa olevaan toimintaan. Koulujen vanhempainyhdistykset ovat tärkeä yhteistyökumppani mm. tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi vireä Zapwaytoiminta tukee projektin päämääriä järjestämällä koko perheelle suunnattua liikuntaa. 4. Hankkeen osatavoitteet ja konkreettiset tulokset Erilaisuuden tueksi projektissa järjestöt toimivat kunnallisen palvelujärjestelmän täydentäjinä. Mukana on kolme hämeenlinnalaista yhdistystä, kaksi valtakunnallista säätiötä sekä Hämeenlinnan kaupunki. Tavoitteena on tuottaa oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevien nuorten vanhemmille vertaistukijärjestelmä, joka tukee osallistujien elämänhallintaa ja jonka avulla he pystyvät paremmin tukemaan nuortaan. Oppimisen ongelmilla ei läheskään aina ole mitään tekemistä älyllisen kyvykkyyden kanssa. Silti tunnistamattomat ongelmat saattavat ajaa yksilön ulos koulutusinstituutioista ja aiheuttaa syrjäytymisen uhkaa. Nuorten kohdalla perheen oikeanlainen tuki on ensisijaisen tärkeää ongelmien ennaltaehkäisyssä. 3

4 Usein oppimisen ongelmien vaivaamien nuorten taustalla on samoista murheista kärsivä perhe. Vertaistuen avulla ja yhteistyössä virallisen palvelujärjestelmän kanssa voidaan saavuttaa koko perhe ja tukea sitä. Projektissa kehitetään seuraavat konkreettiset toimintatavat ja mallit: Oppilaiden / opiskelijoiden vanhempien vertaisryhmätyön toteutusmalli erilaisen oppimisen tunnistamiseksi ja sen haittojen vähentämiseksi. Työssä käytetään hyväksi mm. Erilaisten oppijoiden liiton kehittämiä erilaisen oppimisen tunnistus ja tukimateriaaleja. Vertaisryhmien käytännön työskentelyn ohjekirja. Eri ryhmien (maahanmuuttajat, kehitysvammaiset ym.) säännölliset kokoontumiset yhdessä koulun ja järjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Toiminnalliset päivät, tutustumisretket yms. ryhmiin kuulumattomien henkilökohtaisen tuen tavat, s posti ja puhelin. Järjestöjen apua tarjoava yhteistyörakenne oppimisessaan tukea tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Toimintamalli perusopetuksen opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä ammatillisen koulutuksen erityisopettajille perheiden vertaistukitoiminnan käytöstä oppimisen esteiden poistamisessa. Vuositason tavoitteet ovat: : Järjestöt kehittävät mallia käytännössä vuorovaikutuksessa toistensa, perheiden ja koulutoimijoiden kanssa. Kiipulasäätiö vastaa perusmallin kiteyttämisestä kehittävän arvioinnin keinoin. 2015: Toimintamallista tulee osa järjestöjen ja koulun yhteistyötä kouluohjaajien ja järjestövastaavien kautta. 2016: Toimintamalli leviää hyvänä käytäntönä valtakunnalliseen käyttöön. Projektin määrälliset tavoitteet ovat: Vuosittain tavoitetaan 15 vanhempaa molemmissa kouluissa Toimintaan osallistuu koulujen opettajia ja oppilashuollon henkilöstöä vuosittain 10 Projektin tiedotus ja esittelytilaisuuksissa käy vuosittain noin 100 henkeä Järjestöistä vapaaehtoistyötä tekee noin 20 henkeä vuosittain 5. Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit rooleinensa projektissa Projektin varsinainen kohderyhmä ovat erityistä tukea opiskelussaan ja opiskelun siirtymävaiheissa tarvitsevat nuoret ja heidän vanhempansa. Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden kautta projektissa aloittaa kaksi yläkoulua: Kaurialan koulu ja Hakkalan koulu. Näiden koulujen opettajat ja oppilashuolto on avainasemassa projektin toteutuksessa. Kokoava ajatus Hämeenlinnan koulutoimella on kasvatuskumppanuuden vahvistaminen. Tästä näkökulmasta koulut tarvitsevat uusia keinoja tavoittaa tuen tarpeessa olevien oppilaiden vanhempia koulun kasvuyhteisön "jäseniksi". Käytännössä tämä tarkoittaa projektissa kehitettäviä luontevia keinoja tulla koululle, ja saada juuri tällä hankkeella tavoiteltua vertaistukitoimintaa. Toiminnan limittyminen muuhun tukityöhön on eräs tärkeä projektin kehittämisalue. 4

5 Projektin hallinnoijana toimiva Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry on edistänyt merkittävästi erilaisten oppijoiden välistä vertaistukea sekä toiminut tiiviissä yhteistyössä niin Hämeenlinnan kaupungin koulujen, Hämeenlinnan setlementti ry:n kuin Kiipulan ammattiopistonkin kanssa. Järjestön kautta projekti on kiinteässä yhteistyössä valtakunnallisen Erilaisten oppijoiden Liitto ry:n kanssa. Hämeenlinnan setlementti ry on perhe ja palveluohjauksen asiantuntija. Viime vuosina se on erityisesti kehittänyt monikulttuurista toimintaa Hämeenlinnan seudulla. Erilaisuuden tueksi projektissa setlementillä on vertaistuen ja palveluohjauksen sekä monikulttuurisen toiminnan asiantuntijarooli. Setlementti on tehnyt yhteistyötä monen oppilaitoksen. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä setlementtiyhdistyksen hallinnoiman Yhdessä Lähemmäksi hankkeen kanssa, jossa etsitään tavoittamistyön uusia muotoja yhdessä kahdeksan eri sosiaalija terveysalan järjestön kanssa. Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta Häme ry on omaisten ja perheiden tukemisen asiantuntija. Se järjestää koulutusta ja tapahtumia lähinnä mielenterveyskuntoutujien omaisille. Järjestöllä on takanaan vahva valtakunnallinen verkosto. Tässä projektissa omaisyhdistys toimii yhteistyökumppanina viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä ja vertaistuen tarjoamisessa. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) tarjoaa YTRY verkostonsa kautta koulutus ja ohjauspalveluja projektin toimijoille. Säätiö on tehnyt pitkään työtä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten tukemiseksi ja viranomaispalvelujen kehittämiseksi. Säätiö tarjoaa projektin toimijoille koulutusta ja neuvontaa sekä toimii valtakunnallisena levittämisen linkkinä. Vamlas on juuri aloittanut RAY rahoitteisen ETU hankkeen. Hankkeessa kehitetään perhekeskeistä kotoutumisen mallia maahanmuuttajaperheille, joissa on vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia. ETU projektissa opittua voi käyttää hyödyksi myös nyt haettavassa hankkeeessa. Kiipulasäätiön ammattiopisto järjestää ammatillista erityisopetusta seitsemällä paikkakunnalla yli 600 opiskelijalle. Opetuksen tukena ovat monesta työntekijäryhmästä koostuvat opiskelujen tukipalvelut. Kiipulan ammattiopisto tekee paljon yhteistyötä opiskelijoidensa vanhempien kanssa, joskin oppilaitoksen voimavarat eivät riitä aktiiviseen perhetyöhön. Projektissa Kiipulan ammattiopisto toimii kahdessa roolissa. Ensinnäkin se tarjoaa erityisopetuksen kehittämis ja palvelutehtävänsä kautta asiantuntijatukea oppimisvaikeuksien kohtaamisessa. Toiseksi projektiin osallistetaan ammattiopiston valmentavan koulutuksen edustajat, jotka tarjoavat ryhmiensä opiskelijoiden vanhemmille mahdollisuutta osallistua vertaisryhmätoimintaan. Näin saadaan oppimis ja vertaisryhmä ensimmäisen koulutusasteen toimijoille. Hämeenlinnan kaupungin osalta projekti toteutetaan yhteistyössä koulujen oppilashuollon ja kaupungin kehittämispalveluiden kanssa. Varsinainen toiminta tapahtuu Kaurialan ja Hakkalan kouluilla. Hämeenlinnan kaupungissa on perusopetuksen oppilasmäärä noin Opetushenkilöstön ohella kaikilla kouluilla toimii oppilashuoltoryhmä, joihin kuuluu oppilashuollon erityistyönteki 5

6 jöiden lisäksi edustus koululta ja kouluterveydenhoidosta sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilasta hänen koulunkäynnissään ja vanhempia kasvatustehtävässä. Oppilashuollon tukena Hämeenlinnassa on mm. noin 100 kouluohjaajaa. Toimijoiden roolit ovat selkeät. Järjestöt toimivat vertaistuen järjestäjinä ja asiantuntijoina. Jokaisella niistä on kokemusta tästä toiminnasta ja jokaisella on oman toimintansa kautta valmiita suhteita niin potentiaalisiin asiakkaisiin, viranomaisiin kuin oppilaitoksiinkin. Hämeenlinnan koulutoimi on valinnut toimintansa teemaksi kasvatuskumppanuuden ajatuksen. Se merkitsee lapsen ja nuoren kaikkien verkostojen virittämistä koulutyön tueksi. Koulu ei voi olla irrallinen osa lapsen elämää. Kaupungin toimintaan rekrytoitavat yläkoulut tarjoavat kanavan saavuttaa erilaisten oppijoiden vanhempia. Opetuspalvelujen kautta tuloksia myös levitetään muihin kouluihin. Projektin seurannasta ja arvioinnista vastaa Kiipulasäätiön projektitoimisto. Arvioinnissa noudatetaan Kiipulan projektikäsikirjan ohjeita. Kiipulalla on kokemusta projektiarvioinnista mm. Kelan ja Oph:n hankkeista. 6. Resurssit ja toteutussuunnitelma Projektissa palkataan kaksi työntekijää. Toinen on vertais ja järjestötyön osaaja ja toinen erityisopetuksen ja ohjauksen ammattilainen. Projektin hallinnoinnista vastaa Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry. Palkallisen henkilökunnan lisäksi jokainen toteuttajapartneri tuo oman kehittämispanoksensa projektiin ja tarjoaa sille tiloja ja muuta tukea. Järjestöjen henkilöstöt ja vapaaehtoistyöntekijät ovat tärkeä osa projektin toimintaa. Toimintasuunnitelma Vuosi 2014 Rakennetaan projektin organisaatio. Valitaan työntekijät ja nimetään ohjausryhmä. Laaditaan projektille arviointi ja tiedotussuunnitelma. Sitoutetaan yhteistyöjärjestöt ja muut kumppanit projektin toimintaan mm. järjestämällä yhteisiä foorumeja. Tutustutaan muualla kehitettyihin vastaavankaltaisiin malleihin. Käynnistetään projektia tukeva kehittävä arviointityö. Tehdään työsuunnitelma projektiin valittujen yläkoulujen kanssa. Valituissa kouluissa kartoitetaan perheyhteistyön solmukohdat. Järjestetään Kiipulan ammattiopiston ja valittujen yläkoulujen ohjaushenkilöstölle tapaamisia, joissa suunnitellaan projektin sisältöä. Käynnistetään syksyllä vertaisryhmätyö vanhempien rekrytoinnilla ja motivoinnilla. 6

7 Vertaistyössä kootaan erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevien 8. ja 9. luokkalaisten ja ammatillisen oppilaitoksen valmentavan koulutuksen yhden ryhmän nuorten vanhemmista 3 6 vertaisryhmää. Määritellään lukukauden tavoitteet. Vuosi 2015 Arvioidaan ensimmäisen vuoden toiminta ja käsitellään tuloksia vertaisfoorumeissa ja yhteistyökumppaneiden kesken. Kootaan ensimmäisen vuoden kokemukset alustavaksi malliksi vertaisryhmätyöhön sekä kartoitetaan osallistuvien organisaatioiden resurssi ja osaamistarpeet. Laajennetaan vertaisryhmätoimintaa tempauksilla ja tapahtumilla. Opettajia ohjataan yhteydenpidossa vanhempiin ja järjestetään yhteisiä tapaamisia ja vertaistyönohjausta projektin työntekijöiden vetämänä. Tapaamiset suunnitellaan ja toteutetaan koulun ja osallistuvien järjestöjen yhteistyönä. Käynnistetään järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattu koulutus ja työnohjaus koulumaailman haasteista ja toimintatavoista. Käynnistetään kaikille projektin toimijoille suunnattu koulutus ja konsultaatio oppimisen ongelmien tunnistamisessa, haittojen vähentämisessä ja perheiden ottamisesta mukaan toimintaan. Vuosi 2016 Arvioidaan alustavasti toimintamallien toiminta. Laaditaan projektin toiminnasta väliarviointi. Laaditaan projektin toiminnasta tiedotusmateriaali levitystyötä varten. Jatketaan projektissa aloitettua täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan. Laajennetaan vertaisryhmätoimintaa oppilaitoksissa. Kootaan haastattelemalla kokemuksia eri osallistujatahoilta toiminnan suuntaamiseksi. Vuosi 2017 Arvioidaan projektin tuotokset hyvinä käytäntöinä. Laaditaan projektista loppuarviointi ja järjestetään arviointifoorumeja yhteistyökumppanien kesken. Tiedotetaan projektista eri menetelmin, levitetään projektin tuotoksia. Tuotetaan lopulliset kuvaukset projektin toiminnoista. Kootaan tuotokset internetmateriaaleiksi sekä painettaviksi. Levitystyössä projektin työntekijät keskittyvät pysyvien rakenteiden luomiseen, jotta projektissa kehitetyt toimintatavat jäisivät pysyviksi käytännöiksi oppilaitoksiin ja kuntaan. 7. Hankkeen seuranta, arviointi ja riskit 7

8 Hankkeen suurista linjoista vastaa hankkeelle valittava ohjausryhmä, jossa on edustajat eri osallistujaryhmistä. Ohjausryhmä kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa ja vastaa myös toiminnan seuraamisesta ja arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arviointiraportit käsitellään ohjausryhmässä. Projektin seurannasta ja arvioinnista vastaa projektipäällikkö. Projektin arviointia tukee Kiipulasäätiön projektitoimisto. Se tekee yhdessä projektityöntekijöiden kanssa arviointisuunnitelman ja päivittäisen työn dokumentoinnin suunnitelman. Lisäksi toimisto tukee erilaisten arviointifoorumien järjestämistä ja vertaisarviointitapaamisia. Projektin arviointi järjestetään osallistavana kehittävänä arviointina, jossa sovelletaan empowerment arvioinnin kehyksiä. Arviointi toteutetaan monitahoarviointina ja siitä kootaan väli ja loppuraportit käsittelytilaisuuksineen. Projektin toteutuksen keskeiset riskit ovat oppilaitosten osallistujien niukat resurssit vanhempien rekrytoinnin ja motivoinnin epäonnistuminen järjestöjen resurssit ja työnjaolliset ongelmat verkostomaisella toimintatavalla toteutettavan projektin ohjauksen ongelmat tuotettavan materiaalin relevanssin ja tason ongelma kehitettyjen mallien levittämisen ongelma, joka lähinnä johtunee resurssien vähäisyydestä Projektin riskit tunnistetaan projektin arvioinnin yhteydessä ja niitä seurataan projektin arvioinnin yhteydessä. Projektille laaditaan arviointisuunnitelman oheen riskeihin varautumisen suunnitelma. 8. Hankkeen vaikutukset ja tulosten hyödynnettävyys Hankkeen seurauksena Hämeenlinnan seudulle vakiintuu järjestöjen, kaupungin ja oppilaitosten välinen tiivis yhteistyömalli, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Mallissa erilaisia oppijoita (erityisoppilaita) tuetaan järjestämällä heidän vanhemmilleen aktiivista vertaisryhmätoimintaa. Opettajien ja kouluohjaajien työnkuva kehittyy siten, että yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa paranee, erityisopetukselliset ohjaustaidot karttuvat ja yhteydenpito vanhempien kanssa tulee luonnolliseksi osaksi työnkuvaa. Koulujen erityisopetuksen tarve vähenee, kun vanhemmat saadaan paremmin integroitua opetuksen tukityöhön. 8

9 Tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Projekti toteutetaan vuoropuhelussa muiden aihepiirissä liikkuvien hankkeiden ja opetushallituksen kanssa. Eheytetyn koulupäivän, kouluohjaajien tutkinnonuudistuksen ja erityisopetuksen järjestämisen teemat ovat tärkeitä joka puolella Suomea. Hämeenlinnassa. partnereiden puolesta Eira Pohjola Kanta Hämeen erilaiset oppijat ry 9

VERTAISUUTTA. Kehittämishanke

VERTAISUUTTA. Kehittämishanke ERILAISTA VERTAISUUTTA HANKE PÄHKINÄN KUORESSA Erilaista VERTAISUUTTA. Kehittämishanke 2014-2016 Erilaista vertaisuutta hanke on Kanta-Hämeen Erialiset Oppijat ry:n hallinnoima innovatiivinen kehittämishanke

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Erityinen tuki-webinaari

Erityinen tuki-webinaari Erityinen tuki-webinaari 4.9.2018 14.00-14.30 Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista ja HOKS-prosessia. Lehtori, EO Annikki Torikka, TAMK. 14.30-14.55 Opiskelija toimijana- miten toimijuutta vahvistetaan?

Lisätiedot

erilainen Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry:n jäsenkirje 1/2014 Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry. JÄSENKIRJE 1/2014

erilainen Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry:n jäsenkirje 1/2014 Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry. JÄSENKIRJE 1/2014 erilainen Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry:n jäsenkirje 1/2014 Puheenjohtajan tervehdys Käsillä oleva toimintavuosi on Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry:n yhdestoista. Takana on kymmenvuotinen taival,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA POGOSTAN KOULU 1. TOIMINTA-AJATUS Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136)

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Minna Sillanpää Porvoo

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Minna Sillanpää Porvoo LAPE Uusimaa Yhdessä olemme enemmän Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 20.11.2018 Minna Sillanpää Porvoo 10.10.2017 Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Kainuun osahanke ErinOmainen erityislasten omaishoidon kehittäminen OSSI hanke Tavoitteet Muistisairaan

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Ammatilliset erityisoppilaitokset Ammatilliset erityisoppilaitokset Mitä on ammatillinen erityisopetus? Tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja jatkosijoittumisessa vaativaa erityistä tukea Tuen perusteena esim. oppimisen

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Intensiivisen tuen pienluokat. Vaativan erityisen tuen järjestelyt Lempäälän kunta, opetuspalvelut

Intensiivisen tuen pienluokat. Vaativan erityisen tuen järjestelyt Lempäälän kunta, opetuspalvelut Intensiivisen tuen pienluokat Vaativan erityisen tuen järjestelyt Lempäälän kunta, opetuspalvelut Toimintasuunnitelma Tukipalvelukoordinaattorit, 2018 Intensiivisen tuen pienluokat Perustaminen mahdollistui

Lisätiedot

Intensiivisen tuen järjestelyt/ Lempäälän kunta, opetuspalvelut - minikuntouttava 3-6. Toimintasuunnitelma

Intensiivisen tuen järjestelyt/ Lempäälän kunta, opetuspalvelut - minikuntouttava 3-6. Toimintasuunnitelma Intensiivisen tuen järjestelyt/ Lempäälän kunta, opetuspalvelut - minikuntouttava 3-6 Toimintasuunnitelma 07.02.2018 3.-6.lk Pienryhmässä opiskelee 6 8 oppilasta Pienryhmän työjärjestys laaditaan siten,

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Itä-Suomen oppimisen tuen päivät

Itä-Suomen oppimisen tuen päivät Itä-Suomen oppimisen tuen päivät 9. 10.11.2017 Mikkeli AVAUSSANAT Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola Itä-Suomen aluehallintovirasto Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja 1 Kari Lehtola, opetustoimen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Intensiivisen tuen järjestelyt Joustoluokka 7-9 Lempäälän kunta, opetuspalvelut

Intensiivisen tuen järjestelyt Joustoluokka 7-9 Lempäälän kunta, opetuspalvelut Intensiivisen tuen järjestelyt Joustoluokka 7-9 Lempäälän kunta, opetuspalvelut Toimintasuunnitelma 14.2.2018 Mari Luosa, vastaava tukipalvelukoordinaattori Vuosiluokat 7-9 intensiivisen tuen joustoluokka

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Monet polut Työelämään hanke (ESR) Tukea kotoutumiseen

Monet polut Työelämään hanke (ESR) Tukea kotoutumiseen Monet polut Työelämään hanke (ESR) 1.11.2016-31.12.2018 Tukea kotoutumiseen Monet polut työelämään -hanke 1.11.2016-31.12.2018 (ESR) Tukea kotoutumiseen Kootut toimintamallit Tekijät: Peltonen Mirja, Rintala

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen

Erityisen hyvää. Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Erityisen hyvää Ideoita ammatilliseen erityisopetukseen Lukijalle Ammatilliseen erityisopetukseen on vuosien varrella kehitetty paljon hyviä käytäntöjä. Toimivien käytäntöjen ei välttämättä tarvitse olla

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Vaativa erityinen tuki - VIP-verkostotyö. Pirjo Koivula Opetushallitus Espoo

Vaativa erityinen tuki - VIP-verkostotyö. Pirjo Koivula Opetushallitus Espoo Vaativa erityinen tuki - VIP-verkostotyö Pirjo Koivula Opetushallitus Espoo 28.11.2018 Konsultaatiopalvelu Opetushallitus - Valteri Opetushallitus ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat yhteistyössä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi ASKELMERKKI Ammatillinen tukihenkilötyö www.askelmerkki.fi Ongelmista tavoitteisiin Askelmerkin ammatillinen tukihenkilötyö on aina yksilöllistä ja tapauskohtaisen tarpeen mukaan rakennettua työtä. Tärkeää

Lisätiedot

Osakokonaisuuden toimijat

Osakokonaisuuden toimijat NUORET PUDOKKAAT Osakokonaisuuden toimijat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri - EKSOTE (Hanna Puustinen) SIPOO (Lassi Puonti) KOTKA (Tarja Nyström) LOVIISA (Ann-Louise Björkas) ESPOO (Tuila Juvonen)

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty )

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty ) YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 (päivitetty 17.11.2015) 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Arjen arkki/ Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Arjen arkki/ Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Arjen arkki/ Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tavoitealueet, IJKK 1. Malli oppilaitosten ja kuntien yhteistyöstä opiskelijahuollon järjestämisessä 2. Oppilaitos hyvinvoivana oppimisympäristönä,

Lisätiedot

Sujuvuutta siirtymiin työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välisellä yhteistyöllä

Sujuvuutta siirtymiin työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välisellä yhteistyöllä Sujuvuutta siirtymiin työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välisellä yhteistyöllä Valtakunnalliset työpajapäivät 19.4.2018 Rinnakkaisseminaari 2: Osaamisen tunnistaminen ja yhteistyö koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa

Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa Erilaisten oppijoiden polut ja tukitoimet aikuisena ammatillisessa koulutuksessa 30.8.2017 Kirsi Ek Projektipäällikkö, Noheva ESR Kiipulan ammattiopisto 2 Noheva ESR Noheva hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Uraohjaus2020, hankkeen perustiedot

Uraohjaus2020, hankkeen perustiedot Uraohjaus2020 Uraohjaus2020, hankkeen perustiedot Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää oppilaitoksen kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen kehittämisen tukena

Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää oppilaitoksen kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen kehittämisen tukena EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat Tarkistuslistat Hankkeen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämissuunnitelma Vantaalla. Opetuslautakunta

Kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämissuunnitelma Vantaalla. Opetuslautakunta Kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämissuunnitelma Vantaalla Opetuslautakunta 10.6.2019 VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITELMA 2019-2021 Kehityksen ja oppimisen tuen henkilöstön lisääminen Henkilöstön kokemus

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 1 Alueellisen työskentelyn nostamat keskeiset kehittämisalueet 1. Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnitelman laatiminen 2. Yhteys lastensuojelulain mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot